Kā ievadīt kredītrēķinu, ja tas samazina uzskaitē esošas nākamo periodu izdevumu pozīcijas kartītes atlikušo vērtību?

10-01-2018 14:32 (Atjaunots 05-07-2022)
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 2072 Skatījumi

Saņemts kredītrēķins par nākamo periodu izdevumiem

 

Visbiežāk kredītrēķins par nākamo periodu izdevumiem (turpmāk NPI) tiek saņemts attiecībā uz apdrošināšanas polisēm darbiniekiem sakarā ar darbinieku darba tiesisko attiecību izbeigšanu, taču turpmāk veikto aprakstu iespējams piemērot jebkādos gadījumos, kad iestāde vai uzņēmums saņēmusi kredītrēķinu par jau izveidotām nākamo periodu izdevumu pozīcijām.

 

Sistēmā tiek ievadīts apgādes kredītrēķins. Ja attiecībā pret piegādātāju eksistē kāds neapmaksāts saistību dokuments, kura apmaksu ir iespējams samazināt, balstoties uz piestādītā kredītrēķina pamata, kredītrēķins tiek piesaistīts pie tā rēķina, kura apmaksa tiek samazināta. Piesaisti iespējams veikt kredītrēķina lappusē <Piesaistes>.

 

Ja uz kredītrēķina pamata tiks samazinātas nākotnes saistības, piesaisti iespējams izdarīt pēc kredītrēķina ievades brīdī, kad ir saņemts saistību dokuments, kura apmaksa tiks samazināta, balstoties uz saņemto kredītrēķinu (Dokumenti – Apgāde – Preču dokumenti - Darbības (kursoram atrodoties uz saistību dokumenta, kura saistības tiks samazinātas)  - Piesaistīt).

 

Dokuments piedalās kreditoru norēķinos.

Ievades ceļš: Dokumenti -> Apgāde -> Jauns rēķins -> Apgādes kredītrēķins

 

Nr. Darbība Debets Kredīts
1 Izdevumu atjaunošana Kreditora saistību konts no 5.kontu grupas vai avansa konts, ja visas saistības jau apmaksātas un kredītrēķins tiek uztverts kā iemaksāts avanss Nākamo periodu izdevumu uzskaites konts
2 Paralēli tiek veidots grāmatojums par PVN korekciju, ja iestāde vai uzņēmums ir PVN maksātājs Kreditora saistību konts no 5.kontu grupas vai avansa konts, ja visas saistības jau apmaksātas un kredītrēķins tiek uztverts kā iemaksāts avanss PVN uzskaites konts

 

Paralēli kredītrēķinam sistēmā tiek ievadīts nākamo periodu ieņēmumu iekšējās kustības dokuments, kas par attiecīgo kredītrēķina summu koriģē NPI pozīcijas atlikušo vērtību.

 

Nākamo periodu pozīciju sarakstā (Dokumenti – Nākamo periodu ieņēmumi/Izdevumi – NPI/I pozīciju saraksts) tiek iezīmēta attiecīgā NPI pozīcija, kurai nepieciešams samazināt atlikušo summu – Darbības – Dokumentu ģenerācija - NPI/I iekšējā kustība.

 

! Pirms iekšējās kustības dokumenta izveides NPI pozīcijai jābūt veiktām visu mēnešu izdevumu summu norakstīšanai līdz kredītrēķina datumam (kredītrēķina mēnesī izdevumu summa pirms iekšējās kustības dokumenta izveides netiek norakstīta). Iekšējās kustības dokumenta datumam jābūt vienādam ar kredītrēķina izpildes datumu.

 

Izpildot nākamo periodu iekšējās kustības dokumentu, automātiski tiek slēgta uzskaitē esošā nākamo periodu izdevumu pozīcija un izveidota jauna NPI pozīcijas kartīte statusā <Sagatave> ar sākotnējo summu, kas ir vienāda ar slēgtās NPI pozīcijas atlikto summu.

 

Jaunā NPI pozīcija tiek labota un tai tiek norādīta sākotnējā summa, kurai turpmāk sistēma veiks nākamo periodu izdevumu norakstīšanu.

 

! Starpībai, kas tiek atņemta no jaunās NPI pozīcijas sākotnējās summas, jābūt vienādai ar kredītrēķinā norādīto nākamo periodu izdevumu summu.

 

Paralēli jaunās NPI pozīcijas lappusē <Plānotie dokumenti> tiek veikts atliktās summas pārrēķins pa mēnešiem atbilstoši jaunajai summai, nospiežot labajā pusē esošo dzelteno zibeni (iespēja aktīva, ja NPI pozīcijas periodiskums ir <Mēnesis>).

 

Ja NPI pozīcijas periodiskums ir <Manuālais>, tad eksistē divu veidu atlikto summu pārrēķina varianti:

  1. NPI pozīcijas periodiskums tiek manuāli mainīts uz <Mēnesis> un atliktās summas lappusē <Plānotie dokumenti> tiek automātiski pārrēķinātas, pieprasot sistēmas pārrēķinu (labajā pusē esošais dzeltenais zibens);
  2. Ja NPI pozīcijas periodiskums paliek <Manuālais>, tad atliktās summas lappusē <Plānotie dokumenti> tiek pārrēķinātas un ievadītas manuāli atbilstoši jaunajai sākotnējai summai.

Kā NPI pozīcijas periods tiks noteikts periods no iekšējās kustības dokumenta datuma līdz NPI pozīcijas beigu datumam.

 

Kad NPI pozīcijas kartītē norādītas jaunās vērtības, NPI pozīcijai piešķir statusu <Aktīvs> (Darbības - Aktivizēt).

 

Dokuments nepiedalās debitoru/kreditoru norēķinos.

 

! Dokuments netiek grāmatots.

 

Gadījumā, ja kredītrēķins izrakstīts par visu NPI pozīcijas atlikto summu, sistēmā tiek veidots NPI pozīcijas norakstīšanas dokuments.

 

Dokuments nepiedalās debitoru / kreditoru norēķinos.

 

Nākamo periodu pozīciju sarakstā (Dokumenti – Nākamo periodu ieņēmumi/Izdevumi – NPI/I pozīciju saraksts) tiek iezīmēta attiecīgā NPI pozīcija, kurai nepieciešams norakstīt atlikušo summu – Darbības – Dokumentu ģenerācija - NPI/I norakstīšana.

 

! Dokuments netiek grāmatots.

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām