Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.211

05-01-2023 21:06 (Bijgewerkt op 05-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 701 Weergaven

 

 

 

Mededeling

Versie 211 zal op donderdagavond 5 januari 2023 worden geïnstalleerd. 

 

 

 

Nieuwe functionaliteit

Salary split

Van een salary split is er sprake wanneer een werknemer in Nederland woont of werkt en één dienstbetrekking of andere rechtsbetrekking heeft in 2 of meer verschillende landen. Voor de in Nederland wonende werknemer is het uitgangspunt dat hij in Nederland belasting- en premieplichtig is voor zijn wereldinkomen. De niet-inwoner is ook, als hij in Nederland premieplichtig is, voor zijn wereldinkomen premieplichtig. Als de niet-inwoner in Nederland belastingplichtig is, is hij dat alleen voor zijn in Nederland belaste inkomen. 

 

Vanaf 2023 is het verplicht, als je als werkgever de salary split toepast, dit op de juiste manier toe te passen. Om je hierin te helpen gaan we met ingang van 01-01-2023 onderstaande twee methodes van salary split ondersteunen:

Salary split methode
Toelichting vanuit de Belastingdienst
Evenredigheidsmethode Bij de evenredigheidsmethode houdt Nederland ten aanzien van inwoners het recht op progressie in het tarief, waardoor het niet in Nederland belaste deel mede het tarief van het in Nederland belaste deel bepaalt. Ook telt het niet in Nederland belaste deel in Nederland wel mee voor (op- en) afbouw van de heffingskortingen. Je geeft als loon het totale loon op, dus inclusief het loon waarover Nederland geen heffingsrecht heeft. 
Aftrekmethode Bij de aftrekmethode, die veelal van toepassing is bij niet-inwoners, trek je het deel van het loon dat niet in Nederland belast is, af van de heffingsgrondslag om de LB te berekenen. Je geeft als loon in de aangifte loonheffingen wel altijd het totale loon op, dus inclusief het loon waarover Nederland geen heffingsrecht heeft. In sommige situatie waar de werknemer in Nederland woont (als er geen verdrag van toepassing is en werknemer valt onder de werking van artikel 30 van het Besluit voorkoming dubbele belasting) mag je ook de aftrekmethode voor de inhouding van loonbelasting toepassen. 

De Belastingdienst verwacht dat het wereldinkomen (de som van het buitenlands inkomen en het Nederlands inkomen) gemeld wordt in de loonaangifte en dat zowel het buitenlands als het Nederlands inkomen op één en dezelfde inkomstenverhouding plaatsvinden.

 

Let op!:

Heb je vragen of in jouw situatie de Evenredigheidsmethode of Aftrekmethode toegepast moet worden of dat er überhaupt sprake is van salary split dan dien je contact op te nemen met jouw belastingadviseur. 

 

Om het mogelijk te maken dat bij salary split één van de twee methodes ingericht kan worden hebben wij in HRM een nieuw gegeven Salaris splits methode toegevoegd op het scherm Persoonsgegevens → IKV belastingregel details. Standaard is dit nieuwe veld niet zichtbaar op het scherm. Indien je werknemers in dienst hebt die vallen onder zo'n regeling dan kun je dit gegeven zichtbaar maken in de meta data door te gaan naar Persoonsgegevens → Onderhoud → Metadata.

 

Voor de juiste berekening van de belasting is het van belang dat je opgeeft welk deel van het wereldinkomen tot het buitenlands inkomen hoort en welk deel van het wereldinkomen tot het Nederlands inkomen hoort. Daarvoor zijn nieuwe categorieën, cumulatieven en componenten aan het systeem toegevoegd.

Onderstaande nieuwe componenten zijn gedefinieerd:

Componenten
Beschrijving

35300/35310 Percentage buitenlands inkomen

Middels dit component kun je het percentage (0-100) van het totale inkomen dat belast wordt in het buitenland t.b.v. het berekenen van de belasting o.b.v. een salary split opvoeren. Bij de bepaling van het Nederlandse inkomen m.b.v. het opgegeven percentage wordt ook rekening gehouden met expliciet opgegeven bedragen die aan het buitenlands dan wel Nederlandse inkomen toebehoren:

 • 35300 is een vaste component
 • 35310 is een variabele component

35320/35330 Buitenlands inkomen

Middels dit component kun je een bedrag wat toebedeeld moet worden aan het buitenlandse inkomen t.b.v. de belasting berekening o.b.v. een salary split opvoeren. Als er ook een "Percentage buitenlands inkomen" is opgegeven dan wordt bij het bepalen van het totale Nederlandse inkomen rekening gehouden met het hier expliciet, tot het buitenland behorende, opgegeven bedrag:

 • 35320 is een vaste component
 • 35330 is een variabele component

35340/35350 Nederlands inkomen 

Middels dit component kun je een bedrag wat expliciet toebedeeld moet worden aan het Nederlandse inkomen t.b.v. de belasting berekening o.b.v. een salary split opvoeren. Als er ook een "Percentage buitenlands inkomen" is opgegeven dan wordt bij het bepalen van het totale Nederlandse inkomen rekening gehouden met het hier expliciet, tot nederlands inkomen behorende, opgegeven bedrag:

 • 35340 is een vaste component
 • 35350 is een variabele component
35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split

Middels dit component kun je het Nederlandse, buitenlandse of wereldinkomen geregistreerd te worden i.g.v. een salary split. Alleen het deel waarover alleen belasting berekent moet worden (en wat dus niet uitbetaald wordt) dient hier opgegeven te worden:

 • 35360 is een vaste component
 • 35370 is een variabele component

69900 Berekend Nederlands inkomen

Bevat het berekende Nederlandse inkomen o.b.v. opgegeven "Percentage buitenlands inkomen" en het expliciete "Buitenlandse inkomen" en "Nederlandse inkomen". Na einde contract wordt ook een aanwezig vast "Percentage buitenlands inkomen" in de laatste periode van het contract verwerkt.

