Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.207

08-11-2022 13:02 (Bijgewerkt op 08-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 458 Weergaven

 

Mededeling

Versie 207 zal op dinsdagavond 8 november 2022 worden geïnstalleerd. 

 

 

 

Nieuwe functionaliteit

Kilometervergoeding met aantal EN totaal bedrag op de transactie

Er zijn aanleverende software pakketten (vb Invalpool) die t.b.v. de gedeclareerde reiskosten naast de aantallen kilometers ook het totaal bedrag aan reiskostenvergoeding berekenen en doorgeven. Het totaal bedrag aan reiskostenvergoeding is dan berekend op basis van een kilometer prijs in het externe systeem. Deze kilometer prijs kan op individueel niveau of zelfs per rit afwijken. 

 

Om dan op een juiste manier te kunnen bepalen of de gedeclareerde kilometervergoeding fiscaal volledig of gedeeltelijk onbelast uitbetaald mag worden is het nodig zowel de aantallen als ook het totaal bedrag te ontvangen van de aanleverende partij.

 

Daarom is het mogelijk gemaakt om transacties vast te leggen waarbij naast het aantal kilometers ook gelijk het totaal bedrag kan worden opgegeven.

 

Hiervoor zijn per kilometerregeling de volgende de volgende componenten toegevoegd:

 • 440100 KM met totaalprijs
 • 440200 KM regeling 2 met totaalprijs
 • 440300 KM regeling 3 met totaalprijs

 

Het aangeleverde totaal bedrag zal worden gedeeld door het aantal kilometers om zo de kilometer prijs te bepalen. Als de berekende prijs per kilometer hoger is dan de wettelijk toegestane netto prijs (in 2022 € 0,19) zal het bovenmatige op basis van de reeds bestaande kilometerregeling functionaliteit worden afgehandeld. Daarbij is het mogelijk het bovenmatige deel bruto uit te betalen, direct uit te ruilen met opgebouwde fiscale ruimte, toe te wijzen aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling of te bruteren. Dit zal conform de bestaande kilometerregelingen functionaliteit verwerkt worden. Zo ook wanneer de prijs lager is dan de wettelijk toegestane netto prijs, dan zal het verlaagde gedeelte worden toegevoegd aan de fiscale ruimte.

 

De berekende kilometerprijs zal een eventueel ingestelde prijs op de regeling overrulen. Is er bijvoorbeeld op component 440100 KM met totaal prijs een aantal van 100 met een totaal bedrag van € 25,- ingegeven dan zal er een kilometerprijs van € 0,25 worden gebruikt ongeacht wat er is ingesteld in tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer.

 

Bij het bepalen van het totaal aantal kilometers per transactie, dag, periode of jaar worden zowel de standaard componenten als de nieuwe componenten geteld, waarbij de nieuwe componenten eerst worden verwerkt.

 

Actie:

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen

 

Betalingsoverzicht afdrachten beschikbaar

Onderwijs klanten

Vanaf nu is voor elk afdracht betaling een betalingsoverzicht beschikbaar. Dit overzicht geeft op leesbare wijze de inhoud van het betaalbestand weer. 

JorisReussink_8-1667209048167.png

 JorisReussink_9-1667209106409.png

Het rapport kan vanuit het scherm Afdrachten worden gedownload. Zie onderstaande afbeelding als voorbeeld.

JorisReussink_10-1667209191454.png

 

Als het betaalbestand nog niet verzonden is naar de bank, geeft het overzicht een voorbeeld van de betaling die gedaan gaat worden. Dit wordt aangeven door middel van een watermerk. De bestandsnaam heeft in dit geval de prefix "V".

JorisReussink_11-1667209294352.png

 

Gewijzigde afdracht betaaldatum

Vanaf nu wordt er een melding getoond wanneer Visma.net Payroll de betaaldatum van het afdracht betaalbestand heeft aangepast. Dit kan gebeuren wanneer de eigenlijke betaaldatum (te ver) in het verleden ligt en het systeem dus geen betaalbestand met de oorspronkelijke betaaldatum kan genereren.

 

De melding wordt getoond door met de muis cursor op het waarschuwing-icoon te gaan staan. Zie onderstaande afbeelding als voorbeeld.

