Mine områder
Hjelp

Egenmelding - hva, hvorfor, hvordan?

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎19-12-2022 12:46 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Hva?

Med egenmelding menes det her at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram legeerklæring.

 

Hvorfor?

Egenmelding kan i noen tilfeller brukes av arbeidstaker for å dokumentere fravær i forbindelse med egen sykdom.

 

Retten til bruk av egenmeldinger er regulert i folketrygdloven, men arbeidsgiver har mulighet til å tillate bedre ordninger enn de rettighetene som gis her. Det er ikke anledning til å innskrenke rettighetene som gis i loven.

 

Hvordan?

Et av vilkårene for at arbeidstaker skal ha rett på sykepenger, er at sykefraværet er gyldig dokumentert. Etter norsk rett finnes det to gyldige alternative dokumentasjonsformer på fravær, egenmelding og sykmelding. Her skal vi se nærmere på egenmeldingen.

 

Opptjeningstid

Egenmelding kan kun benyttes i arbeidsgiverperioden. For å ha rett til å benytte egenmelding, er det krav om en opptjeningstid. Arbeidstaker må ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder før opptjeningstiden er oppfylt.

 

Avbrudd i arbeidsforholdet

Blir arbeidsforholdet avbrutt i mer enn 2 uker må arbeidstaker som utgangspunkt ha to nye måneder med opptjening for igjen å kunne dokumentere fraværet sitt med egenmelding.

 

Som avbrudd regnes alle former for permisjoner, både lovfestede og avtalefestede, permitteringer og ugyldig fravær. Det er imidlertid gitt unntak for noen særskilte situasjoner. Dersom avbruddet skyldes bedriftspermittering, foreldrepermisjon, omsorgspermisjon ifm. barn og nærstående eller militærtjeneste, kan egenmelding brukes 4 uker etter at arbeidet er gjenopptatt.

 

Eksempel: Per har hatt foreldrepermisjon i 10 uker (avbrudd). Han kan benytte egenmelding ved egen sykdom 4 uker etter at arbeidet er gjenopptatt.

 

Ferieavvikling regnes ikke som avbrudd. Det er derfor ikke noe krav om ny opptjening selv om man har hatt ferie i mer enn 2 uker.

 

Hvor mange egenmeldingsdager?

Arbeidstaker kan benytte egenmelding for opptil tre kalenderdager pr. arbeidsgiverperiode. Dagene kan benyttes samlet eller enkeltvis. Her teller man kalenderdager, ikke arbeidsdager, slik at en sammenhengende egenmeldingsperiode også vil telle med arbeidsfrie dager. Fra fjerde fraværsdag kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker leverer en sykmelding. Dersom arbeidstakeren ikke leverer sykmelding, faller, som hovedregel, retten til sykepenger bort for egenmeldingsperioden.

 

Eksempel: Kari er syk på fredag. Hun bruker en egenmelding. På mandag er hun fortsatt syk. Hun må da dokumentere fraværet med en sykmelding fra mandag, da dette er fjerde fraværsdag.

 

Arbeidsgiver har mulighet til å gi arbeidstaker bedre egenmeldingsrettigheter enn det loven fastsetter, og kan derfor bestemme at arbeidstaker også kan bruke egenmelding ved fravær som varer mer enn tre dager innenfor arbeidsgiverperioden.

 

Utvidet rett - plikt til å drøfte

Etter folketrygdlovens bestemmelser, har arbeidsgiver en plikt til å drøfte med tillitsvalgte i virksomheten om det skal gir utvidet rett til å bruke egenmelding. En slik drøftingsplikt innebærer imidlertid ingen plikt for arbeidsgiver til å innføre utvidet egenmeldingsrett.

 

Hvordan skal egenmelding leveres?

Loven oppstiller ingen formkrav til hvordan en egenmelding skal leveres. Det betyr at arbeidstaker vil ha krav på sykepenger uavhengig av om egenmeldingen er levert skriftlig eller muntlig, forutsatt at de øvrige vilkår for rett til sykepenger foreligger. Selv om arbeidstaker har valgfrihet mht. hvordan egenmeldingen leveres, er det viktig å merke seg at det er arbeidstaker som er ansvarlig for at meldingen kommer frem til arbeidsgiver.

