Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.197

09-06-2022 13:58 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 851 Weergaven

 

 

Mededeling

Versie 197 zal op donderdagavond 9 juni 2022 worden geïnstalleerd.

 

Nieuwe functionaliteit

Aangepaste werking van component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar

Tot nu toe zorgde het gebruik van component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar dat elke TWK per start jaar een herberekening van de jaar pensioengrondslag tot gevolg heeft. Dit wordt gebruikt als in de tabel 50000 CAO staat aangegeven dat TWK wijzigingen per start jaar GEEN invloed op de jaar pensioengrondslag mogen hebben, maar dat i.v.m. specifieke correcties dit voor deze werknemer wel moet gebeuren.

 

Dit is echter veelal ongewenst. Meestal is component 9050 gebruikt om éénmalig de jaar pensioengrondslag te corrigeren en is het juist niet de bedoeling dat latere TWK mutaties per start jaar ook meegenomen worden in de jaar pensioengrondslag.

 

Vanaf deze release is het gedrag veranderd. Alleen in de salarisrun waarin een transactie op component 9050 is opgegeven vindt nu een herberekening van de jaar pensioengrondslag plaats. N.B deze transactie dient altijd in de periode waarin de jaar pensioengrondslag wordt bepaald gezet te worden. Dit is de eerste periode van het jaar dan wel de periode waarin de werknemer, contract of IKV start.

 

Dit heeft tot gevolg dat latere wijzigingen per start jaar zoals bijvoorbeeld CAO wijzigingen, niet tot een aanpassing van de jaar pensioengrondslag zal leiden maar (afhankelijk van pensioenfonds) meegenomen zullen worden in de jaar pensioengrondslag van volgend jaar.

 

Als bij elke TWK wijziging per start jaar de jaar pensioengrondslag aangepast moet worden dan kan de nieuwe component 9060 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar gebruikt worden die werkt zoals component 9050 dat voorheen deed.

Component
Beschrijving
9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v. TWK per start jaar (deze salarisrun) Indien de "Grondslag aanpassing" zoals geconfigureerd in tabel 50000 CAO aangeeft dat het jaarinkomen NIET herrekend moet worden na een TWK per start jaar, dan kan middels het opgeven van een transactie op deze salaris component, dit alsnog afgedwongen worden. Deze herbereking vindt alleen plaats in de salarisrun waarin de transactie op component 9050 is opgegeven (op te geven met transactieperiode gelijk aan de periode dat het jaarinkomen bepaald wordt zijnde start jaar of start contract of IKV). Hierdoor zullen latere TWK mutaties geen herberekening tot gevolg hebben tenzij er nog een transactie op component 9050 wordt aangemaakt. Als een TWK correctie altijd moet plaatsvinden dan kan component 9060 gebruikt worden.
9060 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar Indien de "Grondslag aanpassing" zoals geconfigureerd in tabel 50000 CAO aangeeft dat het jaarinkomen NIET herrekend moet worden na een TWK per start jaar, dan kan middels het opgeven van een transactie op deze salaris component, dit alsnog afgedwongen worden. 

 

 

Administratiekantoor - Afdracht betaalbestanden voor meerdere AK klanten verwerken

Het is vanaf nu mogelijk om op Administratie Kantoor (AK) niveau afdracht betaalbestanden voor meerdere AK klanten in één keer te verwerken. Voorheen kon dit alleen per AK klant, op bedrijfsniveau.

 

Op AK niveau, in het menu Rapportages - Afdrachten, kunnen meerdere AK klanten worden geselecteerd waarna via de knop Acties de mutaties voor de afdracht betaalbestanden kunnen worden uitgevoerd. Zo kunnen de afdracht betaalbestanden bijvoorbeeld in één keer worden gegenereerd, gedownload, geannuleerd of bevestigd. Het scherm is opgedeeld in twee tabbladen. Eén voor de open periodes (afdracht betaalbestanden die nog moeten worden verwerkt) en één voor de gesloten periodes (afdracht betaalbestanden die reeds zijn bevestigd).

