Mijn Communities
Help

SIVI Verzuimberichten

02-01-2023 12:58 (Bijgewerkt op 30-10-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1482 Weergaven

SIVI Verzuimberichten biedt de ziekmeldingen aan vanuit de HRCore Online-applicatie op een manier die overeenkomt met de SIVI-standaard. Het bestand is in lijn met de voorgeschreven XML-structuur en met de XSD-versie van 'Verzuimmeldingen 2020' en wordt vanuit Youforce verstuurd naar de sftp-locatie van de arbodienst.

 

Inhoud van het bericht

In onderstaande tabel staan de velden van het bericht, via de kolom 'HRCore Online veld' kunt u zien welke velden gevuld worden vanuit HRCore Online. Staat in deze kolom geen 'HRCore Online veld' dan is het veld in het bestand leeg. De velden met 'Systeem ..' worden automatisch gevuld. 

 

Wanneer het volgens de SIVI-standaard een verplicht veld is dan staat dat vermeld. Verplicht wil zeggen dat het veld een waarde moet hebben. Een 'Onderdeel' kan wel of niet verplicht zijn en binnen dat onderdeel zijn er wel of niet verplichte velden.

 

Wanneer wordt een bericht verstuurd

Bij de invoer of wijziging van een ziekmelding, of hersteldmelding, wordt bovenstaande data van de ziekmelding en medewerker in het bestand gezet en het bestand wordt dan door Visma | Raet verstuurd naar de sftp-locatie van de arbodienst.

 

Wanneer een gegeven van een zieke medewerker wijzigt zoals een telefoonnummer, adres of dienstverband dan wordt ook bovenstaande data van de ziekmelding en medewerker in het bestand geplaatst en verstuurd naar de arbodienst.

Een dergelijke wijziging van een niet-zieke medewerker leidt niet tot het aanmaken van een bestand. SIVI Verzuimberichten ondersteunt een 'negatieve administratie'.

 

Binnen Youforce is een log beschikbaar om in te zien of Youforce een bestand heeft aangemaakt en verstuurd naar de arbodienst. Je kan dit log autoriseren voor een Youforce-gebruiker (via Youforce Portaalbeheer, te kiezen optie 'SIVI Berichten').

  

 

Initiele load

Bij de start kan een initiele load plaatsvinden. Visma|Raet stuurt dan alle openstaande ziekmeldingen en van de betreffende medewerkers de ziekmeldingen met een herstelddatum korter dan 28 dagen terug naar de arbodienst. 

De initiele load bevat dus niet een overzicht van alle medewerkers, alle organisatorische eenheiden of de complete verzuimhistorie en dergelijke. 

 

Filter

Visma|Raet kan een filter plaatsen zodat niet de ziekmeldingen van alle medewerkers worden verstuurd naar de arbodienst.

 

Een filter kan ingesteld worden op basis van 1 van onderstaande HRCore Online-velden:

 • CEA-nummer / Opdrachtgever
 • Instelling nummer
 • Soort arbeidsrelatie (P01102)
 • Code doelgroep (P01110)
 • Selectie Dienstverband SIVI API (P05043), dit is een relatief nieuw veld dat naar eigen inzicht ingericht kan worden (referentietabel) en de waarde leg je vast  bij het dienstverband van de medewerker.

  Op deze manier kunt u bijvoorbeeld (via veld Soort arbeidsrelatie) de ziekmeldingen van de externen uitsluiten.

   

   

