Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2022-07 (upgrade 24)

26-06-2022 17:27 (Bijgewerkt op 27-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2187 Weergaven

Mededelingen

Onderwijs: afschaffing lerarenportfolio

Waarschijnlijk heb je al vernomen dat het lerarenportfolio gaat verdwijnen: minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft dit per brief op 17 februari 2022 aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten. De bepalingen over het Lerarenregister komen per 1 augustus  2022 niet meer voor in de diverse onderwijswetten en daarmee komt op die datum ook het lerarenportfolio te vervallen. 

Wat verandert er?

Vooruitlopend op de afschaffing sluit DUO per 1 juli de toegang tot het lerarenportfolio. Vanaf die datum kun je geen gegevens van leraren meer aanleveren. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het DUO

Om onbedoelde exports te voorkomen, adviseren wij je om het stuurgegeven LR_AAN  op 'N' te zetten en eventuele aan functie 140030 - Export Lerarenregister gerelateerde batchopdrachten te verwijderen. Het wijzigen van een stuurgegeven gaat via Applicatiebeheer > Stuurgegevens > Wijzigen stuurgegevens.

Betreffende functionaliteit zal op een later moment fysiek uit Beaufort worden verwijderd. Dit geldt uiteraard uitsluitend voor Onderwijs klanten.

Bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten

In de release notes van Payroll Gemal voor release 2022-06 is melding gemaakt van het feit dat voor de verwerking van invoercodes 02540 tot en met 02548 en invoercode 02454 voortaan een percentage wordt vastgelegd in plaats van een deeltal x/18.

Voor HR Core Beaufort betreft dit de rubrieken P00540 tot en met P00548 en P03454. Deze rubrieken zijn onderdeel van de inrichting van de standaardregeling 01 Regeling 1 BAW (35) in de module Tijdregistratie.

In HR Core Beaufort wordt bij deze rubrieken van oudsher al een percentage vastgelegd in plaats van een deeltal x/18 waardoor de wijziging in Payroll Gemal geen onmiddellijk effect heeft op HR Core Beaufort. Dit percentage is informatief, en speelt geen rol in de periodeverwerking.

Als het binnen de organisatie belangrijk is om een wijziging van de percentages vanuit historisch perspectief zichtbaar te maken, is het aan te raden om een tweede regeling voor bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten aan te maken, die een kopie is van de bestaande regeling met dien verstande dat de percentages aangepast zijn t.o.v. de oorspronkelijke regeling. Hierbij moet niet vergeten worden om de juiste regeling toe te wijzen aan de dienstverbanden met procedure 704000 Regelingen tijdregistratie.

CAO gehandicaptenzorg: minimum-uurloon

In de nieuwe CAO gehandicaptenzorg is met ingang van 1 juni 2022 een minimum-uurloon afgesproken. De bedragen van de schalen en tredes van de salarisregeling worden echter niet aangepast, waardoor het herleide uurloon van bepaalde schaal/tredes ligt onder het afgesproken CAO minimum-uurloon.

Om in deze gevallen het loon aan te vullen tot het CAO minimum-uurloon zal in Payroll Gemal gebruik gemaakt worden van de functionaliteit voor de aanvulling van het minimumloon.
Deze aanvulling van het minimumloon wordt in HR Core Beaufort aangestuurd door de rubrieken P00339 Aanvulling min. loon en P12940 Blokkade minloon/uur in het venster Salarisgegevens.

Voor het aanvullen tot het CAO minimum-uurloon hanteert Payroll Gemal als uitgangspunt dat als de rubriek P00339 Aanvulling min. Loon de waarde ‘1’ (Geen regeling) heeft, er ook geen aanvulling plaatsvindt tot het CAO minimum-uurloon en dat de rubriek P12940 Blokkade minloon/uur daarom de waarde ‘J’ moet bevatten.

Om de rubriek P12940 de waarde ‘J’ te geven kun je gebruik maken van het mechanisme van collectief muteren of kun je in een bestaande procedure voor het wijzigen van salarisgegevens van een dienstverband  de rubriek P12940 van een waarde voorzien.

Ongeacht welk van deze 2 werkwijzen wordt toegepast dien je rekening te houden met het onderstaande:

 • Je moet de dienstverbanden die in dienst zijn selecteren op basis van de code salarisregeling waarde 38 en de rubriek P00339  waarde 1.
 • Mutaties voor rubriek P12940 moeten een ingangsdatum hebben van 1 juni 2022.

NIEUW

Wet invoering Betaald ouderschapsverlof (WIBO) per 2 augustus 2022

Inleiding

Zoals aangekondigd treedt de Wet Invoering Betaald Ouderschapsverlof (WIBO) per 2 augustus 2022 in werking. Onderdeel van deze wet is het betaald ouderschapsverlof, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort zijn en worden doorgevoerd om de nieuwe wetgeving te ondersteunen.