 

Op het tabblad Open periodes kunnen de onverwerkte afdracht betaalbestanden worden verwerkt. Het menu onder de knop Acties zal altijd alle mogelijke acties bevatten welke van toepassing zijn op de geselecteerde AK klanten. Bijvoorbeeld, als voor drie van de vijf AK klanten de afdracht betaalbestanden zijn gegenereerd en voor de andere twee is er nog niets gedaan, kunnen alle vijf de AK klanten worden geselecteerd en zal het menu onder de knop Acties de volgende acties bevatten,

 • Genereren (voor de twee van de vijf AK klanten waarvoor nog niets was gedaan).
 • Bevestigen (voor de drie van de vijf AK klanten waarvoor de afdracht betaalbestanden al waren gegenereerd).
 • Annuleren (voor de drie van de vijf AK klanten waarvoor de afdracht betaalbestanden al waren gegenereerd).
 • Downloaden (voor de drie van de vijf AK klanten waarvoor de afdracht betaalbestanden al waren gegenereerd).

Wanneer in bovenstaand voorbeeld de actie Genereren wordt geselecteerd, zullen dus de afdracht betaalbestanden voor de twee AK klanten worden gegenereerd, waarna de afdracht betaalbestanden voor alle vijf de AK klanten kunnen worden gedownload, bevestigd of geannuleerd. 

 

Op het tabblad Gesloten periodes worden alle reeds verwerkte afdracht betaalbestanden getoond. Hier kunnen de afdracht betaalbestanden ook opnieuw worden gedownload.

 

image2022-6-1_14-1-56.png

Afdracht betaalbestanden verwerken op AK niveau.

 

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

 

Wijzigingen in bestaande inrichting

Minimumloon per 01-07-2022

Per 1 juli 2022 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. De nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon zijn geactualiseerd.

 

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Administratiekantoor - Salarisruns zonder berekende werknemers worden niet meer getoond

Vanaf nu worden op Administratie Kantoor (AK) niveau, in het AK salarisrun overzicht, geen oude salarisruns meer getoond waarin geen berekende werknemers zitten.

 

Voorheen werden deze salarisruns op het AK salarisrun overzicht getoond.
Op AK klant (bedrijfs)niveau werden deze "lege" salarisruns al niet getoond.

 

Het AK salarisrun overzicht toont nu dus enkel de salarisruns waarin daadwerkelijk werknemers zijn berekend.

 

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

 

Opgeloste fouten

De netto/bruto berekening is incorrect ingeval de 30% regeling actief is

De netto/bruto berekening werd niet juist uitgevoerd als er een 30% regeling vastgelegd was.

 

Daarnaast werden bij het gebruik van het vinkje "Uitsluiten van de 30% regeling" bedragen twee keer uitgesloten.

 

Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Datum einde IKV soms incorrect bepaald waardoor o.a. contracturen en reden einde IKV in de loonaangifte fout kunnen zijn

Indien een contract wisselt van IKV, bijvoorbeeld van IKV-1 naar IKV-2, (met name als dat gedurende de periode gebeurd) dan werd de datum einde van IKV-1 niet correct bepaald.

Dit leidde ertoe dat de contracturen en de reden-einde zoals aangegeven in de loonaangifte incorrect waren.

Ook als gedurende de periode een tweede contract het eerste opvolgt maar wel dezelfde IKV heeft dan werden verkeerde contracturen bepaald als de contracturen van beide contracten verschillend zijn.

 

Daarnaast, afhankelijk van de inrichting van de pensioenregeling, is het mogelijk dat er een verkeerde premie is berekend (als ware de IKV de hele periode actief).

 

Dit is hersteld per start 2022 en kan TWK correcties tot gevolg hebben.

Actie

Indien gewenst is dat deze oplossing geactiveerd wordt vóór 2022 dan dient contact opgenomen te worden met de service desk.

 

De blokkerende foutmelding E-PENS-06 - het pensioen nummer ontbreekt - kon ten onrechte verschijnen

In een zeer specifieke situatie kon de blokkerende foutmelding E-PENS-06 - het pensioen nummer ontbreekt - ten onrechte verschijnen. Dit is nu opgelost.