85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland

 

Indien het volledige salaris vanwege een salary split vanuit het buitenland betaald wordt dan moet de Nederlandse salarisstrook op nihil uitkomen door een netto correctie te doen om de inhoudingen voortkomend uit de berekende belasting te compenseren. Deze correctie wordt berekend op component 85110 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland d.m.v. het opgeven van een transactie op component 85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland. Door opgeven van een transactie met waarde 1 op één van de contracten zal er een netto correctie plaatsvinden voor de hele dienstbetrekking ook nadat het contract of de transactie beeindigd is. Als de netto correctie niet meer moet plaatsvinden dan moet de transactie met waarde 1 beëindigd worden en een nieuwe transactie met waarde 0 opgegeven worden.

85110 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland

Indien het volledige salaris vanwege een salary split vanuit het buitenland betaald wordt dan moet de Nederlandse salarisstrook op nihil uitkomen door een netto correctie te doen om inhoudingen voortkomend uit de berekende belasting te compenseren. Deze correctie wordt berekend op deze component d.m.v. het opgeven van een transactie op component 85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland.

 

Deze component zal debet op een balansrekening gejournaliseerd moeten worden.

85120 Buitenlandse belasting

Op deze component dient de in te houden buitenlandse belasting geregistreerd te worden bij gebruik van een salary split als in het buitenland geen salarisbetaling plaats vindt (en dus de buitenlandse belasting ook niet bij de werknemer kan worden ingehouden).

 

Met bovenstaande wijzigingen is een generieke oplossing gedaan in Visma.net Payroll. Hoe je de functionaliteit bij salary split moet toepassen bij de werknemer hangt af van in welk land de werknemer voor zijn/haar werkzaamheden betaald wordt. De werknemer is in twee of meerdere landen inkomstenbelasting verschuldigd. Hierdoor zijn de volgende situaties mogelijk:

 1. Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in het buitenland plaats en de loonheffing die in Nederland afgedragen moet worden, vindt in Nederland plaats
 2. Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in Nederland plaats en de loonheffing die in het buitenland afgedragen moet worden, vindt in het buitenland plaats.
 3. Salarisbetaling van het Nederlands inkomen vindt in Nederland plaats en de salarisbetaling van het buitenlands inkomen vindt in het buitenland plaats. Beide inclusief de afdrachten van de loonheffing.

Afhankelijk van welk van bovenstaande situaties van toepassing is, moeten een aantal stappen gevolgd worden.

 

Tevens kan het in sommige situaties zo zijn dat onderstaande categorieën op een aantal componenten ingericht moeten worden. In de werkwijze zal dit duidelijk aangegeven worden:

 

Categorie/cumulatief:

Categorie / Cumulatief
Toelichting
8210 - Buitenlands inkomen Hiermee kan op een component worden aangegeven dat de waarde van deze component meetelt als buitenlands inkomen.
8220 - Nederlands inkomen Hiermee kan op een component worden aangegeven dat de waarde van deze component meetelt als Nederlands inkomen.


Het Nederlandse inkomen wordt als volgt bepaald:

Wereldinkomen - (Wereldinkomen - Buitenlands inkomen - Nederlands inkomen) * Percentage buitenlands inkomen - Buitenlands inkomen

  • Wereldinkomen = Totaal aan tabel en bijzonder tarief inkomen (inclusief fiscale bijtellingen).
  • Buitenlands inkomen = Alle componenten die ingericht zijn om naar categorie 8210 - Buitenlands inkomen te gaan
  • Nederlands inkomen = Alle componenten die ingericht zijn om naar categorie 8220 - Nederlands inkomen te gaan
  • Percentage buitenlands inkomen = Het percentage zoals opgegeven op component 35300 Percentage buitenlands inkomen danwel 35310 Percentage buitenlands inkomen

 

Werkwijze bij salary split

Heb je binnen jouw organisatie werknemers in dienst waarbij salary split van toepassing is dan dien je altijd de basisstappen uit te voeren en afhankelijk van de 3 bovenvermelde situaties nog vervolgstappen te doen.

 

Basisstappen die voor alle 3 situaties doorlopen moeten worden

Stap 1: 

Salary split methode zichtbaar maken in HRM

 

In HRM is er een nieuw gegeven Salaris splits methode gekomen op het scherm Persoonsgegevens → IKV belastingregel details. Standaard staat dit nieuwe veld niet zichtbaar op het scherm. Indien je werknemers in dienst hebt die vallen onder zo'n regeling dan kun je dit gegeven zichtbaar maken in de meta data door te gaan naar Persoonsgegevens → Onderhoud → Metadata.

 

Je selecteert het tabblad Velden. Op dit scherm zet je per aanstelling het vinkje aan voor de opties Is in gebruik, Zichtbaar Talent, Wijzigbaar Talent. En optioneel kun je ook de optie Zichtbaar Mijn Talent aanvinken.

JorisReussink_10-1672934524300.png

 

Stap 2:

Salary split methode selecteren bij de betreffende werknemers in HRM

 

Op het scherm Persoonsgegevens → IKV belastingregel details kun je één van de salary splitmethoden selecteren.

 

De evenredigheidsmethode is vrijwel altijd van toepassing bij inwoners van Nederland en de aftrekmethode bij niet-inwoners. In sommige situaties, bijvoorbeeld als er geen verdrag van toepassing is, mag je (als de werknemer in Nederland woont en valt onder de werking van artikel 30 van het Besluit voorkoming dubbele belasting) ook de aftrekmethode voor de inhouding van loonbelasting toepassen.

