Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce HR Core Education

Sorteren op:
Hier vind je de handleidingen van HR Core Education. Algemeen Algemene Handleiding FAQ-list (Veelgestelde vragen) Instellingen Java en Edge Microsoft Edge instellingen (permanent) Microsoft Edge instellingen (30 dagen) Addendum Instellingen voor Java en Edge voor het nieuwe inloggen Het nieuwe inloggen (Youforce Portaal Community) Veel gestelde vragen voor gebruikers Veel gestelde vragen voor beheerders Het nieuwe inloggen via 2 factor authenticatie CO2 Reisregistratie personenmobiliteit Handleiding CO2 registratie Let op: de inhoud van documenten en berichtgeving uit het verleden kan inmiddels zijn achterhaald.
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 11-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 4452 Weergaven
Voor het aanmaken van de jobkaarten voor bulkimport heb je deze handleiding ter beschikking. De templates (XLS-bestanden) voor bulkimport in HR Core Education vind je hieronder. Opmerking: Om optimaal gebruik te maken van deze templates, adviseren we je eerst de toelichting in de Online Help van HR Core Education te lezen.   Templates waarmee je per medewerker één mutatie kunt inlezen (het medewerker ID mag maar één keer voorkomen in het bestand): A001 - Inlezen ARBO-gegevens A002 - Beëindigen exemplaren Arbogegevens BLAK - Voor het aan/uitvinken (J/N) van de indicator Blokkeren akte D001 - Basis- en extra recht (Duurzame Inzetbaarheid HBO) D002 - Nieuwe jaar exemplaren (Duurzame Inzetbaarheid HBO) D004 - Correctie rechtspositioneel verlof (Duurzame Inzetbaarheid HBO) D005 - Bestedingsplannen (Duurzame Inzetbaarheid HBO) Let op: het systeem overschrijft alle reeds ingevulde velden van het meest recente exemplaar Duurzame inzetbaarheid per jaar, dus u moet het volledige bestedingsplan van de medewerker opvoeren in het bestand. D006 - Bestedings- en spaardoelen (Duurzame Inzetbaarheid HBO) Let op: het systeem overschrijft alle reeds ingevulde velden van het meest recente exemplaar Duurzame inzetbaarheid per jaar, dus u moet het volledige bestedingsplan van de medewerker opvoeren in het bestand. E001 - E-mailgegevens R001 - Roostercodes (ZIP uitpakken!) T001 - Telefoongegevens U001 - Laatste dag in dienst W001 - Uren werkweek   Templates waarmee je voor een medewerker meerdere mutaties kunt inlezen (het medewerker ID mag meer dan één keer voorkomen in het bestand): J001 - Invoeren Diensttijden L002 - Inlezen benoemingsgegevens Lerarenregister (ZIP uitpakken!) Let op: Je kunt meerdere onderwijsterreinen en/of meerdere scholen voor de benoeming van de medewerker vastleggen. De reeds vastgelegde benoemingsgegevens worden niet overschreven. MST1 - Aanmaken of wijzigen stamgegevens MST2 - Verwijderen stamgegevens MVA1 - Aanmaken variabele gegevens MVA2 - Verwijderen variabele gegevens Let op: In dit template moet je de timestamp van de te verwijderen variabele mutatie invullen. Deze vind je in HR Core Education op alle pagina's met variabele gegevens. MVAD - Directe doorbelasting variabele gegevens  
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 29-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3123 Weergaven
Hier vind je de handleiding voor het jaarwerk van HR Core Education in combinatie met Payroll Gemal. Handleiding Jaarwerk 2022/2023 Handleiding Jaarwerk 2021/2022 Handleiding Jaarwerk 2020/2021 Handleiding Jaarwerk 2019/2020
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 08-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1654 Weergaven
Algemene informatie Je vind de algemene informatie over de AVG hier. Doelbinding Deze applicatie is een personeelsinformatiesysteem met primair doel een personeelsadministratie te voeren. Deze applicatie legt geen restricties op voor het registreren van gegevens. De doelbinding kan daarom per organisatie verschillen. Bewaartermijnen De bewaartermijnen van de persoonsgegevens zijn afhankelijk van de doelbinding. Recht op vergetelheid Toets vóór het accepteren van een aanspraak op Recht op vergetelheid of het mogelijkerwijs leidt tot het schenden van de in dit kader geldende wet- en regelgeving. Er kunnen rechtsgeldige redenen zijn om persoonsgegevens te bewaren. Raet is gestart met de ontwikkeling van functionaliteit waarmee