avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Rapportering av permisjoner

Permisjoner er rapporteringspliktige i a-meldingen og er obligatorisk i alle ordinære og maritime arbeidsforhold.

Permisjonsbeskrivelser

Permisjoner som rapporteres til a-meldingen skal oppgis med en forhåndsdefinert permisjonsbeskrivelse avhengig av hva slag type permisjon det er.

 

A-meldingen opererer med 4 permisjonsbeskrivelser;

- Permisjon med foreldrepenger
Denne beskrivelsen skal brukes under permisjon der arbeidstaker mottar foreldrepenger fra NAV. Det samme vil gjelde i de tilfeller der arbeidsgiver forskutterer foreldrepenger.

 

- Permisjon ved militærtjeneste
Benyttes når arbeidstaker har permisjon som følge av pliktig eller frivillig miltiærtjeneste.

 

-Utdanningspermisjon
Brukes for lønnet og ulønnet permisjon ved utdanning som ikke er lovpålagt.

 

-Velferdspermisjon
Denne permisjonsbeskrivelsen brukes for alle permisjoner som ikke dekkes av de øvrige permisjonsbeskrivelsene.

 

Rett til permisjon etter lov eller avtale

Som permisjon regnes både lovfestede, ulovfestede, lønnede og ulønnede permisjoner. Rapporteringsplikten omfatter derfor både lovfestede permisjoner etter arbeidsmiljøloven kapittel 12, og permisjoner som følger av avtale.

 

Minimum 14 dager

Rapporteringsplikten forutsetter at permisjonen varer i 14 dager eller mer, og gjelder både sammenhengende og ikke sammenhengende permisjonsdager. Ved delvis permisjon utover 14 dager skal perioden oppgis med aktuell permisjonsprosent.

 

Eks. Det er avtalt at arbeidstaker skal ha permisjon to dager pr. uke i 5 uker. I dette tilfellet skal arbeidsgiver rapportere 40 % permisjon i perioden.

 

Også korte permisjoner som hver for seg varer mindre enn 14 dager skal rapporteres til a-meldingen, hvis de til sammen varer 14 dager eller mer i løpet av 12 måneder.

 

Flere permisjoner samtidig

Dersom arbeidstaker har flere ulike permisjoner samtidig, skal hver permisjon ha sin egen permisjonsID, periode og permisjonsprosent.

 

Eks: Arbeidstaker har avtale om 40 % utdanningspermisjon i 10 uker. Samtidig har arbeidstaker graderte foreldrepenger med 20 % i 6 uker. Her skal det rapporteres 10 uker med 40 % utdanningspermisjon og 6 uker permisjon med foreldrepenger med 20 %.

 

Særtilfeller

-Sykefravær innenfor 12 måneder er ikke rapporteringspliktig i a-meldingen
Har derimot arbeidstakers vært sammenhengende helt eller delvis sykmeldt utover 12 måneder, skal dette rapporteres som permisjon uavhengig av om arbeidstaker har rett på sykepenger. Denne permisjonen vil da høre inn under beskrivelsen “velferdspermisjon” og permisjonsprosenten skal settes tilsvarende det arbeidstakers fravær utgjør iht. den normale arbeidstiden.

-Omsorgspenger ved barns sykdom
Arbeidstakers permisjon ifm syke barn er en lovfestet permisjon etter arbeidsmiljøloven kapittel 12. Omsorgspenger ved sykt barn dager er likevel ikke rapporteringspliktig som permisjon uavhengig av om fraværet strekker seg utover 14 dager eller ikke.
Merk at dersom barnets sykdom medfører at arbeidstaker får rett på ytelsen pleiepenger (ytelse fra NAV), er dette rapporteringspliktig som permisjon etter de vanlige reglene.

-Permisjon ved arbeid hos annen arbeidsgiver
Avtale om fri fra arbeidsgiver for å jobbe hos en annen arbeidsgiver anses ikke som rapporteringspliktig permisjon. I et slikt tilfelle skal arbeidsgiver oppgi sluttdato for arbeidsforholdet.

 

Lønnsforum vår 2020

Lær mer om hvordan hvordan du registrerer permisjoner i Visma Lønn og Huldt & Lillevik på Lønnsforum 2020. Les mer og meld deg på her.

8 Kommentarer
CONTRIBUTOR **

Hvordan skal permisjon som fosterforeldre meldes? Er det som foreldrepermisjon eller velferdspermisjon?

Hei Catharina, 

Slik permisjon skal rapporteres som velferdspermisjon.

CONTRIBUTOR *

Permiteringer pga denne corona viruset ? hvor skal dette plasseres?

Permittering skal rapporteres som "permittering" i a-meldingen. Det vil si at dette ikke skal rapporteres inn under permisjonskategoriene.

CONTRIBUTOR ***

Hei,

Fravær pga at de ikke kommer seg til Norge etterhjemreise til Polen,(korona situasjonen) skal dette registreres som velferdspermisjon?

Hei Marianne,

Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker har avtalt at arbeidstaker i en slik situasjon har permisjon, skal dette rapporteres i a-meldingen som velferdspermisjon. Merk at det kun er permisjoner som varer mer enn 14 dager som er rapporteringspliktige. Veiledningen til a-meldingen sier følgende om rapporteringsplikten: "Oppgi permisjon hvis en ansatt har hel eller delvis permisjon fra arbeidsforholdet i 14 dager eller mer. Gjelder både sammenhengende og ikke sammenhengende permisjonsdager, lønnede og ulønnede permisjoner."

CONTRIBUTOR ***

Hei,

 

Takk forsvar.  Her er det ikke avtalt permisjon.   De skulle vært tilbake på jobb 16.mars, men dette har ikke vært mulig pga koronasituasjonen.  Synes ikke det blir riktig å føre det som skoft heller.  Er opptatt av å føre det riktig, slik at det også fanges opp av NAV mm. og slik at vår fraværsstatistikk blir riktig.

Hei, 

Selv om det ikke er avtalt permisjon i forkant, er det ingenting i veien for at arbeidsgiver kan godkjenne dette som permisjon i etterkant. Hvordan og om dette skal rapporteres i a-meldingen vil avhenge av hva partene blie enige om ift. hva fraværet er.