Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort Online 2021-03

19-02-2021 19:12 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 676 Weergaven

Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030461 en upgrade 030509)

Nieuw

Beter inzicht batchverwerking

Waarom 

In de huidige werkwijze wordt de logging van de batchprocessen weggeschreven in het tekstbestand DPIA024.txt. Om het inzicht toegankelijker te maken wordt de logging nu weggeschreven in een databasetabel en is er een functie Status batchwerking aangemaakt waarmee je de logging kan bekijken. Op deze manier hoef je HR Core Online niet af te sluiten om de status van de batchverwerking in te zien. 

Hoe 

Hoofdmenu > Applicatiebeheer > Status import/export > Status batchverwerking 

Een nieuwe functie 430035 Status batchwerking is aangemaakt en toegevoegd aan bovenstaand menu. Deze functie geeft de logging van de batchverwerking weer zoals voorheen in het bestand DPIA024.txt werd gedaan. In deze functie wordt standaard de logging van de batchverwerking van de afgelopen dag getoond. Door het opgeven van een begin/einddatum kan je een selectie doen op een bepaalde dag/tijdsframe. 

Actie

De functie is standaard opgenomen in het menu van applicatiebeheer. De benodigde autorisatie zal moeten worden toegevoegd voor de gebruikersgroepen die deze functie zullen gaan gebruiken (default autorisatie is gedaan voor gebruikersgroep AB).

Gewijzigd en verbeterd

Aanpassing bestandsnaam verwerkingsverslagen indirect muteren

Waarom

HR Core (Online) kent binnen 'indirect muteren' een groot aantal aanleverende processen (bijvoorbeeld HSS), waarbij per proces een verwerkingsverslag wordt gegenereerd. De naamgeving van deze bestanden is voor alle processen identiek, een timestamp maakt de naam uniek. Een voorbeeld hiervan is vrw_ind_muteren_2020122917073169.txt. Door deze naamgeving is het lastig zoeken naar een verwerkingsverslag van een specifiek aanleverend proces.  

Hoe 

Na installatie van deze release kun je kiezen voor een naamgeving waarin ook de procescode is opgenomen. Hierdoor is het veel makkelijker zoeken naar het verslag waarin je op dat moment geïnteresseerd bent. Een voorbeeld van deze nieuwe benaming is vrw_ind_muteren_hss_2020122917073169.txt.

Dit geldt voor de verwerkingsverslagen maar ook voor de hieraan gerelateerde csv-bestanden. Op basis van het bestaande stuurgegeven INDMUTVW kunnen de verwerkte en/of verwijderde indirecte mutaties worden weggeschreven in csv-bestanden, die dan ook terug te vinden zijn in de PRT-folder.

Voorbeelden van deze nieuwe benamingen zijn dpia101_verwerk_records_hss_20210106_084339.csv en dpia101_verwijderen_records_hss_20210120_084851.csv.

De keuze tussen bestaande en nieuwe benaming kan worden gemaakt op basis van het nieuwe stuurgegeven VERW_VSL. Voor HR Core Online klanten zal dit stuurgegeven automatisch op de nieuwe benaming staan (dus inclusief procescode). Voor HR Core in-huis klanten staat het stuurgegeven standaard op de bestaande benaming (dus zonder procescode).

Actie

Afhankelijk van de gewenste situatie kan je het stuurgegeven VERW_VSL naar believen aanpassen. Vanaf dat moment zullen nieuw gegenereerde verslagen en (indien geactiveerd) csv-bestanden die naamgeving volgen. 

Mobiele nummer in ARBO-berichten

Waarom

In de EDI-berichten naar de ARBO-diensten wordt momenteel het vaste telefoonnummer vermeld. Een wens was om het mobiele nummer door te geven in plaats van het vaste telefoonnummer om de bereikbaarheid van de werknemer te vergroten. Deze wens staat ook geregistreerd op het Ideeën portaal onder nummer HCB4-I-167. Dit idee is in deze release gehonoreerd.

Hoe

Bij het genereren van de EDI-berichten voor de ARBO-diensten wordt nu eerst gekeken of er een mobiel nummer aanwezig is. Zo ja, dan wordt dit telefoonnummer in het bericht geplaatst. Zo nee, dan wordt het vaste telefoonnummer gebruikt zoals in de huidige situatie.

Actie

Je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Bij nieuwe berichten zal automatisch de nieuwe werkwijze worden gehanteerd. Reeds aangemaakte berichten worden niet aangepast.

Minimale interval batchopdracht 5 minuten

Waarom

Om de stabiliteit en performance van HR Core (Online) te waarborgen is de minimale interval van batchopdrachten naar vijf minuten gezet. De hoeveelheid batchopdrachten die binnen de vijf minuten worden afgeroepen, kunnen leiden tot problemen in de batchverwerking.

Hoe

Er is een controle toegevoegd bij het definiëren/aanpassen van de batchopdrachten. 

Actie

Bij het definiëren van nieuwe batchopdrachten komt er een melding als er een interval kleiner dan vijf minuten wordt gekozen.

