Mijn Communities
Help

HR Core Education 2019-12 V3

22-11-2019 19:53 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1030 Weergaven

In deze versie...

Verwijderd

Onderwerp: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) - Contractindicatoren

Onder de paragraaf Uw actie is de volgende actie verwijderd: U dient in de salarisprofielen de 3 indicatoren van een waarde te voorzien.

Aangepast

Onderwerp: HRis gegevensexport Excel meerdere werknemers geeft geen output (Change 730168)

De naam van het scherm onder de paragraaf Melding is aangepast.

Onderwerp: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) - Contractindicatoren

De tekst onder de paragraaf Hoe is aangepast. Dit betreft de twee regels die beginnen met "De nieuwe gegevens zijn toegevoegd / beschikbaar".

Mededelingen

WAB community

Op 13 november hebben wij een bericht op de Youforce portal geplaatst met als titel 'WAB community-groep nu live'. Alle informatie over de WAB en wijzigingen in onze software kunt u vinden in deze community. Hierin worden de wijzigingen over onze producten heen toegelicht. In deze communicatie wordt verwezen naar de specifieke release notes per product. In het hoofdstuk Wet- en regelgeving vindt u de specifieke wijzigingen voor HR Core Education ten aanzien van de WAB. 

Eindejaarsproducties

Zoals aangekondigd in de release notes van Payroll Gemal van periode 06 en 09 gaat u met ingang van deze jaarovergang niet meer gebruikmaken van de eindejaars-producties in Payroll Gemal maar van een aanvullende correctieproductie (ACP). 

Echter de werkwijze in HR Core Education is hiermee niet gewijzigd. U blijft dus een 13e, 14e en eventuele 15e periode aanleveren die in Payroll Gemal Direct wordt omgezet naar een aanvullende correctieproductie.

Let op dat de output van deze aanvullende correctieproducties (1917 bestanden) bij het terug inlezen in HR Core Education worden behandeld als vervangende correctiebestanden op periode 12 (december). Er zijn dus geen outputbestanden meer voor jaarwerkperiodes 13, 14 , 15. Dit heeft tot gevolg dat de december resultaten pas compleet zijn na terug inlezen van de output van de laatst aangeleverde jaarwerkproductie. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor achterliggende systemen waarin deze resultaten worden ingelezen.
Wij hebben het Risicofonds reeds geïnformeerd over een latere levering van de gegevens over december 2019. Bovendien wordt er voortaan geen aparte eindejaars-gegevenslevering naar het Risicofonds verzonden.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie de speciale release notes op de Community bij de Release Information Groep bij Releases 2019 > 2019-12 > Payroll Gemal 2019-12 - Speciale release notes

Nieuw

Nieuw overzicht in Gebruikersbeheer: Autorisatiegegevens gebruikers exporteren naar Excel

Waarom

Voortaan bent u in staat om inzicht te krijgen in de geregistreerde gebruikers en hun autorisaties. 

Omdat het niet mogelijk is de exportfunctionaliteit beschikbaar te stellen op de pagina Gebruikers is in deze release een nieuwe pagina toegevoegd met daarop de exportfunctionaliteit.

Deze verbetering komt tevens voort uit het Visma | Raet Ideeënportaal.

Hoe

Gebruikersbeheer / Overzicht gebruikers

U kunt de gegevens op de pagina Overzicht gebruikers alleen raadplegen. Via de knop Exporteren maak je een Excel-bestand aan met de gebruikersgegevens.

Let op: de export bevat alleen de gegevens zoals deze op het moment van exporteren voorkomen in het systeem.

Uw actie

Selecteer de gewenste populatie en klik op de knop Exporteren.

Opgeloste meldingen

HRis gegevensexport Excel meerdere werknemers geeft geen output (Change 730168)

Melding

Wanneer in het scherm Stamblad medewerker P&O via Exporteren de gegevens van medewerkers aan het Excelbestand worden toegevoegd, dan wordt in bepaalde situaties de Laatste dag in dienst onterecht niet gevuld.

Oplossing

HR Core Education is aangepast waardoor de Laatste dag in dienst altijd wordt gevuld indien daarvan sprake is.

