Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort Online 2021-04

19-03-2021 20:56 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 616 Weergaven

 

Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030462 en upgrade 030510)

Nieuw

Ondersteuning SIVI-standaard

Waarom

Voor de uitwisseling van gegevens tussen HR Core Online en Arbodiensten zijn we een API (Application Programming Interface) aan het ontwikkelen. Deze API maakt gebruik van de SIVI-berichtuitwisseling specificaties voor de verzuimgegevens. Om deze gegevensuitwisseling volledig te ondersteunen zijn twee rubrieken nodig bij de registratie van ziekte. De rubrieken zijn beschikbaar gesteld voor alle klanten maar zullen in de gegevensuitwisseling met de Arbodiensten alleen gebruikt worden vanuit HR Core Online.

Hoe

De nieuwe rubrieken zijn:

Rubriek
Omschrijving
P02200 Actiecode SIVI
P02201 Opmerking SIVI

Aan de rubriek P02200 is een referentietabel gekoppeld met de door SIVI gehanteerde actiecodes.

Deze rubrieken zijn toegevoegd aan een nieuw venster 234085 Aanvullende gegevens SIVI; het nieuwe venster is toegevoegd aan procedure 734000 Aanv./financiele gegevens EDI. Tevens zijn de rubrieken opgenomen in de rubriekenset HSS, waardoor de rubrieken beschikbaar komen in Self Service.

Actie

Het nieuwe venster 234085 Aanvullende gegevens SIVI is alleen geautoriseerd voor gebruikersgroep AB. Indien gewenst, kan je applicatiebeheerder andere gebruikersgroepen autoriseren en het venster toevoegen aan zelf gedefinieerde procedures.

Gewijzigd en verbeterd

Pop-up melding versturen Payroll Gemal productiebestand

Waarom

In de 2020-07 release hebben we de naamgeving van de XML-bestanden ten behoeve van Payroll Gemal aangepast om onderscheid te kunnen maken tussen HR Core Beaufort Online en HR Core Beaufort in-huis aanleveringen. Deze wijziging was op één plek niet volledig doorgevoerd.

Hoe

Hoofdmenu > Salarisadministratie > Verwerking salarismutaties > Aanmaken aanlevering > knop Versturen

De aanlevering kent een aantal stappen, waarvan de laatste het versturen van het aangemaakte productiebestand is. Bij deze stap kan er een pop-up melding verschijnen die aangeeft dat het XML-bestand niet (meer) aanwezig is. In deze melding werd nog de oude benaming (dus zonder de onderscheidende P of O op de 5e positie) getoond. Dit is na deze release opgelost.

Actie

Er is geen actie nodig.

Voorkomen gelijktijdige importprocessen

Waarom

In HR Core Beaufort (Online) zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd bij het besturen van de processen voor het importeren van indirecte mutaties. Een niet gewenst gevolg van deze verbeteringen is, dat een importproces wordt opgestart - terwijl een vorig importproces nog niet is beëindigd - waardoor hetzelfde importbestand twee maal verwerkt wordt of een importbestand helemaal niet wordt verwerkt.

Hoe

Om te voorkomen dat twee importprocessen gelijktijdig uitgevoerd worden, is een mechanisme ingevoerd dat gelijk is aan het mechanisme dat batchprocessen controleert.

Dit mechanisme maakt gebruik van twee stuurgegevens:

  • IMP_ID (Startdatum/tijd import bestanden ind.mutaties) en
  • IMPMXD (Max. duur van importbestanden ind.mutaties (hh;nn), vast stuurgegeven) 

Bij de start van een importproces wordt stuurgegeven IMP_ID gecontroleerd en - indien leeg - gevuld met de startdatum en tijd van het importproces. Als het stuurgegeven IMP_ID een waarde heeft, wordt aan de hand van stuurgegeven IMPMXD gecontroleerd of de maximale duur van het vorige importproces is overschreden.

Is de maximale duur niet overschreden, dan wordt het nieuwe importproces niet opgestart. Is de maximale duur wel overschreden, dan wordt aangenomen dat het vorige importproces is afgebroken en wordt het nieuwe importproces opgestart door het overschrijven van de waarde van stuurgegeven IMP_ID.

Actie

Er is geen actie nodig.

Gebruik stuurgegeven DEFACCON bij EDI-berichten aanvullend geboorteverlof

Waarom

Wij hebben geconstateerd dat bij het gebruik van het stuurgegeven DEFACCON (Rubriek actieconditie TAM) tijdens het genereren van acties voor EDI-berichten aanvullend geboorteverlof, een ernstige foutsituatie kan optreden als het stuurgegeven DEFACCON geen waarde heeft.

Hoe

Functie 240020 Genereren acties is aangepast. Als het stuurgegeven DEFACCON leeg is, wordt de lege waarde niet gebruikt bij het genereren van acties

Actie

Er is geen actie nodig.

Nieuw stuurgegeven

Onderstaand stuurgegeven was eerder opgeleverd maar nog niet gemeld in de release notes.