JorisReussink_0-1672947703142.png

 


 

Stap 3:

Registreer de juiste Landcode, Herleidingsregel en Code ZVW die van toepassing is voor de werknemer in HRM

Landcode

Selecteer de juiste landcode die bij de situatie van de werknemer met salary split hoort via het scherm Persoonsgegevens → Belasting → Belastingregels werknemer algemeen 

Herleidingsregel en ZVW

Selecteer de juiste Herleidingsregel of ZVW die bij de situatie van de werknemer met salary split hoort via het scherm Persoonsgegevens → Belasting → IKV belastingregel details

 

Situatie

Herleidingsregel

Code ZVW
Werknemer is zowel belastingplichtig als premieplichtig Geen

Code ZVW is gelijk aan één van onderstaande waarde afhankelijk van de situatie van de werknemer:

 • K (Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing)
 • L (Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden))
 • M (Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage)
 • N (Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L))
Werknemer is alleen premieplichtig voor AOW/ANW/Wlz Alleen premiepl

Code ZVW is gelijk aan één van onderstaande waarde afhankelijk van de situatie van de werknemer:

 • K (Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing)
 • L (Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden))
 • M (Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage)
 • N (Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L))
Werknemer is alleen belastingplichtig Alleen bel.pl A (Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor Wlz.)
Werknemer is belastingplichtig en niet premieplichtig voor Wlz Bel.pl/Geen Wlz A (Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor Wlz.)
Werknemer is belastingplichtig en alleen premieplichtig voor Wlz Bel.pl/Alleen Wlz

Code ZVW is gelijk aan één van onderstaande waarde afhankelijk van de situatie van de werknemer:

 • K (Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing)
 • L (Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden))
 • M (Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage)
 • N (Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L))
Werknemer is niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor Wlz Niet bel.pl/Alleen Wlz

Code ZVW is gelijk aan één van onderstaande waarde afhankelijk van de situatie van de werknemer:

 • K (Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing)
 • L (Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden))
 • M (Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage)
 • N (Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L))
Werknemer is jonger dan AOW leeftijd en is niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor (AOW)/ANW Niet bel.pl/Alleen (AOW)/ANW A (Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor Wlz.)
Werknemer heeft AOW leeftijd bereikt en is niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor (AOW)/ANW Niet bel.pl/Alleen (AOW)/ANW A (Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor Wlz.)

 

Vervolgstappen afhankelijk van de situatie van de werknemer

De volgende situaties zijn mogelijk:

 1. Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in het buitenland plaats en de loonheffing die in Nederland afgedragen moet worden, vindt in Nederland plaats
 2. Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in Nederland plaats en de loonheffing die in het buitenland afgedragen moet worden, vindt in het buitenland plaats.
 3. Salarisbetaling van het Nederlands inkomen vindt in Nederland plaats en de salarisbetaling van het buitenlands inkomen vindt in het buitenland plaats. Beide inclusief de afdrachten van de loonheffing.

Afhankelijk van welke van bovenstaande situatie van toepassing is, moet een aantal vervolgstappen gedaan worden.

 

1. Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in het buitenland plaats en de loonheffing die in Nederland afgedragen moet worden, vindt in Nederland plaats

 

Stap 1:

Geef werknemer een contract met salaris 0 met een deeltijdfactor1) gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen (wat kan leiden tot negatieve salarisstrook).

 

Stap 2:

Transactie op component fiscale bijtelling i.v.m. salary split: Eén van onderstaande drie opties (a, b of c) is mogelijk:

 1. Transactie voor het wereldinkomen als fiscale bijtelling:
  1. Geef het wereldinkomen op via component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split 
  2. Geef de verdeling tussen het Nederlands inkomen en buitenlands inkomen via component 35300 t/m 35350 - Percentage buitenlands / Buitenlands inkomen / Nederlands inkomen 
 2. Splits het wereldinkomen tussen het Nederlands inkomen en buitenlandse inkomen als fiscale bijtelling.

  Je hebt dan twee componenten nodig, één voor het buitenlandse inkomen en één voor het Nederlandse inkomen
  1. Maak hiervoor een kopie van component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split en hernoem het naar bijvoorbeeld Fiscal bijtelling buitenlands deel i.v.m. salary split
  2. Hernoem component component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split naar Fiscale bijtelling NL i.v.m. salary split
  3. Vul de juiste categorie in, in het tabblad Geavanceerde informatie bij de fiscale bijtellingscomponent 35360 / 35370 en de zonet aangemaakte kopieën:
   • Fiscale bijtelling Buitenlands deel gaat naar categorie 8210 - Buitenlands inkomen
    JorisReussink_11-1672934577326.png
   • Fiscale bijtelling Nederlands deel gaat naar categorie 8220 - Nederlands inkomen
    JorisReussink_12-1672934604282.png
  4. Geef het buitenlands inkomen op via de buitenlands bijtellingscomponent (de oorspronkelijk component 35360 / 35370)
  5. Geef het Nederlands inkomen op via de Nederlands bijtellingscomponent (de kopieën van component 35360 / 35370)
 3. Componenten m.b.t. buitenlandse inkomen en Nederlandse inkomen configureren als bijtelling:
  1. Configuur componenten 35320/35330 (Buitenlands inkomen) en 35340/35350 (Nederlands inkomen) als "bijtelling" en als "kolom loonstaat 4"
   JorisReussink_19-1672935620176.png

    

Stap 3:

Op nul stellen van de salarisstrook i.v.m. salarisbetaling in het buitenland

 

Doordat in Nederland de loonheffing verantwoord wordt zal een negatieve salarisstrook ontstaan als de salarisbetaling in het buitenland plaatsvindt.

 

Wil je geen negatieve salarisstrook dan kun je de salarisstrook op nul stellen. Hierbij gaan wij ervan uit dat de in Nederland berekende en afgedragen loonheffing wordt ingehouden op het salaris in het buitenland.

