Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.192

24-03-2022 15:15 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 707 Weergaven

 

 

 

Mededeling

Versie 192 is een tussentijdse release. Deze versie zal op donderdagavond 24 maart 2022 worden geïnstalleerd.

 

 

Nieuwe functionaliteit

Extra blokkerende meldingen vanaf 2022-04

Vanaf april 2022 worden onderstaande blokkerende meldingen gegeven bij validatie van het gegeven code invloed verzekeringsplicht:

Validatie nummer Errorcode Validatie omschrijving Verwachte actie
C0223 E-TAX-39 U hebt de code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl de indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, indicatie verzekerd WW en/of indicatie verzekerd ZW 'J' is. Corrigeer of de code invloed verzekeringsplicht of de indicatie SV verzekering
C0823 E-TAX-40

U hebt de code invloed verzekeringsplicht aangeleverd met 'A' of 'B' terwijl het soort inkomen gelijk is aan 11

Corrigeer of de code invloed verzekeringsplicht of het soort inkomen

Actie

  • Wordt een blokkerende melding gegeven dan staat in de hiervoor genoemde tabel in kolom Verwachte actie welke aanpassingen gedaan moeten worden.

Periode sortering in journaalpost

In het journaalpost Excel datadump bestand is een nieuwe kolom Periode sortering toegevoegd.

 

Dit maakt het makkelijker de gegevens te gebruiken in draaitabellen. Het formaat van de gegevens in deze kolom is JJJJMM.

JorisReussink_0-1648107354816.png

 

Het journaalpost Excel datadump bestand kun je vinden door te gaan naar Rapportages → Rapportages → Journaalpost → Downloaden.

JorisReussink_0-1648113359934.png

Actie

  • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

 

Wijzigingen in bestaande inrichting

Niet van toepassing

 

 

Opgeloste meldingen

Onjuist getoond aantal en prijs van de reiskostenvergoeding op de loonstrook

Op de loonstrook werden in sommige situaties twee regels reiskostenvergoeding getoond met onjuiste aantallen en prijs van de kilometers. Het berekende totaal bedrag was wel correct. Dit kon optreden bij een roosterwijziging of wijziging van het aantal reisdagen per week gedurende een periode.

 

Dit is opgelost met ingang van april 2022.

 

JorisReussink_0-1648035028928.png

Actie

  • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

Ten onrechte foutmelding E-TAX-38 Uitkerings betalingen dienen als werkgeversbetaling geconfigureerd te worden bij opvoering werkgeverbetaling met TWK over vorig jaar

Wanneer met TWK over vorig jaar een werkgeverbetaling werd opgevoerd dan werd ten onrechte de foutmelding E-TAX-38 Uitkerings betalingen dienen als werkgeversbetaling geconfigureerd te worden gegeven.

 

Dit is met deze release opgelost.

Actie

  • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

Ten onrechte minimum/maximum extra uitkering toegepast in jaargrondslag pensioen

Als in de jaargrondslag pensioen de extra uitkering wordt opgenomen en er zijn minimum of maximum waardes ingevuld in tabel 50510+50 Extra uitkering 1-6 minimum bedrag danwel tabel 50520+50 Extra uitkering 1-6 maximum bedrag maar in de tabel 50500+50 Extra uitkering 1-6 is bij de parameter Minimum dan wel Maximum aangegeven dat deze NIET toegepast moet worden, dan werd dit in de bepaling van de jaargrondslag pensioen toch gedaan.

 

Dit is opgelost per 1-1-2022 en kan TWK correcties op de jaargrondslag pensioen veroorzaken.

 

Deze correctie wordt overigens niet gedaan als in de CAO tabel bij Grondslag aanpassing is aangegeven dat wijzigingen van de grondslag per start jaar NIET moeten leiden tot een aanpassing van de jaargrondslag. Wil je dit wel dan kan dat geforceerd worden middels een transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar.

Actie

  • Indien deze fout zich heeft voorgedaan en de jaargrondslag wordt NIET met TWK bij start jaar aangepast, dan dient een handmatige transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar opgegeven te worden.

Jaar pensioen grondslag ABP incorrect als in vorig jaar met TWK contracten zijn toegevoegd per start vorig jaar

Wanneer in 2021 de jaargrondslag voor het ABP pensioen was vastgesteld (in periode 2021-01, dan wel bij start dienstverband) en er daarna met TWK op dezelfde IKV nieuwe contracten zijn toegevoegd per start 2021 (of start dienstverband), dan werd ten onrechte een bijtelling voor de jaargrondslag van het volgende jaar bepaald op component 50590 Toevoeging aan pensioen grondslag volgend jaar i.v.m. wijziging per start jaar. Dit leidt ertoe dat in die situatie de jaargrondslag van 2022 verkeerd bepaald is.