In de releases 2022-05 en 2022-06 van HR Core Beaufort is reeds een deel van de inrichting, nodig voor het ondersteunen van de functionaliteit, uitgeleverd. In deze release wordt het laatste deel van de inrichting uitgeleverd en daarnaast de benodigde functies voor het aanvragen en verwerken van betaald ouderschapsverlof.

In release 2022-08 zullen de laatste functies worden uitgeleverd die zijn aangepast in het kader van betaald ouderschapsverlof. Dit zijn met name een aantal functies voor het raadplegen, reproduceren en opschonen van EDI berichten en het kunnen aanleveren van verlofuren betaald ouderschapsverlof via tijdregistratie. In dat laatste kader zal een nieuwe activiteitsoort 42 (Betaald ouderschapsverlof) en aan regeling algemeen 21 (Betaald ouderschapsverlof) worden toegevoegd. Meer info volgt in de 2022-08 release notes.

Daarnaast zal in release 2022-08 de zogenaamde "feature toggle" verwijderd worden uit HR Core Beaufort. Deze "feature toggle" zorgt er voor dat een aantal van de hieronder genoemde functies nog niet kunnen worden uitgevoerd. In die gevallen verschijnt nu de melding "Het nieuwe ouderschapsverlof wordt pas vanaf 02-08-2022 actief.".  Met deze release notes willen we je echter alvast informeren hoe het een en ander vanaf augustus gaat werken. 

Het proces van het aanvragen, verlenen en declareren van betaald ouderschapsverlof verloopt in de volgende stappen, die deels zowel in HR Self Service als in Beaufort uitgevoerd kunnen worden. Hieronder zal de nadruk op de werking binnen HR Core Beaufort liggen.  

 1. Aanvragen verlof door de medewerker en toekennen verlofrecht aan de medewerker
 2. Opnemen verlof door de medewerker
 3. Aanleveren opgenomen verlof aan Payroll Gemal
 4. Declareren opgenomen betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV
 5. Aanmaken EDI berichten voor UWV

Bij deze stappen is het belangrijk om te realiseren dat het aanvragen (en opnemen) van het betaald ouderschapsverlof door de werknemer "los" staat van het declareren van het betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV.

Stap 1: Aanvragen betaald ouderschapsverlof door de medewerker/Toekennen verlofrecht aan de medewerker.

Het aanvragen van betaald ouderschapsverlof door de werknemer is een proces dat niet wordt ondersteund in HR Core Beaufort. Dit vindt plaats in HR Self Service. Het toekennen van het verlofrecht door de werkgever aan de werknemer is mogelijk in de bestaande procedure 703001 Verlofrechten werknemer.

Aanvullende inrichting in HR Core Beaufort:

 • Verlofsoorten aanmaken voor betaald ouderschapsverlof, en eventueel ook onbetaald ouderschapsverlof, om het verlofrecht en de verlofopnames te kunnen registreren.
 • De in het vorige punt aangemaakte verlofsoorten toevoegen aan verlofregelingen.

Stap 2: Opnemen verlof door de medewerker

De opname van betaald ouderschapsverlof wordt op dezelfde wijze geregistreerd en verwerkt als bij andere verlofsoorten:  via indirecte mutaties (import vanuit HR Self Service) of in HR Core Beaufort via de bestaande procedure 703002 Muteren verlof.

Stap 3: Aanleveren opgenomen verlof aan Payroll Gemal

Aanvullende inrichting in HR Core Beaufort:

 • Verlofsoorten aangemaakt in stap 1 moeten zijn vastgelegd in stuurgegevens:
  • BOSVRLF - verlofsoort betaald ouderschapsverlof
  • OOSVRLF - verlofsoort onbetaald ouderschapsverlof

Om aan Payroll Gemal door te geven hoeveel betaald/onbetaald ouderschapsverlof is opgenomen in een salarisperiode zijn 3 methodes mogelijk:

 1. Door maandelijks de functie 163025 Berekenen uren oudersch. verlof  uit te voeren wordt bepaald hoeveel uren Betaald ouderschapsverlof en Onbetaald ouderschapsverlof in de betreffende periode is opgenomen.
  Deze functie beperkt zich tot de verlofsoorten die zijn vastgelegd in de stuurgegevens BOSVRLF en OOSVRLF.
  Deze functie is tot release 2022-08 afgeschermd door de in de inleiding beschreven "feature toggle".
 2. Door variabele mutaties aan te maken of te importeren voor de rubrieken P13215 Bet. ouderschapsverlof uren/mnd en P07213 Ouderschapsverlof uren/mnd.
 3. Door uren betaald ouderschapsverlof aan te leveren via de module Tijdregistratie middels activiteitsoort 42 (Betaald ouderschapsverlof) gekoppeld aan Regeling algemeen 21. Deze methode komt beschikbaar in release 2022-08. De release notes van release 2022-08 zullen meer informatie bevatten over het importeren, verwerken en aanleveren van betaald ouderschapsverlof via Tijdregistratie.

