Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.195

10-05-2022 13:49 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 813 Weergaven

 

 

Mededeling

Versie 195 zal op dinsdagavond 10 mei 2022 worden geïnstalleerd.

 

 

Nieuwe functionaliteit

Samenvoegen nabetalingen op salarisstrook

Voorheen was het zo dat op de loonstrook nabetalingen altijd per contract werden getoond en dus niet werden samengevoegd. Vanaf deze release worden dergelijke transacties op beëindigde contracten samengevoegd tot één regel op de loonstrook.

Indicatie Wijziging in behandeling toegevoegd op het salarisrun overzicht

In het salarisrun overzicht zal vanaf heden een indicatie worden getoond waarmee wordt aangegeven of er nog wijzigingen in behandeling zijn (lees: worden verwerkt).

InekeHavelaarHeijmen_0-1652088292332.png

 

We kregen feedback van gebruikers die dachten dat de salarisberekening nog niet klaar was (o.b.v. de laatst berekende datum/tijd), terwijl de berekening al wel klaar was. Hierdoor werd er in feite op niets gewacht.

 

Om duidelijker te maken of er nog wijzigingen zijn die moeten worden verwerkt of dat de salarisrun berekening up to date is, hebben we op het salarisrun overzicht achter het veld Laatst berekend, een indicatie toegevoegd. Deze indicatie wordt getoond wanneer er nog wijzigingen zijn die moeten worden verwerkt. Is de salarisrun berekening up to date? Dan wordt er niets getoond.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Correcties in jaaropgave voorgaand jaar

 

Wanneer er in de januari-run een correctie is uitgevoerd over het voorgaande jaar, werden die correcties niet meegenomen in de jaaropgave.

Dit is veranderd. Wanneer er correcties zijn in het huidige jaar over het voorgaande jaar, worden deze in meegenomen in de jaaropgave.


Wanneer de wijzigingen zijn doorgevoerd na het genereren van de jaaropgaven, is het mogelijk om de jaaropgave op twee manieren opnieuw te genereren.

 

Optie 1:

Ga naar "Rapporten/Rapportages" en selecteer de Jaaropgave. 

Selecteer de medewerker waarvoor een correctie werd uitgevoerd en download de jaaropgave via de download optie.

Je kunt deze vervolgens handmatig uploaden naar het e-dossier van de medewerker in Talent.

 

InekeHavelaarHeijmen_2-1652096721090.png

 

Optie 2

Wanneer de rapportage run nog niet is afgesloten, is het mogelijk om de jaaropgaven opnieuw aan te maken en te versturen naar talent.

InekeHavelaarHeijmen_3-1652096878359.png

 

De berekening van de 30% regeling is uitgebreid met de PAWW compensatie

Bij de berekening van de 30%-regeling die in maart beschikbaar is gekomen, werd de PAWW-compensatie voor cao Woondiensten nog niet meegenomen. 

 

Dit is aangepast per 1 januari 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

 

Opgeloste meldingen

Gedeeltelijke premieberekening als variant keuze regeling eindigt gedurende periode

Tot op heden zou het beëindigen van een variant keuze regeling gedurende de periode via componenten 540660 Variant keuze pensioen regeling (+200) niet leiden tot de berekening van een deel van de premie voor die periode, maar werd de premie berekend alsof de variant voor de hele periode geldig was. 

 

Dit is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 hersteld.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen. Er vindt automatisch een herrekening plaats indien een einddatum is opgegeven gedurende de periode.

 

Einddatum IPAP in APG-aangifte (Loyalis)

Tot op heden was het niet mogelijk om een einddatum te leveren voor IPAP als de regeling beëindigd werd om een andere reden dan het bereiken van een leeftijd van 24 of 60 maanden voor de AOW-leeftijd. 

 

Dit heeft tot gevolg dat jullie een brief/mail van APG ontvangen met signaal code 702 met als omschrijving "IKV niet geleverd". Deze fout is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 hersteld.