 

Dit was het geval bij een werknemer met meerdere contracten, waarbij 1 contract is beëindigd in het voorgaand jaar waarvoor in het huidige jaar vakantiegeld wordt uitbetaald én dat het lopende contract in het voorgaande jaar gedeeltelijk op dezelfde IKV als het afgesloten contract heeft gezeten. Terwijl er ook nog een IKV split heeft plaats gevonden gedurende het voorgaande jaar.

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Te hoge negatieve afdrachten/premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij negatief inkomen

Als er sprake is van een negatief inkomen dan werd de aanwas van het premieloon voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bepaald a.d.h.v. dit volledige negatieve inkomen. Dit betekende dat als het totale jaarinkomen negatief was dat er meer aanwas correctie plaatsvond dan er feitelijke aanwas in het jaar was. Hiermee werden dan ook meer afdrachten/premies voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw gecorrigeerd dan er betaald waren in het hele jaar.

 

De negatieve aanwas moet echter beperkt worden tot wat er dit jaar in totaal aan aanwas is geweest. Dit moet worden gedaan zodat het jaartotaal van het premieloon nooit negatief kan worden.

 

Dit is per 2022 hersteld en kan derhalve correcties tot gevolg hebben op de afdrachten.

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Aanpassing maximumbijdrageloon Zvw bij zowel werkgeversheffing Zvw als bijdrage Zvw loon

Op het moment dat er loon waarover de werkgeversheffing Zvw moet worden betaald en ook loon waarop de bijdrage Zvw moet worden ingehouden wordt uitbetaald, zal dat afzonderlijk van elkaar berekend moeten worden.

 

Dit wordt in de salarisberekening al gedaan. Alleen voor het bepalen van de maximumbijdrageloon Zvw werden alle loontijdvakken gebruikt. Dus zowel de loontijdvakken behorende bij het tijdvakloon waarover de werkgeversheffing Zvw van toepassing is, als ook de tijdvakken waarover de bijdrage Zvw van toepassing is. Navraag bij de Belastingdienst leert ons dat ook die afzonderlijk van elkaar bepaald dienen te worden. 

 

Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een werknemer uit dienst treedt gedurende het jaar én een eenmalige RVU uitkering ontvangt. In dat geval moet er een gesplitste Zvw berekening worden gedaan. Over het loon van de werknemer is de werkgeversheffing Zvw van toepassing terwijl op de eenmalige RVU uitkering de bijdrage Zvw moet worden ingehouden. Is dat het geval dan is het loon van de werknemer tijdvakloon en ontstaat er een maximumbijdrageloon Zvw. Terwijl de eenmalige uitkering geen tijdvakloon is en er dus ook geen maximumbijdrageloon Zvw ontstaat. Hierdoor zal, als er geen ander (tijdvak) loon wordt uitbetaald waarover de bijdrage Zvw verschuldigd is, geen bijdrage Zvw premie worden ingehouden. 

 

Om dit mogelijk te maken hebben we de manier waarop een maximumbijdrageloon wordt bepaald aangepast. Er zal vanaf heden een aanwas in het maximumbijdrageloon ontstaan op het moment dat er tabelloon wordt uitbetaald. Deze aanpassing hebben we gedaan voor zowel de werknemersverzekeringen als voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

 

We hebben de grondslagbepaling van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw aangepast per 01-01-2022. Dit kan derhalve tot TWK correcties van de Zvw bijdrage leiden.

Actie 

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.
 • Indien gewenst is dat deze oplossing geactiveerd worden per 2021, dan dient contact opgenomen te worden met de service desk.

 

Stagiairs ten onrechte in DUO levering

Stagiairs werden ten onrechte in de DUO levering opgenomen.

 

Dit is hersteld per 2022.

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Toeslag garantiesalaris aangemerkt als bron salaris

Op component 10100 Toeslag garantiesalaris hebben we ingesteld dat de waarde van het component als Bron flexibele arbeidsvoorwaarden → Salaris zal worden meegeteld.

 

Hierdoor zal bij een uitruil met de bron salaris ook de toeslag bij een garantiesalaris uitgeruild kunnen worden.

JorisReussink_0-1654775876309.png

 

De aanpassing is gedaan per 1 januari 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben. 