De verbetering is op meerdere plaatsen in de programmatuur aangebracht: Stamblad medewerker, Stamblad medewerker P&O, Profielknop medewerker (in de banner).

Uw actie

Geen.

Wet- en regelgeving

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren - WNRA

Per 1 januari 2020 wijzigen de ambtelijke aanstellingen, die medewerkers nu nog hebben in het openbaar onderwijs, in private arbeidsovereenkomsten. Net als in het bijzonder onderwijs is dan het private arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. De rechtspositie van medewerkers in het bijzonder en openbaar onderwijs wordt daarmee gelijk gesteld.

Let op: Vanaf 1-1-2020 tellen alle eerdere aanstellingen (dus aanstellingen die voor 1-1-2020 zijn ingegaan) ook mee voor de hoogte van een eventuele transitievergoeding en ook voor de ketenbepaling.
Mogelijk dat tevens de regels rondom de ketenbepaling veranderen. Op de websites van PO-Raad en VO-Raad kunt u hierover meer informatie vinden, bijvoorbeeld:

NB: Voor medewerkers in het MBO en HBO verandert er niets (in het MBO en HBO zijn geen openbare instellingen, alleen bijzondere instellingen).

Waarom

Voor medewerkers in het openbaar onderwijs verandert door de WNRA de aard van de arbeidsverhouding. Vanaf 1-1-2020 is het daarom van belang dat u voor nieuwe arbeidsovereenkomsten (zowel openbaar als bijzonder onderwijs) de juiste waarde voor de Aard arbeidsverhouding en de Code soort inkomstenverhouding bij de medewerker invult:

 • Aard arbeidsverhouding: code 1 (Arbeidsovereenkomst)
 • Code soort inkomstenverhouding: code 15 (Loon of salaris, niet onder te brengen onder 11, 13 of 17)

Deze gegevens zijn verplicht in de loonaangifte. Wanneer u voorheen deze gegevens niet in HRCE invulde bij de medewerker, dan vormde dat geen probleem. Payroll Gemal was in staat de juiste waarden af te leiden uit andere gegevens. Echter vanaf 1-1-2020 kan Payroll Gemal deze gegevens niet meer eenduidig afleiden. Vandaar dat u voortaan deze gegevens in HR Core Education zelf moet registreren.

Hoe

Salarisadministratie > Administratie > Aanvullende salarisgegevens > Fiscaal / SV / Pensioen

De volgende wijzigingen zijn uitgevoerd:

 • Het is voortaan verplicht om de Aard arbeidsverhouding en de Code soort inkomstenverhouding in te vullen bij de medewerker. Het systeem controleert hierop.
 • Beide gegevens zijn in te vullen in het scherm Fiscale gegevens (Code soort inkomstenverhouding is omgezet van een stamcomponent naar een vast gegeven) 

 • Beide gegevens zijn beschikbaar in de salarisprofielen (Code soort inkomstenverhouding is ook daarin omgezet van stamcomponent naar vast gegeven).
 • Tijdens de release voeren wij een conversie uit zodat voor al uw medewerkers vanaf 1-1-2020 de juiste codes voor Aard arbeidsverhouding (code 1) en voor Code soort Inkomstenverhouding (code 15) worden vastgelegd in HRCE. Deze codes worden vervolgens met de salarisaanlevering van januari 2020 automatisch doorgegeven aan Payroll Gemal zodat beide systemen consistent zijn met elkaar. 
  Deze conversie zorgt voor de noodzakelijke omzetting in het kader van de WNRA:
  • Aard arbeidsverhouding → Omzetting van 18 naar 1 (van Publiekrechtelijke aanstelling naar Arbeidsovereenkomst)
  • Code soort inkomstenverhouding → Omzetting van 11 naar 15 (van Loon of salaris ambtenaar naar Loon of salaris)
  Wanneer u voor een medewerker in HRCE een andere waarde had vastgelegd voor een of beide gegevens, dan blijft die uiteraard ongewijzigd van toepassing.
  De conversie wordt alleen uitgevoerd voor actieve medewerkers (indienst op of na 1-1-2020) die verloond worden.
 • Beide gegevens (Aard arbeidsverhouding en Code soort inkomstenverhouding) zijn beschikbaar in de datafeeds en de reportmodels.

