avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hvilke rettigheter gir ferieloven når den ansatte er syk i ferien?

av Vanja Ramsrud (Oppdatert ‎27-04-2021 08:07 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Ferieloven er en vernelov og skal sikre arbeidstakere en årlig fritid ut fra både helsemessige og sosiale hensyn. Dersom en arbeidstaker har vært syk hele eller deler av ferien sin anses ikke restitusjonshensynet å ha blitt tilstrekkelig ivaretatt. I ferieloven er det derfor fastsatt regler som sikrer arbeidstaker som har vært syk i ferien rett til ny ferie.

 

Ferieloven regulerer både situasjonen der arbeidstaker blir syk før ferien har startet og situasjonen der arbeidstaker har vært syk underveis i ferien.

 

Sykdom i løpet av ferien  

Ferieloven § 9(1) annet ledd gir en arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, rett til å kreve at et tilsvarende antall virkedager utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Rett til erstatningsferie utløses altså ikke automatisk av sykdom underveis i ferien, men forutsetter at en rekke vilkår er til stede.

 

Helt arbeidsufør

For det første er det et vilkår at arbeidstaker har vært helt arbeidsufør i ferien. Begrepet ”helt arbeidsufør” er det samme som i folketrygdlovens regler om sykepenger, og innebærer at arbeidstaker må være 100 prosent arbeidsufør for å fylle lovens krav. En delvis sykmelding vil således ikke gi noen rett etter ferieloven § 9.

 

Legeerklæring

Det er ytterligere et krav om at arbeidsuførheten må dokumenteres ved legeerklæring. Dette innebærer at arbeidstaker må ha sykmelding for de feriedagene som kreves erstattet. Kravet til legeerklæring  gjelder også uavhengig av om arbeidstaker ellers har egenmeldingsrettigheter.

 

Fremsette krav

For å benytte seg av retten til å få å få utsatt ferien må arbeidstaker i tillegg fremme et krav om utsettelse overfor arbeidsgiver. Dette skal i henhold til ferieloven gjøres uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Fristen for når kravet må fremmes er ikke nærmere presisert i loven, men i forarbeidene er det uttalt at arbeidstaker bør ha gode grunner for å vente mer enn 14 dager med å fremsette kravet. Det kreves med andre ord en aktiv handling fra arbeidstakers side dersom vedkommende ønsker å benytte seg av retten til å kreve ny ferie.

 

Utsettelse og fastsetting av ny ferie

Når vilkårene for utsettelse er til stede, kan arbeidstaker kreve at et tilsvarende antall virkedager gis som ny ferie senere i ferieåret, altså en utsettelse av ferie dag for dag.

Ferie som er fastsatt i hovedferieperioden og som utsettes etter ferieloven § 9 er undergitt noen begrensninger med hensyn til når ny ferie kan kreves avviklet. Av ferieloven § 7 nr.1, annet ledd fremgår at ferie som er fastsatt i hovedferieperioden og som utsettes etter ferieloven § 9, ikke kan kreves avviklet på et senere tidspunkt i hovedferieperioden. Utover dette gjelder ferielovens alminnelige regler for fastsetting av ferien også i disse tilfellene.

 

Sykdom før ferien

Ferieloven § 9(1) første ledd har regler som dekker situasjonen der en arbeidstaker blir syk før den fastsatte ferien skal avvikles. I et slikt tilfelle har også den ansatte mulighet til å utsette den planlagte ferien når følgende vilkår er oppfylt:

 

Helt arbeidsufør

For å kunne benytte seg av retten til utsatt ferie ved sykdom før ferien er det et vilkår at arbeidstaker er 100 % arbeidsufør. En delvis sykmelding vil således ikke gi arbeidstaker rett til å utsette ferien etter denne bestemmelsen.

 

Legeerklæring

På samme måte som ved sykdom underveis i ferien er det også her et krav om at arbeidsuførheten dokumenteres med en legeerklæring. Arbeidstaker kan altså ikke bruke egenmelding i en slik situasjon.

 

Fremsette krav

Når arbeidstaker blir syk før ferien er ikke utsettelse av ferie noe som skjer automatisk. Arbeidstaker må selv kreve ferien utsatt enten ved å skriftlig eller muntlig orientere arbeidsgiver om dette senest siste arbeidsdag før avtalt ferie. I tillegg til kravet om utsettelse må arbeidstaker også legge frem legeerklæring for arbeidsuførheten.   

 

Utsettelse av hele ferien

Der arbeidstaker krever ferie utsatt som følge av sykdom før ferien har begynt, skal som utgangspunkt hele den planlagte ferien utsettes. Partene kan imidlertid bli enige om en annen løsning.

 

Trenger du å lære mer om feriefritid og feriepenger kan vi tilby et 2-timers webinar om ferie. Les mer her.