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

De contractbijdrage aan het jaarinkomen werd met twk onverwacht op 0 gezet

In release 193 d.d. 7 april 2022 is onderstaande probleem opgelost:

Het jaarinkomen werd met twk onverwacht op 0 gezet. Dit gebeurde na het met twk toevoegen van een ander contract met een latere einddatum. 

Dit is hersteld per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties in de eerste periode van het jaar tot gevolg hebben.

 

Echter is dit alleen hersteld voor werknemers die in 2022 gestart zijn en dus kon de fout ook nog voorkomen in 2021. Na toevoeging van een aansluitend (of overlappend) contract kon daardoor de contractbijdrage aan het jaarinkomen bijzonder tarief in 2021 ook ten onrechte op 0 gezet zijn (als er geen handmatig jaarinkomen in 2021 vastgelegd is). Dit is nu hersteld en kan betekenen dat het jaarinkomen over 2021 gecorrigeerd wordt.

 

Ook wanneer deze fout in 2021 al aanwezig was, dan zal dit door deze aanpassing hersteld worden.

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen tenzij de correctie van vorig jaar ongewenst is. In dat geval kan een handmatig jaarinkomen in Talent vastgelegd worden ter hoogte van het eerder bepaalde (foute) bedrag.

 

Bij de eenmalige uitkering met berekeningsmethode "Reservering vast bedrag" konden bij meer contracten afrondingsverschillen ontstaan ten opzichte van het vaste bedrag.

Bij de eenmalige uitkering met berekeningsmethode "Reservering vast bedrag" konden bij meer contracten afrondingsverschillen ontstaan ten opzichte van het vaste bedrag. Als nu wordt geconstateerd bij het berekenen dat er een verschil van maximaal 2 cent zal ontstaan, wordt dit gecorrigeerd op het laatst berekende contract. Dit is aangepast per 2022-01 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Beëindiging reiskosten woon-werk niet verwerkt

Wanneer op een contract de reiskosten woon-werk zijn beëindigd door het invullen van een einddatum dan werd dit niet correct verwerkt in Payroll met als consequentie een doorbetaling van reiskosten woon-werk en/of onterechte verhoging van de fiscale ruimte.

 

Indien de beëindiging gedaan is d.m.v. het opvoeren van een nieuwe regel met een reisafstand van 0 km of 0 reisdagen dan werd deze "beëindiging" wel correct verwerkt.

 

Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.

 

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

 

Wijzigingen in cao-inrichting

Cao Primair onderwijs

Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 wordt de loonkloof tussen cao Primair onderwijs en cao Voortgezet onderwijs gedicht.

Salarisschalen

In Visma.net HRM worden gelijktijdig met deze release (op 9 juni 2022) de nieuwe salarisschalen ingelezen en zal een conversie van de inschalingen plaatsvinden.

Nieuwe inrichting

Bindingstoelage

Met ingang van 1 januari 2022 hebben werknemers in de hoogste trede van hun schaal recht op een bindingstoelage. De bedragen hiervoor zijn afhankelijk van de functie.

Functie
Salaris schaal
Bedrag
(Adjunct)directeur schaal 13 en hoger A13-D13-D14-D15 € 263,94
Leraar LB-LC-LD-LE € 1591,09
OOP-schaal 9 9 € 263,94
(Adjunct)directeur schaal 10-11-12 A10-A11-A12-D11-D12 € 1591,09

 

De bindingstoelage wordt jaarlijks in augustus toegekend op basis van de inschaling op 1 augustus. Werknemers die op 1 augustus 2022 zijn ingeschaald in de bovenste trede van de genoemde schalen, ontvangen op fulltime basis het in deze tabel vermelde bedrag. De bindingstoelage is ingericht in tabel 50650 Bindingstoelage, de bijbehorende bedragen zijn ingericht in tabel 50680 Bindingstoelage conditioneel bedrag. Uitbetaling van de bindingstoelage vindt plaats op component 146210 Uitbetaling bindingstoelage.