persoonsgegevens van een medewerker zijn te anonimiseren en/of te pseudonimiseren. De geregistreerde persoonsgegevens in de applicatie zijn zodoende niet meer te herleiden tot een persoon. Hiermee kunnen klanten voldoen aan de AVG richtlijnen voor de bewaartermijnen. Raet communiceert hierover via de release notes. Toegang tot gegevens Elke gebruiker in de applicatie behoort tot een gebruikersgroep en krijgt zodoende een rol toegewezen. Voor elke rol staat vast welke functionaliteiten beschikbaar zijn. Een rol bepaalt tevens de toegang tot organisatorische eenheden en daarmee toegang tot medewerkers. Deze applicatie logt alle veranderingen in de autorisatiegegevens. Raet is gestart met de ontwikkeling van centrale autorisatielogging. Dit om inzage te verstrekken wie toegang heeft gehad, wanneer dat was en welke gegevens zijn bekeken/gemuteerd. Raet communiceert hierover via de release notes. Op dit moment kunt u voor inzicht en vragen in dit kader contact opnemen met Service Center. Waar gaan persoonsgegevens naar toe? Intern Deze applicatie verstrekt persoonsgegevens aan de volgende Raet applicaties. Payroll Gemal Self Service Talent Management Werving en Selectie Verzuim Management Flex Benefits Youforce Portaal Management Informatie HR Data Feed Report Designer Standaard rapportages People Analytics Service Connector In de AVG documenten van bovengenoemde applicaties is terug te vinden hoe wordt omgegaan met bewaartermijnen en autorisatielogging. Externe partijen Deze applicatie verstrekt persoonsgegevens aan externe partijen. DUO (voor OWP gegevens) DUO (voor GGL-gegevens) Lerarenregister Participatiefonds Primair Onderwijs Vervangingsfonds Primair Onderwijs Risicofonds voor Primair Onderwijs MBO-raad Foleta UWV ARBO Partijen die van de klant gegevensextracten vanuit Raet applicaties (bijvoorbeeld via de Service Connector) ontvangen.   Publishing Date: 2/28/2019
Volledig artikel weergeven
27-01-2020 20:44 (Bijgewerkt op 15-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 377 Weergaven
In de bijlage ondersteunend materiaal voor HR Core Education in het kader van de WIEG.
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 23-12-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 557 Weergaven
Inleiding Wet arbeidsmarkt in balans Per 1 januari 2020 treedt de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) in werking. De wet bevat een pakket maatregelen om de balans tussen vast en tijdelijk werk te herstellen. In de praktijk betekent dit een verbetering voor de positie van tijdelijke werknemers en flexwerkers en dat het voor werkgevers makkelijker wordt werknemers te ontslaan. De maatregelen zijn onder te verdelen naar drie hoofdthema’s. Het ontslagrecht Flexibele arbeid Premiedifferentiatie WW Impact op processen en applicaties De WAB heeft impact op zowel je HR-processen als je administratie. De komende maanden voeren we een aantal wijzigingen door om uiteindelijk de juiste gegevens naar de belastingdienst te sturen. De wijzigingen vinden hoofdzakelijk plaats in onze HR Core systemen, Payrolls en Self Service. WAB-release notes Tot en met ten minste januari 2020 publiceren wij maandelijks gezamenlijke WAB-release notes met alle veranderingen in onze software voor de drie hoofdthema’s. De release notes per module blijven gewoon bestaan en bevatten meer gedetailleerde informatie. De links hiervoor vind je bij de betreffende onderwerpen. Ontslagrecht De WAB wil de posities van flexwerkers en medewerkers in vaste dienst dichter bij elkaar brengen. Voor werkgevers betekent dit enerzijds een versoepeling van het ontslagrecht en anderzijds een stimulans om medewerkers in vaste dienst te nemen. Wijzigingen Reden ontslag doorgeven Transitievergoeding Reden ontslag doorgeven in loonaangifte Vanaf 1 januari 2020 moet je bij ontslag een reden doorgeven aan de fiscus via de loonaangifte. De loonaangifte werkt met vaste ontslagredenen. De reden ontslag voor de loonaangifte kun je vanaf de december-release vastleggen in een nieuw gegeven in het scherm ‘Beëindigen dienstverband’. Je kunt hierbij kiezen uit een lijst van mogelijke waarden. Dit gegeven is gekoppeld aan Gemal code 02850. Transitievergoeding De WAB bepaalt dat elke medewerker vanaf de eerste werkdag recht heeft op een transitievergoeding. Ook de hoogte van de transitievergoeding verandert. Op het Youforce portaal vind je een rekentool gebaseerd op de nieuwe regels voor het berekenen van de transitievergoeding. Je vindt de tool bij ‘Nieuws’ of zoek naar ‘rekentool’ bij de publicaties. De november-release van Payroll Gemal bevat ook een automatische berekening van de transitievergoeding via de proefberekening. Wil je deze vergoeding gelijktijdig met het laatste salaris uitbetalen, dan vraag je deze indicatieve waarde op via een proefberekening. Meer informatie vind je in de Payroll Gemal release notes van november.  