Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2022-12 (Upgrade 29)

18-11-2022 15:49 (Bijgewerkt op 22-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1163 Weergaven

 

Mededelingen

MS Office niet meer beschikbaar op de Online omgeving

In april van dit jaar hebben we de Officelink functionaliteit uit Beaufort verwijderd. In navolging daarop gaan we ook de MS Office installatie op de Online omgevingen verwijderen. Dit heeft op zich geen impact op de huidige Beaufort functionaliteit. Wel is het zo dat waar je binnen de Online omgeving nu nog een Excel of Word bestand kunt openen door er op te dubbelklikken, dit straks niet meer mogelijk is.

Het blijft uiteraard mogelijk om bijvoorbeeld Excel bestanden op de standaard wijze te uploaden om deze in te lezen met  de Beaufort functie 'Importeren (kolom) mutaties' (100257). 

 

Gewijzigd en verbeterd 

Selectie op rubriekcode toegevoegd aan functie 'Controleren salarismutaties WN'

Waarom

Met functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) kunnen de gereedstaande salarismutaties op een aantal salariskenmerken worden gecontroleerd en in bepaalde gevallen waar nodig gecorrigeerd. In dit kader is de wens geuit om naast de bestaande selectiemogelijkheden ook te kunnen selecteren op rubriekcode. 

Oplossing

Deze wens hebben we gehonoreerd: het scherm is uitgebreid met de selectiemogelijkheid op rubriekcode. Hiermee kun je de controlefunctie specifiek voor één of meerdere rubriekcodes uitvoeren, uiteraard i.c.m. met de overige selectiemogelijkheden. 

Actie

Geen specifieke actie benodigd.

Bijwerken saldi te verjaren verlof op basis van mutaties

Waarom

Beaufort berekent het te vervallen verlof via functie 'Eindejaarsverwerking verlof' (163010). Deze statische saldi worden vervolgens per verlofsoort via de rubrieken P01455 (Verjaringsmoment verlofrechten) en P01456 (Te verjaren verlofrechten) naar Self Service geëxporteerd zodat deze zichtbaar worden voor de medewerker en hier rekening mee gehouden kan worden qua verlofopnames.

Tot op heden hadden verlofopnames en/of verlofrechtmutaties geen direct effect op de reeds berekende statische saldi waardoor de medewerker geen inzicht had in de laatste stand van zaken qua te vervallen verlof.

Oplossing

De functionaliteit is zodanig gewijzigd dat als er sprake is van verlofopnames en/of verlofrechtmutaties, het te verjaren verlofrecht direct wordt herberekend. Dit geldt voor de eerst aankomende datum van de verjaring.

Voorbeelden:

 • Wettelijk verlof waarbij het berekende recht na 6 maanden vervalt, bijvoorbeeld voor het jaar 2022:
  • In geval van een verlofmutatie vóór 1 juli 2022 wordt de verjaring van verlofrechten bijgewerkt tot de vervaldatum van 1 juli 2022.
  • In geval van een verlofmutatie ná 30 juni 2022 wordt de verjaring van verlofrechten bijgewerkt na de verwerking van de functie 'Eindejaarsverwerking verlof'. 
 • Voor verlof over meerdere jaren, zoals bovenwettelijk verlof, wordt de verjaring verlofrecht berekend van de aankomende verjaring van het verlofrecht op 1 januari van het komend jaar, dus op 01-01-2023.

De volgende functies zijn aangepast met een verduidelijking van het verjaren van het verlofrecht:

 • Eindejaarsverwerking verlofrechten: toegevoegd 'Totaal te verjaren rechten' en 'Totaal opgenomen verlofrechten in jaar t/m jaar'
 • Verjaring verlofrechten: extra regel met Herberekening te verjaren verlof verjaring verlof jaar succesvol.
 • Muteren verlof extra velden: 'Vrj datum en Vrj. recht' 
 • Verlofrechten werknemer extra velden: 'Vrj datum en Vrj. recht'

Voorbeeld print Eindejaarsverwerking verlofrechten verlofjaar 2022: image001.jpg

Voorbeeld print Verwerking verjaringsregels verlofrechten

image002.jpg

Voorbeeld scherm Muteren verlof

FrankJHMPoell_0-1668782718887.png

(Vrj datum = datum verjaring verlofrecht en Vrj recht = dagen/uren te verjaren verlofrechten)

 

Voorbeeld scherm Verlofrechten werknemer;

FrankJHMPoell_1-1668782718889.png

(Vrj datum = datum verjaring verlofrecht en Vrj recht = dagen/uren te verjaren verlofrechten)

Actie

Als er verlofmutaties voor een werknemer worden opgevoerd nadat release 12-2022 is geïnstalleerd,  zal het te verjaren verlofrecht gelijk worden herberekend. Werknemers waarvoor geen verlof mutaties worden opgevoerd zijn nog niet op de nieuwe wijze berekend. Hiervoor moet dan eerst de eindejaarsverwerking verlof worden gedraaid. 

