avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Coronavirus (covid-19) - hvilke rettigheter og plikter har arbeidsgiver?

av Hilde Engelstad Haakonsen

Coronaviruset (covid-19), reiser mange spørsmål hos arbeidsgivere i hele Norge. Har arbeidstaker krav på sykepenger, hvordan skal det tilrettelegges, hva skjer dersom skoler og barnehager stenges, og gir ringvirkningene av viruset grunnlag for permittering?

 

Arbeidstaker er smittet av coronaviruset

Dersom arbeidstaker ikke kan være på arbeid fordi de er smittet av coronaviruset, så er det sykdom som gjør at arbeidstaker er arbeidsufør. Det medisinske vilkåret for rett til sykepenger er da oppfylt, og gitt at alle grunnvilkårene for sykepenger er oppfylt, blant annet at sykefraværet er dokumentert korrekt, så har arbeidstaker krav på sykepenger.

 

Arbeidstaker kan være smittet av coronaviruset

Arbeidstaker som kan være smittet av coronavirus og som må holdes isolert i mulig inkubasjonstid på 14 dager kan ha rett på sykepenger hvis han/hun utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at du faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at du er smittebærer. 

 

Lege må gjøre en faglig forsvarlig vurdering av om arbeidstaker antas å være smittebærer av coronaviruset, og det er viktig at du ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning av viruset. Dersom legen kommer til denne konklusjonen, skal dette godtas som grunnlag for sykepenger. 

 

De øvrige vilkårene for rett til sykepenger må også være oppfylt for at retten til sykepenger skal være tilstede.

 

Jobbe hjemmefra?

Dersom arbeidstaker må sitte i karantene, men ikke er syk, må det også vurderes om arbeidsgiver har mulighet for å tilrettelegge slik at arbeidstaker fortsatt kan utføre sine arbeidsoppgaver, f.eks ved å gi mulighet for hjemmekontor Dersom dette er tilfellet vil arbeidstaker ikke ha rett på sykepenger, men lønn som ordinært.

 

Arbeidstaker ønsker selv å være i karantene

Dersom arbeidstaker selv ønsker å isolere seg i hjemmet pga smittefare, vil han i denne situasjonen ikke ha krav på sykepenger.

 

Arbeidsgiverperioden

De ordinære reglene for arbeidsgiverperioden gjelder også ved sykmelding som følge av coronavirus. 

 

Egenmelding - varslet endringer

Regjeringen ønsker at arbeidstakere i hjemmekarantene etter utenlandsopphold, skal kunne benytte egenmelding som dokumentasjon for fraværet.

 

Regjeringen har varslet lovendringer vedrørende reglene for egenmelding, og det ventes at reglene vedtas på Stortinget i løpet av uke 12.

 

Arbeidsgivere oppfordres til å akseptere egenmelding i arbeidsgiverperioden når arbeidstakere følger myndighetenes pålagte karantenekrav etter utenlandsopphold, selv om lovendringen enda ikke er vedtatt. Dette er for å redusere belastningene for fastlegene og legevaktsordningen, slik at de kan bruke tiden sin på å behandle pasienter, ikke på å skrive sykmeldinger.

 

Hva hvis skole/barnehage stenges?

NAV skriver følgende om retten til omsorgspenger ved stenging av barnehager og skoler.

 

"Ved stenging av barnehage eller skole vil du ha rett til å bruke omsorgspenger.

 

Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. De fleste har rett på opptil 10 dager. Dersom du for eksempel er alene om omsorgen for barnet, har flere barn enn to, har omsorg for kronisk syke eller funksjonshemmede barn, kan du ha rett på flere omsorgsdager.

 

Arbeidsgiveren din skal dekke de første 10 dagene med omsorgspenger. Når arbeidsgiver har utbetalt 10 dager, kan det søkes om refusjon fra NAV for de overskytende dagene."

 

Det kan komme endringer her.

 

Permittering

Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Dette kan for eksempel være omsetningssvikt, mangel på tilgang til råvarer mm.

 

Coronaviruset kan gi adgang til permittering, men det må da foreligge eksempelvis problemer med å få inn råvarer eller vareleveranser, kunder som uteblir og manglende omsetning, som igjen medfører produksjonsmessige problemer for virksomheten. Dersom permittering kun begrunnes med frykt for smitte, vil det etter vår mening antagelig ikke være en saklig grunn som gir mulighet til permittering. Frykt for smittefare medfører ikke i seg selv sysselsettingsproblemer.

 

Som hovedregel gjelder det en 14 dagers varslingsfrist ved permittering. I særskilte tilfelle - typisk i akutte situasjoner der uforutsette ting oppstår - kan likevel permittering foretas med 2 dagers varsel. Hvilken varselfrist som skal benyttes må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.

 

Ved permittering kan arbeidstakeren ha krav på lønn i arbeidsgiverperioden ved permittering samt dagpenger fra NAV etter nærmere vilkår.  

 

Regjeringen har kommet med forslag om å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager, og å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Samtidig foreslår de å redusere kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober. Dette for at bedriftene skal få redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon. Frem til endringene trer i kraft, vil det fortsatt være 15 dager med lønnsplikt som gjelder i arbeidsgiverperioden ved permittering. Du kan lese mer om dette her.

 

Vi har satt opp et webinar som tar nærmere for seg hvilken betydning coronaviruset kan få for arbeidsgivere. Les mer og meld deg på her.