Voor meer informatie met betrekking tot de verwerking van betaald ouderschapsverlof in Payroll Gemal verwijzen we naar de Gemal handleiding onderwerp Ziekte, zwangerschap.

Stap 4: Declareren opgenomen betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV

Het declareren van opgenomen betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV kan op twee manieren verlopen:

 1. Via een nieuw proces binnen Self Service. Meer informatie in de release notes van Self Service of op de community.
 2. Via een Aanvraag betaald ouderschapsverlof in Beaufort gecombineerd met een eerste betaalverzoek, eventueel gevolgd door een tweede of derde betaalverzoek.

Aanvullende inrichting HR Core Beaufort:

 • Nieuwe berichtsoorten voor betaald ouderschapsverlof toevoegen aan EDI ontvanger
  • UWV-WAZO-3 (UWV bet. ouderschapsverlof) 
  • UWV-WAZO-4 (UWV BOSV aanvullend 1)
  • UWV-WAZO-5 (UWV BOSV aanvullend 2)

Deze nieuwe berichtsoorten kunt u als volgt toevoegen aan de bestaande EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM.

  • Ga naar Applicatiebeheer > EDI > Berichten per ontvanger > Edi-ontvanger.
  • Selecteer EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM en druk op de tab Soort EDI-bericht.
  • Druk vervolgens op de knop 'Nieuw', het venster 'Index ondersteunende berichtsoorten' verschijnt. Zorg dat uitsluitend nr. 7 UWV bet. ouderschapsverlof, nr 8  UWV BOSV aanvullend 1 en 9 UWV BOSV aanvullend 2 aangevinkt zijn. Sluit het indexvenster af en druk vervolgens op 'Accepteren'.
  • Sluit vervolgens ook de functie EDI-ontvanger af met 'Accepteren'.

Als de berichtsoort slechts voor één instelling of opdrachtgever van toepassing is, geeft u in de velden Opdrachtgever en Instelling aan voor welke opdrachtgever en instelling. Als u de velden leeg laat, wordt het bericht aangemaakt voor alle instellingen (en opdrachtgevers) in Beaufort.

Meer informatie vindt u op de Help pagina 'EDI-ontvangers en berichten vastleggen' van HR Core Beaufort.

 • De aanvragen en betaalverzoeken voor betaald ouderschapsverlof in Beaufort kunnen worden onderhouden met de volgende functies
  • procedure 703010 Aanvr. bet. ouderschapsverlof met functie 163701 Aanvr. bet. ouderschapsverlof
  • procedure 703011 Betaalverzoek 2 BOSV met functie 163702 Betaalverzoek 2 BOSV
  • procedure 703012 Betaalverzoek 3 BOSV met functie 163703 Betaalverzoek 3 BOSV 

De nieuw toegevoegde functies en procedures zijn standaard geautoriseerd voor de gebruikersgroep AB (Applicatiebeheer). De nieuw toegevoegde procedures zijn standaard niet toegevoegd aan een menu. De functies 163701, 163702 en 163703 zijn tot release 2022-08 afgeschermd door de in de inleiding beschreven "feature toggle".

Zoals aangegeven kunnen de aanvragen en betaalverzoeken ook worden onderhouden vanuit HR Self Service. Hiertoe zijn aan de functie 100252 Verwerken indirecte mutaties de nodige consistentiecontroles en procesactie toegevoegd.

Stap 5: Aanmaken EDI berichten voor UWV

De aanvraag (+ eerste betaalverzoek) en het tweede en derde betaalverzoek moeten uiteindelijk resulteren in EDI berichten voor het UWV. Deze berichten worden aangemaakt volgens het bestaande EDI-proces. Hieronder een korte toelichting  van de wijzigingen in de functies.

240010 Gebeurtenis

Bij het opvoeren van een aanvraag (+ eerste betaalverzoek), of een betaalverzoek wordt een gebeurtenis aangemaakt:

 • 0602 Betaald ouderschapsverlof (aanvraag + eerste betaalverzoek)
 • 0603 Aanvullend verzoek 1 BOSV (tweede betaalverzoek)
 • 0604 Aanvullend verzoek 2 BOSV (derde betaalverzoek)

240020 Genereren acties

Het genereren van acties zorgt voor het verwerken van de gebeurtenissen en het klaarzetten van de acties voor de betreffende EDI-ontvanger(s) en op het verwerkingsverslag worden ook de resultaten vermeld voor de gebeurtenissen 0602, 0603 en 0604.

