Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2022-04

25-03-2022 10:59 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1433 Weergaven

 

Mededelingen

Vooraankondiging: functionaliteit betaald ouderschapsverlof

Per 2 augustus 2022 mogen werknemers gebruik maken van betaald ouderschapsverlof. Dit verlof duurt maximaal 9 weken en de werknemer krijgt gedurende dit verlof een uitkering van het UWV. Die uitkering vraag je als werkgever aan en betaal je in principe namens het UWV uit op de salarisstrook.

Wij ontvangen reeds veel vragen over de ontwikkeling van functionaliteit voor deze nieuwe wetgeving. Daarom schetsen we hier een beknopt tijdspad van de functionaliteit die we gaan leveren. De betreffende functionaliteit zal in meer detail worden toegelicht in de release waarin deze wordt geleverd. Dit betreft het tijdspad voor Beaufort. Er wordt daarnaast op korte termijn algemene communicatie geplaatst vanuit heel Youforce. Zie ook de release notes 2022-04 van Gemal (publicatiedatum 30 maart) voor een tijdspad voor dat product.

In release 2022-05 wordt de basisinrichting voor deze regeling vrijgegeven. Dit betreft o.a. nieuwe rubrieken en stuurgegevens waarmee vanaf augustus het ouderschapsverlof in Beaufort en Self Service aangestuurd kan worden. De oplossing zal wat Beaufort betreft in grote lijnen vergelijkbaar zijn met die voor het aanvullend geboorteverlof. We leveren de nieuwe inrichting al eerder uit om je in de gelegenheid te stellen voorbereidingen te treffen in Self Service.

In latere releases zullen we de overige functionaliteit uitleveren. Denk hierbij aan de Beaufort aanvraagschermen en het benodigde EDI verkeer naar het UWV.

CAO waterbedrijven - Benaming schalen aangepast

Zie ook release notes Payroll Gemal 2022-04.

De benaming van de salarisschalen van salarisregeling 22 Waterbedrijven is gebaseerd op een systematiek uit het verleden die tegenwoordig problemen oplevert bij de herkenbaarheid van de schalen. Om de herkenbaarheid te verbeteren, is voor gekozen de salarisregeling tijdelijk aan te passen door iedere salarisschaal twee keer op te nemen : 1 keer onder de oude naam en 1 keer onder de nieuwe naam. Deze aanpassing van de salarisregeling is tijdelijk en zal in release 2022-07 door Payroll Gemal beëindigd worden.

Als de salarisregeling wordt gebruikt is het dringende verzoek om alle actieve dienstverbanden vóór release 2022-07 over te zetten van de oude schaal naar de nieuwe schaal. Overzetten van de oude - naar de nieuwe schaal kun je doen met de functie 700120 Collectieve mutaties of door van ieder individueel dienstverband de schaal te wijzigen in de functie 160052 Salaris. Vergeet bij deze omzetting niet om ook de schaal van een eventueel garantiesalaris om te zetten.

Nieuwe toelagenregeling en vervallen levensloopregeling

In release 2022-01 zijn de levensloopregelingen 1, 2 en 3 komen te vervallen, waarna in release 2022-03 een aantal van de exportcodes die gebruikt werden om deze regelingen aan te sturen zijn hergebruikt om vanaf dat moment de toelagenregelingen 4, 5 en 6 aan te sturen. Inmiddels is gebleken dat een aantal gebruikers in HR Core Beaufort één of meerdere van de levensloopregelingen feitelijk al in gebruik had genomen als toelagenregeling.

Als je één van de levensloopregelingen al in gebruik hebt als een toelagenregeling, dan is het zaak om de rubrieken van de gebruikte levensloopregeling over te zetten naar de corresponderende toelagenregeling als volgt:

