Mine områder
Hjelp

Bankavstemming

03-05-2021 16:14 (Sist oppdatert 03-11-2021)
 • 4 Svar
 • 3 liker
 • 18554 Visninger

Bankavstemming

 

Forutsetninger:

 • Lisens for “Visma Business Bank reconciliation”.
  Modulen har ingen begrensning på antall brukere, det er kun en Av/På-lisens. Uten lisensen vil ikke behandlingsvalgene for bankavstemming være tilgjengelige

 

Se gjennomgang av bankavstemming ( se vedlagte pdf ) :

 

Banktransaksjoner tilbake i tid:

Det fungerer ikke hente ned banktransaksjoner tilbake i tid, Du kan kun hente ned/motta automatisk via visma.net autopay kontoutskrifts-transaksjoner fra det tidspunkt hvor dette aktiveres på bankavtalen i Autopay. Du kan registrere kontoutskrifts-transaksjonene manuelt tilbake i tid inne i Visma Business.

 

Formular bankavstemmingsrapport:

Det ligger 2 formularer som standard til bankavstemmingsrapporten – formulartype lik 12. Et formular for innenlands – og et formular for valutakonto

 

I formularet som benyttes mot en innlands- konto så er det viktig at det er kolonnen 

for "avstemming restbeløp" som er tatt frem og benyttes - ikke kolonnen for "avstemming restbeløp i valuta". "Avstemming restbeløp i valuta" kolonnen benyttes ved avstemming valutakonti da det er "Beløp i valuta" verdiene som ligger til grunn

 

Husk å velge riktig formular ved godkjenning av periodens avstemming.

Du kan manuelt evt endre vindu for utskriftsoppsett – eller lage et nytt utskriftsoppsett med riktige kolonner – og knytte dette til et nytt formular

 

Versjonsendringer:

 

Versjon 16.0

 

 

 • Avstemming av regnskapstransaksjon med valuta

 

Avstemming av en hovedbokstransaksjon med valuta mot en tilhørende kontoutskriftstransaksjonen, var ikke alltid mulig. Dette fordi mange banker leverer kontoutskrifter kun med beløp i kontovalutaen, uten de tilhørende valutabeløpene. Avstemming er nå endret for bankkontoer i innenlandske valuta (dvs. kontoer hvor feltet Valutanr i tabellen Bankpartner er tomt, eller likt med feltet Valutanr i tabellen Bedriftsopplysninger). For disse vil kun verdien i feltet Avstemming restbeløp bli tatt hensyn til i avstemmingen, og ikke som tidligere også valutafeltet på transaksjonen.

 • Godkjent avstemming vedlegg

 

Det er nå mulig å koble vedlegg til rader i tabellen Godkjent avstemming. Vedlegg kan for eksempel være PDF-filer med kontoutdrag fra banken, eller dokumenter med ekstra forklaringer av beløpene i avstemmingen.

 

Versjon 15.01.0

 • Manuell avstemming

 

I tidligere versjoner fikk man en advarsel når det ble gjort forsøk på å matche transaksjoner med ulike beløp. Nå er standard virkemåte at dette ikke er mulig, og en feilmelding returneres. Det er imidlertid mulig å få tilbake den "gamle" virkemåten ved å angi den nye parameteren Match transaksjoner selv om beløpene er forskjellige i feltet EBF-behandling 2 i tabellen Bankpartner.

 

Versjon 15.00

Automatisk avstemming som en del av behandlingen Bokfør bankgebyrer og renter

 

Når Direkte oppdatering er aktivert i dialogboksen Bokfør bankgebyrer og renter, blir avstemmingsprosessen automatisk utført. Den opprettede posten i tabellen Hovedbokstransaksjon blir automatisk avstemt med den refererte posten i tabellen Kontoutskriftstransaksjon.

 

Merk: Kolonnen Kontoutskr.trans.nr har blitt lagt til i tabellene Bilag og Oppdatert bilag og som referanse til tabellen Kontoutskriftstransaksjon.

 

 • Bankreferanse-basert matchingsalgoritme for Automatisk avstemming

 

Det er lagt til en ny matchingsalgoritme for automatisk å kunne avstemme Hovedbokstransaksjon-poster med poster i tabellen Kontoutskriftstransaksjon. Algoritmen søker i disse to tabellene etter unike, matchende kombinasjoner av Bankreferanse og Avstemming restbeløp i valuta. Etter at matchingen er gjennomført, vil de resulterende Avstemt transaksjon-postene ha Algoritme angitt som 7 - Enkeltvise transaksjoner med samme bankreferanse.

 

Merk: Denne nye algoritmen får den høyeste kjøringsprioriteten av alle algoritmene for behandlingsvalget Automatisk avstemming.

 • Ny kolonne for Bankpartnernr

 

Kolonnen Bankpartnernr er lagt til i tabellene Godkjent avstemming og Avstemt transaksjon. Ved hjelp av denne fremmednøkkelen kan tabellen Bankpartner slås sammen med tabellene Godkjent avstemming og Avstemt transaksjon.