Uitbetaling transitievergoeding De nieuwe wetgeving betekent in de praktijk dat je veel vaker een transitievergoeding uitbetaalt. In HR Core Education introduceren we in een volgende release (niet de december release) een nieuw scherm met gegevens voor een snelle en eenvoudige afhandeling: Ontslagvergoeding In te vullen met bedrag       Transitievergoeding In te vullen met bedrag       IKV nummer transitievergoeding Default gevuld          In de aankomende release notes volgt meer informatie. Dankzij deze rubrieken maak je geen apart dienstverband meer voor de uitbetaling van een transitievergoeding. Als je de ontslagvergoeding en de transitievergoeding apart wilt uitbetalen, kun je deze twee rubrieken gelijktijdig gebruiken. Wanneer je gebruikt maakt van een Self Service workflow voor het uitdienstproces, kun je deze extra gegevens ook opnemen op het formulier ter verzameling van de gegevens. De gegevens van het uitdienstproces worden niet automatisch verwerkt vanuit Self Service richting HR Core Education, maar moet je handmatig verwerken. Flexibele arbeid Een belangrijk doel van de WAB is het beperken van de negatieve gevolgen van flexibele arbeid. Het aantal flexwerkers is de afgelopen jaren stormachtig gegroeid en de wet schrijft een aantal maatregelen voor om deze groep beter te beschermen Wijzigingen Verlenging ketenbepaling Verplicht aanbod contract oproepkrachten Verlenging ketenbepaling De ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar. In deze periode kun je nog steeds maximaal drie tijdelijke contracten aanbieden, met een tussenperiode van niet meer dan zes maanden. Let op: werknemers in het openbaar onderwijs vallen vanaf 1 januari 2020 ook onder het privaatrecht (wet WNRA), zoals de werknemers in het bijzonder onderwijs. De werkwijze rondom de contractadministratie die je hanteert, verandert niet in HR Core Education. Verplicht aanbod contract oproepkrachten De WAB verplicht per 1 januari 2020 werkgevers medewerkers met een oproepcontract na twaalf maanden schriftelijk een vast contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal gewerkte uren in deze periode. Hiervoor geldt geen overgangsrecht dus mogelijk moet je in januari al een aanbod doen voor een oproepkracht die dan 12 maanden in dienst is. Premiedifferentiatie WW De WAB maakt een vast contract financieel aantrekkelijker en laat tegelijkertijd werkgevers opdraaien voor het hogere risico op werkloosheid bij een flexibel contract. Werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn voor de WW betalen vanaf 1 januari 2020 een hogere WW-premie (7,94%) voor medewerkers met een flexibel contract dan voor werknemers met een vast contract (2,94%). Wijzigingen Nieuwe verplichte velden op de loonstrook Introductie hoog / laag premie WW berekening en aansturing hiervan* Introductie rubrieken voor vastleggen vaste contracturen en tijdelijke uitbreiding voor 30% toetsing* * De premiedifferentiatie geldt niet voor werkgevers in het onderwijs, omdat zij eigenrisicodrager zijn voor de WW. In plaats daarvan betalen zij de premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo-premie).Voor de Ufo-premie wordt geen premiedifferentiatie toegepast. Nieuwe verplichte velden op de salarisstrook Vanaf 1 januari 2020 moet je drie nieuwe gegevens op de salarisstrook weergeven. Code contract (on)bepaalde tijd Indicator Schriftelijke arbeidsovereenkomst (nieuw) Indicator Oproepovereenkomst (nieuw) De velden zijn muteerbaar op de volgende schermen: Medewerker aannemen Medewerker kopiëren Dienstverband (om bestaande dienstverbanden te wijzigen) Op de volgende schermen is het alleen zichtbaar: Stamblad medewerker Stamblad medewerker P & O Daarnaast zijn de kenmerken ook toegevoegd in mailmerge. Je kan ze dus toevoegen in je mailmerge document en vullen vanuit de pagina Correspondentie. Beschikbaar veld is Type (de OT/BT waarde).   