Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.209

09-12-2022 08:32 (Bijgewerkt op 19-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 495 Weergaven

 

Mededeling

Versie 209 zal op donderdagavond 8 december 2022 worden geïnstalleerd. 

 

 

 

Nieuwe functionaliteit

Premie Awf - 30% herzieningsregel geautomatiseerd

De 30% herzieningsregel is wegens de coronacrisis in de afgelopen 2 jaar niet toegepast. Deze versoepeling is in 2022 niet meer van toepassing. Hierdoor moet, wanneer binnen het kalenderjaar op werknemersniveau de verloonde uren meer dan 30% (>30,99999%) van de overeengekomen contracturen overstijgen de premie Awf laag herzien worden naar de premie Awf hoog. Het was al mogelijk deze herziening handmatig te triggeren, maar we hebben dit nu geautomatiseerd. 

 

Het systeem zal de 30% herzieningsregel in laatste verloonde periode van het jaar (december/periode 13 bij 4 weken) automatisch uitvoeren. Dit gebeurd direct in de laatste run van het jaar. Wordt er na de december/periode 13 nog een extra salarisrun gedraaid waarbij de verloonde uren zijn aangepast dan kan het zo zijn dat in die run de herziening zal worden teruggedraaid of juist wordt toegepast. 

 

Wanneer de verloonde uren de 30% hebben overstegen zal er een correctie gaan plaatsvinden in de loonaangifte. Alle reeds gerapporteerde premie Awf laag rubrieken worden voor de betreffende werknemers gecorrigeerd naar 0 en de premie Awf herzien rubrieken worden gevuld met de herzienings waardes. 

 

Gedurende het loonjaar kun je middels het rapport Herzien Awf t.b.v. 30% monitoren welke werknemers er herzien zullen worden aan het einde van het jaar. Werknemers waarvoor gedurende het jaar het contract is beëindigd werden in de periode(s) daarop volgend niet meer op het rapport getoond. Dit is nu ook aangepast. Vanaf heden worden werknemers die gedurende het jaar uit dienst zijn getreden en die aan het einde van het jaar herzien zullen worden de rest van het jaar getoond. Hierdoor geeft het rapport herzien Awf t.b.v. 30% nu periodiek inzicht welke werknemers herzien zullen gaan worden.

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen.

 

Branche Onderwijs - Rapportage DTF exclusief onbetaald verlof

Het is al enige tijd mogelijk zelf te bepalen welke deeltijdfactor er gebruikt moet worden voor de rapporten Loonkosten per werknemer en het HRM Analytics Loonkosten Rapport. Hierbij is het mogelijk om op branche onderwijs niveau een inkomensfactor in te stellen. Standaard wordt deze inkomensfactor door onbetaald verlof verlaagd. Vanuit de sector is het gebruikelijk om niet de netto werktijdfactor te tonen, maar juist de bruto werktijdfactor. Daarom hebben we het nu mogelijk gemaakt een inkomensfactor in de rapporten te tonen waarop het onbetaalde verlof geen invloed heeft. Deze factor wordt ook wel de bruto werktijdfactor genoemd.  

 

Wil je deze inkomensfactor exclusief onbetaald verlof tonen in het rapport Loonkosten per werknemer, dan kun je dat instellen in tabel 50010 Bijzondere Cao settings bij parameter Rapportage DTF

 

Daarnaast is het mogelijk gemaakt zowel de inkomensfactor in- als exclusief onbetaald verlof (OBV) op het rapport te tonen. Hiermee is het mogelijk om zowel de netto als de bruto werktijdfactor op het rapport te tonen.

 

De inkomensfactor exclusief onbetaald verlof zal in het rapport getoond worden op component 45980 - Rapportage DTF excl. onbetaald verlof

 

Hiervoor zijn de volgende keuzes op Netherlands niveau toegevoegd:

 • inkomensfactor 1 excl. OBV (Branchespecifiek)
 • inkomensfactor 2 excl. OBV (Branchespecifiek)
 • inkomensfactor 1 zowel in- en excl. OBV (Branchespecifiek)
 • inkomensfactor 2 zowel in- en excl. OBV (Branchespecifiek)

 

Op CAO niveau zijn vanaf nu de volgende keuzes te maken:

Niveau

Keuzes 

Cao Primair onderwijs

 • Berekende DTF
 • Inkomensfactor excl. BAPO/ZAPO korting
 • Inkomensfactor incl. BAPO/ZAPO korting (Default)
 • Inkomensfactor excl. BAPO/ZAPO excl. OBV
 • Inkomensfactor incl. BAPO/ZAPO excl. OBV
 • Inkomensfactor excl. BAPO/ZAPO korting zowel in- en excl. OBV
 • Inkomensfactor incl. BAPO/ZAPO korting zowel in- en excl. OBV

Cao Voortgezet onderwijs

 • Berekende DTF
 • Inkomensfactor excl. ZAVO korting
 • Inkomensfactor incl. ZAVO korting (Default)
 • Inkomensfactor excl. ZAVO excl. OBV
 • Inkomensfactor incl. ZAVO excl. OBV
 • Inkomensfactor excl. ZAVO korting zowel in- en excl. OBV
 • Inkomensfactor incl. ZAVO korting zowel in- en excl. OBV

Cao MBO

 • Berekende DTF
 • Inkomensfactor (Default)
 • Inkomensfactor excl. OBV 
 • Inkomensfactor zowel in- en excl. OBV

Actie

 • De standaard instelling in tabel 50010 Bijzondere CAO settings is gelijk gebleven. Deze staat ingesteld op de inkomensfactor waarin alle kortingen op het salaris zijn verwerkt, namelijk de zogeheten netto werktijdfactor. Dus wanneer je in het rapport gebruik wilt maken van de inkomensfactor exclusief onbetaald verlof (bruto werktijdfactor) dan moet je dat instellen bij parameter Rapportage DTF. 

 

 

 

Opgeloste meldingen

Balans duurzame inzetbaarheidsuren t.o. niet aangepast als alleen het uurloon aangepast is

Wanneer het uurloon dat hoort bij de duurzame inzetbaarheid uren wijzigt, maar er zijn geen transacties die de uren duurzame inzetbaarheid verhogen, dan werd de balans niet aangepast.

 

Indien deze situatie zich voordoet worden vanaf nu component 442500/10/20 Balanscorrectie n.a.v. uurloonwijziging duurzame inzetbaarheidsuren 1/2/3 aangemaakt die het correctiebedrag bevatten.

 

Dit is hersteld per 2022 en kan daarom correcties in de journalisering tot gevolg hebben en de gepresenteerde balans op de loonstrook zal gecorrigeerd worden.

 

Actie

 • De nieuwe componenten 442500/10/20 Balanscorrectie n.a.v. uurloonwijziging duurzame inzetbaarheidsuren 1/2/3 dienen gejournaliseerd te worden. Debet moet een kostenrekening en credit een balans grootboekrekeningnummer worden geselecteerd 

 

Uurloon onbetaald verlof soms onjuist

In sommige gevallen werd bij het bepalen van het uurloon t.b.v. onbetaald verlof op een onjuiste manier een eventuele toevoeging op het uurloon meegenomen. Dit kwam voor wanneer de opgegeven uren op een andere wijze werden omgerekend naar een periode aantal, dan de wijze waarop dat bij het bepalen van het uurloon werd gedaan. 

 

Dit is nu met terugwerkende kracht per 01-01-2022 hersteld en kan daarom tot TWK berekeningen leiden. 

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd.

 

Verloonde uren in de loonaangifte april 2022 incorrect bij gebruik duurzame inzetbaarheidsuren in 2021

In de release van 8 november 2022 is een correctie gedaan op de verloonde uren in de loonaangifte bij gebruik van duurzame inzetbaarheidsuren in 2021. Het betreft onderstaande componenten:

 • 42700    Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 1
 • 42710    Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 2    
 • 42720    Eigen bijdrage duurzame inzetbaarheids-uren 3

Na de release van 8 november 2022 zijn de uren in 2021 gecorrigeerd, maar in sommige gevallen zijn de uren in 2022 vanwege een foutieve afronding niet gecorrigeerd. In deze release is dit verholpen.

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.

