avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 749 Visninger

 1.gifRegistrering av eierandel ved likvidasjon

Ved likvidasjon må det registreres en likvidasjonstransaksjon på deltakerne. Benytt samme dato for alle deltakerne. Det er ikke vederlag på en likvidasjon, da vederlaget er det som betales mellom kjøper og selger. Se nedenfor om inn- eller utbetaling mellom selskapet og deltaker som sluttoppgjør.

 

Det registreres en transaksjon for hver av deltakerne med andel i prosent tilsvarende andelen som deltakeren har på likvidasjonstidspunktet. 

 

Sluttoppgjør med deltakerne

Sluttoppgjøret med deltakerne skal behandles som uttak eller utbetaling. Sluttoppgjøret kan bestå av følgende:

 

 • Uttak av skattemessig innbetalt kapital. Uttaket kan også være i form av eiendeler.
 • Uttak ut over skattemessig innbetalt kapital. Uttak kan også være i form av eiendeler.
 • Innskudd til dekning av underbalanse.

Vær oppmerksom på at dersom det skjer en avhendelse med gevinst til deltaker, skal denne avhendelsen registreres som avhendelse av eiendel, slik at det i skatteskjemaene fremkommer en gevinst som fordeles på de

 

Regnskapsføring av det samlede uttaket ved oppløsning (trinn 1)

Det samlede uttaket fra selskapet til deltakerne regnskapsføres mot privatuttak med standardkontokode 2060 Uttak kontanter eller 2063 Uttak av anleggsmidler. Om fordeling til skattemessig innbetalt kapital, se nedenfor

 

Uttak av skattemessig innbetalt kapital (trinn 2)

Uttak fra et selskap med deltakerfastsetting kan bestå av uttak av den skattemessig innbetalt kapitalen og uttak ut over den skattemessig innbetalte kapitalen.

 

Fordeling mellom disse uttakstypene har betydning for skattepliktig inntekt for deltakerne.

 

Dersom deltakeren er underlagt fritaksmetoden (eier er et aksjeselskap mv eller et annet selskap med deltakerfastsetting), vil fordelingen medføre riktig behandling når det gjelder 3 % sjablonmessig inntektsføring av gevinst ved avhendelse av eierandel. Det er spesielt viktig at behandlingen er korrekt i slike tilfeller.

 

Dersom deltakeren er en personlig skattyter, vil behandlingen styre fordeling av gevinst/tap og ekstrabeskatning av uttak. Dersom fordelingen er feilaktig, medfører dette ingen skattemessige konsekvenser for den totale netto inntekt eller netto fradrag i inntektsåret, men kun fordelingen av gevinst/tap og ekstrabeskattet uttak.

 

2.gif

Størrelse på uttak av skattemessig innbetalt kapital

Størrelsen på den innbetalte kapitalen som er til rest ved oppløsning vises for den enkelte eier på deltakerens melding post 610 Realisasjon av andel i løpet av året i kolonne II. Innbetalt kapital.

 

Dette beløpet kan være ulikt for den enkelte deltaker også i tilfeller der egenkapitalen ikke er skjevdelt mellom deltakerne. Dette kan bl.a. skyldes at denne eller tidligere eier har vært bosatt i tiltakssonen (Finnmark eller Nord-Troms) med skattesats på 3,5 % lavere enn alminnelig skattesats eller at egenkapitalen har vært skjevdelt i tidligere regnskapsår.

 

Tilbakebetaling av innbetalt kapital kan maksimalt utgjøre beløpet i deltakermeldingens 610 Realisasjon av andel i løpet av året i kolonne II. Innbetalt kapital.

 

Registrering av slik tilbakebetaling skjer ved at man overfører et beløp tilsvarende den del av utbetalingen som gjelder tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital på en av følgende måter:

 

1. Dersom utbetaling i kontanter:

 • DEBET konto med STD 2011 Tilbakebet. av innbetalt kapital kontanter
 • KREDIT konto med STD 2060 Privatuttak kontanter  

2. Dersom utbetaling gjelder utdeling av eiendeler:

 • DEBET konto med STD 2012 Tilbakebet. av innbetalt kapital eiendeler.
 • KREDIT konto med STD 2063 Privatuttak eiendeler

3.gifDeltakermeldingens opplysninger om innbetalt kapital etter postering

Etter at det er registrert tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital, vil de postene som er markert med gul farge på bildet av deltakermeldingen til venstre, være påvirket av denne registreringen.