Beschikbaar veld is Dienstverband (de OT/BT waarde). Bijbehorende Gemal codes zijn 02259 (contract (on)bepaalde tijd), 02294 (schriftelijke arbeidsovereenkomst) en 02474 (oproepovereenkomst). Wij passen onze standaard salarisspecificatie hierop aan. Deze gegevens zijn verplicht in de loonaangifte en nemen we dus daarin op. Verandering regels hoog-laag tarief WW-premie (niet-onderwijs medewerkers*) * Met niet-onderwijs medewerkers bedoelen we medewerkers die wel in HR Core Education staan, maar niet onder de onderwijs CAO’s vallen (bijvoorbeeld: zorg/kinderopvang) Heb je als werkgever medewerkers die niet vallen onder de onderwijs cao, dan is het volgende van toepassing voor deze medewerkers: Het hogere WW-tarief (7,94%) geldt voor: Alle medewerkers met een tijdelijk contract Oproepkrachten Medewerkers zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst. Payroll Gemal bepaalt op basis van de drie indicatoren (bepaald/onbepaald, schriftelijk arbeidsovereenkomst, oproepovereenkomst) automatisch het correcte tarief voor de WW-premie. Is er reden om achteraf het toegepaste tarief te herzien, dan kun je dat opgeven via een nieuw gegeven op het scherm ‘Fiscale gegevens’: Code tarief Ww-premie: Hoog / Laag / Herzien tarief Kies je voor ‘Hoog’ of ‘Laag’ dan gaat het nieuwe tarief in per ingang van de eerstvolgende verloning. Bij herziening van het tarief van laag naar hoog (andersom is niet toegestaan) wordt de berekening met terugwerkende kracht uitgevoerd tot het begin van het jaar. Herzien tarief vul je in elk geval in als een medewerker met een vast contract de proeftijd niet door komt. Ook moet je bijvoorbeeld het tarief herzien wanneer aan het einde van het jaar blijkt dat er meer dan 30% extra uren zijn gewerkt ten opzichte van het aantal vaste uren in het arbeidscontract. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van alle rubrieken. De 3 nieuwe indicatoren komen in de november release van HR Core Education beschikbaar. De indicator schriftelijke arbeidsovereenkomst en indicator oproepovereenkomst krijgen van het systeem voor alle medewerkers onderstaande default waardes. Indicator Schriftelijke arbeidsovereenkomst Default op Ja Indicator Oproepovereenkomst Default op Nee, tenzij…. Let op: een min-max-overeenkomst is voor de WAB een oproepovereenkomst. De code ‘Bepaald/onbepaald arbeidsovereenkomst’ gebruik je nu al en stuur je mee voor de loonaangifte. De overige twee indicatoren hebben wij toegevoegd aan het salarisprofiel, zodat je zelf een default waarde kunt geven. Meer informatie vind je in de HR Core Education release notes van december. Afwijkende situaties voor toepassing hoog-laag tarief WW (niet-onderwijs medewerkers) BBL-leerlingen met een tijdelijk contract krijgen toch automatisch een laag tarief. Medewerkers jonger dan 21 jaar die gemiddeld minder dan 12 uur per week werken met een tijdelijk contract en krijgen toch een laag tarief. Payroll Gemal verwerkt de salarissen voor deze groep automatisch tegen het lage tarief Gaat een medewerker met vast dienstverband, dus laag tarief, binnen twee maanden uit dienst dan moet het hoge tarief worden gebruikt. Hiervoor kun je direct bij uitdiensttreding het gegeven op ‘Herzien’ zetten. Wanneer je niet-onderwijs medewerkers met een vast contract daarnaast ook tijdelijk meer uren werken, dan moeten deze uren apart geadministreerd worden zodat aan het einde van het jaar de 30% toets toegepast kan worden. Wij adviseren je daarom in HR Core Education een tweede dienstverband aan te maken voor dergelijke medewerkers, waarbij je via de aanstelling(en) aangeeft in welke periode(s) er sprake is van tijdelijk extra uren (tijdelijke uitbreidingen). Publishing Date : 11/14/2019
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 23-12-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 343 Weergaven
Hier vind je de documentatie en handleidingen van de service connector van HR Core Education. XSD en gegevensvelden Inrichten Meest gestelde vragen Partners Let op: de inhoud van documenten en berichtgeving uit het verleden kan inmiddels zijn achterhaald.