 

Hiervoor moet je onderstaande stappen uitvoeren:

 • Geef de waarde 1 op via component 85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland. Hiermee zal er een netto correctie plaatsvinden, via component 85110 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland voor de hele dienstbetrekking.
 • Journaliseer eventueel component 85110 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland debet op een balans grootboekrekeningnummer

 

2. Salarisbetaling van het wereldinkomen vindt in Nederland plaats en de loonheffing die in het buitenland afgedragen moet worden, vindt in het buitenland plaats

Stap 1:

Werknemer heeft een contract met één van onderstaande twee opties (a of b):

  1. Een contract met een waarde van het wereldinkomen met een deeltijdfactor1) gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen waarmee het niet mogelijk is om bijvoorbeeld vakantiegeld of pensioenpremie (en eventueel overige regelingen) te laten berekenen over alleen het Nederlandseinkomen.
   • Geef werknemer een contract met het salaris gelijk aan het wereldinkomen
   • Geef via componenten 35300 t/m 35350 welk deel van het salaris tot het buitenlands deel respectievelijk Nederlands deel behoort
  2. Een contract met een waarde van het Nederlands inkomen met een deeltijdfactor1) gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen waarmee het wel mogelijk is (afhankelijk van de inrichting) diverse regelingen te laten berekenen.
   • Geef werknemer een contract met het salaris gelijk aan het Nederlands inkomen
   • Maak een klantspecifieke bruto component aan voor het registreren van het buitenlandse inkomen
    JorisReussink_13-1672934842192.png
     
   • Selecteer categorie 8210 - Buitenlands inkomen bij deze klantspecifieke bruto component in het tabblad Geavanceerde informatie.
     
    JorisReussink_14-1672934889207.png
   • Geef via, deze klantspecifieke bruto component, het buitenlandse inkomen op.

 

Stap 2:

Geef de waarde van de netto inhouding die bij de werknemer ingehouden moet worden in verband met het buitenlandse belastingsdeel op component 85120 Buitenlandse belasting

 

 

3. Salarisbetaling van het Nederlands inkomen vindt in Nederland plaats en de salarisbetaling van het buitenlands inkomen vindt in het buitenland plaats

 

Stap 1:

Werknemer heeft een contract met een waarde van het Nederlands inkomen met een deeltijdfactor1) gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen waarmee het mogelijk is (afhankelijk van de inrichting) diverse (cao) regelingen te laten berekenen.

 • Geef werknemer een contract op met het salaris gelijk aan het Nederlands inkomen

Stap 2:

Het bedrag van het buitenlands inkomen aangeven zodat er rekening mee wordt gehouden in de belastingberekening

 • Richt categorie 8210 - Buitenlands inkomen in bij componenten 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split via het tabblad Geavanceerde informatie
 • Geef het buitenlands inkomen op via component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split 

 

1) In de loonaangifte verwacht de Belastingdienst het wereldinkomen. Wij verwachten dat hierdoor ook bij het aantal verloonde uren van het wereldinkomen verwacht wordt. Er is een openstaande vraag bij de Belastingdienst hierover. Tot nader bericht willen wij dat je een deeltijdfactor invoert die gelijk is aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen. Hierdoor zal de juiste waarde voor het aantal verloonde uren berekend worden.

 

Voorbeelden

1. Wereldinkomen in het buitenland betaald en werknemer heeft een salary split van 60% buitenlands inkomen

Een werknemer woont in het buitenland en heeft een wereldinkomen van € 8.000,- per maand. Daarvan behoort 60% tot het buitenland. Er wordt geen pensioen gebouwd. 

 

Stap 1:

Op het contract is een salaris van € 0,- met een deeltijdfactor van 100% ingericht. 

 

Stap 2:

Uit stap 2 van paragraaf 1. wereldinkomen in het buitenland betaald en de loonheffing behorende bij Nederland wordt in Nederland betaald is gekozen voor optie a waardoor onderstaande stappen worden gevolgd:

 • Geef het wereldinkomen op via component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split → Het bedrag van € 8.000 is opgevoerd via transactie 35360 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split
 • Geef de verdeling tussen het Nederlands inkomen en buitenlands inkomen via component 35300 t/m 35350 - Percentage buitenlands / Buitenlands inkomen / Nederlands inkomen → De waarde 60 is opgegeven via transactie op component 35300 Percentage buitenlands inkomen

Stap 3:

De waarde 1 is opgegeven via transactie op component 85100 Correctie ivm salarisbetaling vanuit buitenland

 

2. Wereldinkomen uitbetaling in NL en werknemer heeft een salary split verdeling van 60% buitenlands inkomen

Een werknemer woont in Nederland en heeft een wereldinkomen van € 8000. Daarvan is 60%  buitenlands inkomen. Er wordt pensioen gebouwd over alleen het Nederlands inkomen. 

 

Omdat over het Nederlands gedeelte pensioen opgebouwd dient te worden is er voor gekozen om op het contract het Nederlands inkomen in te richten. Dus uit stap 1 van paragraaf 1. wereldinkomen in Nederland betaald en de loonheffing behorende bij het buitenland in het buitenland betaald is gekozen voor optie b waardoor onderstaande stappen worden gevolgd:

 1. Geef werknemer een contract met het salaris gelijk aan het Nederlands inkomen met een deeltijdfactor gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen → contract heeft de waarde van € 3200 met een deeltijdfactor van 100%
 2. Maak een klantspecifieke bruto component aan voor het registreren van het buitenlandse inkomen → component 35321 Buitenlands inkomen betaald in NL is aangemaakt
 3. Selecteer categorie 8210 - Buitenlands inkomen bij deze klantspecifieke bruto component in het tabblad Geavanceerde informatie. → component 35321 Buitenlands inkomen betaald in NL is geconfiguurd als volgt: 
  • Tabblad Algemene informatie:
   • Fiscaal = Tabel inkomen
   • Berekeningswijze Bruto inkomen
   • Kolom loonstaat 03-Loon in geld
    JorisReussink_15-1672935131436.png
  • Tabblad Geavanceerde informatie
   • Categorieën: 8210 - Buitenlands inkomen
    JorisReussink_17-1672935209177.png
 4. Geef via, deze klant specifieke bruto component, het buitenlandse inkomen op → op component 35321 Buitenlands inkomen betaald in NL is een bedrag van € 4.800,-

 

3 Nederlandse inkomen wordt betaald in Nederland en het buitenlandse inkomen wordt betaald in het buitenland

Werknemer woont in het buitenland en heeft een wereldinkomen van € 8.000,- per maand. Daarvan is 60% buitenlands inkomen. Er wordt pensioen gebouwd over alleen het Nederlands inkomen. 