JorisReussink_12-1667209430262.png

 

Administratie Kantoor klanten

De nieuwe functionaliteiten die hierboven worden beschreven ("Betalingsoverzicht afdrachten beschikbaar" en "Gewijzigde afdracht betaaldatum") zijn ook op Administratie Kantoor (AK) niveau beschikbaar. 

JorisReussink_13-1667209594746.png

 

Door meerdere AK klanten aan te vinken kunnen via de "Acties" knop meerdere afdracht betalingsoverzichten in één keer worden gedownload.

JorisReussink_14-1667209713864.png

 

 

Salarisstrook - Nieuw veld Vervanging

In de Salarisstrook configuratie is het nieuwe veld Vervanging toegevoegd aan de sectie Contracten. Dit veld geeft aan of het getoonde contract een vervanging is of niet.

 

De gebruiker kan het nieuwe veld in de Salarisstrook configuratie toevoegen via drag en drop. We adviseren je rekening te houden met de beperkte ruimte op de loonstrook en goed te controleren of de loonstrook leesbaar blijft.

JorisReussink_2-1667305646546.png

 

Salarisstrook - Aanpassing datumformaat Periode

De datums die getoond worden in de kolom Periode van sectie Contracten van de loonstrook hebben nu het formaat dd-mm-jjjj (dit was voorheen d-m-jjjj). Dit zorgt ervoor dat bij meerdere contracten de datums gelijk uitgelijnd worden en daardoor beter leesbaar zijn. We adviseren je rekening te houden met de beperkte ruimte op de loonstrook en goed te controleren of de loonstrook leesbaar blijft.

JorisReussink_3-1667305692853.png

 

 

 

Opgeloste meldingen

Rapport Herzien Awf t.b.v. 30% toont t.o. verwachte herzieningskosten als het percentage meeruren tussen de 30 en 31% zit

Ten onrechte werd in het rapport Herzien Awf t.b.v. 30% de component 98090 Totaal WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets met een waarde afgeleid als het percentage meeruren tussen de 30% en 31% ligt waardoor er nog net wel ruimte is.

 

Dit leidde ook tot een onterechte journalisering op component 98100 WW Awf extra kosten (verwachte) herziening 30% toets.

 

Dit is hersteld per 1-1-2022 en kan daarom een correctie in de journalisering tot gevolg hebben.

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen

 

Verloonde uren in de loonaangifte april 2022 incorrect bij gebruik duurzame inzetbaarheidsuren in 2021

In de release van 14 april 2022 is een correctie gedaan op de verloonde uren in de loonaangifte bij gebruik van duurzame inzetbaarheidsuren in 2021. Het betreft onderstaande componenten:

 • 42700 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 1
 • 42710 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 2
 • 42720 Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 3

Ten onrechte zijn deze uren niet in de loonaangifte van 2021 gecorrigeerd maar is de correctie in de april 2022 aangifte opgenomen.

 

N.B. Het kan zijn dat deze correctie niet in april maar in maart of mei heeft plaatsgevonden afhankelijk van de sluitingsdatum van de maart en april verloning.

 

In de patch van 17 oktober is geprobeerd dit op te lossen echter zat daar nog een fout in. Met deze release wordt dit hersteld.

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.

 

Percentage bijzonder tarief op loonstrook soms ten onrechte met een waarde terwijl het 0 moet zijn

Als het percentage bijzonder tarief 0% is dan wordt vanaf september 2022 op de loonstrook ten onrechte het percentage van vorig jaar getoond als dat toen ongelijk aan 0 was.

 

Dit is opgelost per de huidige release.

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen.

 

 

 

Wijzigingen in cao-inrichting

Cao Voortgezet onderwijs

Vanaf schooljaar 2022/2023 geldt voor een arbeidsovereenkomst bij vervanging wegens ziekte van een werknemer gedurende de eerste 12 maanden van de arbeidsovereenkomst een compensatie van het individueel keuzebudget met een factor van 1,05. Met terugwerkende kracht per 1 augustus 2022 is de factor van component 44410 Vergoeding individueel keuzebudget bij vervangingen daarom gewijzigd van 0,03 naar 0,05.

 

Deze wijziging kan (positieve) twk's veroorzaken.

