Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2022-10 (upgrade 27)

23-09-2022 15:07 (Bijgewerkt op 30-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1053 Weergaven

 

Mededelingen 

CAO Ziekenhuizen: bereikbaarheids- aanwezigheids en consignatiediensten

In de releasenotes van release 2022-08 (upgrade 25) hebben we de mededeling gedaan dat het streven is om de wijzigingen met betrekking tot consignatiediensten in de release 2022-10 uit te leveren. Door een onverwachte samenloop van omstandigheden zijn we hier niet in geslaagd.

De wijzigingen zullen beschikbaar komen in release 2022-11 van HR Core Beaufort.

CAO Ziekenhuizen trede 8 van schaal 103

In de release notes van Payroll Gemal 2022-10 is vermeld dat voor de CAO Ziekenhuizen te vroeg een trede 8 van salarisschaal 103 is geïntroduceerd.
Om de medewerkers te herkennen welke mogelijk te vroeg in trede 8 zijn ingeschaald is een selectie procedure beschreven in het PDF document dat is bijgevoegd bij het Payroll Gemal onderwerp.

Om aansluitend hierop deze medewerkers weer correct in te schalen, kan in Beaufort de volgende procedure worden gevolgd:

 • Selecteer via procedure 700101-Alle dienstverbandgegevens het scherm Salaris bij een geselecteerd dienstverband
 • Plaats de cursor op het veld Anciënniteit en raadpleeg via het topmenu Rubriek > Historie de ingangsdatum van de huidige anciënniteit. Als de ingangsdatum van anciënniteit 8 ligt tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022, dan komt het dienstverband in aanmerking voor een aanpassing met terugwerkende kracht
 • Selecteer in het topmenu Rubriek de optie Ingangsdatum wijziging en wijzig de datum naar de ingangsdatum waarop de oude schaal/anciënniteit nog geldig zou moeten zijn. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren)
 • Wijzig de anciënniteit en eventueel schaal naar de oude waarde. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren)
 • Indien van toepassing wijzig per periode 07-2022 of later de anciënniteit naar 08: 
  1. Selecteer in het topmenu Rubriek de optie Ingangsdatum wijziging en wijzig de datum naar de ingangsdatum waarop de schaal/anciënniteit geldig zou moeten zijn. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren)
  2. Wijzig anciënniteit en eventueel schaal naar de nieuwe waarde. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren)

  

Gewijzigd en verbeterd 

Vaste Directe Doorbelasting

Waarom

In release 2021-03 (change 2331735) is een verbetering doorgevoerd inzake directe doorbelastingen. In geval directe doorbelastingen voor dezelfde medewerker met meerdere Self Service bestanden werden aangeleverd, kon het voorkomen dat al gereedstaande - nog aan de Payroll aan te leveren - directe doorbelastingen werden overschreven door de daarna geïmporteerde en verwerkte directe doorbelastingen. Dit issue is destijds opgelost voor de variabele directe doorbelastingen, maar had wel een beperking in zich met betrekking tot de import van vaste (stam) directe doorbelastingen.

Op basis van klantwensen is deze beperking met betrekking tot de import van vaste directe doorbelasting opgelost.

Hoe

De verbetering is nu ook doorgevoerd voor de vaste directe doorbelasting zodat deze zonder problemen via indirecte mutaties kunnen worden geïmporteerd en verwerkt.

 

Uitbreiding functie 'Raadplegen importmutaties API' (alleen voor ONLINE klanten)

Waarom

In de vorige release (2022-09) hebben we de nieuwe functie 430050 - Raadplegen importmutaties API in een basisversie uitgeleverd. Toen hebben we al aangegeven dat voor deze release nog enkele functionele uitbreidingen op de rol staan.

Hoe

Om een betere selectie en weergave van de mutaties te ondersteunen, is aan functie 430050 - Raadplegen importmutaties API de selectie mogelijkheid 'externe referentie' toegevoegd. De externe referentie betreft een  -optionele- technische identificatie van de mutatieregel, bepaald door het bronsysteem. Let op: om technische redenen wordt op basis van dit selectieargument het hele DPIA100 record doorzocht. Als je de volledige externe referentie ingeeft zal dit tot de juiste zoekresultaten leiden, maar als je slechts delen van de externe referentie ingeeft kunnen ook andere resultaten worden getoond als deze in het DPIA100 record voorkomen.

