Mijn Communities
Help

Releases Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
[1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op 5 december 2023.   Mededelingen 2023-12/1 Jaarovergang 2023 - 2024 Zo rond de jaarovergang zijn er altijd bijzondere aandachtspunten en werkzaamheden die zich speciaal rond die tijd voordoen. Wij adviseren je daarom om hiervoor in de handleiding Gemal het onderwerp "Jaarwerk, algemeen" door te nemen. 2023-12/2 Minimumloon per 2024 Per 1-1-2024 wordt het minimum uurloon van kracht. Uiteraard zullen wij je hierover in de release notes van 2024-01 nog uitgebreid over informeren, maar omdat het een onderwerp met grotere impact is, willen wij vast wat informatie geven in deze release notes.  Vanaf de release van 2024-01 zal er gerekend worden met het minimum uurloon, maar er zal nog steeds een minimum bedrag per maand worden berekend, zodat het bruto salaris elke maand gelijk is.  Dit minimum bedrag per maand wordt berekend aan de hand van een aantal jaaruren, zoals voorgeschreven door het ministerie. Dit aantal jaaruren zullen wij op C-niveau vastleggen op een werkgevercode. Wij hebben deze jaaruren afgestemd met de werkgeversorganisaties. Het minimum bedrag per maand zal dus, conform de nieuwe wetgeving, verschillen per CAO omdat dit afhankelijk is van het aantal te werken uren per jaar. Er zal uiteraard een mogelijkheid zijn om, op werknemerniveau af te wijken van dit aantal jaaruren.  De andere functionaliteiten, zoals het aanvullen tot het minimumloon met uitvoercode 01007 aanvulling minimumloon, blijven hetzelfde werken, maar zullen uitgaan van het berekende minimum maandbedrag dat is berekend aan de hand van het minimum uurloon.  In de release notes van 2024-01 zullen wij meer informatie geven omtrent dit onderwerp.  2023-12/3 Beëindiging ondersteuning CAO Bibliotheken, Kunsteducatie en gezondheidscentra (extra vooraankondiging) In de releasenotes van 2023-07/2 is gemeld dat de CAO-inrichting van de CAO’s Bibliotheken, Gezondheidscentra en Kunsteducatie niet meer ondersteund wordt en dat per 2024 deze CAO’s worden verwijderd. Ook de gerelateerde salaristabellen zullen worden verwijderd. Per januari 2024 is het niet meer mogelijk CAO-code (werkgevercode 3002 en invoercode 2317) op te geven met de waarden 09, 17 en 37. Werkgevercode 03003 - Code salaristabel kan niet meer opgegeven worden met waarden 10,11 of 31. Voor de instellingen die deze waarden hebben, wordt een conversie uitgevoerd in de eerste productie in 2024: Werkgevercode 03002- codeCAO wordt geconverteerd naar ‘00’. De CAO inrichting van de betreffende CAO zal doorgekopieerd worden naar de W-inrichting van deze instellingen, tenzij op deze specifieke werkgevercode al een W-inrichting bestaat. Werkgevercode 03003- codesalaristabel wordt geconverteerd naar ‘00’. Medewerkers met een afwijkende CAO-code (invoercode 02317) met waarde 9, 17 of 37 krijgen een gegenereerde mutatie op deze invoercode met waarde ‘00 ‘. Medewerkers met een code salaristabel  (invoercode 02314) met waarde 10, 11 of 31 krijgen een gegenereerde mutatie op deze invoercode met waarde ‘00 ‘ Actie In principe hoef je niets te doen, wij adviseren wel om voor de betrokken instellingen de inrichting van de werkgevercodes te controleren. Zie ook de vooraankonidiging in releasenotes  in juli bij onderwerp 2023-07/02 Beëindiging ondersteuning CAO's gezondsheidscentra, Bibliotheken en Kunsteducatie.    Gewijzigd en verbeterd 2023-12/4 Loonaangifte en UPA aanpassingen 2024 (opdracht 4794) Aanleiding Jaarlijks voeren de Belastingdienst en het SIVI wijzigingen door in de Loonaangifte en de gegevenslevering UPA. Dat betekent dat ook in Gemal wijzigingen zijn aangebracht om aan te blijven sluiten op de nieuwe situatie. Dit jaar zijn de wijzigingen minimaal. Deze aanpassingen zijn reeds doorgevoerd in release 12-2023, voor klanten die al in 2023 hun productie over 01-2024 draaien. Aanpassingen In Gemal is alleen een wijziging nodig voor de gegevensaanlevering UPA. Het is vanaf 2024 nodig om bij onbetaald langdurige zorg dit aan te geven in UPA. Hiervoor is code OLZ gereserveerd. In Gemal is deze code op algemeen niveau ingericht voor verlofsoort 7 - onbetaald langdurig zorgverlof. Als je verlofsoort nummer 7 gebruikt voor onbetaald langdurig zorgverlof, hoef je niets te doen. Actie Als je een andere verlofsoort dan nummer 7 gebruikt voor het onbetaalde langdurige zorgverlof, moet je voor deze verlofsoort werkgevercode 13019 - UPA- verlofsoort inrichten op waarde 8 - ‘OLZ’ op het formulier definitie verlofregelingen: werkgevergevens>verlof/generatieregelingen>Definitie v-/g-regelingen. 2023-12/5 Loonaangifte en UPA-meldingen 2024 (opdracht 4790) Aanleiding Jaarlijks voert de Belastingdienst wijzigingen door in de Loonaangifte. Dat betekent dat ook in Gemal wijzigingen zijn aangebracht om aan te blijven sluiten op de nieuwe situatie. In deze release zijn diverse codes toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Samenhangend met die aanpassingen zijn ook de controles in de loonaangifte vernieuwd. Deze aanpassingen zijn reeds doorgevoerd in release 12-2023, voor werkgevers die al in 2023 hun productie over 01-2024 draaien. Aanpassingen Voor de loonaangifte zijn er per 2024 8 gewijzigde meldingen en 11 nieuwe loonaangifte meldingen in Gemal. Er zijn geen meldingen verwijderd. Voor de UPA is er 1 nieuwe melding en worden er 3 meldingen verwijderd. In de Gemal handleiding, bij het onderwerp Mutaties en Signalen Gemal, Presentatie.wordt in de paragrafen 2.2 en 2.4 wordt een toelichting gegeven op de condities. Ook vind je op die plekken de acties die je kunt ondernemen om de melding op te lossen. Gewijzigde Loonaangifte meldingen cMelding oud Type controle* Melding nieuw Type controle* L2212 Terugkoppel C0224 Extra controle C0323 Extra controle L2401 Terugkoppel C0423 Extra controle L2402 Terugkoppel C0523 Extra controle L2403 Terugkoppel C0623 Extra controle L2405 Terugkoppel L1906 Terugkoppel L1906 Poort L1910 Terugkoppel L1910 Poort L2267 Terugkoppel L2267 Poort   Nieuwe Loonaangifte meldingen Melding Type controle* Meldingstekst L2404 Terugkoppel Je hebt de premie AWf uitkering gevuld met 0 terwijl aanwas in het cumulatieve premieloon AWf uitkering ongelijk is aan 0. L2408 Terugkoppel De Code soort inkomstenverhouding is gelijk aan 42 of 43 en de Code loonbelastingtabel is 250, terwijl de Code verzekeringssituatie Zvw niet A, K of M is.  C0324 Extra controle Je hebt het Loon LB/PH gevuld met een bedrag ongelijk aan het Loon SV terwijl de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 13. C0424 Extra controle De indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, WW en/of ZW is N terwijl de code soort inkomstenverhouding 13 is en deze persoon de AOW-leeftijd niet heeft bereikt. C0524 Extra controle Je Vakantiebijslag en/of Opgebouwde recht vakantiebijslag is ongelijk aan € 0 terwijl de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 23, 50, 55 of 62. C0624 Extra controle De Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode is gelijk aan 53 terwijl deze persoon de AOW-leeftijd heeft bereikt. C0724 Extra controle De Indicatie oproepovereenkomst is 'N' terwijl de Code fase indeling F&Z gelijk is aan 38 of 43. C0824 Extra controle De Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is 'N' terwijl de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 15 en de Code fase indeling F&Z gelijk is aan 4 of 19. C0924 Extra controle De Verrekende arbeidskorting is ongelijk aan € 0 terwijl de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode ongelijk is aan 11, 13, 15, 17, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 46 en 53. C1024 Extra controle Je hebt de Verrekende arbeidskorting gevuld met een bedrag groter dan € 0 terwijl het 2e cijfer van de Code loonbelastingtabel NIET een 1 is en ook NIET code bijzondere situatie 210, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 940, 950 en 999 is. C1124 Extra controle Je hebt de Werkgeversheffing Zvw gevuld met een bedrag ongelijk aan € 0 terwijl de Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 17.   Nieuwe UPA meldingen Melding Meldingstekst P0154 Je hebt een datum aanvang van de inkomstenperiode opgegeven die ligt voor de aanvangsdatum van de inkomstenverhouding. Corrigeer dit en stuur uw aangifte opnieuw in. Actie Als een loonaangifte- of UPA melding in MSG wordt getoond, dan kun je in de Gemal handleiding nalezen wat de criteria van deze melding zijn en hoe je de melding zou kunnen verhelpen. Je vindt deze uitleg bij het onderwerp Mutaties en Signalen Gemal, Presentatie. Daar wordt in de paragrafen 2.2 en 2.4 een toelichting gegeven op de condities. Ook vind je op die plekken de acties die je kunt ondernemen om de melding op te lossen. Corrigeer altijd de situatie nog dezelfde periode in een correctieproductie en controleer of de melding verdwijnt. Als alles correct is vastgelegd, wordt de melding niet langer getoond.  Foutsituaties worden gesignaleerd per foutieve periode. Heb je met terugwerkende kracht een mutatie verwerkt en leidt deze tot een melding, dan corrigeer je de mutatie ook met terugwerkende kracht. In het geval van een poortcontrole, past Gemal de vastgelegde waarden zodanig aan dat de controle in de loon- of pensioenaangifte wordt gepasseerd. Dat betekent echter niet dat de door Gemal vastgelegde waarde juist is. Deze hangt immers af van de situatie ter plaatse en die is niet altijd in Gemal bekend. Als een melding voor een poortcontrole wordt getoond in MSG dien je zelf de waarden te corrigeren, zodat de melding verdwijnt. *Extra toelichting Er is een onderscheid in poortcontroles, terugkoppelcontroles en extra controles. Een poortcontrole heeft tot gevolg dat de gehele aangifte wordt afgekeurd. Je kunt deze dan ook niet inzenden. Vaak wordt deze constatering pas gedaan op het moment dat de salarissen al betaald zijn en je de aangifte daadwerkelijk wilt versturen. Wij begrijpen dat dat een onwenselijke situatie is. Daarom hebben we de poortcontroles in Gemal opgenomen. Zodra aan de condities van een poortcontrole wordt voldaan, dan toont Gemal deze direct in MSG, zodat je de situatie in een correctieproductie kunt herstellen. Daarnaast wijzigt Gemal de waarden richting de loonaangifte en/of UPA zodanig dat de poortcontrole niet afgaat. Let op: het feit dat Gemal de waarden wijzigt betekent niet dat de nieuwe waarde juist is. Het wijzigen is enkel bedoeld om te zorgen dat de aangiftesoftware niet blokkeert. Je dient ten allen tijde zelf de vastgelegde gegevens te corrigeren als in MSG een loonaangifte- of UPA melding wordt getoond. Een terugkoppelcontrole wordt door de Belastingdienst of het UPA fonds aan je teruggekoppeld indien de foutsituatie zich voordoet. Die terugkoppeling krijg je echter pas nadat je de foutieve aangifte al hebt ingezonden en deze door de betreffende instantie is gecontroleerd. Daardoor kan feedback lang op zich laten wachten. In Gemal hebben wij deze meldingen opgenomen, zodat ze direct bij de salarisverwerking in MSG worden getoond. Je kunt de fout dan in een correctieproductie herstellen, zodat je direct een correcte aangifte indient. Een extra controle, te herkennen aan het format Cxxxx, wordt door de belastingdienst op termijn waarschijnlijk omgezet tot een terugkoppel of poortcontrole. In tegenstelling tot bij een terugkoppelcontrole zul je als werkgever geen directe terugkoppeling krijgen vanuit de belastingdienst op het moment dat je de loonaangifte instuurt met daarin nog de foutsituatie. In Gemal hebben wij deze extra controles opgenomen, zodat ze direct bij de salarisverwerking in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) worden getoond. Je kunt de foutsituatie dan in een correctieproductie herstellen. 2023-12/6 Ontbrekende Loonaangifte meldingen (opdracht 4773) Aanleiding In Gemal bleken enkele loonaangifte meldingen nog niet te bestaan. In deze release trekken we dat recht. Volgens de informatie die we hebben ontvangen van de belastingdienst kwam geen van deze ontbrekende meldingen voor bij Gemal-klanten. Aanpassingen Naast de nieuwe Loonaangifte meldingen van 2024 die hierboven zijn besproken, zijn ook onderstaande 13 poortcontroles en 5 terugkoppelcontroles toegevoegd in Gemal.  Nieuwe meldingen Melding Type controle Meldingtekst L0060 Poort De waarde "G" voor Code verzekeringssituatie Zvw is alleen toegestaan als Code loonbelastingtabel gelijk is aan 221, 224 of 225. L0061 Poort De waarde "H" voor Code verzekeringssituatie Zvw is alleen toegestaan als Code loonbelastingtabel gelijk is aan 220” L1310 Terugkoppel Als de Code verzekeringssituatie Zvw ongelijk is aan 'M', dan moet de Ingehouden bijdrage Zvw 0 zijn. L1311 Poort U hebt zowel werkgeversheffing Zvw als bijdrage Zvw aangegeven. Maar als u bijdrage Zvw aangeeft, moet de werkgeversheffing Zvw '0' zijn. L1713 Poort Het aantal verloonde uren is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15, 17, 31 en 33. L1812 Terugkoppel Er is een Code reden geen bijtelling privégebruik auto aangeleverd, terwijl de Waarde privégebruik auto groter dan 0 is. L1813 Terugkoppel Als Code reden geen bijtelling auto is aangeleverd, dan moet het saldo van Waarde privégebruik auto en Werknemersbijdrage privégebruik auto kleiner dan of gelijk zijn aan € 0.” L2028 Poort U heeft ten onrechte Code CAO Inlener aangegeven. U mag deze alleen vullen als Code aard arbeidsverhouding gelijk is aan 82. L2051 Poort U hebt wel Premie AWf laag aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag. L2052 Poort Als u Aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo heeft aangegeven, dan moeten Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag / hoog/ herzien 0 euro zijn. L2058 Poort U hebt wel Premie AWf hoog aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog. L2065 Poort U hebt wel Premie AWf herzien aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien. L2071 Poort U hebt wel Premie AWf laag aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag. L2073 Poort U hebt wel Premie AWf hoog aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog. L2075 Poort U hebt wel Premie AWf herzien aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien. L2078 Poort U hebt wel Premie Ufo aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo. L2303 Terugkoppel De inkomstenverhouding is aangeleverd, terwijl de Datum einde inkomstenverhouding meer dan 4 maanden in het verleden ligt en alle bedragen van de inkomstenverhouding gelijk zijn aan € 0 of niet aangeleverd. Actie Als een loonaangifte- of UPA melding in MSG wordt getoond, dan kun je in de Gemal handleiding nalezen wat de criteria van deze melding zijn en hoe je de melding zou kunnen verhelpen. Je vindt deze uitleg bij het onderwerp Mutaties en Signalen Gemal, Presentatie. Corrigeer altijd de situatie in een correctieproductie en controleer of de melding verdwijnt. Als alles correct is vastgelegd, wordt de melding niet langer getoond.  Foutsituaties worden gesignaleerd per foutieve periode. Heb je met terugwerkende kracht een mutatie verwerkt en leidt deze tot een melding, dan corrigeer je de mutatie ook met terugwerkende kracht. In het geval van een poortcontrole past Gemal de vastgelegde waarden zodanig aan dat de controle in de loon- of pensioenaangifte wordt gepasseerd. Dat betekent echter niet dat de door Gemal vastgelegde waarde juist is. Als een melding voor een poortcontrole wordt getoond in MSG dien je zelf de waarden te corrigeren, zodat de melding verdwijnt. 2023-12/7 Nieuwe versie loonbelastingtabellen 2024 beschikbaar De Tweede Kamer heeft wijzigingen doorgevoerd in het Belastingplan 2024, met als gevolg dat de loonbelastingtabellen voor 2024 zijn gewijzigd. Wij hebben de actuele versie van de tabellen opgenomen in deze release. Als je reeds in december 2023 producties draait voor 01-2024, dan maak je dus gebruik van de actuele tabellen. Indien je reeds een begrotingsproductie had afgeroepen voor het nieuwe jaar, dan kan het zijn dat deze een ander resultaat oplevert indien je deze begroting nogmaals draait. 2023-12/8 Controle op gelijke combinatie van BSN en IKVnummer (opdracht 4820) Achtergrond Door mutatiefouten komt het jaarlijks meerdere keren voor dat een persoon tweemaal wordt opgevoerd. De persoon is dan bekend met twee persoonsnummers, die hetzelfde BSN hebben. Tot op heden werd gecontroleerd dat bij een persoon elk IKVnummer slechts éénmaal gebruikt wordt. Deze controle gaf echter alleen een melding in MSG - 209 - Meer dan 1 registratienr. met eenzelfde combinatie van BSN en nr.IKV. De mutatie werd niet daadwerkelijk afgekeurd. De melding werd ook niet in alle gevallen getoond.  In Belasting - en pensioenaangiften is de combinatie BSN - IKV (binnen de werkgever) het identificatienummer. Dat betekent dat de Belastingdienst en pensioenfondsen de aangiften voor beide IKV's als dezelfde aangifte zien. Welke aangifte wordt verwerkt is in praktijk willekeurig, dit kan ook per periode verschillen. Het resultaat is echter in alle gevallen onwenselijk. Aanpassing Met ingang van deze release hebben we een dwingender controle ingevoerd, met als doel om de beschreven fouten te voorkomen. Als je een nieuwe persoon of IKV opvoert, dan controleert Gemal of de combinatie BSN en IKV nog uniek is. Een IKV kun je opvoeren door ofwel een nieuw registratienummer aan te maken (met invoercode 02322 IKVnr) ofwel een IKV voor transitievergoeding te creëren (invoercode 02378 Code gelijktijdig IKV). Als de combinatie BSN en IKVnr niet uniek is, dan keurt Gemal de opvoer van de gehele persoon of IKV af. Dit betekent dat alle invoercodes worden afgekeurd met foutcode:  * 93 - Dienstverband niet opgenomen in bestand * 178 - Persoon niet opgenomen in bestand Gemal toont dan ook de melding: Ikv nummer X is al in gebruik bij BSN X - instnr/registratienr X/X. Werkn./IKV is niet ingevoerd.   Als je reeds twee persoonsnummers hebt en je voert een mutatie door op ofwel het BSN of ofwel het IKVnr, waardoor de combinatie BSN en IKV niet langer uniek is, dan keuren we deze mutatie af met de nieuwe foutcode 119 - Mutatie op BSN of IKV niet toegestaan omdat deze combinatie van BSN en IKV al bestaat. Let op: in de handleiding is foutcode 119 nog vermeld met de tekst code vast/eenmalig niet opgegeven. Dit blijkt achterstallig onderhoud. De foutcode is momenteel niet in gebruik. De handleiding wordt bijgewerkt naar aanleiding van deze aanpassing. Actie Bestaande foutsituaties kunnen niet automatisch worden hersteld, omdat wij niet kunnen bepalen wat het juiste BSN of IKVnr zou moeten zijn. Controleer goed in MSG of je in het verleden signaal 209 - Meer dan 1 registratienr. met eenzelfde combinatie van BSN en nr.IKV hebt ontvangen. Zo ja, corrigeer dan het IKVnr of BSN waardoor de combinatie weer uniek is. Als de IKV of persoon reeds in dienst was in vorig jaar, is het wijzigen van IKVnr of BSN niet langer mogelijk in Gemal. In dat geval dien je dit in het loonaangifteportaal aan te passen. Ook daar wordt een melding getoond: ‘niet unieke inkomstenverhouding’. 2023-12/9 Uitkering en peildatum deeltijdfactor Als onderdeel van de (CAO) onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden wordt vaak gebruik gemaakt van eenmalige uitkeringen. Het komt met enige regelmaat voor dat bij deze uitkeringen gepeild moet worden op de stand van de deeltijdfactor op de eerste dag van de maand. Standaard werken we in Gemal met diverse opties hoe de deeltijdfactor mee moet tellen maar de eerste van de maand was hierbij nog niet mogelijk. Voor de medewerker die juist die maand wijzigt van deeltijdfactor, kon je (met invoercode 02853) wel zelf een deeltijdfactor vastleggen waarmee dan voor de bepaling van de uitkering moet worden gerekend. We hebben nu een aanpassing gedaan waarmee je ook op werkgeverniveau kunt aansturen dat de (vaste) deeltijdfactor van de eerste van de maand gebruikt moet worden bij de berekening van de uitkering. Hiervoor is in GDI toegevoegd aan de Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > Uitkering X - bij werkgevercode 25X22 factor deeltijd de nieuwe waarde 6 = percentage deelbetrekking van de eerste dag van de maand. Hierbij wordt ook rekening gehouden met een eventuele verlofkorting. Stel dat sprake is van een uitkering met peildatumfactor van de eerste van de maand en de uitkering moet gekort worden bij onbetaald verlof, dan wordt in de programmatuur ook automatisch rekening gehouden met het peilmoment van dit verlof. Dat wil zeggen: wanneer een medewerker met ingang van de 5e onbetaald verlof opneemt, dan werkt dat niet door in zijn uitkering maar stel dat hij per de 1e onbetaald verlof  heeft, dan werkt dat wel door in de hoogte van zijn uitkering. De werkwijze waarbij HR Core Education / HR Core Beaufort bij uitkeringen voor de sector onderwijs de werktijdfactor op peildatum (invoercode 02853) aanmaakt en aanlevert, blijft ongewijzigd. 2023-12/10 Salarisregelingen per relatienummer naar Beaufort -On Line / -On Premise (opdracht 4725) Vanaf december 2023 worden de salarisregelingen vanuit Gemal per relatienummer ook aan Beaufort geleverd. We baseren ons op de actieve salarisregelingen, zoals deze op de Gemal database zijn vastgelegd met werkgevercode 03003 en invoercode 02314 (de medewerkers aansturing voor de salarisregeling). Het gaat om de salarisregelingen die in Gemal actueel zijn voor het relatienummer. Wanneer later in een maand door ons een tussentijdse aanpassing is gedaan in een salarisregeling, wordt de salarisregeling opnieuw aangeleverd. De verwerking ervan is afhankelijk waarmee je werkt; Beaufort On Line of Beaufort On Premise. Dat bepaalt mede je werkwijze om de salarisregeling te kunnen verwerken. Voorlopig blijven de salarisregelingen via Zenden&Ontvangen ook nog beschikbaar. Beaufort On Line Gemal levert de salarisregelingen die in Payroll Gemal actueel zijn aan Beaufort op relatienummerniveau (J). De verdere verwerking ervan in Beaufort is ongewijzigd.  Beaufort On Premise Voor On Premise klanten maken we ook een levering aan op relatienummer niveau, maar we kunnen deze niet versturen, omdat Beaufort On Premise lokaal bij jouw bedrijf wordt gedraaid. Deze bestanden versturen we dan naar Bestandsuitwisseling. Als je over bent op de File API, dan kun je bij Bestandsuitwisseling jouw set aan salarisregelingen downloaden. Daarna kun je dit naar je eigen directory kopiëren en deze op de gebruikelijke manier in Beaufort verwerken. Als je nog niet over bent op de File API, dan kun je de gewenste salarisregelingen bij Zenden&Ontvangen downloaden naar je eigen directory en verwerken. Verwerking in Beaufort Importeer de salarisregeling en draai daarna functie bepalen bruto salarissen. Deze werkwijze is ongewijzigd. Een nieuwe salarisregeling in gebruik nemen Omdat payroll Gemal de salarisregelingen aanlevert aan Beaufort On Line en Beaufort On Premise, moet je voor het eerste gebruik van een nieuwe, nog niet gebruikte salarisregeling, dit Gemal laten weten. Vaak worden medewerkers met een nog niet gebruikte salarisregeling in een nieuwe instelling opgevoerd, omdat het dan vaak om een verloning van een nieuwe CAO gaat. Bij de inrichting van de instelling voer je ook meteen werkgevercode 03003 op met de gewenste salarisregeling. Daardoor kan Gemal deze salarisregeling voortaan ook automatisch aanleveren. HR Code Education Hier zijn geen wijzigingen van toepassing. Informatie Lees ook hierover in de releasenotes van HR Core Beaufort. 2023-12/11 Directe doorbelasting en waarnemingstoelage Je kunt in Gemal een waarnemingstoelage toekennen waarbij de hoogte van het bedrag gebaseerd is op het salarisverschil tussen je eigen schaal/trede en dat van de functie die je waarneemt [1]. Dit verschil wordt dan als waarnemingstoelage op uitvoercode 01185 gepresenteerd en uitbetaald. We kregen een melding dat de directe doorbelasting hierbij niet mogelijk was. De reden hiervan is dat je deze vorm van waarnemingstoelage aanstuurt door het vastleggen van o.a. de waar te nemen schaal en trede. Met directe doorbelasting geef je aan dat je een invoercode wilt doorbelasten, niet een uitvoercode en het doorbelasten van invoercode schaal/trede is hier natuurlijk niet zinvol. Het willen doorbelasten van deze vorm van waarnemingstoelage is echter begrijpelijk en om toch tegemoet te komen aan deze vraag, hebben we een aanpassing gedaan. Naast de andere aansturing die je moet doen voor directe doorbelasting [2], leg je in dit geval vast: invoercode 02795 - volgnummer - 01185 invoercode 02796 - volgnummer - 999999,99 Door het vastleggen van de maximale waarde 999999,99 wordt het hele resultaat, dat gepresenteerd wordt met uitvoercode 01185, doorbelast naar de opgegeven loonverdeling. Meer informatie [1] Zie handleiding Gemal onderwerp ‘Bruto componenten’ bij onderdeel 3.27. [2] Zie handleiding Gemal onderwerp ‘Loonverdeling, speciaal’ bij onderdeel 3.4. 2023-12/12 Vervallen codes 2024 aanvulling In de releasenotes van 2023-11 is een lijst van vervallen codes opgenomen.  Een aantal codes wordt alsnog niet op vervallen gezet. Dit betreft : Invoercode 03000 - Samenvoegen jaaropgave Uitvoercode 2766 -  Cum.dgn.lnheffing Uitvoercode 2797 - Cum.loon loonh. Werkgevercode 07210 - Nominale bijdrdage ZvW buitenland regeling Werkgevercode 10105 - Jaaropgave meerdere dv’s In de inrichting van de jaaropgave met werkgevercode 31360 wordt uitvoercode 2797 wel vervangen door uitvoercode 1597 - loon loonheffing, dit zal geen verschillen opleveren.   Opgeloste meldingen 2023-12/13 Onjuiste berekening loonheffing bij buitenlands verdiend inkomen (change 5012358) Melding In het geval van meerdere dienstverbanden en uitvoercode 02117 buitenl. pensioen, werd de loonheffing niet correct berekend. Het bedrag zou van het loon voor de loonheffing moeten worden afgetrokken, omdat het in buitenland belast is, maar werd er juist bijgeteld. Dit had te maken met een fout in de pro rata verdeling-functionaliteit bij meerdere dienstverbanden.  Aanpassing De programmatuur is aangepast. Uitvoercode 02117 buitenl. pensioen wordt nu van het loon voor de loonheffing afgehaald in plaats van bijgeteld.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-02 in Mutaties en Signalen Gemal. 2023-12/14 Nieuwe dienstverbanden worden afgekeurd bij bestaand persoon zonder BSN (change 5267767) Melding Op het moment dat je in Gemal in 1 run zowel een ontbrekend BSN wilde toevoegen aan een bestaand persoon, als nieuwe dienstverbanden wilde toevoegen voor dezelfde persoon, werden de nieuwe dienstverbanden afgekeurd. Deze situatie deed zich vooral voor bij stagiaires die enige tijd later later in dienst kwamen, bij het stage dienstverband ontbrak dan het BSN. Aanpassing We hebben de programmatuur in Gemal aangepast, zodat je in 1 run zowel een ontbrekend BSN nummer op kan voeren als nieuwe dienstverbanden kan toevoegen bij 1 persoon. Ook is het mogelijk om tegelijkertijd een fout BSN te herstellen en nieuwe dienstverbanden toe te voegen.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. 2023-12/15 TWK mutatie op invoercode 2332 komt niet goed door bij opvoeren dienstverband  (change 5138980) Melding Bij het met TWK opvoeren van een dienstverband, leidt Gemal voor de meeste invoercodes de ingangsdatum af van de datum in dienst. Als er, naast de opgevoerde mutaties omtrent het nieuwe dienstverband, extra mutaties per een specifieke ingangsdatum worden doorgevoerd, ging dat altijd goed, behalve bij invoercode 02332 - code soort loner. Deze code heeft in het verleden een uitzonderingspositie gehad, maar dat is niet meer het geval. Echter handelde Gemal hier nog wel naar. Gemal deed in het overzicht mutaties en signalen Gemal (MSG) wel vermoeden dat de mutatie op invoercode 02332 was doorgevoerd, maar dat was niet het geval.  Aanpassing In de uitzonderlijke situatie dat je bij het TWK opvoeren van een dienstverband in de TWK periode invoercode 2332 wilt wijzigen, is dat vanaf deze release mogelijk. Actie Als je bovenstaande situatie herkent, is de mutatie op invoercode 2332 in het verleden niet doorgevoerd en zal je deze nog een keer moeten doorvoeren. Op het overzicht Vaste Personeelsgegevens van een werknemer kan je controleren of de invoercode de juiste waarde heeft. 2023-12/16 Herrekenen in proefproductie niet juist bij dienstverband met een transitievergoeding (change 5205365) Melding Bij het maken van een proefproductie voor een dienstverband dat ook een transitievergoeding heeft, werd de transitievergoeding niet goed meegenomen in de berekening als er een TWK-mutatie opgevoerd werd. In de gewone productie werd wel goed gerekend. Aanpassing De programmatuur is aangepast. Een TWK-mutatie in een proefberekening leidt bij dienstverbanden met een transitievergoeding nu tot de juiste berekening. Actie Er is geen actie nodig. 2023-12/17 Mutaties komen ten onrechte bij transitievergoeding (change 5178222) [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Het is in Gemal al langer mogelijk om via invoercodes 00694- ontslagvergoeding, 00699 -transitievergoeding in combinatie met 02378 -Code gelijkt IKV een IKV op te voeren voor een ontslag- of transitievergoeding, Gemal zorgt voor de aanmaak van de extra IKV en de benodigde andere invoercodes. Op deze IKV is daarna alleen te muteren met de oorspronkelijke invoercodes. Per januari dit jaar is in Gemal de IKV-laag actief geworden. Hiermee is echter veroorzaakt dat in uitzonderlijke gevallen mutaties toch op de gegenereerde IKV voor ontslag- of transitievergoeding terechtkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het andere IKV een type 'uitkering' betreft. Er is geconstateerd dat dit fout is gegaan bij een beperkt aantal dienstverbanden. Aanpassing Met een tussentijdse release zal de programmatuur aangepast worden, effectief vanaf 3 november 2023, zodat er geen nieuwe gevallen kunnen ontstaan. Voor de geconstateerde foute gevallen zal een conversie doorgevoerd worden door de waarden van de oorspronkelijke mutaties te verhuizen naar het IKV waarvoor ze bedoeld waren. Dit is helaas niet zichtbaar in MSG. Voor de salarisrun van november zal een automatische herrekening plaatsvinden voor deze registratienummers, herkenbaar aan reden 11-09. Hierna zullen op het overzicht vaste gegevens de mutaties zichtbaar zijn bij de juiste IKV en zullen de berekeningen gecorrigeerd zijn.   Actie Geen, je kunt de herrekening 11-09 voor deze kleine doelgroep op het mutatieverslag zien staan waarbij je de herrekende medewerker kunt beoordelen 2023-12/18 Incorrecte berekening ziekengeld ORT bij doorlopend ziek (change 5144185) Melding Als invoercode doorlopend ziek (invoercode 02445) wordt opgegeven, pakt Gemal voor uitvoercode 02001 gemiddelde ORT de laatst beschikbare waarde. Dit is doorgaans de waarde van de vorige maand. In de release van 2023-08 is er echter een aanpassing gedaan omtrent de referteperiode en daarmee ook de berekening van uitvoercode 02001 gemiddelde ORT (zie release notes van 2023-08/7). Omdat de dagen (uitvoercode 01769) of uren (uitvoercode 02046) die worden gebruikt voor de berekening van uitvoercode 02001 gemiddelde ORT door de aanpassing in één periode naar achteren worden geschoven kon Gemal de waarde van uitvoercode 02001 van de vorige periode niet meer vinden. Gemal greep daarom voor uitvoercode 02001 gemiddelde ORT terug op de eerst beschikbare waarde verder in het verleden (van vóór de periode doorlopend ziek). Hierdoor had uitvoercode 02001 een incorrecte waarde en werd uiteindelijk uitvoercode 01035 Ziekengeld ORT incorrect berekend.  Aanpassing De programmatuur is aangepast. Gemal pakt bij doorlopend ziek nu netjes de waarde van de benodigde uitvoercodes van de vorige periode voor het berekenen van uitvoercode 01035 ziekengeld ORT. Ditzelfde is ook gebeurd voor de functionaliteit van ORT bij vakantieverlof, waar dezelfde verschuiving binnen de referteperiode had plaatsgevonden. De berekening van uitvoercode 01100 / 00693 doorbetaling ORT tijdens vakantieverlof gaat daar nu ook goed.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-05 in Mutaties en Signalen Gemal. Let op! deze herrekening leidt tot vorderingen.  2023-12/19 Niet langer berekenen uurlonen bij transitievergoedingen (change 5241030) Melding We ontvingen een melding van een persoon waarbij het uurloon voor de aan- of verkoop van verlofuren 14 euro te hoog werd weergegeven in Flex Benefits. Dit uurloon bleek afkomstig van een transitievergoeding die de persoon had ontvangen. Het berekenen van een uurloon, voor welk doel dan ook, is niet gewenst bij een transitievergoeding. Aanpassing We hebben de Gemal programmatuur aangepast, zodat Gemal bij transitievergoedingen geen uurlonen meer berekent. Specifiek betekent dit, dat als een inkomstenverhouding de invoercode 02516 Code Type IKV op de waarde 2 Transitievergoeding heeft staan, er geen uurlonen meer berekend worden. Belangrijk is dat het hier niet alleen gaat om het verlofuren uurloon uit de melding, maar om alle soorten uurlonen (uurloon ORT, uurloon ORD, uurloon BRD, et cetera) Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-06 in Mutaties en Signalen Gemal. 2023-12/20 Onterechte vermelding 'waarvan eenmalig' op de salarisspecificatie nav onterechte uitvoercode 01771 (change 5132079/5357454) Melding Bij een medewerker met meerdere dienstverbanden werd onterecht na uit dienst nog een 'waarvan eenmalig' op de salarisspecificatie getoond. Dit werd veroorzaakt door een onterechte berekening van uitvoercode 01771 - loon voor loonheffing BT. De presentatie op de salarisspecificatie was hierin het enige probleem. In de berekening ging verder niets fout, behalve dat uitvoercode 01771 onterecht werd berekend. Aanpassing We hebben de Gemal programmatuur aangepast, zodat dit niet nog een keer zal kunnen voorkomen.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-14 in Mutaties en Signalen Gemal. 2023-12/21 Onjuiste foutcodes en meldingen in MSG bij verhuizingen Bij een interne test zijn enkele onjuistheden aan het licht gekomen mbt foutcodes en meldingen die in MSG getoond worden bij verhuizingen.  Fout 1 Gemal foutcode 077 heeft volgens de handleiding de omschrijving - doorverhuizen tijdens jaarwerkperiode. In MSG verscheen deze code echter met de tekst - Verhuizing: Ceanummer van en naar mogen niet gelijk zijn. Het bleek dat dezelfde foutcode in gebruik was voor beide situaties, zowel de situatie beschreven in de handleiding als de situatie die in MSG vermeld werd.  