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen

 

Cao VVT - wijziging inrichting verzekering 3e WW-jaar

In release 205 en 205.01 hebben wij voor de cao VVT de regeling Verzekering 3e WW-jaar ingericht en geactiveerd. Helaas is gebleken dat niet alle parameters in tabel 60900 Verzekering 3e WW-jaar juist zijn ingericht. Onze excuses hiervoor. Met terugwerkende kracht per 1 oktober 2022 zijn de volgende parameters aangepast:

Parameter

Keuze

Toelichting

Maar niet voor Alle Fictieve dvb's Voor alle werknemers voor wie premies sociale verzekeringen betaald worden, moet de premie worden ingehouden. Voor bijvoorbeeld stagiaires is geen premie van toepassing.
Waarde auto vd zaak in grondslag Ja Voor berekeningen over het SV-loon moet de waarde van de auto van de zaak meegenomen worden, tenzij anders is vastgelegd. Voor deze verzekering is niets anders vastgelegd
Factor in dienst Niet afbreken Deze parameter zorgt voor een juiste maximering. SV-loon wordt per periode gemaximeerd, onafhankelijk van gebroken tijdvakken en/of deeltijdfactor.
Factor uit dienst Niet afbreken Deze parameter zorgt voor een juiste maximering. SV-loon wordt per periode gemaximeerd, onafhankelijk van gebroken tijdvakken en/of deeltijdfactor.
DTF invloed op max pensioengrondslag Nee Deze parameter zorgt voor een juiste maximering. SV-loon wordt per periode gemaximeerd, onafhankelijk van gebroken tijdvakken en/of deeltijdfactor.

 

De premie wordt beëindigd per de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de leeftijd van 2 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Actie

 • Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen

 

Cao KNDB (drogisterijbranche)

De laatste cao Drogisterijbranche had een looptijd tot en met 30 juni 2018. Deze cao werd na die tijd telkens stilzwijgend verlengd. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 komt voor deze cao de nieuwe cao KNDB voor personeel werkzaam bij zelfstandige drogisterijbedrijven in de plaats. Voor de cao-inrichting in Visma.net Payroll heeft dit de volgende consequenties.

Nieuwe naam arbeidsvoorwaarden

De naam van de werknemergroep (arbeidsvoorwaarden) is gewijzigd van Cao Drogisterijbranche naar Cao KNDB (vh Drogisterijbranche). Uitsluitend de naam is gewijzigd, je hoeft hier geen verdere actie voor te ondernemen.

Compensatieregeling leeftijdsvakantie

Met ingang van 1 januari 2022 worden de leeftijdsvakantie-uren gerelateerd aan de AOW-datum. Werknemers met een leeftijd van 50 jaar en ouder krijgen hierdoor minder leeftijdsvakantiedagen dan in de oude cao. Deze werknemers worden hiervoor in 2022 eenmalig gecompenseerd.

 

De eenmalige compensatie is ingericht in tabel 50550 Eenmalige compensatie leeftijdsvakantie. Hier is ingericht dat er een handmatige variant voor het percentage van toepassing is. De percentages per variant staan ingericht in tabel 50580 Eenmalige compensatie leeftijdsvakantie variant percentage. De leeftijdsvariant zal niet geautomatiseerd worden bepaald. Om de eenmalige compensatie toe te passen, doe je een transactie op component 47230 Handmatige variant eenmalige compensatie leeftijdsvakantie voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Bij Totaal vul je de volgende handmatige variant in:

Leeftijd op 1 januari 2022

Percentage eenmalige compensatie

Handmatige variant

50 0,5% 50
55 0,75% 55
60 1% 60

 

Als er geen handmatige variant wordt opgegeven, zal er geen eenmalige compensatie leeftijdsvakantie berekend worden.

 

Als er een handmatige variant is opgegeven, zal de eenmalige compensatie worden berekend over de volgende componenten:

Nummer

Naam

10010   Periode salaris
10060   Gewerkte uren (uurloners)
41120   Overwerkuren 130%
41600   Overwerktoeslag uren 30%
42500   Diplomatoeslag Assistent-drogist
42510   Diplomatoeslag Drogist
43230   Toeslag tijdschalenmodel 25%
43240   Toeslag tijdschalenmodel 50%
43250   Toeslag tijdschalenmodel 75%
43260   Toeslag tijdschalenmodel 100%
43270   Toeslag tijdschalenmodel 125%
43280   Toeslag tijdschalenmodel 150%
43290   Toeslag tijdschalenmodel 175%
45110   HM uitbetaling vakantiegeld
45200   Uitbetaling vakantiegeld
14110 14610 Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen)
14120 14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)
14140 14670 Korting sabbatical leave (inclusief pensioen)
14150 14680 Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen)
  14170 Korting levensloopverlof (inclusief pensioen)
  14180 Korting levensloopverlof (met voortzetting pensioen)
14210 14710 Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen)
14220 14720 Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen)
  14240 Korting stakingsuren (inclusief pensioen)
  14250 Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen)
14270 14650 Korting studieverlof (inclusief pensioen)
14280 14660 Korting studieverlof (met voortzetting pensioen)
14310 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)
14320 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)
14340 14630 Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen)
14350 14640 Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)
14440 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)
14450 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)
14510 14750 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen)
14520 14760 Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen)
44510   Korting ivm ziekte
44200   Korting kortdurend zorgverlof

 

Als je meerdere (eigen) componenten wilt toevoegen, kun je op die componenten inrichten dat deze grondslag zijn voor eenmalige compensatie leeftijdsvakantie (geen referentiesalaris).

 

De reservering zal plaatsvinden op component 47180 Eenmalige compensatie leeftijdsvakantie reservering. De uitbetaling zal plaatsvinden in december 2022 of bij uit dienst treden op component 47200 Uitbetaling eenmalige compensatie leeftijdsvakantie.

Actie

 • Geef bij de betreffende werknemers middels component 47230 Handmatige variant eenmalige compensatie leeftijdsvakantie de toe te passen leeftijdsvariant in
 • Journaliseer de bijbehorende component(en)
  • Wanneer je zowel de reservering als de uitbetaling wilt opnemen in de loonjournaalpost koppel dan het reserveringscomponent 47180 Eenmalige compensatie leeftijdsvakantie reservering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer en credit aan een balans grootboekrekeningnummer. En koppel het uitbetalingscomponent 47200 Uitbetaling eenmalige compensatie leeftijdsvakantie debet aan hetzelfde balans grootboekrekeningnummer
  • Wil je alleen de uitbetaling opnemen in de loonjournaalpost, koppel dan component 47200 Uitbetaling eenmalige compensatie leeftijdsvakantie debet aan een kosten grootboekrekeningnummer

 

Cao Contractcatering en cao Hospitality

De vernieuwde cao Contractcatering is opgesplitst in twee delen. Een deel A voor bestaande medewerkers die op dit moment een arbeidsovereenkomst hebben op basis van de contractcatering cao met de bestaande cao-artikelen. Een tweede deel B voor nieuwe medewerkers. Echt nieuw in dienst of al langer in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de horeca cao (of nieuwe werkingssfeer hospitality cao).

Eenmalige uitkering

Volgens het onderhandelingsresultaat ontvangen werknemers die vallen onder de huidige cao Contractcatering (Hospitality A-deel) een eenmalige uitkering van € 325,- naar rato van de omvang van het dienstverband. Deze eenmalige uitkering moet worden uitgekeerd in oktober 2023 of zoveel eerder als een overgang naar de cao Hospitality B-deel plaatsvindt. Doordat de details van deze eenmalige uitkering nog niet uitgewerkt en gepubliceerd zijn, is het voor ons op dit moment nog niet mogelijk om deze eenmalige uitkering op cao-niveau in te richten. Als deze regeling wel is uitgewerkt, zullen wij deze op cao-niveau inrichten. Houd hiervoor de releasenotes in de gaten.

Inrichting nieuwe werknemergroep cao Hospitality B-deel

Hoewel de nieuwe cao Hospitality nog niet is gepubliceerd of aangemeld bij het ministerie van SZW, hebben wij toch besloten om deze cao in te richten. Voor de cao Hospitality B-deel is een eigen werknemergroep (arbeidsvoorwaarden) ingericht.

 

Voor deze werknemergroep is de volgende inrichting gedaan:

Cao-tabel

In tabel 50000 CAO Hospitality B-deel zijn 38 normuren per week ingericht, in tegenstelling tot de 40 normuren per week uit de cao Contractcatering.

Reiskostenvergoeding

Voor het woon-werkverkeer geldt een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer, voor een enkele reisafstand tussen de 10 kilometer en de 40 kilometer. In tabel 50000 CAO Hospitality B-deel is het maximale aantal kilometers ingericht, in tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer is vanaf 10 kilometer het bedrag van € 0,19 per kilometer ingericht.