Dit is een wens uit het Visma|Raet Ideëenportaal.

Uw actie

 • Controleer de salarisprofielen en geef voor de 2 genoemde gegevens een waarde op.
 • Controleer of de betreffende gegevens bij uw medewerkers correct zijn ingevuld.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) - Contractindicatoren

Waarom

Per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans actueel. Het doel van de WAB is het herstellen van de balans tussen vaste en flexibele contracten. Om deze wet te ondersteunen hebben we in deze release een aantal nieuwe gegevens toegevoegd.

Hoe

De volgende gegevens zijn verplicht om voortaan bij de medewerker in te vullen. Dit omdat deze gegevens (de zgn. 3 indicatoren) moeten worden doorgegeven in de Loonaangifte en op de salarisstrook moeten worden opgenomen.

 • Code contract (on)bepaalde tijd                     (bestaand gegeven, component 1122 / invoercode 02259)
 • Indicator Schriftelijke arbeidsovereenkomst  (nieuw gegeven,       component 1125/ invoercode 02294)
 • Indicator Oproepovereenkomst                     (nieuw gegeven,       component 1126 / invoercode 02474)

De velden zijn muteerbaar op de volgende schermen:

 • Medewerker aannemen
 • Medewerker kopiëren
 • Dienstverband (in de sectie Overeenkomst)

Op de volgende schermen zijn deze gegevens zichtbaar:

 • Stamblad medewerker
 • Stamblad medewerker P & O

De indicator Bepaalde/Onbepaalde tijd is een bestaand gegeven op de schermen, nl. het veld Type.

De nieuwe gegevens zijn toegevoegd in mailmerge. U kunt ze dus toevoegen in een mailmerge document en vullen vanuit de pagina Correspondentie.
De nieuwe gegevens zijn beschikbaar in Self Service. Wanneer in het geval van een nieuwe medewerker deze gegevens ontbreken in de Self Service mutaties, vult HRCE deze bij het inlezen met de standaardwaarden: Schriftelijk - Ja en Oproep - Nee. Zodoende hoeft u wellicht niet direct uw Self Service formulieren aan te passen, maar kunt u dat op een later moment doen.

WW-premie differentiatie
Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet. Zij betalen een Ufo-premie (premie Uitvoeringsfonds Overheid).
Voor de Ufo-premie wordt geen premiedifferentiatie toegepast.
Voor overige medewerkers (die dus niet onder een onderwijs cao vallen) geldt het volgende:
 • Vanaf 1 jan 2020 moet onderscheid gemaakt worden in een hoog of laag tarief voor de WW-premie. 
 • Payroll Gemal bepaalt op basis van de waarden van de drie indicatoren welk ww-tarief van toepassing is.
 • U kunt hiervan afwijken met stamcomponent Code tarief WW Awf (component 2002 / invoercode 02170). Ook wanneer u achteraf de premie moet herzien, gebruikt u deze stamcomponent om dit door te geven aan Payroll Gemal.

Voor meer informatie omtrent de WAB/ Premiedifferentiatie en hoe hiermee om te gaan, verwijzen we u naar de overkoepelende WAB-informatie op de Community.

Initiële vulling

De Indicator schriftelijke arbeidsovereenkomst en Indicator oproepovereenkomst worden tijdens de release bij alle medewerkers initieel van een waarde voorzien:

 • Indicator schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt initieel gevuld met Ja;
 • Indicator oproepovereenkomst wordt initieel gevuld met Nee (behalve bij uurloners en min-max overeenkomsten).

De initiële waarden worden vervolgens met de salarisaanlevering van januari doorgegeven aan Payroll Gemal.
Let op: Bij het initieel vullen gaat HRCE uit van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Controleer altijd of hiervan daadwerkelijk sprake is en pas dit zo nodig aan.

