Mine områder
Hjelp

Retten til utdanningspermisjon

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎09-04-2024 14:59 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Kan arbeidstaker kreve å få fri for å ta utdanning? Arbeidsmiljøloven (aml) har i §12-11 en bestemmelse om utdanningspermisjon som regulerer akkurat dette. Retten til utdanningspermisjon er også avtalefestet i mange tariffavtaler, for eksempel i Hovedtariffavtalen for kommunal sektor.

Tre år i arbeidslivet

Det er et vilkår for rett til utdanningspermisjon at man har vært i arbeidslivet i minst tre år, jf. aml. § 12-11. Arbeidstaker må i denne perioden ha hatt arbeidet som sin hovedbeskjeftigelse. Perioder med deltidsarbeid, der for eksempel studier har vært hovedbeskjeftigelse, vil således ikke telle med. Læretid i bedrifter teller med for den periode lærlingen har arbeidet på lik linje med øvrige arbeidstakere i bedriften. 

Ansatt hos arbeidsgiver i to år

Det er også et krav at arbeidstaker har vært tilsatt hos vedkommende arbeidsgiver man søker permisjon hos, de siste to årene. Arbeidstakers eventuelle lovfestede fravær, for eksempel foreldrepermisjon, går ikke til fradrag i opptjeningstiden.

Organisert utdanningstilbud

Det er videre et vilkår for rett til fri at det dreier seg om et organisert utdanningstilbud. Eventuell praksis i forbindelse med utdanningen må også være organisert av utdanningsinstitusjonen. 

 

Vilkåret om at det må dreie seg om et organisert utdanningstilbud, er i henhold til forarbeider ikke ment å skulle hindre arbeidstakeren i å finne fleksible løsninger. Således vil normalt for eksempel fjernundervisning falle inn under begrepet «organisert utdanningstilbud». Selvstudium som ikke inngår i et organisert opplegg, vil derimot ikke gi rett til permisjon.

Yrkesrelatert

Det er også en forutsetning at utdanning utover grunnskole eller videregående opplæringsnivå er «yrkesrelatert». «Yrkesrelatert» utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning. Det er ikke noe vilkår for rett til permisjon at utdanningen vil ha betydning for den stilling eller arbeidsplass arbeidstakeren innehar. 

Kan arbeidsgiver si nei til permisjon?

Utdanningspermisjon kan ikke kreves «når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer», jf aml.§12-11 (2)

 

Dette betyr i praksis at arbeidstakeren ikke kan ta ut en eventuell permisjon før virksomheten har hatt mulighet til å ordne seg på en tilfredsstillende måte. I henhold til forarbeidene vil dette bero på en konkret helhetlig avveining av partenes interesser, hvor en rekke momenter vil være av betydning, herunder arbeidstakerens stilling, virksomhetens størrelse, permisjonens varighet, annet fravær i virksomheten og virksomhetens muligheter til å redusere ulempene. 

Uenig om rett til permisjon - hva da?

I medhold av aml. § 12-14 er det opprettet en tvisteløsningsnemnd som blant annet skal ta stilling til spørsmålet om rett til utdanningspermisjon i tilfeller hvor partene ikke blir enige. Denne tvisteløsningsnemnda har truffet flere vedtak som omhandler spørsmålet om hvorvidt unntaket i annet ledd kommer til anvendelse. Et eksempel på et vedtak gjaldt en sak der en pedagog som ikke fikk medhold i sitt krav om utdanningspermisjon. Grunnen til avslaget var at arbeidstakers søknad ga arbeidsgiver for lite forutsigbarhet. 

Permisjon i tre år

Hvis arbeidstaker oppfyller vilkårene for permisjon, har man som utgangspunkt krav på hel permisjon eller deltidspermisjon i inntil tre år, men arbeidsgiver og arbeidstaker kan selvsagt bli enige om permisjon ut over tre år. 

Rett til lønn og dekning av utgifter?

Arbeidstaker vil som hovedregel ikke ha rett til lønn eller dekning av utgifter fra arbeidsgiver under permisjonen, men Statens lånekasse vil etter nærmere vilkår kunne yte lån og/eller stipend. 

Hvis arbeidsgiver ønsker å dekke lønn/utgifter kan dette selvsagt avtales. 

 

Du kan lese mer om skattemessige konsekvenser der arbeidsgiver dekker utgifter til utdanning her.

Varsel til arbeidsgiver/svarfrist for arbeidsgiver

En arbeidstaker som vil kreve permisjon, må i henhold til aml. § 12-11 (4) gi arbeidsgiver skriftlig varsel om dette. Varselet skal inneholde opplysninger om utdanningens faglige innhold, varighet og om eventuelt opptak ved utdanningsinstitusjonen. Bestemmelsen angir rett til fri fra arbeidet, men ingen formell varselfrist. De reglene som er gitt om arbeidsgivers svarfrist, vil i realiteten fungere som en varselfrist. 

 

Arbeidsgiver har etter aml. § 12-11 (5) en plikt til å underrette arbeidstakeren skriftlig, snarest mulig og senest innen seks måneder om at utdanningspermisjon ikke innvilges eller må utsettes. Dersom den permisjonen arbeidstakeren ønsker, vil være kortere enn seks måneder, skal arbeidsgivers svar foreligge innen tre måneder etter at arbeidstakers søknad er mottatt. Ved utdanningspermisjon kortere enn én måned er svarfristen to måneder

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle episoder av RegelPOD

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"