Onregelmatigheidstoeslag

Met uitzondering van party en event activiteiten hebben werknemers recht op een onregelmatigheidstoeslag van 35% voor het werken op de uren tussen 22:00 uur en 7:00 uur. Voor deze toeslag is component 43260 ORT 35% ingericht. Dit is hetzelfde component dat bij cao Contractcatering gebruikt wordt voor de 35% ORT. 

Actie

 • Als aan werknemers de arbeidsvoorwaarde Cao Hospitality B-deel wordt gekoppeld, controleer dan of er juist wordt gejournaliseerd. Het advies aan onze klanten is om componenten op het hoogste niveau (Netherlands) te journaliseren. Als dat bij jullie niet gedaan is, dan zal je voor de nieuwe werknemergroep nog componenten moeten journaliseren.

 

Cao Apotheken

In verband met de cao-vernieuwing eerder dit jaar zijn de volgende aanpassingen in de cao-configuratie gedaan.

Eenmalige uitkering

In de maand december 2022 krijgt iedere werknemer die op 1 december 2022 onder de werkingssfeer van de cao valt een eenmalige uitkering ter hoogte van € 300,- bruto. Deze eenmalige uitkering zal berekend worden naar rato van de deeltijdfactor die van toepassing is op 1 december 2022. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50500 Eenmalige uitkering. Als de deeltijdfactor hoger is dan 1, zal de eenmalige uitkering evenredig worden verhoogd. Als je de eenmalige uitkering wilt maximeren, kun je in tabel 50500 Eenmalige uitkering in de versie van 1 december 2022 tot en met 31 december 2022 de parameter Maximum inrichten met Ja.

 

Indien gewenst kunnen werknemers uitgesloten worden van deze eenmalige uitkering door een transactie op te voeren op component 46040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering, voor de periode van 1 december 2022 tot en met 31 december 2022.

 

De eenmalige uitkering zal worden uitbetaald op component 46210 Uitbetaling eenmalige uitkering. Journaliseer dit component. 

Stagevergoedingen

Van de volgende componenten zijn de bedragen aangepast:

Nummer

Naam

Bedrag per 1-7-2022

Bedrag per 1-7-2023

42000 Stagevergoeding 1e jaars € 12,81 € 13,13
42010 Stagevergoeding 2e jaars € 15,38 € 15,76
42020 Stagevergoeding 3e jaars € 20,50 € 21,01 

 

Actie

 • Koppel component 46210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer zodat de eenmalige uitkering op het juiste grootboek wordt geboekt in de loonjournaalpost.

 

Cao Apothekers in dienstverband

Eenmalige uitkering

In de maand december 2022 krijgt iedere werknemer die op 1 december 2022 onder de werkingssfeer van de cao valt een eenmalige uitkering ter hoogte van € 500,- bruto. Deze eenmalige uitkering zal berekend worden naar rato van de deeltijdfactor en het tijdvak dat de werknemer in dienst is in 2022. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50500 Eenmalige uitkering. Als de deeltijdfactor hoger is dan 1, zal de eenmalige uitkering evenredig worden verhoogd. Als je de eenmalige uitkering wilt maximeren, kun je in tabel 50500 Eenmalige uitkering in de versie van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 de parameter Maximum inrichten met Ja.

 

Indien gewenst kunnen werknemers uitgesloten worden van deze eenmalige uitkering door een transactie op te voeren op component 46040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

 

De eenmalige uitkering zal worden uitbetaald op component 46210 Uitbetaling eenmalige uitkering.

Actie

 • Koppel component 46210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer zodat de eenmalige uitkering op het juiste grootboek wordt geboekt in de loonjournaalpost.

 

Cao Nederlandse Spoorwegen (NS)

PAWW

De verzamelcao voor PAWW voor de cao NS is bij verlenging niet tijdig algemeen verbindend verklaard (AVV). In release 205 (6 oktober 2022) is de PAWW-bijdrage daarom per 1 oktober 2022 stopgezet voor cao NS, door in tabel 30100 Klant instellingen prorata een versie op te voeren per 1 oktober 2022, waarbij was ingericht dat de PAWW-bijdrage niet van toepassing was. Inmiddels is de verzamelcao wel AVV. De PAWW-premie zal met terugwerkende kracht per 1 oktober 2022 worden voortgezet. De inrichting van tabel 30100 Klant instellingen prorata is nu ingericht om doorlopend de PAWW-bijdrage toe te passen.

