Mine områder
Hjelp

Versjonsnytt for versjon 34

av Hermod Gundersen (Oppdatert ‎06-12-2021 11:44 av Hermod Gundersen VISMA )

nedlastinger_blue.jpgHer er en oversikt over versjonsnytt for programversjon 34. Nyheter i automatiske oppdateringer fremkommer i senere artikler som distribueres sammen med oppdateringene.

 

Endringer fra oppdateringer i versjon 33

Visma Finale-produktene har kontinuerlig oppdatering gjennom hele året med automatiske programoppdateringer. Dette gjør at det ikke er spesielt mange endringer fra siste oppdatering for versjon 33 til første versjon av versjon 34. Det er likevel nødvendig av tekniske årsaker å komme med en ny programversjon en gang årlig i forbindelse med årsoppdateringer av øvrige Visma Finale-programmer.

 

Automatiske programoppdateringer

Som i tidligere år vil Visma Finale-programmene bli gjenstand for automatiske programoppdateringer som sikrer at det kun er behov å foreta installasjon av programvaren en gang årlig. Visma Finale Skatt vil bli tilgjengelig ca 20. februar.

 

Endringer i forbindelse med skattepapirer for inntektsåret 2020:

Skattepapirene for 2021 er med i denne programversjonen med de siste utgavene av disse fra Skatteetaten. Skatteetaten har ikke ferdigstilt skjemaene i endelig utgave, men erfaringsmessig vil det kun inntreffe bagatellmessige endringer i skjemaene etter 1. desember.

 

Ikke publiserte skattesatser mv.

Visse satser blir som vanlig ikke gjort tilgjengelig før etter inntektsårets utgang. Dette gjelder satser som er nødvendig for verdsettelse av formue av næringseiendom, inntektsfastsetting for kraftforetak, skjermingsrente som er nødvendig for fastsetting av inntekt for ANS, DA, KS og kalkulator for beregning av formuesverdi for boligeiendommer. Disse satsene vil bli lagt ut i automatiske programoppdateringer etter at de er blitt offentliggjort.

 

Endringer av kommunenummer fra og med 2020

En rekke kommunenummer ble endret fra og med 01.01.2020. Det er ingen slike endringer fra 2020 til 2021. Versjon 34 inneholder derfor samme kommunenummertabell som versjon 33.

 

Vær oppmerksom på at kommunenummerendringer kan ha medført endringer i gårds- og bruksnumre for eiendommer etter at kommuner er slått sammen.

 

Midlertidige endringer releatert til særskilte regler etter Korona-utbruddet

Reglene om tilbakeføring av inntekt i 2020 mot positiv inntekt de to foregående årene (midlertidig koronaregel) gjelder ikke for 2021. Startavskrivninger er heller ikke aktuelt for 2021.

 

Avstemming av MVA hensyntar nedsatt avgiftssats fra 12 % til 6 % for lav avgiftssats i tiden 1. april 2020 til 30. september 2021.

 

Endringer i noteopplysninger i regnskapsloven med ikrafttredelse 1. juli 2021

Det er gjort betydelige forenklinger i noteopplysninger for små foretak fra og med 2021. Dette har også medført endringer i påkrevde opplysninger i skjema RR-0002 Årsregnskap til regnskapsregisteret. Fra og med 2021 er de påkrevde opplysningene om aksjekapital og liste over datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet blitt opphevet. Dette medfører at skjema RR-0002-U Årsregnskap har fått kun følgende tilleggsopplysninger som er påkrevd for små foretak:

  • Antall årsverk
  • Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer av styre mv. 

 

Ny teknisk versjon av RR-0002 Årsregnskap til regnskapsregisteret

Regnskapsregisteret forventes å anvende ny teknisk versjon av RR-0002-U fra 15. desember 2021. Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Konsolideirng versjon 34 støtter kun denne nye versjonen som ennå ikke er klar.

 

Dersom det er nødvendig å sende inn årsregnskaper for selskaper med avvikende regnskapsår utarbeidet for 2021 med programversjon 33 for 2020/2021, så må innsendelse til Regnskapsregisteret foretas med programversjon 33 frem til vi kommer med en automatisk oppdatering som åpner for innsendelse til Regnskapsregisteret for programversjon 34. En slik automatisk oppdatering vil komme straks Regnskapsregisteret har denne versjonen tilgjengelig i Altinn.

 

Andre endringer i regnskapsloven vedtatt med virkning fra 1. juli 2021

Endringer som ikke er forenklinger har ikrafttredelse for regnskapsår som starter 1. juli 2021 eller senere. Dette gjelder:

  • bortfall av ekstraordinære poster i oppstillingsplanen
  • noter til regnskapet skal nummereres fortløpende når de refereres til i resultatregnskap og balanse

Når det gjelder ekstraordinære poster, er disse derfor fortsatt tilgjengelig i oppstillingsplanen i denne programversjonen.

 

Når det gjelder automatisk nummerering av noter, så vil det gjelde ulike regler for selskaper stiftet 1. juli 2021 eller senere sammenlignet med selskaper stiftet før denne dato. Vi har valgt å innføre denne automatiske nummereringen for alle klienter i programversjon 34, siden det er tillatt men ikke pliktig å sortere slik i 2021, og det vil for etterfølgende år være plikt til slik sortering.

 

Endringer i funksjonalitet i offentlig regnskap når det gjelder noter

  • Noter blir sortert i den orden de er referert til.
  • Dersom det ikke er referert til en note i en linje som vises på utskrift av regnskapet, vil noten bli utelatt fra utskrift.
  • Man kan likevel velge på en enkelt note at den skal skrives ut selv om det mangler referanse til noten i regnskapet.
  • En note som ikke er referert til, vil alltid komme sist i noterekkefølgen ved utskrift.
  • For små selskaper vil det i versjon 34 automatisk bli angitt at noter uten referanse skal utelates fra utskrift.
  • De notene som finnes på en klient i verasjon 33, vil fortsatt vises i versjon 34. Dersom det er ønskelig å fjerne noter som man ikke har plikt til å ha i regnskapet for 2021, må man selv slette noten fra den enkelte klient.

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"