Note: de help informatie met betrekking tot de verjaring van verlofrechten is momenteel nog niet volledig aangepast. De aangepaste help informatie komt beschikbaar in een volgende release. 

 

Opgeloste meldingen

Workflow wordt opnieuw gestart (change 3918456)

Melding

Een al gestarte workflow wordt steeds opnieuw gestart vanuit actieve signalering.

Oplossing

Het aantal in Beaufort te genereren workflows was om technische redenen beperkt  tot maximaal 999999.

Bij intensief gebruik van workflows bleek dit aantal met name bij grote organisaties te laag te zijn. Hierdoor kon de unieke identificatie van de workflow niet meer worden weggeschreven en werd deze meerdere malen opgestart. Dit issue is opgelost door het datamodel voor deze identificatie op te rekken van 6 naar 10 posities. 

Aangezien het kunnen starten van workflows vanuit Actieve Signalering alleen operationeel is voor Beaufort Online heeft deze wijziging ook alleen maar betrekking op de Online klanten.

Actie

Geen verdere actie benodigd.

Actieve signalering: condities op rubriek P01642 (Percentage ziek) (change 3133716)

Melding 

Signaleringen op basis van brondatum P01600 (Datum eerste AO-dag) worden niet gegenereerd in geval van een conditie op rubriek P01642 (Percentage ziek) = 100%.

Oplossing

Het issue werd veroorzaakt doordat het ziektegeval wordt weggeschreven in twee tabellen waarbij de eerste tabel 'Ziektegeval'  de brondatum P01600 bevat en de tweede tabel 'Ziektetijdvak' de conditierubriek P01642.  Door deze gescheiden vastlegging was bij het wegschrijven van P01600 de conditierubriek P01642 nog niet in de database aanwezig en ging de signaaldefinitie niet af.

Voor indirecte ziektemutaties gaan condities op percentage ziek in deze context vanaf nu goed, ongeacht de hoogte van het percentage. Voor de ziektemutaties vastgelegd in Beaufort zelf, geldt de beperking dat in dit soort gevallen wordt uitgegaan van een percentage ziek gelijk aan 100%. 

Actie

Er is geen specifieke actie benodigd. Als je twijfelt of in het verleden alle benodigde acties zijn aangemaakt kun je de signalen handmatig (opnieuw) genereren met functie 417620 (Handmatig genereren sign.)

WAB rubrieken niet verplicht (change 3641385) 

Melding

De rubrieken P08259 (Soort contract), P12294 (Schriftelijke AO) en P12474 (Oproepovereenkomst) zijn niet verplicht als rubriek P00893 (Code soort inkomstenverhouding) een van de volgende waarden heeft:  17, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61 of 63. Beaufort ondersteunde niet al deze waarden, waardoor genoemde rubrieken in sommige gevallen onterecht een verplicht karakter hadden.

Oplossing

Als de waarde van rubriek P00893 (Code soort inkomstenverhouding) een van de genoemde waarden heeft, zullen de rubrieken P08259 (Soort contract), P12294 (Schriftelijke AO) en P12474 (Oproepovereenkomst) een optioneel karakter hebben. 

Zowel het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' (160041) als de functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220) zijn hierop aangepast.

Opmerking: in het scherm 'Premiedifferentiatie WAB' wordt in geval van lege waarden voor P12294 (Schriftelijke AO) en P12474 (Oproepovereenkomst) nog steeds default de waarde 0 getoond. Deze default waarden zijn uiteraard te overrulen c.q. leeg te maken.

Actie

Er is geen specifieke actie benodigd.

Afkeur op rubriek P12940 (change 3801163) 

Melding

Rubriek P12940 (Ind blokkade min.loon per uur) kent een voorgeschreven syntax die de waarden J of N toestaat. De syntax definitie bij deze rubriek was echter niet correct wat tot foutmeldingen in Self Service leidde.

Oplossing

De syntax definitie van rubriek P12940 is gewijzigd van (J)(N) naar de correcte waarde ((J)(N)). 

Actie

De referentiewaardes van de HR Core online rubrieken moeten opnieuw worden gesynchroniseerd met Self Service. Als de incidentele export niet als periodieke batchopdracht is ingericht, kun je dit handmatig uitvoeren met de functie 'Incidentele export TM en HSS' . 

 

Medewerkers