 

 • Trekk tilbake godkjent avstemming

 

Nå er det mulig å trekke tilbake en bankavstemmingsrapport. Behandlingsvalget Trekk tilbake godkjent avstemming kan bare kjøres for den seneste godkjente rapporten. Dvs. hvis den valgte raden i tabellen Godkjent avstemming har det høyeste Avstemmingsnr. for en bestemt Bankpartnernr-verdi. I tillegg kan behandlingsvalget bare kjøres hvis Avstemt pr. dato for den valgte posten er nyere enn sperredatoen.

 

 • Bruk av feltet "Avstemming restbeløp" for matching

 

For bankkontoer i innenlandsk valuta benyttes nå feltet Avstemming restbeløp for matching av transaksjoner i tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon. Feltet Avstemming restbeløp i valuta ble tidligere brukt både for bankkontoer både i innenlandsk og utenlandsk valuta, men benyttes nå kun for utenlandske kontoer.

 

 • Bankavstemmingsrapport

 

I filen for norske standardoppsett (norstd.txt), har formularet for Bankavstemmingsrapport blitt oppdatert med informasjon for "Bankkonto" og "Hovedbokskonto". Det finnes nå også to utskriftsformularer, et som skal benyttes for bankkontoer i innenlandsk valuta og et for valutakontoer

 

 • Konvertering av format på bankkontonr. ved import av kontoutskriftstransaksjoner

 

Enkelte banker kan sende kontoutskriftstransaksjoner for bankkontonr. med et annet format (BBAN eller IBAN) enn det som er angitt på den aktuelle bankpartneren. For bankavstemmingsformål blir nå bankkontonr. på importerte rader i tabellen Kontoutskriftstransaksjon lagt til med samme format som bankkontonr. på bankpartneren.

 

 • Feil fortegn på banksaldo

 

Ved import av kontoutskriftstransaksjoner ble negative verdier i saldofeltene for bank importert som positive. Dette er nå løst.

 

 • Bankavstemmingsrapport

 

Ved utskrift av Bankavstemmingsrapport ble ikke uavstemte transaksjoner for tidligere perioder spesifisert, noe som førte til differanse på rapporten. Dette er nå løst.

 

 • Import av kontoutskriftstransaksjoner feiler

 

Hvis XML-filen for kontoutskriftstransaksjoner kun inneholdt saldoer, og ingen transaksjoner (dvs. ingen <Entry>-elementer), feilet importen. Dette er nå løst.

 

Versjon 14.10

 • Utskrift og godkjenning av avstemning

 

 • Det er lagt til utskrift av Bankavstemmingsrapport. Dette har blitt gjort for en eller flere bankkontoer, for en bestemt regnskapsperiode/år.

Hvis innholdet i rapporten er riktig, kan det godkjennes før de avstemte transaksjonene låses for videre behandling. Det opprettes en post for godkjenningen i tabellen Godkjent avstemming, som også vil inneholde PDF-rapporten.

 

 • Legge inn data manuelt i tabellen Kontoutskriftstransaksjon

 

Når man starter opp med bankavstemmingen, kan man noen ganger trenge å legge inn poster manuelt i tabellen Kontoutskriftstransaksjon. Dette kan nå gjøres direkte i tabellen. Radene som er lagt inn manuelt, vil ha verdien 1 - Manuelt registrert i det nye feltet Opprinnelse. Disse radene kan redigeres og slettes helt til de har blitt avstemt, mens rader med opprinnelsen 2 - Importert fra AutoPay er låst for redigering.

 

 • Ny kolonne for Algoritme i tabellen Avstemt transaksjon

 

Det er lagt til en ny kolonne for Algoritme i tabellen Avstemt transaksjon. Kolonnen viser hvilken avstemmingsalgoritme den automatiske avstemmingsrutinen brukte. Hvis manuell avstemming ble brukt, logges det også.

 

 • Gjenstående desimaler etter avstemming

 

 • Avstemmingen kunne for noen beløp føre til at 0,01 ble stående igjen i feltene for Avstemming restbeløp. Dette er nå løst.

 

 

Kommentarer
hjakobsen
PARTNER
av hjakobsen

Vi bruker bankavstemmingen i Finale på flere kunder. Fordelen der er at en i banktransaksjonene får mer informasjon om hva transaksjonen gjelder. Feks Renter, gebyrer, konsernoverføringer osv. Denne informasjonen ser jeg ikke i bankavstemmingen i Visma Business, og må gjerne tilbake til kontoutskriften for å dobbeltsjekke om posteringer faktisk er et gebyr.

 

I tillegg kan en i Finale legge opp mange flere posteringsmuligheter enn bare Renter og Gebyrer. Dette forenkler avstemmingen mye, feks ved kontoreguleringer i konsern (mellomværende). Vil det bli mulig i Visma Business bankavstemming å få sette opp en bilagsserie for diverse, feks - slik at en får bokført mer enn bare renter og gebyrer?

Jørn Wiik
CONTRIBUTOR ***
av Jørn Wiik

Hei

hvor finner man ut at man har Lisens for “Visma Business Bank reconciliation”?

 

av Berit Åsheim Alnes

@Jørn Wiik Under Lisens i VB som du finner under spm.tegnet oppe til høyre. Her vil det ligge en rad for Visma Bank Reconciliation.

Berit

Jørn Wiik
CONTRIBUTOR ***
av Jørn Wiik

@Berit Åsheim Alnes der kom den etterpå å ha trykket på oppdater onlinelisens 🙂 

Takk

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"