Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort Online 2021-05

23-04-2021 17:51 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 697 Weergaven

Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030463 en upgrade 030511)

Mededeling

Werkwijze opschonen logging-bestanden

Graag brengen we de werkwijze rondom het opschonen van logging-bestanden in HR Core Beaufort onder je aandacht, zie het bericht van 20 april op de community.

Gewijzigd en verbeterd 

Uitbreiding PY- en PZ-rubrieken

Waarom

Beaufort kent PY- en PZ-rubrieken - voor gebruik binnen Self Service - waarmee de begin- en einddatum van mutaties gestuurd kunnen worden. Tot op heden waren deze rubrieken alleen beschikbaar voor ingedeelde rubrieken met de gegevenssoort PS of DV én een koppeling naar de salarisverwerker.

Naar aanleiding van diverse klantwensen op het Ideeën Portaal is besloten de mogelijkheid van PY- en PZ-rubrieken ook open te stellen voor ingedeelde rubrieken met de gegevenssoort PS of DV zónder een koppeling naar de salarisverwerker.

Hoe

Hoofdmenu > Applicatiebeheer > Rubrieken > Rubrieken

In systeemfunctie 210000 Rubrieken zal nu ook bij ingedeelde PS/DV rubrieken (startend met een 'P') zónder koppeling de knop 'HSS datums' beschikbaar zijn. Als je op deze knop drukt, zal voor de betreffende rubriek een begin- en einddatum rubriek worden aangemaakt. Deze rubrieken kunnen alleen gebruikt worden in Self Service. Voor details verwijzen wij je naar de handleiding van Self Service.

Voor deze PY- en PZ-rubrieken blijven dezelfde begrenzingen gelden: omdat de 2e positie van de rubriekcode wordt vervangen door een Y of Z, betekent dit dat dit alleen voor P0* rubrieken gaat werken.

Actie

Maak voor de rubrieken naar keuze de PY- en PZ-rubrieken aan.

Opschonen logging batchprocessen

Waarom

Sinds release 2021-03 wordt de logging van batchprocessen niet langer weggeschreven in een tekstbestand DPIA024.txt maar opgeslagen in een database tabel. Om de omvang van deze tabel te beheersen, is in deze release een automatische opschoningsfunctie opgenomen.

Hoe

De opschoning van loggingsinformatie wordt dagelijks uitgevoerd. Loggingsregels die meer dan 6 maanden oud zijn, worden verwijderd.

Actie

Er is geen actie nodig.

Automatisch verwerken indirecte mutaties: verwerkingsverslagen

Waarom

Met de functie 430025 Configuratie importprocessen kun je aangeven of een procescode automatisch verwerkt moet worden. Als een procescode aangemerkt is voor automatisch verwerken, dan wordt - telkens als de automatische verwerking wordt gestart- voor iedere procescode een verwerkingsverslag vrw_ind_muteren_<procescode>_<timestamp>.txt aangemaakt.

Dit verslag wordt ook aangemaakt als er voor een bepaalde procescode geen indirecte mutaties zijn die voor verwerking in aanmerking komen. Met ingang van deze release worden er geen verwerkingsverslagen meer aangemaakt voor procescodes waarvoor geen indirecte mutaties verwerkt hoeven worden.

Hoe

Aan het automatisch verwerken van indirecte mutaties is een controle toegevoegd om te bepalen of voor een procescode indirecte mutaties verwerkt moeten worden.

Actie

Er is geen actie nodig.

Bij zwangerschapsverlof P01634 (reden herstel) automatisch vullen

Waarom

In de situatie dat voor een medewerker met een openstaand ziektegeval zwangerschapsverlof wordt vastgelegd, sluit HR Core Beaufort automatisch het openstaande ziektegeval af. Een veel gehoorde wens met betrekking tot deze bestaande functionaliteit betrof het automatisch vullen van de reden herstel (P01634) van het openstaande geval.

Hoe

Na installatie van deze release zal in het voornoemde geval de reden herstel van het te sluiten ziektegeval automatisch worden gevuld met de waarde 5 (ingang zwangerschapsverlof).

Actie

Er is geen actie nodig.

Export roltoewijzingen Youforce: back-up

Waarom

In het Ideeën Portaal is de wens ingediend om aan de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce de mogelijkheid toe te voegen om een back-up op te slaan van de exportbestanden Organisatie_BO4_GEM_<timestand>.xml en Roltoewijzingen_BO4_GEM_<timestand>.xml.