 

De wijziging houdt in dat het opgeven van een einddatum op component 541260 - IPAP product keuze zal leiden tot het rapporteren van de einddatum in de pensioenaangifte. 

Actie Loyalis klanten

Je hoeft zelf geen actie te ondernemen. De werknemers waarbij al een einddatum bestaat voor component 541260 - IPAP product keuze zullen automatisch herrekend worden. Als gevolg daarvan komt de einddatum automatisch in de pensioenaangifte terecht.

 

Blocking error E-Tax-31 ging af wanneer een andere sector dan 52 werd gebruikt bij de code fase indeling F&Z

Blocking error E-TAX-31Code fase indeling F&Z is verplicht indien Code aard arbeidsverhouding is 11 (Uitzendkracht) en Datum einde inkomstenverhouding is leeg ging ten onrechte af.

 

De reden hiervoor was dat de code fase indeling (component 71100 - Code fase indeling F&Z) niet werd aangemaakt omdat de code sector niet gelijk was aan 52.


Dit is nu hersteld. Component 71100 - Code fase indeling F&Z wordt nu aangemaakt als aard arbeidsverhouding de waarde "11" (Uitzendkracht) heeft en er een transactie met een geldige waarde is op component 33300 Code fase indeling F&Z.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Uitruil fiscale ruimte onjuist indien er deels onvoldoende bron is

Wanneer er sprake is van een uitruil van de fiscale ruimte en er is onvoldoende bron aanwezig om de fiscale ruimte geheel te benutten dan werd in de volgende periode ten onrechte geen uitruil gedaan.

 

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een periodieke uitruil van de fiscale ruimte met het salaris (d.m.v. component 40900 - Periodieke uitruil fiscale ruimte) en de fiscale ruimte is hoger dan het beschikbare salaris (omdat bijvoorbeeld de werknemer iets boven het wettelijk minimum salaris verdient). In dit geval werd in periode 1 een uitruil gedaan (ter hoogte van de beschikbare ruimte) maar in periode 2 niet en vervolgens in periode 3 weer wel en in periode 4 niet.

 

Dit is hersteld per 1 januari 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

 

Wijzigingen in cao-inrichting

Cao Apothekers in dienstverband

Cao Apothekers in Dienstverband is aangesloten bij pensioenfonds SPOA. Bij de berekening van de pensioenpremie hanteert SPOA een deeltijdfactor van maximaal 100%. Deze maximering werd in Payroll nog niet toegepast.

 

Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is nu in tabel 50000 CAO Apothekers in Dienstverband een maximale deeltijdfactor van 100% ingericht. Deze maximale deeltijdfactor wordt niet VCR berekend.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen. Voor werknemers met een deeltijdfactor van meer dan 100% zal automatisch een herrekening plaatsvinden met TWK per 1 januari 2022.

 

Cao Gehandicaptenzorg

De cao Gehandicaptenzorg is vernieuwd. Daarom zijn de volgende wijzigingen in cao-inrichting gedaan:

Minimum vakantiegeld

Het minimumbedrag vakantiegeld is gebaseerd op IP-nummer 8. In tabel 50100 - Vakantiegeld minimum bedrag GHZ is het minimum jaarbedrag per 1 mei 2022 gewijzigd naar € 1924,80 en per 1 mei 2023 naar € 1986,24.

Maximum uurloon ORT

Het maximum uurloon ORT is gebaseerd op het uurloon horende bij IP-nummer 19. In tabel 50320 - Uurlonen is het minimum ORT uurloon per 1 mei 2022 gewijzigd naar € 17,43 en per 1 mei 2023 naar € 17,99.

Dit maximum ORT uurloon wordt alleen gebruikt wanneer er toevoegingen op het uurloon zijn. In alle andere gevallen zal het gemaximeerde ORT uurloon gebruikt worden zoals dat in Visma.net HRM is ingericht. Denk eraan om dit bedrag ook in HRM aan te passen.