 

De cao Nederlandse Spoorwegen (NS) is vernieuwd. Daarom is de volgende configuratie op cao-niveau gewijzigd.

Eenmalige uitkering

Gedurende de looptijd van de cao zal er tweemaal een uitkering van € 1000,- bruto uitgekeerd worden.

December 2022

In december 2022 zal een eenmalige uitkering van € 1000,- bruto worden uitgekeerd. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50550 Eenmalige uitkering. De reserveringsperiode voor deze eenmalige uitkering loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Alle werknemers die op tenminste één dag in 2022 in dienst zijn geweest, ontvangen deze eenmalige uitkering naar rato van deeltijdfactor en tijdvak. Ook de werknemers die in de loop van 2022 uit dienst getreden zijn, hebben recht op een deel van deze eenmalige uitkering. Indien gewenst kunnen werknemers uitgesloten worden van deze eenmalige uitkering door een transactie op te voeren op component 47040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering

Juli 2023

In juli 2023 zal een eenmalige uitkering van € 1000,- bruto worden uitgekeerd. Ook deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50550 Eenmalige uitkering. De reserveringsperiode voor deze eenmalige uitkering loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023. Alle werknemers die op tenminste één dag in de periode van januari 2023 tot en met juni 2023 in dienst zijn geweest, ontvangen deze eenmalige uitkering naar rato van deeltijdfactor en tijdvak. Ook de werknemers die in de loop van de reserveringsperiode uit dienst treden, hebben recht op een deel van deze eenmalige uitkering. Er zal geen uitkering berekend worden voor werknemers die in juli 2023 in dienst treden. Indien gewenst kunnen werknemers uitgesloten worden van deze eenmalige uitkering door een transactie op te voeren op component 47040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering

 

Uitbetaling van beide eenmalige uitkeringen zal plaatsvinden op component 47210 Uitbetaling eenmalige uitkering. De cumulatieve reservering zal op de salarisstrook getoond worden als Res. eenmalige uitkering.

Doorwerkbonus

Werknemers in bij cao vastgestelde functiegroepen ontvangen een bonus indien zij na het bereiken van de leeftijd van 64 jaar in dienst blijven, de zogenaamde "Doorwerkbonus". De doorwerkbonus wordt naar rato van de contractuele deeltijdfactor berekend. Er bestaan twee varianten. Werknemers met een leeftijd tussen de 64 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangen een doorwerkbonus van € 250,- bruto naar rato, werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben ontvangen een doorwerkbonus van € 700,- bruto naar rato. Je bepaalt zelf welke werknemers recht hebben op deze toeslag en of zij recht hebben op de hoge of de lage variant en voert vervolgens een transactie op op één van de volgende componenten.

Nummer
Naam
Hoogte doorwerkbonus
43560 Doorwerkbonus 64+ € 250,- bruto per maand
43570 Doorwerkbonus na AOW-leeftijd € 700,- bruto per maand

Thuiswerkvergoeding

Voor de thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag kan component 84100 Thuiswerkvergoeding gebruikt worden. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig. Component 84100 Thuiswerkvergoeding moet nog wel gejournaliseerd worden.

Actie

 • Als een werknemer recht heeft op een doorwerkbonus, voer je een transactie op op component 43560 Doorwerkbonus 64+ of 43570 Doorwerkbonus na AOW-leeftijd.
 • Journaliseer de volgende componenten:
  • De eenmalige uitkering componenten
   • Wanneer je zowel de reservering als de uitbetaling wilt opnemen in de loonjournaalpost koppel dan het reserveringscomponent 47190 Eenmalige uitkering reservering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer en credit aan een balans grootboekrekeningnummer. En koppel het uitbetalingscomponent 47210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet aan hetzelfde balans grootboekrekeningnummer
   • Wil je alleen de uitbetaling opnemen in de loonjournaalpost, koppel dan component 47210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet aan een kosten grootboekrekeningnummer
  • Koppel component 43560 Doorwerkbonus 64+ en 43570 Doorwerkbonus na AOW-leeftijd debet aan een kosten grootboekrekeningnummer
  • Koppel component 84100 Thuiswerkvergoeding debet aan een kosten grootboekrekeningnummer.