Onderzoek wees uit dat de back-up mogelijkheid wel beschikbaar was voor deze functie, maar dat deze functie nooit beschreven is in de helptekst en bovendien niet goed werkte.

Hoe

Om een back-up te kunnen maken van de exportbestanden, is een nieuw stuurgegeven geïntroduceerd: ROLOEBUL Locatie backup RUM bestanden. De standaard waarde voor het stuurgegeven ROLOEBUL is dezelfde als de waarde voor het stuurgegeven RUM_BUL Locatie backup RUM bestanden.

Actie

Om een back-up te maken van de exportbestanden die worden aangemaakt door de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce, moeten de stuurgegevens ROLOE_BU en ROLOEBUL worden gecontroleerd en desgewenst aangepast.

Wet- en regelgeving

Grondslag voor 30%-regeling

De grondslag voor de berekening van de 30%-regeling is aangepast om het mogelijk te maken om het aanvullend geboorteverlof (AGBV) buiten de berekening van de 30%-regeling te houden. Het biedt de mogelijkheid de grondslag zelf in te richten. Voor meer informatie zie de Gemal release notes 2021-05. In dit kader is in HR Core Beaufort een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd.

Gewijzigde rubrieken (DPIA028)

 

Rubriek Omschrijving Aanleveren salarisverwerker Herrek. huidig jr Herrek vorig jaar
P09132 (Vervallen) Minimumloon buiten 30% regeling N N N
P09133 (Vervallen) Minimum VT buiten 30% regeling N N N
P09134 (Vervallen) EJU deels buiten 30% regeling N N N
P07670 Grondslag 30% regeling ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd
P90670 Grondslag 30% regeling ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd

Gewijzigde exportcodes

 

Export code Omschrijving
03132 Vervallen
03133 Vervallen
03134 Vervallen
01670 Grondslag 30%-reg

Gewijzigde uitvoercode

 

Code Standaard tekst
1670 Grondslag 30%-reg

Gewijzigde importrubriek

 

Rubriekcode import Omschrijving
01670 Grondslag 30 % regeling

Opgeloste meldingen

Rubriek P03699/P00694 afgekeurd (change 2645910)

Melding

Als de rubrieken P03699 en P00694 tegelijk werden aangeleverd via een indirecte mutatie, dan kon de eerste mutatie afgekeurd worden met meldingsnummer (PI_3179).

Oplossing

De controle op mutaties met eenzelfde soort rubriek kenmerk als P03699/P00694 is verbeterd: de mutatie wordt niet meer afgekeurd.

Werking functie 165003 - Opschonen per periode (change 2625901)

Melding

Bij grote hoeveelheden op te schonen perioderesultaten stopte deze functie na een bepaalde periode zonder daadwerkelijk de data te hebben verwijderd.

Oplossing

Dit is opgelost door een aanpassing in de programmatuur. Afhankelijk van de hoeveelheid op te schonen data, zal dit nog enige tijd duren, maar hierbij zal wel daadwerkelijk worden opgeschoond.

Onderwijs

Controle op WTF werkdagen in relatie tot percentage deelbetrekking exclusief uitbreidingen aangepast 

Waarom

In het scherm 'In- en uitdienstgegevens' kun je de uren en/of WTF (WerkTijdFactor) per werkdag vastleggen. In geval van mutaties zal ook direct automatisch het percentage deelbetrekking exclusief uitbreidingen worden herberekend.

De WTF DV per week is gemaximeerd op 1,2. In die gevallen waarbij deze waarde werd overschreden, werd dat weliswaar door HR Core Beaufort geconstateerd, maar niet correct afgehandeld.

De WTF DV per week (PE1237) bevatte de optelsom van alle WTF-waarden per werkdag (dus groter dan 1,2), terwijl het corresponderende percentage deelbetrekking exclusief uitbreidingen door de controle niet werd herberekend.

Hoe

Deze mogelijke inconsistentie tussen WTF en percentage deelbetrekking is opgelost. In een situatie waarbij de maximum waarden worden overschreden, is het niet meer mogelijk deze in de database op te slaan.

Omschrijving rubriekcode PE0404 gewijzigd 

Waarom 

De omschrijving van rubriekcode PE0404 was onterecht gewijzigd naar 'vervallen', de rubriekcode is nog in gebruik.

Oplossing 

De omschrijving van de rubriek PE0404 is gewijzigd naar 'Pct deelbetrekking dienstverband' en de prompt omschrijving naar '% db dienstverband'.

Publishing Date : 4/23/2021

Medewerkers