230009 Genereren EDI-berichten

Het genereren van EDI-berichten zorgt er voor dat, indien er nog openstaande acties aanwezig zijn, het WAZO bericht voor de aanvraag (+ eerste betaalverzoek) en de betaalverzoeken worden aangemaakt.

 

Wet- en regelgeving

Minimumloon aangepast

Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon:

 • WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1756,20
 • W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. min.loon 4-wkb BBL): € 1621,20

Betaald ouderschapsverlof - Inrichting

Zoals aangekondigd in de release notes van release 2022-04 bevat de komende releases de benodigde inrichting om de wetgeving voor betaald ouderschapsverlof te ondersteunen. De functionaliteit voor betaald ouderschapsverlof komt beschikbaar in een latere release; de wetgeving zelf is pas van kracht met ingang van 2 augustus 2022. We stellen in deze release o.a. meer rubrieken beschikbaar zo dat Self Service de benodigde voorbereidingen kan treffen om (best practice) workflows in te richten. Alle nieuwe ouderschapsverlof gerelateerde rubrieken zullen we in de augustus release toevoegen aan de HSS rubriekenset.

 

Nieuwe rubrieken

Rubriek code

Rubriek omschrijving

PI0224

Is de medewerker hersteld?

PI0225

Startdatum

PI0226

Einddatum (t/m)

PI0227

Uren AT per week

PI0228

Dagen per week

PI0229

Percentage loonwaarde

PI0230

Eigen of aangepaste werkzaamheden

PI0231

Organisatorische eenheid

PI0232

Omschrijving werkzaamheden

PI0233

Aantal weken verlof

PI0234

Keuze Eed of Belofte

PI0235

VOG aanvragen?

PI0236

Signaaldatum (tbv AS)

PI0237

Geboortedatum kind

PI0238

Aantal weken verlof

PI0239

Aantal uren verlof

PI0240

Ingangsdatum

PI0241

Einddatum

PI0242

Signaaldatum

PI0243

Aantal kinderen

PI0244

Salaris fulltime

 

Nieuwe referentiewaarden bij de rubrieken

Rubriek

Referentiewaarden

PI0224

01  Nee

02  Ja

PI0230

01    Eigen werk
02    Aangepast (eigen) werk
03    Ander werk binnen organisatie
04    Ander werk buiten organisatie

PI0233

1    1 week
2    2 weken
3    3 weken
4    4 weken
5    5 weken

PI0234

01    Eed
02    Belofte

PI0235

01    Nee
02    Ja

PI0243

1    1 kind
2    2 kinderen
3    3 kinderen
4    4 kinderen
5    5 kinderen

 

Verwijderde rubrieken

Rubriek code

rubriek omschrijving

Reden

P01584

Datum BOSV naar UWV (datum wordt gegenereerd)

N.a.v. gewijzigde inzichten is deze (nog niet operationele rubriek) verwijderd

 

CAO ziekenhuizen: bereikbaarheids- (bereikbaarheid) en consignatiediensten

Uit de onlangs verschenen tekst van de nieuwe CAO Ziekenhuizen, art 10.4 en 10.5, blijkt dat vanaf periode 07-2022 bereikbaarheids- (bereikbaarheid) en consignatiediensten tegen verschillende tarieven worden beloond, waar die tarieven tot nu toe gelijk waren. 

Ter ondersteuning is er een nieuwe set van rubrieken en exportcodes gecreëerd om de consignatiediensten te ondersteunen en de consignatiediensten aan Payroll Gemal te kunnen leveren, terwijl de oorspronkelijke set elementen en exportcodes de toegankelijkheidsdiensten zal blijven ondersteunen.
En er is een naamswijziging doorgevoerd voor de bestaande uitvoercodes en importrubrieken ter verduidelijking.

De nieuwe functionaliteit voor de consignatiedienst wordt nu nog niet ondersteund in tijdregistratie en hierover word je later geïnformeerd.

 

Nieuwe rubrieken

Rubriek

Omschrijving

Exportcode

P01990

Uren consignatiedienst feestdagen

01990

P01991

Uren consignatiedienst zat/zon

01991

P01992

Uren consignatiedienst overige dagen

01992

P01993

Uren consignatiedienst + 50 %

01993

 

 

Gewijzigde omschrijving rubrieken

Rubriek

Omschrijving

P90057

Bereikbaarheid/consignatiedienst

P90426

Uren Bereikbaarheid/consignatiedienst

 

Gewijzigde omschrijving importrubriek

Uitvoercode

Omschrijving

01057

Bereik/consig dst

01926

Urn ber/cons dnst

 

Gewijzigde omschrijving uitvoercode

Uitvoercode

Omschrijving

01057

Bereik/consig dst

01926

Urn ber/cons dnst