Mijn Communities
Help

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

27-06-2022 16:06 (Bijgewerkt op 26-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 824 Weergaven

Op 20 juni 2019 heeft het Europese Parlement een richtlijn 2019/1152 aangenomen. Nederland moet, als lidstaat van Europa, deze richtlijn op 1 augustus 2022 geimplementeerd hebben.

Een deel van deze richtlijn geldt nu ook al in Nederland, er zijn nog vier onderwerpen die betrekking hebben op de nieuwe wetgeving ingaande 1 augustus 2022.

 

Het Wetsvoorstel is op 19 april 2022 aangenomen door de Tweede Kamer en op 21 juni 2022 door de Eerste Kamer.

Informatieverstrekking aan de werknemer

Werkgevers zullen worden verplicht om meer informatie over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten aan werknemers te verstrekken bij aanvang van een dienstverband in een taal die de werknemer machtig is.

 

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat elke werknemer schriftelijk (op papier of elektronisch (mits toegankelijk, (elektronisch) bewaarbaar en printbaar) beschikt over informatie over:

 

Omschrijving: Termijn: Verwijzing Wet/CAO
Naam en woonplaats van werkgever en werknemer 7 dagen  
Plaats waar de arbeid wordt verricht 7 dagen  
Functie of aard van de arbeid 7 dagen  
Datum van indiensttreding 7 dagen  
Duur of einddatum van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 7 dagen  
Aanspraak op vakantie en ander betaald verlof 1 maand ja
Prodedure, met inbegrip van opzegtermijnen, die de werkgever in acht moet nemen, indien de arbeidsovereenkomst wordt beeindigd 1 maand ja
Loon en termijn van uitbetaling 7 dagen ja
Gebruikelijke arbeidsduur, (on)voorspelbaar  7 dagen ja, indien voorspelbaar
Deelname pensioenregeling 1 maand  
Als de werknemer langer dan vier aaneengesloten weken werkzaamheden buiten Nederland moet verrichten, het land, de duur van de werkzaamheden, huisvesting, SV wetgeving die van toepassing is, verantwoordelijke SV instanties, geldsoort salaris, vergoedingen en wijze terugkeer naar Nederland. Voor vertrek ja
Is er een CAO van toepassing of inlenersbeloning? 1 maand  
Is er sprake van een uitzend- of payrollovereenkomst? 1 maand  
Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? 1 maand  
Is er sprake van een oproepovereenkomst? 1 maand  
Bij een uitzendovereenkomst, de identiteit van de inlenende onderneming 1 maand  
De duur en voorwaarden van de proeftijd 7 dagen ja
Recht op scholing voor de werknemer 1 maand ja
Voor zover de werkgever hiervoor verantwoordelijk is, de indetiteit van de SV instellingen die de sociale bijdragen in het kader van de arbeidsrelatie ontvangen en bescherming op het gebied van sociale zekerheid aangeboden door de werkgever 1 maand ja

 

 

Deze informatie moet (grotendeels) uiterlijk op de zevende dag na aanvang van het dienstverband schriftelijk aan de werknemer worden verstrekt.

Bovendien moet elke wijziging uiterlijk op de dag waarop die wijziging(en) ingaan door de werkgever schriftelijk aan de werknemer bevestigd zijn.

Verplichte opleidingen

 

De werkgever kan op grond van nationaal recht, of collectieve overeenkomst of Europees recht, gehouden zijn deze opleiding aan te bieden. Het gaat dan meestal om opleidingen op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld het bijhouden van de vakbekwaamheid). De richtlijn schrijft voor dat de kosten van deze opleidingen niet ten laste komen van de werknemer.

 

 • Kosten mogen niet op de werknemer worden verhaald.
 • Werknemer moet gelegenheid hebben om opleiding onder werktijd te volbrengen.
 • Indien opleiding in eigen tijd plaatsvindt is dit werktijd waarvoor werknemer loon moet ontvangen.
 • Voorbereiding en huiswerk is werktijd
 • Kosten mag men niet in mindering brengen op evt. transitievergoeding*.

 

* Kosten voor het vergroten van de inzetbaarheid van de werknemer bij de eigen werkgever of een andere werkgever vallen hier niet onder.

 

 

Dat betekent dat de kosten niet meer op de werknemer verhaald mogen worden, maar ook dat men ze niet in mindering mag brengen op een eventuele transitievergoeding. 

 

Deze wet kan ook gevolgen hebben voor studieovereenkomsten voor lopende studies, met name omdat de wet ingaat op 1 augustus 2022 en er geen overgangsrecht is.

 

Onder verplichte scholing wordt niet verstaan beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie. Het betreft dan gereglementeerde beroepen.

 

Een overzicht van deze beroepen staat op de site van de overheid:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023396/2021-01-01

 

Neven werkzaamheden

 

Dit wetsartikel houdt in dat een verbod op nevenwerkzaamheden niet is toegestaan, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. De achterliggende gedachte is om de drempel voor werknemers te verlagen om naast hun baan bij de werkgever ook ander (on)betaald werk te verrichten. Het wetsvoorstel zegt nog niets over wat er onder ‘objectieve rechtvaardiging’ wordt verstaan, anders dan dat het aansluit bij wat de Europese richtlijn hierover bepaalt. In de Europese richtlijn worden enkele voorbeelden genoemd, zoals gezondheid en veiligheid, bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten en/of het vermijden van belangenconflicten. Ook het overtreden van een wet, zoals de arbeidstijdenwet, kan een geldige rechtvaardigingsgrond opleveren.

 

In sommige CAO's en arbeidsovereenkomsten wordt gebruik gemaakt van een beding waarbij het werknemers niet is toegestaan om in de vrije tijd werk te verrichten voor zichzelf of voor een ander of alleen met toestemming van de werkgever.

 

In de nieuwe wet is dit alleen nog toegestaan als de werkgever hierbij een beroep kan doen op een rechtvaardigingsgrond:

 

 • Overtreden van de arbeidstijdenwetgeving
 • Gezondheid en veiligheid van de werknemer
 • Vermijden van belangenconflicten
 • vertrouwelijkheid en gebruik van bedrijfsinformatie
 • Integriteit van de werknemer

Deze wet heeft tot gevolg dat werkgevers deze bedingen moeten aanpassen omdat ze anders niet meer geldig zijn.

Voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Werknemers vanaf een dienstverband van 26 weken mogen maximaal een keer per jaar  een verzoek doen voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

 

 • De richtlijn bepaalt dat de werknemer een verzoek kan doen voor meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden
 • De richtlijn verplicht de werkgever op dat verzoek binnen 1 maand te antwoorden. Voor kleine werkgevers geldt een langere beantwoordingstermijn.
 • Als de werkgever niet tijdig reageert, moet de arbeid worden aangepast conform het verzoek van de werknemer.
 • Huishoudelijk werkers zijn van deze bepaling uitgezonderd. 

 

ADFA22_0-1658752086468.png

 

Klik op het plaatje voor een groter formaat

 

Voor meer informatie zie onderstaande link Checklist:

 

https://community.visma.com/t5/Thema-s-Wet-en-regelgeving/Checklist-Wet-Transparante-en-voorzienbare...

 

 

 

Medewerkers