  Tabel met de inhoud van het bericht

Omschrijving van het SIVI-veld Veldnaam in de XML Verplicht HRCore Online veld Voorbeeld
Aanmaakdatum bericht AandatBr   Systeem Datum 31-3-2021
Aanmaaktijd bericht AantijdBr   Systeem Tijd 13:06:55
Onderdeel 'ADMINISTRATIEKANTOOR'        
Handelsnaam organisatie HndlsnmOrg      
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel InschrijvingsnrKvK      
Vestigingsnummer Vestigingsnr Handelsregister      
Onderdeel 'WERKGEVER' (verplicht)        
Handelsnaam organisatie HndlsnmOrg Ja De waarde wordt bij de start ingesteld Bogé regressiebestand
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel InschrijvingsnrKvK      
Vestigingsnummer Vestigingsnr Handelsregister      
Identificatie werkgever bij Arbo-dienst IdWrkgvrArbdnst Ja De waarde wordt bij de start ingesteld 105
Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst AansltnrGeguitwlng Arbdnst Ja De waarde wordt bij de start ingesteld 6431
Identificatie werkgever bij UWV IdWrkgvrUWV      
Loonheffingennummer Lhnr      
Indicatie eigenrisicodrager voor de WGA IndERDWGA      
Indicatie eigenrisicodrager voor de ZW IndERDZW      
Onderdeel 'STRAATADRES NEDERLAND'        
Soort adres, code SrtAdrsCd      
Ingangsdatum Ingdat      
Einddatum Enddat      
Postcode Pc   Uit 'NAW-gegevens instelling'  
Woonplaatsnaam Wnpl   Uit 'NAW-gegevens instelling'  
Straatnaam StraatLang   Uit 'NAW-gegevens instelling'  
Huisnummer Huisnr   Uit 'NAW-gegevens instelling'  
Huisnummertoevoeging HuisToev   Uit 'NAW-gegevens instelling'  
Onderdeel 'POSTBUSADRES NEDERLAND'        
Ingangsdatum Ingdat      
Einddatum Enddat      
Postcode Pc      
Woonplaatsnaam Wnpl      
Postbusnummer Pbnr      
Onderdeel 'COMMUNICATIE'        
Soort communicatie, code SrtComCd      
Nummer/adres communicatie NrCom      
Onderdeel 'CONTACTPERSOON'        
Identificatie Werknemer IdWrknmr      
Personeelsnummer Persnr      
Achternaam /Achternamen Achternaam      
Voorletters Voorl      
Roepnaam Roepnaam      
Geslachtsaanduiding, code GslchtCd      
Rol contactpersoon, code RolCntprsnCd      
Onderdeel 'COMMUNICATIE' (verplicht)        
Soort communicatie, code SrtComCd Ja    
Nummer/adres communicatie NrCom Ja    
Onderdeel 'WERKNEMER' (verplicht)        
Ingangsdatum mutatie IngdatMut      
Burgerservicenummer SofiNr      
Geboortedatum Gebdat Ja P00321 - Geboortedatum 20-3-1990
Overlijdensdatum Overldat   P01005- Datum overlijden 20-11-2013
Significant deel van de achternaam SignNm Ja P00301 - Geboortenaam Hoffman
Voorletters Voorl Ja P00303 - Voorletters M
Voorvoegsels Voorv   P00302 - Geboortenaam-voorvoegsels de
Roepnaam Roepnaam   P01003 - Roepnaam Marcel
Titulatuur voor de naam TitVNm   P00305 - Titulatuur voor de naam Doctor
Titulatuur achter de naam TitANm   P03937 - Titulatuur achter de naam Drs
Naamvoorkeur, code NmvrkrCd Ja P00304 - Gebruik achternaam 1
Geslachtsaanduiding, code GslchtCd Ja P00330 - Geslacht M
Niveau opleiding, code NivOpldngCd      
Identificatie werknemer IdWrknmr Ja P01001 - Persoonsnummer 700066
Identificatie werknemer oud IdWrknmrOud      
BANKREKENING BnkGiro      
IBAN Iban      
BIC Bic      
Onderdeel 'PARTNER'        
Significant deel van de achternaam SignNm Ja, voor dit onderdeel P00390 - Partner-naam Maria
Voorvoegsels Voorv   P00391 - Partner-voorvoegsels E
Onderdeel 'STRAATADRES NEDERLAND'         
Soort adres, code SrtAdrsCd   Systeem Data 01 
Soort verpleegadres, code SrtVrplgadrsCd   Systeem Data NA
Naam verpleegadres NmVrpladrs   P01622 - Naam verpleegadres VU Medisch Centrum
Ingangsdatum Ingdat   P01620 - Ingangsdatum verpleegadres 3-3-2021