Opgeloste meldingen

EDI - WAZO bericht onvolledig bij meerling (change 2168744)

Melding 

Bij het aanleveren van de rubriek P02247 Meerling vanuit Self Service wordt niet automatisch de rubriek P02232 Reden verzuim Wazo op de waarde 4 gezet. In de berichtgeving naar het UWV is deze waarde wel van belang.

Oplossing 

Het proces van indirect muteren is aangepast, zodat bij het bepalen van de waarde van rubriek P02232 Reden verzuim Wazo de rubriek P02247 Meerling nu ook wordt meegenomen. Is er sprake van een meerling (rubriek heeft waarde 'J'), dan wordt de waarde 4 vastgelegd in de rubriek P02232 Reden verzuim Wazo.

EDI - WAZO bericht niet versturen bij uit-dienst (change 1866176)

Melding 

Het is mogelijk dat een zwangerschapsverlof wordt ingevoerd met een ingangsdatum zwangerschap in de toekomst. Echter indien voor die tijd deze medewerker uit-dienst gaat, wordt de WAZO-melding nog wel aangemaakt en verstuurd naar het UWV. Dit is niet wenselijk.

Oplossing 

Bij het aanmaken van het WAZO-bericht wordt gecontroleerd of het betreffende dienstverband nog steeds in-dienst is. Zo nee, dan wordt het bericht niet meer verstuurd.

EDI - WAZO bericht adres foutief bij buitenlands adres (change 2341429)

Melding

Bij het aanmaken een WAZO-melding wordt het adres van de werknemer in het bericht opgenomen. Als de medewerker in het buitenland woont, wordt het adres niet goed in het bericht vermeld waardoor het bericht kan worden afgekeurd. 

Oplossing 

De programmatuur is aangepast en bij het aanmaken van nieuwe berichten zal het buitenlands adres goed worden vermeld.

EDI - bericht naar Arbo bij einde WAZO (change 2047696)

Melding

De hersteldmelding van het zwangerschapsverlof levert geen hersteldbericht op voor de Arbodienst.

Oplossing

Het vastleggen van een datum herstel moet leiden tot een '0130 - volledig herstel'gebeurtenis. Indien de bevallingsdatum wordt ingevoerd, berekent HR Core (Online) ook de einddatum van het zwangerschapsverlof. Echter, er is gebleken dat in dit geval de gebeurtenis 0130 niet wordt aangemaakt. Deze gebeurtenis is nodig om het bericht naar de Arbodiensten te versturen. Er is een wijziging doorgevoerd waardoor nu wel de gebeurtenis wordt aangemaakt.

Salarismutaties aanvullend geboorteverlof (change 2391714)

Melding 

Door een fout in de programmatuur werden niet in alle gevallen salarismutaties voor rubriek P12146 aangemaakt na het berekenen van het aanvullend geboorteverlof. De berekende waarden waren wel terug te vinden in de systeemmutaties.

Oplossing 

Na installatie van deze release is dit opgelost en leidt het berekenen van de uren aanvullend geboorteverlof tot de juiste salarismutaties.

Rubrieken P03699 (transitievergoeding) en P00694 (ontslagvergoeding) niet in variabele loonverdeling (change 2445249)

Melding 

De rubrieken P03699 (transitievergoeding) en P00694 (ontslagvergoeding) konden niet worden gebruikt binnen de directe of speciale doorbelasting functionaliteit, terwijl dit wel in Gemal toegestaan is.

Oplossing 

De inrichting van de betreffende rubrieken in de rubriekentabel is aangepast, waardoor P03699 en P00694 direct of speciaal kunnen worden doorbelast.

Verwijderen variabele loonverdeling (change 2419862)

Melding 

Door een fout in de programmatuur was het niet meer mogelijk een variabele loonverdeling te verwijderen.

Oplossing 

Deze fout is opgelost en vanaf deze release is het weer mogelijk een nog niet aangeleverde variabele loonverdeling te verwijderen.

Actieve signaleringen niet aangemaakt (change 2567151)

Melding 

In bepaalde gevallen waarbij een signaaldefinitie condities bevatte op basis van eigen rubrieken, werd niet altijd het signaal gegenereerd terwijl wel aan alle condities werd voldaan. Dit gebeurde alleen als het signaal gegenereerd moest worden op basis van een nieuw geïmporteerd dienstverband. Bij het (achteraf) handmatig genereren van de signalen ging het wel goed.

Oplossing 

Na installatie van deze release worden ook in geval van condities op basis van eigen rubrieken ook via indirect muteren de juiste signalen aangemaakt.

Overschrijven salarismutaties directe doorbelastingen (change 2331735)

Melding 

In geval directe doorbelastingen voor dezelfde medewerker met meerdere Self Service bestanden werden aangeleverd, kon het voorkomen dat al gereedstaande - nog aan de Payroll aan te leveren - directe doorbelastingen werden overschreven door de daarna geïmporteerde en verwerkte directe doorbelastingen. 