 

Met deze release is per 2021 de bepaling van component 50590 Toevoeging aan pensioen grondslag volgend jaar i.v.m. wijziging per start jaar gecorrigeerd. Echter dit zal NIET leiden tot een correctie van de jaargrondslag van 2022 omdat deze al in periode 2022-01 is vastgesteld en voor ABP de jaargrondslag normaliter niet met TWK gewijzigd wordt (in de CAO tabel staat de parameter Grondslag aanpassing op Nee). Wel zal in 2022 dan de component 50590 Toevoeging aan pensioen grondslag volgend jaar i.v.m. wijziging per start jaar worden aangemaakt met als gevolg dat de correctie die feitelijk in 2022 gedaan moet worden pas in de jaargrondslag van 2023 wordt gecorrigeerd.

Actie

Om de correctie WEL in 2022 te laten plaatsvinden kan een transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar gedaan worden in de periode 2022-01 (deze transactie moet op elk contract gedaan worden dat behoord bij de IKV waarvan de jaargrondslag in 2022-01 foutief bepaald is).

Jaar pensioen grondslag ABP incorrect als component grondslag is voor pensioen en niet afhankelijk is van de deeltijdfactor

Als een component gebruikt is die grondslag is voor de jaargrondslag pensioen voor het ABP en deze component is niet afhankelijk van de deeltijdfactor, dan werd de ophoging van jaargrondslag ten onrechte gedaan zonder correctie van de deeltijdfactor wat ertoe leidt dat de jaargrondslag te laag is vastgesteld.

 

Dit is gecorrigeerd per 2022 maar zal NIET automatisch leiden tot een correctie van de jaargrondslag in deze situatie omdat deze al in periode 2022-01 is vastgesteld en voor ABP de jaargrondslag normaliter niet met TWK gewijzigd wordt (in de CAO tabel staat de parameter Grondslag aanpassing op Nee). Wel zal in 2022 dan de component 50590 Toevoeging aan pensioen grondslag volgend jaar i.v.m. wijziging per start jaar worden aangemaakt met als gevolg dat de correctie die feitelijk in 2022 gedaan moet worden pas in de jaargrondslag van 2023 wordt gecorrigeerd.

Actie

Om de correctie WEL in 2022 te laten plaatsvinden kan een transactie op component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar gedaan worden in de periode 2022-01 (deze transactie moet op elk contract gedaan worden dat behoord bij de IKV waarvan de jaargrondslag in 2022-01 foutief bepaald is).

Premie Risico Fonds opgenomen in component 800100 - Loonkosten

Premie Risico Fonds is ten onrechte niet aangemerkt als loonkosten. We hebben een aanpassing gedaan zodat de Premie Risico Fonds nu wel onderdeel is van de loonkosten op component 800100 - Loonkosten

 

De premie Risico Fonds wordt berekend op component 97010 - Premie RF, maar de waarde is nu geen onderdeel van de loonkosten. Deze component is op IKV niveau en kan daardoor niet zomaar als loonkosten ingericht worden. Het zal dan namelijk niet getoond worden op het Loonkosten per werknemer overzicht. Dit overzicht toont gegevens op contract niveau terwijl het component op IKV niveau wordt berekend.

 

Om dit toch mogelijk te maken hebben we een nieuw component 97020 - Premie RF contract geïntroduceerd. Dit component is als loonkosten aangemerkt en zal nu worden getoond in de rapporten Loonkosten per werknemer en Gekoppelde componenten aan loonkosten.

Actie

  • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

Bij TWK over vorig jaar op beëindigd dienstverband ontbreekt component 92170 17-Uitbetaald bedrag in de kolom loonstaat als er geen belasting berekend is

Als op een contract een TWK over vorig jaar is gedaan terwijl er in deze periode geen inkomen is (bijvoorbeeld omdat het contract vorig jaar is beëindigd of het een uurloner zonder uren in deze periode betreft) en er werd ook geen belasting berekend dan werd ten onrechte geen kolom 17 Uitbetaald bedrag (component 92170 17-Uitbetaald bedrag) aangemaakt.

 

Dit is hersteld per 1-1-2022.

Actie

  • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

 

Cao-informatie

Cao Zelfstandige klinieken Nederland

Minimum vakantiegeld

De cao Zelfstandige klinieken Nederland is vernieuwd. Vanwege de cao-loonsverhoging is de minimum vakantiebijslag in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag per 1 juni 2021, de startdatum van de huidige reserveringsperiode, gewijzigd in € 1.829,60 en per 1 juni 2022 in € 1.879,91.

 

Volgens de letter van de cao hebben uitsluitend werknemers die in de maand mei in dienst zijn recht op het nieuwe minimumbedrag. Werknemers die voor de maand mei uit dienst treden, ontvangen een aanvulling tot het oude minimumbedrag. Dit kan in Payroll niet ingericht worden. Dit zou namelijk betekenen dat bijvoorbeeld voor een werknemer die in maart 2022 uit dienst treedt over iedere maand daarvoor binnen de reserveringsperiode een ander minimumbedrag gereserveerd moet worden dan in diezelfde maand zou moeten worden gereserveerd voor een gelijk ingeschaalde collega die nog tenminste tot en met mei 2022 in dienst blijft.