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 10-12-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1036 Weergaven
Hier vind je documentatie en handleidingen voor mail merge via HR Core Education. Handleiding Mail Merge (correspondentie) Mail Merge Brondocument
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 10-12-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 641 Weergaven
Hier vind je documentatie en handleidingen over de fondsen waar HR Core Education gegevens mee uitwisselt. Handleiding Gegevensleveringen 2022 Handleiding Gegevensleveringen 2021 Handleiding Gegevensleveringen 2020 Instructiedocument Vervangingsfonds (Eigen Risico en Verzekeringvormen) Productinformatie HRCE Verslag Gegevenslevering Modernisering Vervangingsfonds Let op: de inhoud van documenten en berichtgeving uit het verleden kan inmiddels zijn achterhaald.
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 10-12-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1097 Weergaven
Hier vind je de documentatie en handleidingen van de functionaliteit Akten binnen HR Core Education. Totaalhandleiding Akten (combinatie gebruikers- en beheerdersversie) Handleiding Akten (gebruikers) Handleiding Akten (beheer/inrichten) FAQ-list Akten (Veelgestelde vragen) Akten Quick Reference Card Akten templates Alle akten templates (in één ZIP-bestand) De ZIP bevat de volgende templates. De inhoud van deze documenten voldoet aan de CAO's van het betreffende soort onderwijs. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd bijzonder primair onderwijs Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd bijzonder primair onderwijs Arbeidsovereenkomst min-max-contract bijzonder primair onderwijs Akte van benoeming bijzonder primair onderwijs V2.4 Akte van benoeming bijzonder voortgezet onderwijs V2.4 Akte van benoeming BVE V2.2 Akte van benoeming HBO V2.2 Akte van benoeming openbaar primair onderwijs V2.3 Akte van benoeming openbaar voortgezet onderwijs V2.4 Akte van ontslag bijzonder primair onderwijs V2.2 Akte van ontslag bijzonder voortgezet onderwijs V2.2 Akte van ontslag voor het BVE V2.2 Akte van ontslag openbaar primair onderwijs V2.2 Akte van ontslag openbaar voortgezet onderwijs V2.2 Bijlage bijzonder primair onderwijs V2.2 Bijlage bijzonder voortgezet onderwijs V2.2 Bijlage voor het BVE V2.2 Bijlage openbaar primair onderwijs V2.2 Bijlage openbaar voortgezet onderwijs V2.2 Verzamelakte bijzonder primair onderwijs V2.2 Verzamelakte openbaar primair onderwijs V2.2 Opmerkingen Deze templates zijn geldig vanaf de release van HR Access in-service versie 2.2.0. Om de templates voor uw toepassing beschikbaar te krijgen, moet u deze uploaden via de functionaliteit Zenden en Ontvangen van het Youforce Portaal. Je kunt deze Microsoft Word documenten bewerken om bedrijfseigen templates te maken. Neem in dit geval goed notie van de voorwaarden die zijn opgesomd in de handleiding. Let op: de inhoud van documenten en berichtgeving uit het verleden kan inmiddels zijn achterhaald.  