Oplossing 1 We hebben een nieuwe foutcode aangemaakt, zodat beide situaties nu duidelijk vermeld worden. Nieuw Foutcode 63 - Verhuizing: Ceanummer van en naar mogen niet gelijk zijn Deze foutcode wordt getoond als je middels een Standard Service Request registratienummers verhuist over CEAnrs heen en je het CEAnr van en naar hebt vastgelegd met hetzelfde nummer. Opmerking: in de handleiding was deze foutcode nog vermeld met een andere reden. Dit bleek achterstallig onderhoud. De foutcode was in praktijk niet langer in gebruik. Gecorrigeerd Foutcode 077 - Doorverhuizen tijdens jaarwerkperiode  Deze foutcode wordt getoond indien je in de periodes december t/m februari een registratienummer meer dan eens verhuist. Dit is niet toegestaan. Fout 2 Als een verhuizing werd afgekeurd, toonde MSG alsnog de melding: Werknemer verhuisd van instnr xxxx, regnr xxxxxx. Deze melding deed vermoeden dat de verhuizing toch was uitgevoerd, terwijl dat niet het geval was. We hebben deze melding verduidelijkt. Gemal toont nu de melding  Werknemer verhuisd van instnr xxxx, regnr xxxxxx AFGEKEURD. Actie Voor beide situaties is geen actie benodigd. 2023-12/22 Berekening uurloon verlof bij wijziging parttime percentage (change 5116961) Melding Bij een werknemer was een vaste opbouw persoonlijk budget (uitvoercode 01753) opgenomen in de grondslag verlofuren (werkgevercode 55091 grondslag verlofuren 1). Op het moment dat in een maand verlofuren verkocht werden én in dezelfde maand gedurende de maand het vaste parttime percentage wijzigde, werd het uurloon verlof niet correct berekend. Gemal nam het laatst bekende parttimepercentage en gebruikte dat om uitvoercode 01753 vaste opbouw persoonlijk budget te extrapoleren naar 100%. Dit zorgde voor een incorrect uurloon verlofuren (uitvoercode 02931), omdat Gemal hier het gemiddelde vaste parttime percentage over de maand hiervoor had moeten gebruiken.  Aanpassing We hebben de programmatuur aangepast. Gemal berekent vanaf 2024 het correcte uurloon voor de verlofuren. Er is voor gekozen om dit niet nog voor 2023 te doen, omdat deze combinatie van factoren (wijziging parttime percentage gedurende de maand, verkopen verlofuren én vaste opbouw IKB in de grondslag verlofuren) slechts heel sporadisch voorkomt. Een dergelijke aanpassing in de programmatuur zo aan het einde van het jaar is risicovol en daarom is ervoor gekozen om de wijziging per 2024 in te laten gaan. Actie Mocht je een dergelijke situatie toch hebben bij een werknemer, dan kan je het uurloon verlofuren over 2023 desgewenst zelf voorschrijven met invoercodes afwijkend uurloon voor het uurloon verlofuren 1 t/m 8 (02774 (02775 / 02787 / 02788 / 03142 / 03143 / 03144 / 03145). 2023-12/23 Toepassing kwartaaltabel bij studenten en scholieren regeling bij een 'gebroken' kwartaal (change 5191278) Melding Bij een werknemer met een studenten en scholierenregeling (invoercode 02889 waarde 1 - kwartaaltabel) werd deze tabel niet toegepast als het kwartaal 'gebroken' was: = datum uit dienst in de loop van het kwartaal. Hierdoor werd de dagtabel toegepast en werd wel loonheffing berekend. Bij het toepassen van de kwartaaltabel zou in dit geval geen loonheffing zijn berekend. Het toepassen van de dagtabel is in dit geval niet juist. Aanpassing We hebben de programmatuur aangepast. Gemal zal in bovenstaande gevallen de kwartaaltabel toepassen. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-11 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Er is geen actie nodig. 2023-12/24 Foutieve presentatie van fiscaal vrije ruimte reiskosten op salarisstrook (change 5255059) Melding In oktober hebben wij geschreven dat de berekening van de uitvoercodes 01751 - fiscale ruimte WW en 01752 - fiscale ruimte zakelijk aangepast is bij het uitruilen van de fiscale ruimte. Zie hiervoor de releasenotes 2023-10/17. Hierin is helaas niet meegenomen dat de doorgifte naar Flex Benefits hierdoor veranderde. Hiervoor heeft Flex Benefits al een tussentijdse release uitgebracht, zie hiervoor het bericht van Flex Benefits. Ook was de presentatie van de fiscale ruimte op de salarisstrook niet correct. Aanpassing We hebben de programmatuur aangepast.  Als je op de salarisstrook hebt ingericht dat de fiscale ruimte (uitvoercodes 1751 en 1752) gepresenteerd wordt, zal dat vanaf deze release de juiste waarde zijn en gelijk zijn aan de presentatie van uitvoercodes 01751 en 01752 op de loonstaat. Actie Er is geen actie nodig. 2023-12/25 Loonheffingsberekening bij BOSV in combinatie met invoercode 02492 (change 5162522) Melding Bij de combinatie van betaald ouderschapsverlof waarbij de uitkering direct door het UWV wordt betaald (invoercode 01511 BOSV type betaling = 1 - werknemersbetaling) en de opgave van invoercode 02492 werkgeversbetaling UFO = 2 (Werkgeversbetaling), werd er een incorrecte loonheffing berekend. De loonheffing hield dan geen rekening met het bedrag dat op uitvoercode 01311 -reeds betaald- werd berekend en daardoor was het bedrag aan loonheffing te hoog.  Aanpassing De combinatie van 01511 BOSV type betaling = 1 - werknemersbetaling - en 02492 werkgeversbetaling UFO = 2 - werkgeversbetaling - mag niet voorkomen. Immers, als het een werknemersbetaling is moet er voor de UFO premie niet worden ingesteld dat het een werkgeversbetaling betreft. De correcte combinaties zijn 01511 = 1 en 02492 = 0 OF 01511 = 0 en 02492 = 2. We hebben de foute situatie nu afgevangen door de waarde 2 van invoercode 02492 niet toe te passen als invoercode 01511 is opgegeven. De loonheffing wordt dan correct berekend. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-12 in Mutaties en Signalen Gemal. 2023-12/26 Ondanks blokkade toch een doorbetaling bij verlofregeling (change 5099486) Melding Ondanks dat er een blokkade was opgegeven voor de doorbetaling bij betaald ouderschapsverlof (invoercode 00639 met 1ct), vond er in sommige gevallen toch een doorbetaling plaats. Dit gold overigens ook voor andere verlofregelingen waar een doorbetaling was ingericht door middel van de werkgevercodes 13023 toepassen aanvulling bij verlofregeling en 13024 toepassen percentage van bedrag/inpasnummer bij aanvulling verlofregeling. Dit was onterecht, want als er een blokkade wordt opgegeven met één van de invoercodes 00635 t/m 00649 moet dit uiteraard wel worden toegepast.  Aanpassing De programmatuur is aangepast en bij het opgeven van een blokkade zal deze nu weer correct worden toegepast. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-07 in Mutaties en Signalen Gemal. <Let op> Deze herrekening kan tot vorderingen leiden. 2023-12/27 Ingezonden mutaties komen onterecht bij de transitie- of ontslagvergoeding terecht [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Het is in Gemal al langer mogelijk om via invoercodes 00694- ontslagvergoeding, 00699 -transitievergoeding in combinatie met 02378 -Code gelijkt IKV een IKV op te voeren voor een ontslag- of transitievergoeding, Gemal zorgt voor de aanmaak van de extra IKV en de benodigde andere invoercodes. Op deze IKV is daarna alleen te muteren met de oorspronkelijke invoercodes. Per januari dit jaar is in Gemal de IKV-laag actief geworden. Hiermee is echter veroorzaakt dat in uitzonderlijke gevallen mutaties toch op de gegenereerde IKV voor ontslag- of transitievergoeding terechtkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het andere IKV een type 'uitkering' betreft. Er is geconstateerd dat dit fout is gegaan bij een beperkt aantal dienstverbanden.   Aanpassing Met een tussentijdse release zal de programmatuur aangepast worden, effectief vanaf 3 november 2023, zodat er geen nieuwe gevallen kunnen ontstaan. Voor de geconstateerde foute gevallen zal een conversie doorgevoerd worden door de waarden van de oorspronkelijke mutaties te verhuizen naar het IKV waarvoor ze bedoeld waren. Dit is helaas niet zichtbaar in MSG. Voor de salarisrun van november zal een automatische herrekening plaatsvinden voor deze registratienummers, herkenbaar aan reden 11-09. Hierna zullen op het overzicht vaste gegevens de mutaties zichtbaar zijn bij de juiste IKV en zullen de berekeningen gecorrigeerd zijn.   Actie Geen, je kunt de herrekening 11-09 voor deze kleine doelgroep op het mutatieverslag zien staan waarbij je de herrekende medewerker kunt beoordelen.   CAO informatie CAO Aan de Slag 2023-12/28 CAO-akkoord Er is tussen partijen een akkoord bereikt over een nieuwe CAO Aan de Slag met een looptijd van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024 [1]. Onderdeel hiervan is het openbreken van de CAO voor 2023 om nog een salarisaanpassing per oktober te doen. Dit onderhandelaarsakkoord moet nog bekrachtigd worden door de achterban van de partijen voordat het definitief is. Deze beslissing wordt pas rond 14 december verwacht maar partijen spreken de hoop en verwachting uit dat uitvoering van de onderdelen voor 2023 desondanks nog in december kan plaatsvinden. Wij kunnen echter pas uitvoering geven aan een arbeidsvoorwaardenakkoord wanneer dit de definitieve status bereikt heeft. Om toch tegemoet te komen aan deze wens, willen we als volgt te werk gaan. Salarisontwikkeling Per 1 oktober 2023 moeten de salarisbedragen aangepast worden waarvoor we een nieuwe salaristabel voor Gemal ontvangen [2]. Wanneer we rond 14 december het definitief akkoord ontvangen, zullen we in Gemal tussentijds een aanpassing doen van de salarisregeling Aan de Slag met bijbehorende berichtgeving op de Community. Volgens onze informatie verwerkt ongeveer de helft van de organisaties hun salarissen na de 15e van de maand, maar mogelijk zal dit in december een paar dagen vroeger liggen. Nadat het akkoord definitief is, nemen wij de gewijzigde salarisregeling in Gemal in productie en zetten we de salarisregeling klaar voor downloaden voor de presentatie in HRCore Beaufort. Er zijn diverse scenario’s mogelijk waarbij je kunt kiezen voor de variant die het meest aansluit bij jouw organisatie en werkwijze.   December-productie nog niet afgeroepen: Je moet de reguliere december-salarisverwerking nog starten. Ga dan zoals gebruikelijk de gewijzigde salarisregeling downloaden voor de presentatie in HRCore Beaufort en bij de verwerking in Gemal ontvangen de betreffende medewerkers vervolgens de salarisverhoging vanaf oktober 2023 samen met de salarisbetaling van december. Wij zullen ervoor zorgen dat in december sowieso een automatische herrekening zal plaatsvinden.   December-productie al wel afgeroepen, ACP in december: Je hebt de reguliere december-salarisverwerking al gedaan op het moment dat wij de gewijzigde salarisregeling in productie nemen voor Gemal en bij Zenden en Ontvangen klaarzetten voor HRCore Beaufort. Je kunt er dan voor kiezen om een aanvullende correctieproductie (ACP) te doen. Zorg er dan wel voor dat je bij de afroep een collectieve herrekening aanstuurt door bij de afroep beginperiode Af te roepen beginperiode herrekening (werkgevercode 99221) vast te leggen met waarde 01. Bij de ACP-verwerking in Gemal ontvangen de medewerkers dan een extra salarisstrook met daarop nog in de maand december de nabetaling van de salarisverhoging vanaf oktober 2023. Je gaat zoals gebruikelijk ook de gewijzigde salarisregeling weer downloaden om in te lezen in HRCore Beaufort.   December-productie al wel afgeroepen, productie overdraaien: Je hebt de reguliere december-salarisverwerking al gedaan op het moment dat wij de gewijzigde salarisregeling in productie nemen voor Gemal en bij Zenden en Ontvangen klaarzetten voor HRCore Beaufort. Je kunt er dan voor kiezen om in plaats van een ACP een volledige overdraai te doen.   December-productie al wel afgeroepen, ACP in januari: Je hebt de reguliere december-salarisverwerking al gedaan op het moment dat wij de gewijzigde salarisregeling in productie nemen voor Gemal en bij Zenden en Ontvangen klaarzetten voor HR Core Beaufort. Je kunt er dan voor kiezen om dit alsnog niet in de maand december te laten verwerken. Je kunt er dan voor kiezen om pas begin januari de gewijzigde salarisregeling te downloaden en in Gemal in januari een aanvullende correctieproductie (13e productie) over december 2023 uit te voeren. De herrekening hierbij stuur je aan met Automatische herrekening aanvullende correctieproductie (werkgevercode 99232), zie bij Aanleveren productie > Afroep instellingsnummer 0001. Deze code is gevuld met de waarde 1 (automatische  herrekening) als je uit een ACP een EJP-bestand vanuit de HR Core systemen gebruikt. Wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 Zoals bekend, geldt per 2024 een nieuwe systematiek van wettelijk minimumloon. Voorheen was dit gebaseerd op een wettelijk minimummaandloon onafhankelijk van het aantal te werken uren van de CAO. Per 2024 gaan we over op een wettelijk minimumuurloon waarbij wel een relatie komt te liggen met het aantal te werken uren. Voor de CAO Aan de Slag is dit in Gemal gebaseerd op het aantal uren per week (37), per dag (37 / 5 = 7,4) en per jaar (262 * 7,4 = 1938,80). Dit resulteert in een minimum maandloon van (1938,80 * €13,27) / 12 =  € 2143,99 dat zal worden toegepast in de loonschalen waarbij “WML” is opgenomen in de tabel. Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 Per 1 juli zal weer een aanpassing volgen naar aanleiding van de wijziging minimumloon. We zullen je hierover te zijner tijd informeren. Reiskosten Partijen spreken af de tegemoetkoming woon – werkverkeer (reiskosten) per 1 januari 2024 te verhogen van € 0,10 per kilometer naar € 0,21 per kilometer. We hebben voor de reiskosten woon-werk geen CAO-regeling in Gemal opgenomen. Dat wil zeggen dat je zelf in de reiskostenregeling die je gebruikt hiervoor een aanpassing moet doen. Eenmalige uitkering Medewerkers die op 1 december 2023 in dienst zijn ontvangen een eenmalige uitkering van € 575,00 bruto naar rato van de omvang van hun dienstverband. We hebben hiervoor de uitkeringsregeling 3 in Gemal ingericht. Ook voor de uitkering hebben partijen aangegeven dat het de voorkeur geniet om deze in december uit te betalen. Om hieraan tegemoet te komen, hebben we de uitkering helemaal ingericht maar is het aan jou om deze ook daadwerkelijk te activeren. Wanneer je in december in Gemal Direct Inrichting kijkt bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen klik je op regeling 03 Eenmalige uitker. dec. Vervolgens zie je de inrichting van de uitkering maar bij de eerste aansturing methode berekenen (werkgevercode 25401) staat de waarde op 3 = Geen uitkering. Zolang er immers geen definitief akkoord is, kunnen we nog niet tot uitkering overgaan. Op het moment dat het akkoord wel definitief is geworden, moet je zelf deze aansturing op waarde 2 = Peildatum zetten waarna de uitkering in je verwerking tot uitbetaling komt. Bij deze uitkering gelden de volgende bijzonderheden: We hebben de standaardtekst van enkele uitvoercodes (01099 waarop de uitbetaling plaatsvindt, 01644 het recht) en van de (eindejaars-) uitkeringsregeling-3 aangepast in: "Eenmalige uit. dec." maar je kunt de tekst natuurlijk zelf aanpassen. Voor de aansturing geldt als criterium dat de medewerker op 1 december indienst moet zijn. We hebben aangestuurd dat wanneer de medewerker in de loop van december uitdienst gaat, dit geen gevolgen heeft voor de hoogte van het bedrag (Uitkering 3 - code factor diensttijd, werkgevercode 25421= 6). Uitgangspunt is de deeltijdfactor van 1 december (Uitkering 3 - factor deeltijd, werkgevercode 25422=6). Stel dat de medewerker altijd fulltime werkte maar halverwege december 60% ging werken, dan gaat Gemal uit van de stand van 1 december, dus 100%. De uitkering van € 575,00 is het maximale bedrag. Je kunt in een proefproductie beoordelen of het resultaat naar wens is. De uitkering blokkeren bij de medewerker doe je met invoercode 01099 variabel met waarde 0,01. Je kunt desgewenst ook een afwijkend bedrag vastleggen met een bruto diversen code. Aandachtspunten Lees in de handleiding Gemal bij onderwerp Jaarwerk, Algemeen de onderdelen 2.2 Proefproductie van de aanvullende correctie productie en 2.3 Afroep Aanvullende Correctieproductie (ACP) in het onderdeel Jaarovergang 2023-2024. Hierin staan instructies en tips over ACP bijvoorbeeld over een proefproductie ACP. Automatische herrekening We weten nog niet of, en zo ja wanneer, in december het akkoord definitief wordt. Wanneer het definitief wordt, zal er een herrekening moeten plaatsvinden gezien de salariswijziging vanaf oktober 2023. Daarom zullen we een automatische herrekening in periode 2023-12 uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug bij Mutaties en Signalen Gemal (MSG) met als reden 12-17. Lees in de tekst hiervoor de actie die je eventueel zelf moet doen voor een herrekening bij een ACP in december of januari. Actie Bepaal hoe je om wil gaan met de wijzigingen voor 2023 qua salarisverwerking. Zet bij definitief akkoord de eenmalige uitkering op berekenen volgens Peildatum. Beoordeel of er nog bijzondere situaties zijn waarvoor je moet ingrijpen op de eenmalige uitkering. Nadat het akkoord definitief is en wij het aangeven op de Community, kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] CAO Aan de Slag, code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02417) = 84. Zie ook het eerdere onderwerp Salarisregelingen per relatienummer. [2] Code salarisregeling Aan de Slag (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 84 CAO Ambulancezorg 2023-12/29 Nieuwe salaristabel Per 2023-12 is er conform de CAO een nieuwe salaristabel. Deze hebben wij ingericht in Gemal. Actie Vanaf 5 december kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Zie ook het eerdere onderwerp in deze release notes: Salarisregelingen per relatienummer. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 04 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).  CAO Gehandicaptenzorg 2023-12/30 Eindejaarsuitkering In de CAO Gehandicaptenzorg staat dat de eindejaarsuitkering in 2023 eenmalig verhoogd wordt naar 8,83%. Deze verhoging geldt alleen voor werknemers die in de maand december in dienst zijn. Wij hebben deze verhoging in Gemal verwerkt en ook ingeregeld, dat de werknemers die niet in dienst zijn, de verhoging niet krijgen.  Pensioen De verhoging van de uitkering is niet pensioengevend. Dit gaat automatisch goed, omdat de eindejaarsuitkering deel uitmaakt van de jaargrondslag en die is in januari vastgesteld. Daar is de verhoging niet in meegenomen.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-03 in Mutaties en Signalen Gemal. 2023-12/31 Nieuwe salaristabel Per 2023-12 heeft de CAO Gehandicaptenzorg een nieuwe salaristabel. Het betreft hier alleen verhoging van de bedragen en geen schaalwijzigingen. Wij hebben deze salaristabel ingericht in Gemal. Actie Vanaf 5 december kan je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 38 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). Zie ook het eerdere onderwerp Salarisregelingen per relatienummer. CAO Gemeenten / SGO 2023-12/32 Machtiging uitvraag salarisgegevens Het A&O fonds voert jaarlijks de Personeelsmonitor uit. Deze wordt deels gebaseerd op de geanonimiseerde salarisbestanden van medewerkers die tot de gemeentelijke bezetting behoren. Voor het gebruik van deze bestanden heb je als gemeente of gemeentelijk samenwerkingsverband toestemming gegeven aan het A&O-fonds Gemeenten. Als je deze toestemming aan het A&O-fonds gegeven hebt, moet je deze machtiging ook voor Gemal vastleggen / hebben vastgelegd, uiterlijk in periode 12 [1]. (Vastlegging na periode 12 is pas weer relevant voor het volgend jaar.) Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Jaarlijkse leveringen, bij Code deelname databank VNG (werkgevercode 10611). 2023-12/33 Betaald OuderSchapsVerlof per 2024 In de CAO Gemeenten voor 2023 is opgenomen dat per 2024 (31-12-2023) wijzigingen gelden met betrekking tot het Betaald OuderSchapsVerlof (BOSV). We willen je hierbij attenderen op de berichtgeving die we hiervoor gedaan hebben via de Community [1]. Meer informatie [1] Cao's Gemeenten en SGO - Ontwikkelingen met betrekking tot Betaald Ouderschapsverlof per2024  2023-12/34 Te lage tegemoetkoming ZKV bij uitdienst (change 5277035) Bij de CAO Gemeenten / SGO en de CAO Veiligheidsregio’s heeft de medewerker recht op een hoog of laag bedrag tegemoetkoming Ziektekostenverzekering (ZKV). Dit bedrag (uitvoercode 01241) wordt in principe in december uitbetaald of eerder bij uitdienst. Melding Bij medewerkers met recht op de hoge tegemoetkoming van 296 euro per jaar, die in de loop van het jaar uitdienst zijn gegaan en bij wie met invoercode 02375 = 1 is aangegeven dat de uitkering gereserveerd moet worden, constateren we het volgende: in eerste instantie werd in de maand na uitdienst een onjuist bedrag uitgekeerd dat vervolgens in een volgende maand alsnog werd gecorrigeerd. Aanpassing De programmatuur is aangepast, waardoor de hoge tegemoetkoming in een keer juist berekend wordt. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-13 in Mutaties en Signalen Gemal. 2023-12/35 Vooraankondiging vervallen inpasnummers In de salaristabel 34 voor de CAO Gemeenten / SGO zijn nog inpasnummers opgenomen die inmiddels geruime tijd vervallen zijn. Dit betreft de nummers in de serie 9001 t/m 9102 en de nummers 9401, 9402 en 9406. We zijn van plan deze nummers te laten vervallen met de eerstvolgende salariswijziging, waarschijnlijk per januari 2024. 2023-12/36 Tegemoetkoming arbeidsongeschiktheidsverzekering [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Eerder dit jaar hebben we geschreven over de wijzigingen als gevolg van de nieuwe CAO Gemeenten met een looptijd van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De wijzigingen op met name salarisgebied hebben we in 2023-05 met terugwerkende kracht tot 2 januari ingevoerd. Diverse onderdelen uit deze CAO kenden een later ingangsmoment waar we nog op terug zouden komen. Dit onderwerp gaat over de tegemoetkoming arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) per 2024. We schrijven daar nu al over, zodat je eventueel vast voorbereidingen kunt treffen. In de CAO is een nieuw artikel 7.5 opgenomen dat geldt met ingang van 31-12-2023 over een tegemoetkoming in de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De medewerker met een AOV krijgt een tegemoetkoming in de kosten van €10,00 per maand. We nemen dit bedrag op als CAO-onderhoud. Voor Payroll Gemal gelden hierbij de volgende bijzonderheden. Als ingangsmoment voor de tegemoetkoming AOV (en ook voor enkele andere afspraken), is in de CAO opgenomen 31-12-2023. Deze datum is gekozen om ervoor te zorgen dat de afspraak binnen de looptijd van de CAO ingaat en ook in 2024 van toepassing blijft. Uit overleg met VNG blijkt dat over de 31e geen tegemoetkoming hoeft te worden uitbetaald. In Gemal nemen we de inrichting daarom ook op per 2024-01. Je kunt die inrichting hiervan dan terugzien in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Toelagenregelingen > Bedrag > Definitie toelagenregeling en dan volgnummer 2. Via volgnummer 1 van de toelagenregeling hebben we destijds ook op CAO-niveau het bedrag voor EHBO / BHV-vergoeding vastgelegd. Als uitvoercode waarop de tegemoetkoming wordt aangestuurd en uitbetaald, hebben we gekozen voor 00867. De standaard tekst van deze bruto-diversen uitvoercode hebben we aangepast naar “Werkg. bijdr. AOV”. Bij de medewerker die de tegemoetkoming AOV moet ontvangen, leg je vast met ingang van 2024-01 invoercode 02622 met als waarde 1. Voor de presentatie op het overzicht vaste persoonsgegevens, zullen we de tekst van invoercode 02622 aanpassen omdat de standaardtekst “Code In toelagenregeling 2” niet informatief is. (Je kunt de tekst natuurlijk ook zelf ook wijzigen). Als voorwaarde voor de tegemoetkoming geldt dat de medewerker een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Wanneer je een semi-collectief contract met bijvoorbeeld Loyalis hebt afgesloten, zul je al (deels) weten wie hiervoor in aanmerking komt omdat deze de IPAP-aansturing heeft (invoercode 02888). Wanneer je een collectief AOV-contract hebt, dan zul je dit mogelijk via een premie diversen-regeling in Gemal hebben ingericht waarbij je ook de betreffende medewerker aan de hand van de aansturing kunt bepalen. Daarnaast zul je moeten inventariseren of er medewerkers zijn die daarbuiten een AOV-verzekering hebben afgesloten. Omdat de tegemoetkoming naar rato van deeltijd en diensttijd gaat (gemaximeerd op 100%), hebben we de aansturing van invoercode 00867 hiernaar aangepast [1]. Deze werkgeversbijdrage heeft het karakter van een onkostenvergoeding en sociale partners hebben in het verleden afgesproken dat een tegemoetkoming ziektekosten niet tot het productloon behoort. We hebben daarom uitvoercode 00867 als niet-tellend in de grondslag ABP opgenomen [2]. ACTIE Selecteer de betreffende medewerkers. Pas eventueel je procedure nieuwe medewerker aan. Denk aan het opnemen van uitvoercode 00867 in je journaalposten, overzichten, comprimeertotalen etc. Meer informatie [1] Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > In- en Uitvoercodes > Aansturing invoercodes > Afhandeling vast: 00867 = 08 = omrekenen met factor gewerkt met maximum van 100%. [2] Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Uc pensioengr ABP, 00867 = 8 CAO Onderwijs 2023-12/37 CAO VO - Schonen eindejaarsuitkering Voor de CAO VO is de eindejaarsuitkeringsregeling-7 per periode 12 geschoond in Gemal Direct Inrichting. 2023-12/38 CAO PO - Schonen eindejaarsuitkering Voor de CAO PO is de eindejaarsuitkeringsregeling-7 per periode 12 geschoond in Gemal Direct Inrichting. 2023-12/39 CAO PO Reiskosten woonwerk op basis van declareren vanaf 2024 (voormelding) De reiskosten in het Primair Onderwijs worden met ingang van 2024 aangepast naar €0,17 per kilometer. Een grotere impact is het feit dat dit op basis van declareren achteraf moet worden gedaan. Er is geen verschil meer op dit vlak tussen bijvoorbeeld een onderwijsgevende of onderwijsondersteunende medewerker. Ook vervalt de blokkering van 1 of 2 maanden in de zomervakantie. Wanneer je reist, kun je declareren. Deze voormelding is ook bedoeld, zodat klanten vast een selfservice formulier kunnen maken. Voor ondersteuning is er consultancy capaciteit beschikbaar, via de servicedesk aan te vragen. In Payroll Gemal kun je de reisbewegingen (invoercode 02508) voor iedere medewerker aansturen waardoor de reiskosten worden berekend. Omdat dit ingaat vanaf januari 2024 komen de reiskosten achteraf, vanaf februari 2024. De reisafstand van een medewerker moet vastgelegd zijn op invoercode 02372 (kilometers, enkele reis); vaak is dat al het geval. Het doel van de PO-Raad is declareren op basis van de werkelijke reisdagen. 2023-12/40 CAO PO - bedrag eenmalige uitkering LIO-er en OAIO aangepast [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Bij de inrichting van van de Eenmalige uitkering 11 zijn wij er vanuit gegaan dat de LIO'ers en de OAIO'ers recht hebben op de helft van 350 euro. Na vragen hierover heeft de PO-raad ons laten weten dat de LIO'ers ook recht hebben op 350 euro. Dit is per 2023-11-03 in de programmatuur aangepast in een tussentijdse release. 2023-12/41 CAO Sociale Werkvoorziening - tussentijdse CAO-aanpassing Er is tussen partijen een akkoord bereikt over een tussentijdse aanpassing van de bestaande CAO SW die nog doorloopt tot 31-12-2025 [1]. Dit tussentijds akkoord moet nog bekrachtigd worden door de achterban van de partijen voordat het definitief is. Deze beslissing wordt pas rond 14 december verwacht, maar partijen spreken de hoop en verwachting uit dat uitvoering van de onderdelen voor 2023 desondanks nog in december kan plaatsvinden. Wij kunnen echter pas uitvoering geven aan een arbeidsvoorwaardenakkoord wanneer dit de definitieve status bereikt heeft. Om toch tegemoet te komen aan deze wens, willen we als volgt te werk gaan. Salarisontwikkeling De verhoging van de lonen voor werknemers die meer dan het WML verdienen dat was voorzien voor 1 januari 2024, wordt eenmalig vervroegd naar 1 oktober 2023. We hebben hiervoor een nieuwe salaristabel voor Gemal ontvangen [2]. Wanneer we rond 14 december het definitief akkoord ontvangen, zullen we tussentijds een aanpassing doen van de salarisregeling 06 Sociale Werkvoorziening met bijbehorende berichtgeving op de Community.   Volgens onze informatie verwerkt ongeveer de helft van de organisaties hun salarissen na de 15e van de maand, maar mogelijk zal dit in december een paar dagen vroeger liggen. Nadat het akkoord definitief is, nemen wij de gewijzigde salarisregeling in Gemal in productie en zetten we de salarisregeling klaar om te downloaden voor de presentatie in HR Core Beaufort. Er zijn diverse scenario’s mogelijk waarbij je kunt kiezen voor de variant die het meest aansluit bij jouw organisatie en werkwijze.   December-productie nog niet afgeroepen: Je moet de reguliere december-salarisverwerking nog starten. Ga dan zoals gebruikelijk de gewijzigde salarisregeling downloaden voor de presentatie in HR Core Beaufort en bij de verwerking in Gemal ontvangen de betreffende medewerkers vervolgens de salarisverhoging vanaf oktober 2023 samen met de salarisbetaling van december. Wij zullen ervoor zorgen dat in december sowieso een automatische herrekening zal plaatsvinden.   December-productie al wel afgeroepen, aanvullende correctieproductie (ACP) in december: Je hebt de reguliere december-salarisverwerking al gedaan op het moment dat wij de gewijzigde salarisregeling in productie nemen voor Gemal en bij Zenden en Ontvangen klaarzetten voor HR Core Beaufort. Je kunt er dan voor kiezen om een aanvullende correctieproductie (ACP) te doen. Zorg er dan wel voor dat je bij de afroep een collectieve herrekening aanstuurt door bij de afroep beginperiode Af te roepen beginperiode herrekening (werkgevercode 99221) vast te leggen met waarde 01. Bij de ACP-verwerking in Gemal ontvangen de medewerkers dan een extra salarisstrook met daarop nog in de maand december de nabetaling van de salarisverhoging vanaf oktober 2023. Je gaat zoals gebruikelijk ook de gewijzigde salarisregeling weer downloaden om in te lezen in HR Core Beaufort.   December-productie al wel afgeroepen, productie overdraaien: Je hebt de reguliere december-salarisverwerking al gedaan op het moment dat wij de gewijzigde salarisregeling in productie nemen voor Gemal en bij Zenden en Ontvangen klaarzetten voor HR Core Beaufort. Je kunt er dan voor kiezen om in plaats van een ACP een volledige overdraai te doen.   December-productie al wel afgeroepen, ACP in januari: Je hebt de reguliere december-salarisverwerking al gedaan op het moment dat wij de gewijzigde salarisregeling in productie nemen voor Gemal en bij Zenden en Ontvangen klaarzetten voor HR Core Beaufort. Je kunt er dan voor kiezen om dit alsnog niet in de maand december te laten verwerken. Je kunt er dan voor kiezen om pas begin januari de gewijzigde salarisregeling te downloaden en in Gemal in januari een aanvullende correctieproductie (13e productie) over december 2023 uit te voeren. De herrekening hierbij stuur je aan met Automatische herrekening aanvullende correctieproductie (werkgevercode 99232), zie bij Aanleveren productie > Afroep instellingsnummer 0001. Deze code is gevuld met de waarde 1 (automatische  herrekening) als je uit een ACP een EJP-bestand vanuit de HR Core systemen gebruikt. Wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 Zoals bekend, geldt per 2024 een nieuwe systematiek van wettelijk minimumloon. Voorheen was dit gebaseerd op een wettelijk minimummaandloon onafhankelijk van het aantal te werken uren van de CAO. Per 2024 gaan we over op een wettelijk minimumuurloon waarbij wel een relatie komt te liggen met het aantal te werken uren. Voor de CAO WSW is dit in Gemal gebaseerd op het aantal uren per week (36), per dag (36 / 5 = 7,2) en per jaar (262 * 7,2 = 1886,40). Dit resulteert in een minimum maandloon van (1886,40 * €13,27) / 12 =  € 2086,05 dat zal worden toegepast in de loonschalen waarbij “WML” is opgenomen in de tabel. Nominale verhoging € 50,00 Partijen hebben afgesproken om de schaalbedragen te verhogen met € 50,00. Deze verhoging is al verwerkt in de salarisbedragen zoals gepubliceerd en opgenomen in Gemal. Reiskosten Partijen spreken af de tegemoetkoming woon – werkverkeer  (reiskosten) per 1 januari 2024 te verhogen van € 0,10 per kilometer naar € 0,21 per kilometer. We hebben voor de reiskosten woon-werk geen CAO-regeling in Gemal opgenomen. Dat wil zeggen dat je zelf in de reiskostenregeling die je gebruikt hiervoor een aanpassing moet doen. Reiskosten - Eenmalige uitkering Medewerkers die op 1 december 2023 in dienst zijn ontvangen een eenmalige uitkering van € 75,00 bruto naar rato van de omvang van hun dienstverband als compensatie voor de reiskosten gemaakt in 2023. We hebben hiervoor de uitkeringsregeling 3 in Gemal ingericht. Ook voor deze uitkering hebben partijen aangegeven dat het de voorkeur geniet om deze in december uit te betalen. Om hieraan tegemoet te komen, hebben we de uitkering helemaal ingericht maar is het aan jou om deze ook daadwerkelijk te activeren. Wanneer je in december in Gemal Direct Inrichting kijkt bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen klik je op regeling 03 Eenmalige uitker. dec. Vervolgens zie je de inrichting van de uitkering maar bij de eerste aansturing methode berekenen (werkgevercode 25401) staat de waarde op 3 = Geen uitkering. Zolang er immers geen definitief akkoord is, kunnen we nog niet tot uitkering overgaan. Op het moment dat het akkoord wel definitief is geworden, moet je deze aansturing op waarde 2 = Peildatum zetten waarna de uitkering in je verwerking tot uitbetaling komt. Bij deze uitkering gelden de volgende bijzonderheden: We hebben de standaardtekst van enkele uitvoercodes (01099 waarop de uitbetaling plaatsvindt, 01644 het recht) en van de (eindejaars-) uitkeringsregeling-3 aangepast in: "Eenmalige uit. dec." maar je kunt de tekst natuurlijk zelf aanpassen. Voor de aansturing geldt als criterium dat de medewerker op 1 december indienst moet zijn. We hebben aangestuurd dat wanneer de medewerker in de loop van december uitdienst gaat, dit geen gevolgen heeft voor de hoogte van het bedrag (Uitkering 3 - code factor diensttijd, werkgevercode 25421= 6). Uitgangspunt is de deeltijdfactor van 1 december (Uitkering 3 - factor deeltijd, werkgevercode 25422=6). Stel dat de medewerker altijd fulltime werkte maar halverwege december 60% ging werken, dan gaat Gemal uit van de stand van 1 december, dus 100%. Je kunt in een proefproductie beoordelen of het resultaat naar wens is. De uitkering blokkeren bij de medewerker doe je met invoercode 01099 variabel met waarde 0,01. Je kunt desgewenst ook een afwijkend bedrag vastleggen met een bruto diversen code. Aandachtspunten Lees in de handleiding Gemal bij onderwerp Jaarwerk, Algemeen de onderdelen 2.2 Proefproductie van de aanvullende correctie productie en 2.3 Afroep Aanvullende Correctieproductie (ACP) in het onderdeel Jaarovergang 2023-2024. Hierin staan instructies en tips over ACP bijvoorbeeld over een proefproductie ACP. De werkgeversvereniging publiceert niet langer jeugdtreden van schalen. We hebben eerder aangegeven dat we deze bij een volgende aanpassing zouden verwijderen [3]. Gezien de bijzondere omstandigheden van de huidige aanpassing, zullen we dat op een ander moment dan nu doen. Automatische herrekening We weten nog niet of, en zo ja wanneer, in december het akkoord definitief wordt. Wanneer het definitief wordt, zal er een herrekening moeten plaatsvinden gezien de salariswijziging vanaf oktober 2023. Daarom zullen we een automatische herrekening in periode 2023-12 uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug bij Mutaties en Signalen Gemal (MSG) met als reden 12-16. Lees in de tekst hiervoor de actie die je eventueel zelf moet doen voor een herrekening bij een ACP in december of januari. Actie Bepaal hoe je om wil gaan met de wijzigingen voor 2023 qua salarisverwerking. Zet bij definitief akkoord de eenmalige uitkering op berekenen volgens Peildatum. Beoordeel of er nog bijzondere situaties zijn waarvoor je moet ingrijpen op de eenmalige uitkering. Nadat het akkoord definitief is en wij het aangeven op de Community, kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] CAO Sociale Werkvoorziening, code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02417) = 08. [2] Code salarisregeling SW (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 06. Zie ook het eerdere onderwerp Salarisregelingen per relatienummer. [3] Releasenotes Gemal 2023-01/63. CAO UMC's 2023-12/42 Toelage verzwarende omstandigheden / 24-uursdiensten Het maximum bedrag voor de toelage verzwarende omstandigheden / 24-uursdiensten is vastgelegd op werkgevercode 08136 bedrag invoercode 01014 en 01019. Dit bedrag is maximaal het schaalbedrag behorend bij salarisnummer 7 van de schaal ‘universitair medisch specialist'. Dit bedrag had door de salarisverhoging per 2023-11 moeten worden verhoogd. Echter hadden wij dit in Gemal nog niet aangepast. Dit hebben we nu wel gedaan.