Einddatum Enddat   P01621 - einddatum verpleegadres 21-4-2021
Postcode Pc Ja, voor dit onderdeel P01626 - verpleegadres (P01020 - Postcode) 3816NR
Woonplaatsnaam Wnpl Ja, voor dit onderdeel P01627 - verpleegadres (P01022 - Woonplaats) HAARLEM
Straatnaam StraatLang   P01623 - Straatnaam verpleegadres (P01014 - Straat) Haarlemmerstraat
Huisnummer Huisnr Ja, voor dit onderdeel P01624 - huisnummer verpleegadres  45
Huisnummertoevoeging HuisToev   P01625 - huisnummer toe verpleegadres
(P01018 - Huisnummer toevoeging)
B
Onderdeel 'STRAATADRES BUITENLAND'        
Soort adres, code SrtAdrsCd      
Soort verpleegadres, code SrtVrplgadrsCd      
Naam verpleegadres NmVrpladrs      
Ingangsdatum Ingdat      
Einddatum Enddat      
Locatieomschrijving buitenland LocomsBtl      
Postcode buitenland PcBtl      
Woonplaatsnaam buitenland WnplBtl      
Regionaam buitenland RegBtl      
Land, code LandCd      
Landnaam Landnm      
Straatnaam StraatLang      
Huisnummer buitenland HuisnrBtl      
Onderdeel 'COMMUNICATION'        
Soort communicatie, code SrtComCd   Systeem Data 05/06/07/09
Nummer/adres communicatie NrCom Ja, voor dit onderdeel P01034 - E-mail adres prive (05)
P01035 - E-mail adres werk (06)
P01027 - Telefoonnr woonadres (07)
P01036 - Telefoonnr mobiel (09)
marcel.h@icici.com
marcel.h@gmail.com
612399001
610922334
Onderdeel 'DIENSTVERBAND' (verplicht)        
Ingangsdatum mutatie IngdatMut      
Identificatie dienstverband IdDnstvbnd   Systeem Data 1
Identificatie dienstverband oud IdDnstvbndOud      
Ingangsdatum Ingdat Ja P00322 - Datum in dienst 1-1-2021
Einddatum Enddat   P00830 - Datum uit dienst 31-12-9999
Reden einde dienstverband, code RdEndDnstvbndCd      
Personeelsnummer PersNr   P01001 - Persoonsnummer 700060
Personeelsnummer oud PersNrOud      
Contractnummer bij Arbo-dienst CntrnrArbdnst      
Soort dienstverband, code SrtDnstvbndCd   P01102 - Soort arbeidsrelatie VAST
Functiecode Fnctcd   P01107 - Primaire functie 3002
Naam functie NmFnct   P01107 - Primaire functie accountant
Code fase indeling F&Z FsIndFZ      
Naam organisatie-eenheid NmOrgeenh   P01106 - Hierarchische org. eenheid Receptie
Organisatie-eenheid, code OrgeenhCd Ja P01106 - Hierarchische org. eenheid 1882
Onderdeel van organisatieeenheid, code OndOrgeenhCd   (bovenliggende OE?) 801
Onderdeel van organisatie-eenheid, naam OndOrgeenhCdNm   (bovenliggende OE?) Algemene ondersteuning
Postcode standplaats PcStandplts      
Verdeling, code VrdlngCd      
Code contract onbepaalde / bepaalde tijd CdBepTd   P08259 - Code contract O/B
Aantal contracturen per week AantCtrcturenPWk   P01109 - Uren per week 36.0
Soort variabele werktijden, code SrtVarWrktdCd      
Aantal loonwachtdagen AantLnwchtdgn      
Percentage loondoorbetaling PrcLndrbtng      
Onderdeel 'ARBEIDSRELATIE'        
Identificatie arbeidsrelatie IdArbeidsrelatie      
Identificatie arbeidsrelatie oud IdArbeidsrelatieOud      
Personeelsnummer PersNr      
Personeelsnummer oud PersNrOud      
Ingangsdatum Ingdat      
Ingangsdatum mutatie IngdatMut      
Einddatum Enddat      
Aantal contracturen per week AantCtrcturenPWk      
Onderdeel 'KOSTENPLAATS'        
Ingangsdatum Ingdat      
Ingangsdatum mutatie IngdatMut      
Einddatum Enddat      
Naam kostenplaats NmKostenplaats      
Kostenplaats, code KostenplaatsCd      
Onderdeel van kostenplaats, code OndKostenplaatsCd      
Onderdeel van kostenplaats, naam OndKosten plaatsNm      
Onderdeel 'VERZUIM' (verplicht)        
Verwerking, code VrwrkCd   Systeem Data 1
Ingangsdatum mutatie verzuim IngdatMutVrzm   Systeem Data 1-3-2021
