Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.191

08-03-2022 13:09 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1021 Weergaven

Mededelingen

Versie 191 zal op dinsdagavond 8 maart 2022 worden geïnstalleerd.

 

Nieuwe functionaliteit

Controles op correcte koppeling tussen contract en IKV

Om een goede berekening te garanderen zijn er in Payroll controles toegevoegd op de koppeling van een contract met een IKV. In Talent wordt een juiste werking in principe afgevangen maar in bepaalde situaties kunnen er toch verkeerde situaties ontstaan. In Payroll worden de volgende situaties nu afgekeurd:

 • Geen IKV aan het contract gekoppeld gedurende de volledige looptijd van het contract. Het ontbreken van een koppeling met een IKV vóór de eerste salarisrun wordt wel toegestaan (i.v.m. migraties).
 • Wisseling van IKV na einde contract (deze controle is vanaf 1-1-2022)
 • Gebruik van dezelfde IKV op verschillende contracten terwijl er een gat tussen deze contracten zit waar deze IKV niet in gebruik is (deze controle is vanaf 1-1-2022)

Actie

Als de salarisrun hier fouten op detecteert dan moet de koppeling van de IKV aan het contract gecorrigeerd worden.

30%-regeling

Werknemers die naar Nederland worden uitgezonden, krijgen vaak een vergoeding voor de extra kosten van dat verblijf in Nederland, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling. Voor het vergoeden van die kosten kan een keuze gemaakt worden: vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten of, onder voorwaarden, het toepassen van de 30%-regeling. 

De 30%-regeling houdt in dat van bepaalde werknemers, zonder nader bewijs, maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding aan mag worden gewezen als gericht vrijgestelde vergoeding voor de extraterritoriale kosten. Het maximum van 30% van het loon inclusief de vergoeding is gelijk aan 30/70 van het loon exclusief de vergoeding. Hierbij moet rekening worden gehouden met het deskundigheidsvereiste.

In deze release hebben we het mogelijk gemaakt de extraterritoriale kosten te vergoeden middels het toepassen van de 30%-regeling. Hierbij kan indien nodig een inkomensnorm in acht worden genomen.

Hoe kan de 30% regeling worden toegepast?

De regeling wordt aangestuurd door bij de betreffende werknemer het nieuwe vaste component  446010 - 30% regeling  in te voeren. 

Geef op dit component aan middels een waarde van 1 t/m 4 op welke wijze de 30%-regeling berekend moet worden. De volgende opties kunnen hier worden gebruikt:

 1. Inkomensnorm (inclusief)
 2. Inkomensnorm mastertitel (inclusief)
 3. Geen toetsing inkomensnorm (inclusief) 
 4. Geen toetsing inkomensnorm (exclusief)

Als grondslag voor het berekenen van de 30%-regeling zal voor de eerste 3 opties het loon voor loonheffing worden gebruikt  vóór  toepassing van de regeling. Dus het loon inclusief de vergoeding.

Bij optie 4 wordt als grondslag het loon voor loonheffing exclusief de vergoeding gebruikt.

Hieronder volgt een beschrijving van de werking van de 4 opties.

Inkomensnorm (inclusief)

Voor een werknemer die naar Nederland komt kan gebruik worden gemaakt van de 30%-regeling wanneer de werknemer een specifieke deskundigheid heeft. Voor het kunnen aantonen van die specifieke deskundigheid geldt een inkomensnorm. In het systeem is het mogelijk gemaakt de 30%-regeling toe te passen waarbij periodiek getoetst zal worden op deze inkomensnorm. Dit houdt in dat er periodiek getoetst zal worden of door het toepassen van de 30%-regeling nog wel voldaan wordt aan de inkomensnorm. Wanneer dat niet het geval is zal automatisch het bedrag worden afgetopt.

Dit is mogelijk gemaakt door bij de betreffende werknemer het vaste component 446010 30% regeling  toe te voegen met als waarde 1.

Wanneer op component 446010 30% regeling  de waarde 1 is ingevoerd zal de 30% regeling worden toegepast, waarbij rekening zal worden gehouden met deze inkomensnorm. Deze inkomensnorm is voor 2022 €39.467,-.

 

Voorbeeld:

Salaris: €4.629,63 per maand

Pensioenpremie: €560,12 per maand

Loon voor loonheffing (inclusief vergoeding): €4.069,51

Eerst wordt er getoetst of door het toepassen van de regeling nog wel aan de inkomensnorm wordt voldaan. 