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-15 in Mutaties en Signalen Gemal.  CAO Veiligheidsregio's 2023-12/43 Te lage tegemoetkoming ZKV bij uitdienst (change 5277035) Bij de CAO Gemeenten / SGO en de CAO Veiligheidsregio’s heeft de medewerker recht op een hoog of laag bedrag tegemoetkoming Ziektekostenverzekering (ZKV). Dit bedrag (uitvoercode 01241) wordt in principe in december uitbetaald of eerder bij uitdienst. Melding Bij medewerkers met recht op de hoge tegemoetkoming van 296 euro per jaar, die in de loop van het jaar uitdienst zijn gegaan en bij wie met invoercode 02375 = 1 is aangegeven dat de uitkering gereserveerd moet worden, constateren we het volgende: in eerste instantie werd in de maand na uitdienst een onjuist bedrag uitgekeerd dat vervolgens in een volgende maand alsnog werd gecorrigeerd. Aanpassing De programmatuur is aangepast, waardoor de hoge tegemoetkoming in een keer juist berekend wordt. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-13 in Mutaties en Signalen Gemal. 2023-12/44 Werkgeversbijdrage NFST als RVU In een recent overleg met de koepel WVSV is aangegeven dat de werkgeversbijdrage NFST met ingang van 1 januari 2024 moet worden beëindigd. Dit is het geval omdat de huidige manier van verlonen werkgevers niet in staat stelt om te kunnen anticiperen op de bijkomende kosten, door dit vooraf een begroting te hebben berekend. Wat zijn de bijkomende kosten die bij aanvang van deze bijdrage nog niet van toepassing waren: In RN 2023-01/69 hebben we aangegeven dat deze bijdrage pensioengevend moet zijn, waardoor er ook meer werkgeverslasten ontstaan. Maar hogere kosten zitten in hetgeen de belastingdienst onlangs heeft aangegeven bij de koepel: de NFST-gelden moeten als een RVU-regeling worden beschouwd en er moet 52% over afgedragen worden als eindheffing, dus als werkgeverlast. Ook moet dit met terugwerkende kracht worden gedaan vanaf 1 januari 2022. Daarom deze actie in deze handreiking die je moet beoordelen en indien van toepassing moet uitvoeren: Zorg voor eindheffing 52% over de jaren 2022 en 2023 voor de uitbetaalde NFST-gelden 2022 Doel is een handmatige actie te doen in de Loonaangifte op het collectieve deel en daar de eindheffing doorvoeren (dus het concrete bedrag na berekening met 52%). <Jouw actie> Selecteer eerst alle medewerkers met een NFST-bijdrage, die onder deze eindheffing gaan vallen en tel de bedragen bij elkaar op. Neem daarvan 52%; wat de extra kosten zijn als eindheffing. Deze waarde moet je handmatig opvoeren in de loonaangifte over 2022, waarbij het advies is dit in één van de maanden (bijv december 2022) te doen. Ga naar de loonaangifte naar het collectieve deel hieronder een testsituatie  en vul in de betreffende maand(en) bij Pseudo Eindheffing RVU (laatste regel) de af te dragen eindheffing op.     2023 Als Gemal deze eindheffing wil laten berekenen kun je onderstaande uitvoeren: Ga in GDI naar Selecteren Werkgever / Productie / Werkgevergegevens / Algemene Regelingen / Eindheffing. Je ziet daar een aantal invoercodes, zoals hieronder vermeld, ten behoeve van een berekende eindheffing. invoercode werkgevercode     01186 03301 01206 03302 02327 03320 02328 03321 01329 03327 01340 03328   De gekozen invoercode wordt verwerkt op basis van de (bijbehorende) werkgevercode die met waarde 15 moet zijn gevuld: => 15 = werkgeversbijdrage VUT, verstrekking, wordt belast met een speciaal tarief (werkgevercode 03325), geen presentatie op de salarisspecificatie. Werkgevercode 03325 is met A-inrichting gevuld met 52%. <Jouw actie> Je hebt destijds met een netto-bruto code de NSFT-bijdrage bij de medewerker vastgelegd waarover je eindheffing moet betalen. Dit doe je met een aanvullende mutatie door bij één medewerker invoercode 01340 (met werkgevercode 03328 op waarde 15)  vast te leggen met dezelfde uitbetaling van de NFST gelden. Doe dit eerst bij één medewerker in een proefproductie om te zien of de resultaten naar wens zijn. Het resultaat is dat Gemal 52% erover berekent en deze met uitvoercode 01835 Ps heff.RVU werkg zal be/her-rekenen over 2023. Het bruto/netto wijzigt niet, maar de werkgever gaat daardoor de eindheffing betalen. Tenslotte: De koepel WVSV had eerder aangegeven dat de NSFT-werkgeverbijdragen per 1 januari 2024 moet worden gestopt. Recent is aangegeven dat hierover een ledenraadpleging aan vooraf moet gaan. Deze actie ligt bij de werkgever om dit te stoppen, maar pas na aanvullende informatie hierover. CAO Waterschappen 2023-12/45 CAO-minimumloon We constateren dat we de aanpassing van het CAO minimumloon per uur van € 14,00 naar € 14,35 per juli 2023 nog niet hebben doorgevoerd. Dit hebben we alsnog in 2023-12 gedaan met terugwerkende kracht.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-04 in Mutaties en Signalen Gemal. CAO Ziekenhuizen 2023-12/46 Nieuwe salaristabel Per 2023-12 is er conform de CAO een nieuwe salaristabel. Deze hebben wij ingericht in Gemal. Actie Vanaf 5 december kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 35 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). Zie ook het eerdere onderwerp Salarisregelingen per relatienummer. 2023-12/47 CAO Ziekenhuizen - Verloonde uren PFZW bij betaald ouderschapsverlof [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Sinds februari 2023, met het ingaan van de nieuwe CAO Ziekenhuizen, wordt er (onder bepaalde voorwaarden) bij betaald ouderschapsverlof aangevuld tot 100% van het salaris.  In de release notes van 2023-10/35 is hierover extra uitleg gegeven. Er zijn echter meldingen binnengekomen dat de verloonde uren voor PFZW (uitvoercode 02324) niet correct worden berekend. De aanvulling van het betaald ouderschapsverlof (uitvoercode 00639) is pensioengevend, maar wordt voor de verloonde uren dubbel geteld. We zijn op dit moment bezig met het analyseren van deze melding en streven ernaar deze voor de jaarovergang op te lossen. Zodra de exacte oplossing en het release moment bekend zijn, dan laten we dit weten.   Sector Pensioen en Uitkeringen 2023-12/48 De WLZ-premie bij pensioen in het buitenland wordt onterecht gemaximeerd (change 5251177) Melding Bij een medewerker met een pensioen in het buitenland, wordt de WLZ-premie middels uitvoercode 01392 - premie WLZ geïnd om af te dragen aan het CAK. Deze premie is afhankelijk van het woonland van de medewerker, er wordt een zogenaamde woonlandfactor toegepast. Gemal paste de woonlandfactor ten onrechte toe op de (maximum)grondslag en niet op de premie die uit die grondslag wordt afgeleid. Als een medewerker verhuisde van een land met een relatief hoge woonlandfactor naar een land met een lage woonlandfactor, werd daardoor onterecht geconstateerd dat het jaarmaximum aan WLZ-premie was ingehouden, en stopte de aanmaak van uitvoercode 01392.  Aanpassing Gemal past de woonlandfactor niet langer toe op de (maximum)grondslag, maar op de premie. Hierdoor wordt er nog steeds premie ingehouden bij verhuizing naar een land met een lagere woonlandfactor.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Er is geen actie nodig 2023-12/49 Ten onrechte ZVW en WLZ premie tbv CAK bij een afkoop pensioen (change 5167098) Melding Bij een afkoop pensioen wordt een specifieke uitvoercomponent gebruikt om te zorgen dat er geen tijdvak wordt gecreëerd (de uitvoercode zit niet in grondslag 55106 - Tijdvakvaststelling bij variabele opgave). Hierdoor zullen er in dat geval geen standaard ZVW of WLZ-premies worden berekend. Bij de afkoop van het pensioen van een medewerker woonachtig in het buitenland, waarbij geen loonheffing hoeft te worden ingehouden (invoercode 2333 -Code loonheffingtabel  = 3), werden ten onrechte wel de uitvoercodes 1743 - ZVW-dagen , 1391 - Premie ZVW en 1392 - Premie WLZ  aangemaakt. Aanpassing De programmatuur is aangepast. Als er geen tijdvak mag worden aangemaakt, zal het tijdvak ook niet worden aangemaakt als invoercode 2333 heeft waarde 3 en daardoor zullen de berekeningen van de ZVW- en WLZ-premies achterwege blijven. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-10 in Mutaties en Signalen Gemal.   Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2023-12/50 Verschil in de APG levering en Controle Overzicht Pensioenaangifte Het komt soms voor dat bij medewerkers die met ontslag zijn gegaan, het deelnemerschap ABP wordt beëndigd na het ontslag, bijvoorbeeld door start van de AOW, om eventuele problemen te voorkomen bij de medewerker. Wanneer je dit doet, ontstaan er juist problemen; de medewerker is losgekoppeld van het ABP en het controle overzicht pensioenaangifte. In de APG levering wordt deze medewerker zelfs ingetrokken en met terugwerkende kracht uit de levering verwijderd, ondanks dat de berekening intact blijft. Daarom het advies, zoals in de handleiding staat beschreven, om invoercode 02315 met de oorspronkelijke waarde altijd te laten staan na ontslag en dit niet te wijzigen. Pensioenfonds PFZW 2023-12/51 Doorbetaling bij verlof incorrect in verloonde uren PFZW (change 5138751) Melding In het geval dat er een verlofregeling werd aangestuurd waar, ook een doorbetaling bij verlof plaatsvond, werd deze doorbetaling dubbel geteld in de verloonde uren voor PFZW. Dit kwam omdat de doorbetaling zowel op algemeen niveau in de grondslag verloonde uren (werkgevercode 55053) zat, als dat er rekening werd gehouden met de doorbetaling die werd aangestuurd door werkgevercode 13020 (verlagen uitvoercodes pensioen tijdens verlof), met de waarde 2 (verlagen verloonde uren). Waarde 2 bij werkgevercode 13020 zorgde er namelijk zowel voor dat de verloonde uren werden verlaagd door de verlofregeling, als dat de verloonde uren weer (een stukje) werden aangevuld bij een eventuele doorbetaling van die verlofsoort. Op deze manier werd de doorbetaling dubbel meegenomen in de verloonde uren en daardoor werd er te veel pensioenpremie berekend.  Aanpassing We hebben de uitvoercodes van doorbetaling bij verlof (uitvoercode 00635 t/m 00649) uit de grondslag verloonde uren gehaald. Nu wordt er, mits dat is ingericht op werkgevercode 13020, maar één keer rekening gehouden met een eventuele aanvulling bij het berekenen van de verloonde uren. Voor de CAO Sociaal Werk zat uitvoercode 00637 al op C(ao)-niveau met een 8 (niet tellen) in grondslag 55053. Vanaf 2024 zal deze weer het A-niveau volgen en niet worden geteld in grondslag 55053.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 12-09 in Mutaties en Signalen Gemal.   Automatische herrekeningen 2023-12/52 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) 11-09 Mutaties komen ten onrechte bij transitievergoeding (change 5178222) [1]  12-02 Bedrag buitenlands verdiend in loon voor loonheffing 12-03 CAO Gehandicaptenzorg - Eindejaarsuitkering 12-04 CAO Waterschappen: CAO-minimumloon 12-05 Doorlopend ziek en referteperiode 12-06 Niet langer berekenen uurlonen bij transitievergoedingen  12-07 Blokkades doorbetaling bij verlofregelingen 12-08 WLZ-premie in het buitenland 12-09 Verloonde uren PFZW bij verlofregeling 12-10 Ten onrechte WLZ en ZVW premies voor CAK bij afkoop pensioen 12-11 Toepassen kwartaaltabel bij gebroken kwartaal 12-12 Loonheffing bij opgave invoercodes 01511 = 1 en 02492 = 2 12-13 CAO Gemeenten / SGO - Veiligheidsregio's: te lage tegemoetkoming ZKV bij uitdienst 12-14 Onterechte uitvoercode 1771 bij meerdere dienstverbanden en uit dienst 12-15 CAO UMC - Toelage verzwarende omstandigheden / 24-uursdiensten 12-16 CAO Sociale Werkvoorziening 2023-2024 12-17 CAO Aan de Slag 2023-2024  
Volledig artikel weergeven
29-11-2023 17:30
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 360 Weergaven
   [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op 31 oktober 2023.   Mededelingen 2023-11/1 Uitwisseling loonkostengegevens (Zorgsector) Op verzoek van werkgeversverenigingen in de zorgsector, wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor analysedoeleinden bij het maken van CAO afspraken en beleid. Je data wordt alleen in het bestand opgenomen als je daarvoor een machtiging hebt afgegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG.  Door deze werkgevercode met waarde 0 te registreren, geef je toestemming om de gegevens voor die betreffende instelling ter beschikking te stellen voor analysedoeleinden. In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn, vanzelfsprekend, anoniem. De werkgeversverenigingen halen het gegenereerde bestand op dat specifiek voor die betreffende werkgeversvereniging is bedoeld. Hoe meer machtigingen er zijn afgegeven, hoe meer gegevens er zijn om te kunnen analyseren.  Let op: de werkwijze kan verschillen per CAO. Lees daarvoor het betreffende CAO-hoofdstuk, verderop in deze release notes. 2023-11/2 Herhaling vooraankondiging verval IZZ aantal x bedrag In Release Notes 2023-03/1 is aangekondigd dat per 2024 de IZZ functionaliteit in Gemal vervalt, waarbij een premiebedrag per pakket is vastgelegd op werkgeverniveau en je het aantal deelnemers met een invoercode opgeeft. Vanaf 2024 is het alleen nog mogelijk om het incassoborderel van IZZ in te lezen. Pas, indien nodig, vóór 2024 je werkproces hierop aan. 2023-11/3 Vooraankondiging vervallen codes 2024 Begin 2024 zal een jaarlijkse schoningsactie worden uitgevoerd in Payroll Gemal, waarbij oude codes gaan vervallen. Dit kunnen codes zijn die door veranderende wet- en regelgeving overbodig zijn of codes die in de praktijk nooit meer gebruikt blijken te worden. Op deze manier houden we Payroll Gemal actueel en overzichtelijk. Wanneer de code in 2023 nog wel actueel was, kan je in 2024 nog mutaties vastleggen met terugwerkende kracht tot het jaar 2023 (indien de invoercode een mutatie met VTWK toestaat), maar niet meer voor het jaar 2024. Aan het einde van dit item vind je een overzicht van de codes die in het nieuwe jaar vervallen. Je kan deze dan tijdig uit je rapportages of eigen cumulaties verwijderen. Als je geen gebruik maakt van HR Core, pas je inrichting dan aan zodat jouw HR-systeem deze codes niet meer aanmaakt. In onderstaande lijst staan ook codes, welke in de loop van 2023 zijn komen te vervallen. Bij eerder beschreven onderwerpen zijn de vervallen codes benoemd, indien dit van toepassing was. Met onderstaand overzicht heb je een compleet overzicht van de vervallen codes. Let op: codes die in Payroll Gemal zijn vervallen, kunnen na enige tijd opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Wanneer je deze codes niet uit je HR-systeem of rapportages verwijdert, kan dit in de toekomst tot onverwachte resultaten leiden. Invoercode Omschrijving Vervaldatum 00690 Aant CZ zorg start 202401 00691 Aant CZ zorg beter 202401 00692 Aant CZ zorg tand 202401 02006 t/m 02011 Aant verz VGZ basis 1 t/m 6 202401 02012 Aant verz VGZ instap 202401 02060 correctie grondslag toelage blokkeren bij uitruil via cafetariaregeling 4 202401 02061 correctie grondslag toelage blokkeren bij uitruil via cafetariaregeling 5 202401 02062 correctie grondslag toelage blokkeren bij uitruil via cafetariaregeling 6 202401 02215 Aant verz VGZ bundel fit 202401 02216 Aant verz VGZ bundel gezond 202401 02273 Dagloon bepaling 202301 02275 t/m 02280 Aant verz VGZ basis restitutie 1 t/m 6 202401 02281 t/m 02286 Aant verz VGZ basis natura 1 t/m 6 202401 02287 Aant verz VGZ zorg voor de zorg 202401 02291 Aant verz VGZ bijzonder bewust 202401 02292 / 02288 / 02290 Aant verz VGZ extra 1/2/3 202401 02338 Samenvoeg 2 IKV 202301 02539 ABP meetelw VPL 202301 02834 Factor subdv 202401 02845 Wachtgelder zorg 202301 02857 Sleutel ABP 202106 02959 functie tbv Prognose 2023-01 03000 Samenvoegen jaaropgave 2024-01 03126 Aant verz VGZ fysio goed 202401 03127 Aant verz VGZ fysio beter 202401 03128 Aant verz VGZ tand goed 202401 03129 Aant verz VGZ tand beter 202401 03130 Aant verz VGZ buitenland Europa 202401 03131 Aant verz VGZ bundel actief 202401 03260 t/m 03265 Aant verz VGZ basis bewuzt 1 t/m 6 202401 03280 / 03281 Aant verz CZ basis bewust 1 / 2 202401 03282 t/m 03287 Aant verz CZ basis natura 1 t/m 6 202401 03288 t/m 03293 Aant verz CZ basis restitutie 1 t/m 6 202401 03294 Aant verz CZ goed 202401 03295 Aant verz CZ zorg voor de zorg 202401 03296 Aant verz CZ compleet 202401   Uitvoercode Omschrijving Vervaldatum 01501 Afd premie IVP 2023-01 01679 Afd grondslag IVP 2023-01 01940 Afdr vrgjr VPL 2024-01 02060 Corr proc toelage 4 2024-01 02061 Corr proc toelage 5 2024-01 02062 Corr proc toelage 6 2024-01 02141 progn totaal 1 2023-01 02142 progn totaal 2 2023-01 02143 progn totaal 3 2023-01 02144 progn totaal 4 2023-01 02145 progn totaal 5 2023-01 02146 progn totaal 6 2023-01 02147 progn totaal 7 2023-01 02148 progn totaal 8 2023-01 02149 progn totaal 9 2023-01 02150 progn totaal 10 2023-01 02175 Bibl franchise PF 2024-01 02887 Cum afdr IVP 2023-01 02752 Cum.ORT/PIKET 2024-01 02754 Cum.overwerk 2024-01 02756 Cum.vakantietslg 2024-01 02758 Cum.uitkering IP 2024-01 02761 Cum.tarief/prest. 2024-01 02764 Cum.compens.ZW 2024-01 02766  Cum.dgn.lnheffing 2024-01 02772 Cum.uitkering UWV 2024-01 02780 Cum.premie ZVW 2024-01 02781 Cum.prem.ZW herv. 2024-01 02782 Cum.ver.bijdr.UWV 2024-01 02783 Cum pens.sparen 2024-01 02784 Cum WG pens.spa 2024-01 02785 Cum.kost/inw/bew 2024-01 02797 Cum.loon loonh. 2024-01 02798 Cum.loon SV 2024-01 02805 Cum.ziektedagen 2024-01 02810 Cum.salaris dagen 2024-01 02811 Cum.recht EJU-1 2024-01 02812 Cum.recht EJU-2 2024-01 02829 Cum.bijdr.grsl. 2024-01 02837 Cum.fisc.corr. 2024-01 02883 Cum.afdr.gr. OP/NP 2024-01     Werkgevercode Wgcode tekst Vervaldatum 02315 Verzendwijze vast 2023-01 03055 bewaking begrotingsgegevens 2023-01 03451 Minimumloon 2024-01 03510 Maximering loonheffing 2024-01 03560 t/m 03569 Contributie diverse vakbonden 2024-01 04310 Bibliotheken franchise pensioenfonds 2024-01 04311 Bibliotheken percentage inhouding IP 2024-01 04312 Bibliotheken percentage afdracht IP 2024-01 04313 Bibliotheken franchise IP (AAW) vorig jaar 2024-01 04314 Percentage afdracht pensioenfonds 2024-01 04315 Percentage inhouding pensioenfonds 2024-01 04316 Bibliotheken percentage flex-top 2024-01 06123 correctie grondslag levensloop 1 2024-01 06124 correctie grondslag levensloop 2 2024-01 06125 correctie grondslag levensloop 3 2024-01 07002 UWV risicogroep 2024-01 07210 Nominale bijdrdage ZvW buitenland regeling 2024-01 07230 t/m 07235 IZZ-VGZ basisverzekering basisregeling 1 t/m 6 2024-01 07240 t/m 07245 IZZ-VGZ basis restitutie regeling 1 t/m 6 2024-01 07250 t/m 07255 IZZ VGZ basis natura regeling 1 t/m 6 2024-01 07260 t/m 07265 IZZ VGZ basis bewuzt regeling 1 t/m 6 2024-01 07280 / 07281 IZZ CZ basis bewust regeling 1 / 2 2024-01 07282 t/m 07287 IZZ CZ basis natura regeling 1 t/m 6 2024-01 07288 t/m 07293 IZZ CZ basis restitutie regeling 1 t/m 6 2024-01 07294 IZZ CZ aanvullend goed 2024-01 07295 IZZ CZ aanvullend zorg voor de zorg 2024-01 07296 IZZ CZ aanvullend compleet 2024-01 07298 IZZ CZ aanvullend start 2024-01 07299 IZZ CZ aanvullend beter 2024-01 07300 IZZ CZ aanvullend tand 2024-01 07420 IZZ VGZ bijzonder bewust 2024-01 07421 / 07434 / 07436 IZZ VGZ Extra 1 t/m 3 2024-01 07422 IZZ-VGZ instap 2024-01 07423 IZZ VGZ fysio goed 2024-01 07424 IZZ VGZ fysio beter 2024-01 07425 IZZ VGZ tand goed 2024-01 07426 IZZ VGZ tand beter 2024-01 07427 IZZ VGZ buitenland 2024-01 07428 IZZ VGZ bundel actief 2024-01 07429 IZZ VGZ bundel fit 2024-01 07430 IZZ VGZ zorg voor de zorg 2024-01 07431 IZZ VGZ bundel gezond 2024-01 10105 Jaaropgave meerdere dv’s 2024-01 10107 Reiskosten woon-werk bruto diversen 2023-01 26270 Type reis kmregeling 2023-01 30100 Code afroep loonstaat in CSV formaat 2023-01 31500 functiegroep 2023-01 31501 functiecode 2023-01 31502 functienaam 2023-01 41000 t/m 41431 div wgcodes tbv sel wnoverzicht 2023-01 55060 Uitvoercodes in grondslag pensioenfonds bibliotheken 2024-01 55491 grondslag Prognose voor de manager 1 2023-01 55492 grondslag Prognose voor de manager 2 2023-01 55493 grondslag Prognose voor de manager 3 2023-01 55494 grondslag Prognose voor de manager 4 2023-01 55495 grondslag Prognose voor de manager 5 2023-01 55496 grondslag Prognose voor de manager 6 2023-01 55497 grondslag Prognose voor de manager 7 2023-01 55498 grondslag Prognose voor de manager 8 2023-01 55499 grondslag Prognose voor de manager 9 2023-01 55500 grondslag Prognose voor de manager 10 2023-01 99065 Verzendwijze variabel 2023-01 2023-11/4 Vervallen CAO 45 We hebben in het verleden CAO 45 ingericht ter ondersteuning van de sector Advies van de CAO Energie- en Nutsbedrijven. Van deze CAO-ondersteuning wordt nu echter geen gebruik meer gemaakt. Omdat wij dit CAO-nummer voor een andere CAO willen gaan gebruiken in de toekomst, hebben we per deze release de CAO 45 Energie- en Nutsbedrijven sector Advies laten vervallen.  Actie Er is geen actie vereist, want deze CAO was al niet meer in gebruik.  2023-11/5 Productieplanning 2024 bekend In 2024 zijn de maandelijkse releases op deze productieloze dagen gepland:   Release Productieloze dag (releasedatum) Januari Dinsdag 2 januari 2024 Februari Maandag 29 januari 2024 Maart Maandag 4 Maart 2024 April  Dinsdag 2 april 2024 Mei Maandag 29 april 2024 Juni Maandag 3 juni 2024 Juli Maandag 1 juli 2024 Augustus Maandag 29 juli 2024 September Maandag 2 september 2024 Oktober Maandag 30 september 2024 November Maandag 4 november 2024 December Maandag 2 december 2024 Januari 2025 Maandag 30 december 2024 Op de dag van de maandelijkse releases kun je wel productie-opdrachten indienen, maar deze zullen na de productieloze dag verwerkt worden. Meer informatie Bij het onderwerp "Productieplanning 2024" in de Gemal Handleiding vind je aanvullende informatie.   Gewijzigd en verbeterd 2023-11/6 Uitbreiding blokkade premie IP We kennen in Gemal de mogelijkheid om bij sommige pensioenfondsen in uitzonderingsgevallen de premie invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen (IP / AOP) te blokkeren. Dit kun je doen door bij de medewerker invoercode 01170 vast te leggen met de waarde 1. Hierdoor wordt o.a. de inhouding (uitvoercode 01170) en de afdracht (uitvoercode 01876) niet door Gemal vastgesteld. Er zijn echter situaties waarin het gewenst is hierin te differentiëren. Daarom hebben we met ingang van periode 2023-11 (met terugwerkende kracht tot 01) de waarde 2 toegevoegd. Deze aansturing leidt ertoe dat de inhouding wel geblokkeerd wordt maar de afdracht niet. De werkgever betaalt hierbij dan ook het werknemersdeel. Achtergrond specifiek ABP / PWRI In een toenemend aantal gevallen wordt een vervroegde IVA-uitkering voor medewerkers aangevraagd. In zo’n geval geldt, net als bij ziekte. dat conform de pensioenovereenkomst ABP de pensioenpremie bij de medewerker naar rato (niet) verhaald wordt. Dit passen we in Gemal automatisch toe aan de hand van uitvoercode 01110 korting bij ziekte. In het geval van een IVA-uitkering is er sprake van een nieuwe IKV en in deze nieuwe IKV is in de regel geen sprake van ziekte korting. De inhouding premie pensioen OP/NP kan in zo’n geval geblokkeerd worden met invoercode 01152 = 0,01 maar voor het blokkeren van de inhouding premie AOP/IP was tot nu toe nog geen aansturing in Gemal. Op verzoek van werkgevers hebben we dat met deze uitbreiding gerealiseerd. 2023-11/7 Aanlevering aan SPAWW - Visma Raet aanwijzen als leverancier van de aangiften In release 2023-09 is aangekondigd dat er vanuit het UPA-portaal aangeleverd kan worden aan het SPAWW. Zie hiervoor  2023-09/3 Aanlevering PAWW via UPA. Wij hebben diverse meldingen ontvangen dat de aangifte door SPAWW afgekeurd wordt. Het blijkt zo te zijn dat je in het aangifteportaal van SPAWW moet aangeven dat je niet zelf de aangifte doet, maar dat Visma Raet deze voor je aanlevert. Voor meer informatie over hoe je dit concreet in het portaal aangeeft kun je contact opnemen met SPAWW. Actie Wij adviseren je te controleren of je PAWW aangifte is goedgekeurd. Zo niet, ga dan in het portaal van SPAWW na of je Visma Raet als leverancier hebt aangemerkt en wijzig deze instelling indien nodig. Wordt je aangifte daarna nog steeds afgekeurd, lees dan de toelichting in het aangifteportaal. Indien nodig kun je contact opnemen met ons Service Center. 2023-11/8 Aanvulling informatie over aanlevering aan SPAWW [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In release 2023-09 is aangekondigd dat er vanuit het UPA-portaal aangeleverd kan worden aan SPAWW ten behoeve van de premies PAWW- zie hiervoor  2023-09/3 Aanlevering PAWW via UPA.    SPAWW heeft ons aanvullende informatie verstrekt over de wijze waarop correcties over eerdere perioden in de factuur worden verwerkt, waarop we je willen attenderen. SPAWW zal de oude aangifte geheel crediteren en een nieuwe factuur aanmaken voor het totaalbedrag van de gewijzigde aangifte. Je zult wellicht meer met deze situatie te maken krijgen dan voorheen, omdat in de UPA wijzigingen altijd geboekt worden in de periode waarop ze betrekking hebben. Dit in tegenstelling tot de oude situatie, waarbij je verschillen in de huidige aangifteperiode boekte. 2023-11/9 Aansturing standaard Gemal salarisspecificatie Het is nu gebruikelijk dat er altijd een werknemer salarisspecificatie wordt vervaardigd. Dit kan de Gemal salarisspecificatie zijn of de RSM salarisspecificatie (full color). In bepaalde situaties is het gewenst dat er geen salarisspecificatie wordt aangemaakt (bijvoorbeeld bij de Pensioenen & Uitkeringen). We hebben een werkgevercode gemaakt die het mogelijk maakt de standaard Gemal salarisspecificatie niet meer te laten vervaardigen. Werkgevercode 31160 Gemal werknemer specificatie vervaardigen: Waarde = 0 Gemal werknemer specificatie vervaardigen (Default) Waarde = 1 Geen standaard Gemal werknemer specificatie vervaardigen In de tijd dat salarisstroken op papier werden vervaardigd was het nodig om een kopie te bewaren van de salarisspecificatie. Hiervoor werd een werkgever-salarisspecificatie aangemaakt, ook wel 'eerste kopie' genoemd. Nu is het mogelijk om de salarisspecificatie van de werknemer in het Salarisdossier te raadplegen. Eventueel in combinatie met de individuele loonstaat geeft dit dezelfde informatie. We hebben een werkgevercode gemaakt die het mogelijk maakt de werkgever salarisspecificatie niet meer te laten vervaardigen. Werkgevercode 31161 Gemal werkgever specificatie vervaardigen: Waarde = 0 Werkgever specificatie vervaardigen (Default) Waarde = 1 Geen werkgever specificatie vervaardigen De werkgevercodes gelden voor het hele CEA-numer en zijn alleen bij instelling 1 vast te leggen.   Opgeloste meldingen 2023-11/10 Onterechte herrekeningsverschillen over vorig jaar (change 5036507) Melding Bij een herrekening over het jaar heen ontstonden er in sommige gevallen, ten onrechte, herrekeningsverschillen. Dit had te maken met de aanpassingen die waren gedaan en beschreven in de release notes van 2023-02/10 en 2023-05/15. Aanpassing De programmatuur is aangepast en de herrekeningsverschillen ontstaan nu niet langer of worden weer teruggedraaid als er wordt herrekend over vorig jaar.  Actie Als er werknemers zijn waarbij een herrekeningsverschil over vorig jaar is ontstaan door een aangestuurde herrekening over vorig jaar, dan is het advies om nogmaals een collectieve herrekening over vorig jaar aan te sturen, die je zelf kunt doen bij een salaris afroep. 2023-11/11 Flexibele bestandsuitvoer levert niet de laatst ingevoerde waarden terug (change 5052070) Melding In de Flexibele bestandsuitvoer is een aanpassing doorgevoerd op medewerkerniveau met invoercode 02309 en 02310. Deze nieuwe waarde wordt niet teruggemeld in de flexibele bestandsuitvoer terwijl de oorspronkelijke waarde van deze codes wel zichtbaar is in het resultatenoverzicht. Aanpassing De programmatuur is hierop aangepast; nu worden de nieuwe waarden correct weergegeven in een Flexibele bestandsuitvoer. 2023-11/12 Onterechte terugboeking vakantietoeslag bij uit dienst bij VT via peilmethode (change 5087051) Melding Per 2023-09 is de programmatuur aangepast naar aanleiding van change 4735284, waarmee een foutieve berekening rondom vakantietoeslag bij uit dienst is verholpen. Helaas heeft dit tot een nieuw probleem geleid bij werkgevers die de vakantietoeslag via de peilmethode berekenen (werkgevercode 03201 waarde ongelijk aan 2). Ook als de aanspraak VT doorgestort werd naar het persoonlijk budget ging dit fout. Aanpassing De programmatuur is aangepast en er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 11-04 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Er is geen aanvullende actie nodig.   2023-11/13 Uitvoercode 02242 ten onrechte doorgegeven in UPA (change 5170651) Melding Bij een werknemer was invoercode 02480 code normuren fulltime per periode opgegeven met waarde 1, waardoor de normuren, zoals vastgelegd met werkgevercde 03311, werden toegepast. Echter was ook werkgevercode 03309 afwijkende verloonde uren per maand UPA/PFZW gevuld, waardoor er een uitvoercode 02242 afw verl uren UPA werd aangemaakt. De uren van die uitvoercode werden in de UPA doorgegeven. Dat was niet terecht, omdat immers invoercode 02480 was opgegeven met een afwijkende waarde.  Aanpassing De programmatuur is aangepast, zodat als 02480 is opgegeven met waarde 1, 2 of 3, deze uren (van werkgevercodes 03311, 03312 of 03313) worden doorgegeven in de UPA en uitvoercode 02242 afw verl uren UPA niet meer wordt gegenereerd.  Automatische herrekening  Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 11-06 in Mutaties en Signalen Gemal.  in Mutaties en Signalen Gemal. Als je ook voor 2022 de juiste uren wilt doorgeven, dien je zelf te herrekenen over vorig jaar. Collectief herrekenen over het vorige jaar doe je als volgt:  - Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. - Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast, zoals de Betaaldatum. - Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. - In het venster met het veld Beginperiode herrekening vul je de waarde 202201 in en daarna klik je op OK. - Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening te zien, waarin je kiest voor de waarde 1. - Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. - Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. - Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. - Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen 2023-11/14 Opslag sociale lasten bij medewerker dit jaar uit dienst gemeld in vorig jaar. Melding In september is onder 2023-09/9 Afboeken opslag sociale lasten VT loopt niet synchroon met de uitbetaling VT (change 4735284) een aanpassing doorgevoerd voor de berekening van de sociale lasten VT bij medewerkers uit dienst. Er is geconstateerd dat bij medewerkers die in dit jaar met terugwerkende kracht in vorig jaar uit dienst gemeld worden de berekening van de sociale lasten VT in de maand mei worden geboekt ipv in januari.  Aanpassing De programmatuur is aangepast, zodat deze berekening van de sociale lasten VT synchroon loopt met de uitbetaling VT. Automatische herrekening  Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 11-07 in Mutaties en Signalen Gemal.   CAO informatie CAO Ambulancezorg 2023-11/15 Nieuwe CAO De CAO ambulancezorg heeft een definitief akkoord over een nieuwe CAO. De meeste wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2024 of later. Er zijn echter twee salaristabelwijzigingen die in 2023 plaatsvinden.  Dit betreft een salarisverhoging met terugwerkende kracht tot 01-02-2023 en een salarisverhoging per 01-12-2023. Wij hebben de salaristabel, die geldt vanaf 01-02-2023, ingericht in Gemal. De salaristabel die geldt per 01-12-2023 zal beschikbaar worden gesteld in de release van december.  Actie Vanaf 31 oktober kun je de gewijzigde salarisregeling, die geldt per 01-02-2023, downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 04 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 11-05 in Mutaties en Signalen Gemal. 