Stuurgegeven
Omschrijving
Mogelijke waarden Default waarde
APIMXHIS Aantal dagen vasthouden ind mut via API 15, 30, 60, 90 30

Indien je gebruik maakt van de Core data API als gegevensuitwisseling tussen Self Service en HR Core Online (dus er worden geen bestanden meer rechtstreeks vanuit Self Service gestuurd) dan worden de verstuurde indirecte mutaties het aantal dagen bewaard waarop het stuurgegeven ingesteld is.

Standaard worden de indirecte mutaties 30 dagen bewaard. Je kan dit wijzigen naar 15, 60 of 90 dagen. Het stuurgegeven heeft geen invloed op de huidige bewaartermijn van HE*/TE*bestanden en verwerkingsverslagen.

Opgeloste meldingen

Performance export Tactische Modules (change 2444720)

Melding

De export Tactische Modules heeft diverse onderdelen die nu per definitie compleet worden geëxporteerd. Ook in die gevallen waarbij bepaalde onderdelen mogelijk niet relevant zijn, maar wel een significante impact hebben op de performance van de export. 

Oplossing

De exportfunctie (175505) is uitgebreid met twee aanvullende selectiemogelijkheden:

  • Excl. medewerkersbestanden met historie: door deze aan te vinken worden de historische bestanden (BH* en/of PH*) niet geëxporteerd.
  • Excl. incidentele export: door deze aan te vinken worden de incidentele bestanden (ti_roltoewijzing, ti_orgeenheid, ti_rubriekwaarde, ti_rubriek) niet geëxporteerd.

Beide selectiemogelijkheden staan standaard uitgevinkt wat betekent dat de export conform de oude werking functioneert: inclusief historische- en incidentele bestanden. Dit in verband met de bestaande batchopdrachten die voor deze functie zijn ingericht.

Om te voorkomen dat medewerkergegevens door de ontvangende partij worden afgekeurd in verband met onbekende organisatorische eenheden en/of rubrieken, zal in sommige gevallen - ongeacht de selectieoptie Excl. incidentele export - automatisch ook een incidentele export plaatsvinden.

Indien de organisatiestructuur wordt geactualiseerd of de rubriekenset wordt aangepast wordt het nieuwe vaste stuurgegeven EXPTMIE op de waarde 'J' gezet. Dit is de trigger die ervoor zorgt dat bij de volgende export Tactische modules automatisch ook een incidentele export wordt aangemaakt. Na de export zal het stuurgegeven EXPTMIE weer op 'N' worden gezet door het systeem. Indien er dus voor is gekozen om standaard niet de incidentele export te laten uitvoeren zorgt het systeem er zelf voor dat, indien benodigd, toch een incidentele export wordt uitgevoerd. Op dit automatische mechanisme In HR Core kunt u niet ingrijpen.

Het blijft natuurlijk mogelijk om zelf eenmalig of op regelmatige basis de incidentele export uit te voeren.

Actie

Indien je de samenstelling van de export wilt beperken (dus bijvoorbeeld géén historische bestanden en/of géén incidentele bestanden), moet je de eventuele bestaande batchopdracht verwijderen en een nieuwe met de aangepaste selectiecriteria klaarzetten.

Problemen proefproductie (change 2555580)

Melding

In sommige gevallen werd het XML-bestand van een proefproductie door een onjuiste XML-structuur afgekeurd in Payroll Gemal.

Oplossing

Hoewel deze melding niet eenduidig is te reproduceren (zie ook release notes 2021-02), hebben we een aantal wijzigingen in de programmatuur doorgevoerd waarmee we dit probleem hopen op te lossen.

Fout in bepalen uurloon/salaris bij aanvulling minimumloon (change 2516976)

Melding

Het bruto uurloon wordt bepaald over het salaris. Bij aanvulling minimumloon wordt het bruto uurloon te laag vastgesteld. 

Oplossing

Het bruto uurloon wordt nu bepaald over het bruto salaris. Het bruto salaris is het salaris eventueel inclusief aanvulling minimumloon.

Foutmelding bij koppelen loonverdeling (change 2304641)

Melding

Indien gekoppelde loonverdelingen met terugwerkende kracht moeten worden herrekend - bijvoorbeeld door een TWK wijziging van organisatorische eenheid of functie - kon in sommige gevallen een foutmelding optreden (PI_3186 De geldende hoofdkostenplaats, -soort en -drager op 'dd-mm-yyyy' kunnen niet bepaald worden. Koppelen wordt afgebroken').

Gekoppelde loonverdelingen en bijbehorende salarismutaties werden dan niet aangemaakt.

Oplossing

Dit probleem werd veroorzaakt door het ontbreken van relevante historie voor de TWK-periodes waarvoor de gekoppelde loonverdeling gegenereerd moet worden. Dit is opgelost door in een dergelijke situatie de eerstvolgende historische waarde van kostenplaats of kostensoort of kostendrager te hanteren. Dit wordt alleen toegepast indien er voor zowel de organisatorische eenheid als de functie geen historie op de peildatum (P05017) aanwezig is en wordt met een pop-up melding bij het koppelen van de loonverdeling gemeld. 