Levensloopregeling 1

Toelagenregeling 4

Rubriek

Omschrijving

Exportcode

Rubriek

Omschrijving

Exportcode

P01393

(Vervallen) Perc.tlg levens 1

01393

P11393

Percentage toelage 4

01393

P08060

(Vervallen) Correctie grondslag levensloop 1

02060

P18060

Correctie grondslag toelage blokkeren 4

02060

P02567

(Vervallen) Toelage levensloop 1

02567

P12567

Toelage afwijkend bedrag 4

02567

Levensloopregeling 2

Toelagenregeling 5

P01396

(Vervallen) Perc.tlg levens 2

01396

P11396

Percentage toelage 5

01396

P08061

(Vervallen) Correctie grondslag levensloop 2

02061

P18061

Correctie grondslag toelage blokkeren 5

02061

P02568

(Vervallen) Toelage levensloop 2

02568

P12568

Toelage afwijkend bedrag 5

02568

Levensloopregeling 3

Toelagenregeling 6

P01399

(Vervallen) Percentage toelage levensloop 3

01399

P11399

Percentage toelage 6

01399

P08062

(Vervallen) Correctie grondslag levensloop 3

02062

P18062

Correctie grondslag toelage blokkeren 6

02062

P02569

(Vervallen) Toelage levensloop 3

02569

P12569

Toelage afwijkend bedrag 6

02569

Als het nodig is om rubrieken volgens bovenstaand schema over te zetten van een levensloopregeling naar een toelagenregeling, dan kan dit gedaan worden in een afwijkende sessie GSA (Geen mutaties salarisverwerking) aangezien de gegevens al onder de juiste invoercodes geregistreerd zijn in Payroll Gemal en daarom niet opnieuw aangeleverd hoeven te worden.  Een afwijkende sessie kan gestart worden via de functie 150102 Afwijkende sessiegegevens.

Nieuw

CAO minimumloon per uur

Waarom

Met ingang van 2022-01 is het mogelijk om een per CAO afgesproken minimumloon per uur te hanteren. In release 2022-02 hebben we de hiervoor benodigde rubrieken toegevoegd aan HR Core Beaufort en de synchronisatie van werkgevergegevens aangepast. In deze release hebben we de indicatieve berekening van het bruto salaris en het bruto garantiesalaris aangepast, zodat de berekening gebruik maakt van het CAO minimum uurloon. Voorwaarde hiervoor is dat het CAO minimum uurloon is ingericht in Payroll Gemal en door middel van een synchronisatie van werkgevergegevens beschikbaar is in HR Core Beaufort.

Hoe

De aangepaste indicatieve berekening van het bruto salaris en het bruto garantiesalaris is beschikbaar in de volgende functies:

 • 160060 Bepalen brutosalarissen
 • 160052 Salarisgegevens.
  Bij het starten van deze functie wordt een berekening uitgevoerd afhankelijk van de waarde van het stuurgegeven HERBSAL. Daarnaast wordt een berekening uitgevoerd bij het opslaan van gewijzigde salarisgegevens. Een berekende aanvulling op het salaris tot het bedrag van het CAO minimumloon wordt in het tabblad Opbouw salaris gepresenteerd als Aanvulling minimumloon.

Het CAO minimumloon wordt uitsluitend toegepast als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is:

 • Voor de instelling is een CAO minimum uurloon en een CAO minimumloon bekend (respectievelijk rubrieken S03461 en S03462).
 • De medewerker wordt verloond volgens middels schaal/anciënniteit.
 • De medewerker valt niet onder het minimum jeugdloon.
 • De medewerker is niet geblokkeerd voor de toepassing van het CAO minimumloon.

Actie

Nadat het CAO minimumloon is ingericht in Payroll Gemal moet een synchronisatie van werkgevergegevens met Gemal Direct worden uitgevoerd via de functies 430010 Aanvraag synch. Gemal Direct en 430005 Importeren Gemal Direct. Nadat de gegevens voor het CAO minimumloon beschikbaar zijn gekomen in HR Core Beaufort, kan een herberekening van het bruto salaris worden uitgevoerd met de functie 160060 Bepalen brutosalarissen.

Verwijderd

Officelink 

Waarom

Meer dan ooit richt Visma | Raet zich op het moderniseren en toekomstbestendig maken van haar software. Dit betekent dat wij kritisch kijken naar de houdbaarheid van onze producten. Welke producten kunnen nog jaren mee, welke producten moeten wij moderniseren en welke producten gaan we uitfaseren. Officelink is een product uit de laatste categorie. Het is oud en loopt inmiddels tegen technische grenzen aan. Zo is de veelgevraagde integratie met Office 365 niet mogelijk. Wij hebben daarom besloten om te stoppen met het ondersteunen van Officelink.
Al enige jaren bieden wij de opvolger van Officelink aan: Template Editor. Het overgrote deel van onze klanten is inmiddels overgestapt op deze template editor, die volledig online is en daarmee een toekomstbestendige oplossing is. Een oplossing die je volledig kunt integreren in de Youforce HR-processen.