 

Voor leraren en (adjunct)directeuren in de schalen A10-A11-A12-D11-D12 geldt dat, als zij de bindingstoelage al een keer ontvangen hebben, er met een opbouwmethode gerekend zal worden. Als zij bijvoorbeeld in augustus 2022 voor het eerst de bindingstoelage ontvangen hebben en vóór 1 augustus 2023 uit dienst treden, hebben zij nog recht op een naar rato van tijdvak en deeltijdfactor berekend deel van de bindingstoelage. De bindingstoelage berekend volgens de opbouwmethode is ingericht in tabel 50700 Bindingstoelage opbouwregeling, de bijbehorende bedragen in tabel 50730 Bindingstoelage opbouwregeling conditioneel bedrag. Uitbetaling van deze bindingstoelage vindt plaats op component 147210 Uitbetaling bindingstoelage opbouwregeling DTF.

 

Arbeidsmarkttoelage voor directeuren

Met ingang van 1 januari 2022 ontvangen (adjunct)directeuren een maandelijkse arbeidsmarkttoelage. De hoogte van deze arbeidsmarkttoelage hangt af van de salarisschaal. De maandelijkse bedragen voor deze arbeidsmarkttoelage zijn ingericht in tabel 50450 Conditioneel bedrag arbeidsmarkttoelage directie.

Functie
Bedrag per jaar
Bedrag per maand
(Adjunct)directeur schaal A10-A11 € 1600 € 133,33
Adjunct-directeur A12 € 800 € 66,67
directeur D11-D12 € 2400 € 200
directeur D13  € 1200 € 100

 

Als een werknemer in deze salarisschalen is ingeschaald en de functiecategorie is "DIR" (directie), zal de arbeidsmarkttoelage directie automatisch berekend en maandelijks uitbetaald worden. Uitbetaling vindt plaats op component 44750 Arbeidsmarkttoelage directie. Indien een werknemer, die ingeschaald is in één van de genoemde tabellen, toch géén recht heeft op de arbeidsmarkttoelage directie, dan kunt je hem hiervan uitsluiten door een transactie op te voeren op component 44750 Arbeidsmarkttoelage directie met het bedrag € 0.

Gewijzigde inrichting

Eindejaarsuitkering

Structurele eindejaarsuitkering

De structurele eindejaarsuitkering wordt per 1 januari 2022 verhoogd van 6,3% naar 8,33%. Dit is gewijzigd in tabel 50500 Structurele eindejaarsuitkering.

 

Eindejaarsuitkering OOP

OOP-ers ontvangen met ingang van 1 januari 2022 naast de eindejaarsuitkering van 8,33% ook een gewijzigde nominale eindejaarsuitkering. Voor OOP-ers in schaal 1 tot en met 8 bedraagt deze uitkering € 1.475 bruto per jaar, naar rato van de inkomensfactor (exclusief korting bij ziekte), voor de overige OOP-ers bedraagt deze uitkering € 275 bruto per jaar. De eindejaarsuitkering voor OOP-ers stond al ingericht in tabel 50550 Eindejaarsuitkering OOP. Er was voorheen sprake van een variant voor schaal 1-5 en een variant voor schaal 6-8. Dit is gewijzigd in een variant voor schaal 1-8 en een variant voor schaal 9-16. De bijbehorende bedragen zijn ingericht in tabel 50580 Eindejaarsuitkering OOP conditioneel bedrag.

 

Beëindigde inrichting

Arbeidsmarkttoelage VSO

De arbeidsmarkttoelage voor leraren in het VSO (cao Primair onderwijs 2021 artikel 6.15a) komt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te vervallen. Deze arbeidsmarkttoelage werd opgevoerd met een tansactie op component 43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag en/of 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO. Omdat de arbeidsmarkttoelage komt te vervallen, zullen deze transacties met terugwerkende kracht per 31 december 2021 beëindigd moeten worden, zodat deze vanaf 1 januari 2022 niet meer toegepast worden.

 

Levenslooptoeslag

De levenslooptoeslag komt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te vervallen. Daarom is per 1 januari 2022 de factor van component 44910 Levenslooptoeslag gewijzigd in 0. Dit zal leiden tot twk's, maar niet tot negatieve stroken, aangezien deze verlaging gecompenseerd wordt door de verhoging van de eindejaarsuitkering.