 

Stap 1:

Geef werknemer een contract op met het salaris gelijk aan het Nederlands inkomen met een deeltijdfactor gelijk aan de deeltijdfactor van het wereldinkomen. → Dus contract heeft de waarde van € 3.200,- met een deeltijdfactor van 100% 

 

Stap 2

Het bedrag van het buitenlands inkomen aangeven zodat er rekening mee wordt gehouden in de belastingberekening

 • Richt categorie 8210 - Buitenlands inkomen in bij componenten 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split via het tabblad Geavanceerde informatie
 • Geef het buitenlands inkomen op via component 35360 / 35370 Fiscale bijtelling i.v.m. salary split → Het bedrag van € 4.800,- wordt opgevoerd als transactie op component 35360 of 35370.

 

AK functionaliteit - Beheren salarisruns

Administratiekantoor klanten

We hebben de AK functionaliteit uitgebreid. Het is nu mogelijk om op AK niveau voor meerdere klanten tegelijk salarisruns te beheren. 

 

Je kunt nu voor meerdere klanten tegelijk runs aanmaken of bewerken. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld sluitingsdatums, betaaldatums voor meerdere salarisruns tegelijk aan te passen. Je hoeft dat nu niet meer per klant te doen. Dat scheelt je een hoop tijd!

 

Het nieuwe onderhoud menu is op AK niveau te vinden onder Instellingen → Organisatorische instellingen → Salarisrun definities.

JorisReussink_0-1672948639248.png

Het AK salarisrun onderhoud scherm.

 

In dit scherm wordt in één overzicht alle salarisruns van alle klanten getoond. Boven de tabel staat een blauwe balk met diverse filters. Zo kan het overzicht bijvoorbeeld gefilterd worden zodat alleen de salarisrun van periode 12 worden getoond. 

 

Om één of meerdere salarisrun(s) te wijzigen, kunnen de salarisruns worden geselecteerd door de regel van de betreffende salarisrun aan te vinken. Vervolgens zal rechts onderin het scherm de knop Salarisrun wijzigen beschikbaar worden. Als je op de knop drukt wordt er een scherm getoond waarin de volgende velden kunnen worden gewijzigd:

 • Betaaldatum
 • Sluitingsdatum mutaties
 • Sluitingstijd mutaties

Dit zijn  de drie velden die op AK niveau kunnen worden gewijzigd. Mocht er een ander veld moeten worden gewijzigd, dan kan dat op klant niveau (voor Onderwijs klanten op bestuursniveau) worden gedaan.

 

Wanneer er meerdere salarisruns zijn geselecteerd om te wijzigen, worden de velden in het wijzig-scherm als leeg getoond. Dit is zo, omdat de waarde van deze velden in principe kunnen verschillen voor de salarisruns die zijn geselecteerd, en er dus niet één specifieke waarde kan worden getoond.

 

Als bijvoorbeeld alleen de betaaldatum moet worden gewijzigd, dan kunnen de andere velden leeg worden gelaten. In dat geval zal de oude waarde van het veld worden bewaard. 

 

Nadat de wijzigingen zijn gedaan kunnen deze worden opgeslagen met de knop Opslaan.

JorisReussink_1-1672948735876.png

Het wijzig salarisrun scherm.

 

Om één of meerdere nieuwe salarisrun(s) aan te maken, kan rechts onderin het scherm op de knop Nieuwe salarisrun aanmaken worden geklikt. Nadat op deze knop is geklikt zal het scherm worden geopend waarin de gegevens voor de nieuwe salarisrun(s) kunnen worden ingevuld. Dit zijn dezelfde velden als wanneer er een nieuwe salarisrun op AK klant niveau (voor Onderwijs klanten op bestuursniveau) wordt aangemaakt.

 

Het enige verschil is dat op AK niveau een extra veld beschikbaar is, namelijk het veld Selecteer bedrijven. Hier kunnen de bedrijven van de AK klanten (voor Onderwijs klanten de besturen) worden geselecteerd waarvoor een nieuwe salarisrun moet worden aangemaakt. Voor onderstaande velden geldt dat er géén AK klant (voor Onderwijs klanten de besturen) specifieke inrichting kan worden geselecteerd. 

 • Werknemersgroepen
 • Salariscomponent types
 • Rapporten

Voor deze velden geldt dus dat alleen de inrichting van AK niveau kan worden geselecteerd.

 

Nadat alle velden zijn ingevuld kan onderin het scherm op Opslaan worden geklikt. Hier zullen de nieuwe salarisruns op AK klant niveau (voor Onderwijs klanten op bestuursniveau) worden opgeslagen. Op dat niveau kunnen de salarisrun(s) eventueel ook nog individueel worden aangepast, zoals dat nu ook op AK klant niveau (voor Onderwijs klanten op bestuursniveau) werkt. 

 

Mocht het zo zijn dat er per ongeluk een fout is gemaakt in bijvoorbeeld de betaaldatum, dan kan deze worden gecorrigeerd via de Salarisrun wijzigen functionaliteit, zoals hierboven beschreven. 

JorisReussink_2-1672948824499.png
 

Het nieuwe salarisrun scherm.

 

 

 

Wijzigingen in bestaande inrichting

Blokkerende melding E-Pens-10 en E-Pens-11 aangepast

Blokkerende meldingen E-Pens-10 Het productloon van alle producten dienen dezelfde waarde te hebben en E-Pens-11 Het productloon mag niet wijzigen gedurende het jaar controleerden nog op het per 1-1-2023 vervallen Product VPL.