Eenmalige uitkering

Omdat de extra toegekende middelen onvoldoende zijn om de volledige achterstand in alle FWG-schalen van de middengroepen in te halen, ontvangen de werknemers die ingedeeld zijn in de FWG-schalen 55, 60 of 65 in mei 2022 én mei 2023 een eenmalige uitkering van bruto € 750,- op fulltime basis (parttimers naar rato) als zij op 1 mei 2022 respectievelijk 1 mei 2023 in dienst zijn. De uitkering wordt berekend op basis van de omvang van het dienstverband op 1 mei 2022 respectievelijk 1 mei 2023.

 

Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50550 - Eenmalige uitkering.

 

Als je in HRM de salarisschalen 55, 60 en 65 hebt gedefinieerd, zal de eenmalige uitkering automatisch uitsluitend worden berekend voor werknemers met een contract dat is ingeschaald in schaal 55, 60 of 65. Als je de schalen geen of andere namen gegeven hebt, zal er niet automatisch een eenmalige uitkering berekend worden. Je kunt de eenmalige uitkering dan handmatig laten berekenen door voor de betreffende werknemers een transactie op te voeren op component 47030 - Dwing deelname aan eenmalige uitkering af voor de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 mei 2022.

Oproepkrachten

Ook oproepkrachten hebben recht op deze eenmalige uitkering. De wijze van berekening hangt volgens werkgeversvereniging VGN echter af van de afspraken die er met de betreffende oproepkracht gemaakt zijn over de omvang van het dienstverband. Wij kunnen hier geen rekenmethode voor inrichten. Voor een oproepkracht bepaal je daarom zelf het uit te betalen bedrag. Dit bedrag geef je op met een transactie op component 47100 HM bedrag eenmalige uitkering FWG 55-60-65.

Actie

  • Je moet zelf de salaristabellen bijwerken in Visma.net HRM. Vergeet daarbij niet om ook in HRM het maximum ORT uurloon aan te passen.
  • Check of Payroll automatisch de eenmalige uitkering berekent voor werknemers die zijn ingeschaald in schaal 55, 60 en 65. Als dat niet zo is, kun je de eenmalige uitkering handmatig laten berekenen door voor de betreffende werknemers een transactie op te voeren op component 47030 - Dwing deelname aan eenmalige uitkering af voor de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 mei 2022.
  • Voor oproepkrachten die zijn ingeschaald in FWG-schaal 55, 60 of 65 maak je een transactie aan op component 47100 HM bedrag eenmalige uitkering FWG 55-60-65 voor de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 mei 2022, waarbij je bij Totaal het bedrag opgeeft waar de oproepkracht recht op heeft.
  • De eenmalige uitkering voor werknemers die zijn ingeschaald in schaal 55, 60 of 65 wordt uitgekeerd op component Uitbetaling eenmalige uitkering FWG 55-60-65. Denk eraan om dit component te journaliseren.

 

Cao Gemeenten

Met ingang van 1 januari 2022 zijn er voor de IKB-onderdelen 8% en 6,75% geen minimumbedragen meer van toepassing.

 

Dit is met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 aangepast in de volgende tabellen:

Tabel

Naam

Parameter

Wijziging

50000 CAO Gemeenten Vakantiegeld minimum geen minimum van toepassing
50100 Vakantiegeld minimum bedrag   minimumbedrag verwijderd
50500 Individueel keuzebudget 6,75%  Minimum geen minimum van toepassing
50510 Individueel keuzebudget 6,75% minimum bedrag   minimumbedrag verwijderd

 

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Deze wijzigingen kunnen TWK's veroorzaken voor werknemers aan wie na 1 januari 2022 (een deel van) het IKB is uitbetaald, bijvoorbeeld vanwege uitdiensttreding.