Dat is hier niet het geval, immers €4.069,51 * 30% = €1.220,85

De inkomensnorm = €39.467,-/12 = €3.288,93

Dus wanneer er 30% zou worden toegepast komt het loon voor loonheffing onder de inkomensnorm €4.069,51 - €1.220,85 = €2848,66

In dit geval kan dus niet het volledige bedrag worden toegepast. Hierdoor zal automatisch het bedrag worden aangepast naar €4.069,51 - €3.288,93 = €780,58

 

Op jaarbasis ziet dat er dan zo uit:

JorisReussink_0-1646731131115.png

 

  • Hierbij kun je zien dat er door de betaling van het vakantiegeld in mei een inhaalslag plaatsvindt in mei, maar ook nog in juni en juli
  • Vervolgens wordt de 30%-regeling weer afgetopt op het norminkomen

Inkomensnorm mastertitel (inclusief)

Een werknemer die naar Nederland komt die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel heeft behaald, of een gelijkwaardige buitenlandse titel, en die jonger is dan 30 jaar moet een belastbaar jaarloon ontvangen van meer dan €30.001,- (2022) exclusief de vergoeding.

Dit is mogelijk gemaakt door bij de betreffende werknemer op component 446010 30% regeling  de waarde 2 in te voeren. Er zal dan periodiek een 30%-regeling worden toegepast. Hierbij zal rekening worden gehouden met de inkomensnorm van €30.001,- (2022) voor werknemers met een leeftijd t/m 29 jaar. Vanaf 30 jaar zal er een inkomensnorm van €39.467,- (2022) worden toegepast.

Dit zal gebeuren middels een zogenoemde salarissplit. Op het moment dat de werknemer 30 jaar wordt zal er in de periode daarop volgend worden getoetst op de hogere inkomensnorm. Er zal vanaf dat moment opnieuw begonnen worden met het cumulatief toepassen van de hogere inkomensnorm. 

 

Voorbeeld:

Werknemer is geboren op 17-09-1992, dus wordt in september 2022 30 jaar oud

Salaris: €3.500,- per maand

Salarisverhoging in oktober naar €4.500,-

Pensioenpremie: €250,- per maand

Vakantiegeld in mei: €3.250,-

 

Op jaarbasis ziet dat er dan zo uit:

JorisReussink_1-1646731170689.png

 

  • In de perioden 1 t/m 9 waarin de werknemer 29 jaar is wordt er periodiek getoetst op de lagere inkomensnorm van €30.001,- (2022)
  • Vanaf de periode volgend op de periode waarin de werknemer 30 jaar is geworden begint de toetsing opnieuw, maar dan gebruikmakend van de hogere inkomensnorm van €39.467,- (2022)

Geen toetsing inkomensnorm (inclusief)

Het is ook mogelijk om de 30%-regeling toe te passen, maar dan zonder toetsing op de inkomensnorm. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist. Zij hoeven niet aan een inkomensnorm te voldoen.

Wanneer op component 446010  30% regeling  de waarde 3 is ingevoerd zal de 30%-regeling worden toegepast ongeacht de hoogte van het salaris. 

Er zal in dat geval altijd 30% van het heffingsloon inclusief de vergoeding worden toegepast.

 

Voorbeeld:

Salaris: €4.629,63 per maand

Pensioenpremie:  €560,12 per maand

Loon voor loonheffing (inclusief vergoeding): €4.069,51

Op salariscomponent  4461130 - 30% regeling - tabelinkomen  zal een bedrag van €1.220,85 bruto worden ingehouden en netto tot uitbetaling komen op component  446160 - 30% regeling - netto

Dit bedrag is als volgt berekend €4.069,51 * 30%= €1.220,85

 

Op jaarbasis ziet dat er dan zo uit:

JorisReussink_2-1646731219165.png

 

Geen toetsing inkomensnorm (exclusief)

Naast de drie inclusief 30%-regeling opties is het ook mogelijk de 30%-regeling toe te passen voor werknemers waarbij een loon is afgesproken exclusief de 30% kostenvergoeding. 

Dit is mogelijk gemaakt door bij de betreffende werknemer op component 446010  30% regeling  de waarde 4 in te voeren. Wanneer deze optie is gekozen zal er op component 446160  30% regeling - netto een vergoeding worden uitbetaald ter hoogte van 30/70 van het heffingsloon. 