Ingangsdatum mutatie verzuim oud IngdatMutVrzmOud   Systeem Data 21-2-2021
Verzuimgeval identificatie VrzmgvlId Ja Combinatie van het Personeelsnummer + Identificatie dienstverband + Identificatie ziekmelding 700060 1 926
Verzuimgeval identificatie oud VrzmgvlIdOud      
Verzuimgeval volgnummer melding VrzmgvlVnrMld Ja Systeem Data 2
Einde verzuim J/N EndVrzmJN Ja Systeem Data J
Datum verzuimmelding werkgever DatVrzmWrkgvr   P01603 - Datum ziekmelding 21-11-2021
Datum eerste verzuimdag DatEerstVrzmdg Ja P01600 - Datum eerste ao-dag 31-7-2021
Datum eerste verzuimdag oud DatEerstVrzmdgOud   (wordt niet getoond?) 11-4-2021
Datum hersteld DatHrstld   P01606 - Datum herstel 20-3-2021
Datum hersteld werkgever DatHrstldWrkgvr      
Percentage verzuim PrcVrzm Ja P01642 - ziekte percentage 80
Bijzondere reden start verzuim, code BijzRdnStartVrzmCd      
Oorzaak verzuim, code OorzkVrzmCd Ja Systeem Data 99
Vangnetgeval J/N VngntJN Ja P01645 - Soort vangnetgeval J
Reden einde verzuim, code RdnEndVrzmCd   (Op welk veld gebaseerd?) 1
WAZO, code WAZOCd   (Op welk veld gebasseerd?) 1
Nummer uitkering bedrijfsvereniging NrUitkBdrver      
Percentage arbeidstherapie PrcArbther      
Onderdeel 'CONTACTPERSOON'        
Identificatie Werknemer IdWrknmr   Persoonsnummer van de leidinggevende ('MGR' van de betreffende OE) 700066
Personeelsnummer Persnr   Persoonsnummer van de leidinggevende ('MGR' van de betreffende OE) 700066
Achternaam /Achternamen Achternaam Ja, voor dit onderdeel Achternaam 'MGR' Veltman
Voorletters Voorl   Voorletters 'MGR' A
Roepnaam Roepnaam   Roepnaam 'MGR' Marcel
Geslachtsaanduiding, code GslchtCd   Geslacht 'MGR' M
Rol contactpersoon, code RolCntprsnCd Ja, voor dit onderdeel Systeem data 1
Onderdeel 'COMMUNICATIE' (verplicht)        
Soort communicatie, code SrtComCd Ja Systeem data 6-aug
Nummer/adres communicatie NrCom Ja P01035 - E-mail adres werk 'MGR' (06)
P01037 - Telefoonnummer werk 'MGR' (08)
alisha.veltman@raet.com
Onderdeel 'ACTIE'        
Actie, code ActieCd      
Onderdeel 'VRIJE TEKST'        
Vrije tekst VrijeTekst      
Onderdeel 'CONTACTPERSOON'         
werkgever - werknemer - dienstverband        
Identificatie Werknemer IdWrknmr   Persoonsnummer van de leidinggevende ('MGR' van de betreffende OE) 700066
Personeelsnummer Persnr   Persoonsnummer van de leidinggevende ('MGR' van de betreffende OE) 700066
Achternaam /Achternamen Achternaam Ja, voor dit onderdeel Achternaam 'MGR' Veltman
Voorletters Voorl   Voorletters 'MGR' A
Roepnaam Roepnaam   Roepnaam 'MGR' Marcel
Geslachtsaanduiding, code GslchtCd   Geslacht 'MGR' M
Rol contactpersoon, code RolCntprsnCd Ja, voor dit onderdeel Systeem Data 1
Onderdeel 'COMMUNICATIE' (verplicht)        
werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon        
Soort communicatie, code SrtComCd Ja, voor dit onderdeel Systeem Data 6
Nummer/adres communicatie NrCom Ja, voor dit onderdeel P01035 - E-mail adres werk 'MGR' (06)
P01037 - Telefoonnummer werk 'MGR' (08) 
622345978
Opmerkingen
Jan_Laurijsen
CHAMPION *
door Jan_Laurijsen

@Wesly van Horssen Bij onderdeel communicatie wordt de rol "MGR" gebruikt. Binnen verzuim wordt toch de rol "SLG" (Standaard Leidinggevende) gebruikt.

Lonneke van der Aar
CHAMPION **
door Lonneke van der Aar

@Wesly van Horssen ,

 

in de tekst hierboven staat:

Binnen Youforce is een log beschikbaar om in te zien of Youforce een bestand heeft aangemaakt en verstuurd naar de arbodienst. Je kan dit log autoriseren voor een Youforce-gebruiker (via Youforce Portaalbeheer, te kiezen optie 'SIVI Berichten').

Helaas kan ik dit log niet autoriseren. Kun je me helpen?

 

Groeten,
Lonneke

Medewerkers