Mine områder
Hjelp

Ny regjering - nye regler

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎15-11-2021 14:04 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Hurdalsplattformen, som danner grunnlaget for den nye Arbeiderparti/Senterparti-regjeringen er nå lagt frem. I denne redegjøres det for hva ny regjering vil jobbe med i regjeringsperioden.

 

Vi gir deg her en oversikt over noen av de viktigste endringene innenfor lønns- og personalområdet som regjeringen varsler at de skal jobbe med i regjeringsperioden. Du kan lese mer om Hurdalsplattformen her.

 

Koronapandemien

 • Krisetiltakene i forbindelse med koronapandemien skal vare like lenge som krisen, og videreføres eller fases ut i dialog med partene i arbeidslivet.

Organisert arbeidsliv

 • Doble fagforeningsfradraget.
 • Øke organisasjonsgraden ved å gi virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, ytterligere unntak og rettigheter.
 • Gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett for å forhindre ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet, og vurdere kollektiv søksmålsrett på flere områder.

Arbeid til alle i et inkluderende arbeidsliv

 • Øke bruken av ordninger som gjør det lettere å kombinere trygd og arbeid.
 • Forplikte offentlige arbeidsgivere til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne.

 

Arbeidstakernes rettigheter

 • Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser (arbeidsmiljøloven §14-9 f).
 • Stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret og sikre at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver, blant annet ved å endre arbeidsmiljøloven.
 • Sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle. Arbeidet skal også klargjøre regelverket for utsendte arbeidstakere.
 • Gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett for å forhindre ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet.
 • Sikre at lønns- og arbeidsvilkår styrkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur.

 

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

 • Øke Arbeidstilsynets bruk av overtredelsesgebyr.
 • Sørge for at arbeidsinnvandrere gis bedre opplæring i språk og sikkerhetskultur og kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen.
 • Utforme en ny handlingsplan for å bekjempe sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart arbeid, og utforme en egen handlingsplan i transportsektoren.
 • Styrke allmenngjøringsordningen.
 • Utvide solidaransvaret til også å gjelde byggherre.

 

Heltid

 • Gjennomføre et heltidsløft i tett samarbeid med kommuner, helseforetak og partene i arbeidslivet, blant annet ved å stimulere til lokalt partssamarbeid om heltidskultur, spre kunnskap om lokale løsninger som har vært vellykkede og sette av midler på statsbudsjettet for å gjennomføre lokale tiltak for å redusere deltidsarbeid.
 • Styrke fortrinnsretten til økt stilling og styrke retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må dokumentere at det er behov for deltidsstilling.

 

Trygd og sosiale tjenester

 • Prøve ut en ordning hvor sykepengeperioden gjøres om til en tidskonto ved gradert sykemelding.
 • Forbedre reglene om yrkesskade og yrkesskadeforsikring.
 • Gjeninnføre feriepengetillegg for permitterte og arbeidsledige.
 • Forbedre sykelønnsordningen, også for selvstendige næringsdrivende.

 

Pensjon

 • Endre lov om obligatorisk tjenestepensjon slik at det gis pensjon fra første krone så snart som praktisk mulig.
 • Gå i forhandling med partene med sikte på en omlegging av ordningen med avtalefestet pensjon, og om statens bidrag.
 • Reversere lovendringen som fjerner plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense og gjenoppta forhandlinger med partene om pensjon for ansatte med særaldersgrenser i staten.

Barn og familie

 • Videreføre en tredelt foreldrepermisjon og sikre mor muligheten til å amme i tråd med helsefaglige råd.
 • Sikre at mødre ikke får kutt i permisjonstida dersom de føder før termin, og at permisjonen ikke starter på termindato dersom de føder senere enn termin.
 • Beholde dagens fedrekvote og styrke fedrene sine rettigheter.

Hvordan holde deg oppdatert?

Vi holder deg oppdatert når det kommer endringer innenfor lønn, skatt og personal. AbonnerFagområdet for Lønn og HR på Community, så får du er varsel når vi legger ut nye artikler.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"