2023-11/16 Principeakkoord CAO Ambulancezorg [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Update 13 oktober 2023: Wij hebben van de werkgeversvereniging te horen gekregen dat het akkoord omtrent een nieuwe CAO definitief is. Daarom zullen wij in de release van november met terugwerkende kracht de nieuwe salaristabel verwerken. Deze heeft als ingangsdatum 01-02-2023, Uiteraard zal er een automatische herrekening worden aangestuurd. Meer informatie zal worden gegeven in de release notes van 2023-11. De overige afspraken uit het akkoord hebben een latere ingangsdatum en zullen in de betreffende releases worden verwerkt.    25 september 2023: Wij hebben vanuit de werkgeversvereniging te horen gekregen dat er een principeakkoord is voor de cao ambulancezorg. Zoals gebruikelijk zullen wij de benodigde wijzigingen inrichten zodra er een definitief akkoord is. Afhankelijk van de datum waarop het akkoord definitief wordt, zullen wij kijken in welke release de wijzigingen kunnen worden meegenomen. Zodra dat bekend is zullen wij hier verder over informeren.  CAO Gemeenten / SGO 2023-11/17 Uitkeringen burgemeester Aanleiding Zoals elk jaar, is er in november weer sprake van uitkeringen voor de burgemeester. Ter herinnering plaatsen we daarom de volgende tekst. Voor 2023 betreft dit Eenmalige uitkering november 2023 Reguliere eindejaarsuitkering november 2023 Eenmalige uitkering november 2023 In het Georganiseerd Overleg Burgemeesters, van 19 juni 2008, is afgesproken dat de burgemeester ieder jaar een eenmalige uitkering van € 450,00, in de vorm van een aanvullende eindejaarsuitkering, ontvangt [2]. Bij de uitbetaling moet rekening worden gehouden met de in de circulaire genoemde uitgangspunten: De uitkering is een bruto bedrag. De aanspraak op de uitkering wordt per maand opgebouwd. Bij opbouw over minder dan 12 maanden (bijvoorbeeld bij uit-dienst) vindt uitbetaling plaats naar rato van de uit-dienstdatum. In geval van ziekte tijdens de ambtsvervulling, moet de bezoldiging onverkort doorbetaald worden en moet geen korting op de eenmalige uitkering plaatsvinden. De uitkering wordt niet toegekend aan de gewezen burgemeesters die een wachtgeld of een werkloosheidsuitkering ontvangen. De uitkering wordt wel opgenomen in de berekeningsbasis voor eventuele toekomstige wachtgelden en overeenkomstige uitkeringen. De uitkering is pensioengevend. De uitkering geldt ook voor een waarnemend burgemeester. Actie Wij adviseren je te beoordelen of de uitkering van toepassing is en zo ja, deze variabel vast te leggen met een door jou gekozen bruto diversen invoercode [3]. Denk hierbij ook aan het aanpassen van de tekst bij de invoer/uitvoercode. Vervolgens neem je de bijbehorende uitvoercode op in Uitvoercodes in jaargrondslag ABP (werkgevercode 55056), zodat deze meetelt in de grondslag voor het jaarinkomen ABP. Je kunt controleren of dit juist staat in Gemal Direct Inrichting, bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Overzicht uitvoercodes. Denk eraan deze uitvoercode ook op te nemen in je journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. Eindejaarsuitkering november 2023 Op grond van artikel 3.2.1, twaalfde lid, van het Rechtspositiebesluit, heeft de burgemeester recht op een eindejaarsuitkering van 9,8 % van de genoten bezoldiging (de ‘reguliere’ 8,3% plus een toeslag van 1,5%). Het eindejaarsuitkeringsjaar loopt voor de CAO Rijkspersoneel van december t/m november. Heb je bij de betrokkene met invoercode 02642 (afwijkend percentage eindejaarsuitkering 1) de waarde 1 (0,01) vastgelegd, dan wordt dit verhoogde percentage automatisch toegepast (via afwijkend percentage voor de uitkering, werkgevercode 25025). Meer informatie [1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van gemeenten” dd 21-09-2022. [2] Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en Circulaire 2019 (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten, Ministerie van BZK [3] Handleiding onderwerp Bruto componenten bij 3.2. CAO GGZ 2023-11/18 Nieuwe salaristabel Per 2023-11 is er, conform de CAO, een nieuwe salaristabel. Deze hebben wij ingericht in Gemal. Actie Vanaf 31 oktober kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 40 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-11/19 Minimum vakantietoeslag en eindejaarsuitkering Als gevolg van de nieuwe salaristabel gaan ook de minimum vakantietoeslag en de minimum eindejaarsuitkering omhoog. Dit betreft de werkgevercode 03206 minimum vakantietoeslag en werkgevercode 25012 jaarminimum uitkering. Deze hebben wij verhoogd per 2023-11. Bij de verhoging van de salaristabel in 2023-05 was de verhoging echter per abuis niet doorgevoerd. Dit doen we in deze release alsnog.  Automatische herrekening  Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 11-02 in Mutaties en Signalen Gemal. Deze herrekening heeft nabetalingen vakantietoeslag tot gevolg. Werknemers die het minimum vakantietoeslag betaald hebben gekregen in mei hebben immers een te laag minimum gekregen.  CAO Kinderopvang 2023-11/20 Levensfasebudget Er is per 2023-07 een aanpassing in de CAO omtrent de beschrijving van het levensfasebudget. De belangrijkste wijziging daarin is dat de uren in dat budget de eerste 5 jaar geïndexeerd worden. Deze wijziging gaat in per 2024. Vóór 2024 werd er niet geïndexeerd. In de release notes van 2023-02/15 is al beschreven hoe je het budget (als het niet (meer) geïndexeerd is) kunt bijhouden in Gemal in de vorm van een persoonlijk budget. Voor de volledigheid wordt dit hier nogmaals herhaald.  Niet geïndexeerd  Je moet een koppeling maken tussen de verlofuren en het persoonlijk budget, zodat het storten van uren in het budget kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen om te koppelen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen. Om verlofuren 2 bijvoorbeeld te koppelen aan persoonlijk budget 5 leg je bij werkgevercode 03649 waarde 2 (verlofuren 2) vast. Voor een opname uit het betreffende budget kan je een invoercode bruto opname persoonlijk budget opgeven. Voor persoonlijk budget 5 is dit bijvoorbeeld invoercode 00653. Acties:  Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenste persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen. Je moet zelf de opbouw tot de huidige periode opgeven met een invoercode correctie saldo persoonlijk budget. Deze invoercode kan je vinden in de Gemal Handleiding, onder het hoofdstuk Persoonlijk Budget Je kan, betreffende het persoonlijk budget, in GDI de gewenste naam van de regeling (bijvoorbeeld "Levensfasebudget") vastleggen bij Werkgever, Extra > Tekst bij regeling en bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes, met een afwijkende tekst in invoercode (05888) en een afwijkende tekst in uitvoercode (05999). Je kan desgewenst het saldo van het betreffende persoonlijk budget tonen op de salarisstrook. Dit kan je doen in Gemal Direct Inrichting bij werkgevergegevens > overzichten en bestanden > inrichting salarisspecificatie > uitvoercode blok 3. De uitvoercode van de opbouw van het persoonlijk budget moet uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald (bijvoorbeeld uitvoercode 02089 voor persoonlijk budget 5). Dit is grondslag (werkgevercode) 55167. Als je de koppeling hebt gemaakt tussen de verlofuren en het persoonlijk budget, zoals in de tekst hierboven beschreven, wordt bij het opnemen van verlofuren via de betreffende gekoppelde verlofurencode (01161, 01163, 01423 of 01424) het bijbehorende bedrag in mindering gebracht op het saldo PB. Wel geïndexeerd Zolang de uren nog wel worden geïndexeerd kan dit saldo niet worden bijgehouden in Gemal en moet dat worden bijgehouden in de eigen verlofregistratie. Het kopen en verkopen van verlofuren kan dan via de reguliere manier. Zie daarvoor het hoofdstuk Verlofuren (ver)kopen in de Gemal handleiding.  CAO Onderwijs 2023-11/21 CAO Bestuurders FO (Funderend Onderwijs) definitief akkoord 2023-2024 [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. De CAO Bestuurders FO (Funderend Onderwijs) is per 16 oktober definitief geworden. In de cao is een salarisverhoging van  3,2%, met ingang van 1 maart 2023, afgesproken. Hiervoor is de voor 2023 beschikbare ruimte voor bestuurders in deze cao (binnen de WNT) optimaal benut. De cao heeft een looptijd van 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024. De salarisbedragen worden, indien de CAO 30 van toepassing is, nominaal opgegeven. Je dient zelf de nominale bedragen met 3,2% te verhogen met TWK 2023-03-01. 2023-11/22 CAO VO - Nieuwe CAO 2023-2024 eenmalige uitkering Eenmalig uitkering per november 2023 In periode 11 wordt een eenmalige uitkering toegekend. Afhankelijk van de schaal wordt het fulltime bedrag bepaald. Schaal (invoercode 02351) 1 tot en met 5 = 1000 euro Schaal (invoercode 02351) 6 tot en met 9 =  600 euro Schaal (invoercode 02351) 10 t/m 17 en LB, LC, LD en LE = 350 euro Schaal (invoercode 02351) 10G t/m 18G = 350 euro Schaal (invoercode 02351)  LIO = 175 euro We hebben de aansturing van de uitkering voor uw CAO ingeregeld als (eindejaars)uitkeringsregeling 7, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen, bij Definitie uitkering 7. De inrichting van de uitkering kun je daar terugzien en eventueel wijzigen. Specificaties uitkeringen De werknemer moet op 1 november 2023 in-dienst zijn. Werknemers met een minimumloon en stagiairs zijn uitgesloten van de berekening. Het uit te betalen bedrag wordt gepresenteerd met uitvoercode 01417, met als tekst Eenmalige uitk 11. De basis is de Werktijdfactor op peildatum (invoercode 02853), zoals deze op 1 november van toepassing is. Deze wordt doorgegeven door HR Core Education. De uitkering wordt niet gemaximeerd. Tevens worden de kortingen voor ouderschapsverlof, onbetaald verlof, zorgverlof lang en het aanvullende keuzebudget/verlofregeling 10 toegepast. Het politiek verlof, anticumulatiebepaling, schorsing en staking worden niet automatisch gekort.  ABP - het uitkeringsbedrag is pensioengevend en telt dus mee voor het jaarinkomen van 2024. Blokkade en afwijkend bedrag U kunt voor een medewerker de uitkering blokkeren (bijvoorbeeld bij politiek verlof) door invoercode 01417 vast te leggen in de vaste gegevens met waarde 0,01 per 01-11-2023. U kunt voor een medewerker een afwijkend bedrag uitkering vastleggen met invoercode 01417 (variabel vastleggen voor periode 11). Voorbeeld hiervan is een LIO’er recht heeft op meer dan 50%. Uw actie Controleer in Gemal Direct Inrichting of u in het verleden mogelijk zelf gegevens hebt vastgelegd bij eindejaarsuitkering 7 en de teksten van uitvoercodes en verwijder deze zonodig. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01417 in uw journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. 2023-11/23 CAO PO - Nieuwe CAO 2023-2024 eenmalige uitkering Diversen In de definitieve versie van de CAO worden ook de uitlooptoeslagen en de minimumvakantie-uitkering verhoogd per 01-07-20123. Deze worden ook meegenomen in deze release.  Eenmalig uitkering per november 2023 In periode 11 wordt een eenmalige uitkering toegekend. Afhankelijk van de schaal wordt het fulltime bedrag bepaald.   Schaal (invoercode 02351) 1 tot en met 5 = 1000  euro Schaal (invoercode 02351) ID-1 tot en met ID-3 en PART = 1000  euro Schaal (invoercode 02351) 6 tot en met 9 =  600 euro Schaal (invoercode 02351) 10 t/m 16 en LB, LC, LD en LE = 350 euro Schaal (invoercode 02351) A10 t/m A13 en D11 t/m D15 = 350 euro Schaal (invoercode 02351) 10G t/m 18G = 350 euro Schaal (invoercode 02351)  LIO1 en LIO2  = 175 euro Schaal (invoercode 02351)  OAIO  = 175 euro We hebben de aansturing van de uitkering voor uw CAO ingeregeld als (eindejaars)uitkeringsregeling 7, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen, bij Definitie uitkering 7. De inrichting van de uitkering kun je daar terugzien en eventueel wijzigen. Specificaties uitkeringen De uitkering wordt opgebouwd naar rato van diensttijd en werktijdfactor in de maanden augustus, september en oktober 2023 Werknemers met een minimumloon en stagiairs zijn uitgesloten voor de berekening. Het uit te betalen bedrag wordt gepresenteerd met uitvoercode 01417 met als tekst Eenmalige uitk 11. De uitkering wordt gemaximeerd. Bijvoorbeeld bij een WTF van 1.25 wordt de uitkering niet hoger dan het bepaalde bedrag. De toegepaste kortingen voor verlof zijn gelijk aan die van EJU-1. Het politiek verlof, anticumulatiebepaling, schorsing en staking worden niet automatisch gekort.  ABP - het uitkeringsbedrag is pensioengevend en telt dus mee voor het jaarinkomen van 2024. Blokkade en afwijkend bedrag U kunt voor een medewerker de uitkering blokkeren (bijvoorbeeld bij politiek verlof) door invoercode 01417 vast te leggen in de vaste gegevens met waarde 0,01, per 01-08-2023. U kunt voor een medewerker een afwijkend bedrag uitkering vastleggen met invoercode 01417 (variabel vastleggen voor periode 11). Voorbeeld hiervan is een LIO’er of een OIAO die recht heeft op meer dan 50% . Automatische herrekening Voor de berekening zullen we in periode 11 een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 11-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Uw actie Controleer in Gemal Direct Inrichting of u in het verleden mogelijk zelf gegevens hebt vastgelegd bij eindejaarsuitkering  7 en de teksten van uitvoercodes en verwijder deze zonodig. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01417 in uw journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. 2023-11/24 CAO PO - Nieuwe CAO 2023-2024 salarisaanpassing [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   4 oktober 2023 update Door een communicatiestoring is de verhoging van de extra uitkering OOP niet naar productie doorgezet. Tevens was de verhoging van de arbeidsmarkttoelage toelageregeling 4) met 10 % nog niet ingeregeld. In de release van vanavond wordt dit hersteld.   3 oktober 2023 Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 mei 2023 tot en met 30 september 2024. Per 1 juli 2023 worden de salarisbedragen verhoogd met 10%. Tevens wordt ook de extra uitkering OOP verhoogd met 10% per 1 juli 2023. In salaristabel 65 zijn de participatiebanen en de  in- en doorstroomschalen nog wel opgenomen met de nieuwe bedragen, maar deze vervallen in principe.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 10-10 in Mutaties en Signalen Gemal. Beschikbaar op woensdag 4 oktober 2023 De definitieve goedkeuring was te laat om deze aanpassing met de Release van oktober mee te nemen. Daarom doen we een tussentijdse release, waarna de bedragen op woensdag 4 oktober 2023 in payroll Gemal beschikbaar zullen zijn. Meer informatie [1] Code CAO = 41 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). 2023-11/25 CAO VO - Nieuwe CAO 2023-2024 salarisaanpassing [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   4 oktober 2023 update Door een communicatiestoring is de verhoging van de extra uitkering OOP niet naar productie doorgezet. In de release van vanavond wordt dit hersteld.   3 oktober 2023 Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 mei 2023 tot 1 oktober 2024. Per 1 juli 2023 worden de salarisbedragen verhoogd met 10%. Tevens wordt ook de extra uitkering OOP verhoogd met 10% per 1 juli 2023. In salaristabel 63 en 64 zijn de nieuwe bedragen opgenomen. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 10-09 in Mutaties en Signalen Gemal. Beschikbaar op woensdag 4 oktober 2023 De definitieve goedkeuring was te laat om deze aanpassing met de Release van oktober mee te nemen. Daarom doen we een tussentijdse release, waarna de bedragen op woensdag 4 oktober 2023 in payroll Gemal beschikbaar zullen zijn.  Meer informatie [1] Code CAO = 26 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). CAO UMC 2023-11/26 Nieuwe salaristabel Per 2023-11 is er, conform de CAO, een nieuwe salaristabel. Deze hebben wij ingericht in Gemal.  Als gevolg van de nieuwe salaristabel gaan ook de minimum vakantietoeslag en de minimum eindejaarsuitkering omhoog.  Dit betreft de werkgevercode 03206 minimum vakantietoeslag en werkgevercode 25012 jaarminimum uitkering. Deze hebben wij verhoogd per 2023-11.  Actie Vanaf 31 oktober kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 33 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-11/27 Cao VVT nieuwe salaristabel [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Per 2023-10 is er voor de cao VVT een nieuwe salaristabel beschikbaar. Echter was in de release notes van 2023-10 nog niet gemeld dat het bedrag van de Oriëntatiebaan verhoogd is per 2023-07. Dit betreft inpasnummer 9300 van salaristabel 15. Actie Je dient bij zenden en ontvangen de nieuwe salaristabel van 2023-10 op te halen. Als je werknemers hebt die verloond worden met inpasnummer 9300 van salaristabel 15, dan dien je deze te herrekenen met invoercode 02475 = 1. In Gemal zal het salaris voor deze werknemers dan worden verhoogd vanaf 2023-07, omdat de vorige salaristabel in Gemal (geldend vanaf 2023-07) ook is bijgewerkt.  CAO Ziekenhuizen 2023-11/28 Uitwisseling Loonkostengegevens In aanvulling op het bericht over de uitwisseling loonkostengegevens in de algemene sectie van deze release notes, gelden aanvullende voorwaarden voor de CAO Ziekenhuizen. De gegevens van de CAO ziekenhuizen worden verwerkt door een externe partij (DHD). Zij doen dit in opdracht van de NVZ en mogen daarom alleen gegevens verwerken van werkgevers die zijn aangesloten bij deze werkgeversvereniging. Wij kunnen als Visma Raet niet nagaan of je NVZ lid bent, dus we vertrouwen erop dat je alleen een machtiging afgeeft als je daadwerkelijk lid bent. Ook is het noodzakelijk daarvoor een verwerkersovereenkomst met DHD af te sluiten. Als je deze nog niet hebt, neem dan contact op met DHD (info@DHD.nl of 030 7996165). Het verzoek is om, als je niet aangesloten bent bij de NVZ, de machtiging niet af te geven en werkgevercode 10106 op waarde 1 te zetten of te houden. Als je wel bent aangesloten bij de NVZ, zou deze het erg op prijs stellen als je de gegevens ter beschikking stelt door werkgevercode 10106 op waarde 0 te zetten.   Pensioen en uitkeringen 2023-11/29 Salarisspecificatie en Pensioenen & Uitkeringen Sinds de start van de salarisverwerking Gemal salarisspecificatie van de P&U op Gemal wordt de RSM applicatie gebruikt om salarisspecificatie in kleur aan te maken, waarbij Gemal het data-bestand aanlevert aan RSM.  In de loop van de tijd is het aanleveren van het data-bestand aan RSM verschoven naar P&B-core. Soms wordt ook de salarisspecificatie-informatie op een alternatieve wijze verstrekt. Hierdoor werd het aanmaken van de RSM-salarisspecificatie gestopt. Door deze actie werd automatisch de standaard Gemal-salarisspecificatie aangemaakt. Dit is nooit de bedoeling geweest. Daarom gaan we voor de P&U alleen nog (als dit aangestuurd is) de RSM-salarisspecificatie aanmaken. Met ingang van deze release wordt de werkgevercode 31160 voor de CAO 60 met waarde 1 vastgelegd. Hierdoor worden er geen Gemal standaard werknemerspecificaties meer vervaardigd. Indien de Gemal standaard werknemerspecificatie toch onmisbaar is, zal er een mutatie voor werkgevercode 31160 opgegeven moeten worden.    Tevens is aangegeven dat er geen behoefte bestaat aan de werkgeversalarisspecificatie. Met ingang van deze release wordt de werkgevercode 31161 voor de CAO 60 met waarde 1 vastgelegd. Hierdoor worden er geen werkgeverspecificaties meer vervaardigd.   Actie Indien de Gemal standaard werknemerspecificatie toch onmisbaar is, zal er een mutatie voor werkgevercode 31160 opgegeven moeten worden. Indien de werkgeverspecificatie toch onmisbaar is, zal er ook een mutatie voor werkgevercode 31161 opgegeven moeten worden. Pensioenfonds PFZW 2023-11/30 Aanvulling tot het minimumloon bij verlof (uitvoercode 01111) in maandgrondslag pensioen (change 5052070) Melding Naar aanleiding van een bericht van PFZW is aan het licht gekomen dat uitvoercode 01111 Aanv. bij verlof (eigenlijk: aanvulling tot het minimumloon) niet in de maandgrondslag van het pensioen (werkgevercode 55052) had moeten zitten. In plaats daarvan had deze code het regelingloon moeten verhogen.  Aanpassing Wij hebben uitvoercode 01111 Aanv. bij verlof voor dit jaar uit de maandgrondslag gehaald. In plaats daarvan wordt uitvoercode 01111 Aanv. bij verlof nu via de programmatuur bij het regelingloon opgeteld. Dit gebeurt op fulltime basis, omdat het regelingloon ook op fulltime basis wordt berekend. Als uitvoercode 01111 bijvoorbeeld 80 euro is en de werknemer werkt 80%, dan zal er 100 euro (fulltime equivalent) bij het regelingloon worden opgeteld. Uitvoercode 01111 kon niet worden toegevoegd aan de jaargrondslag, omdat deze alleen in januari wordt vastgesteld en eventueel alleen verlaagd wordt met een percentage ziek bij verlofregeling 1. Daarom is voor deze oplossing via de programmatuur gekozen.  Automatische herrekening  Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 11-03 in Mutaties en Signalen Gemal.  Deze herrekening heeft nabetalingen tot gevolg.  Actie Er is geen aanvullende actie nodig.   Automatische herrekeningen 2023-11/31 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) 11-02 CAO GGZ minimum VT en EJU 11-03 Uitvoercode 01111 uit maandgrondslag PFZW 11-04 Vakantietoeslag bij uitdienst (ook bij doorstorten naar PB) change 5087051 11-05 Salaristabel CAO ambulancezorg 11-06 Uitvoercode 02242 ten onrechte aangemaakt 11-07 Berekening sociale lasten VT bij uitdienst melding in vorig jaar 11-08 CAO PO - Nieuwe CAO 2023-2024 eenmalige uitkering    
Volledig artikel weergeven
25-10-2023 19:00 (Bijgewerkt op 14-11-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1381 Weergaven
  [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 3 oktober 2023.   Mededelingen 2023-10/1 Meer dan één IKV met hetzelfde nummer bij dezelfde persoon Het komt helaas met enige regelmaat voor dat er verschillen ontstaan in de loonaangifte of UPA doordat meer dan één IKV met hetzelfde nummer wordt opgevoerd bij dezelfde persoon (BSN). Deze situatie leidt ertoe dat zowel de loonaangifte als de UPA de aangiften verwerken alsof ze allemaal voor dezelfde IKV zijn gedaan. De laatst binnengekomen aangifte overschrijft daarbij voorgaande aangiften. Het is daardoor per periode willekeur welke IKV er wel of niet verwerkt wordt.    De situatie blijkt in praktijk vaak te ontstaan bij het handmatig aanmaken van een nieuw dienstverband in HR Core. Hierbij wordt dan in plaats van een dienstverband ook een nieuwe persoon aangemaakt. HR Core toont dan wel eenmalig de melding dat er al een persoon met het opgegeven BSN bestaat, maar als die melding wordt genegeerd dan herhaalt deze zich niet.   HR Core heeft een systeem om automatisch IKV-nummers voor je te genereren die nog niet eerder gebruikt zijn in combinatie met de betreffende persoon. Wij adviseren je daarom dit IKV nummer niet te wijzigen, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Dit systeem werkt niet als je meerdere personen met hetzelfde BSN aanmaakt. Als je gebruik maakt van een ander HR pakket, dan adviseren wij je bij de leverancier na te vragen of dit pakket ook een dergelijke functionaliteit biedt.  Actie De beschreven situatie wordt in MSG altijd gesignaleerd met de melding  'Meer dan 1 registratienr. met eenzelfde combinatie van BSN en nummer IKV'. Je dient deze situatie direct op te lossen middels een correctieproductie om ernstiger fouten te voorkomen. Wij adviseren je dringend hier alert op te zijn. De melding wordt elke productie herhaald totdat je de situatie hebt hersteld.   Gewijzigd en verbeterd 2023-10/2 Uitkeringen uit grondslag bruto loon Aanleiding Wij hebben geconstateerd dat op A(lgemeen) niveau sommige uitkeringen wel en andere niet zijn opgenomen in grondslag 55081 Bruto loon. Vanwege de consistentie hebben we besloten dit te corrigeren. Op C(AO) niveau is er geen afwijkende inrichting voor deze grondslag aanwezig. Aanpassing Wij beschouwen alle uitvoercodes die zijn opgenomen in grondslag 55107 Samenloop SV premie als uitkering. Een uitkering zien wij niet als loon. Daarom hebben we in de algemene ondersteuning deze uitvoercodes verwijderd uit grondslag 55081 Bruto loon.   Concreet betreft dit de volgende uitvoercodes die tot op heden (naar onze mening ten onrechte) in grondslag 55081 Bruto loon waren opgenomen:   00634 WW uitkering 00672 BOSV uitkering 00673 VT Wajong 00674 Wajong uitkering 01005 AO uitkering 01072 VT uitk WAO-WIA 01435 Nabet VJ Uitk Het resultaat van grondslag 55081 Bruto loon wordt gepresenteerd op uitvoercode 01886 Bruto loon, maar werkt verder niet door in de salarisberekening. De beschreven aanpassing kan verschillen tot gevolg hebben in deze uitvoercode. Als je uitvoercode 01886 Bruto loon zelf hebt opgenomen in enige grondslag die wel een rol speelt in de salarisverwerking, dan is een verschil echter niet uit te sluiten. Wij hebben een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat dit in praktijk zelden het geval is. Automatische herrekening 10-02 Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. De herrekening is zichtbaar met reden 10-02 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Indien je enige uitkering toch wilt tellen in grondslag 55081 Bruto loon, dan kun je deze zelf weer toevoegen. Als je uitvoercode 01886 Bruto loon zelf hebt opgenomen in grondslag die wel een rol speelt in de salarisverwerking, of wanneer je uitvoercode 01886 gebruikt in eigen overzichten, dan is een verschil echter niet uit te sluiten. Wij hebben een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat dit voor Gemal in praktijk zelden het geval is. Kijk ook naar eventuele impact voor de journaalposten waar deze aanpassing mogelijk van invloed kan zijn, als je uitvoercode 01886 in de journaalpost hebt opgenomen. 2023-10/3 Maximum uurloon Jeugd-LIV een cent te hoog Aanleiding Met signaleringsoverzicht 31 kan je een prognose opvragen over de te verwachten Loonkostenvoordelen UWV. De uurloongrenzen worden jaarlijks gepubliceerd in de staatscourant. Wij hebben aan het begin van het jaar de uurloongrenzen overgenomen in Gemal op de betreffende werkgevercodes. Het blijkt nu dat voor het jeugd-LIV alleen uurlonen in aanmerking komen tot het gepubliceerde bedrag, waar bij het reguliere LIV uurlonen in aanmerking komen tot en met het gepubliceerde bedrag. Gemal rekent altijd tot en met het bedrag dat op de werkgevercode is vastgelegd. Aanpassing Wij hebben de maximum uurlonen voor Jeugd-LIV één cent lager vastgelegd dan het gepubliceerde bedrag. Dit betreft de werkgevercodes 03370, 03372 en 03374 LIV maximum uurloon 18, 19 en 20 jarigen. De werking van Gemal sluit daarmee aan op de voorgeschreven rekenwijze.   Aangezien het jeugd-LIV vervalt per 2024 zullen wij geen aanpassingen doorvoeren aan de programmatuur van Gemal. Signaleringsoverzicht 31 presenteert maandelijks een prognose voor welke werknemer je recht hebt op jeugd-LIV. Gemal doet dat op basis van (een extrapolatie van) de huidige gegevens en werkt deze prognose maandelijks bij. Door de hier beschreven aanpassing van het maximum uurloon, zal signaleringsoverzicht 31 in productie 10-2023 bijgewerkt worden. Een aanpassing met terugwerkende kracht en herrekening zijn niet nodig. Actie Er is geen actie nodig. 2023-10/4 Automatisch herzien WW-tarief voor jonger dan 21 jaar Aanleiding In 2022 is functionaliteit gebouwd voor het automatisch herzien van het WW-tarief als een medewerker meer dan 30% overschrijding in uren heeft ten opzichte van de vaste uren. De uitzonderingssituatie die de Belastingdienst had beschreven, voor medewerkers jonger dan 21 jaar, was daar nog niet in verwerkt. Dit leverde veel werkgevers veel extra werk op, omdat zij voor deze specifieke doelgroep zelf per periode het WW tarief moesten controleren. Op het wensen-portaal is door veel werkgevers de wens geuit ook deze situatie te automatiseren. Wij hebben deze wens daarom gehonoreerd. Aanpassing Vanaf deze release wordt de uitzondering voor het herzien van het WW-tarief bij medewerkers jonger dan 21 jaar en verloonde uren 52 of minder, ook automatisch uitgevoerd bij het aansturen van de automatische herziening WW-tarief. Deze herziening voer je uit in een extra aanvullende correctieproductie na de decemberverwerking.   De aanpassing wil zeggen dat bij medewerkers jonger dan 21 jaar die op signaleringsoverzicht 32 worden gepresenteerd, in het proces ‘automatische herzien WW-tarief’ extra gecontroleerd wordt, of de uitzonderingssituatie op aantal verloonde uren zich voordoet. Voor berekeningsmaanden waarin het totaal aantal verloonde uren over alle dienstverbanden 52 of minder is, wordt conform de regelgeving het WW-tarief NIET herzien.   Op signaleringsoverzicht 32 worden alle medewerkers gesignaleerd, waarvoor mogelijk het WW-tarief herzien moet worden. Dit overzicht toont alle werknemers met WW-laag in enige periode van het jaar met minimaal 20% overschrijding van de contracturen. Deze jonge medewerkers worden daardoor (ook na het automatisch herzien van de WW-premie) wel op het overzicht gepresenteerd, terwijl er mogelijk over één of meer berekeningsmaanden toch het lage WW-tarief geldt en geen herzien tarief.    Het signaleringsoverzicht verandert NIET. Deze jonge medewerkers blijven op het overzicht gepresenteerd worden en zullen ook op het overzicht gepresenteerd blijven na het aansturen van de automatische herziening. Het overzicht maakt geen onderscheid in perioden gedurende het jaar. Dit onderscheid wel aanbrengen in een statisch rapport, zou het onoverzichtelijker maken. Dit terwijl de doelgroep relatief beperkt is.    Aan het einde van het jaar kan je met een extra aanvullende correctieproductie de automatische herziening WW-tarief aansturen op dezelfde wijze als vorig jaar - zie hiervoor ook de Gemal Handleiding hoofdstuk Sociale verzekering, algemeen, paragraaf 4.7.  Actie In 2022 was je zelf verantwoordelijk om de medewerkers jonger dan 21 uit het automatisch proces te halen door invoercode 02266 - Herzien WW premie op 2 te zetten en zelf te beoordelen in welke situatie de herziening wel nodig was en dit met invoercode 02170 - Code WW Awf  op waarde 3 aan te sturen.   Dit is niet meer nodig. Het proces kan deze situaties automatisch herzien. NB: als je reeds invoercode 02266 - Herzien WW premie hebt opgegeven voor de medewerkers jonger dan 21 jaar, op basis van de oude situatie, dan adviseren wij je deze te verwijderen. Als invoercode 02266 - Herzien WW premie is vastgelegd met waarde 2, dan wordt het proces voor automatisch herzien namelijk in de nieuwe situatie niet uitgevoerd bij deze werknemers. 2023-10/5 Presentatie loonheffingskorting op de loonstaat Op de loonstaat wordt per maand een kolom getoond. Boven die kolom wordt aangegeven of er sprake is van loonheffingskorting. Hier presenteerde Gemal 0 (nee) of 1 (ja). We hebben dit gewijzigd naar N (nee) of J (ja). De presentatie sluit dan beter aan op die van de SV codes direct eronder en op de verzamelloonstaat. 2023-10/6 AGBV en BOSV, bij de aanvulling rekening houden met de eindejaarsuitkeringen, vakantie toeslag en/of IKB. Bij een aanvulling van minder dan 100% van de AGBV of de BOSV is het nu niet mogelijk om rekening te houden met de eindejaarsuitkeringen, vakantie toeslag en/of IKB. De uitkering van het UWV is o.a. inclusief VT en EJU. De korting van het genoten verlof is over het salaris. De aanvulling is tot een bepaald % van het salaris. De aanvulling wordt berekend door de uitkering van het UWV af te trekken van het aan te vullen salaris.   Als de uitkering 100% wordt aangevuld is er geen probleem. De uitkering en de aanvulling kunnen dan in de grondslag VT en EJU worden opgenomen. Als de uitkering minder dan 100% wordt aangevuld is er wel een probleem. Als de uitkering in de grondslag VT en EJU wordt opgenomen dan wordt er te veel VT en EJU berekend. Wordt deze niet opgenomen dan wordt er weer te weinig berekend.   Dit wordt veroorzaakt doordat de uitkering van het UWV geen zuiver salaris maar ook VT en EJU bevat. Om dit te ondervangen zijn er hiervoor een aantal nieuwe werkgevercodes en in- en uitvoercodes opgenomen. We gaan naast de (verwachte) totale uitkering van het UWV ook de uitkering bepalen die alleen het zuivere salaris bevat.   Alleen als bij de nieuwe werkgevercode 07107 (AGBV perc. uitk. zuiver bij aanvul.) of werkgevercode 07108 (BOSV perc. uitk. zuiver bij aanvu) een waarde wordt ingevuld, wordt respectievelijk uitvoercode 01688 (AGBV uitkering zuiver) of 01549 (BOSV uitkering zuiver) berekend. De nieuwe uitvoercodes 01549 en/of 01688 moeten dan wel bij de werkgevercode 13017 (Uitvoercode korten op aanvulling verlof) opgegeven worden.    Bij de werkgevercode 07107 (AGBV perc. uitk. zuiver bij aanvul.) of werkgevercode 07108 (BOSV perc. uitk. zuiver bij aanvu) kan opgegeven worden met welk percentage er omgerekend moet worden (bijvoorbeeld het % VT en het % EJU-1). Op registratienummer kan hiervan afgeweken worden met de nieuwe invoercodes 02694 (AGBV prc uit zuiv) en 02695 (BOSV prc uit zuiv). De uitvoercodes 00984 (AGBV uitkering) en 00672 (BOSV uitkering) worden dan omgerekend met respectievelijk de waarde van werkgevercode 07107 (AGBV perc. uitk. zuiver bij aanvul.) of werkgevercode 07108 (BOSV perc. uitk. zuiver bij aanvu)    AGBV  Uitvoercode 01688 (AGBV uitkering zuiver) = uitvoercode 00984 / 100 + waarde 07107 * 100   BOSV  Uitvoercode 01549 (BOSV uitkering zuiver) = uitvoercode 00672 / 100 + waarde 07108 * 100 Op registratienummer-niveau kan er afgeweken worden van de door Gemal berekende uitvoercodes met de invoercodes 01688 (AGBV uitkering zuiver) en 01549 (BOSV uitkering zuiver). Deze overschrijven de berekende uitvoercodes. De aanvulling (uitvoercode 00983 (AGBV WG bijdrage) respectievelijk (uitvoercode 00639 (BOSV doorbetaling)) wordt dan bepaald door het met de waarde van het bij de werkgevercode 13017 (Uitvoercode korten op aanvulling verlof) opgegeven uitvoercode te verminderen.   Voorbeeld Bij de BOSV schrijft de CAO voor dat de uitkering tot 75% van het salaris (inclusief VT en Eindejaarsuitkering) moet worden aangevuld.   Werkgever-code  Omschrijving Waarde   13023-05 Toepassen aanvulling bij verlofregeling 2 Toepassen aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting 13024-05 Toepassen perc van bedrag/inpasnr bij aanvulling 75 %   13017-05 Uitvoercode korten op aanvulling verlof 01549    07108  BOSV perc. uitk. zuiver bij aanvul. 16,33% Nieuw 03205 Percentage VT 8%   25011 Percentage EJU-1 8,33%   Uitvoer- code  Omschrijving Waarde     00672 BOSV uitkering  962,30 116,33%   01549  BOSV uitkering zuiver 827,22 100% (962,30/116,33)   01302   Betaald oud verl 1169,01     00639 BOSV doorbetaling 49,54 75% van 1169,01 minus 827,22       Alleen voor de BOSV kunnen we dit op CAO-niveau inrichten, doordat er voor de AGBV geen door ons specifiek toegewezen verlofregeling is. Voor de cao’s Zorgverzekeraars (13), PO (41) en VO (26) zullen we dit voor de BOSV inrichten en herrekenen over 2023.   Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 10-04 in Mutaties en Signalen Gemal. 2023-10/7 AGBV en BOSV in grondslag 30%-regeling De 30%-regeling mag alleen berekend worden over loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Daarom zit uitvoercode 01597 Loon loonheffing in de grondslag (werkgevercode 55122) met een 1 (tellen in de grondslag) en 01777 Loon groene tabel met een 9 (negatief tellen in de grondslag). Op die manier blijft het loon voor de witte tabel over. Uitvoercodes 00983 AGBV WG bijdrage, 00984 AGBV uitkering en 00672 BOSV uitkering stonden echter ook in de grondslag. Dat was onterecht. Deze bedragen zitten immers al in één of beide eerder genoemde uitvoercodes.    We hebben uitvoercodes 00983 AGBV WG bijdrage, 00984 AGBV uitkering en 00672 BOSV uitkering daarom nu uit de grondslag gehaald. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 10-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Let op! Deze herrekening kan vorderingen tot gevolg hebben.  2023-10/8 Verzamelloonstaat toont waarde G in plaats van N in de kolom Loonheffingskorting Aanleiding We hebben geconstateerd dat op de verzamelloonstaat een "G" werd getoond bij dienstverbanden waarbij invoercode 02354 Loonheffingskorting in alle gewerkte periodes van het jaar op waarde "N" stond. Dit klopt niet, de waarde "G" zou alleen moeten verschijnen wanneer een dienstverband zowel gewerkte periodes kent waarin wel Loonheffingskorting is toegepast, als gewerkte periodes zonder loonheffingskorting. Aanpassing We hebben de programmatuur aangepast, zodat de waarde G niet langer onterecht op de verzamelloonstaat getoond wordt. Achtergrondinformatie kun je vinden in de Gemal handleiding bij het onderwerp Verzamelloonstaat. Actie Er is geen actie benodigd.   Opgeloste meldingen 2023-10/9 Automatisch afleiden van invoercodes bij uitkeringen (change 4821062) Melding Het is niet mogelijk invoercode 02343 - code geen VT aan te passen bij een inkomstenverhouding die opgevoerd is voor een uitkering (invoercode 2516 - type IKV ongelijk aan 0 of 1). Aanleiding Voor de inkomstenverhoudingen van uitkeringen (invoercode 02516 -type IKV ongelijk aan 0 of 1) is het doorgaans niet de bedoeling een vakantietoeslag of eindejaarsuitkeringen te berekenen. Daarom is er in januari 2023 een afleiding gemaakt voor deze inkomstenverhoudingen waarmee de VT en EJU's geblokkeerd worden. Met het op 1 zetten van de volgende invoercodes is dit gerealiseerd:  EJU's: 01006, 01004,  01099, 01055, 01241, 01166, 01417, 00628 en 00629 en de VT: 02343. Dit zijn echter afleidingen die achter de schermen worden gemaakt en daarom zijn ze niet zichtbaar op MSG of op het overzicht vaste personeelsgegevens. Als je van deze afleiding af wilt wijken, is dat nu niet mogelijk.  Aanpassing Vanaf deze release zullen de bovenstaande afleidingen gemaakt worden in het mutatieproces, tijdens het opvoeren van een inkomstenverhouding en worden daardoor ook zichtbaar in MSG en op het overzicht vaste personeelsgegevens. Ook is het daarmee mogelijk geworden af te wijken van de afgeleide waarden op deze invoercodes door zelf  een mutatie met een andere waarde op te geven. De afleidingssystematiek tot aan september kunnen we helaas niet met terugwerkende kracht wijzigen, maar mutaties met terugwerkende kracht op deze invoercodes worden wel geaccepteerd. Hierdoor kan je alsnog afwijken van deze afleidingen. Om te voorkomen dat berekeningen anders verlopen bij medewerkers waar deze afleiding heeft plaatsgevonden, zullen we deze afgeleide waarden alsnog toevoegen. Dit zal alleen zichtbaar zijn op de overzichten vaste personeelsgegevens en kan helaas niet toegevoegd worden aan MSG. Actie Als je voor een inkomstenverhouding toch af wilt wijken van de afgeleide waarden op de codes voor berekening van VT en EJU's, kan je deze mutatie opgeven. Dit is ook mogelijk met terugwerkende kracht.  2023-10/10 Gelijk IKV-nummer bij meerdere registratienummers leidt tot inconsistentie (change 4918241) Melding Het bleek onmogelijk een foutief opgegeven IKV-nummer (invoercode 2322) aan te passen. Aanleiding Als er voor een medewerker meerdere registratienummers zijn, is het in theorie mogelijk deze hetzelfde IKV-nummer (invoercode 2322) te geven. Dit is niet gewenst en in MSG wordt je daar op gewezen: 0036/0209 - Meer dan 1 registratienr. met eenzelfde combinatie van BSN en nr.IKV. Deze registratienummers worden daarna niet opgenomen in de loonaangifte en je zal voor 1 van de ikv's het nummer moeten aanpassen. Bovenstaande situatie bleek echter technisch foutief opgenomen te zijn op de database, waardoor het niet meer mogelijk was voor 1 van de registratienummers de aanpassing door te voeren.  Aanpassing De programmatuur is aangepast en vanaf deze release zal de foutieve technische vastlegging niet meer plaatsvinden. Als je onverhoopt toch voor meerdere registratienummers van een medewerker hetzelfde IKV-nummer hebt opgegeven, kan je dit in een correctierun herstellen.  Actie Als je de volgende melding krijgt in MSG: 0036/0209 - Meer dan 1 registratienummer met eenzelfde combinatie van BSN en nr.IKV., dien je het IKV-nummer voor 1 van de 2 registratienummers, conform beschrijving in de handleiding, aan te passen. Zie handleiding hoofdstuk Mutaties en signalen, paragraaf 2.2 2023-10/11 Directe doorbelasting in-en uitvoercode 00672 (change 4864983) Melding Invoercode 00672 BOSV, uitkeringsbedrag was niet ingericht voor directe doorbelasting bij werkgevercode 57012 uitvoercode directe doorbelasting. Dit was voor andere soortgelijke invoercodes, zoals 00639 BOSV doorbetaling, wel gedaan. Daarnaast was het in HR Core Beaufort wel mogelijk om de directe doorbelasting aan te sturen voor rubriek P00672 Bet. ouderschapsverlof uitkering.  Aanpassing Invoercode 00672 BOSV, uitkeringsbedrag is toegevoegd aan werkgevercode 57012 uitvoercode directe doorbelasting met als uitvoercode 00672 BOSV uitkering.  Actie Er is geen actie nodig. Directe doorbelasting voor invoercode 00672 is vanaf deze release mogelijk.  2023-10/12 Melding 096 bij opgave van zowel invoercode 00694 en 00699 (change 4945506) Melding Bij het opgeven van een transitie- of ontslag vergoeding via HRIS, wordt standaard beide invoercodes 00694 en 00699 aan Gemal doorgegeven, waarbij de invoercode die niet van toepassing is, met nul euro wordt doorgegeven. De opgave met nul euro wordt sinds de juli release afgekeurd met signaal 096 - gegevens nieuwe IKV onvolledig. Dit is verwarrend omdat het niet de bedoeling is nog een nieuwe IKV op te geven en vanuit HRIS geen mogelijkheid is deze mutatie te onderdrukken. Aanpassing Vanaf deze release zal signaal 096 - gegevens nieuwe IKV onvolledig niet worden gepresenteerd op het MSG bij het opvoeren van een invoercode 00694 of 00699 met waarde 0 euro. Actie Er is geen actie nodig. Het doorgeven van nul euro op één van deze invoercodes zal geen effect hebben.  2023-10/13 Afwijkende ingangsdatum in combinatie met variabele opgave (change 4819807) Melding Het vast opgeven van een invoercode met een afwijkende ingangsdatum in combinatie met een variabele opgave van dezelfde code zorgde voor een incorrecte berekening als werkgevercode 57002 op waarde 1 (bijtellen) stond voor die invoercode. De vaste opgave werd in dat geval niet naar rato berekend, ondanks de afwijkende ingangsdatum.   Voorbeeld: Als er per de 15e oktober een vaste mutatie van €100 werd opgegeven én een variabele mutatie van €50 werd er in de oude situatie €100 + €50 = €150 berekend, ondanks de afwijkende ingangsdatum.  Aanpassing De programmatuur is aangepast en de afwijkende ingangsdatum wordt nu correct verwerkt. Voorbeeld: Als er per de 15e oktober een vaste mutatie van €100 wordt opgegeven én een variabele mutatie van €50 wordt er nu (€100 / 30 * 15) + €50 = €100,- uitbetaald.  Actie Er is geen actie vereist als er geen combinatie van vaste en variabele opgave is geweest in dezelfde periode.    Als dit wel het geval is geweest, kan je er voor kiezen om deze werknemer te herrekenen door invoercode 02475 beginperiode herrekening op te geven met waarde 1. De reden dat er niet automatisch wordt herrekend is dat bovenstaande situatie zelden voorkomt en daarnaast in die enkele gevallen vorderingen zullen veroorzaken. De keuze of de vorderingen wel of niet moeten worden plaats vinden, wilden we daarom niet automatisch aansturen.  2023-10/14 Uurloners niet herrekend (change 4749446)  Melding Een uurloner die in dienst was gekomen in april kreeg logischerwijs de eerste uren uitbetaald in mei. Echter werd er in de productie van mei ook een automatische herrekening aangestuurd voor een CAO salarisverhoging. Omdat er in april nog geen verloning was, werd deze uurloner niet meegenomen met de herrekening en werd er daarom een te laag salaris uitbetaald.  Aanpassing De standaard van het automatisch aansturen van een herrekening is aangepast, zodat ook uurloners in deze gevallen wel worden herrekend in de toekomst.  Actie Vanwege het uiterst geringe aantal uurloners die door deze herrekening gemist zijn, zal er geen automatische herrekening plaatsvinden. Als je een uurloner in dienst hebt, waarbij er ten onrechte geen herrekening heeft plaatsgevonden, kan je deze alsnog herrekenen met invoercode 02475 beginperiode herrekening (variabel) met waarde 1.  2023-10/15 Koppelen dienstverbanden over loonheffingsubnummers (change 4916051) Melding Volgens het handboek loonheffingen (feb 2023, H9.6) heeft het de voorkeur om het loon van een werknemer samen te voegen als deze meerdere dienstverbanden heeft. Ook als deze dienstverbanden zijn verdeeld over meerdere loonheffingsubnummers. Een loonheffingsnummer ziet de Belastingdienst namelijk als werkgever, subnummers zijn slechts onderdelen van hetzelfde bedrijf. Gemal keurt een dergelijke koppeling echter af met foutcode 174  koppeling niet toegestaan: werkgevergegevens niet gelijk. Het loonheffingsnummer is vastgelegd op werkgevercode 10001. Dit nummer heeft altijd het format 123456789L12. Het subnummer betreft de cijfers achter de L. Aanpassing Het koppelen van dienstverbanden is nu mogelijk als alleen het loonheffingsubnummer verschilt binnen hetzelfde Ceanummer. Actie Als je in een eerdere productie hebt geprobeerd dienstverbanden te koppelen over loonheffingsubummers heen, dan is die mutatie afgekeurd. Je dient deze koppelingsmutatie zelf nogmaals op te geven.  2023-10/16 Onverwachte herrekening uit 2023-04 niet hersteld met herrekening 06-04 (change 5057069) Melding In 2023-06 is een aanpassing doorgevoerd naar aanleiding van klachten over onterechte reiskostenvergoeding bij medewerkers al uit dienst, zie hiervoor ook de RN van 2023-06/5.   Bij deze aanpassing hoorde ook herrekening 06-04 om de onterechte berekeningen te herstellen. Helaas moeten we naar aanleiding van klant-meldingen constateren dat de conditie voor deze herrekening te scherp is afgesteld en dat er onterecht medewerkers niet herrekend zijn. Aanpassing Er is een nieuwe herrekening gemaakt voor het aanpassen van de berekeningen die in juni zijn gemist. Deze is zichtbaar met reden 10-07 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Er is geen verdere actie nodig.    2023-10/17 Vrije ruimte reiskosten loopt maand achter bij fiscale uitruil (change 4933655) Melding Via de app Flexibele arbeidsvoorwaarden: fiscaal voordeel reiskosten, kan je de fiscale vrije ruimte die nog niet benut is, uitruilen via de bron/doel-functionaliteit. In de App wordt de fiscale ruimte gepresenteerd. Echter bij het uitruilen loopt deze presentatie een maand achter en is in de app niet zichtbaar hoeveel de fiscale ruimte daadwerkelijk is. NB deze presentatie gaat dus alleen fout bij uitruilen. Aanpassing De presentatie van de fiscale ruimte, gepresenteerd op uitvoercodes 01751- reiskosten WW  beschikbaar en 01752 - reiskosten dienstreis beschikbaar, is aangepast. Het bedrag dat uitgeruild is, is vanaf deze release ook van deze uitvoercodes gehaald en in de app is daardoor de daadwerkelijke ruimte zichtbaar.   Automatische herrekening Een automatische herrekening gemaakt om deze berekening te herstellen. De herrekening is zichtbaar met reden 10-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Er is geen verdere actie nodig.    CAO informatie 2023-10/18 Principeakkoord cao ambulancezorg [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Wij hebben vanuit de werkgeversvereniging te horen gekregen dat er een principeakkoord is voor de cao ambulancezorg. Zoals gebruikelijk zullen wij de benodigde wijzigingen inrichten zodra er een definitief akkoord is. Afhankelijk van de datum waarop het akkoord definitief wordt, zullen wij kijken in welke release de wijzigingen kunnen worden meegenomen. Zodra dat bekend is zullen wij hier verder over informeren.  CAO Bestuurders Funderend Onderwijs 2023-10/19 WNT-norm Voor de CAO Bestuurders Funderend Onderwijs waren de bedragen van de WNT-norm (werkgevercode 03150) niet bijgewerkt in januari.  Dit is nu alsnog gebeurd. Er zal geen herrekening plaatsvinden, omdat deze bedragen alleen dienen als hulpmiddel om te checken of een werknemer op het signaleringsoverzicht van de WNT-norm (signaleringslijst 5) voor moet komen. CAO GGZ 2023-10/20 Berekening balansbudget (change 5089190) Melding Als een werknemer in juli of augustus uit dienst is gegaan, werd er in die betreffende maand netjes het balansbudget uitbetaald. Echter, als de werknemer meer dan 100% werkte, werd dit recht boven de 100% in de volgende maand alsnog uitbetaald. Dat was niet juist.  Aanpassing We hebben dit aangepast en nu wordt het recht correct gemaximeerd op 100% van het bedrag.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 10-06 in Mutaties en Signalen Gemal. Let op! Deze herrekening heeft vorderingen tot gevolg.  CAO HBO 2023-10/21 Schonen eindejaarsuitkering De inrichting van eindejaarsuitkering 4 is per 2023-10 uit Payroll Gemal verwijderd. 2023-10/22 WNT-norm Voor de CAO HBO waren de bedragen van de WNT-norm (werkgevercode 03150) niet bijgewerkt in januari.  Dit is nu alsnog gebeurd.  Er zal geen herrekening plaatsvinden, omdat deze bedragen alleen dienen als hulpmiddel om te checken of een werknemer op het signaleringsoverzicht van de WNT-norm (signaleringslijst 5) voor moet komen.  CAO Huisartsenzorg 2023-10/23 Werkgevercode 07005 CAO code CBS/LA Aanleiding Bij een reguliere test kwam naar voren dat werkgevercode 07005 CAO code CBS/LA op C(ao)-niveau niet was ingevuld voor de cao huisartsenzorg.  Aanpassing We hebben dit met terugwerkende kracht per 2023-01 aangepast. De waarde die wij hier hebben ingevuld is 721 huisartsenzorg.  Herrekening Mocht je deze code op W-niveau of helemaal niet vast hebben liggen, dan is het advies om het C-niveau over te nemen.  CAO MBO 2023-10/24 WNT-norm Voor de CAO MBO waren de bedragen van de WNT-norm (werkgevercode 03150) niet bijgewerkt in januari. Dit is nu alsnog gebeurd. Er zal geen herrekening plaatsvinden, omdat deze bedragen alleen dienen als hulpmiddel om te checken of een werknemer op het signaleringsoverzicht van de WNT-norm (signaleringslijst 5) voor moet komen. CAO Primair onderwijs 2023-10/25 WNT-norm Voor de CAO PO waren de bedragen van de WNT-norm (werkgevercode 03150) niet bijgewerkt in januari. Dit is nu alsnog gebeurd. Er zal geen herrekening plaatsvinden, omdat deze bedragen alleen dienen als hulpmiddel om te checken of een werknemer op het signaleringsoverzicht van de WNT-norm (signaleringslijst 5) voor moet komen. 2023-10/26 CAO PO onderhandelaarsakkoord 2023-2024 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   De CAO PO en VO hebben een onderhandelaarsakkoord afgesproken met een salarisverhoging van 10%, een uitkering gedifferentieerd per salarisgroepen en een verhoging van de reiskosten. Na het definitief worden van het akkoord zullen we de releasemaand bepalen. CAO Voortgezet onderwijs 2023-10/27 WNT-norm Voor de CAO VO waren de bedragen van de WNT-norm (werkgevercode 03150) niet bijgewerkt in januari. Dit is nu alsnog gebeurd. Er zal geen herrekening plaatsvinden, omdat deze bedragen alleen dienen als hulpmiddel om te checken of een werknemer op het signaleringsoverzicht van de WNT-norm (signaleringslijst 5) voor moet komen. 2023-10/28 Cao Sociaal Werk - Herrekening 08-07  [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   In release van 2023-08 is een automatische herrekening gedaan met reden 08-07. De condities van deze herrekening waren echter niet correct geformuleerd, waardoor niet alle werknemers die herrekend zouden moeten worden ook daadwerkelijk herrekend zijn. We gaan in release 2023-09 deze herrekening alsnog correct aansturen. Hierover zal in de release notes van 2023-09 verder worden gecommuniceerd.  Mocht je de salarisverwerking van augustus nog niet gedraaid hebben, dan kan je desgewenst zelf een collectieve herrekening aansturen door werkgevercode 99221 beginperiode herrekening op te geven met waarde 1. 2023-10/29 CAO VO onderhandelaarsakkoord 2023-2024 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   De CAO PO en VO hebben een onderhandelaarsakkoord afgesproken met een salarisverhoging van 10%, een uitkering gedifferentieerd per salarisgroepen en een verhoging van de reiskosten. Na het definitief worden van het akkoord zullen we de releasemaand bepalen. CAO VVT 2023-10/30 Nieuwe salaristabel Per 2023-10 zijn er conform de cao een nieuwe salaristabellen. Deze hebben wij ingericht in Gemal. De cao VVT heeft vanuit de historie drie salaristabellen. Salaristabel 15 is de hoofd-salarisregeling, salaristabel 12 is de oude IMF tabel en salarisregeling 39 is de oude garantietabel. Actie Vanaf 3 oktober kun je de gewijzigde salarisregelingen downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 15, 12 en 39 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-10/31 Minimum vakantietoeslag en eindejaarsuitkering Als gevolg van de nieuwe salaristabel gaan ook het minimum vakantietoeslag en het minimum eindejaarsuitkering omhoog. Dit betreft de werkgevercode 03206 minimum vakantietoeslag en werkgevercode 25012 jaarminimum uitkering. Deze hebben wij verhoogd per 2023-10.  CAO Zorgverzekeraars 2023-10/32 Nieuwe salaristabel Per 01-10-2023 geldt er een nieuwe salaristabel voor de CAO Zorgverzekeraars. Deze hebben wij in Gemal ingericht.  Actie Vanaf 3 oktober kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 18 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-10/33 WNT-norm Vanwege een toekomstige wijziging in het systeem is het van belang dat het wettelijke bedrag voor de WNT-norm op volgnummer 1 staat bij werkgevercode 03150 - norm topinkomen per jaar. Bij de CAO Zorgverzekeraars zijn er echter afwijkende bedragen van toepassing, die op de  volgnummers 1 t/m 3 waren ingericht. Deze drie bedragen zijn nu omlaag geschoven naar de volgnummers 2 t/m 4. Op volgnummer 1 is het wettelijke bedrag van A-niveau overgenomen. Deze bedragen hebben als functie het signaleren van werknemers die boven deze WNT norm verdienen. Deze werknemers worden getoond op signaleringslijst 5. Actie Als je werknemers hebt, waarbij je één van de drie CAO-specifieke bedragen op van toepassing wilt laten zijn, dan kan je voor die werknemer een afwijkend volgnummer vastleggen met invoercode 03154 afwijkende norm topinkomen. 2023-10/34 Werkgevercode 07007 UWV sectorcode Aanleiding Bij een reguliere test kwam naar voren dat werkgevercode 07007 UWV sectorcode op C(ao)-niveau was ingevuld voor de cao zorgverzekeraars. Dit was de enige cao waar dat het geval was, want er wordt voor deze code altijd op W-niveau een waarde vastgelegd.  Aanpassing Wij hebben de waarde op C(ao)-niveau verwijderd.  Actie Controleer of de waarde van werkgevercode 07007 UWV sectorcode op W-niveau en juist is ingevoerd en pas deze zo nodig aan.  CAO Ziekenhuizen 2023-10/35 Aanvulling BOSV tot 100% Wij hebben gemerkt dat er wat onduidelijkheid is over het pensioen in combinatie met de aanvulling bij BOSV. Daarom hebben wij onderstaand stukje opgesteld ter verduidelijking.    De cao ziekenhuizen bevat de volgende alinea: Betaald ouderschapsverlof: aanvulling op de wettelijke ouderschapsverlof uitkering: een aanvulling tot 100% van het salaris met als maximum het maximumdagloon [...]. De conditie is dat de werknemer ten minste 1 jaar werkzaam zal blijven op basis van het contractpercentage waarover de UWV-uitkering en de werkgeversaanvulling is ontvangen.   Deze aanvulling (gepresenteerd op uitvoercode 00639) hebben wij, zoals in de release notes van 2023-08/33, ingericht op verlofregeling 5, betaald ouderschapsverlof, met de volgende inrichting:   Code Waarde 13023 Toepassen aanvulling bij verlofregeling 4 - Toepassen aanvulling maximaal op basis van salaris / werkgevercode 13025 / werkgevercode 13026 13024 Toepassen perc van bedrag/inpasnr bij aanvulling 100% 13025 Toepassen bedrag bij aanvulling verlofregeling €5754,40 (wordt per januari en juli bijgewerkt) 13029 Doorbetaling aanvulling verlof in uren LA  2 - Uren deels aanvullen doorbetaling (omrekenen met resultaat = bedrag) 13020 Verlagen uitvoercode pensioen tijdens verlof  2 - Verlagen verloonde uren UPA (uitvoercode 02324) 13021 Verlagen uitvoercode pensioen tijdens verlof vv  1 - Niet verlagen UPA codes vrijwillige voortzetting.   Let op! Als een werknemer, vanwege de aanvullende conditie, geen recht heeft op de aanvulling, dien je deze zelf te blokkeren door met invoercode 00639 BOSV bedrag doorbetaling een blokkade (0,01) op te geven.  Aanvulling tot 100% Door de inrichting van de bovenste drie werkgevercodes wordt het salaris van een werknemer bij betaald ouderschapsverlof aangevuld tot 100%, met een maximum van het maximum maandloon (zie UWV). Werkgevercode 13025 wordt in januari en juli verhoogd conform het wettelijke bedrag.  Uitvoercode 02275 BOSV uren Werkgevercode 13029 met waarde 2 zorgt ervoor dat de aanvulling (uitvoercode 00639) wordt verrekend in de uren ouderschapsverlof per maand (uitvoercode 02275).   Voorbeeld:  De werknemer neemt 10 uur verlof op. Dit resulteert in een korting wegens verlof van €100. Tegelijkertijd krijgt de werknemer €30 aanvulling tijdens verlof. Effectief is er dan een korting van €70. Gemal toont dan op uitvoercode 02275 betaald ouderschapsverlof, uren per maand: 10 / 100 * 70 = 7 uur verlof.   Op uitvoercode 02275 wordt dus niet het aantal opgenomen BOSV uren getoond, maar het aantal uren verlof waarvoor niet is aangevuld.  Uren loonaangifte De uitkering vanuit het UWV bedraagt 70% van elk uur betaald ouderschapsverlof. In Gemal wordt de overige 30% aangevuld, maar elk uur wordt dus, ook al is dat in twee delen, verloond. Het aantal uren dat wordt doorgegeven in de loonaangifte moet daarom niet worden gekort. Uitvoercode 02275 BOSV uren is om die reden ook uit de grondslag 55189 Uc gr verloonde uren LA gehaald.  Pensioen  Allereerst is het van belang om te vermelden dat PFZW aan ons en de NVZ heeft laten weten dat de aanvulling moet worden gezien als “structureel overeengekomen salaris” en daarom pensioengevend is. De aanvulling (uitvoercode 00639) is daarom opgenomen in de grondslag verloonde uren (55053).    Bij de berekening van de verloonde uren PFZW (uitvoercode 02324), die worden doorgegeven in de UPA, wordt de korting (uitvoercode 01302) verrekend (werkgevercode 13020 = 2), maar zorgt de aanvulling weer voor een (gedeeltelijke) ophoging van de uren. De aanvulling zorgt er immers voor dat een deel van de uren van het verlof (30%) wel wordt verloond en pensioengevend is.  Pensioenfondsen Pensioenfonds PWRI 2023-10/36 Aansturing afwijkende pensioenpremie (change 4993814) Melding Conform de handleiding Gemal, moet het mogelijk zijn om bij de deelnemer aan pensioenfonds PWRI [1], de inhouding pensioenpremie te blokkeren, waarbij de afdracht gewoon doorloopt door in de vaste gegevens 0,01 vast te leggen met invoercode 01152 [2]. We constateren na een klantmelding dat de afwijkingen via invoercode 01151 / 01152 niet (meer) werken. Oplossing Met ingang van periode 2023/10 hebben we, met terugwerkende kracht tot 202301, de programmatuur aangepast, zodat de werking weer conform de handleiding is. Automatische herrekening Na onderzoek lijkt er in producties dit jaar geen gebruik te zijn gemaakt van deze mogelijkheid van invoercode 01151 / 01152, maar voor de zekerheid zullen we hiervoor een automatische herrekening aansturen. De herrekening is zichtbaar met reden 10-05 in Mutaties en Signalen Gemal. Meer informatie [1] PWRI, code pensioenfonds (invoercode 02315) = W [2] Handleiding Gemal, onderwerp PWRI Pensioenfonds bij onderdeel 5.2.   Automatische herrekeningen 2023-10/37 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) 10-02 Uitkeringen uit grondslag bruto loon 10-03 Grondslag 30%-regeling 10-04 Berekening aanvulling AGBV en BOSV waarbij rekening wordt gehouden met EJU-1 en de VT 10-05 Pensioenfonds PWRI - Aansturing afwijkende pensioenpremie (Change 4993814) 10-06 Balansbudget GGZ 10-07 Aanvulling op herrekening 06-04 - geen controle of er netto loon is voor herrekening 10-08 Aanpassing uitvoercodes 1751 en 1752 na een fiscale uitruil met uitvoercode 1418  
Volledig artikel weergeven
27-09-2023 19:00 (Bijgewerkt op 29-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1614 Weergaven
   [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 5 september 2023.   Mededelingen 2023-09/1 Vervallen CAO WIW niet meer ondersteund Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Sinds 2004 is instroom voor de vervallen regeling Wet Inschakeling Werkzoekenden niet meer  mogelijk. Er zijn inmiddels dan ook nog maar enkele werknemers voor wie de CAO WIW (code CAO = 07) en/of de salarisregeling WIW (code salarisregeling = 08) is aangestuurd. We hebben daarom besloten om de ondersteuning hiervan niet voort te zetten. De codes blijven voorlopig nog wel intact met de huidige werking, maar het onderhoud is vervallen. Als je medewerkers hebt die je aanstuurt met salarisregeling WIW 08, dan kun je die omzetten naar een nominaal salaris. wijzig invoercode 02332 (rubriek P00332)  naar waarde 2. Leg met invoercode 02350 het nominale, fulltime salaris vast per 1 juli 2023. Wanneer we later in de tijd deze salarisregeling en CAO daadwerkelijk laten vervallen, zullen we je hierover nog informeren. 2023-09/2 Beschikbaarheid Gemal-gegevens in Youforce Reporting (YR) naar Real-Time  Voor Beaufort On Line (BOL) gebruikers wordt de termijn waarop gegevens beschikbaar komen vanuit Gemal in Youforce Reporting verkort. Direct na een salaris- of correctie-productie komen deze al beschikbaar in Reporting. Dit wordt stapsgewijs gerealiseerd in september, waarna de verwachting is dat alle BOL klanten in oktober 2023 een real-time levering hebben naar Youforce Reporting. Dit verzoek is eerder door YR gebruikers kenbaar gemaakt: tot nu toe wordt alleen 's nachts Reporting bijgewerkt.   De verwerking is gelijk aan de levering van de loonaangifte of betalingen: in Payroll Manager is zichtbaar onder 'Digitale Media' wat de status is van de leveringen en nu ook van de levering naar Reporting. Als je zeker wilt zijn, of je laatste salaris- of correctieproductie in YR beschikbaar is, kun je dit in Payroll Manager nagaan.   Gemal levert de Ceanummers van alle afgeronde salaris en correctieproducties (van BOL klanten) bij Reporting aan en Reporting haalt begin september, een deel van deze Ceanummers real-time op. In de loop van september voegt Reporting steeds meer klanten (Ceanummers van BOL klanten) aan de real-time verwerking toe. Daarmee is de controle op performance goed in beeld. De Ceanummers die nog niet op real-time verwerking staan worden 's nachts opgehaald en verwerkt, tot begin oktober deze real-time verwerking de norm is.   In de Payrollmanager is te volgen wanneer de gegevens beschikbaar zijn met statusmeldingen zoals hieronder. Na de melding 'data is beschikbaar' is je Reporting compleet tot en met de laatste productie.     Gewijzigd en verbeterd 2023-09/3 Aanlevering PAWW via UPA Aanleiding Vanaf deze release is het mogelijk om de verantwoording van de PAWW premie aan te leveren via de UPA. Stichting PAWW heeft formeel een nieuw format (USA) geformuleerd. Dit komt echter zodanig overeen met de UPA, dat wij de UPA functionaliteit ook voor deze levering gebruiken. Hoe werkt het vanaf deze release? De berekening van de PAWW-premie is nu op algemeen niveau aangeboden onder premie-diverse regeling 15. De benodigde standaard inrichting naar het UPA aangifteportaal voor deze regeling zullen wij verzorgen. Het was al mogelijk de premieafdracht te automatiseren, zie hiervoor de Handleiding Gemal, Hoofdstuk Premie Diverse Verzekeringen 4.2. Wat moet je doen? Als je gebruik maakt van VRZ15 voor PAWW, hoef je alleen de UPA-machtiging: - werkgevercode  4104 UPA machtiging voor regeling 15 aan te zetten door onder een vrij volgnummer waarde 115 - Premie diverse verzekeringen volgnummer 15 vast te leggen. Wij adviseren je deze machtiging vast te leggen met terugwerkende kracht tot 1-1-2023. (De toelichting op dit advies lees je verderop in dit bericht). Daarna roep je in de eerstvolgende productie een synchronisatie UPA af (afroep lijstnummer 6301). Daarmee worden de premies voor heel 2023 naar SPAWW gesynchroniseerd. Als je een andere VRZ-regeling in gebruik hebt voor de PAWW-premie, moet je voor deze VRZ-regeling de machtiging aanzetten  Daarnaast dien je zelf de UPA-inrichting voor deze regeling te verzorgen. In Gemal Direct navigeer je naar Werkgevergegevens→ Pensioen en overige → Pensioenaangifte → Inrichting UPA-regeling. Hier selecteer je de VRZ regeling die je gebruikt voor de PAWW premie. Vervolgens richt je onderstaande codes in. De overige codes laat je staan op de standaard waarde die wij op A niveau aanbieden.   Werkgevercode Waarde 4601  UPA - Vulling regelingskenmeerk PAWW - SPAWW 4604  UPA - Vulling regelingloon 0 4605 UPA - Vulling verloonde uren voor regeling 0 4608  UPA - Vulling premie regeling (wn - deel) 0   Extra aandachtspunten Herrekeningen De premiegegevens worden automatisch aangeleverd, inclusief eventuele herrekeningen. De levering van TWK mutaties verschilt van de situatie zonder UPA/USA: Met UPA/USA worden TWK verschillen geboekt in de maand waarop ze betrekking hebben. Als je in periode 11 een TWK verschil over periode 8 berekent, dan wordt dit geboekt als correctie op periode 8. Zonder UPA/USA werden TWK verschillen geboekt in de maand waarin ze berekend worden. Als je in periode 11 een TWK verschil over periode 8 berekent, dan wordt dit geboekt in periode 11.   Machtigingen Vanaf de ingangsdatum van de machtiging zullen de premiegegevens aangeleverd worden aan het UPA aangifteportaal en wordt daar het premiebericht voor SPAWW geformeerd (via het USA-bericht). Zie voor de werking van dit premiebericht, de releasenotes van UPA. Wij adviseren je met klem om de machtiging af te geven per 1-1-2023. Je hanteert dan het hele jaar dezelfde systematiek, zowel voor de levering als voor herrekeningen. Over 2022 kunnen de PAWW-premies niet herrekend worden, daarom is de machtiging vanaf 1-1-2023 voldoende. Voorbeeld De machtiging staat aan per 1-8-2023. In de salarisrun van november worden alle PAWW-premies berekend over berekeningsmaand november en de correcties nav herrekeningen vanaf 1 augustus automatisch aangeleverd. De PAWW-premies berekend voor de maanden  januari-juli, veroorzaakt door de twk-berekening, worden niet aangeleverd en deze zul je daarom zelf aan SPAWW moeten aangeven. Als je echter de machtiging per 1-1-2023 aanzet, zullen alle correcties automatisch aangeleverd worden. 2023-09/4 Nabewerking printoutput beperken (niet RSM) In de Release notes van zowel juli als augustus 2023 hebben we geschreven over de aanpassing die we gaan doorvoeren met betrekking tot het verzenden van stroken en/of jaaropgaven via PostNL. Verwerking papieren strook vanaf september 2023 met werkgevercode 31201: De printbestanden van waarde 0 en 1 worden niet meer verstuurd. Het printbestand van waarde 2 wordt als waarde 4 verwerkt en de omschrijving van waarde 2 wordt gelijk gemaakt aan waarde 4. Het printbestand van waarde 3 wordt als waarde 5  verwerkt en de omschrijving van waarde 3 wordt gelijk gemaakt aan waarde 5. Verwerking waarde 4 en 5 blijven ongewijzigd. Verwerking papieren jaaropgave vanaf september 2023 met werkgevercode 10103: Het printbestand van waarde 0 wordt niet meer verstuurd. Het printbestand van waarde 1 wordt als waarde 2 verwerkt en de omschrijving van waarde 1 wordt gelijk gemaakt aan waarde 2. Verwerking van waarde 2 blijft ongewijzigd. Lees ook de voormelding in juli en augustus hieromtrent. 2023-09/5 Raet Gemal Prognose module uitgefaseerd Sinds 1 mei 2023 is de Raet Gemal Prognose module uitgefaseerd. De onderstaande codes hebben hiermee een relatie en zijn met ingang van deze release vervallen en opgeschoond.  Werkgevercodes: 03055 bewaking begrotingsgegevens 31500 functiegroep 31501 functiecode 31502 functienaam 55491 grondslag Prognose voor de manager 1 55492 grondslag Prognose voor de manager 2 55493 grondslag Prognose voor de manager 3 55494 grondslag Prognose voor de manager 4 55495 grondslag Prognose voor de manager 5 55496 grondslag Prognose voor de manager 6 55497 grondslag Prognose voor de manager 7 55498 grondslag Prognose voor de manager 8 55499 grondslag Prognose voor de manager 9 55500 grondslag Prognose voor de manager 10   Invoercode: 02959  functie tbv Prognose   Uitvoercodes: 02141 progn totaal 1 02142 progn totaal 2 02143 progn totaal 3 02144 progn totaal 4 02145 progn totaal 5 02146 progn totaal 6 02147 progn totaal 7 02148 progn totaal 8 02149 progn totaal 9 02150 progn totaal 10 2023-09/6 Uitvoercode 00985 in dagloon bij benadering Bij een reguliere test is aan het licht gekomen dat uitvoercode 00985 loondoorbet ziek niet wordt meegeteld in uitvoercode 01780 Grndsl dagl benad. Daardoor was ook uitvoercode 01778 dagloon bij benadering te laag.  Dit is aangepast. Uitvoercode 00985 wordt nu meegeteld in de grondslag en het dagloon bij benadering wordt weer berekend zoals verwacht.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 09-10 in Mutaties en Signalen Gemal. 