Personāla uzskaite, darba samaksas un komandējumu uzlabojumi 620.versijā

autors Artūrs Ernštreits (Atjaunots ‎13-06-2023 12:34 autors Mija Zaļūksne VISMA )

Darba samaksa

1. Normas stundu samazināšana par prombūtnes laiku atbilstoši grafikam

Horizon ceļš: Atskaites -> Algas -> Virsstundas periodā

Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti -> Virsstundu aprēķins periodā

Sākot ar 620.versiju, Horizon ir nodrošināta iespēja summēto darba laiku strādājošajiem prombūtnes gadījumā samazināt darbinieka normas stundu skaitu atbilstoši viņa darba grafikam.

Visiem samaksas veidiem ar tipu “Prombūtne”, lappusē “Parametri” ir pievienots jauns lauks “Normas stundas prombūtnē” ar iespējamām vērtībām “Kalendārs” un “Grafiks”.

Kopējais normas stundu skaits periodā vienmēr tiek ņemts no tiesiskajās attiecībās norādītā kalendāra laukā “Normas st. kalendārs virsst.”, bet normas stundas par katras prombūtnes periodu tiek izskaitītas atbilstoši katras prombūtnes samaksas veidā norādītajai vērtībai laukā “Normas stundas prombūtnē”. Ja norādīts “Kalendārs”,  normas stundas izskaita atbilstoši tiesiskajās attiecībās norādītajam kalendāram, bet, ja samaksas veidā norādīts “Grafiks” - atbilstoši darbinieka personas amata datos norādītajiem grafikiem.

Tā kā grafikos var būt vairāk stundu nekā ir tiesiskajās attiecībās norādītajā kalendārā, tad, ja samaksas veidā laukā “Normas stundas prombūtnē” ir norādīts “Grafiks”, pie prombūtnes dokumenta tiek veikta papildu pārbaude, vai neveidojas negatīvs normas stundu skaits. Ja veidojas negatīvs normas stundu skaits, kamēr prombūtnes dokuments ir statusā “Ievade”  vai “Sagatave”, tiek attēlots brīdinājums, bet, mainot prombūtnes statusu uz “Apstiprināts”, tiek attēlots kļūdas paziņojums un jāveic labojumi grafikā.

 

2. Papildinājumi piemaksu aprēķinam, ja faktiskās stundas pārsniedz normas stundas

Horizon ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi

Nodrošināta iespēja sistēmā uzlikt ierobežojumus piemaksām, kas tiek rēķinātas proporcionāli nostrādātajam laikam, lai darbiniekiem netiktu aprēķināta lielāka piemaksas summa par piemaksas dokumentā norādīto.

Samaksas veida ievadformā ir pieejama jauna pazīme "Nepārsniegt noteikto piemaksas summu" šādiem aprēķina veidiem:

 • Summa proporcionāli nostrādātajām dienām;
 • Summa proporcionāli nostrādātajām stundām;
 • % no likmes proporcionāli nostrādātajām dienām;
 • % no likmes proporcionāli nostrādātajām stundām.

Ja samaksas veidā ir ielikta pazīme "Nepārsniegt noteikto piemaksas summu", tiek aprēķināta ievadītā piemaksas summa arī gadījumos, kad nostrādātās stundas pārsniedz normas stundas. Savukārt, ja šī pazīme nav ielikta,  piemaksa tiek aprēķināta proporcionāli nostrādātajām stundām.

 

3. Definētās summas aprēķins samaksas veidiem ar tipu "Pastāvīgās piemaksas"

Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Pastāvīgās piemaksas

Lai nodrošinātu pareizu definētās summas aprēķinu gadījumos, kad atšķiras vērtības personu amatu datu laukos "Likme" un "Mēnešalga", samaksas veidiem ar tipu "Pastāvīgās piemaksas", procentuālajiem aprēķina veidiem lappusē “Aprēķins” pievienots lauks "Definēto summu rēķināt no".

Ja šajā laukā nav norādīta vērtība vai norādīta vērtība "Lauks "Mēnešalga"", tad definētās summas aprēķinam tiek izmantota vērtība no personas amatu datu lauka "Mēnešalga". Savukārt, ja samaksas veida laukā norādīta vērtība "Lauks "Likme"", tad definētās summas aprēķinā tiek izmantots personu amatu datu lauks "Likme".

Procentuālie pastāvīgo piemaksu aprēķina veidi, kuriem pieejams lauks "Definēto summu rēķināt no":

 • % no samaksas;
 • % no likmes kartītē;
 • % no sundu likmes;
 • % no samakasas proporcionāli nostrādātajām dienām;
 • % no samaksas proporcionāli nostrādātajām stundām;
 • % no samaksas proporcionāli dienām;
 • % no samaksas proporcionāli stundām;
 • % no samaksas proporcionāli nostrādātām dienām periodā;
 • % no samaksas proporcionāli nostrādātām stundām periodā;
 • % no likmes proporcionāli nostrādātajām dienām;
 • % no likmes proporcionāli nostrādātajām stundām;
 • % no likmes proporcionāli dienām;
 • % no likmes proporcionāli stundām;
 • % no likmes prop. dienām (pa uzrādīto periodu DLU);
 • % no likmes prop. stundām (pa uzrādīto periodu DLU);
 • % no likmes prop. pieejamās normas stundām;
 • % no likmes prop. grafika stundām.

