Mine områder
Hjelp

Regjeringen Støre har startet "storrengjøring i arbeidslivet"

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎18-02-2022 08:40 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Regjeringen fremmer flere forslag til regelendringer for å styrke arbeidstakeres rettigheter i arbeidslivet. Du kan lese mer om forslagene i denne artikkelen. Vi oppdaterer artikkelen så snart forslagene vedtas. 

Fjerner adgangen til midlertidig ansettelse

Regjeringen foreslår å fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f.  Forslaget er en del av regjeringens arbeid for å styrke arbeidstakeres rett til fast ansettelse og legge til rette for et trygt og organisert arbeidsliv. 

 

Med virkning fra 1. juli 2015 ble det innført en adgang til å ansette midlertidig uten krav om særskilt begrunnelse i § 14-9 andre ledd bokstav f. Bestemmelsen gir adgang til å ansette midlertidig i maksimalt tolv måneder, regnet fra tiltredelsestidspunktet. Avtaler på generelt grunnlag kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, men kan uansett inngås med minst én arbeidstaker.

 

Det er denne regelenregjeringen nå ønsker å fjerne og derved stramme inn adgangen til å ansette midlertidig. 

 

Du finner proposisjonen og innstillingen er.

Skjerper innleie-reglene

Regjeringen anbefaler et forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. I tillegg kommer det forslag om flere generelle endringer i innleiereglene i arbeidsmiljøloven som vil gjelde for alle virksomheter.

 

I hovedsak peker regjeringen på følgende innstramminger i reglene om innleie:

  • Forskriftsfestet forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold
  • Oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter
  • Gi innleide flere rettigheter, som for eksempel utvide retten til å bli fast ansatt etter en viss tid som innleid til å gjelde flere tilfeller, og korte ned tiden før rettigheten inntreffer
  • Innfører en godkjenningsordning som kvitter oss med de bemanningsforetakene som driver useriøst
  • Tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise. Innstramminger av innleieregelverket kan innebære økt risiko for omgåelser der innleie betegnes som entreprise eller bemanningsentreprise, og loven bør derfor tydeliggjøres

Innleie mellom produksjonsbedrifter vil være regulert som før.

 

Du finner pressemeldingen og høringsnotat her.

Heltid som hovedregel i arbeidslivet

Regjeringen foreslår å styrke retten til heltid ved å lovfeste en heltidsnorm, og innføre dokumentasjonskrav ved ansettelse i deltidsstillinger. Regjeringen vil også gi deltidsansatte fortrinnsrett til ekstravakter.

 

Departementet foreslår en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven §14-1b, som lovfester en heltidsnorm ved å slå fast at hovedregelen i norsk arbeidsliv er ansettelse i heltidsstilling, og at behov for ansettelse på deltid skal dokumenteres av arbeidsgiver. Departementet foreslår at arbeidsgiver i den sammenheng skal drøfte spørsmålet med tillitsvalgte. Det foreslås å gi Arbeidstilsynet kompetanse til å gi pålegg og treffe andre enkeltvedtak for å sikre at dokumentasjons- og drøftingskravet gjennomføres.

 

Videre legger departementet frem forslag til to endringer i arbeidsmiljøloven § 14-3, som skal styrke deltidsansattes fortrinnsrett. Det foreslås for det første å lovfeste at deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling etter § 14-3 første ledd ikke bare skal gjelde overfor ny ansettelse i virksomheten, men at den også skal kunne påberopes overfor ny innleie i virksomheten. Departementet legger for det andre frem forslag om at det lovfestes at fortrinnsretten for deltidsansatte også skal gjelde såkalte "ekstravakter og lignende"

 

For arbeidsgivere antar vi disse reglene vil innebære mer saksbehandling og lengere rekrutteringsprosesser. 

 

Du finner pressemelding og høringsnotat her.

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

 

Her finner du alle RegelPOD

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"