2023-09/7 Jaaropgaaf op IKV-niveau In de basis willen we werknemers niet lastigvallen met het begrip IKV, omdat dit een fiscaal begrip is, waar de werknemer in de dagelijkse praktijk weinig mee te maken heeft. In de (voor-ingevulde) aangifte inkomstenbelasting moet echter wel aangifte gedaan worden per IKV. Om die reden is het van belang dat op de jaaropgaaf de gegevens gesplitst kunnen worden per IKV. De inkomstenbelasting is de enige plek waar de werknemer de IKV terugziet. Daarom is het van belang dat het duidelijk zichtbaar is, als er meerdere inkomstenverhoudingen zijn, welke IKV onder welk registratienummer valt en welke gegevens daarbij horen. De werknemer kan op die manier de situatie van het dienstverband verbinden aan de bedragen in de aangifte inkomstenbelasting. Hoe werkt het vanaf deze release? Vanaf deze release worden de jaaropgaven aangemaakt per inkomstenverhouding. Hiermee kan de medewerker de aansluiting met de aangifte inkomstenbelasting maken. Voor medewerkers met maar 1 inkomstenverhouding verandert er niets, behalve het presenteren van het registratienummer en nummer inkomstenverhouding op de opgave.  De aanpassing heeft voor medewerkers met meerdere inkomstenverhoudingen wel consequenties:  Er zullen altijd meerdere jaaropgaven worden aangemaakt: een totaal jaaropgaaf per BSN en daarnaast een jaaropgaaf per IKV. De bedragen op de totale opgave zijn afgerond na optelling van de bedragen per inkomstenverhouding. Omdat de bedragen bij de jaaropgaaf per inkomstenverhouding ook afgerond zijn, zal hierdoor de totaaltelling mogelijk een paar euro kunnen afwijken. De presentatie van de jaaropgaaf per IKV komt altijd overeen met de gegevens die nodig zijn voor de aangifte inkomstenbelasting, de presentatie van de jaaropgaaf per BSN sluit aan met de presentatie van de salarisstrook. Het wel of niet samenvoegen van jaaropgaven, in het geval van meerdere dienstverbanden via werkgevercode 10105 - jaaropgaven wel of niet samenvoegen of invoercode 03000 - jaaropgaven wel of niet samenvoegen op waarde 0 of 1, wordt niet meer ondersteund. Het is niet meer mogelijk maar 1 jaaropgaaf aan te maken met alleen totaalbedragen op persoonsniveau.  Op de IKV jaaropgaaf zal vermeld worden dat er meerdere jaaropgaven zijn. De aanpassingen gelden zowel voor de Gemal jaaropgaaf als voor de jaaropgaaf die naar RSM gaat. In- en uitvoercodes op jaaropgaaf In de aansturing van welke invoer- en uitvoercodes gepresenteerd worden, verandert er wel iets. Het Burgerservicenummer, Registratienummer en Inkomstenverhoudingnummer zullen altijd gepresenteerd worden, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn om te kunnen bepalen welke jaaropgaaf het betreft. Hier kan je niet van afwijken. Wij hebben een standaard inrichting voor je gemaakt op algemeen niveau, wat betreft de presentatie van in-en uitvoercodes op de jaaropgaaf, maar daar kan je van afwijken. Via bestaande functionaliteit kan je via werkgevercodes 31359 - jaaropgaaf invoercodes en 31360 - jaaropgaaf uitvoercodes aanvullende in - en uitvoercodes toevoegen aan de presentatie. Als je in het verleden reeds codes hebt toegevoegd, dan blijven die wijzigingen van kracht. Deze aansturing geldt zowel voor de standaard Gemal jaaropgaaf als voor de RSM-jaaropgaaf. Voor de presentatie van invoercodes op de RSM-jaaropgave geldt voorlopig wel een maximum. In de standaard inrichting van de RSM-jaaropgave kan je maximaal 3 extra invoercodes toevoegen via werkgevercode 31359 - jaaropgaaf invoercode. Toelichtingsteksten Er zijn standaard toelichtingsteksten ingeregeld op algemeen niveau. Voor de Gemal jaaropgaaf kan je deze in instelling 0001 aanpassen. Hiervoor zijn werkgevercodes 37101, 37102 en 37103 - Jaaropgaaf teksten BSN/IKV/1 IKV ter beschikking gesteld. Deze werkgevercodes zijn in GDI beschikbaar in het formulier ‘ Inrichting jaaropgaaf’, onder de inrichting van ‘ Overzichten en bestanden’.  Voor de RSM-jaaropgaaf is een standaard tekst ingeregeld in de standaard inrichting. Als je een eigen inrichting hebt, dan worden de standaardteksten in RSM niet getoond. Je kunt in dat geval je eigen toelichtingsteksten toevoegen.   Opgeloste meldingen 2023-09/8 Bij verhuizing verdwijnt de koppeling van dienstverbanden (change 4738292) Melding Bij het verhuizen van een registratienummer naar een andere instelling, werd de bestaande koppeling met een ander registratienummer (met invoercode 02950-CD gekoppeld DV, waarde 1) bij het verhuisde registratienummer weggehaald. Invoercode 02950 bleef bij het andere registratienummer wel bestaan. Aanpassing Dit is aangepast. Vanaf deze release zal de koppeling tussen registratienummers blijven bestaan als er verhuisd wordt. Actie Voor in het verleden verhuisde registratienummers, waar de koppeling verdwenen is, zal je de koppeling weer moeten opgeven met invoercode 02950-CD gekoppeld DV  waarde 1. Verder hoef je geen actie te ondernemen. 2023-09/9 Afboeken opslag sociale lasten VT loopt niet synchroon met de uitbetaling VT (change 4735284) Melding Bij het uit dienst melden van een medewerker werd de VT uitbetaald in de maand na uit dienst (nav inrichting op werkgevercode 03210- code VT bij uit-dienst waarde 1). De bijbehorende afboeking op uitvoercode 1532 - Opslag sociale lasten VT , werd niet meteen berekend. Dit is niet juist, de uitbetaling VT en de afboeking sociale lasten VT horen synchroon te lopen.  Aanpassing Dit is aangepast. Vanaf deze release zullen de uitbetaling VT en de afboeking sociale lasten VT weer synchroon lopen. Automatische herrekening Voor situaties in 2023 waarin de berekening van uitvoercode 01532- Opsl soc lasten VT niet synchroon liep, met de uitbetaling VT bij medewerkers in 2023 uit dienst, is een herrekening gebouwd. De herrekening is zichtbaar met reden 09-05 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Verder hoef je geen actie te ondernemen. 2023-09/10 Verlofuren opgeven met uren per maand bij gebroken tijdvak (change 4767411) Melding Bij het uit dienst melden van een medewerker halverwege de maand, terwijl die medewerker in die maand ook BOSV had opgenomen, werd het kortingsbedrag BOSV op uitvoercode 01302 onjuist berekend. Dit gebeurde alleen wanneer de Betaald OuderSchapsVerlof-uren (BOSV) werden opgegeven met uren per maand (invoercode 03215). De opgegeven uren per maand werden gereduceerd met de factor salarisdagen (uitvoercode 01562), waardoor het kortingsbedrag te laag was. Verder onderzoek toonde aan dat dit niet alleen speelde bij opgave van BOSV-uren per maand, maar bij alle verlofregelingen, indien deze werden aangestuurd met een invoercode voor uren per maand (03211 t/m 03222 en 01945 t/m 01949) Aanpassing We hebben de programmatuur van Gemal aangepast: verlofuren per maand, opgegeven in een gebroken tijdvak met één van de genoemde invoercodes, worden niet langer verminderd met de factor gewerkt. Door deze aanpassing wordt de korting van elke verlofsoort niet langer te hoog berekend. Ook hebben we een herrekening (09-04) gebouwd voor alle situaties in 2023, waarbij verlof met uren per maand is opgegeven, en waarbij sprake is van een gebroken tijdvak. Met een gebroken tijdvak bedoelen we dat uitvoercode 01562 factor salarisdagen, om welke reden dan ook, een waarde lager dan 1 heeft. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.  Automatische herrekening  Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 09-04 in Mutaties en Signalen Gemal. Let op! Deze herrekening heeft mogelijk vorderingen tot gevolg. 2023-09/11 Grondslagen Aof in uitzonderingsgeval niet correct berekend (1 van 2) (change 4709061) Melding We hebben 2 uitzonderingssituaties ontdekt waarin de grondslagen voor Aof (hoog, laag of uitkering) niet correct berekend werden.  In de eerste situatie was een dienstverband al beeindigd in het vorige jaar, maar kwamen er onterecht nog positieve en negatieve bedragen in de grondslagen Aof hoog en uitkering terecht. Dit leidde tot het verschijnen van Loonaangifte melding L2268: de Afdracht Wko mag niet 0 zijn, als een of meerdere Grondslag(en) Aof ongelijk zijn aan 0.      Situatie - oud Situatie - nieuw   Datum uit dienst 31-12-2023 31-12-2023   Periode 3 3 01066 Bruto nabetaling vorig jaar -1800 -1800 01435 Nabetaling vorig jaar uitkering +1300 +1300 01557 Grondslag Aof hoog +500 0 01559 Grondslag Aof uitkering -500 0 01901 Grondslag Aof totaal, na VCR 0 0 02047 Afdracht WKO 0 0   Loonaangifte melding L2268 Geen Aanpassing We hebben de programmatuur aangepast, zodat er geen uitzondering meer is op de regel "als er geen loontijdvak is, kan er ook geen loonheffing plaatsvinden". Vorderingen en nabetalingen uit het vorige jaar komen niet meer in Grondslagen Aof terecht als het dienstverband in het vorige kalenderjaar is beëindigd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.  Automatische herrekeningen  We hebben een automatische herrekening (09-02) gemaakt om de foutsituatie te herstellen, zichtbaar in MSG. Voor zowel de loonstrook van de medewerker als de hoeveelheid werknemerspremies voor de werkgever heeft de herrekening geen effect. Wel geldt dat loonaangifte melding L2268 wordt voorkomen. 2023-09/12 Grondslagen Aof in uitzonderingsgeval niet correct berekend (2 van 2) (change 4709061) Melding In de tweede uitzonderingssituatie waarin de grondslagen voor Aof (hoog, laag of uitkering) niet correct berekend werden, was de hoeveelheid korting door verlof of ziekteverzuim hoger dan het salaris. In deze situatie werd de Grondslag Aof hoog op 0 gesteld terwijl deze negatief zou moeten worden, conform het handboek loonheffingen 2023 paragraaf 6.2 punt H. uitvoercode omschrijving Situatie - oud Situatie - nieuw 01001 Salaris 4500 4500 01071/01301/01302/ 01441/01442/01443/ 01444/01445 Totaalsom Korting ziekteverzuim en/of verlof -5500 -5500   Totaalsom uitkeringen door ziekte en/of verlof  5000 5000 01557 / 01558 Grondslag Aof hoog  0 -1000 01559 Grondslag Aof uitkering 4000 5000 01874 Afdr Aof hoog 0 -70.5 01893 Afdr Aof uitkering 282 352.5 Aanpassing We hebben de programmatuur aangepast, zodat er wanneer de korting door verlof of ziekteverzuim hoger is dan het salaris, de grondslagen Aof laag, hoog en uitkering op de juiste manier gevuld worden. Voor werkgevers die Aof hoog afdragen heeft deze aanpassing op dit moment weinig effect omdat de hoeveelheid af te dragen Aof premie hetzelfde blijft. Mocht in de toekomst het percentage Aof uitkering gaan verschillen van het percentage Aof hoog, dan zal Gemal de juiste hoeveelheid Aof premies berekenen. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.  Automatische herrekeningen  We hebben een automatische herrekening (09-03) gemaakt, zichtbaar in MSG, om de foutsituatie's te herstellen. Voor de loonstrook van de werknemer veroorzaakt deze herrekening geen verschillen. Als je als werkgever Aof laag premies betaald, kan het zijn dat je iets meer premie Aof laag zult afdragen. Als je als werkgever Aof hoog premies betaald is er geen verschil in premies, omdat er geen verschil zit tussen de premiepercentages voor Aof hoog en Aof uitkering. 2023-09/13 Persoonsnummer wijzigen lukt niet bij medewerkers met meerdere registratienummers (change 4865278) Melding De mutaties om een persoonsnummer te wijzigen bij een medewerker met meerdere registratienummers werden in sommige gevallen afgekeurd met foutcode 178 - Persoon niet opgenomen in bestand. Dit had te maken met het feit dat de controles omtrent het wijzigen van een persoonsnummer erg gecompliceerd zijn en dat er daarom in eerste instantie een afkeuring was ingebouwd in bepaalde situaties. Aanpassing Dit is aangepast. Het wijzigen is nu weer mogelijk, ook in de situaties die eerst werden afgekeurd.  Actie Vanaf deze release is deze functionaliteit weer beschikbaar. We kunnen eerder afgekeurde mutaties niet automatisch alsnog doorvoeren. Je dient deze, indien gewenst, opnieuw vast te leggen.   2023-09/14 Netto-bruto in combinatie met betaald ouderschapsverlof / aanvullend geboorteverlof (change 4579685) Melding Als er een variabele netto-bruto code werd opgegeven in combinatie met betaald ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof, werd de netto-bruto code niet correct gebruteerd en was het uitbetaalde bedrag te laag.  Aanpassing De programmatuur is aangepast en de netto-bruto codes worden nu correct berekend, ook in combinatie met betaald ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof. Er zal niet worden herrekend, maar de programmatuur is per release 2023-09 aangepast. Hier is voor gekozen, omdat de herrekening in het geval dat er alleen betaald ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof is en geen netto-bruto, ook zou leiden tot een loonstaat herrekening, die per saldo geen netto verschil oplevert. Om te voorkomen dat er een groot aantal loonstaten worden gegenereerd die geen netto verschil tot gevolg hebben en daarmee overbodig zouden zijn, is er besloten om niet te herrekenen.  Actie Als er in een vorige periode een variabele netto-bruto is uitbetaald in combinatie met betaald ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof, dan is het advies om in dat geval te checken of deze netto-bruto code juist is gebruteerd. Is dat niet het geval, dan kan je een bruto diversen opgeven met het juiste bruto bedrag.  2023-09/15 Variabel opgegeven fiscale correctie (invoercode 02442 / uitvoercode 01637) tegen bijzonder tarief berekenen (change 4725117) Melding Als er een variabele fiscale correctie werd opgegeven met invoercode 02442, werd voor de loonheffing de tabel gehanteerd. Volgens de inrichting van de uitvoercode, waar de fiscale correctie in berekend is (01637), moet dit tegen bijzonder tarief gebeuren (wgcode 58002 - fiscale afhandeling variabele opgave) Aanpassing De programmatuur is hierop aangepast en de berekening volgt ook voor deze in-/uitvoercode de inrichting volgens werkgevercode 58002- waarde 2 - afhandeling volgens (bijz.) tarief. Actie Voor situaties waarin in 2023 een fiscale correctie doorgevoerd is met een variabele opgave, wordt een automatische herrekening aangestuurd om de berekening via het bijzondere tarief te laten lopen. De herrekening is zichtbaar met reden 09-15 in Mutaties en Signalen Gemal. Verder is geen actie nodig.  2023-09/16 Directe doorbelasting in-en uitvoercode 00672 (change 4864983) Melding Invoercode 00672 BOSV, uitkeringsbedrag was niet ingericht voor directe doorbelasting bij werkgevercode 57012 uitvoercode directe doorbelasting. Dit was voor andere soortgelijke invoercodes, zoals 00639 BOSV doorbetaling, wel gedaan. Daarnaast was het in HR Core Beaufort wel mogelijk om de directe doorbelasting aan te sturen voor rubriek P00672 Bet. ouderschapsverlof uitkering.  Aanpassing Invoercode 00672 BOSV, uitkeringsbedrag is toegevoegd aan werkgevercode 57012 uitvoercode directe doorbelasting met als uitvoercode 00672 BOSV uitkering.  Actie Er is geen actie nodig. Directe doorbelasting voor invoercode 00672 is vanaf 2023-10 mogelijk.    CAO informatie CAO Ambulancezorg 2023-09/17 WG-bijdrage ZKV uit de grondslag arbeidsvoorwaardenbedrag De WG-bijdrage ZKV, ingericht op eindejaarsuitkering 5, zat in de grondslagen van de opbouw en opname van het arbeidsvoorwaardenbedrag (werkgevercodes 55167 en 55168). Dit was onterecht, omdat het een component is die maandelijks wordt uitbetaald en daarmee geen toekomstig loonbestanddeel is. We hebben daarom deze WG-bijdrage ZKV uit de grondslagen gehaald. De uitvoercodes 02258 opbw arbdsvwdnbdr en 02259 opn arbdsvwdnbdr zullen daarmee aangepast worden. De loonaangifte zal aan de hand daarvan ook worden bijgewerkt.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 09-14 in Mutaties en Signalen Gemal. CAO Bestuurders Funderend Onderwijs 2023-09/18 WNT-norm Voor de CAO Bestuurders Funderend Onderwijs waren de bedragen van de WNT-norm (werkgevercode 03150) niet bijgewerkt in januari.  Dit is nu alsnog gebeurd. Er zal geen herrekening plaatsvinden, omdat deze bedragen alleen dienen als hulpmiddel, om te checken of een werknemer op het signaleringsoverzicht van de WNT-norm (signaleringslijst 5) voor moet komen. Update 31/8: deze aanpassing wordt met de release van oktober 2023 doorgevoerd.  CAO Gehandicaptenzorg 2023-09/19 Nieuwe salaristabel Per 2023-09 heeft de CAO Gehandicaptenzorg een nieuwe salaristabel. Het betreft hier alleen verhoging van de bedragen en geen schaalwijzigingen.  Actie Vanaf 5 september kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 38 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO GGZ 2023-09/20 Compensatie pensioenaftopping uit de grondslag arbeidsvoorwaardenbedrag De compensatie pensioenaftopping, ingericht op eindejaarsuitkering 6, zat in de grondslagen van de opbouw en opname van het arbeidsvoorwaardenbedrag (werkgevercodes 55167 en 55168). Dit was onterecht omdat het een component is, dat maandelijks wordt uitbetaald en daarmee geen toekomstig loonbestanddeel is. We hebben daarom deze compensatie pensioenaftopping uit de grondslagen gehaald. De uitvoercodes 02258 opbw arbdsvwdnbdr en 02259 opn arbdsvwdnbdr zullen daarmee aangepast worden. De loonaangifte zal aan de hand daarvan ook worden bijgewerkt.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 09-14 in Mutaties en Signalen Gemal. 2023-09/21 CAO GGZ - Recht Balansbudget niet goed vastgesteld Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding Wij hebben een aantal meldingen ontvangen over het berekende recht Balansbudget in periode 2023-07 of 2023-08. Het recht wordt in ieder geval niet goed vastgesteld indien: De werknemer gedurende 07-2023 uit dienst gaat Er sprake is van een verlofregeling of langdurige ziekte Meerwerk en overwerk in 07-2023 wordt opgeteld bij het recht balansbudget in 08-2023, ook boven 100%. Er kan daardoor een recht van meer dan €500 ontstaan. Bij uurloners wordt gepeild op basis van de geboekte uren in juli in plaats van de gemiddelde uren geboekt in februari t/m juli (gewerkt januari t/m juni).   In 2022 hebben wij speciaal voor dit Balansbudget programmatuur toegevoegd aan Gemal. Het blijkt nu dat deze in 2023 ten onrechte niet meer wordt toegepast, waardoor Gemal rekent met de standaard parameters zoals deze in de CAO ondersteuning zijn vastgelegd. Dit is niet voldoende voor een correcte afhandeling. Oplossing De programmatuur die in 2022 werd gebruikt, wordt weer geactiveerd in de release van september 2023. We passen deze aan, zodat deze ook in toekomstige jaren van kracht blijft. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd om het berekende recht in voorkomende gevallen te herstellen. De herrekening is zichtbaar met reden 09-18 in Mutaties en Signalen Gemal. Dit kan tot gevolg hebben dat een werknemer in de beschreven situaties meer of minder budget toegekend krijgt. Als de werknemer uit dienst is gegaan in 2023-07 of 2023-08 dan heb je het budget reeds uitbetaald. In dat geval kan een vordering of nabetaling na uitdienst ontstaan.  Actie Als je in productie 08-2023 een betaling (bij uit dienst) handmatig wilt corrigeren, dan kun je met invoercode 01004 een afwijkend bedrag opgeven. Je kunt het recht niet corrigeren met invoercode 02612, aangezien het Balansbudget gebruik maakt van de peildatummethode.   2023-09/22 Eenmalige uitkering geschoond Op eindejaarsuitkering 3 stond nog een eenmalige uitkering ingericht op C-niveau. Deze is in mei dit jaar al uitgekeerd en daarom is de inrichting per deze release geschoond.  Actie Er is geen actie noodzakelijk CAO HBO 2023-09/23 Nieuwe CAO 2023-2024: eenmalige uitkering en geboorteverlof Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 april 2023 tot 1 juli 2024.  In de CAO is een eenmalige uitkering in september 2023 opgenomen. In periode 09 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 833,00. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze uitkering zijn: De werknemer moet op 1 september 2023 in-dienst zijn. De hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van de werktijdfactor op 1 september 2023. De uitkering is niet gemaximeerd. De uitkering is niet opgenomen in het arbeidsvoorwaardelijk bedrag t.b.v. de loonaangifte. Werknemers met volledig onbetaald verlof ontvangen geen uitkering. Voor werknemers met een nul-uren contract vindt geen automatische berekening van de uitkering plaats, omdat we niet weten of er op 1 september 2023 gewerkt is. Je dient voor deze werknemers de uitkering handmatig te berekenen en vast te leggen. Voor min-max contracten wordt de uitkering automatisch berekend, gebaseerd op de minimale betrekkingsomvang op 1 september 2023. Als je de betrekkingsomvang in een latere maand met terugwerkende kracht wijzigt, vindt een automatische herrekening plaats. Je kunt ook een eventueel hoger recht naar eigen inzicht bepalen op basis van meer gewerkte uren en voor de verloning een nominaal bedrag opgeven. Uitzendkrachten zijn uitgesloten. Voor Uitzendkrachten vindt wel een automatische berekening van de uitkering plaats, omdat we deze niet kunnen onderkennen. Je dient voor deze werknemers de uitkering handmatig te blokkeren. De aansturing van de uitbetaling van de eenmalige uitkering kun je in Gemal Direct Inrichting terugvinden bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen, bij Definitie uitkering 4. Voor uitzonderingssituaties kun je een afwijkend bedrag vastleggen. De werktijdfactor op peildatum 01-09-2023 wordt in periode 09 door HR Core Education automatisch via component 4647 (invoercode 02853) doorgegeven aan Gemal. Je hoeft hiervoor dus geen actie te ondernemen. De werktijdfactor op peildatum 01-09-2023 kun je in HR Core Beaufort berekenen door, na 1 september 2023 en nadat de aanlevering van periode 08 is afgerond, de functie 160091 Berekenen WTF factor peildatum uit te voeren. Deze functie berekent rubriek P02853 en maakt een salarismutatie aan die wordt doorgegeven aan Gemal. Actie Als je niet aanlevert via HR Core Education, dan kun je zelf invoercode 02853 Werktijdfactor op peildatum opgeven. Tevens, als er sprake is van het onbetaald verlof 100%, kun je de eenmalige uitkering blokkeren (invoercode 01055 waarde 0,01). Geboorteverlof In de nieuwe CAO is afgesproken dat er bij aanvullend geboorteverlof (AGBV) wordt aangevuld tot 100% van het salaris per dag, gemaximeerd op het wettelijk (maximum) dagloon. Dit in plaats van de 70%, die door het UWV wordt betaald. Hiervoor kan werkgevercode 13023 - Toepassen aanvulling bij verlofregeling - gevuld worden met waarde 5 (Toepassen aanvulling op basis van het gemaximeerde dagloon), per 1 juli 2023, bij de verlofregeling waar het AGBV is ingericht.  Helaas kunnen wij dit niet op CAO-niveau inrichten, omdat het AGBV niet op een vaste verlofregeling is ingericht. Je dient deze waarde 5 daarom zelf op W(erkgever)-niveau vast te leggen voor de betreffende verlofregeling. Meer informatie [1] Code CAO = 36 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). 2023-09/24 Inpasnummers 9302 en 9303 niet correct (change 5012507) Het  nagekomen bericht dat de bedragen voor onderwijsassistenten veranderd zijn is gemist. Alsnog zijn de juiste bedragen bij de inpasnummers 9302 en 9303 in de salaristabel opgenomen. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening wordt gekenmerkt met reden 09-20 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Meer informatie 2023-09/25 WNT-norm Voor de CAO HBO waren de bedragen van de WNT-norm (werkgevercode 03150) niet bijgewerkt in januari. Dit is nu alsnog gebeurd. Er zal geen herrekening plaatsvinden, omdat deze bedragen alleen dienen als hulpmiddel om te checken of een werknemer op het signaleringsoverzicht van de WNT-norm (signaleringslijst 5) voor moet komen. Update 31/8: deze aanpassing wordt met de release van oktober 2023 doorgevoerd. 2023-09/26 WNT-norm Voor de CAO MBO waren de bedragen van de WNT-norm (werkgevercode 03150) niet bijgewerkt in januari. Dit is nu alsnog gebeurd. Er zal geen herrekening plaatsvinden, omdat deze bedragen alleen dienen als hulpmiddel om te checken of een werknemer op het signaleringsoverzicht van de WNT-norm (signaleringslijst 5) moet komen. Update 31/8: deze aanpassing wordt met de release van oktober 2023 doorgevoerd. CAO Kinderopvang 2023-09/27 Wijzigingen levensfasebudget Onlangs is er een gewijzigde versie van de CAO Kinderopvang gepubliceerd. Daarin zijn er wijzigingen beschreven wat betreft het levensfasebudget.  Meerdere urensoorten te gebruiken Allereerst mogen nu, naast uren van het verlofbudget, ook extra gewerkte of plus-uren en extra verlofuren van het seniorenverlof worden gebruikt om in het levensfasebudget te stoppen.  Wijziging artikel 7.42b Daarnaast is artikel (7.42b) gewijzigd:  Oud:  De werkgever verdubbelt ieder jaar maximaal de eerste zes uur die de medewerker toevoegt aan haar levensfasebudget. Voegt de medewerker minder dan zes uur toe? Dan verdubbelt de werkgever het aantal uur dat ze inlegt. Nieuw: De werkgever verdubbelt ieder jaar maximaal de eerste zes uur die de medewerker toevoegt aan haar levensfasebudget. Dit geldt bij een voltijdbaan. Werkt de medewerker minder uren? Dan is dit maximum naar verhouding van het aantal uur dat ze werkt. Voegt de medewerker minder dan het maximum aantal uur toe? Dan verdubbelt de werkgever het aantal uur dat ze inlegt. Indexatie Tot slot wordt het levensfasebudget nu de eerste 5 jaar geïndexeerd. Daarna wordt het niet langer geïndexeerd.  Zoals in de release notes van 2023-1/5 al is gemeld, kan een dergelijk budget, in het geval dat het geïndexeerd wordt, niet in Gemal worden ondersteund. Als de uren niet worden geïndexeerd kan het wel in Gemal worden bijgehouden, namelijk in de vorm van een persoonlijk budget. Omdat dit budget een combinatie van beide is, kan het niet worden ondersteund. Wel wilden we middels dit bericht informeren over deze wijziging, zodat je aan de hand daarvan intern de nodige maatregelen kan nemen.  2023-09/28 Eenmalige uitkering In de release notes van 2023-07/20 is de uitbetaling van de eenmalige uitkering voor de CAO Kinderopvang beschreven. We hadden deze uitkering voor de CAO Kinderopvang ingericht in Gemal Direct Inrichting via uitkeringsregeling-3, zodat deze per 2023-07 uitbetaald kon worden. We constateren nu dat in de aansturing van deze uitkering de opbouw en opname ten onrechte geteld was als arbeidsvoorwaardenbedrag ten behoeve van de loonaangifte [1]. Gezien het incidentele karakter had deze uitkering niet meegenomen moeten worden als arbeidsvoorwaarden bedrag ten behoeve van de loonaangifte, waarna het vervolgens doorwerkte in het dagloon dat UWV vaststelt bij uitkeringen. Omdat het bedrag de ene maand als opbouw wordt bijgeteld (uc02258) en de daaropvolgende maand weer als uitbetaling (uc02259) wordt afgetrokken, zal de impact beperkt zijn. We zullen de aansturing alsnog wijzigen. Deze wijziging kan een lager dagloon en daarmee een vordering tot gevolg hebben.  Automatische herrekening Voor de volledigheid zullen we toch een automatische herrekening uitvoeren om de uitkering uit het arbeidsvoorwaardenbedrag te verwijderen. De herrekening is zichtbaar met reden 09-09 in Mutaties en Signalen Gemal. Deze herrekening zal, bij werknemers die in dienst zijn, op de werkgeversstrook een regel met "herrekend vanaf januari" zonder bedrag teweeg brengen. In het bruto - netto traject verandert er tenslotte niets. Voor werknemers die inmiddels uit dienst zijn zal er een lege werkgeversstrook gegenereerd worden.  Meer informatie [1] Zie ook handleiding Gemal, onderwerp ‘Aangifte loonheffingen’ bij ‘2.9 Opbouw en opname arbeidsvoorwaardenbedrag’. 2023-09/29 Eenmalige uitkering niet uitbetaald bij inpasnr 9999 Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In 2023-07 hebben wij conform de CAO een eenmalige uitkering berekend. De specificaties zijn beschreven in release notes 2023-07/20 Wij hebben een melding ontvangen dat de eenmalige uitkering niet is uitbetaald bij werknemers met inpasnummer 9999 minimumloon. Aangezien er slechts één melding is binnengekomen, gaan wij er vanuit dat  de situatie slechts bij een zeer beperkt aantal werkgevers voorkomt. Bovendien is de situatie relatief eenvoudig aan te passen. Daarom hebben we besloten een instructie te leveren.  Met behulp van deze instructie kun je de werknemers met inpasnummer 9999 in 2023-08 alsnog de eenmalige uitkering betalen. Als wij in dit stadium de aanpassing zouden doorvoeren, dan zouden we deze pas per 2023-09 kunnen aanbieden. Actie Indien je werknemers in dienst hebt die onder de CAO Kinderopvang vallen en die je verloont met inpasnummer 9999 (invoercode 02316) dan is deze actie op je van toepassing. In Gemal Direct ga je naar Werkgevergegevens → Eindejaarsuitkeringen –> Eindejaarsuitkering 3. Rechtsonder kies je voor ‘TWK aan’. Je geeft hier 202307 op. Werkgevercode 25407 Code categorie schalen zet je op waarde 4 Stagiaires uitsluiten. Rechtsonder kies je voor ‘opslaan’ In productie 2023-08 herreken je de werknemers met inpasnummer 9999. Je kunt bij deze werknemers invoercode 02475 beginperiode herrekening vastleggen met waarde 1. Ook kun je ervoor kiezen om de gehele instelling te herrekenen zonder verdere selectie. Je legt dan in je salarisafroep werkgevercode 99221 beginperiode herrekening vast met waarde 1. CAO MBO 2023-09/30 Schonen eindejaarsuitkering De inrichting van eindejaarsuitkering 7 is per 2023-09 uit Payroll Gemal verwijderd. CAO Primair onderwijs 2023-09/31 WNT-norm Voor de CAO PO waren de bedragen van de WNT-norm (werkgevercode 03150) niet bijgewerkt in januari. Dit is nu alsnog gebeurd. Er zal geen herrekening plaatsvinden, omdat deze bedragen alleen dienen als hulpmiddel om te checken of een werknemer op het signaleringsoverzicht van de WNT-norm (signaleringslijst 5) voor moet komen. Update 31/8: deze aanpassing wordt met de release van oktober 2023 doorgevoerd. CAO Provincies 2023-09/32 Eenmalige uitkering en arbeidsvoorwaardenbedrag (change 4743772) Onlangs hadden werkgevers en bonden tussentijdse aanvullende afspraken gemaakt op de bestaande CAO. Onderdeel hiervan was een eenmalige uitkering inflatiecompensatie van € 750,00. We hadden deze uitkering voor de CAO Provincies ingericht in Gemal Direct Inrichting via uitkeringsregeling-3, zodat deze per 2023-05 uitbetaald kon worden. Melding We constateren dat in de aansturing van deze uitkering de opbouw en opname ten onrechte geteld was als arbeidsvoorwaarden bedrag ten behoeve van de loonaangifte [1]. Gezien het incidentele karakter had deze uitkering niet meegenomen moeten worden als arbeidsvoorwaarden bedrag ten behoeve van de loonaangifte, waarna het vervolgens doorwerkte in het dagloon dat UWV vaststelt bij uitkeringen. Omdat het bedrag de ene maand als opbouw wordt bijgeteld (uc02258) en de daaropvolgende maand weer als uitbetaling (uc02259) wordt afgetrokken, zal de impact beperkt zijn maar mogelijk leiden tot een verlaagd dagloon bij benadering. We zullen de aansturing alsnog wijzigen.  Automatische herrekening Voor de volledigheid zullen we toch een automatische herrekening uitvoeren om de uitkering uit het arbeidsvoorwaardenbedrag te verwijderen. De herrekening is zichtbaar met reden 09-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Meer informatie [1] Zie ook handleiding Gemal, onderwerp ‘Aangifte loonheffingen’ bij ‘2.9 Opbouw en opname arbeidsvoorwaardenbedrag’. 2023-09/33 Doorbetaling bij BOSV (change 4551449) In de CAO Provincies is opgenomen dat bij het wettelijk betaald ouderschapsverlof de medewerker 100% van het loon ontvangt (met verrekening van de uitkering). ‘Loon’ is hierbij het ruime loonbegrip conform CAO (incl. o.a. salaristoelagen en IKB). We constateren dat de aansturing die hiervoor in Gemal Direct aanwezig is, niet hiermee in overeenstemming is, omdat de medewerker bijvoorbeeld minder VT ontvangt. Daarom gaan we in periode 2023-09 de volgende aanpassingen doen met terugwerkende kracht tot 2023-01: We kiezen ervoor om in de grondslag voor vakantietoeslag (werkgevercode 56001) op CAO-niveau de korting voor wettelijk BOSV - wettelijk ouderschapsverlof (uitvoercode 01302) op 8 te zetten [1]. Hierdoor wordt de opbouw VT niet langer gekort bij BOSV. Hetzelfde doen we voor de grondslagen IKB-1/-2 (werkgevercode 55175, 55176). Daarnaast moeten we aansturen dat nu over de aanvulling BOSV (uitvoercode 00639) ook geen VT of IKB meer hoeft te worden berekend, dus ook die uitvoercode zetten we op 8. Automatische herrekening Om deze situatie te herstellen, zullen we een automatische herrekening uitvoeren. De herrekening is zichtbaar met reden 09-07 in Mutaties en Signalen Gemal. Aandachtspunten Mogelijk heb je zelf al deze of een andere aanpassing gedaan om hetzelfde te bereiken. Wellicht moet je dit dan terugdraaien in het licht van onze aanpassing. De aanpassing BOSV voor de CAO Provincies gold per 2 augustus van vorig jaar. We kunnen geen automatische herrekening of grondslagaanpassing vorig jaar uitvoeren. Bovendien geldt een grondslagaanpassing voor het héle jaar. Een eventuele correctiebedrag vorig jaar, moet je dus zelf vastleggen. Meer informatie [1] GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > uc gr vakantietoeslag. CAO Sociaal werk 2023-09/34 Arbeidsmarkttoelage in uurloon salaris De arbeidsmarkttoelage, die van toepassing is in de CAO Sociaal Werk, had ook opgenomen moeten worden in de grondslag van het uurloon salaris (werkgevercode 55090). Dit hebben we in deze release gedaan.  Let op! Voor uurloners leidt deze wijziging ertoe dat de arbeidsmarkttoelage dubbel wordt betaald als er geen actie wordt ondernomen: eenmaal omdat de toelage het uurloon (en daarmee uitvoercode 01001 salaris verhoogt) en eenmaal omdat de toelage bruto wordt uitbetaald. Voor uurloners dien je daarom, als er recht is op de arbeidsmarkttoelage, het uurloon als nominaal salaris op te geven, inclusief de 1,13% arbeidsmarkttoelage. De toelage zelf dient dan niet meer te worden uitbetaald.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden om het uurloon salaris (uitvoercode 01747) te herrekenen. De herrekening is zichtbaar met reden 09-13 in Mutaties en Signalen Gemal. 2023-09/35 Herrekening ivm salarisverhoging onvolledig Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In release 2023-08 zijn de salarissen in de CAO Sociaal Werk verhoogd naar aanleiding van het nieuwe CAO akkoord. De salarisverhoging gaat in met terugwerkende kracht naar 07-2023. Wij hebben daarom in release notes 2023-08/23 aangegeven dat er een automatische herrekening uitgevoerd zal worden met reden 08-07. Melding Het blijkt dat een enkele werknemer ten onrechte niet herrekend wordt, terwijl wel de CAO of salarisregeling Sociaal Werk wordt toegepast.  