 

Dit is aangepast. 

 

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. 

 

 

 

Opgeloste meldingen

Totaal belastingen in een periode mag niet negatief zijn

Belastingen op tabelinkomen zijn per definitie nooit negatief. De belasting tegen bijzonder tarief kan dat echter wel zijn, maar het totaal mag in een periode niet negatief zijn.

 

Dit werd ten onrechte wel toegestaan. Per 2023 is dit niet meer toegestaan. 

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. 

 

Pensioencijfers 2023

Cao Apothekers in dienstverband

Voor de cao Apothekers in dienstverband is tabel 60010 Premie SPOA waardes per 1 januari 2023 aangepast. 

 

Cao Contractcatering

Voor de cao Contractcatering zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023:

Tabel

Naam

60010 Pensioen premie waardes
61910 FBS premie waardes

 

De FBA-premie is door cao-partijen vastgesteld op 0,25%. Omdat de fondsen-cao nog niet algemeen verbindend is verklaard, is door Stichtingen ContractCatering besloten om tot 1 mei 2023 geen premie te heffen. Met ingang van 1 mei 2023 vindt weer heffing plaats ter hoogte van 0,375% zijnde 12/8e keer de door cao-partijen vastgestelde jaarpremie van 0,25%. Per 1 januari 2023 is in tabel 62010 FBA premie waardes een percentage van 0% ingericht, vanaf 1 mei 2023 is in deze tabel een werknemerpremie van 0,15% en een afdracht van 0,375% ingericht.

 

Cao Gemaksvoedingindustrie

Voor de cao Gemaksvoedingindustrie zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023:

Tabel

Naam

60010 VLEP pensioen waardes
60210 Excedent premie waardes

 

Actie

 • Percentages voor de excedent pensioenregeling worden niet op cao-niveau bepaald. Als deze percentages wijzigen, dien je dat zelf aan te passen in tabel 60210 Excedent premie waardes

 

Cao Gemeenten

Voor de cao Gemeenten is tabel 60510 Reparatie-uitkering waardes aangepast per 1 januari 2023.

 

Cao Graanbe- en verwerkende industrie

Voor de cao Graanbe- en verwerkende industrie zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023:

Tabel

Naam

60010 Pensioenpremie waardes
60110 Excedentpensioen waardes
60210 WGA-hiaatverzekering waardes

 

Cao Grafimedia

Voor de cao Grafimedia zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023:

Tabel

Naam

60010 Pensioen (PGB premie waardes
60110 ASF - Gezondheidszorg waardes
60210 ASF - RVU waardes
60310 ASF - Werk naar Werk waardes
60410 ASF - Vakbond waardes
60510 ASF - Opleidingsfonds waardes
61910 WGA-hiaatverzekering waardes
62010 Compensatieverzekering waardes

Overuren zijn niet langer ingericht als verloonde uren voor de regelingen.

 

Cao Groothandel in groenten en fruit

Voor de cao Groothandel in groenten en fruit zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023:

Tabel

Naam

60010 Basis Pensioen Middelloonregeling waardes
60110 Fonds Handel groeit waardes
60210 Excedent pensioen waardes
61910 AOV AGF(Groot)Handel waardes

 

De waardes voor 60010 Basis Pensioen Middelloonregeling waardes worden niet gewijzigd ten opzichte van 2022.

 

Overuren zijn niet langer ingericht als verloonde uren voor pensioen- en overige regelingen.

 

Cao Horeca en aanverwante bedrijven

Voor de cao Horeca en aanverwante bedrijven is tabel 60010 Pensioen premie waardes aangepast per 1 januari 2023.

 

Cao Kaaspakhuisbedrijf

Tot en met 31 december 2022 werd de pensioenpremie voor werknemers in twee delen gesplitst: een deel over de pensioengrondslag, ingericht in tabel 60000 Pensioen over pensioengrondslag en 60010 Pensioen over pensioengrondslag waardes en een deel over het inkomen, ingericht in tabel 60100 Pensioenpremie over inkomen en 60110 Pensioenpremie over inkomen waardes.

 

Met ingang van 1 januari 2023 geldt uitsluitend een premie over de pensioengrondslag. Daarom is per die datum de cao-inrichting van tabellen 60100 Pensioenpremie over inkomen en 60110 Pensioenpremie over inkomen waardes verwijderd. Voor de werknemers van 21 jaar bij wie 1,75% van het loon hoger lag dan 18,75% van de pensioengrondslag, bestaat een aparte werknemergroep (arbeidsvoorwaarden). Deze is met ingang van 1 januari 2023 overbodig, aangezien voor alle werknemers dan dezelfde pensioenpremies gelden. Werknemers die aan de arbeidsvoorwaarden "Cao Kaaspakhuisbedrijf - 21 jaar - 1,75% van loon > 18,75% van pensioengrondslag" gekoppeld zijn, kunnen daarom vanaf 1 januari 2023 gekoppeld worden aan de arbeidsvoorwaarden "Cao Kaaspakhuisbedrijf". 

 

Voor de cao Kaaspakhuisbedrijf zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023:

Tabel

Naam

60010 Pensioen waardes
60210 Excedent pensioen waardes

Overuren zijn niet langer ingericht als verloonde uren voor de regelingen.

 

Actie

 • Percentages voor de Excedent pensioenregeling worden niet op cao-niveau bepaald. Als deze percentages wijzigen, dien je dat zelf aan te passen in tabel 60210 Excedent pensioen waardes.

 

Cao Kartoflex

Voor de cao Kartoflex is tabel 60010 Pensioen (PGB) premie waardes aangepast per 1 januari 2023.

 

Overuren zijn niet langer ingericht als verloonde uren voor deze regeling.