 

Een aanvulling tot de minimum vakantiebijslag is slechts voor een zeer beperkte groep werknemers van toepassing, namelijk uitsluitend voor de werknemers die zijn ingeschaald in inpassingstabelnummers 1, 2 en 3.

 

Daarnaast heeft de cao een minimumkarakter, wat betekent dat het is toegestaan om boven de minimum vakantietoeslag te betalen. Daarom hebben we besloten om hier geen nieuwe functionaliteit voor te ontwikkelen.

 

Het is mogelijk om de reservering van vakantiegeld naar beneden bij te stellen door een transactie met een negatief bedrag te doen op component 45100 HM Vakantiegeld reservering. Hiermee kun je, indien gewenst, voor werknemers die ingeschaald zijn in inpassingstabelnummer 1, 2 of 3 en die uit dienst treden tussen 1 juni 2021 en 30 april 2022 of tussen 1 juni 2022 en 30 april 2023 de vakantiebijslag corrigeren.

Aanvullend geboorteverlof

In het akkoord is ook overeengekomen dat werknemers recht hebben op aanvullend geboorteverlof tot 90% van hun salaris. Voor het aanvullende geboorteverlof kun je component 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) gebruiken voor een vast aantal uren per week of component 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) voor een variabel aantal uren.

 

Bij het gebruik van deze componenten zal een korting van 10% van het salaris worden toegepast. Hiervoor is voor cao Zelfstandige klinieken Nederland een factor van -0.10 ingericht op componenten 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) en 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) .

 

Echter de berekening van pensioenpremie gaat momenteel nog niet correct omdat het pensioenfonds PFZW wil dat bij aanvulling van salaris tot 90% een pensioenpremie berekend wordt over de aanvulling van 20%. Wij werken er momenteel aan om dit in Payroll mogelijk te maken. Het effect hiervan is dat in het geval van aanvullend geboorteverlof bij de werknemer te weinig pensioen premie zal worden ingehouden. Bij het leveren van de nieuwe functionaliteit zal deze premie te zijner tijd met terugwerkende kracht worden rechtgetrokken. Nadere informatie volgt in één van de volgende releases. Houd hiervoor de release notes in de gaten.

Actie

Als je voor werknemers die voor mei 2022 uit dienst treden niet de nieuwe minimum vakantiebijslag wilt betalen, kun je met een transactie met een negatief bedrag op component 45100 HM Vakantiegeld reservering het gereserveerde bedrag en daarmee de uitbetaling van het vakantiegeld naar beneden bijstellen.

 

Cao Huisartsenzorg

De cao is vernieuwd. De volgende wijzigingen zijn in het systeem doorgevoerd.

Eindejaarsuitkering

Het percentage eindejaarsuitkering in tabel 50500 Eindejaarsuitkering is met ingang van 1 januari 2022 gewijzigd naar 7,5% en per 1 januari 2023 naar 8,33%.

ANW-toeslag

Voor de ANW-toeslag van 60% is op cao-niveau component 43250 ANW-toeslag 60% ingericht. Deze toeslag is grondslag voor vakantiebijslag en eindejaarsuitkering. De ANW-toeslag is pensioengevend als variabel salaris (=ORT). Dit geldt zowel voor de ANW-toeslag van 60% als voor die van 30% en die van 50%. Derhalve zijn componenten 43230 ANW-toeslag 30% , 43240 ANW-toeslag 50% en 43250 ANW-toeslag 60% met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingericht als grondslag voor ORT pensioen. Component 43250 ANW-toeslag 60% moet nog gejournaliseerd worden. De wijzigingen op componenten 43230 ANW-toeslag 30% en 43240 ANW-toeslag 50% kunnen twk's veroorzaken in de pensioenberekeningen.

SSFH premie

Voor het kalenderjaar 2021 was de premieafdracht aan SSFH tijdelijk verlaagd naar 0,6% en de werknemersbijdrage naar 0,086%. Deze tijdelijke verlaging wordt in 2022 voortgezet. Met ingang van 1 januari 2023 zal de premieafdracht weer 0,7% bedragen en de werknemersbijdrage 0,1%. Deze percentages zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 aangepast in tabel 60210 SSFH bijdrage waardes.

Actie

Component 43250 ANW-toeslag 60% moet gejournaliseerd worden

 

Cao Primair onderwijs

DUO-code arbeidsmarkttoelage VSO

Voor de arbeidsmarkttoelage Voortgezet speciaal onderwijs bestaan twee componenten: 43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag en 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO.

Voor component 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO was ten onrechte DUO-koppeling 0490 - Bruto toelagen overig ingericht.

 

Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is component 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO ingericht met DUO-koppeling 0460 - Bruto toelagen arbeidsmarkt.

 

Component 43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag was al wel ingericht met DUO-koppeling 0460 - Bruto toelagen arbeidsmarkt, voor dit component is er geen wijziging in inrichting gedaan.