Oplossing 

Dit is opgelost door de identificatie van directe doorbelastingen in de entiteit Salarismutaties aan te passen. Er wijzigt op zich niets. De directe doorbelastingen kun je op dezelfde wijze aanleveren.

In die gevallen waar je correcties op nog niet aangeleverde directe doorbelastingen moeten doorvoeren, kan je dat eveneens op dezelfde wijze met de bestaande functionaliteit in HR Core (Online) doen.  

Inrichtingswijzigingen

Opschonen vervallen codes 2020

Rubrieken die al in 2020 waren komen te vervallen zijn nu zodanig aangepast dat ook de indicatie salarisverwerker en mutatieverantwoording zijn uitgezet en waar het nog niet gebeurd was, is ook de exportcode op vervallen gezet. Het betreft de onderstaande rubrieken:

Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving
P07435 (Vervallen) Tegemoetkoming ziektekosten UWV  01435 Vervallen
P02266 (Vervallen) Afwijkende risicopremiegroep    
P02274 (Vervallen) Werkbonus    
P02409 (Vervallen) berekeningsmethode ziekengeld    
P04183 (Vervallen) BBL 03183 Vervallen

Vervallen importrubrieken

Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving
P91435 (Vervallen) Tegemoetk zk kstn 01435 Vervallen
P91540 (Vervallen) Werkbonus 01540 Vervallen
P90600 (Vervallen) Loon WAO-WIA 01600 Vervallen
P90677 (Vervallen) Lnnat pr WIA-WGA 01677 Vervallen
P90396 (Vervallen) Loon 65 plus 01896 Vervallen
P90800 (Vervallen) Cum.loon WAO-WIA 02800 Vervallen

Anoniementarief als LH-tabel

HR Core (Online) kent rubriek P00333 om het soort loonheffingstabel dat van toepassing is op een dienstverband vast te leggen. Daarnaast kent HR Core (Online) rubriek P02270 waarmee aangegeven kan worden dat het anonieme inkomstenbelastingtarief van toepassing is en rubriek P02271 welke aangeeft dat het dienstverband als anoniem wordt beschouwd voor de berekening van de ziektekostenverzekering.

In het kader van de belastingaangifte worden de waarden van de rubrieken P02270 en P02271 samengevoegd in de referentiewaarden van rubriek P00333. Hiermee wordt de van toepassing zijnde loonheffing meer eenduidig in zowel HR Core (Online) als Payroll Gemal.

Vervallen rubrieken en exportcodes

 

Rubriek
Omschrijving oud
Omschrijving nieuw
Exportcode
Omschrijving oud
Omschrijving nieuw
P02270 Anoniem LH Anoniem LH (Vervallen) 02270 Anoniem LH Vervallen
P02271 Anoniem ZVW/WN Anoniem ZVW/WN (Vervallen) 02271 Anoniem ZVW/WN Vervallen

Nieuwe externe* referentiewaarde rubriek P00333 (Soort loonheffingstabel)

Code Omschrijving
4 Anoniementarief

(*) Met betrekking tot soort loonheffingstabel kent Beaufort een tweetal tabelfuncties: 205006 (Loonheffingstabel extern) en 203010 (Soort loonheffingstabel). Functie 205006 is uitgebreid met de nieuwe externe waarde 4. Met de andere functie 203010 kunt u een corresponderende Beaufort codering vastleggen (bijvoorbeeld: 'ANM - Anoniementarief' en deze koppelen aan de externe code 4.

Naast deze inrichtingswijzigingen wordt ook een conversie uitgevoerd die rubriek P00333 van de juiste waarde gaat voorzien. In deze conversie wordt bij een dienstverband rubriek P00333 met de waarde 4 gevuld indien:

  • het dienstverband een datum in-dienst heeft kleiner dan de systeemdatum en een datum uit-dienst die leeg is of groter dan de systeemdatum
    en
  • het dienstverband een relatie heeft met de salarisverwerker
    en
  • rubriek P02270 en/of P02271 heeft een waarde 1.

Deze conversie resulteert in een salarismutatie met een ingangsdatum gelijk aan 1-1-2021 of gelijk aan de datum in-dienst als deze na 1-1-2021 ligt.

Rubrieken en exportcode onterecht vervallen verklaard

In release 2021-02 zijn ten onrechte de omschrijving van rubrieken P00850  en P02591 en de exportcode 02591 aangepast met de tekst 'Vervallen'. Dit wordt in release 2021-03 weer hersteld. Het feit dat de omschrijving ten onrechte was aangepast heeft geen effect op de werking van de rubrieken en de exportcode.

 

Rubriek Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw)
P00850 (Vervallen) Reden uit dienst LA/UPA Reden uit dienst LA/UPA
P02591 (Vervallen) Aantal Reisbewegingen thuiswerk Aantal Reisbewegingen thuiswerk

 

Exportcode Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw)
02591 Vervallen Reisbew thuiswerk

 

Publishing Date : 2/24/2021

Medewerkers