Hierbij zal geen toetsing worden gedaan op de inkomensnorm, immers we gaan er vanuit dat wanneer er een exclusief regeling wordt toegepast de gebruiker zelf in staat is te toetsen op het norminkomen.

 

Voorbeeld:

Salaris: €4.629,63 per maand

Pensioenpremie:  €560,12 per maand

Loon voor loonheffing (inclusief vergoeding): €4.069,51

Op salariscomponent 446160 30% regeling - netto zal een bedrag van €1.744,08 tot uitbetaling komen.

Dit bedrag is als volgt berekend 30/70 * €4.069,51 = €1.744,08

 

Op jaarbasis ziet dat er dan zo uit:

JorisReussink_3-1646731247716.png

Inkomensnorm

 • Jaarlijks zal de inkomensnorm door ons worden aangepast naar de nieuwe jaarbedragen.
  • Voor 2022 is de inkomensnorm €39.467,-.
  • Voor werknemers met een mastertitel t/m 29 jaar is de inkomensnorm van €30.001,-
 • De inkomensnorm is niet deeltijdfactor afhankelijk. 
 • Wanneer de werknemer halverwege het jaar in dienst treedt zal de inkomensnorm naar rato worden toegepast.
 • Bij het toetsen op de inkomensnorm wordt uitgegaan van het heffingsloon, kolom 14 van de loonstaat
 • Er wordt voortschrijdend cumulatief getoetst op de inkomensnorm
  • Dit kan er toe leiden dat er in een periode waarin bijvoorbeeld een hoger heffingsloon is, een inhaalslag zal plaatsvinden. Dit kan gebeuren wanneer het in voorafgaande periode(s) niet mogelijk was de volledige 30% te benutten. Dan zal dat worden ingehaald in de periode waarin er een hoger heffingsloon is, bijvoorbeeld bij het uitbetalen van het vakantiegeld of een eindejaarsuitkering.
  • Maar het kan er ook toe leiden dat er in (een) bepaalde periode(s) een correctie gaat plaatsvinden op reeds eerder toegepaste 30%-regeling.   
 • Tevens belangrijk om te weten is dat er bij de toetsing op de inkomensnorm altijd wordt gerekend met een inkomensnorm verhoogd met 1 cent. Er wordt immers pas voldaan aan de voorwaarden voor de 30%-regeling wanneer het inkomen exclusief de vergoeding hoger is dan de inkomensnorm. Hieraan wordt altijd voldaan wanneer het inkomen exclusief de vergoeding 1 cent hoger is.

Niet voldaan aan inkomensnorm

Als er in enig jaar niet is voldaan aan de inkomensnorm dan zal in een volgend jaar automatisch geen 30%-regeling meer worden toegepast. Immers er wordt niet meer voldaan aan één van de voorwaarden voor het kunnen toepassen van de 30%-regeling. 

Maximum duur

De 30%-regeling zal voor maximaal vijf jaar worden toegepast.  De vijf jaar worden berekend vanaf de startdatum die is opgegeven op het vaste component. 

Het systeem zal automatisch de 30%-regeling stoppen wanneer er geen  Einddatum is opgegeven.

JorisReussink_4-1646731316279.png

Wanneer de regeling eerder moet stoppen dan kan dat door een eerdere  Einddatum in te geven.

Overzicht van de salariscomponenten

Nummer

Naam

Beschrijving

446010   30% regeling

Met deze component kan deelname aan de 30% regeling aangegeven worden door een transactie op te geven met een start- en einddatum van de duur van de deelname en met een waarde van 1-4 die aangeeft welke methode gehanteerd moet worden:

1 - Inkomensnorm (inclusief)

2 - Inkomensnorm mastertitel (inclusief)

3 - Geen toetsing inkomensnorm (inclusief)

4 - Geen toetsing inkomensnorm (exclusief).

 

De transactie dient op één contract opgegeven te worden. Indien er een overgang is naar een ander contract dan dient op het nieuwe contract aansluitend (maar niet overlappend) een nieuwe transactie opgegeven te worden.

446130 30% regeling - tabelinkomen

Op deze component zal bij een inclusief 30% regeling het bruto bedrag tegen tabelinkomen worden ingehouden.

 • Deze component kan worden gejournaliseerd. Bijvoorbeeld wanneer de 30% regeling apart in de boekhouding moet worden verantwoord. Wanneer dat het geval is moeten ook de componenten 446140 - 30% regeling - bijzonder tarief en 446160 - 30% regeling - netto worden gejournaliseerd
446140 30% regeling - bijzonder tarief

Op deze component zal bij een inclusief 30% regeling het bruto bedrag tegen bijzonder tarief worden ingehouden.