Naast het extra selectieargument is aan de functie een extra tabblad genaamd 'Details mutatie' toegevoegd. Dit tabblad toont alle relevante informatie van de in het eerste tabblad geselecteerde mutatie. Het tabblad geeft de volgende gegevens weer:

  • DPIA100 mutatieregel (het volledige mutatierecord)
  • Aanleverend proces
  • Rubriekcode
  • Object_id (kan bestaan uit persoonsnummer, dienstverbandnummer, technische sleutels)
  • Indicatie stam/variabel
  • Creatiedatum mutatie
  • Creatiegebruiker
  • Waarde (rubriek)
  • Ingangsdatum
  • Externe referentie
  • Soort productie
  • Periode prod jaarwerk
  • Aangeleverd op (datum/tijd waarop mutatie is aangeleverd)

 

Opgeloste meldingen

EDI-bericht 'Aanvullend geboorteverlof' afgekeurd door het UWV (change 3552424)

Melding

Een EDI-bericht met betrekking tot 'Aanvullend geboorteverlof' verzonden meer dan 28 dagen vóór de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof wordt afgekeurd door het UWV. 

Oplossing

In het berichtenverkeer wordt vanaf deze release rekening gehouden met een maximum periode van 4 weken (28 dagen) vóór de ingangsdatum aanvullend geboorteverlof:

 • Als de berichtsoort UWV-WAZO-2 (UWV aanvullend geboorteverlof) wordt toegevoegd dan wordt er ook een bericht conditie aangemaakt met het aantal wachtdagen van -28 met betrekking tot de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof (rubriek P01473).
 • Is er al een EDI-bericht 'UWV aanvullend geboorteverlof' toegevoegd en nog geen bericht conditie voor rubriek P01473 (Ingangsdatum aanvullend geboorteverlof) aanwezig, dan wordt ook de bericht conditie toegevoegd met het aantal wachtdagen -28 op rubriek (P01473).  
 • Is er al een EDI-bericht 'UWV aanvullend geboorteverlof' toegevoegd en eventueel een bericht condities aanwezig voor rubriek P01473 (Ingangsdatum aanvullend geboorteverlof) dan wordt ook bij de bericht conditie het aantal wachtdagen op -28 gezet, ongeacht of deze al een waarde -28 heeft.

Het aantal wachtdagen in de conditie betekent dat een EDI bericht UWV aanvullend geboorteverlof niet eerder zal worden verstuurd dan 28 dagen voor de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof.

Actie

Geen, de aanvullende berichtcondities worden automatisch toegevoegd aan eventuele bestaande EDI berichten tijdens het installeren van de upgrade.

 

Weergave systeemmutaties bij functie Incidentele variabele mutaties (change 3569242)

Melding

Indien in procedure 700350 - Incidentele variabele mutaties bij een (bestaande) variabele mutatie uitsluitend de verrekenperiode wordt gewijzigd en niet de waarde, wordt deze mutatie niet gelogd als systeemmutatie.  Voor de goede orde: er werden wel de correcte salarismutaties aangemaakt.

Oplossing

Update: abusievelijk hebben we eerder gecommuniceerd dat de oplossing voor dit issue in de 2022-10 release uitgeleverd zou worden. Helaas is dat niet het geval, de oplossing wordt in de 2022-11 release uitgeleverd.

Actie

Geen

 

Bij selectie help tekst 'Een dienstverband verwijderen' via tab 'Search' wordt Beaufort afgesloten. (3785260)

Melding

Als in de Help via het tabblad Search het onderwerp 'Een dienstverband verwijderen' wordt geselecteerd, resulteert dat in het onverwacht afsluiten van Beaufort.

Oplossing

Na installatie van deze release is deze technische bug opgelost en kan dit topic op reguliere wijze worden opgevraagd.

 

Nieuw

Nieuwe CAO veiligheidsregio's

Voor de CAO 'Veiligheidsregio's' is de CAO code 82 toegevoegd en als salarisregeling extern code 82.

