Mijn Communities
Help

2020-07

01-07-2020 21:04
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 184 Weergaven

2020-07/22 Nieuwe CAO 2020

Onlangs is het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten omgezet in een definitief akkoord met een looptijd van 1 januari t/m 31 december 2020 [1]. De salariswijziging (inclusief wijziging minimum vakantietoeslag) en de eenmalige uitkering die hierbij afgesproken zijn, zullen we in periode 07 doorvoeren.

Salariswijziging

Met ingang van 1 juli hebben we de salariswijziging doorgevoerd die van toepassing is met terugwerkende kracht tot 2020-06. Ook is het bedrag minimum vakantietoeslag met terugwerkende kracht aangepast [2].

Wijziging minimumloon

De bedragen bij de schalen INSB en PWET (Instroomschaal en schaal Participatiewet, inpasnummers 9800 t/m 9803, 9810 en 9811) zijn per 1 juli aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.

Eenmalige uitkering

Universitaire medewerkers die op 1 juni 2020 een dienstverband bij een Nederlandse Universiteit hebben, ontvangen een eenmalige uitkering van bruto € 750,00. Hierbij gelden de volgende bijzonderheden:

 • We hebben de eenmalige uitkering ingericht in Gemal Direct Inrichting bij (Eindejaars) uitkeringsregeling 2. De inrichting van de uitkering kun je daar terugzien en eventueel wijzigen.

 • Omdat werkgever(s) de eenmalige uitkering mogelijk al zelf bepaald en/of uitbetaald hebben, vindt uitbetaling van de door ons ingerichte uitkering niet automatisch plaats. De Methode berekenen (werkgevercode 25201) staat ingericht op waarde 3 = geen uitkering. Wil je de uitkering conform deze inrichting toch laten uitbetalen, dan moet je deze aansturing met terugwerkende kracht tot periode 06 op waarde 1 (= opbouw) vastleggen.

 • De uitkering is naar rato van de (ongemaximeerde) deeltijdfactor.

 • Maak je gebruik van de verlofregeling voor Onbetaald verlof of Levensloopverlof, dan wordt de uitkering hierop gekort [3]. Je kunt ook zelf aangeven voor welke verlofregeling korting moet plaatsvinden.

 • Declaranten en oproepkrachten, medewerkers met minimum(jeugd)loon of met schaal PWET (participatiewet) zijn uitgesloten van de uitkering. Je kunt voor deze en eventuele anderen de berekening blokkeren met invoercode 01004 (variabel) waarde 0,01 met terugwerkende kracht tot periode 06.

 • De presentatie van de uitkering vindt plaats met uitvoercode 01004 waarvan we de standaardtekst hebben aangepast in Eenmalige uitk.

 • Uitvoercode 01004 hebben we opgenomen in de grondslag pensioenfonds ABP [4], zodat deze pensioengevend wordt en meetelt bij de vaststelling van het jaarinkomen volgend jaar.

Automatische herrekening 08

De salariswijziging en de eenmalige uitkering zijn van toepassing met terugwerkende kracht tot periode 06. We zullen daarom voor uw CAO een automatische herrekening uitvoeren om dit te realiseren, zie reden 08 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Actie

 • Stuur (indien gewenst) met TWK de eenmalige uitkering aan (werkgevercode 25201 waarde 1, zie hiervoor het tweede opsompunt bij kopje Eenmalige uitkering).

 • We adviseren je om in juli een proefproductie te maken om te zien of de aansturingen naar wens zijn en deze zo nodig aan te passen.

 • Vanaf 30 juni kun je de gewijzigde salarisregeling 03 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02317) = 03, code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 03.
[2] Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div bij werkgevercode 03206.
[3] Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Grondslag uitkeringen > Uc gr uitkering 2 waarbij uitvoercode 01301 (korting onbetaald verlof) en uitvoercode 01302 (korting levensloopverlof) in de uitkering zijn opgenomen met waarde 1.
[4] Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige PF ABP > Uc pensioengr ABP.