 • Deze component kan worden gejournaliseerd. Bijvoorbeeld wanneer de 30% regeling apart in de boekhouding moet worden verantwoord. Wanneer dat het geval is moeten ook de componenten 446130 - 30% regeling - tabelinkomen en 446160 - 30% regeling - netto worden gejournaliseerd
446160 30% regeling - netto

Op deze component zal wanneer een 30% regeling wordt toegepast de onbelaste netto vergoeding tot uitbetaling komen.

Dit geldt voor zowel de inclusief als de exclusief 30% regeling

 • Deze component kan worden gejournaliseerd. Bijvoorbeeld wanneer de 30% regeling apart in de boekhouding moet worden verantwoord. Wanneer dat het geval is moeten ook de componenten 446130 - 30% regeling - tabelinkomen en 446140 - 30% regeling - bijzonder tarief worden gejournaliseerd

 

Salariscomponenten uitsluiten 

Daarnaast is het mogelijk gemaakt salariscomponenten uit te sluiten van de grondslag voor de 30%-regeling. 

Dit kan worden gedaan door te gaan naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten het uit te sluiten component te wijzigen.

Op het tabblad Algemene informatie is bij de sectie Overig een nieuwe optie Uitsluiten van 30% regeling toegevoegd. Wanneer die wordt aangevinkt zal de waarde van het component buiten de berekening van de 30%-regeling worden gehouden.

JorisReussink_5-1646731375692.png

 

Correctie voorgaande loonjaar

Het kan nog wel eens voorkomen dat een beschikking voor het toepassen van de 30%-regeling pas in het volgende loonjaar door de Belastingdienst wordt afgegeven. Wanneer dan met terugwerkende kracht over het vorige loonjaar alsnog de 30%-regeling wordt opgevoerd bij een werknemer dan zal dat automatisch leiden tot een correctie in het vorige loonjaar. De wijziging zal dan ook leiden tot een gecorrigeerde loonaangifte in het vorige loonjaar.

 

Voorbeeld

Werknemer treedt in dienst per 01-11-2022. Verzoek tot toepassen van de 30%-regeling wordt gedaan, maar de beschikking wordt pas in februari 2023 afgegeven. 

In dat geval zal component 446010 - 30% regeling worden ingevoerd per 01-11-2022. 

Het systeem zal dan met terugwerkende kracht over het loonjaar heen de 30%-regeling toepassen. 

Wanneer de salarisrun van februari 2023 wordt afgesloten zal er tevens een loonaangifte voor december 2022 worden gegenereerd met daarin een correctie voor de betreffende werknemer. 

 

Deze regeling houdt in dat je 30% of 30/70 van het loon mag verstrekken als vergoeding voor de extra kosten van het tijdelijke verblijf van de werknemer in een ander land, of, als een werknemer uit het buitenland aangetrokken wordt, voor zijn tijdelijk verblijf in Nederland. 

Het gaat hierbij om 30% of 30/70 van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, inclusief de vergoeding zelf. Deze vergoeding is onbelast.

Een verzoek om toepassing van de regeling moet door (of namens) de werknemer en de werkgever worden gedaan bij de Belastingdienst.

Actie

 • Indien de 30%-regeling van toepassing is, bepaal je welke van de vier beschreven opties van toepassing is
 • Je voert de juiste waarde in op component 446010  30% regeling
 • Je journaliseert de bijbehorende salariscomponenten

Terugdraaien 30 dagen PRINS-methode voor pensioenfonds SPW

In afwachting van definitief uitsluitsel van APG omtrent welke 30 dagen methode gehanteerd moet worden voor het pensioenfonds SPW hebben wij de functionaliteit van de PRINS-methode teruggedraaid met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022. Omdat de door APG gegeven signalen/meldingen leidden tot heel veel vragen met betrekking tot werknemers die in de loop van de maand in dienst treden of uit dienst gaan. Deze werknemers ontvingen onderstaande signaalcodes vanuit SPW:

 • In januari 2022 melding 170: De aangeleverde premiegrondslag is hoger dan de berekende premiegrondslag wanneer iemand in de loop van de maand in dienst treedt of uit dienst gaat
 • In februari 2022 meldingen: 
  • 165/168: De aangeleverde premiegrondslag is lager dan de berekende premiegrondslag wanneer iemand in de loop van de maand in dienst treedt of uit dienst gaat
  • 109: De aangeleverde uren zijn lager dan de berekende uren

Het terugdraaien van deze functionaliteit houdt in dat voor werknemers die in de loop van de maand in dienst treden of uitdienst gaan met terugwerkende kracht de grondslagen, premies en uren worden gecorrigeerd.