Vanaf 4 oktober is het mogelijk salarisregeling 82 te downloaden uit Payroll Gemal en de CAO code 82 vast te leggen bij dienstverbanden. Nadere informatie over de CAO kun je nalezen in de releasenotes van Gemal.

Actie

Als deze wijziging voor jouw organisatie relevant is, dan moet de volgende actie ondernomen worden:

 • Nadat de werkgevergegevens zijn aangepast in Payroll Gemal moet in HR Core Beaufort een synchronisatie van werkgevergegevens worden aangevraagd met de functies 430010 - Aanvraag synch. Gemal Direct en moet het resultaat geïmporteerd worden met functie 430005 - Importeren Gemal Direct
 • Downloaden salarisregeling 82 van Gemal Direct
 • Aanmaken nieuwe salarisregeling 82 in HR Core Beaufort en deze salarisregeling koppelen aan de externe salarisregeling 82 met functie 215000  - Salarisregeling
 • Controleer voor de inrichting van de nieuwe salarisregeling eerst salarisregeling 34
 • De gedownloade salarisregeling 82 importeren in HR Core Beaufort met functie 215015 - Import geg. salarisregeling
 • Alle relevante dienstverbanden via een collectieve mutatie overzetten van salarisregeling 34 naar 82
 • Alle relevante dienstverbanden via een collectieve mutatie overzetten van garantie salarisregeling 34 naar 82
 • Pas waar nodig de schaal/anciënniteit aan, dit geldt ook voor het garantiesalaris 
 • Alle relevante dienstverbanden herzien waarbij op dienstverband niveau code afwijkende CAO (P00317) met waarde 34 is vastgelegd.

 

Wet- en regelgeving

Automatisch herzien van de WW-premies

Per 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) ingevoerd. Een belangrijk onderdeel van deze wet is het onderscheid tussen hoge, lage en herziene WW premies.

In de Payroll Gemal release 10-2022 wordt automatische ondersteuning geboden in het herzien van de WW premie. Om de herrekening te kunnen sturen is er een Payroll Gemal invoercode toegevoegd welke ook is opgenomen in Beaufort.

Voor meer informatie zie de release notes van Payroll Gemal.

 

Rubriek

Omschrijving

Exportcode

Omschrijving

P12266

Herzien WW premie

02266

Herzien ww premie

 

Nieuwe referentiewaarden bij de rubriek

Rubriek

Referentiewaarden

P12266

0  Automatisch herzien

1  Wel herzien

2 Niet herzien

 

Referentiewaarden rubrieken Betaald Ouderschapsverlof P12536 en P23195

Bij de introductie van de rubrieken P12536 (Bet. ouderschapsverlof pensioenpremie) en P23195 (Bet. ouderschapsverlof premiekorting PFZW) was er nog niet in de referentiewaarden voorzien.

Deze zijn alsnog toegevoegd.

Nieuwe referentiewaarden bij de rubrieken

Rubriek

Referentiewaarden

P12536

0 ABP=1; PFZW= 4 1 WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting

1 WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting

2 WG betaalt ook WN deel; PFZW vrijw voortzetting

3 WN betaalt ook WG deel; PFZW vrijw voortzetting

4 Geen pens.premie verlofdeel; PFZW: vrijw voortz.

5 PFZW: Verlofreg geen invloed pens. berekening

P23195

0  Geen korting PFZW toepassen

1  Wel korting PFZW toepassen

 

WAB 30% regeling uitvoercodes gewijzigde omschrijvingen

In de Beaufort release 2022-09/upgrade 26 zijn een aantal nieuwe rubrieken beschikbaar gesteld voor de WAB 30% regeling.

Van een aantal rubrieken zijn de omschrijvingen herzien. Zie voor de nieuwe omschrijving onderstaande tabel.

Gewijzigde omschrijvingen

Uitvoercode

Omschrijving

Rubriek

Omschrijving

02466

Premieversch. WAB

P92466

Herziene premie

02467

Perc over totaal

P92467

Perc overschrijding op pers. niveau

02468

Perc progn totaal

P92468

Prognose perc. overschijding op pers. niveau

 

Voor meer informatie omtrent de release kalender, klik hier.

Medewerkers