4. Papildināti tiesisko attiecību notikumi

Horizon ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Tiesiskās attiecības

Lai atvieglotu tiesisko attiecību izmaiņu izsekošanu, turpmāk notikumos tiek attēlotas lauku “Sociālais statuss” (pieņemšanas, atbrīvošanas) vērtības un, ja kādu tiesisko attiecību slēgšanas vai izmaiņu rezultātā citām tiesiskajām attiecībām tiek ieliktas pazīmes “Pamata”, “Primārās”, tad abu tiesisko attiecību notikumos parādās informācija par pazīmju izmaiņām.

 

5.Regulārie avansi izmaksu saraksta eksporta failā

Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Izmaksu saraksti

Veikti uzlabojumi izmaksu saraksta eksporta failā gadījumos, kad vienam darbiniekam sistēmā tiek norādīti vairāki regulāro avansu saņemšanas konti. Ja avansu kartotēkā (Horizon ceļš: Algas -> Kartotēkas -> Avansu kartotēka) regulārajam avansam ir piesaistīts saņēmējs, tad, veicot izmaksu saraksta eksportu, avansu summas .xml failā tiek uzrādītas uz piesaistīto saņēmēja bankas kontu. Ja avansu kartotēkā saņēmēja bankas konta informācija nav norādīta vai avansa summa ir ievadīta manuāli, tad, tāpat kā iepriekš, izmaksu saraksta eksporta failā summas tiek uzrādītas uz noklusēto kontu.

Tādējādi, ja sistēmā ir izveidots regulārais avanss ar vairākām rindām, kur vienai rindai nav norādīts saņēmējs, bet citām ir, arī izmaksu saraksta eksporta failā summas sadalās atbilstoši  - rindai bez saņēmēja summa tiek uzrādīta uz noklusēto bankas kontu, bet rindām ar saņēmēju avansa summa tiek uzrādīta uz saņēmēja bankas kontu.

 

6. Darba laika veida masveida labošana

Lai atvieglotu darbu pie liela apjoma datu ienešanas Horizon, sarakstā "Darba laika veidi" (Horizon ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> Darba laika veidi) ir nodrošināta iespēja masveidā labot lauka "Darba laiks" vērtību, izmantojot darbību “Lauku labošana iezīmētajām rindām”. 

 

7. Datu ienešana, izmantojot Excel veidni

Sarakstā “Pastāvīgas piemaksas” (Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Aprēķina dokumenti -> Pastāvīgās piemaksas) nodrošināta iespēja veikt darbību "Ārējo datu ielāde", izmantojot Excel veidni.

 

9.Papildinājumi darba laika uzskaites dokumentos

Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti -> Darbības -> Pa darbiniekiem

Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti -> Darbības -> Detalizētā uzskaite pa darbiniekiem

Horizon ceļš:  Atskaites -> Algas -> Detalizētā darba laika uzskaite

Lai nodrošinātu ērtāku informācijas iegūšanu, darba laika uzskaites dokumentu sarakstos pa darbiniekiem un atskaitē pievienota kolonna "Stundas, minūtes". Arī dokumentu "Darba laika uzskaite" un "Detalizētā darba laika uzskaite" Excel veidnēs pievienota kolonna "Stundas, minūtes", kas jāaizpilda formātā hh.mm.

 

Personāla uzskaite

1. Rīkojumu izpildes plūsmu kontrole

Lai uzlabotu rīkojumu izpildes plūsmu izsekojamību, veikti uzlabojumi rīkojumu izpildes žurnālā. Turpmāk rīkojumu sarakstā, atverot izpildes žurnālu, ir pieejams saraksts “Rīkojumu izpildes notikumi”, kurā tiek uzrādītas rīkojumu izpildes reizes un to pamatinformācija.
Uzzināt vairāk >>

 

2. Lietojamības uzlabojumi

Lai nodrošinātu ērtāku darbu ar personāla ievadformām un sarakstiem, veikti vairāki uzlabojumi:

 • Identifikācijas dokumentu (Horizon ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personas dati -> Identifikācijas dokumenti) ievadformas piezīmju un anulēšanas pamatojuma laukos ievadāmās informācijas apjoms ir palielināts līdz  500 simboliem;
 • Atvaļinājumu pieteikumu sarakstā (Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Pieteikumi -> Atvaļinājumu pieteikumi darbiniekiem) pievienota iespēja izlikt izskatā saistītā prombūtnes dokumenta informāciju - dokumenta numuru, datumu u.c. ;
 • Vienreizējās samaksas (Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Pieteikumi -> Vienreizējo samaksu pieteikumi) un brīvās formas pieteikumu (Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Pieteikumi -> Brīvas formas pieteikumi) ievadformās turpmāk darbinieku pielasīšana notiek no tiesisko attiecību saraksta. Līdz ar to vairāku nodokļu maksātāju režīmā no šo pieteikumu formām ir izņemts lauks “Iestāde”.

 

Komandējumi

Papildinājumi komandējuma prombūtnēm

Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Prombūtne

Prombūtnes dokumentiem ar pamatveidu “Komandējums” pievienota iespēja dokumentu piesaistīt konkrētiem personu amatu datiem (pazīme "Piesaistīts personas amata datiem" un lauks amatu datu norādīšanai, kas kļūst aktīvs, ieliekot šo atzīmi). Ar šo tiek nodrošināta iespēja prombūtnes aprēķinā ņemt vērā tikai konkrēto amata datu izpeļņu un stundas.

 

Visi 620. versijas jaunumi >>

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām