Mine områder
Hjelp

Versjonsnytt for versjon 35

av Hermod Gundersen (Oppdatert ‎07-12-2022 14:30 av Knut Lofsberg VISMA )

small.jpgHer er en oversikt over versjonsnytt for programversjon 35. Nyheter i automatiske oppdateringer fremkommer i senere artikler som distribueres sammen med oppdateringene.

 

Endringer fra oppdateringer i versjon 34

Visma Finale-produktene har kontinuerlig oppdatering gjennom hele året med automatiske programoppdateringer. Dette gjør at det ikke er spesielt mange endringer fra siste oppdatering for versjon 34 til første versjon av versjon 35. Det er likevel nødvendig av tekniske årsaker å komme med en ny programversjon en gang årlig i forbindelse med årsoppdateringer av øvrige Visma Finale-programmer.

 

Automatiske programoppdateringer

Som i tidligere år vil Visma Finale-programmene bli gjenstand for automatiske programoppdateringer som sikrer at det kun er behov å foreta installasjon av programvaren en gang årlig. Visma Finale Skatt er nå erstattet av Visma Periode & År.

 

Endringer i forbindelse med skattepapirer for inntektsåret 2022:

Skattepapirene for 2022 er med i denne programversjonen med de siste utgavene av disse fra Skatteetaten. Skatteetaten har ikke ferdigstilt skjemaene i endelig utgave, men erfaringsmessig vil det kun inntreffe bagatellmessige endringer i skjemaene etter 1. desember.

 

Ikke publiserte skattesatser mv.

Visse satser blir som vanlig ikke gjort tilgjengelig før etter inntektsårets utgang. Dette gjelder satser som er nødvendig for verdsettelse av formue av næringseiendom, inntektsfastsetting for kraftforetak, skjermingsrente som er nødvendig for fastsetting av inntekt for ANS, DA, KS og kalkulator for beregning av formuesverdi for boligeiendommer. Disse satsene vil bli lagt ut i automatiske programoppdateringer etter at de er blitt offentliggjort.

 

Endringer i offentlig renskap i regnskapsloven med ikrafttredelse 1. juli 2021

Regnskapslovens oppstillingsplan er endret, slik at ekstraordinære poster ikke skal vises i oppstillingsplanen. Regnskapsposten "Ordinære resultat før skatt" nå heter "Resultat før skatt", mens "Ordinært resultat er falt bort og "Årsresultat" kommer direkte etter skattekostnader.

 

Ny teknisk versjon av RR-0002 Årsregnskap til regnskapsregisteret

Regnskapsregisteret har kommet med en ny teknisk programversjon fra 2022, men ekstraordinære poster er ikke fjernet fra Regnskapsregisterets oppstillingsplan.

 

Skatteskjemaer enkeltpersonforetak / personlige skattytere

Visma Finale Årsoppgjør støtter ikke personlige skattytere fra og med inntektsåret 2022. Visma Finale Skatt er nå erstattet av Visma Periode & År

 

Eksport av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Periode & År

Det er i år som i fjor tilgjengelig eksport av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Periode & År. Visma Periode & År støtter i 2022 følgende selskapstyper:

 • Enkeltpersonforetak
 • Aksjeselskaper
 • Andre upersonlige selskaper, men ikke samvirkeforetak

Forøvrig gjelder følgende for inntektsåret 2022:

 • Samvirkeforetak og selskaper med deltakerfastsetting (ANS, DA, KS mv.) må fortsatt utarbeides i Visma Finale Årsoppgjør for inntektsåret 2022.
  • Skatteetaten har ikke utarbeidet støtte for samvirkeforetak i ny skattemelding for 2022, men dette kommer fra og med 2023.
  • Visma Periode & År støtter ikke i 2022 ANS, DA og KS, selv om disse støttes i ny skattemelding. Støtte for ANS, DA og KS kommer i Visma Periode & År fra og med inntektsåret 2023.
 • Følgende forhold støttes ikke i ny skattemelding i 2022, og medfører at disse skattyterne må utarbeide skattemeldinger i gammel løsning i Visma Finale Årsoppgjør, og kan ikke bruke ny skattemelding i Visma Periode & År:
  • Skattytere som anvender RF-1123 Kontrollerte transaksjoner og mellomværender
  • Kraftverksbeskatning med skjema RF-1151, RF-1152, RF-1153, RF-1156 og RF-1161. Unntaket for kraftverk er kraftverk eid av personlig skattyter, som må legge ved RF-1152 Avskrivning av særskilte driftsmidler i kraftverk som PDF.
 • Videre har ikke ny skattemelding i 2022 støtte for begrensning i rentefradrag, noe som medfører at selskaper med følgende forhold MÅ utarbeide skattemelding etter gammel løsning, og må derfor bruke Visma Finale Årsoppgjør også for inntektsår 2022. Dette gjelder selskaper med følgende forhold:
  • Selskaper med netto rentekostnader over kr 5 mill.
  • Selskaper som er med i et konsern der konsernet samlet har netto rentekostnader over kr 25 mill.
  • Selskaper med fremført rentefradrag fra tidligere år.

Ny skattemelding skal for inntektsåret 2023 støtte alle ovennevnte forhold som ikke støttes i 2022.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"