 

Cao MITT

Voor de cao MITT zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023:

Tabel

Naam

60010 Bpf MITT waardes
60110 Sociaal fonds (SF MITT) waardes
60410 SAVAMITT waardes

 

Cao NS

Voor de cao NS zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023:

Tabel

Naam

60010 Pensioen waardes
60110 WIA-arbeidsongeschiktheidspensioen waardes

 

Cao Primair onderwijs

Voor de cao Primair onderwijs zijn de volgende tabellen aangepast per 1 januari 2023:

Tabel
Naam
60520 VF waardes
60610 PF waardes

 

De BGZ-dienstverlening (voorkomen van uitval door ziekte en werkloosheid) is door de wetswijziging met ingang van 1 januari 2023 door Pf overgenomen van Vf. De premie voor de BGZ-dienstverlening is daarmee opgenomen in de premie Pf. Een schoolbestuur dat volledig ERD (eigenrisicodrager) is voor vervangingskosten, betaalt dus geen premie aan Vf. Indien voor het vervangingsfonds voor variant "YES" is gekozen zal er derhalve geen premie meer worden berekend.

 

Cao Toneel & Dans

Voor de cao Toneel en Dans is tabel 60220 Sociaal fonds podiumkunsten waardes meerdere varianten aangepast per 1 januari 2023.

 

Cao Woondiensten

Voor de cao Woondiensten zijn de volgende tabellen per 1 januari 2023 aangepast:

Tabel

Naam

60010 Flex pensioen waardes
60310 WIA+/WGA-hiaat waardes
60410 WIA-excedent waardes

De waardes voor de FLOW-regeling blijven ongewijzigd.

Actie

 • De ANW-hiaatpremie is niet ingericht op cao-niveau, deze dien je zelf te onderhouden.

 

 

 

Wijzigingen in cao-inrichting

Thuiswerkvergoeding

Per 1 januari 2023 is de gerichte vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding verhoogd naar € 2,15. Voor verschillende cao's blijft echter een thuiswerkvergoeding van € 2,- per thuisgewerkte dag van toepassing. Voor de volgende cao's is in tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding het dagbedrag gewijzigd naar € 2,-:

 • Cao Gehandicaptenzorg
 • Cao Gemeenten
 • Cao GGZ
 • Cao Zelfstandige Klinieken Nederland
 • Cao Ziekenhuizen
 • Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten
 • Cao Woondiensten

Voor de cao Jeugdzorg geldt de vigerende Nibudnorm. Per 1 januari 2023 is het bedrag in 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding gewijzigd in € 3,05 per dag.

 

Reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2023 is de gerichte vrijstelling voor een onbelaste kilometervergoeding verhoogd naar € 0,21 per kilometer. Voor de volgende cao's is in tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer de vergoeding per kilometer gewijzigd naar € 0,21 per kilometer:

 • Cao Glastuinbouw
 • Cao Huisartsenzorg
 • Cao Kunsteducatie
 • Cao Tuinzaadbedrijven

 

Cao Beroepsgoederenveroer

Eenmalige uitkering januari 2023

Werknemers die op 2 januari 2023 in dienst zijn ontvangen in januari 2023 een eenmalige uitkering van € 250,- bruto. Deze uitkering wordt berekend naar rato van de gemiddelde deeltijdfactor in 2022. De eenmalige uitkering wordt niet berekend naar rato van tijdvak, als een werknemer na 1 januari 2022 in dienst is getreden. In het geval van onbetaald (ouderschaps)verlof wordt de eenmalige uitkering niet verlaagd. De eenmalige uitkering wordt wel verhoogd in het geval van extra gewerkte uren, maar komt niet boven de € 250,- bruto uit als een werknemer meer dan fulltime gewerkt heeft. 

 

Deze eenmalige uitkering wordt uitbetaald op component 46210 Uitbetaling eenmalige uitkering

 

Het is mogelijk om werknemers handmatig uit te sluiten van deelname aan deze eenmalige uitkering. Dit doe je door op component 46040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering een transactie op te voeren voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2023.

 

Werknemers die op 1 of 2 januari 2023 in dienst treden hebben ook recht op deze uitkering. Voor hen is het echter niet mogelijk om een deeltijdfactor over 2022 te berekenen. We vragen je om voor deze werknemers zelf de hoogte van de eenmalige uitkering te berekenen en deze op een eigen component te betalen

Inrichting aanpassen in geval van 4-wekelijkse verloning

Als je niet per maand, maar per vier weken verloont, moet de inrichting van deze eenmalige uitkering iets aangepast worden. Dit doe je als volgt:

 • Open tabel 50500 Eenmalige uitkering
 • Ga naar de versie van 1-1-2022 tot en met 31-12-2022

geldigheid eenmalige uitkering.png

 • Kies voor Wijzigen

bevestiging wijzigen.png

 • Wijzig parameter Eindperiode reservering naar 13
 • Kies voor Opslaan
 • Ga naar de huidige versie van tabel 50500 Eenmalige uitkering (de versie van 1-1-2023 tot en met 31-1-2023)
 • Kies voor Wijzigen

 • Maak een versie van deze tabel aan voor één dag, van 1 januari 2023 tot en met 1 januari 2023
 • Pas de volgende parameters aan:

  Parameter

  Keuze

  Waarde

  Vast bedrag   250
  Eindperiode reservering   13
  Welk dienstverband Dienstverband dat actief is op de ingerichte datum binnen de betalingsperiode. Vul bij deze optie ook de parameter "Dag dienstverband actief" in.  
  Dag dienstverband actief   1
  Maand dienstverband actief   1
 • Kies voor Opslaan
 • Ga naar de van tabel 50500 Eenmalige uitkering voor de periode van 2-1-2023 tot en met 31-1-2023
 • Kies voor Wijzigen
 • Verwijder bij parameter Vast bedrag het vaste bedrag
 • Wijzig parameter Eindperiode reservering naar 13
 • Kies voor Opslaan