Indien dit niet gewenst is, kun je uiteraard de historie van het betreffende dienstverband herstellen en nogmaals met terugwerkende kracht de loonverdeling koppelen.

Dezelfde routine is ook ingebouwd in de functie Genereren gekoppelde loonverd. (160062). Hier zal een dergelijke situatie worden gemeld op het verwerkingsverslag.

Sorteren op kolommen in selectiescherm dienstverband (change 2545436)

Alleen HR Core Beaufort (Online) versie 3.5

Melding

In het selectiescherm Dienstverband is het - net als in andere selectieschermen - mogelijk de sortering van de selectieobjecten aan te passen door op de kolomtitel te klikken. In HR Core Beaufort (Online) versie 3.5 werkte deze sortering echter niet goed en leidde tot een foutmelding in de statusbalk: "0111 Field SORT_INNER_ENT.BFT_KOP not available".

Oplossing

Dit probleem is na deze release opgelost. 

CAO informatie

CAO sector Ambulancezorg: uitloop bij extra dienst.

Recentelijk is door alle betrokkenen overeenstemming bereikt over de gewijzigde interpretatie van art 4.11 (Overwerktoeslag) van de CAO sector Ambulancezorg voor wat betreft de geldende toeslag als er sprake is van uitloop van een extra dienst voor een fulltimer.

De gewijzigde interpretatie komt er op neer dat met ingang van 1 april 2021 de toeslag voor de uitloopuren van een extra dienst gelijk is aan de toeslag voor een extra dienst, n.l. 75 % (i.p.v. 50%), zonder dat daarbij sprake is van terugwerkende kracht.

Als je op dit moment de uitloopuren van een extra dienst afrekent tegen 50%, dan heeft de gewijzigde interpretatie gevolgen voor de aanlevering van de betreffende uren aan Payroll Gemal .

Als je de uren uitloop van een extra dienst rechtstreeks aanlevert aan HR Core Beaufort (Online) via een bestand met indirecte mutaties (DPIA100-bestand), dan moet je zorgen dat je de uren uitloop van een extra dienst die je aanlevert voor afrekening tegen 50% voortaan aanlevert met de juiste rubriekcode voor afrekening tegen 75%.

Welke rubriek je hiervoor nu gebruikt en welke rubriek je vanaf 1 april 2021 moet gaan gebruiken moet je zelf bepalen, maar aangezien het een overwerktoeslag betreft is het volgende waarschijnlijk van toepassing: 

  • Uren uitloop extra dienst wordt momenteel aangeleverd in rubriek P00047 Uren toeslag overwerk 3e percentage (= 50 %).
  • Uren uitloop extra dienst moet - te beginnen met de uren voor april 2021 - worden aangeleverd in P00048 Uren toeslag overwerk 4e percentage (= 75 %).

Als je gebruik maakt van de module Tijdregistratie om de uren uitloop van een extra dienst in HR Core Beaufort (Online) te registreren en te verwerken, dan moet je de inrichting in HR Core Beaufort (Online) zelf aanpassen zodat de uitloopuren van een extra dienst voortaan worden afgerekend tegen 75 %.

De benodigde aanpassing is afhankelijk van de wijze waarop momenteel in Tijdregistratie de regeling Overwerk en de activiteitsoort 16 (Overwerk) zijn ingericht. 

Bij de aanpassing moet je rekening houden met het feit dat na 1 april de uitloopuren van een normale dienst onveranderd moeten worden afgerekend tegen 50 % en de uitloopuren van een extra dienst vanaf 1 april tegen 75%.

Voor nadere uitleg voor het inrichten van regelingen en activiteiten raadpleeg de helptekst van HR Core Beaufort (Online):

Module Tijdregistratie > Regelingen onderhouden > Regeling overwerk en Module Tijdregistratie > Inrichting van de module Tijdregistratie > Activiteiten onderhouden

Als je gebruik maakt van een importbestand om de module Tijdregistratie te vullen, dan moet je de wijze waarop uitloopuren van een normale dienst en uitloopuren van een extra dienst aanlevert, aanpassen aan de wijzigingen van de regeling Overwerk en/of de activiteitsoort 16 (Overwerk).

Voor nadere uitleg over de structuur van het importbestand raadpleeg de helptekst van HR Core Beaufort (Online): Module Tijdregistratie > Import en export tijdregistratie.

Let op: bovenstaande wijzigingen moet je doorvoeren nadat de aangeleverde uren voor de periode maart 2021 zijn verwerkt in HR Core Beaufort (Online) en aangeleverd aan Payroll Gemal en voordat je de uren voor de periode april 2021 gaat verwerken in HR Core Beaufort (Online).

Medewerkers