 

Etter at det er registrert tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital, kan det bli stående en rest innbetalt kapital. Det resterende beløpet vil vises i deltakermeldingens post 610 (justering ved realisasjon), og faller bort ved oppløsningen.

 

Det antas at det for en plikt til å redusere skattemessig innbetalt kapital med likvidasjonsutbetalingen, og regner tilbakebetaling som tilbakebetaling av innbetalt kapital som først foretatt, og det overskytende som tilbakebetaling av innbetalt kapital.

 

For selskapsdeltakere innenfor fritaksmetoden har dette en effekt på beskatning av 3 % sjablonmessig beskatning av ellers skattefrie inntekter.

 

For personlige deltakere vil dette ikke gi effekt på netto skattepliktig inntekt / netto inntektsfradrag, da en forskyvning fra vanlig uttak til tilbakebetaling av innbetalt kapital medfører redusert inntekt etter reglene om tillegg i alminnelig inntekt og en økt gevinstbeskatning / redusert tapsfradrag ved realisasjon.

 

Fordeling av privatuttak og kapitalinnskudd på eiere

Det er viktig å være nøyaktig med fordeling av uttak mellom eierne, spesielt dersom uttakene av henholdsvis skattemessig innbetalt og annen egenkapital ikke er fordelt etter eierandel. Det er mulig å anvende fordeling av nøyaktig beløp i funksjonen Privatuttak og kapitalinnskudd.

 

Regnskapsføring av kapitalinnskudd ved oppløsning

Dersom deltakerne skyter inn penger i forbindelse med oppgjøret av selskap med deltakerfastsetting, regnskapsføres dette som kapitalinnskudd med anvendelse av standardkontokode 2011 Innskudd av kontanter.

 

Kapitalinnskuddet fordeles mellom eierne i funksjonen for kapitalinnskudd og privatuttak på skillekortet Kapitalinnskudd. Et slikt kapitalinnskudd vil påvirke deltakernes inngangsverdi, og vil automatisk medtas på deltakermeldingens beregning av inngangsverdi og gevinst/tap ved realisasjon av eierandel.

 

Dersom deltakere har overtatt gjeldsansvar ved oppløsningen, registreres denne overtakelsen som et kapitalinnskudd i forbindelse med oppløsning av selskapet.

 

Sluttkontroll av skatteskjemaer

Her er en liste over viktige forhold å kontrollere i skatteskjemaene for å se at alt er blitt korrekt fordelt:

 

 • Kontrollere at det er regnskapsført avhendelse av alle eiendeler og at eiendeler som deltakere har overtatt, blir regnskapsført som uttak.
 • Viser alle RF-1084 Avkrivning kr 0,- i utgående saldo i post 111? Obs: Avkryssing for "Nei" i post 112.
 • Er resterende gevinst på RF-1219 Gevinst- og tapskonto inntektsført? Obs: Avkryssing for "Ja" i post 19.
 • Er resterende tap på RF-1219 Gevinst- og tapskonto kostnadsført? Obs: Avkryssing for "Ja" i post 19.
 • Er egenkapital ved regnskapsårets utgang kr 0,- i RF-1167 Næringsoppgave 2 eller RF-1175 Næringsoppgave 1?
 • Er alle forskjeller ved regnskapsårets utgang kr 0,- i RF-1217 Forskjeller (hvis RF-1167 Næringsoppgave 2 anvendes) ?
 • Kontrollere at egenkapitalavstemmingen i RF-1052 Avstemming av egenkapital side 2 er korrekt.
 • Viser RF-1215 selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting skattemessig verdi av eiendeler/gjeld (side 2 kolonne 1) kr 0,-?
 • Viser RF-1215 selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting ligningsmessig formuesverdi av eiendeler/gjeld (side 2 kolonne 2) kr 0,-?
 • Kontrollere at RF-1215 selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting side 3 viser samlet eierandel for alle eierandeler med 0% og at alle eiere ikke har eierandel ved regnskapsårets utgang.
 • Kontrollere at RF-1221 / RF-1233 Deltakerens melding/Selskapets deltakermelding er korrekt mht spesifikasjon av inngangsverdi og kapitalbevegelser (post 600-640) og at post 640 viser 0 i alle kolonner.
 • RF-1213 Lottskjema i FINALE Årsoppgjør og FINALE Skatt
 • Beskatning av utbetalinger i selskap med deltakerfastsetting (ANS, DA, KS mv)