 

Mange virksomheter har interne retningslinjer som stiller formkrav til hvordan egenmelding skal gis. Som følge av at folketrygdloven er en minsterettslov, kan det imidlertid ikke avtales dårligere ordninger for arbeidstaker enn det loven fastsetter. Det betyr at arbeidsgiver ikke vil kunne holde tilbake sykepenger dersom slike retningslinjer ikke følges. Derimot vil en situasjon der arbeidstaker nekter å følge retningslinjer på arbeidsplassen kunne ha arbeidsrettslige konsekvenser.

 

Egenerklæring

Er egenmelding gitt muntlig kan arbeidsgiver kreve at arbeidstakeren skriftlig bekrefter den muntlige egenmeldingen etter at vedkommende har gjenopptatt arbeidet. Dersom en slik egenerklæring ikke blir lagt fram, kan arbeidsgiveren bestemme at retten til sykepenger faller bort for den aktuelle egenmeldingsperioden.

 

Hvis arbeidstaker legger frem sykmeldingsattest fra lege, vil denne erstatte egenerklæringen. I slike tilfeller kan arbeidsgiveren ikke kreve en skriftlig egenerklæring fra arbeidstakeren.

 

Miste retten til å bruke egenmelding

I følgende tilfeller kan arbeidstaker fratas retten til å dokumentere fravær med egenmelding:

  • dersom arbeidstakeren i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge fram legeerklæring
  • dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom
  • dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding nyttes som aksjonsform i en arbeidskonflikt, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring fra første fraværsdag så lenge aksjonen varer.
Minst fire fravær uten å legge fram legeerklæring

Dersom arbeidstakeren i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge fram legeerklæring kan arbeidsgiver frata arbeidstaker retten til å benytte egenmelding, jfr. folketrygdloven § 8-27. Fraværsperioder der egenmelding er etterfulgt av sykmelding vil telle med i antall fraværstilfeller.

 

Eksempel: Stian bruker egenmelding mandag, tirsdag og onsdag. F.o.m. torsdag leverer han sykmelding. Dette tilfellet vil telle som 1 av de 4 fraværstilfellene arbeidstaker kan ha i løpet av 12 måneder.

 

Eksempel : Stian bruker egenmelding mandag, er på jobb på tirsdag og onsdag, leverer så ny egenmelding torsdag og fredag samme uke. Her har Stian brukt 2 av de 4 fraværstilfellene han kan ha i løpet av 12 måneder.

 

Merk at bestemmelsen knytter seg til antall egenmeldingstilfeller i løpet av løpende 12 måneder, ikke antall egenmeldingstilfeller i løpet av et kalenderår.

 

Egenmelding på grunn av omsorg for syke barn skal ikke regnes med når man beregner antallet egenmeldinger ved egen sykdom.

 

Eksempel: Stian bruker egenmelding på mandag. Han er tilbake på jobb på tirsdag. På onsdag er Stian hjemme med sykt barn, og bruker en egenmelding. Her har han brukt 1 av de 4 fraværstilfellene som han kan ha i løpet av 12 måneder.

 

Hvordan frata egenmeldingsretten?

Før arbeidsgiver kan treffe beslutning om å frata arbeidstaker retten til å bruke egenmelding, skal arbeidstaker gis mulighet til å uttale seg.

 

Arbeidstaker må underrettes om at egenmeldingsretten er inndratt. Dersom arbeidsgiver ikke gir arbeidstaker beskjed, så vil arbeidsgiver måtte betale sykepenger på bakgrunn av egenmelding frem til beskjed om tapet av egenmeldingsretten er gitt.

 

Arbeidsgivers beslutning om å frata en arbeidstaker retten til å bruke egenmelding, må vurderes på nytt etter 6 måneder, men det er ikke noe automatikk i at arbeidstaker får tilbake egenmeldingsretten på dette tidspunktet.

 

Unntak fra retten til å nytte egenmelding

Enkelte arbeidstakergrupper kan etter loven fratas retten til å bruke egenmelding. Det kreves at arbeidsgiver skriftlig orienterer arbeidstaker om dette. Denne adgangen til å nekte bruk av egenmelding gjelder der turnusordning, reiserute eller lignende medfører at det ikke er mulig for arbeidstakerne å møte på arbeid umiddelbart etter et sykefravær, eksempelvis sjømenn eller arbeidstakere på kontinentalsokkelen.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"