 

Cao Metaal & Techniek

De volgende premiepercentages zijn gewijzigd:

Tabel

Naam

Percentage per 1 januari 2022

Percentage per 1 april 2022

Percentage per 1 januari 2023

60310 Sociaal fonds premies 0% 0,2% 0,2%
60410 O&O-premie

Cao

Percentage

Carrosseriebedrijf 0%
Goud- en zilvernijverheid 0%
Isolatiebedrijf 0%
Metaalbewerkingsbedrijf 0%
Technisch installatiebedrijf 0%

Cao

Percentage

Carrosseriebedrijf 0,5%
Goud- en zilvernijverheid 0,5%
Isolatiebedrijf 0,94%
Metaalbewerkingsbedrijf 0,625%
Technisch installatiebedrijf 0,85%

Cao

Percentage

Carrosseriebedrijf 0,5%
Goud- en zilvernijverheid 0,5%
Isolatiebedrijf 0,7%
Metaalbewerkingsbedrijf 0,625%
Technisch installatiebedrijf 0,85%
60810 SWWM waardes 0,2% 0,2% tot en met 30 juni 2022 per 1 juli 2022 0%

 

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Er zullen voor werknemers geen TWK's ontstaan. Wel zullen de afdrachten voor sociaal fonds en opleidings- en ontwikkelingsfondsen met terugwerkende kracht voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 wijzigen naar 0.

 

Voor de cao Isolatiebedrijf zal de afdracht van O&O-premie in april 2022 stijgen.

 

Cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf

Met ingang van 1 juli 2022 wordt er geen premie meer geheven voor SWWM. Het premiepercentage in tabel 60810 - SWWM waardes is per 1 juli 2022 gewijzigd in 0%.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Cao VVT

Reiskosten

Per 1 juli 2022 verandert de wijze waarop de reiskostenvergoeding berekend wordt. Voorheen werd de vergoeding voor woon-werkverkeer gebaseerd op de NS-tabel, met toepassing van een eigen bijdrage en maximum vergoeding. Vanaf 1 juli 2022 zal deze vergoeding worden vervangen door een vergoeding van € 0,09 per kilometer.

 

Om dit te ondersteunen zijn de volgende tabellen gewijzigd:

Tabel

Naam

Per 1 juli 2022

50000 CAO VVT

Parameter

Wijziging

EV max bedrag geen maximum vergoeding meer van toepassing
EV max km maximaal 30 km enkele reis
50200 Reiskosten eigen vervoer € 0,09 per kilometer
51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding

Parameter

Wijziging

EV eigen bijdrage geen eigen bijdrage meer van toepassing
EV tabel Eigen vervoer (50200)

 

Minimum vakantiebijslag

In tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag VVT is per 1 maart 2022 het minimumbedrag gewijzigd in € 2.127,58 per jaar. Deze wijziging kan TWK's veroorzaken voor werknemers aan wie na 1 maart 2022 vakantiebijslag uitbetaald is, bijvoorbeeld omdat ze uit dienst getreden zijn.

Minimum eindejaarsuitkering

In tabel 50510 Eindejaarsuitkering minimum bedrag VVT is per 1 maart 2022 het minimumbedrag gewijzigd in € 2.261,58 per jaar. Deze wijziging kan TWK's veroorzaken voor werknemers aan wie na 1 maart 2022 eindejaarsuitkering uitbetaald is, bijvoorbeeld omdat ze uit dienst getreden zijn.

Actie

  • Als je in tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer nog eigen inrichting (vanuit het verleden) hebt staan, maak dan een nieuwe versie aan van deze tabel, waarbij je de eigen inrichting verwijdert. Zo kun je in de toekomst gebruik maken van de cao-ondersteuning van deze tabel.
  • De wijzigingen in minimum vakantiebijslag en minimum eindejaarsuitkering kunnen TWK's veroorzaken voor werknemers aan wie na 1 maart 2022 vakantiebijslag en/of eindejaarsuitkering uitbetaald is, bijvoorbeeld omdat ze uit dienst getreden zijn.