 

Dag van de leraar

De uitkering dag van de leraar komt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te vervallen. Deze uitkering was ingericht in tabel 50600 Dag van de leraar. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is de parameter "Extra uitkering in gebruik" ingericht met "Nee", zodat er geen reservering meer plaats zal vinden voor deze uitkering. De reservering voor deze uitkering liep jaarlijks van januari tot en met oktober. Deze wijziging met terugwerkende kracht zal derhalve de reeds gedane reservering terugdraaien. Daar waar de uitkering al uitbetaald is, bijvoorbeeld wegens uitdiensttreding, zal een twk ontstaan. Deze zal vermoedelijk niet tot negatieve stroken leiden, aangezien deze verlaging gecompenseerd wordt door de verhoging van de eindejaarsuitkering.

 

Actie

 • Journaliseer de volgende componenten:
  • 146210 Uitbetaling bindingstoelage
  • 147210 Uitbetaling bindingstoelage opbouwmethode
  • 44750 Arbeidsmarkttoelage directie
 • Als er transacties zijn op component 43130 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO vast bedrag en/of 43560 Arbeidsmarkttoelage leraren VSO, dan vul je bij die transacties een einddatum in van 31 december 2021, zodat deze toelage vanaf 1 januari 2022 niet meer berekend wordt.
 • Controleer of voor jouw bedrijf de functiecategorieën juist ingericht zijn. Meer informatie hierover vind je in de release notes van Visma.net HRM.

 

Cao VVT

Minimum eindejaarsuitkering

Binnen de cao VVT is een beperkte groep werknemers die gebruikmaakt van een overgangsregeling uit 2008, waarbij werknemers ervoor konden kiezen om blijvend 1,5 procentpunt van hun eindejaarsuitkering in te ruilen tegen extra vakantie-uren (bijlage 7 artikel 2). Voor de werknemers die van deze regeling gebruikmaken geldt geen minimum eindejaarsuitkering. Voor de werknemersgroep "Cao VVT - eindejaarsuitkering 1,5% lager" is derhalve met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 het minimumbedrag uit tabel 50510 Eindejaarsuitkering minimum bedrag gewijzigd naar 0. Er zal geen effect te zien zijn voor werknemers, werknemers die gebruikmaken van deze regeling hebben een salaris wat resulteert in een eindejaarsuitkering boven het minimum dat ingericht stond.

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf

Minimum vakantietoeslag

De minimumbedragen voor de vakantietoeslag voor cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf zijn als volgt aangepast in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag:

Ingangsdatum

Bedrag per maand

Bedrag per jaar

1 juni 2022 € 183,99 € 2.207,88
1 januari 2023 € 191,35 € 2.296,20

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Cao Woondiensten

Bereikbaarheidsdienst

De bedragen voor de bereikbaarheidsvergoedingen zijn als volgt aangepast:

Component
Naam
Bedrag per 1 januari 2022
Bedrag per 1 januari 2023
42000 Bereikbaarheidsdienst MA-VR € 18,73 € 19,18
42010 Bereikbaarheidsdienst ZA-ZO € 46,75 € 47,87
42020 Bereikbaarheidsdienst volle week € 187,11 € 191,60

Deze wijziging kan twk's veroorzaken.

 

Plaatsvervangingstoeslag

De cao Woondiensten kende een plaatsvervangingstoeslag ter hoogte van 10% van het loon. Deze plaatsvervangingstoeslag is ingericht op component 43000 - Plaatsvervangingstoeslag 10% (uren). Werknemers die deze toeslag reeds ontvangen, blijven deze gedurende de plaatsvervanging houden. Voor vervangingswerkzaamheden die aanvangen na 1 juli 2022 geldt een plaatsvervangingstoeslag van 5% van het loon. Deze plaatsvervangingstoeslag (die dus uitsluitend voor nieuwe plaatsvervangingen van toepassing is) is ingericht op component 43010 Plaatsvervangingstoeslag 5% (uren). Het blijft nog steeds mogelijk om in plaats van deze procentuele toeslag een bedrag aan plaatsvervangingstoeslag op te voeren op component 42300 Plaatsvervangingstoeslag (bedrag).

Actie:

Het component 43010 Plaatsvervangingstoeslag 5% (uren) moet gejournaliseerd worden