Mijn Communities
Help

Checklist Wet Transparante en voorzienbare arbeidsvoorwaarden

30-06-2022 14:59 (Bijgewerkt op 30-06-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 368 Weergaven

Omschrijving:

Actie:

Informatieverstrekking aan  werknemer

 

De implementatiewetgeving van de Richtlijn treedt per 1 augustus 2022 direct in werking zonder dat hiervoor overgangsrecht geldt.

Zorg dat HR en leidinggevenden op de hoogte zijn van de nieuwe wetgeving en hierop kunnen acteren.

Informatieverstrekking aan een nieuwe medewerker betreffende:

  • Aanvangsdatum dienstverband
  • Aanvangsdatum en einddatum als er sprake is van een contract voor bepaalde tijd
  • Functie
  • Plaats van werkzaamheden
  • Werkpatroon
  • Verlof

moet uiterlijk op de zevende werkdag schriftelijk worden verstrekt.

Werkgevers die model arbeidsovereenkomsten gebruiken doen er daarom verstandig aan om voor 1 augustus 2022 te controleren of de modellen nog wel in lijn zijn met de nieuwe wetgeving.

De uitgebreide informatieplicht geldt per 1 augustus 2022. Voor arbeidsovereenkomsten die voor die tijd zijn aangegaan, geldt dat de werkgever bovenstaande gegevens verstrekt als de werknemer daarom verzoekt. De werkgever moet binnen een maand op zo’n verzoek van de werknemer reageren.

Werkgevers die model arbeidsovereenkomsten gebruiken doen er daarom verstandig aan om voor 1 augustus 2022 te controleren of de modellen nog wel in lijn zijn met de nieuwe wetgeving.

Elke wijziging in de arbeidsvoorwaarden bij bestaande dienstverbanden moet uiterlijk op de dag waarop de wijzigingen ingaan, schriftelijk worden bevestigd aan de werknemers.

Laat de werkgever na de verplichte informatie te verstrekken of verstrekt hij onjuiste informatie en ontstaat daardoor schade bij de werknemer, dan is de werkgever aansprakelijk voor die schade.  Denk dan bijvoorbeeld aan schade die de werknemer lijdt doordat hij financiële verplichtingen is aangegaan op basis van de informatie van de werkgever die later onjuist blijkt te zijn.
Gegevens ten behoeve van de werknemers kunnen zijn opgenomen in de CAO, In arbeidsvoorwaarden kan mer hiernaar verwijzen.  Kijk welke informatie in de CAO staat en of deze niet in strijd is met de nieuwe wetgeving
Wettelijk verplichte opleidingen  
Het gaat om opleidingen die de werkgever op grond van toepasselijk Unierecht, toepasselijk nationale recht, een collectieve arbeidsovereenkomst, of een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan verplicht is aan te bieden, zoals opleidingen op het gebied van veiligheid Check of er een overzicht is binnen de organisatie met verplichte opleidingen

Is er sprake van wettelijk verplichte opleidingen die (deels) voor rekening komen van de werknemer?

Controleer deze overeenkomsten, ook de bestaande. Deze overeenkomsten zijn nietig als ze niet worden aangepast.

De werknemer moet deze verplichte opleidingen onder werktijd kunnen volgen.

 

Is er sprake van wettelijk verplichte opleidingen die de werknemers in hun eigen tijd moeten volgen? 

De verplichte opleidingen worden alleen in de avonduren gegeven, werknemers kunnen ze niet onder werktijd volgen.

Wettelijk verplichte opleidingen die werknemers in hun eigen tijd moeten volgen, moet worden gezien als werktijd en hierover is men loon verschuldigd. Dit geldt ook voor de voorbereidingstijd en thuisstudie.Tevens rekening houden met arbeidstijdenwet.
Zijn er studieovereenkomsten voor verplichte opleidingen met daarin opgenomen kosten die voor rekening van de werknemer zijn of terugbetalingsregelingen?

Controleer deze overeenkomsten, ook de bestaande. Deze overeenkomsten zijn nietig als ze niet worden aangepast.

Overeenkomsten voor verplichte opleidingen waarbij sprake is van een terugbetalingsregeling zijn nietig.                     Het maakt daarbij niet uit of de opleiding met een goed of slecht gevolg is afgelegd of dat de werknemer binnen een termijn de arbeidsovereenkomst of opleiding beëindigt. Kijk of er sprake van overeenkomsten met een terugbetalingsregeling en pas de tekst aan

Beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie? Deze opleidingen vallen niet automatisch onder de nieuwe wet.


Op de site van de overheid staat een lijst met beroepsopleidingen voor gereglementeerde beroepen. 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023396/2021-01-01

Als de werknemer uit dienst gaat mag men de kosten van de verplichte opleidingen niet verrekenen, ook niet met de te betalen transitievergoeding.

Check de standaardbedingen over de aftrek van scholingskosten op de transitiekostenvergoeding en pas deze waar nodig aan.

Nevenwerkzaamheden  

Een nevenwerkzaamhedenbeding is vanaf  1 augustus nietig, tenzij de werkgever zich kan beroepen op een 'objectieve rechtvaardigingsgrond'.


Kijk of er sprake is van een CAO. bedrijfsreglement of arbeidsvoorwaarden waar onvoorwaardelijk een verbod staat over het hebben van nevenwerkzaamheden en pas deze aan. 
Zijn werknemers verplicht om te melden als zij neverwerkzaamheden gaan uitvoeren? Ja, anders kan de werkgever nooit bepalen of er sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond.
Mag de werkgever een verzoek van de werknemer om nevenwerkzaamheden uit te voeren na 1-8-2022 standaard afwijzen?

Nee, de werkgever kan het verzoek niet zondermeer afwijzen, tenzij er sprake is van een een objectieve rechtvaardigingsgrond op het moment dat het verzoek wordt gedaan.

 

Reageer na 1 augustus altijd schriftelijk en gemotiveerd op een verzoek om toestemming voor nevenwerkzaamheden.

Meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden  

De Wet flexibel werken wordt zo gewijzigd, dat werknemers die minstens 26 weken in dienst zijn een verzoek kunnen doen om een vorm van arbeid met meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld een verzoek zijn om een vast contract of een vaste arbeidsomvang.

Stel een regeling op waarin is aangegeven hoe werknemers na 1 augustus een verzoek kunnen doen om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden;

Werkgevers moeten binnen een maand schriftelijk reageren op het verzoek van de werknemer. 

Werkgevers die minder dan 10 werknemers hebben moeten binnen 3 maanden schriftelijk reageren.

Reageer altijd schriftelijk binnen de gestelde tijd op het verzoek van de werknemer, doe je dat namelijk niet dan wordt de vorm van arbeid aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer.

Medewerkers