Gewijzigde bedragen toeslagen en vergoedingen

De bedragen van de volgende componenten zijn per 1 januari 2023 op cao-niveau aangepast:

Nummer
Naam
Bedrag
42000 Vergoeding overstaan € 24,59
42010 Toeslag ééndaagse nachtritten € 3,31
42020 Consignatievergoeding € 3,09
43140 Vuilwerktoeslag

€ 39,90

per maand

43150 Koudetoeslag

€ 39,90

per maand

84200 Vergoeding overstaan € 13,79
84210 Verblijfskostenvergoeding ééndaagse ritten laag € 0,72
84220 Verblijfskostenvergoeding ééndaagse ritten hoog € 3,31
84230 Verblijfskostenvergoeding ééndaagse ritten extra € 13,79
84240 Verblijfskostenvergoeding meerdaagse ritten laag € 1,45
84250 Verblijfskostenvergoeding meerdaagse ritten hoog € 3,31
84260 Verblijfskostenvergoeding meerdaagse ritten tussentijdse dag € 57,12

Actie

 • Let op: als je niet per maand, maar per vier weken verloont:
  • Volg je voor de eenmalige uitkering het bovenstaande stappenplan
  • Wijzig je de bedragen van de componenten 43150 Koudetoeslag en 43140 Vuilwerktoeslag beide naar € 36,73
 • Voor iedereen geldt:
  • Journaliseer component 46210 Uitbetaling eenmalige uitkering debet op een kostengrootboekrekening
  • Indien nodig, kun je werknemers van deze uitkering uitsluiten door middel van een transactie op component 46040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering
  • Voor werknemers die op 1 of 2 januari 2023 in dienst treden bereken je de eenmalige uitkering zelf en betaal je deze op een eigen component

 

Cao Bestuurders funderend onderwijs

In het kader van de WNT is het zaak om de fiscale mogelijkheden met betrekking tot kostenvergoedingen maximaal te benutten. Daarom is per 1 januari 2023 op cao-niveau ingericht in tabel 50000 CAO Bestuurders funderend onderwijs dat er voor reiskosten woon-werk fiscale ruimte opgebouwd en periodiek uitgeruild dient te worden.

 

Deze inrichting is gelijk aan de inrichting bij de cao's Voortgezet onderwijs en Primair onderwijs.

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. 

 

Cao Grafimedia

De jaarlijkse eenmalige uitkering wordt gemaximeerd op het maximum premieloon SV. Per 1 januari 2023 is in tabel 50520 Jaarlijkse eenmalige uitkering maximum bedrag het maximumbedrag aangepast naar € 669,56.

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. 

 

Cao HBO

De bijdrage voor de zorgverzekering voor cao HBO wordt gebaseerd op de contractuele deeltijdfactor en wordt daarom niet verlaagd in het geval van onbetaald (ouderschaps)verlof.

 

Dit is aangepast per 1 januari 2023.

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. 

 

Cao Kinderopvang

Per 1 januari 2023 zijn de reiskostenvergoedingen geïndexeerd. De bedragen in tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer en 50280 Dienstreizen KM bedragen zijn daarom aangepast.

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. 

 

Cao MBO

Met ingang van 1 januari 2023 zijn de bijdrage voor de zorgverzekering en de aanvullende zorgverzekering gewijzigd. Op component 43560 Bijdrage aanvullende zorgverzekering is de prijs aangepast naar € 17,70 en in tabellen 50550 Bijdrage zorgverzekering en 50570 Bijdrage zorgverzekering maximum bedrag is het bedrag aangepast naar 12 * € 33,79 * 12 = € 405,48 per jaar.

 

Het bedrag van component 43550 EHBO-toelage is gewijzigd naar € 11,57.

Actie

 • Je hoeft geen actie te ondernemen. 

 

Cao VVT

De WGA-premie wordt berekend over de uitbetaling van vakantiegeld en eindejaarsuitkering en wordt verlaagd door onbetaald verlof, ouderschapsverlof en geboorteverlof. De volgende componenten zijn per 1 januari 2023 toegevoegd aan de grondslag voor de WGA-hiaatverzekering:

Component
Naam
14010 Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen)
14020 Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen)
14030 Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (inclusief pensioen)
14040 Korting betaald ouderschapsverlof variant 2 (met voortzetting pensioen)
14110 Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen)
14120 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)
14140 Korting sabbatical leave (inclusief pensioen)
14150 Korting sabbatical leave (inclusief pensioen)
14210 Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen)
14220 Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen)
14240 Korting stakingsuren (inclusief pensioen)
14250 Korting stakingsuren (met voortzetting pensioen)
14270 Korting studieverlof (inclusief pensioen)
14280 Korting studieverlof (met voortzetting pensioen)
14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)
14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)
14340 Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen)
14350 Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)
14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)
14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)
14510 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen)
14520 Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen)
14610 Korting ouderschapsverlof (inclusief pensioen)
14620 Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)
14630 Korting betaald ouderschapsverlof (inclusief pensioen)
14640 Korting betaald ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)
14650 Korting studieverlof (inclusief pensioen)
14660 Korting studieverlof (met voortzetting pensioen)
14670 Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen)
14680 Korting sabbatical leave (met voortzetting pensioen)
14710 Korting onbetaald verlof (inclusief pensioen)
14720 Korting onbetaald verlof (met voortzetting pensioen)
14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)
14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)
14750 Korting salaris n.a.v. generatiepact (inclusief pensioen)
14760 Korting salaris n.a.v. generatiepact (met voortzetting pensioen)
14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen)
14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)
44200 Korting kortdurend zorgverlof
44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen)
44220 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen)
45110 HM uitbetaling vakantiegeld
45200 Uitbetaling vakantiegeld
46110 HM uitbetaling eindejaarsuitkering
46200 Uitbetaling eindejaarsuitkering
Medewerkers