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 10-12-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1097 Weergaven
Hier vind je de componententabel met de samenhang van in- en uitvoercodes tussen Payroll Gemal en HR Core Education. Componententabel HR Core Education / Payroll Gemal
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 10-12-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 532 Weergaven
Hier vind je de navigatieprofielen van HR Core Education voor AK's en DRC's. Actueel AK Navigatieprofielen 2020-10 DRC Navigatieprofielen 2020-10 Historisch AK Navigatieprofielen 2019-12 DRC Navigatieprofielen 2019-12 AK Navigatieprofielen 2018-11 DRC Navigatieprofielen 2018-11 AK Navigatieprofielen 2018-10 DRC Navigatieprofielen 2018-10 AK Navigatieprofielen 2016-03 DRC Navigatieprofielen 2016-03
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 10-12-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1854 Weergaven
Hier vind je documentatie en handleidingen van HR Core Education. Salarisadministratie Handleiding Salarisaanleveringen Handleiding Inrichting Jobaanvragen Handleiding Toekennen Periodiek Handleiding Inrichting Jobkaarten Toekennen Periodieken Handleiding Collectief muteren Handleiding Correctierun Handleiding Begroting Handleiding Inrichting jobkaarten Begroting Handleiding Proefberekening Controlemogelijkheden jobaanleveringen Let op: de inhoud van documenten en berichtgeving uit het verleden kan inmiddels zijn achterhaald.
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 10-12-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2282 Weergaven
Hier vind je documentatie en handleidingen van HR Core Education. Personeelsadministratie Handleiding Medewerker aannemen Werkinstructie werknemer ziek uit dienst Handleiding Verlof Let op: de inhoud van documenten en berichtgeving uit het verleden kan inmiddels zijn achterhaald.
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 10-12-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 999 Weergaven
Hier vind je documentatie en handleidingen van HR Core Education. (Gebruikers)beheer Handleiding Gebruikersbeheer klant Let op: de inhoud van documenten en berichtgeving uit het verleden kan inmiddels zijn achterhaald.
Volledig artikel weergeven
10-12-2021 09:55 (Bijgewerkt op 10-12-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 600 Weergaven
Hier vind je documentatie en handleidingen van HR Core Education. Eigen velden Handleiding Eigen velden Let op: de inhoud van documenten en berichtgeving uit het verleden kan inmiddels zijn achterhaald.
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00 (Bijgewerkt op 10-12-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 551 Weergaven
In onderstaand stappenplan nemen we je mee in de benodigde stappen voor de aanvraag door de medewerker, de melding bij het UWV en het verwerken van het opgenomen verlof op de loonstrook. Bij elke stap verwijzen we ook naar de release notes van de betreffende modules waarin je de details kunt lezen. Aanvraagproces regulier geboorteverlof werknemer bij werkgever Voordat de medewerker aanvullend geboorteverlof kan opnemen, moet hij/zij eerst het reguliere geboorteverlof opnemen. Hiervoor is nu een best practice ESS proces beschikbaar: Aanvragen geboorteverlof. Als jullie organisatie gebruik maakt van de verlofmodule binnen HR Core Education kan je een nieuwe verlofsoort en afboekreden inrichten met daarin een verlofsoort voor geboorteverlof. Deze zijn vervolgens toe te kennen aan de medewerker op het moment van de aanvraag en zijn de (maximaal) 5 dagen op te voeren. Zo is het gebruik en de afwezigheid goed te volgen via rapportages en overzichten binnen Self Service. Meer informatie volgt in de Self Service communitygroep Aanvraagproces aanvullend geboorteverlof werknemer bij werkgever Voor dit proces is een best practice ESS proces beschikbaar: Aanvragen aanvullend geboorteverlof. Als jullie organisatie de verlofmodule gebruikt, maak dan een nieuwe verlofsoort aan met een afboekreden voor het aanvullend geboorteverlof. De medewerker vraagt aanvullend geboorteverlof aan bij werkgever via proces in HRSS (Aanvragen aanvullend geboorteverlof)*. Bij de aanvraag moet een nieuwe verlofsoort inclusief de afboekreden voor aanvullend geboorteverlof worden toegekend aan de desbetreffende medewerker binnen HR Core Education. Als de verlofsoort (GEB) en afboekreden (VERL) zijn ingericht in HR Core Education, kan de workflow in HR Self Service worden ingericht en vrijgegeven. Er is ook een best