 

Verloonde uren in de loonaangifte incorrect als er alleen verloonde uren zijn ivm TWK vorig jaar

Als er in een een salarisrun alleen verloonde uren ontstaan, omdat er een TWK over vorig jaar is gedaan waardoor de verloonde uren in deze periode gewijzigd moeten worden, dan werden die ten onrechte niet opgenomen in de verloonde uren voor de loonaangifte.

 

Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. De werknemers worden automatisch met terugwerkende kracht gecorrigeerd in de loonaangifte.

 

 

 

Wijzigingen in cao-inrichting

Cao Apotheken

De verzamelcao voor de cao Apotheken was niet tijdig verlengd. Daarom is per 1 oktober 2022 de PAWW-premie stopgezet. Op 7 november 2022 is de verzamelcao waarin cao Apotheken is opgenomen algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit is gepubliceerd in de Staatscourant op 10 november 2022. Vanaf de dag volgend op die publicatie wordt de PAWW-premie opnieuw toegepast.

 

Dit is op cao-niveau ingericht in tabel 30100 Klant instellingen pro rata

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen

 

Cao Metalektro

Er is een definitief akkoord voor een vernieuwde cao Metalektro. Hoewel er nog geen definitieve cao-tekst gepubliceerd is, hebben wij de cao-inrichting al wel aangepast.

 

In het akkoord is een eenmalige uitkering opgenomen van in totaal € 1.080,- bruto (bij voltijd dienstverband). Deze eenmalige uitkering moet echter niet in één keer worden uitbetaald, maar in de periode van 1 december 2022 tot en met 31 mei 2024 met een maandelijks bedrag van € 60,- (naar rato) op de pensioenpremie in mindering gebracht worden.

 

Voor alle werknemers onder de cao Metalektro zal deze eenmalige uitkering automatisch worden toegepast, op salariscomponent 44410 Tijdelijke korting werknemerpremie. Op de salarisstrook is deze terug te zien bij de premies. Het is mogelijk om werknemers handmatig uit te sluiten van deze uitkering. Dit kun je doen door een transactie op te voeren op salariscomponent 44310 Uitsluiten van tijdelijke korting werknemerpremie.

 

Deze eenmalige uitkering wordt berekend naar rato van de contractuele deeltijdfactor. In het geval van onbetaald (ouderschaps)verlof, betaald ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof zullen de verlofuren gekort worden op de deeltijdfactor voor deze uitkering. Voor uurloners tellen de gewerkte uren mee. Echter tellen meeruren en overuren niet mee in de deeltijdfactor.

 

Werknemers bij wie deze uitkering niet gedaan kan worden in de vorm van korting op de pensioenpremie (bijvoorbeeld gemoedsbezwaarden) hebben in plaats van een korting op de pensioenpremie recht op een bruto uitbetaling van € 60,- per maand voor de periode van 1 december 2022 tot en met 31 mei 2024. Deze werknemers sluit je uit van de tijdelijke premiekorting door een transactie te doen op 44310 Uitsluiten van tijdelijke korting werknemerpremie en daarnaast zorg je dat ze de uitkering bruto betaald krijgen door een transactie op te voeren op 44320 Deelname aan eenmalige uitkering cao Metalektro

Actie

 • Journaliseer de volgende salariscomponenten debet op een kosten grootboekrekeningnummer:
  • 44410 Tijdelijke korting werknemerpremie
  • 44420 Eenmalige uitkering cao Metalektro
 • Als een werknemer geen recht heeft op korting op de pensioenpremie sluit je deze uit door een transactie op te voeren op salariscomponent 44310 Uitsluiten van tijdelijke korting werknemerpremie
 • Als een werknemer in plaats van een korting op de pensioenpremie een bruto uitbetaling moet ontvangen, voer je naast een transactie op 44310 Uitsluiten van tijdelijke korting werknemerpremie ook een transactie op op salariscomponent 44320 Deelname aan eenmalige uitkering cao Metalektro.

 

Cao Primair onderwijs

Onderwijsassistenten in opleiding (OAIO) hebben ook recht op de eindejaarsuitkering OOP. Zij hebben recht op de variant van € 1.475,- bruto, die ook geldt voor OOP in schaal 1 tot en met 8. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is de logica, die bepaalt welke variant van toepassing is, aangepast.

 

Deze wijziging kan twk's veroorzaken voor OAIO's die in 2022 uit dienst getreden zijn.

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen
Medewerkers