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Wijzigingen in bestaande inrichting

Niet van toepassing

 

Opgeloste fouten

Minimum eindejaarsuitkering incorrect bij kopen verlof

Indien de eindejaarsuitkering bepaald wordt volgens de methode "Reservering bedrag" en  het component gebruikt voor de aankoop van verlof (componentnummer >= 42950 en <= 42979) is ingericht als Eindejaarsuitkering (geen referentie salaris) dan werd de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de bepaling van de minimum eindejaarsuitkering ten onrechte verhoogd i.p.v. verlaagd met de aangekochte uren waardoor een te hoog minimum eindejaarsuitkering bedrag bepaald werd.

Indien  de eindejaarsuitkering bepaald wordt volgens de methode "Reservering deeltijdpercentage" of methode "Reservering voorschot" en  het component gebruikt voor de aankoop van verlof (componentnummer >= 42950 en <= 42979) is ingericht als Uurtype  Verlof rechten dan werd de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de bepaling van de minimum eindejaarsuitkering ten onrechte verhoogd i.p.v. verlaagd met de aangekochte uren waardoor een te hoog minimum eindejaarsuitkering bedrag bepaald werd.

Dit is opgelost per 1 januari 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.

Actie

Er is geen aanvullende actie benodigd.

 

Cao-informatie

Cao Gemeenten - tegemoetkoming zorgverzekering met twee varianten - gebaseerd op salaris

Werknemers onder de cao Gemeenten hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering (artikel 3.24). Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks in december betaald en is niet afhankelijk van de deeltijdfactor, maar wel van het tijdvak binnen het kalenderjaar waarin de werknemer in dienst is (geweest). Deze tegemoetkoming is ingericht in tabel 50650  Tegemoetkoming zorgkostenverzekering.

De cao Gemeenten kent twee verschillende bedragen voor deze tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering:

 • € 296,- per jaar voor de werknemer met een salaris lager dan of gelijk aan het maximum van salarisschaal 6;
 • € 168,- per jaar voor de werknemer met een hoger salaris dan het maximum van salarisschaal 6

De maand december is hiervoor de peildatum. Bij uitdiensttreding geldt hiervoor de laatste maand van het dienstverband.

Met ingang van 2022 heeft Payroll functionaliteit ontwikkeld waarmee kan worden bepaald of een werknemer recht heeft op de hoge of de lage variant van deze tegemoetkoming. In tabel 50680  Tegemoetkoming zorgverzekering conditionele bedragen vind je de mogelijke varianten en bijbehorende bedragen.

Voor vaste salarianten wordt de variant bepaald op basis van het berekende salaris over alle contracten. 

Voor uurloners is als default in tabel 50680 Tegemoetkoming zorgverzekering conditionele bedragen de lage variant ingericht. Voor uurloners is het niet zonder meer mogelijk om te bepalen of een werknemer recht heeft op de hoge of de lage variant van de tegemoetkoming. Daarom zijn er twee opties:

 1. De variant waar de werknemer recht op heeft wordt handmatig opgegeven.  Middels salariscomponent 146230 Handmatige variant tegemoetkoming zorgverzekering kun je opgeven op welke variant de werknemer recht heeft.
 2. Als er geen handmatige variant is opgegeven, zal het bedrag van variant 00003-Oproepkracht uit tabel 50680 Tegemoetkoming zorgverzekering conditionele bedragen worden genomen.

Het blijft wel mogelijk om handmatig in te grijpen. Je geeft dan zelf de variant op waar de werknemer recht op heeft. In tabel 50680 Tegemoetkoming zorgverzekering conditionele bedragen vind je de mogelijke varianten en bijbehorende bedragen. Middels salariscomponent 146230 Handmatige variant tegemoetkoming zorgverzekering kun je opgeven op welke variant de werknemer recht heeft. Het is ook mogelijk om werknemers uit te sluiten van de tegemoetkoming, dit kun je doen door een transactie op te voeren op salariscomponent 146040 Uitsluiten van deelname aan tegemoetkoming zorgverzekering, met als ingangsdatum 1 januari van het lopende jaar of de datum van indiensttreding als die later in het jaar ligt.