Ter info: in april zal ook versie 2.0 van de Template Editor worden uitgerold. Deze bevat onder andere ondersteuning voor alle moderne browsers en biedt een verbeterde gebruikerservaring. Meer informatie op de Community.

Zoals al geruime tijd is aangekondigd in eerdere release notes en op de community, zal in deze release de Officelink functionaliteit in Beaufort daadwerkelijk komen te vervallen.

Hoe

Alle relevante functies met betrekking tot Officelink (functietypen L, C, D en E) zijn uit de menu's verwijderd. Deze kunnen ook niet meer opnieuw geactiveerd of ingericht worden. Ook in de helptekst zullen de verwijzingen naar Officelink zijn verdwenen.

Actie

Eigen (klant specifieke) Officelink functies en/of procedures dien je zelf te de-autoriseren, zodat ze niet meer in de Beaufort menu's aanwezig zijn.

Gewijzigd en verbeterd

Voorkomen deling door 0 bij niet ingevulde startdatum verlofberekening

Waarom

Bij het verwerken van indirecte verlofmutaties verscheen in bepaalde gevallen de foutmelding 'divide by zero' (delen door 0),  waarna het verwerkingsproces werd afgebroken. De reden hiervan was dat bij de onderhavige verlofsoortregeling de startmaand niet was ingevuld.

Hoe

Om deze foutsituatie te voorkomen, wordt in deze situatie het volgende uitgevoerd:

1) Is de startmaand van een verlofsoortregeling leeg, dan wordt deze overgenomen van de betreffende verlofregeling;

2) Is de startmaand van de verlofregeling ook leeg, dan wordt als startmaand de waarde 1 genomen.

In die gevallen dat deze uitzonderingssituaties van kracht zijn, wordt dit op het verwerkingsverslag van Indirect muteren afgedrukt met de melding dat de startmaand van de verlofsoort en/of verlofregeling niet gevuld zijn. Op basis daarvan kun je de verlofinrichting als aanpassen.

Ook op het overzicht 'Verslag verlofrechtenberekening' wordt melding PI_0520 of PI_0547 getoond bij de dienstverbanden die vallen onder de verlofregeling. Datzelfde geldt ook voor de functie 'Eindejaarsverwerking verlof'. 

Actie

Constateer je melding PI_0520 of PI_0547, controleer dan bij de verlofsoortregeling en/of verlofregeling of de startmaand juist is ingevuld en voer de juiste waarde in.

Aanpassing rubriekeigenschappen en exportcodes

Waarom

Voor de salaris-aanlevering aan Gemal zijn circa 2000 Beaufort rubrieken gekoppeld aan Gemal invoercodes. Hierbij moeten bepaalde eigenschappen van de Beaufort rubrieken en de Gemal invoercodes gelijk zijn. Geconstateerd is, dat in een aantal gevallen de eigenschappen van de Beaufort rubrieken niet gelijk lopen met de eigenschappen van de Gemal invoercodes. Met deze release worden de geïdentificeerde verschillen rechtgetrokken voor wat betreft de volgende eigenschappen van de Beaufort rubrieken:

 • Omschrijving rubriek (en exportcode)
 • Minimum-/maximumwaarde en bereik
 • Vervangende mutatie
 • Afwijkende begindatum (DIW <> begindt loonper)
 • Terugwerkende kracht mutatie vorig jaar (Herrek. vorig jaar)

Hoe

In onderstaande tabel is aangegeven van welke rubrieken 1 of meer eigenschappen zijn aangepast en wat de aanpassingen zijn. Ingeval de omschrijving van de rubriek wijzigt, is tevens de omschrijving van de bijbehorende exportcode aangepast. Voor de rubrieken P00425 en P00431 zijn uitsluitend positieve waarden toegestaan, vandaar dat het bereik is gewijzigd naar '+'.