Actie Als je de salarisproductie afroept van een instelling waarin één of meerdere werknemers zijn opgenomen met de CAO of salarisregeling Sociaal Werk, dan adviseren wij je zelf collectief te herrekenen. Je weet dan zeker dat de salarisverhoging bij alle werknemers correct wordt doorgevoerd. Om collectief te herrekenen, leg je werkgevercode 99221 beginperiode herrekening vast met waarde 1. 2023-09/36 Herrekening ivm salarisverhoging onvolledig (aanvullend) Zoals in het eerdere community bericht al was vermeld, zijn enkele werknemers ten onrechte niet herrekend met herrekening 08-07. Daarom zal er in deze release nogmaals een herrekening plaatsvinden.  Automatische herrekening De herrekening is zichtbaar met reden 09-19 in Mutaties en Signalen Gemal. 2023-09/37 ORT percentages (change 4912769) Melding In de release notes van 2023-08/23 is bericht over de aanpassing van het percentage ORT op werkgevercodes 08116 Percentage ORT 1 en 08124 Percentage ORT 6.  De reden dat de percentages waren aangepast was de volgende tekst uit het akkoord omtrent de nieuwe CAO: De onregelmatigheidstoeslag wordt in de A-regeling verhoogd: Van maandag tot en met vrijdag steeg het percentage van 20% naar 25%. Voor de vrijdagavond de toeslag van 20% naar 25%. De aanpassing naar 25% voor de twee werkgevercodes was echter onterecht, omdat er nog wel een percentage van 20% beschikbaar moet zijn. Dit is voor het tijdslot van maandag - donderdag tussen 19:00 en 24:00.  Aanpassing Het percentage op beide werkgevercode is weer op 20% gezet.   Actie Het is van belang dat je, naar aanleiding van de tabellen in de CAO, kijkt welke invoercodes je dient te gebruiken. In Gemal zijn de volgende percentages beschikbaar: Percentage Invoercode zonder arbeidsmarkttoeslag Invoercode met arbeidsmarkttoeslag Vastgelegd op wgcode 20% 01031 01060 08116 (zonder toeslag) en 08124 (met toeslag) 25% 01032 01113 08117 (zonder toeslag) en 08125 (met toeslag) 45% 01033 01114 08118 (zonder toeslag) en 08126 (met toeslag) 75% 01034 01115 08119 (zonder toeslag) en 08127 (met toeslag) Automatische herrekening Om de situatie in periode 08 te herstellen, zullen we een automatische herrekening uitvoeren. De herrekening is zichtbaar met reden 09-16 in Mutaties en Signalen Gemal. Let op! Deze herrekening heeft vorderingen tot gevolg.  CAO Voortgetzet onderwijs 2023-09/38 WNT-norm Voor de CAO VO waren de bedragen van de WNT-norm (werkgevercode 03150) niet bijgewerkt in januari. Dit is nu alsnog gebeurd. Er zal geen herrekening plaatsvinden, omdat deze bedragen alleen dienen als hulpmiddel om te checken of een werknemer op het signaleringsoverzicht van de WNT-norm (signaleringslijst 5) voor moet komen. Update 31/8: deze aanpassing wordt met de release van oktober 2023 doorgevoerd. CAO Ziekenhuizen 2023-09/39 ORT doorbetaling in geval van zwangerschap In de nieuwe CAO is de tekst opgenomen: "De zwangere werknemer, die geen diensten meer draait vanwege haar zwangerschap, ontvangt een vergoeding op basis van de gemiddelde ORT over de laatste zes maanden". Wij hebben dit ingericht op afbouwregeling 1.  In de Q&A over de nieuwe CAO die volgde werd als nadere uitleg vermeld: Als de werknemer wél ORT-diensten draait, krijgt zij de ORT aangevuld tot aan de gemiddelde ORT die de zwangere werknemer zes maanden voorafgaand aan moment van ingaan heeft ontvangen. Om die reden hebben wij bij de inrichting aangegeven dat eventuele gedraaide ORT diensten verrekend worden met deze doorbetaling. Dit is gedaan door werkgevercode 08058 Afbouwregeling, verrekening inkomsten op waarde 1 te zetten.  Wij hebben de regeling per 01-01-2023 ingericht, omdat het onderdeel is van de nieuwe CAO met als ingangsdatum 01-02-2023, maar vanaf die maand een referteperiode van een half jaar van toepassing kan zijn. Omdat wij de grondslag van de regeling niet kunnen inrichten over een voorgaand jaar, konden we niet verder terug dan 01-01-2023. Mocht er een werknemer zijn die hierdoor ten onrechte een te korte referteperiode heeft, dan is het advies om zelf een afwijkend gemiddelde op te geven middels invoercode 01702 Afwijkend gemiddelde afbouwregeling 1.  Automatische herrekening Voor het jaar 2023 zal er wel een automatische herrekening plaatsvinden, zodat de uitvoercode 02130 grondslag afbouwregeling 1 wordt gegenereerd voor werknemers. Mocht de regeling dan van toepassing zijn, dan is de grondslag beschikbaar. De herrekening is zichtbaar met reden 09-11 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Als je afbouwregeling 1 al voor een andere regeling in gebruik hebt, raden wij aan om deze "eigen" afbouwregeling te verplaatsen naar één van de andere afbouwregelingen. Leg bij de betreffende werknemers de aangepaste invoercode (03235 voor afbouwregeling 2, 03266 voor afbouwregeling 3 of 03272 voor afbouwregeling 4) vast om de verplaatste regeling weer te activeren. Zet invoercode 01700 weer op 0, zodat de afbouwregeling zwangere werknemer niet langer is geactiveerd bij de werknemer met de 'verhuisde' regeling.  Leg bij werknemers, waarop de afbouwregeling die nu conform CAO is ingericht betrekking heeft, invoercode 01700 (afbouwregeling 1) vast met waarde 2, zodat de nieuw-ingerichte regeling actief wordt bij die werknemer.  Als je afbouwregeling 1 al voor een andere regeling in gebruik hebt en deze over gaat zetten naar een andere afbouwregeling, let er dan op dat bij afbouwregeling 1 alle W-waarden geschoond zijn. Anders zal door deze waarden de inrichting niet werken zoals bedoeld.  Er kan altijd een afwijkend gemiddelde worden opgegeven, middels invoercode 01702 Afwijkend gemiddelde afbouwregeling 1. Zie voor meer informatie de Gemal handleiding in het hoofdstuk afbouwregeling.  Let op! De afbouwregeling kan alleen per 1e van een maand worden opgegeven. Het is voor Gemal namelijk onmogelijk om vast te stellen welke ORT op welke dag van de maand betrekking heeft en daarmee welke ORT verrekend dient te worden met de afbouwregeling. In de praktijk zal het nauwelijks voorkomen dat de 1e van de maand ook daadwerkelijk de juiste ingangsdatum is, deze is immers afhankelijk van het moment dat de werknemer zwanger is. Ons advies is om per de eerste van de volgende maand de afbouwregeling te activeren en voor de eerste (gebroken) maand zelf een bedrag (variabel) vast te leggen met invoercode 01030 ORT. 2023-09/40 AMS invoercode roostertoeslag (correctie op Release notes 2023-08) Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In de release notes van 2023-08/27 hebben we gemeld dat de percentages voor frequentietoeslag en roostertoeslag in de CAO zijn verhoogd. Wij hebben in dit stuk invoercode 01028 benoemd voor de roostertoeslag. Dit moet invoercode 01067 zijn. Zie voor meer informatie het CAO-hoofdstuk van de CAO Ziekenhuizen in de Gemal handleiding.  2023-09/41 Werkgeversbijdrage IZZ-CZ CAO Ziekenhuizen niet bijgewerkt (change 4797448) Melding Voor 2023 was werkgevercode 07297 - IZZ CZ werkgeversbijdrage - ten onrechte niet bijgewerkt. Aanpassing Dit is nu met terugwerkende kracht vanaf 2023-01 wel gebeurd. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 09-06 in Mutaties en Signalen Gemal. Let op! Deze herrekening zal tot vorderingen leiden. 2023-09/42 Bereikbaarheids-aanwezigheidsdiensten (change 4963402) De waarde van werkgevercode 03801 - afronden bruto, voor de invoercodes van de bereikbaarheids-en aanwezigheidsdiensten (00865 t/m 00870) was in de release van augustus incorrect ingericht. De correcte waarde is 0 (niet afronden), maar deze codes waren ingericht met waarde 1 (rekenkundig afronden). Het gevolg was dat alle invoer op hele diensten werd afgerond. Zoals in de release notes van 2023-08 al gemeld was, is dat niet gewenst. Als een dienst langer is dan 12 uur dan wordt dit naar rato toegekend. Een dienst van 15 uur dient daarom bijvoorbeeld te worden opgevoerd als 1,25. Is een dienst echter korter, dan heeft de werknemer wel recht op het volledige bedrag dat zou worden uitbetaald bij 12 uur. Een dienst van 9 uur dient daarom bijvoorbeeld te worden opgevoerd als 1 en niet als 0,75.  Door de incorrecte inrichting was het invoeren van 1,25 niet mogelijk, waardoor dit werd afgerond naar 1 dienst.  Dit hebben we in deze release aangepast.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 09-17 in Mutaties en Signalen Gemal. Let op! Deze herrekening kan zowel vorderingen als nabetalingen tot gevolg hebben.  Actie Als je, naar aanleiding van het community bericht van 14 augustus, werkgevercode 03801 in de salarisproductie van augustus hebt aangepast op W-niveau, is het advies om vanaf deze release weer het C-niveau te volgen. Op die manier zullen eventuele toekomstige CAO-wijzigingen automatisch worden verwerkt. 2023-09/43 Bereikbaarheids-aanwezigheidsdiensten Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Er is gebleken dat werkgevercode 03801 afronden bruto niet correct is ingericht voor de invoercodes van de bereikbaarheids-en aanwezigheidsdiensten (invoercodes 00865 t/m 00870). De waarde van deze werkgevercode was voor die betreffende codes ingericht met de waarde 1 (rekenkundig afronden), maar dit had de waarde 0 (niet afronden) moeten zijn.  Door deze incorrecte inrichting was het invoeren van een aantal diensten met een bedrag achter de komma (bijvoorbeeld 2,25) niet mogelijk, omdat deze invoer werd afgerond op hele diensten.  Omdat de meeste salarisproducties voor augustus al zijn afgeroepen of op korte termijn worden afgeroepen, zullen we in dit geval geen tussentijdse release doen.  Uiteraard zal er in de release van september een aanpassing en een automatische herrekening worden gedaan.  Mocht je de salarisproductie van augustus nog niet hebben gedraaid, dan kan je werkgevercode 03801 voor de betreffende invoercodes op W-niveau op de waarde 0 zetten. Het advies is wel om vanaf de release van 2023-09 weer het C-niveau te volgen, zodat eventuele toekomstige wijzigingen automatisch worden doorgevoerd.  CAO Zorgverzekeraars 2023-09/44 Eenmalige uitkering geschoond Op eindejaarsuitkering 3 stond nog een eenmalige uitkering ingericht op C-niveau. Deze is vorig jaar al uitgekeerd en daarom is deze inrichting per deze release geschoond.  Actie Er is geen actie noodzakelijk 2023-09/45 WNT-norm Vanwege een toekomstige wijziging in het systeem is het van belang dat het wettelijke bedrag voor de WNT-norm op volgnummer 1 staat bij werkgevercode 03150 - norm topinkomen per jaar. Bij de CAO Zorgverzekeraars zijn er echter afwijkende bedragen van toepassing die op de  volgnummers 1 t/m 3 waren ingericht. Deze drie bedragen zijn nu omlaag geschoven naar de volgnummers 2 t/m 4. Op volgnummer 1 is het wettelijke bedrag van A-niveau overgenomen. Deze bedragen hebben als functie het signaleren van werknemers die boven deze WNT norm verdienen. Deze werknemers worden getoond op signaleringslijst 5.  Actie Als je werknemers hebt waarbij je één van de drie CAO-specifieke bedragen op van toepassing wilt laten zijn, dan kan je voor die werknemer een afwijkend volgnummer vastleggen met invoercode 03154 afwijkende norm topinkomen.    Update 31/8: deze aanpassing wordt met de release van oktober 2023 doorgevoerd. Pensioen en uitkeringen 2023-09/46 Jaaropgaaf op IKV-niveau De jaaropgaaf voor Pensioen en uitkeringen zal niet veranderen.    Pensioenfondsen PFZW 2023-09/47 Pensioendata aangeleverd bij werknemer die na de AOW datum in dienst komt Als een werknemer na het bereiken van de AOW-datum blijft werken, maak je een nieuw dienstverband aan. Vanaf de AOW leeftijd bouwt een werknemer namelijk niet langer aanvullend pensioen op en ook gelden er andere fiscale eisen. Voor een volledige instructie kun je de Gemal Handleiding raadplegen, hoofdstuk Bereiken van de AOW-leeftijd. Melding Indien je een nieuw dienstverband aanmaakt voor een werknemer die de AOW-datum reeds heeft bereikt, dan leg je invoercode 02315 Code Pensioenfonds niet vast. Indien je dat per ongeluk toch doet met waarde A (PFZW), dan stelt Gemal deze code automatisch op 0. Gemal bleek dit echter niet te doen in de maand dat het dienstverband werd opgevoerd, maar pas een maand later. Dit had tot resultaat dat over 1 maand toch pensioengegevens werden aangeleverd bij het PFZW. Ook had dit tot gevolg dat Gemal ten onrechte uitvoercode 01555 Indicatie transitievergoeding berekende, terwijl er geen recht bestaat op transitievergoedingen na de AOW leeftijd. Aanpassing Dit probleem is verholpen. Gemal stelt invoercode 02315 Code Pensioenfonds nu altijd direct op 0 als je een werknemer in dienst meldt die de AOW leeftijd heeft bereikt. Herrekening Wij voeren een automatische herrekening uit, waarmee we de pensioenaangifte herstellen en uitvoercode 01555 Indicatie transitievergoeding nulstellen. De herrekening is zichtbaar met reden 09-12 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Er is geen actie benodigd. 2023-09/48 Factuur vrijwillige voortzetting pensioen verlof komt hoger uit dan verwacht (change 4890118) Als een werknemer met verlof gaat, wordt een werknemer vaak gekort in salaris. Dit kan ook consequenties hebben voor de opbouw van het op te bouwen pensioen. Hiervoor kan de werknemer bij het pensioenfonds PFZW 'vrijwillige voortzetting' aanvragen. Na toekenning van deze aanvraag, kan deze vrijwillige voortzetting ook in Gemal aangezet worden, waardoor de af te dragen pensioenpremie voor deze vrijwillige voortzetting berekend wordt en ingehouden bij de werknemer. Deze premie is op de loonstaat en salarisstrook herkenbaar aan uitvoercode 01168 - pensioenpremie tijdens verlof. Deze premie wordt niet afgedragen via de UPA-berichtgeving. De werkgever krijgt meestal na een aantal maanden de factuur gepresenteerd voor deze pensioenpremie.  Melding Dit jaar komen er meldingen dat de berekende pensioenpremie tijdens verlof afwijkt van het bedrag gefactureerd door het PFZW. Op de factuur van PFZW wordt het regelingloon gepresenteerd dat gebruikt is voor de berekening van deze premie en deze is niet terug te voeren op regelinglonen, bekend van loonstaten. Navraag bij PFZW heeft opgeleverd dat PFZW in het reglement opgenomen heeft dat het regelingloon bij vrijwillige voortzetting wordt bepaald, vanuit een referteperiode en dat er een indexatie [1] op plaats kan hebben gevonden. Vooral door deze laatste bepaling, is het gehanteerde regelingloon dit jaar fors hoger dan het regelingloon, bekend van de berekening van de reguliere pensioenpremie. Aanpassing De gehanteerde berekening van PFZW kunnen wij niet automatiseren. Wij kunnen wel een voorlopige inschatting van de in te houden pensioenpremie maken en deze berekenen op uitvoercode 01168 - pensioenpremie tijdens verlof. Dit is vergelijkbaar met de berekening van het dagloon zoals het UWV dit hanteert. Ook daar kunnen wij een benadering maken en als het UWV na een paar maanden het dagloon heeft vastgesteld, kan dit in Gemal worden opgevoerd voor een juiste berekening. Deze berekeningswijze geldt ook voor de berekening van uitvoercode 01168 - pensioenpremie tijdens verlof. De initiële berekening geeft een pensioenpremie bij benadering. Deze pensioenpremie kan aangepast worden in de door PFZW berekende premie door invoercode 01168 - pensioenpremie tijdens verlof op te geven met het bedrag berekend door PFZW. Dit door PFZW berekende bedrag is bekend bij de werknemer, want dit wordt gepresenteerd op de offerte van PFZW, naar aanleiding van de aanvraag voor vrijwillige voortzetting. Het bedrag wordt ook gepresenteerd op de facturen die PFZW verstuurt voor inning van de premiebedragen van vrijwillige voortzetting.  Actie Om de juiste premiebedragen te innen bij de werknemer, zul je, naast het aanzetten van de regeling vrijwillige voortzetting (diverse invoercodes voor diverse verlofregelingen), het uiteindelijk te innen premiebedrag op moeten geven met invoercode 01168 - pensioenpremie tijdens verlof. Meer informatie [1]: PFZW neemt het regelingloon aan het begin van de verlofperiode en telt daar de variabelen PFZW (dit noemen zij ORT) bij op over maand 1 t/m 13, voorafgaand aan de verlofperiode. Jaarlijks in januari wordt dit bedrag geïndexeerd met het Consumentenprijsindex.   Automatische herrekeningen 2023-09/49 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) 09-02 Grondslagen Aof in uitzonderingsgeval niet correct berekend 1 van 2 09-03 Grondslagen Aof in uitzonderingsgeval niet correct berekend 2 van 2 09-04 Verlofuren opgeven met uren per maand bij gebroken tijdvak 09-05 Berekening opslag sociale lasten VT synchroon met uitbetaling VT (change 4735284 ) 09-06 Werkgeverbijdrage CAO Ziekenhuizen 09-07 CAO Provincies - Doorbetaling bij BOSV 09-08 CAO Provincies - Eenmalige uitkering en arbeidsvoorwaardenbedrag 09-09 CAO Kinderopvang - Eenmalige uitkering en arbeidsvoorwaardenbedrag 09-10 Uitvoercode 00985 in dagloon bij benadering 09-11 Afbouwregeling CAO Ziekenhuizen 09-12 Pensioendata aangeleverd bij werknemer die na de AOW datum in dienst komt 09-13 Arbeidsmarkttoelage sociaal werk in uurloon salaris 09-14 CAO ambulancezorg en GGZ - Aanpassing grondslag arbeidsvoorwaardenbedrag 09-15 Variabel opgegeven invoercode 02442 - fiscale correctie verrekenen tegen bijzonder tarief 09-16 CAO sociaal werk -ORT percentages 09-17 CAO ziekenhuizen Bereikbaarheidsdiensten opgave met aantal achter de komma 09-18 CAO GGZ balansbudget 09-19 CAO sociaal werk salaristabel 09-20 CAO HBO salaristabel    
Volledig artikel weergeven
30-08-2023 16:30 (Bijgewerkt op 04-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2338 Weergaven
     [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op 1 augustus 2023.   Mededelingen 2023-08/1 Werknemersbetaling ten onrechte verwerkt als werkgeversbetaling In 2023-01 hebben wij een conversie uitgevoerd voor invoercode 02457 WG/WN betaling uitkering. Deze is beschreven in de Gemal IKV handleiding 2023 4.2.2, 4.3.2 en 4.4.2. Onderdeel van deze conversie was een omzetting van de oude waarde 3 - Na ontslag, werknemersbetaling naar 1 - werknemersbetaling. Het blijkt dat door een technische fout bij deze conversie de waarde intern op 100 is gezet in plaats van 1. Die waarde is onbekend in Gemal en daardoor afgehandeld en gepresenteerd als waarde 0 - werkgeversbetaling. Bij een werknemersbetaling wordt de uitkering rechtstreeks door UWV aan de werknemer betaald. Gemal maakt dat zichtbaar door een kruispost te boeken. De uitkering wordt uitbetaald en vervolgens weer ingehouden middels uitvoercode 01311 Reeds ontvangen. Bij een werkgeversbetaling betaal je de uitkering als werkgever namens UWV aan de werknemer. De inhouding is in die situatie niet van toepassing. Door bovenstaande fout heeft de inhouding van de uitkering niet plaatsgevonden, waar dat wel de bedoeling was.  Deze situatie is alleen van toepassing als een dienstverband reeds in 2022 actief was en in 2023 bleef voortbestaan. Als in 2022 invoercode 02457 was vastgelegd met waarde 3 - Na ontslag, werknemersbetaling, is deze vanaf 2023 afgehandeld als waarde 0 - werkgeversbetaling. Als het dienstverband pas in 2023 is aangemaakt, dan is de waarde wel juist afgehandeld. Automatische herrekening Wij hebben geen meldingen ontvangen over bovenstaande fout situatie, terwijl het bruto verschil aanzienlijk kan zijn en dat al is sinds begin 2023. Wij verwachten daarom dat het aantal foutsituaties in praktijk zeer beperkt is. Om eventuele foutsituaties toch te corrigeren zullen wij een herrekening uitvoeren. Deze herrekening herken je in MSG aan reden 08-03. Let op: Deze herrekening kan vorderingen tot gevolg hebben. Indien je de teveel betaalde uitkering niet wenst te verhalen op je werknemer, kun je invoercode 02457 WG/WN betaling uitkering vastleggen met waarde 0, met terugwerkende kracht tot 01-2023. 2023-08/2 Loonaangiftemelding L1909 ten onrechte getoond in MSG Het bleek dat loonaangiftemelding L1909 in sommige situaties ten onrechte werd getoond in MSG. Deze melding controleert het volgende: Als code soort inkomstenverhouding (invoercode 02893) = 18 wachtgeld van een overheidsinstelling EN code aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) = 18 publiekrechtelijke aanstelling DAN moet indicatie wachtgeld oude regeling zijn aangeleverd Het bleek dat deze ten onrechte naar voren kwam indien je invoercode 02332 code soortloner had vastgelegd met een waarde anders dan 5 of 6 - wachtgeld en tegelijkertijd invoercode 02854 indicatie oude wachtgeldregeling had vastgelegd met een waarde anders dan 1 = 'J'. De indicatie wachtgeld oude regeling wordt in de loonaangifte echter altijd automatisch gevuld, hetzij met waarde 'J', hetzij met waarde 'N'. Melding L1909 zou daarom nooit getoond moeten worden. Met ingang van de deze release is dat ook niet langer het geval. 2023-08/3 Teksten over factureren van herrekeningen in MSG zijn vervallen Al jaren factureren we de Payroll Gemal mutaties op basis van bundels en niet meer door bijvoorbeeld het aantal mutaties van een (eigen) herrekeningen, die in MSG dan werden gemeld. Daarom komen deze teksten zoals: Wordt niet gefactureerd - Wordt gefactureerd ivm eigen herrekening - Wordt gefactureerd in MSG te vervallen.   Vooraankondiging 2023-08/4 Salarisstroken en Jaaropgaven (niet RSM) printen wijzigt vanaf september 2023 Reminder: In de release notes van 2023-07 (onderwerp 3) is een voormelding gedaan van vervallen papieren stroken en jaaropgaven. Graag maken we je er nogmaals op attent om tijdig de gewenste omzetting te doen in de werkgevergegevens. Kijk in je specificatie productie gegevens naar de registratie van werkgevercode 31201 en werkgevercode 10103 of deze wellicht aangepast dienen te worden (naast onze aanpassing). Deze wijziging voeren wij uit in september 2023.   2023-08/5 IZZ zorgverzekering kosten papieren correspondentie IZZ gaat per hoofdverzekerde 1,25 euro in rekening brengen als die er voor kiest om correspondentie op papier te ontvangen. Dit kan leiden tot eventuele verschillen tussen de inhouding en de facturatie. Je kunt dit bedrag desgewenst inhouden middels een invoercode voor netto diversen. Wij zullen geen functionaliteit voor aantal x bedrag opleveren, zoals we deze kennen voor de verzekeringspakketten en de werkgeversbijdrage. Ons advies is om gebruik te maken van de functionaliteit om de IZZ bedragen in te lezen met een incassoborderel en niet langer de aantal verzekerden x bedrag functionaliteit te gebruiken. Zoals aangekondigd in release notes 2023-03/1 zullen wij de IZZ functionaliteit in Gemal laten vervallen, waarbij je op invoercodes een aantal verzekerden vastlegt. De methode waarbij je een incassoborderel inleest blijft bestaan en is veel minder onderhoudsgevoelig. Bovendien wordt daarbij dan de 1,25 meegenomen, waardoor dit bedrag niet tot verschillen leidt.    Gewijzigd en verbeterd 2023-08/6 Toegang Proforma Advanced nu ook vanuit Youforce Professional Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Op veler verzoek hebben wij Proforma Advanced nu ook toegankelijk gemaakt voor de Payroll Professional. Proforma Advanced was een applicatie die binnen het Youforce-domein enkel zichtbaar was voor de manager en medewerker. Vanaf vandaag zal Proforma Advanced ook zichtbaar zijn voor de Payroll Professional. 2023-08/7 Referteperiode toeslagen obv diensttijd (opdracht 4772)  In het geval van doorbetaling van bepaalde componenten bij ziekte of verlof werd dit bedrag aan doorbetaling niet op een correcte manier berekend. Het betreft de volgende vijf componenten: ORT bij ziekte (01035) BRD bij ziekte (01397) OVW bij ziekte (01085) Meerwerk bij ziekte (01190) ORT bij verlof (01100) Doorbetaling bij ziekte In de oude situatie werd deze doorbetaling van ORT, OVW, BRD of meerwerk mede berekend aan de hand van uitvoercode 01769 SV dgn drbt ziek of uitvoercode 02046 Gr urn ziekengeld van de maand waarin ook de gewerkte uren van ORT (02014), OVW (02006), BRD (02009) of meerwerk (02012) werden meegenomen.  Echter worden ORT, OVW, BRD en meerwerk doorgaans een maand achteraf betaald. Hierdoor zou er voor de berekening van de uitvoercodes voor de gemiddelde betaalde ORT, OVW, BRD of meerwerk (02001 (ORT), 02002 (OVW), 02010 (BRD) en 02013 (meerwerk)) rekening gehouden moeten worden met de dagen (01769) of uren (02046) van de maand ervoor. De uitbetaalde ORT in juli hoort bijvoorbeeld doorgaans tenslotte bij de dagen / uren van de maand juni.  Daarom zal er vanaf deze release gerekend worden met de dagen (01769) of uren (02046) van de vorige periode met betrekking tot de gewerkte uren ORT (02014), OVW (02006), BRD (02009) of meerwerk (02012). Voor de maanden vóór augustus, is er voor gekozen om geen wijziging te doen, omdat dit tot kleine verschillen zou leiden, ook voor werknemers die al uit dienst zijn.  Voorbeeld Bij de oude manier van berekenen werd er, zoals gezegd, gekeken naar de dagen (01769) of uren (02046) van de corresponderende gewerkte uren. Hieronder is een voorbeeld van ORT te zien. Bij een referteperiode van 3 maanden werden de maanden 3 t/m 5 bekeken voor zowel uitvoercode 02014 als 01769. Op de nieuwe manier worden de gewerkte dagen (01769) of uren (02046) van een maand eerder genomen, omdat deze dagen corresponderen met de maand waarin de uren daadwerkelijk zijn gemaakt.  Oud:               Huidige periode Maand 1 2 3 4 5 6 7 Uren ORT (02014) 14.88 20.77 11.68 0.00 0.00 0.00 6.30 Dagen (1769) 22.00 20.00 23.00 20.00 23.00 22.00 21.00 Factor (02001) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.52 0.18 Nieuw:               Huidige periode Maand 1 2 3 4 5 6 7 Uren ORT (02014) 14.88 20.77 11.68 0.00 0.00 0.00 6.30 Dagen (1769) 22.00 20.00 23.00 20.00 23.00 22.00 21.00 Factor (02001) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.19   Op de oude manier is uitvoercode 02001 gemiddelde ORT het totaal van 02014 van de maanden maart - mei  (in dit geval 11.68) gedeeld door het totaal aan dagen van maart - mei (23 + 20 + 23 = 66) = 11.68 / 66 = 0.18. Op de nieuwe manier is uitvoercode 02001 gemiddelde ORT het totaal van 02014 van de maanden maart - mei (in dit geval 11.68) gedeeld door het totaal aan dagen van februari - april (20 + 23 + 20 = 63) = 11.68 / 63 = 0.19.  Door deze nieuwe manier van berekenen worden de gewerkte uren (02014 in het geval van ORT bijvoorbeeld) vergeleken met de dagen of uren van de maand waarop ze betrekking hebben. Dit zorgt voor een accuratere berekening.  Daarnaast zorgt dit ervoor dat, als een werknemer halverwege de referteperiode in dienst komt, de eerste maand (waarin doorgaans geen ORT wordt betaald) niet zorgt voor een lager gemiddelde. Uitvoercode 02014 (die in die eerste maand niet aanwezig is) wordt dan vergeleken met de dagen of uren van de maand ervoor en toen was de werknemer nog niet in dienst. In dat geval heeft deze 0 / 0 geen impact op het gemiddelde.    Werkgevercodes 08014 en 08021  Met werkgevercodes 08014 doorbetalen ORT tijdens ziekte en 08021 meer-uren doorbetalen bij ziekte kan worden ingesteld of er voor de meest gebruikelijke instelling voor het vastleggen van ziekte wordt gekozen (één maand achteraf, niet vastgelegd of waarde 2) of dat de referteperiode, en daarmee het groene blok hierboven, als geheel naar links (waarde 3 - twee maanden achteraf) of rechts (waarde 1 - dezelfde maand) schuift.  Werkgevercode 08014 regelt dit voor ORT, OVW en BRD en werkgevercode 08021 voor meerwerk.  Werkgevercodes 08001 en 08011 Met werkgevercodes 08001 code uurloon overwerk en 08011 code uurloon ORT kan worden ingesteld of het uurloon van één periode terug, twee periodes terug of de huidige periode moet worden gebruikt in de berekening. Afhankelijk daarvan zou je de onderste balk van de referteperiode (uitvoercodes 01769 SV dgn drbt ziek of 02046 Gr urn ziekengeld) kunnen laten verschuiven. We hebben dit niet gedaan, omdat een afwijkende instelling op deze werkgevercodes zelden voorkomt. Daarnaast is dit voor de uitvoerbaarheid van de berekening niet mogelijk, omdat er met verschillende werkgevercodes (bijvoorbeeld 08130) een afwijkend uurloon kan worden gekozen. Als je BRD bijvoorbeeld berekent met uurloon ORT, dan zou de referte van de dagen bij ziekengeld BRD anders uitvallen. Dit maakt de gehele verwerking complexer bij het uitvoeren. Het is niet mogelijk om daar dan rekening mee te houden in het bepalen van de referteperiode.  We hebben er daarom voor gekozen om standaard in de berekening de dagen (uitvoercode 01769) en uren (uitvoercode 02046) van één periode eerder dan de gewerkte uren ORT (02014), OVW (02006), BRD (02009) en meerwerk (02012) te bekijken.  ORT bij verlof  Ook bij ORT bij verlof zal er bij de berekening nu rekening gehouden worden met de uren (uitvoercode 02096) van een maand eerder dan de Urn ORT vak. verlof (uitvoercode 02194).  Oude manier:       In dienst         Huidige periode Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 ORT vak verlof (02235) 0.00 0.00 0.00 235.44 284.78 0.00 0.00 57.00 Uurloon ORT (01748) 0.00 0.00 14.18 14.18 14.18 14.18 14.18 14.18 Urn ORT vak. verlof (02194) 0.00 0.00 0.00 16.60 20.08 0.00 0.00 4.02 Gwrkte urn ORT vv (02096) 0.00 0.00 156.00 156.00 170.00 156.00 156.00 179.40 Urn vak. verlof (02195) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Gem.urn ORT uur (02196) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.05 ORT bij verlof (01100) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.90   Nieuwe manier:       In dienst         Huidige periode Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 ORT vak verlof (02235) 0.00 0.00 0.00 235.44 284.78 0.00 0.00 57.00 Uurloon ORT (01748) 0.00 0.00 14.18 14.18 14.18 14.18 14.18 14.18 Urn ORT vak. verlof (02194) 0.00 0.00 0.00 16.60 20.08 0.00 0.00 4.02 Gwrkte urn ORT vv (02096) 0.00 0.00 156.00 156.00 170.00 156.00 156.00 179.40 Urn vak. verlof (02195) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Gem.urn ORT uur (02196) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.06 ORT bij verlof (01100) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.08 Daarnaast hebben we in de berekening van uitvoercode 01100/693 een tussentijdse afronding weggehaald.  De formule (uitvoercode 01100 / 00693 = (uitvoercode 02196 x uurloon ORT) x (uitvoercode 02195 + uitvoercode 02095) gebeurt nu zonder tussentijdse afronding.  Voorbeeld oude situatie: 0,06 (uitvoercode 02196) x 14,18 (uitvoercode 01748) = 0,8508 = 0,85. 0,85 x 100 uur (invoercode 02036) is €85,- Voorbeeld nieuwe situatie: 0,06 (uitvoercode 02196) x 14,18 (uitvoercode 01748) x 100 uur (invoercode 02036) is €85,08,- De kolom “berekening over” op de loonstrook, waar eerst 0,85 werd gepresenteerd, wordt leeg gelaten, omdat anders de gepresenteerde 0,85 niet overeenkomt met de uitbetaalde 85,08.  Referteperiode bij afbouwregeling en eindejaarsuitkering Voor de referteperiodes van de afbouwregeling en eindejaarsuitkering hebben we geen aanpassingen gedaan. Hier waren geen veranderingen noodzakelijk, omdat hier al op een correcte wijze rekening werd gehouden met de indienstdatum. Actie Je hoeft niets te doen. Vanaf deze release worden de genoemde componenten op de nieuwe, bovenstaande manier, berekend.    Opgeloste meldingen 2023-08/8 Teveel tussentijdse jaaropgaven (change 4781494) Melding In release 2023-05 is opgelost dat tussentijdse jaaropgaven ten onrechte niet aangemaakt werden, zie hiervoor: 2023-05/19 Tussentijdse jaaropgaven niet aangemaakt (change 4531670). Helaas is bij het oplossen van deze fout een nieuw probleem geïntroduceerd: de tussentijdse jaaropgaven worden hierna elke maand aangemaakt. Dit geldt alleen voor beëindigde dienstverbanden waarvoor invoercode 02867- afroep tussentijdse jaaropgave met een 1 is opgegeven. Aanpassing De programmatuur is aangepast, zodat de tussentijdse jaaropgave (zoals verwacht) alleen aangemaakt wordt bij het opgeven van een (andere) einddatum bij personen voor wie invoercode 2867 vast opgegeven is met waarde 1. Actie Er is geen actie vereist. 2023-08/9 Aanvulling uitkering niet uitbetaald bij halverwege de maand uit dienst en incorrecte loonheffing (change 4708373) Melding Als een werknemer halverwege een maand uit dienst ging en overging op een uitkering in combinatie met een aanvulling, dan werd deze aanvulling in de eerste maand niet of te laag berekend in het geval de werknemer een garantieloon uitkering had (uitvoercode 01866). Dit had te maken met het feit dat uitvoercode 01001 Salaris als aftrekpost werd gezien voor de aanvulling. De aanvulling werd daardoor verlaagd met het bedrag van uitvoercode 01001 en als de werknemer halverwege een maand uit dienst ging werd de aanvulling verlaagd met het stukje salaris dat de werknemer nog ontving over de laatste maand.  Daarnaast werd er incorrecte loonheffing berekend, omdat er in dit geval van meerdere dienstverbanden met een incorrect aantal gewerkte dagen werd gerekend.  Aanpassing De programmatuur is aangepast. Uitvoercode 01001 Salaris geldt nu niet meer als aftrekpost voor de aanvulling op de uitkering. Daarnaast is de loonheffingsberekening aangepast en wordt de loonheffing nu correct berekend.  Automatische herrekening  Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening wordt gekenmerkt met reden 08-05 in Mutaties en Signalen Gemal. Let op! Deze herrekening heeft eventueel nabetalingen tot gevolg. 2023-08/10 Geen vermelding recht EJU-8 en EJU-9 op de salarisstrook bij de berekeningsgegevens (change 4785535) Melding Op de salarisspecificatie wordt het recht EJU-8 en EJU-9 in kolom 2 en kolom 3 niet gepresenteerd.  Aanpassing De presentatie is alsnog ingericht op algemeen niveau. Werkgevercode 31253 met volgnummer 64 en 65 en werkgevercode 31254 met volgnummer 66 en 67. Actie Mocht je onverhoopt deze volgnummers zelf in gebruik hebben, dan kun je daar een ander volgnummer voor kiezen. 2023-08/11 Onbedoelde wijziging in bestandsnaam loonstaat in CSV formaat [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 3 juli 2023 Update: deze aanpassing is met de juli release doorgevoerd. -- 21 juni 2023 Wij hebben diverse meldingen ontvangen dat de bestandsnaam van de loonstaat in CSV formaat onbedoeld gewijzigd is. Het type productie en jaartal worden daardoor niet langer in de naam van het bestand geplaatst. Met name bij de afroep van meerjarenbegrotingen kan het daardoor onduidelijk zijn welk bestand betrekking heeft op welke jaargang en kan het bestand niet worden ingelezen in Scenario Planning. Inhoudelijk zijn de bestanden overigens geheel correct.   Wij verwachten dit probleem op te lossen in de juli release. Als je vanaf dinsdag 4 juli een nieuwe productie afroept (van enig type) dan is de bestandsnaam weer zoals je gewend was.   