 

Variant

Variant salariscomponent 146230

Bedrag in 2022

Voorwaarde volgens cao

Variant 1 - laag 1 € 168 salaris lager dan of gelijk aan het maximum van salarisschaal 6
Variant 2 - hoog 2 € 296 salaris hoger dan het maximum van salarisschaal 6

Deze tegemoetkoming in de kosten van de zorgkostenverzekering wordt door pensioenfonds ABP aangemerkt als niet pensioengevend, aangezien deze tegemoetkoming het karakter heeft van een onkostenvergoeding.

Actie

 • Als er voor vaste salarianten lopende transacties zijn op salariscomponent 146230  Handmatige variant tegemoetkoming zorgverzekering, geef je deze als einddatum 31 december 2021 mee om de variant vanaf 1 januari 2022 door logica te laten bepalen.
 • Voor uurloners wordt vanaf 1 januari 2022 standaard de lage variant toegepast. Als voor een oproepkracht de hoge variant van toepassing is, geef je een transactie op op salariscomponent 146230  Handmatige variant tegemoetkoming zorgverzekering, met als totaal het variantnummer 2.

Cao Ziekenhuizen - vernieuwde cao

De cao Ziekenhuizen is vernieuwd. Daarom zijn de volgende aanpassingen in de inrichting van deze cao gedaan:

Eenmalige uitkering maart 2022

In maart 2022 ontvangen werknemers die op 1 december 2021 in dienst waren een eenmalige uitkering van € 250 bruto, naar rato van de contractuele deeltijdfactor op 1 december 2021. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50550 Eenmalige uitkering. De eenmalige uitkering wordt uitbetaald op salariscomponent 47210 Uitbetaling eenmalige uitkering. Dit salariscomponent moet nog wel gejournaliseerd worden.

Maximum uurloon ORT

Het maximum uurloon voor berekening van de vergoeding voor onregelmatige diensten is momenteel gebaseerd op IP-nummer 28. Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt IP-nummer 28 € 3.389 bruto per maand. Het hiervan afgeleide uurloon bedraagt € 3.389 / 156 = € 21,72.

Vanaf 1 juli 2022 wordt de onregelmatigheidstoeslag gemaximaliseerd op het uurloon afgeleid van IP-nummer 32 € 3.695 bruto per maand. Het hiervan afgeleide uurloon bedraagt € 3.695 / 156 = € 23,69.

In tabel 50320  Uurlonen  is daarom met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 het maximum ORT-uurloon gewijzigd naar € 21,72 bruto per uur en per 1 juli 2022 naar € 23,69 bruto per uur.

Thuiswerkvergoeding

Voor de thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag kan salariscomponent 84100  Thuiswerkvergoeding  gebruikt worden. In tabel 51100  Reiskosten en thuiswerkvergoeding  is op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig. Salariscomponent 84100  Thuiswerkvergoeding moet nog wel gejournaliseerd worden.

Bereikbaarheidsdiensten

In het onderhandelaarsakkoord staat dat de vergoeding voor de uren doorgebracht in een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst per 1 juli 2022 met 100% wordt verhoogd en vanaf diezelfde datum standaard in zijn geheel wordt uitbetaald. Als de uitwerking hiervan in de definitieve cao-tekst verwerkt is, zullen wij hier op cao-niveau salariscomponenten voor inrichten.

Actie

 • Voor het uitbetalen van de eenmalige uitkering moet salariscomponent 47210 Uitbetaling eenmalige uitkering gejournaliseerd worden
 • Voor het uitbetalen van de eenmalige uitkering voor uurloners moet salariscomponent 47200  Uitbetaling eenmalige uitkering gejournaliseerd worden
 • Voor uurloners bereken je handmatig de uit te betalen eenmalige uitkering en boekt dit bedrag met een transactie op salariscomponent 47100 HM reservering eenmalige uitkering
 • Salariscomponent 84100  Thuiswerkvergoeding  moet gejournaliseerd worden

Cao Museum - wijziging maximum uurloon ORT

Voor cao Museum is in tabel 50320 Uurlonen  het maximum ORT uurloon met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 gewijzigd naar € 19,94 en per 1 juli 2022 naar €20,44 bruto per uur.

Actie

Er is geen aanvullende actie benodigd.