avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Full lønn de første 20 dagene ved permittering

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎03-05-2021 08:48 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Arbeidsgiverperioden ved permittering, ble 20 mars redusert fra 15 til 2 dager. 

Samtidig bestemte Stortinget at staten skulle betale ut et beløp tilsvarende 18 dager full lønn til permitterte, (dag 3 til og med dag 20). 

 

Siste oppdatering fra regjeringen vedrørende søknads- og utbetaling av lønnskompensasjon kan du lese her

 

18 kalenderdager  

I arbeidsgiverperioden etter lønnspliktloven ved permittering (de to første dagene - forlenges forholdsmessig ved delvis permittering) skal arbeidsgiver betale full lønn (6 * grunnbeløpet gjelder ikke her) de to første arbeidsdagene den permitterte skulle hatt etter iverksettelse av permittering.

 

De neste 18 dagene betaler NAV ikke lønnskompensasjon for "arbeidsdager", men for "kalenderdager" basert på fem dager per uke (dvs mandag tom fredag). Lørdager og søndager regnes ikke med.

Det innebærer at perioden med lønnskompensasjon utgjør like mange dager for helt permitterte som for delvis permitterte. 

 

En arbeidstaker som er permittert fra en deltidsjobb, for eksempel to dager i uken, får ytelsen i like mange dager som en som jobber full tid. Deltidsbrøken reflekteres ikke i hvor mange dager ytelsen utbetales, men hvor høy ytelsen blir per dag.

 

Disse 18 dagene med lønnskompensasjon kommer i tillegg til den samlede perioden (26 uker pr. 18 måneder) arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt ved permittering.

 

Hva utbetales i kroner & øre?

Utbetalingen til den permitterte blir beregnet ut fra inntekten arbeidsgiver har rapportert til skatteetaten via a-ordningen siste 3 måneder. 

 

For permitterte som har kortere ansettelsestid, vil siste to måneder eventuelt bare den siste hele måneden med inntekt legges til grunn. Permitterte som har hatt inntekt fra permitterende arbeidsgiver i mindre enn én hel måned før permittering tidspunktet, får stønaden beregnet på grunnlag av den inntekten den permitterte selv oppgir som inntekt på permitterings tidspunktet. Inntekt som ikke er innrapportert til a-ordningen, må dokumenteres.

 

Lønnskompensasjonen er begrenset til 6* grunnbeløpet i folketrygden. Du får full lønn så lenge du tjener under 6*G. Du får ingen kompensasjon for det du tjener over 6*G.

 

Ved beregning av ytelsen legges det grunn 260 arbeidsdager i året, og dermed 21,67 dager per måned. Når ytelsen skal dekke 18 dager, innebærer det at den skal utgjøre 83 prosent av en månedslønn.

 

Lønnsinntekter som helt permitterte har fra arbeid i stønadsperioden hos permitterende arbeidsgiver, kommer til fradrag ved beregning av ytelsen. For delvis permitterte skal ytelsen reduseres i henhold til permitteringsgrad, men også her kommer lønnsinntekter fra permitterende arbeidsgiver til fradrag hvis disse er høyere enn det den oppgitte permitteringsgraden tilsier.

 

Stønaden reduseres ikke på grunnlag av arbeid hos andre enn permitterende arbeidsgiver.

 

Det utbetales ikke stønad dersom søkeren samtidig mottar sykepenger eller omsorgspenger.

 

Engangsutbetaling

Lønnskompensasjon for dag 3 - 20 vil være en engangsutbetaling som NAV vil utbetale etterskuddsvis - mao. etter at de første 20 dagene av permitteringsperioden er gått. NAV er i gang med å lage en digital utbetalingsfunksjon som vil være klar tidligst i første del av juni måned. Permitterte skal ikke behøve å søke selv. Isteden skal NAV hente inn opplysninger fra arbeidsgiverne og betale ut penger basert på dette.

 

Lønnskompensasjonsordningen gjelder alle som er rammet av den reduserte arbeidsgiverperioden - mao. også de som ikke har krav på dagpenger fra NAV. Som en konsekvens av dette vil også bl.a studenter og arbeidstakere fra 67 år og eldre, omfattes av ordningen.

 

Refusjon til arbeidsgiver

Arbeidsministeren og Nav har tidligere oppfordret virksomheter til å forskuttere lønn i den første delen av permitteringsperioden (dag 3 tom dag 20). Arbeidsgivere som har fulgt oppfordringen får utgiftene refundert fra NAV. Lønn refunderes, oppad begrenset til seks ganger grunnbeløpet per år.  

 

Arbeidsgiver kan også få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020.

 

Arbeidsgiveravgift på lønn som arbeidsgiver forskutterer til permitterte behandles på samme måte som arbeidsgiveravgift på forskuttering av sykepenger mm.

