Mine områder
Hjelp

Full lønn de første 20 dagene ved permittering

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎08-06-2021 14:08 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Arbeidsgiverperioden ved permittering, ble 20 mars redusert fra 15 til 2 dager. 

Samtidig bestemte Stortinget at staten skulle betale ut et beløp tilsvarende 18 dager full lønn til permitterte, (dag 3 til og med dag 20). 

 

Siste oppdatering fra regjeringen vedrørende søknads- og utbetaling av lønnskompensasjon kan du lese her

 

18 kalenderdager  

I arbeidsgiverperioden etter lønnspliktloven ved permittering (de to første dagene - forlenges forholdsmessig ved delvis permittering) skal arbeidsgiver betale full lønn (6 * grunnbeløpet gjelder ikke her) de to første arbeidsdagene den permitterte skulle hatt etter iverksettelse av permittering.

 

De neste 18 dagene betaler NAV ikke lønnskompensasjon for "arbeidsdager", men for "kalenderdager" basert på fem dager per uke (dvs mandag tom fredag). Lørdager og søndager regnes ikke med.

Det innebærer at perioden med lønnskompensasjon utgjør like mange dager for helt permitterte som for delvis permitterte. 

 

En arbeidstaker som er permittert fra en deltidsjobb, for eksempel to dager i uken, får ytelsen i like mange dager som en som jobber full tid. Deltidsbrøken reflekteres ikke i hvor mange dager ytelsen utbetales, men hvor høy ytelsen blir per dag.

 

Disse 18 dagene med lønnskompensasjon kommer i tillegg til den samlede perioden (26 uker pr. 18 måneder) arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt ved permittering.

 

Hva utbetales i kroner & øre?

Utbetalingen til den permitterte blir beregnet ut fra inntekten arbeidsgiver har rapportert til skatteetaten via a-ordningen siste 3 måneder. 

 

For permitterte som har kortere ansettelsestid, vil siste to måneder eventuelt bare den siste hele måneden med inntekt legges til grunn. Permitterte som har hatt inntekt fra permitterende arbeidsgiver i mindre enn én hel måned før permittering tidspunktet, får stønaden beregnet på grunnlag av den inntekten den permitterte selv oppgir som inntekt på permitterings tidspunktet. Inntekt som ikke er innrapportert til a-ordningen, må dokumenteres.

 

Lønnskompensasjonen er begrenset til 6* grunnbeløpet i folketrygden. Du får full lønn så lenge du tjener under 6*G. Du får ingen kompensasjon for det du tjener over 6*G.

 

Ved beregning av ytelsen legges det grunn 260 arbeidsdager i året, og dermed 21,67 dager per måned. Når ytelsen skal dekke 18 dager, innebærer det at den skal utgjøre 83 prosent av en månedslønn.

 

Lønnsinntekter som helt permitterte har fra arbeid i stønadsperioden hos permitterende arbeidsgiver, kommer til fradrag ved beregning av ytelsen. For delvis permitterte skal ytelsen reduseres i henhold til permitteringsgrad, men også her kommer lønnsinntekter fra permitterende arbeidsgiver til fradrag hvis disse er høyere enn det den oppgitte permitteringsgraden tilsier.

 

Stønaden reduseres ikke på grunnlag av arbeid hos andre enn permitterende arbeidsgiver.

 

Det utbetales ikke stønad dersom søkeren samtidig mottar sykepenger eller omsorgspenger.

 

Engangsutbetaling

Lønnskompensasjon for dag 3 - 20 vil være en engangsutbetaling som NAV vil utbetale etterskuddsvis - mao. etter at de første 20 dagene av permitteringsperioden er gått. NAV er i gang med å lage en digital utbetalingsfunksjon som vil være klar tidligst i første del av juni måned. Permitterte skal ikke behøve å søke selv. Isteden skal NAV hente inn opplysninger fra arbeidsgiverne og betale ut penger basert på dette.

 

Lønnskompensasjonsordningen gjelder alle som er rammet av den reduserte arbeidsgiverperioden - mao. også de som ikke har krav på dagpenger fra NAV. Som en konsekvens av dette vil også bl.a studenter og arbeidstakere fra 67 år og eldre, omfattes av ordningen.

 

Refusjon til arbeidsgiver

Arbeidsministeren og Nav har tidligere oppfordret virksomheter til å forskuttere lønn i den første delen av permitteringsperioden (dag 3 tom dag 20). Arbeidsgivere som har fulgt oppfordringen får utgiftene refundert fra NAV. Lønn refunderes, oppad begrenset til seks ganger grunnbeløpet per år.  

 

Arbeidsgiver kan også få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020.

 

Arbeidsgiveravgift på lønn som arbeidsgiver forskutterer til permitterte behandles på samme måte som arbeidsgiveravgift på forskuttering av sykepenger mm.

 

Permitterte skal ikke behøve å søke selv. Isteden skal NAV hente inn opplysninger fra arbeidsgiverne og betale ut penger basert på dette.

 

 

Slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn dag 3 til 20

OBS! I følge de nye reglene, vil refusjonsordningen opphøre for permitteringsperioder som startet etter 20. april 2020, jf forskriftens §8. Dette begrunner regjeringen med at ordningen på denne måten skal bli enklere å håndtere for Nav. Dermed vil det etter alt å dømme, være slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn disse dagene fra nevnte dato. 

 

Nettressurser

Du finner den midlertidige forskriften om lønnskompensasjon her.

Forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra og med 20. mars 2020. Forskriften gjelder frem til 31. oktober 2020.

Regjeringens pressemelding av 14 april 2020

Informasjon fra NAV om søknad og refusjon

7 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"