Personeelsmanagement > Personeelsacties > Aannemen > Medewerker aannemen
Personeelsmanagement > Personeelsacties > Aannemen > Medewerker kopiëren
Personeelsmanagement > Personeelsgegevens > Dienstverband

Uw actie

 • De indicatoren zijn verplichte gegevens, dus u moet deze velden altijd invullen.
  Op de pagina's Medewerker aannemen en Medewerker kopiëren wordt het veld Schriftelijk standaard gevuld met Ja en het veld Oproep wordt standaard gevuld met Nee. Dit kunt u uiteraard overrulen.
 • De indicatoren zijn beschikbaar in de datafeeds en de reportmodels zodat u deze kunt opnemen in uw rapportages.
 • Gebruikt u Self Service en heeft u de nieuwe gegevens nog niet opgenomen op uw formulieren, dan vult HRCE bij het inlezen vanuit Self Service deze gegevens met een default waarde. Controleer dat deze default waarde correct is, bijv in geval van een min/max contract of andere vorm van een oproepovereenkomst.
 • In Self Service kunt u de rubrieken toevoegen op uw formulier(en).

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) - Reden einde arbeidsovereenkomst

Waarom 

In de loonaangifte 2020 is een nieuw gegeven geïntroduceerd: Code reden einde arbeidsovereenkomst. Dit gegeven moet voortaan bij een uitdiensttreding verplicht worden doorgegeven in de loonaangifte en daarom dient u in deze situaties dit gegeven verplicht op te geven in HRCE. U kunt hierbij kiezen uit een lijst van mogelijke waarden die door de Belastingdienst is bepaald. Dit gegeven wordt voortaan ook gebruikt in de UPA (een standaard voor het uitwisselen van gegevens met pensioenfondsen).

Hoe

Aan het scherm Dienstverband beëindigen is een gegeven toegevoegd: Reden uit dienst loonaangifte. Het is verplicht dit gegeven in te vullen wanneer u de Laatste dag in dienst ingevuld heeft.

NB: Dit scherm bevat al gegevens waarmee u de reden uitdienst kon opgeven (Status categorie en Reden status). Voor de loonaangifte is een apart gegeven aan dit scherm toegevoegd omdat het niet mogelijk bleek om de waarde voor de loonaangifte af te leiden van een van de andere gegevens voor reden uit dienst.

Personeelsmanagement > Personeelsacties > Beeindiging > Dienstverband beeindigen

De Reden uit dienst loonaangifte wordt aan Payroll Gemal doorgeven op Gemal invoercode = 02850. De aan de Gemal invoercode gekoppelde stamcomponent is omgezet naar het nieuwe veld op het scherm. Bij het ongedaan maken van de beëindiging moet de reden ook weer leeggemaakt worden.

Het gegeven komt in de release van februari 2020 ook beschikbaar in de datafeeds en de reportmodels.

Uw actie

Indien een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, moet een reden uit dienst voor de loonaangifte worden opgegeven. Mogelijk heeft u reeds medewerkers met een uitdienstdatum op of na 1-1-2020. Vul alsnog bij deze medewerkers de Reden uit dienst loonaangifte in.

Fiscale rekenregels - Fiscaal woonland

De fiscale rekenregels van 2020 wijzigen. Voor de loonheffing van medewerkers wonende in België, Suriname en Aruba gelden nieuwe belastingtabellen.

Dit stuurt u aan met nieuwe waarden voor Payroll Gemal invoercode 02323 (HR Core Education code 9195) – Indicatie fiscaal woonland.

Waarde invoercode 02252 (9194)

Op te geven waarde voor invoercode 02323 (9195)

BE

4

SR

5

AW

5

Automatische omzetting: HR Core Education voert voor bestaande medewerkers, waarop van toepassing, deze conversie voor u uit en levert de mutaties aan Payroll Gemal met de januari salarisaanlevering.

Uw actie

Let op dat u bij (nieuwe) medewerkers vanaf 1-1-2020 de juiste waarde voor Indicatie fiscaal woonland opgeeft (HR Core Education component 9195 / Gemal invoercode 02323).

Code voor Nul uren contract vervalt

Onder bepaalde voorwaarden wordt dit gegeven (component 1124) gegenereerd in stap 2 van de salarisaanlevering.

Vanaf 1-1-2020 vervalt dit gegeven in Payroll Gemal en wordt daarom niet meer gegenereerd.

 • Component 1124 wordt niet meer aangemaakt vanuit stap 2 van de salarisaanlevering.
 • Component 1124 wordt niet meer aangemaakt in genereren proefstrook.
 • Component 1124 wordt niet meer aangemaakt in genereren begroting.

Publishing Date : 12/5/2019