 

Permitterte skal ikke behøve å søke selv. Isteden skal NAV hente inn opplysninger fra arbeidsgiverne og betale ut penger basert på dette.

 

 

Slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn dag 3 til 20

OBS! I følge de nye reglene, vil refusjonsordningen opphøre for permitteringsperioder som startet etter 20. april 2020, jf forskriftens §8. Dette begrunner regjeringen med at ordningen på denne måten skal bli enklere å håndtere for Nav. Dermed vil det etter alt å dømme, være slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn disse dagene fra nevnte dato. 

 

Nettressurser

Du finner den midlertidige forskriften om lønnskompensasjon her.

Forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra og med 20. mars 2020. Forskriften gjelder frem til 31. oktober 2020.

Regjeringens pressemelding av 14 april 2020

Informasjon fra NAV om søknad og refusjon

 

Mer kompetanse om “Corona-jus”

Trenger du mer informasjon om aktuelle tema som sykepenger, omsorgspenger, personvern og permittering i forbindelse med den noe spesielle Corona situasjonen? 

Vi har laget et eget webinar om disse temaene. Det finner du her

 

Vi tar også opp disse temaene som en del av vårens digitale Lønnsforum og Visma sine kompetansedager 25-29 mai.

Huldt&Lillevik

Visma Lønn

Visma Payroll

7 Kommentarer
Turid Byfuglien
CONTRIBUTOR **
av Turid Byfuglien

Hei!

Jeg har en lønnskunde som jeg har kjørt fastlønn på for april måned.  I etterkant får jeg vite at vedkommende er permittert fra 14.april.

Da mente jeg at vi kunne regne det som at arbeidsgiver hadde forskuttert lønn i permitteringsperioden og at vi kan søke NAV om refusjon. Når jeg leser ovenfor så blir jeg i tvil hva som gjelder fra 20.april. Har vi rett til å søke refusjon?

av Sven Ivar Lønneid

Hei Turid.

Etter vår mening vil din kunde kunne søke refusjon for vedkommende som er permittert fra 14 april. Refusjonsordningen vil opphøre for nye permitteringsperioder som starter etter 20. april 2020. Muligheten til å søke refusjon vil være på plass i månedskifte april&mai iflg NAV.  Informasjon om dette vil legges ut her. Lykke til!

Turid Byfuglien
CONTRIBUTOR **
av Turid Byfuglien

Takk for svar! Da gjør vi et forsøk etter hvert.

Per Johannes Andresen
CONTRIBUTOR *
av Per Johannes Andresen

Hei!

Vi har bestemt oss for å forskuttere de første 18 dagene med 100% lønn fra NAC (innenfor 6G).

Ser at den permitterte skal søke om disse pengene på eget skjema som kommer april/mai?

Regner med at det her da blir en avkrysning for at arbeidsgiver forskutterer/har forskuttert dette?

 

Skal denne "potten" på 18 dager være med i gr.lag for feriepenger?

 

Per

 

av Sven Ivar Lønneid

Hei Per.

Ja, Nav har informert at de skal ha på plass en søknads- og refusjonsordning i månedskifte. Akkurat hvordan denne "vil se ut" vet vi ikke p.t, men en løsning for refusjon for de arbeidsgivere som har forskuddtert skal være på plass samtidig. 

 

Minner om denne  🙂 

Slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn dag 3 til 20

OBS! I følge de nye reglene, vil refusjonsordningen opphøre for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020, jf forskriftens §8. Dette begrunner regjeringen med at ordningen på denne måten skal bli enklere å håndtere for Nav. Dermed vil det etter alt å dømme, være slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn disse dagene fra nevnte dato. 

 

Når det gjelder feriepenger av lønnskompensasjonsordningen er dette ikke avklart p.t - vi oppdaterer artikkelen så snart vi får informasjon om dette. Uansett - ikke feil å legge dette inn i grunnlaget for feriepenger der arbeidsgiver forskuddterer. 

 

Bente_Aa
CONTRIBUTOR ***
av Bente_Aa

Hei,

Vi utbetalte lønn for april måned den 20. Jeg har nå en ansatt som er 100% permittert fra i dag - dvs at den ansatte har fått lønn for fire dager hvor arbeidsgiver ikke har lønnsplikt. Hvordan løser jeg dette når vi ikke lenger får refusjon fra NAV? Er det den ansatte som får reduksjon på dagpengene?

av Sven Ivar Lønneid

Hei Bente

Antar at du her må inngå en skriftlig avtale med den ansatte (feilutbetaling av lønn) - der det fremgår at den ansatte erkjenner å skylde disse kronene og at dere er enige om at dette kan trekkes i fremtidige utbetaling av feriepenger&lønn fra arbeidsgiver.

Hvordan Nav ser på dette - må du sjekke med de.

Lykke til!