practice proces beschikbaar voor het corrigeren van de aanvraag door de medewerker: Correctie aanvullend geboorteverlof en Aanvraagproces aanvullend geboorteverlof (werkgever doet aanvraag bij UWV) * in het best practice proces zijn we uitgegaan van het gebruik van de verlofmodule binnen HR Core Education. Wanneer je geen gebruik maakt van de verlofregistratie, is aanpassing van formulieren noodzakelijk. Stem in dit geval met uw HCM consultant af. Kijk voor meer informatie op: Self Service productpagina Koppeling naar Payroll Gemal bij opname aanvullend geboorteverlof Tijdens het aanvullend geboorteverlof hoeft het loon niet worden doorbetaald. De medewerker krijgt tijdens het verlof een uitkering van UWV. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon. Dit dagloon wordt door UWV vastgesteld en aan de werkgever gecommuniceerd. In onze best practice gaan wij ervan uit dat de uitkering aan de werkgever wordt overgemaakt en dat deze via de verloning, al dan niet aangevuld door de werkgever, naar de medewerker gaat. Ook gaan we ervan uit dat de uitkering bij het UWV pas wordt aangevraagd als de medewerker al aanvullend geboorteverlof (geheel of gedeeltelijk) heeft genoten. Het daadwerkelijke uitkeringsbedrag is dan achteraf te verrekenen. Voor elke verloning wordt het aantal opgenomen uren vanuit HR Core Education doorgegeven aan Payroll Gemal. Hiervoor zijn nieuwe rubrieken aangemaakt in HR Core Education. Zie releasenotes van mei en juni 2020. Kijk voor meer informatie op: Release notes Payroll Gemal mei 2020 Release notes Payroll Gemal juni 2020 Release notes HR Core Education juni 2020 Aanvraagproces aanvullend geboorteverlof (werkgever doet aanvraag bij UWV) Aanvragen bij het UWV kan rechtstreeks via de website, maar ook via HR Core Education. In de release van juni is de nieuwe functie gelanceerd: Aanvraag aanvullend geboorteverlof. Aangezien de geboortedatum van het kind een belangrijke factor is voor het UWV bericht is dit de trigger voor de aanvraag. Deze functie is met de hand uit te voeren in HR Core Education, mits de persoon de juiste autorisaties heeft. Aansturen via Self Service is ook mogelijk met het best practice proces Aanvraag WAZO geboorteverlof. Release notes HR Core Education juni 2020 Publishing Date : 6/17/2020
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 373 Weergaven
Algemeen Vraag Antwoord Wanneer gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in? Per 1 januari 2020 treedt de WAB in werking. Welke impact heeft de WAB? De WAB heeft impact op HR-processen en de (financiële) administratie. Dus op zowel de HR Core applicatie alsop de Payroll-engine. Hoe informeert Visma | Raet mij over de impact van de WAB? Wij publiceren maandelijks specifieke WAB-release notes met informatie over de combinatie van de HR Core applicatie en de Payroll-engine De release notes per applicatie bevatten de meer gedetailleerde informatie. Welke middelen krijg ik voor afhandeling van de WAB ter beschikking? Onder meer nieuwe rubrieken en invoercodes om de juiste gegevens in de applicatie in te voeren en via de Payroll-engine te laten verwerken. Transitievergoeding Vraag Antwoord Kan ik al berekeningen uitvoeren voor de transitievergoeding? Op het Youforce portaal vind je een rekentool gebaseerd op de nieuwe regels voor 2020. Kijk bij ‘Nieuws’ of zoek naar ‘rekentool’ bij de publicaties. Payroll Vraag Antwoord Mag ik de indicatie code WW Awf aanpassen? U mag de code aanpassen van Laag naar Hoog, echter niet van Hoog naar Laag. Vallen min/max contracten onder het hoge percentage? De uitbetaalde meeruren vallen onder de 30% regeling. Contracten Vraag Antwoord Moet een oproepkracht worden omgezet bij acceptatie van een vast contract? Als een oproepkracht besluit om een vast contract te accepteren, moet u voor de medewerker een nieuw contract aanmaken. Is er een standaard overzicht om de contracten voor bepaalde tijd te controleren? Er komt een rapport waarmee u deze gegevens kunt opvragen. Loonstroken Vraag Antwoord Wordt de indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op de salarisstrook gepresenteerd? De indicatie komt op de strook met de waarde: J = Onbepaalde tijd of N = Bepaalde tijd. Wordt de indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst op de salarisstrook gepresenteerd? De indicatie komt op de strook met de waarde: J = Schriftelijke arbeidsovereenkomst of of N = Geen schriftelijke arbeidsovereenkomst.   Publishing Date : 11/13/2019
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 339 Weergaven