Mine områder
Hjelp

Viktig informasjon lønn/skatt

av Hilde Engelstad Haakonsen

Arbeidsgiveravgift
Det er enighet på Stortinget om at satsen for arbeidsgiveravgift i to måneder skal reduseres med 4 prosent. Det er ikke bekreftet hvilke to måneder det vil gjelde, eller alle detaljer rundt hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

 

A-ordningen informerer om følgende:

“Vi vil presiserer at a-meldingen skal rapporteres som tidligere. Det vil si at opplysningspliktig beregner etter vanlige prosentsatser og rapporterer arbeidsgiveravgift som før. De som allerede har sendt a-melding for mars, trenger heller ikke foreta seg noe.”

 

Vi kommer tilbake med mer informasjon når detaljene i forslaget foreligger.

 

Midlertidig stopp i tvangsmulkt pga. coronaviruset

På grunn av konsekvensene koronaviruset får for mange arbeidsgivere, stopper Skatteeaten automatisk tvangsmulkt for alle som leverer a-melding.


Det betyr at arbeidsgivere ikke blir sanksjonert hvis a-meldingen kommer etter fristen. I første omgang stopper vi tvangsmulkt for a-melding med leveringsfrist 5. mars.

 

Det er uansett viktig å sende inn korrekte a-meldinger innen fristen eller så fort det lar seg gjøre, slik at ansatte ligger inne med riktige opplysninger hvis de trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden.

 

Du kan lese mer på skatteetaten sine sider.

 

Har den ansatte krav på å beholde firmabilen under permittering?
Svaret på dette spørsmålet er avtaleregulert. Hvis arbeidsgiver ikke har regulert hva som skal skje med bilen hvis ansatte permitteres, eller dette på annen måte er regulert av bedriftens praksis, så vil det i mange tilfeller være riktig at den ansatte beholder bilen.


Skal ansatte som er permittert skatte av firmabilen?
Hvis den ansatte beholder bilen under permittering så gjelder de ordinære reglene for firmabilbeskatning. Fordelen skal rapporteres hver måned. Hvis den ansatte har firmabil, men ikke lønn som kan dekke skatten/forskuddstrekket så skal arbeidsgiver gi beskjed til Skattekontoret.

 

Dette vil også gjelde hvis den ansatte har andre naturalytelser, men hvor det ikke utbetales lønn.

 

Hvilke regler for beskatning gjelder når ansatte leverer inn firmabilen mens de er permittert?

Det er strenge regler for å unngå beskatning av firmabil. Men hvis ordningen med firmabil avsluttes og den ansatte leverer fra seg bilen og nøklene vil det det etter vårt syn ikke foreligge grunnlag for beskatning.

 

Det er viktig å være oppmerksom på at beskatning av firmabil gjelder hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon for den ansatte. Det vil si at hvis bilen leveres tilbake til arbeidsgiver midt i mars måned, så skal bilen beskattes fullt ut for mars.

 

For ansatte som disponerer yrkesbil med elektronisk kjørebok og beskattes etter faktisk kjørte kilometer privat, vil det etter vårt skjønn ikke være grunnlag for endringer av beskatning ved permittering.

 

Trekkplikt når arbeidsgiver dekker innkjøp til hjemmekontor?

Mange ansatte jobber nå fra hjemmekontor og har kjøpt skjermer, kabler mv for å kunne jobbe effektivt selv om de ikke er på kontoret. I noen virksomheter er det avtalt at arbeidsgiver skal dekke kostnaden. Vil en slik dekning være trekkfri?

 

Vi mener at svaret på spørsmålet vil avhenge av om det er arbeidsgiver eller ansatte som eier utstyret som er kjøpt inn.

 

Er dette utstyr som eies av arbeidsgiver og lånes ut til de ansatte så vil dekningen kunne anses trekkfri. Er det ansatte som blir eier at utstyret så mener vi dekningen som utgangspunkt er trekkpliktig.

 

Videre kan det gis godtgjørelse til dekning av utgifter til hjemmekontor, hvis den ansatte benytter et eget rom til hjemmekontor. Når godtgjørelsen ikke er større enn kr 1850 i løpet av inntektsåret og den ansatte skriver en utgiftsoppgave kan utbetalingen skje trekkfritt.

 

Får utlendinger utstedt skattekort nå som Skattekontorene er stengt for personlig oppmøte?

Arbeidsgiver kan søke om skattekort på vegne av den ansatte via Skatteetatens sider. ID-kontroll vil bli foretatt senere når ID-kontorene gjenåpner. For å kunne gjennomføre ID-kontroll senere, må arbeidsgiver oppgi korrekt adresse, e-postadresse og telefonnummer på arbeidstakeren.

 

Skatteetaten sier de vil ta kontakt med de det gjelder når publikumsmottakene gjenåpner og det kan foretas ID-kontroll ved fysisk oppmøte.

 

Lønnsforum vår 2020
Les mer og meld deg på her.

 

Anbefaler forøvrig å abonnere på følgende område på Community

Fagområde for Lønn & HR

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"