Rubriek

Omschrijving

Min

Max

Bereik

Vervangende
mutatie

DIW <>
begindt loonper

Herrek
vorig jaar

P00425

 

0,00

 

+

   

J

P00431

Afwijkende dagen WAO-WIA uitkering

0,00

 

+

     

P00005

Uitkering WIA dagbedrag

0,00

   

J

   

P00077

Uitkering IP dagbedrag

0,00

   

J

   

P00570

         

J

 

Actie

Bij een wijziging van de omschrijving van een rubriek is het advies om in de functie 210000 Rubrieken de bijbehorende vensteromschrijving van de rubriek aan te passen aan de gewijzigde omschrijving.

Opgeloste meldingen

Rubrieken voor waarnemingstoelage worden ten onrechte leeggemaakt (change 3030206)

Melding

Als een indirecte mutatie van rubriek P00332 Code soort loner of P00314 Code salarisregeling wordt verwerkt, dan worden de rubrieken voor de waarnemingstoelage leeggemaakt, ook al is de waarde van P00332 of P00314 niet gewijzigd door de indirecte mutatie. De rubrieken die ten onrechte worden leeggemaakt zijn:

 • P02095 Waarneming schaal
 • P02096 Waarneming ancienniteit
 • P02117 Waarneming proc. inschaling
 • P12102 Waarneming rato

Oplossing

Als door een indirecte mutatie van rubriek P00332 Code soort loner of P00314 Code salarisregeling de reeds aanwezige waarde van de rubriek niet wijzigt, worden de rubrieken voor de waarnemingstoelage niet langer leeg gemaakt.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

WAB-indicatoren ten onrechte verplicht (change 3042174)

Melding

Als rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding de waarde 55 (Uitkering ihkv wet APPA) heeft, zijn de WAB-indicatoren ten onrechte verplicht rubrieken.

Oplossing

Als rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding de waarde 55 (Uitkering ihkv wet APPA) heeft, zijn de volgende rubrieken niet langer verplicht:

 • P02268 Code aarde arbeidsverhouding
 • P08259 Code contract (on)bepaalde tijd
 • P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst
 • P12474 Code oproepovereenkomst

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

Uitbreiding reden uit dienst LA/UPA verplicht  (change 3322200)

Melding

De reden uit dienst LA/UPA is verplicht in een aantal combinaties van rubriek codes en hierin ontbreken de codes arbeidsverhouding (P02268) 21, 22, 23 en 24.

Oplossing

De controle hierop is uitgebreid met code arbeidsverhouding (P02268) 21, 22, 23 en 24 en is geworden:

De Reden uit dienst LA/UPA (P00850) is alleen verplicht als

de Code soort inkomstenverhouding (P00893) = 11, 13 of 15

EN 

de Code aard arbeidsverhouding (P02268)= 01, 10, 11, 21, 22, 23,24, 82 of 83

EN

de Datum uit dienst (P00830) of Datum uit dienst loonaangifte (P02941) is gevuld.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

Maximaal aantal items (dagen) op scherm 'Werkpatroon werknemer' bereikt (change 3110340)

Melding

Op het scherm 'Werkpatroon werknemer' is het aantal items beperkt tot 14, maar het blijkt dat er gebruik wordt gemaakt van meer dan 14.

Oplossing

De beperking van 14 items is gewijzigd naar 99.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

Melding 'Uniface 9 has stopped working' bij Synchroniseren inzet (change 3284742)

Melding

In een specifieke situatie werden inzetregels niet goed afgehandeld (verwijderd) bij de functie Synchroniseren inzet. En er werd dan een pop-up melding gegeven met de tekst 'Uniface 9 has stopped working'. 

Oplossing

De programmatuur is aangepast zodat op een juiste wijze de te verwijderen inzetregels worden verwijderd.

Actie

Als deze situatie zich bij jou heeft voorgedaan voor deze release, dan kun je Synchroniseren inzet nogmaals draaien.

Melding in venster In- en uit dienstgegevens (change 3307234)

Melding

In een specifieke situatie waarbij het mogelijk is om te kiezen uit meerdere standaard werktijden (stuurgegeven NORMUREN) in combinatie met het gescheiden vastleggen van contract- en uitbreidingsuren (stuurgegeven UURMETH) verschijnt bij het opslaan van gegevens "ten onrechte de melding (0129) Veld is verplicht".

Oplossing

De werking van het venster Ïn- en uitdienstgegevens is aangepast zodat het in de beschreven situatie mogelijk is om een afwijkende standaard werktijd te selecteren en op te slaan.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.