Indien je in tussentijd toch dringend gebruik wilt maken van RSP of Scenario Planning, dan kun je zelf de bestandsnaam corrigeren. Hiertoe voeg je het type productie BEG toe halverwege de bestandsnaam en het jaartal gevolgd door een underscore aan het eind van de bestandsnaam. Zie het voorbeeld hieronder. Je kunt in de loonstaat in CSV formaat niet zien voor welke jaargang het bestand bedoeld is. Daarom is ons advies om de bestandsnaam direct aan te passen nadat je de begroting over een specifiek jaar hebt afgeroepen.   Foutieve bestandsnaam Loonstaat_285280001__20230607092819_20   Correcte bestandsnaam Loonstaat_285280001_BEG_20230607092819_2024_ 2023-08/12 Loonstaat in CSV formaat  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. 21 juli 2023 Melding Na het aanpassen van de naamgeving van de loonstaat in CSV(zie community bericht van 21 juni en 3 juli) is er een fout ontstaan bij het aanmaken van de loonstaten CSV. Dit gebeurt zowel bij de loonstaat op IKV als op dienstverbandniveau. Er worden nu meldingen gedaan dat de loonstaat in CSV-formaat niet compleet is.  Vanavond zal dit opgelost worden door een noodfix uit te voeren. Vanaf volgende week kan je een incomplete loonstaat CSV opnieuw afroepen met lijstnummer 4802(dienstverband) of 4803(IKV).   CAO informatie CAO Gehandicaptenzorg 2023-08/13 CAO Gehandicaptenzorg onderhandelaarsakkoord [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 24-07-2023 Het akkoord is inmiddels definitief. Wij hebben de nieuwe salaristabellen nog niet ontvangen. Zodra dat wel het geval is zullen wij informeren in welke release de verhoging zal worden meegenomen. Origineel bericht 29-06-2023 Er is op dinsdagavond 27 juni een onderhandelingsakkoord gesloten omtrent het openbreken en verlengen van de CAO Gehandicaptenzorg.  Het akkoord is nog niet definitief en de eerste salarisverhoging zal plaatsvinden in september 2023. Wij zullen de verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en je informeren wanneer er meer nieuws is. CAO GGZ 2023-08/14 Wijzigingen CAO GGZ Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Salarisverhoging De werkgeversvereniging GGZ heeft ons geïnformeerd dat er een akkoord is over nieuwe salarisverhogingen. De eerste daarvan is per 01-11-2023. Wij hebben deze salaristabellen inmiddels ontvangen en zullen deze in de release van 2023-11 verwerken.  Verhoging slaapdiensten en crisisdiensten Naast de salarisverhoging is er ook een verhoging in de vergoedingen van slaap-en crisisdiensten. Deze gelden ook per 01-11-2023. Wij zullen deze verhoging echter pas in de release van 2023-12 verwerken, omdat de diensten de maand nadat ze zijn gedraaid worden uitbetaald.  Uiteraard zullen wij in de betreffende release notes ook informeren over deze wijzigingen. 2023-08/15 Aanpassing CAO-aansturing pensioenpremie bij langdurig verlof  In de releasenotes van 2023-04 is een vooraankondiging geweest over de inrichting van de vrijwillige voortzetting PFZW bij verlof. zie hiervoor 2023-04/34 Vooraankondiging aansturing vrijwillige voortzetting Pensioen PFZW. Er is nu geconstateerd dat de CAO-inrichting bij langdurig ziek niet correct is. Werkgevercode 13008 is door ons ingericht op 1 - automatische vrijwillige voortzetting met premieverdeling werkgever/werknemer. Dit is niet juist en zal in deze release aangepast worden naar waarde 5 - het verlof heeft geen effect op de pensioenpremie. De gegevens in de aangifte richting PFZW (UPA) waren wel correct. De premie is op de loonstaten en salarisstroken echter opgedeeld in een reguliere premie OP en IP (uitvoercodes 1150 en 1170) en een vrijwillige voortzettingspremie  OP en IP (uitvoercodes 1168 en 1084). Automatische herrekening Wij zullen een automatische herrekening uitvoeren, waardoor alle medewerkers die in 2023 langdurig ziek waren, herrekend worden. Deze kan je herkennen door reden 08-02 in MSG. Het effect van deze herrekening is dat de pensioenpremie bedragen op de uitvoercodes voor vrijwillige voortzetting ingetrokken worden, maar de reguliere pensioenpremies zullen met hetzelfde bedrag verhoogd worden. Voor de IP-premie kan het voorkomen dat het premiebedrag omlaag gaat, waardoor de medewerker een kleine nabetaling krijgt. Actie Je hoeft niets te doen.  CAO HBO 2023-08/16 Akkoord nieuwe CAO 2023-2024 Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Recent heeft de HBO-raad inhoudelijke informatie doorgegeven over de nieuwe CAO HBO. In het akkoord is een salarisverhoging van gemiddeld 7% per 1 juli afgesproken. Tevens is een eenmalige uitkering van 833 euro per 1 september afgesproken. We zullen de salarisverhoging  verwerken in Payroll Gemal per augustus. 2023-08/17 CAO HBO - Nieuwe CAO 2023-2024 Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 april 2023 tot 1 juli 2024. In de CAO is o.a. een salariswijziging per 1 juli 2023 opgenomen. De salaristabel 36 wordt met ingang van 1 juli 2023 aangepast. Tevens is de minimum vakantietoeslag aangepast per 1 juli 2023.  De derde aanloopschaal bij functieschaal 11 is opgenomen met inpasnummer 9419 Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening wordt gekenmerkt met reden 08-10 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Let op: De maximumbedragen zijn aangepast; je moet voor juli bij de betreffende medewerkers een aangepast RSP-percentage opgeven om te komen tot een de juiste verhoging per schaal en een maand later een wijziging doorvoeren ten behoeven van het periodieken indien van toepassing (einde schaal is dit niet nodig). Volg de werkwijze in het principe akkoord. Meer informatie [1] Code CAO = 36 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317).   Aanvulling 26 juli 2023: Hieronder een handreiking om te komen tot het juiste salaris. Omdat er sprake is van zowel een nominaal bedrag als percentage, moet je in bepaalde situaties handmatig de RSP van medewerkers aanpassen.   Wanneer een medewerker in schaal 1 t/m 12 wordt verloond en nog niet op het maximum salaris zit, dan is het nodig om handmatig de RSP aan te passen. Dit komt door het nominale bedrag van 150 euro voor schaal 1 t/m 10 en 100 euro voor schaal 11 en 12 EN de gelijktijdige salarisverhoging met 6,36% voor deze schalen. Daardoor kunnen wij deze aanpassing niet doorvoeren en moet je de RSP zelf beoordelen en aanpassen.   Voor de schalen 13 en hoger hoef je de RSP niet aan te passen. Dit omdat voor deze schalen alleen de salarisverhoging van 6,36% van toepassing is (en niet gelijktijdig een nominaal bedrag).   Je berekent het huidig salaris (van juni) + 100/150 euro en dit tussenbedrag verhoog je met 6,36% (maal 1,0636). Het bedrag is het nieuwe salaris en dat deel je voor het nieuwe maximum salaris van de schaal en voer deze RSP in met invoercode 02513 met ingang van 1 juli 2023   Hieronder wat voorbeelden hoe je tot de gewenste RSP komt:      CAO Kraamzorg 2023-08/18 Salarisverhoging per 1 juli Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Gister, dinsdag 18 juli, is bekendgemaakt dat de werkgevers in de kraamzorg hun medewerkers een structurele loonsverhoging van 3% bieden. Deze verhoging gaat in vanaf 30 juni 23.59u, in de praktijk zal dit zijn vanaf 1 juli 2023. Het originele bericht over de verhoging staat hier: https://bogeboortezorg.nl/3-structurele-loonsverhoging-kraamzorg/ In Payroll Gemal zijn we begonnen met het inrichten van nieuwe salaristabellen met daarin de 3% loonsverhoging. Ons doel is om de nieuwe tabellen voor je beschikbaar te hebben vanaf release 2023-08. Deze release staat gepland voor maandag 31 juli (met beschikbaarheid van de salaristabellen op dinsdag 1 augustus 2023 in zenden en ontvangen). Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening wordt gekenmerkt met reden 08-11 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). CAO MBO 2023-08/19 Akkoord nieuwe CAO 2023-2024 Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Recent heeft de MBO-raad inhoudelijke informatie doorgegeven over de nieuwe CAO MBO. In het akkoord is een salarisverhoging tussen de 13,8% en 6,36% per 1 juli afgesproken. Tevens is een eenmalige uitkering van 1.000 euro per 1 augustus afgesproken. We zullen dit verwerken in Payroll Gemal per augustus. 2023-08/20 CAO MBO - Nieuwe CAO 2023-2024 Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 juni 2023 tot 1 juni 2024.  In de CAO is naast de salariswijzigingen per 1 juli 2023 en 1 januari 2024 ook een eenmalige uitkering in juli 2023 opgenomen. Salarisverhoging per 1 juli 2023  De salaristabel 61 wordt met ingang van 1 juli 2023 aangepast. Tevens is de minimum vakantietoeslag en de uitlooptoeslag aangepast per 1 juli 2023.  De Jeugdschalen J18, J19 en J20 bij de functie 1 t/m 5 zijn vervallen. Eenmalige uitkering in juli 2023 In periode 07 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 1000,00. We hebben de aansturing van de uitkering voor uw CAO ingeregeld als (eindejaars)uitkeringsregeling 7, zie Gemal Direct Inrichting, bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen, bij Definitie uitkering 7. De inrichting van de uitkering kun je daar terugzien en eventueel wijzigen. Voorwaarden uitkering De werknemer moet op 1 juli 2023 in-dienst zijn. Werknemers met een minimumloon en stagiairs zijn uitgesloten voor de berekening. Het uit te betalen bedrag wordt gepresenteerd met uitvoercode 01417 met als tekst Eenmalige uitk 7. De basis is de Werktijdfactor op peildatum (invoercode 02853), zoals deze op 1 juli van toepassing was. Deze wordt doorgegeven door HR Core Education. De werktijdfactor wordt niet begrensd. De diverse verlofregelingen worden gekort, doordat de korting is opgenomen in de grondslag. ABP - het uitkeringsbedrag is pensioengevend en telt dus mee voor het jaarinkomen van 2024. Arbeidsvoorwaardenbedrag loonaangifte - de uitkering wordt niet opgenomen. Actie Je kunt voor een medewerker de uitkering blokkeren door invoercode 01417 met de waarde 0,01 variabel vast te leggen in periode 07, de betaalbaarstelling wordt dan geblokkeerd. Denk aan het deblokkeren als je in het verleden een vorige eenmalige uitkering voor een werknemer in de vaste gegevens hebt geblokkeerd met invoercode 01417. Als je aanlevert met HR Core Beaufort, dan kun je invoercode 02853 desgewenst zelf met de gewenst factor vastleggen, waarmee de uitkering wordt berekend; de uitkering moet worden berekend op basis van de peildatum 1 juli 2023. Bij de vaststelling van de factor moet je zelf rekening houden met eventuele verlaging van de factor door verlof. Als je geen invoercode 02853 aanlevert, rekent Gemal met de maandfactor. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01417 in de journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening wordt gekenmerkt met reden 08-09 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Meer informatie [1] Code CAO = 19 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317). Sector Pensioen en Uitkeringen 2023-08/21 Vervallen registratienummers zijn in periode 01 opgenomen in Extract (change 4519030) Melding In periode 01 worden de gegevens van registratienummers met de indicatie vervallen opgenomen in het Extract. Deze gegevens van een niet meer actief registratienummer veroorzaakt een onterechte Jaaropgave in P&B Core. Aanpassing Voortaan worden deze registratienummers niet meer in periode 01 opgenomen in het Extract. Actie Er is geen actie nodig CAO Sociaal Werk 2023-08/22 CAO Sociaal Werk onderhandelaarsakkoord [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Op 28 juni is er een onderhandelingsakkoord bereikt voor de CAO Sociaal Werk.  Het akkoord is nog niet definitief. Daarover wordt volgende week, 5 juli, een ALV gehouden en ook de vakbonden moeten nog hun definitieve akkoord geven.  De eerste salarisverhoging in het akkoord is per 1 juli 2023. Gezien het feit dat het akkoord nog niet definitief is, kunnen we niet garanderen dat de nieuwe salaristabellen al voor de juli salarisverwerking beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor de andere afspraken in het akkoord. We zullen de ontwikkelingen in de gaten houden en je informeren als er meer nieuws is. 2023-08/23 Nieuwe CAO Sociaal Werk Het onderhandelingsakkoord voor de CAO Sociaal Werk is inmiddels definitief geworden. De volgende wijzigingen zijn van belang voor Gemal: Salariswijziging Per 1 juli 2023 geldt er een nieuwe salaristabel [1]. Deze hebben wij ingericht in Gemal en hiervoor zullen we een herrekening uitvoeren, zie hierna. Minimum vakantietoeslag  Omdat de salaristabel is aangepast is ook het bedrag van de minimumvakantietoeslag gewijzigd. Wij hebben hierop werkgevercode 03206 minimum vakantietoeslag bijgewerkt. Deze wijziging geldt per 1 juli 2023 en zal daarom ook meeliften met de automatische herrekening. Maximum ORT inpasnummer Het maximum uurloon ORT, waartegen de uren ORT worden betaald, is in de nieuwe cao verhoogd van schaal 4, trede 10 naar schaal 5 trede 11. Wij hebben hierop werkgevercode 08214 Inpastabelnummer maximum uurloon ORT en werkgevercode 08224 ORT, afwijkend maximum uurloon inpasnummer bijgewerkt. Deze werkgevercodes gelden respectievelijk voor werknemers met en zonder arbeidsmarkttoeslag.  ORT percentage  In het cao akkoord is beschreven: De onregelmatigheidstoeslag wordt in de A-regeling verhoogd: • van maandag tot en met vrijdag percentage van 20% naar 25%. • voor de vrijdagavond de toeslag van 20% naar 25%. De werkgevercode 08116 Percentage ORT 1 en 08124 Percentage ORT 6 zijn daarop aangepast. De eerste werkgevercode heeft betrekking op werknemers zonder arbeidsmarkttoelage, de tweede werkgevercode heeft betrekking op werknemers met de arbeidsmarkttoelage. Als invoercode 01031 uren ORD (1e percentage) of 01060 Uren ORD wordt opgegeven, wordt per 2023-08 het aangepaste percentage uitbetaald. De verhoging geldt per 2023-07, maar omdat ORT doorgaans een maand achteraf wordt vastgelegd, hebben wij de verhoging verwerkt per 2023-08.  Thuiswerkvergoeding In de nieuwe cao is ook afgesproken dat de thuiswerkvergoeding per 1 juli 2023 naar 2,15 gaat. Dit bedrag is echter op Algemeen niveau al per 1 januari 2023 aangepast naar 2,15 en daar is op C(ao)-niveau nooit van afgeweken.  Wij zullen dit niet gaan corrigeren, omdat dit ook tot vorderingen zal leiden bij werknemers die al uit dienst zijn. Mocht je het teveel betaalde bedrag wel willen terugvorderen, dan kan je bij werkgevercode 03800 Eenheid Bruto/netto diversen de waarde van invoercode 00941 zelf de correcte waarde van januari tot en juni (€2) vastleggen met TWK en een collectieve herrekening aansturen. Let er op dat het bedrag per juli dan weer op 2,15 moet komen te staan. Daarnaast zal dit tot vorderingen over de maand juli 2023 leiden.  Automatische herrekening  Er zal, om de maand juli te herrekenen, een automatische herrekening plaatsvinden. Deze is te herkennen aan reden 08-07 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).   Actie Vanaf 1 augustus kan je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 01 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO VVT 2023-08/24 CAO VVT opengebroken Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 18-07-2023 Het onderhandelingsakkoord is definitief akkoord bevonden. Zoals gezegd is de eerste wijziging die in het akkoord wordt beschreven de salarisverhoging per 01-10-2023. Wij zullen hierover te zijner tijd berichten in de release notes. Oorspronkelijk bericht 22-06-2023 De huidige CAO VVT zou pas aflopen op 31 december 2023. Toch hebben de CAO partijen nu al een onderhandelaarsakkoord bereikt over nieuwe verhogingen van het salaris en de reiskostenvergoeding. De achterban van de partijen moet nog akkoord gaan met het voorstel voordat dit definitief wordt. Actiz heeft ons aangegeven dat de eerste extra salarisverhoging plaatsvindt per 1 oktober 2023. Overige aanpassingen zoals de extra reiskostenvergoeding gaan in per 1 januari 2024. Zoals gebruikelijk wachten wij een definitief akkoord af voordat er aanpassingen in de software worden doorgevoerd. Gelet op de ingangsdatum van de wijzigingen, verwachten wij ruimschoots op tijd de benodigde gegevens in onze software verwerkt te hebben. Bij verdere ontwikkelingen houden we je op de hoogte. 2023-08/25 Uitkering compensatie pensioenaftopping In de cao VVT is een uitkering beschreven als compensatie pensioenaftopping, die onder bepaalde voorwaarden wordt uitgekeerd.  Uitkering over 2022 In april 2023 is de uitkering over 2022 uitbetaald. Deze was ingericht op eindejaarsuitkering 6. Het percentage van die uitkering stond ten onrechte op 6,45% in plaats van 12,9%.  Dit is met terugwerkende kracht aangepast. Daarnaast hebben we eindejaarsuitkering 6 per 2023-08 geschoond, zodat de uitkering niet ten onrechte in 2024 opnieuw tot uitbetaling komt. De uitkering over 2023, die in 2024 wordt betaald, is ingericht op EJU-7 (voor verdere informatie, zie de volgende paragraaf).  Uitkering over 2023 In februari 2024 komt de uitkering over 2023 tot uitbetaling. Deze hebben wij nu al ingericht met eindejaarsuitkering 7, zodat het recht op de uitkering op uitvoercode 01653 zichtbaar wordt gedurende 2023.  Arbeidsvoorwaardenbedrag  Wij hebben nog niet bevestigd gekregen of de uitkering moet meetellen als arbeidsvoorwaardenbedrag. Om die reden hebben wij de uitkering van eindejaarsuitkering 7 uit de grondslagen voor de opname en opbouw van het arbeidsvoorwaardenbedrag gehaald.  Bij Eindejaarsuitkering 6 heeft zowel de opbouw als de opname in het arbeidsvoorwaardenbedrag gezeten. Deze hebben wij echter nog niet aangepast, omdat als de uitkering wel mee moet in het arbeidsvoorwaardenbedrag, wederom een correctie zou moeten plaatsvinden.  Zodra duidelijk is of de uitkering mee moet, zullen wij hierover informeren en de benodigde actie omschrijven. Actie Om de uitkering over 2022 te corrigeren en om het recht van de uitkering over 2023 zichtbaar te laten worden dien je over 2022 te herrekenen. Herrekenen over vorig jaar doe je als volgt: Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2022-01: Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast, zoals Betaaldatum. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202201 in en daarna klik je op OK. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening te zien, waarin je kiest voor de waarde 1. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen CAO Ziekenhuizen en UMC's en salarisregeling 45 (medisch specialisten) 2023-08/26 Afronding grondslag inconveniententoeslag op salarisstrook (change 4723305) Melding  De inconveniententoeslag is een toeslag met als grondslag het fulltime salaris. Op de salarisstrook kon het voor komen dat de presentatie van het fulltime salaris (berekening over) op de regels voor salaris en voor de inconveniententoeslag een cent verschilde.  Dit werd veroorzaakt door een foutieve afronding. Ook de inconveniententoeslag (uitvoercode 1027) werd foutief afgerond. Aanpassing  De afronding is aangepast. Er is voor de medewerkers van de CAO ziekenhuizen en voor medewerkers met salarisregeling 45 een automatische herrekening gemaakt, deze is herkenbaar aan reden 08-04 in MSG.  Actie  Er is geen actie benodigd, de salarisstrook zal nu de juiste bedragen presenteren. CAO Ziekenhuizen AMS 2023-08/27 Akkoord over nieuwe regeling AMS Er is een definitief akkoord over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten. Salarisverhoging en eenmalige uitkering In het akkoord is de salarisverhoging per 01-01-2022 en de eenmalige uitkering die in 2022-12 is uitbetaald bevestigd. Gezien deze wijzigingen reeds zijn verwerkt en uitbetaald, hoeft hier geen verdere actie meer op te worden ondernomen.  Verhoging frequentietoeslag en inconveniententoeslag Met ingang van 01-01-2023 is het percentage frequentietoeslag en inconveniententoeslag verhoogd.    Deze nieuwe percentages kunnen, net als voorheen, worden opgegeven met invoercodes 01027 frequentietoeslag (inconveniënten) en 01028 intensiteitstoelage (inconveniënten).  CAO Ziekenhuizen 2023-08/28 Herrekening 07-10 Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In de release notes van 2023-07/40 is beschreven dat er een herrekening zou plaatsvinden omtrent de aanvulling van het betaald ouderschapsverlof. Echter is deze herrekening per abuis niet uitgevoerd. De herrekening, en daarmee de aanvulling, zal daarom in de salarisverwerking van juli niet zichtbaar zijn.  Als je werknemers die aan de voorwaarden van deze herrekening voldoen zelf om een andere reden herrekent, dan zal de aanvulling wel verschijnen, omdat de aanvulling wel is verwerkt in de programmatuur.  Actie Indien je zeker wilt zijn dat de aanvulling in juli betaald wordt, kun je collectief herrekenen. Dit doe je door werkgevercode 99221 vast te leggen met waarde 1. Oplossing  In de release van augustus zullen de werknemers van de cao ziekenhuizen met betaald ouderschapsverlof alsnog automatisch worden herrekend 2023-08/29 Inrichting bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten In de nieuwe cao is afgesproken dat de vergoeding voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten per 1 juli 2023 een vergoeding per dienst is en niet langer een vergoeding van x/18e van het uurloon. Wij hebben deze wijziging ingericht per 2023-08, omdat deze diensten doorgaans een maand na het draaien worden uitbetaald.  Inrichting We hebben deze diensten ingericht als een bedrag per eenheid. Op werkgevercode 03800 bedrag per eenheid bruto diversen zijn de bedragen per dienst vastgelegd. Je dient met bruto diversen codes het aantal diensten op te geven. We hebben daarvoor onderstaande codes gekozen:  - 00865 = Bereikbaarheidsdienst feestdag - 00866 = Bereikbaarheidsdienst za-zo - 00867 = Bereikbaarheidsdienst overige dagen - 00868 = Aanwezigheidsdienst feestdag - 00869 = Aanwezigheidsdienst za-zo - 00870 = Aanwezigheidsdienst overige dagen Met deze invoercodes dient het aantal diensten te worden opgegeven en de uitbetaling zal op de corresponderende uitvoercode met hetzelfde nummer plaatsvinden.  Let op! De basis voor de berekening van de vergoeding is een dienst van 12 uur. Als een dienst langer is dan 12 uur dan wordt dit naar rato toegekend. Een dienst van 15 uur dient daarom bijvoorbeeld te worden opgevoerd als 1,25.  Is een dienst echter korter, dan heeft de werknemer wel recht op het volledige bedrag dat zou worden uitbetaald bij 12 uur. Een dienst van 9 uur dient daarom bijvoorbeeld te worden opgevoerd als 1 en niet als 0,75.  Wij hebben voor een dergelijke inrichting gekozen, omdat de vergoeding per dienst op deze wijze het meest aansluit op de CAO tekst. De registratie van het werkelijk aantal gewerkte uren is niet noodzakelijk ten behoeve van de loonaangifte. De belastingdienst heeft aangegeven deze diensten te zien als "stukloon" en verwacht derhalve geen verloonde uren. Voormalige vergoeding In de (niet-opgemaakte) volledige cao tekst van de nieuwe cao staat dat, als de voormalige vergoeding hoger zou zijn dan de nieuwe vergoeding, dan de voormalige vergoeding blijft gelden. Daarbij moet voor de voormalige regeling wel naar het uurloon op 31-01-2023 worden gekeken.  Wij hebben de oude inrichting omtrent de bereikbaarheids-en aanwezigheidsdiensten in Gemal wel intact gelaten, maar kunnen niet automatisch ondersteunen dat het uurloon van 31-01-2023 wordt gehanteerd en helaas ook niet automatisch checken welke van de twee regelingen leidt tot een hoger bedrag. Gezien er een verhoging in de salaristabel heeft plaatsgevonden per 01-02-2023, zijn de uurlonen wel gewijzigd en kan deze oude inrichting niet meer gebruikt worden. Indien je het bedrag conform de oude regeling en het oude uurloon wilt uitbetalen, dan dien je dit zelf te berekenen en te boeken op een invoercode voor bruto diversen.  Actie Vanaf deze release dien je bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten met bovenstaande codes op te voeren. Als je nog conform de oude regeling wilt betalen, omdat dit leidt tot een hoger bedrag, kan dat via een bruto diversen code. Notitie De tekst bij de invoercodes die hierboven zijn beschreven is aangepast conform de omschrijving die hierboven staat. De tekst bij de uitvoercodes is nog niet aangepast. Dit zal in de release van 2023-09 gebeuren.  Mocht je in augustus al de juiste tekst bij de uitvoercodes willen hebben, dan kan je dit op W-niveau regelen bij werkgevercode 05999 afwijkende tekst uitvoercode. Het advies is dan wel om in september weer over te gaan op het C-niveau, zodat eventuele volgende wijzigingen ook netjes worden verwerkt.  2023-08/30 Verhoging consignatiediensten De vergoeding voor een consignatiedienst is per 1 juli 2023 verdubbeld. Wij hebben werkgevercodes 08261 t/m 08264 daarom bijgewerkt met de nieuwe percentages per 2023-08, omdat deze diensten doorgaans een maand later worden vastgelegd.  Als je de consignatiediensten inderdaad een maand achteraf uitbetaalt hoef je niets te doen. Als je consignatiediensten in de maand zelf uitbetaalt, dan dien je deze werkgevercodes voor de maand juli met TWK op W-niveau naar de nieuwe waarde te muteren. In augustus is het advies om het C-niveau weer te volgen, zodat eventuele volgende wijzigingen op cao-niveau dan automatisch meegaan.  2023-08/31 Reiskosten De vergoeding per kilometer en de maximale reisafstand is per 1 juli 2023 verhoogd. Wij hebben werkgevercodes 26002 en 26304 hierop aangepast per 2023-08, omdat reiskosten doorgaans een maand achteraf worden vastgelegd.  Actie Als je reiskosten inderdaad een maand achteraf uitbetaald, dan hoef je niets te doen. Als je reiskosten in de maand zelf uitbetaalt, dien je deze werkgevercodes voor de maand juli met TWK op W-niveau naar de nieuwe waarde te muteren. In augustus is het advies om het C-niveau weer te volgen, zodat eventuele volgende wijzigingen op CAO-niveau dan automatisch meegaan.  2023-08/32 Grens recht op ORT In de nieuwe CAO Ziekenhuizen staat dat het recht op onregelmatigheidstoeslag wordt verhoogd van functiegroep 65 naar functiegroep 70. Actie: Er is geen werkgevercode waarop deze grens wordt vastgelegd, dus dien je zelf bij het aanleveren aan Gemal te zorgen dat er geen werknemers met een hogere functiegroep worden aangeleverd met ORT uren.  Wel is het maximum uurloon ORT vastgelegd (werkgevercode 08214), maar deze heeft alleen effect op de hoogte van de vergoeding van de ORT en niet op of de werknemer recht heeft op ORT of niet.  2023-08/33 Aanvulling betaald ouderschapsverlof In de release notes van 2023-07/40 is beschreven hoe we de inrichting hebben aangepast aan de hand van de nieuwe cao, omtrent de aanvulling bij het betaald ouderschapsverlof. Hieronder echter nog enkele aanpassingen en aandachtspunten.  Herrekening 07-10 Zoals in het community bericht vermeld, was deze herrekening per abuis niet verwerkt. Er zal deze maand nogmaals een herrekening plaatsvinden (zie het kopje "automatische herrekening"). Voorwaarden aanvulling In de release notes van 2023-07 waren we vergeten te vermelden dat de conditie voor het krijgen van de aanvulling is, dat de werknemer ten minste 1 jaar werkzaam moet blijven op basis van het contractpercentage waarover de UWV-uitkering en de werkgeversaanvulling is ontvangen. Blijkt dat achteraf niet het geval, dan dient de aanvulling te worden terugbetaald door de werknemer.  Wij kunnen in Gemal niet bijhouden of een werknemer aan die voorwaarde voldoet, het zal immers in de praktijk moeten blijken welke keuzes de werknemer maakt na afloop van het verlof. Daarom is het van belang dat je dit zelf bijhoudt. Als de werknemer (achteraf gezien) geen recht heeft op de aanvulling dien je de aanvulling te blokkeren door invoercode 00639 BOSV (bedrag doorbetaling) vast te leggen met 0,01 met terugwerkende kracht tot het ingangsmoment van het verlof. Afhankelijk van of je het betaald ouderschapsverlof vast of variabel hebt vastgelegd moet je ook invoercode 00639 vast of variabel vastleggen in / vanaf dezelfde periode(s).  Dit blokkeren geldt ook voor werknemers met salaristabel 45 (medisch specialisten). Deze hebben conform arbeidsvoorwaarden geen recht op de aanvulling.  Let op: vaak zal pas na afloop van het verlof blijken welke keuze de werknemer maakt. Dit kan betekenen dat je de aanvulling moet terugvorderen. Werkgevercode 13025 We hebben werkgevercode 13025 Toepassen bedrag bij aanvulling verlofregeling bijgewerkt met het nieuwe maximum maandloon per 1 juli 2023. Dit zal mogelijk leiden tot nabetalingen.  Geen recht op vakantietoeslag en eindejaarsuitkering Over de uitkering heeft de werknemer geen recht op vakantietoeslag of eindejaarsuitkering. Daarom hebben wij uitvoercode 00672 BOSV doorbetaling uit de grondslag VT (werkgevercode 56001) en grondslag EJU (werkgevercode 55135) gehaald.  Let op! Dit kan leiden tot vorderingen over de uitbetaalde vakantietoeslag.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. Deze is te herkennen aan de reden 08-08 in Mutaties en signalen Gemal (MSG).    Pensioenfondsen   Automatische herrekeningen 2023-08/34 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)   08-02 CAO GGZ - Aanpassing CAO-aansturing pensioenpremie bij langdurig verlof 08-03 Conversie 02457 waarde 3 converteren naar waarde 1 08-04 CAO Ziekenhuizen en medisch specialisten - afronding inconveniententoeslag 08-05 Aanvulling op uitkering halverwege de maand uit dienst 08-06 Vervallen 08-07 CAO sociaal werk 08-08 BOSV CAO ziekenhuizen 08-09 CAO MBO nieuwe salaristabel 08-10 CAO HBO nieuwe salaristabel 08-11 CAO Kraamzorg nieuwe salaristabel    
Volledig artikel weergeven
26-07-2023 10:00 (Bijgewerkt op 02-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1719 Weergaven
     [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 4 juli 2023.   Mededelingen 2023-07/1 Payroll Gemal niet beschikbaar op zondag 2 juli [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In verband met een technische update is Payroll Gemal op zondag 2 juli aanstaande de gehele dag niet beschikbaar. Wij hebben deze update bewust gepland op een zondag en buiten de periode dat doorgaans de salarisproducties worden afgeroepen. Hiermee proberen we de overlast te beperken. Op maandag 3 juli vindt de reguliere update van Gemal plaats naar versie 07-2023. Deze update was reeds aangekondigd in de Payroll kalender. Dit betekent dat Gemal ook op maandag 3 juli niet beschikbaar is.    Vooraankondiging 2023-07/2 Beëindiging ondersteuning CAO's Gezondsheidscentra, Bibliotheken en Kunsteducatie In de releasenotes van 2022/08 is door ons aangegeven, dat het onderhoud op de cao’s voor de Bibliotheken en de Kunsteducatie zal worden beëindigd. Deze cao’s zijn sindsdien door ons niet meer bijgewerkt. De cao voor de gezondsheidscentra bestaat al enige jaren niet meer. Het onderhoud daarop is door ons al eerder gestopt. Per 2024 zijn deze drie cao’s niet meer beschikbaar in Gemal en wordt de functionaliteit die onder deze cao’s valt verwijderd. Het gaat hierover de werkgevercode 03002 -Code CAO of invoercode 02317 - afwijkende CAO met waarden 9, 17 of 37. Ook worden de bijbehorende salaristabellen per 2024 geschoond. Het gaat hierover de werkgevercode 03003 -Code salaristabel of invoercode 02314 - code salaristabel met de waarden 10, 11 of 13. Indien je instelling onder een van deze CAO's valt, zal deze per 2024 geconverteerd worden naar geen CAO en zal middels een conversie de C-inrichting van de vervallen CAO naar je eigen inrichting (W-niveau) gekopieerd worden. Als je zelf op enige werkgevercode al een afwijkende waarde had vastgelegd, dan blijft deze natuurlijk staan. Ook de aansturing naar de vervallen salaristabellen zal geconverteerd worden. Indien je voor werknemers een afwijkende CAO code (invoercode 02317) met de vervallen waarde hebt opgegeven of een salaristabel (invoercode 2314) die verwijst naar de vervallen salaristabellen, zullen deze invoercodes verwijderd worden per 2024. Indien je toch gebruik wilt maken van een afwijkende werkgever inrichting voor deze werknemers kun je: Een nieuwe instelling aanmaken waar je de waarden van de vervallen CAO op W-niveau vastlegt. Vervolgens verhuis je de werknemers naar deze instelling. Een eigen CAO aanmaken en deze toepassen bij deze werknemers. Hoe je dat doet lees je in de Gemal handleiding in het hoofdstuk Eigen CAO. Actie: We adviseren je om de Cao-code zelf aan te passen (geen CAO) en alle C-inrichting van de oorspronkelijke CAO op W-niveau toe te voegen, indien je die wil behouden. Hiermee heb je in eigen hand welke inrichting je wilt behouden. Zoals gemeld wordt dit in januari 2024 doorgevoerd; in 2023 heb je nog de tijd om de aansturing te wijzigen. 2023-07/3 Salarisstroken en Jaaropgaven (niet RSM) printen wijzigt vanaf september 2023 In de release notes 2021-11 zijn we gestopt met het printen van (controle) overzichten die vanuit je productie werden aangemaakt met een schoning van de programmatuur erna, beschreven in release notes 2022-05. Het is op dit moment alleen nog mogelijk om salarisstroken en jaaropgaven automatisch te laten printen. Omdat het gebruik van het printen van stroken/jaaropgaven afneemt, was de prijs eerder per geprinte strook aanzienlijk verhoogd omdat de vaste kosten worden verdeeld. Paragon (=PostNL) heeft recent aangegeven dat de printer voor deze producties vervangen moet worden.   Om dit te kunnen doen moeten er ketentesten met hen worden gedaan om na de zomer `van 2023 nog te kunnen printen op (daardoor ook) ander papier. Omdat we ook kijken naar de milieu footprint, willen we toewerken naar zo veel mogelijk digitale beschikbaarheid van de salarisstroken en jaaropgaven.   Daarom hebben we naar de huidige 9 nabewerkingen voor de salarisstrook en jaaropgaven gekeken, in ogenschouw nemend, de afname ervan.   Aanpassing: We gaan met ingang van september 2023 alleen nog de geprinte strook in een envelop leveren. De keuze, of de envelop open of gesloten moet zijn, blijft bestaan. In beide gevallen wordt altijd rechtsboven port betaald op de envelop getoond. De keuze om zelf via port betaald de stroken/jaaropgave te verzenden, blijft daardoor mogelijk.  De jaaropgave (ook de tussentijdse) wordt alleen nog in een gesloten envelop met port betaald op de envelop aangemaakt.  De enveloppen worden altijd als pakketpost naar de werkgever verstuurd.   Over port betaald op de envelop: als je dit wil doen, moet de zending worden aangeboden met een orderformulier, waarop het gewicht van de zending, hoeveel poststukken er worden aangeboden ect. De betaling wordt achteraf met een factuur gedaan. Daarom leveren we voortaan alle print output via port betaald; zodat dit mogelijk blijft. Wanneer je niet met port betaald de stroken en/of jaaropgaven verstuurd, kun je de port betaald enveloppen ook op dezelfde manier blijven verspreiden als voorheen; port betaald heeft alleen zin wanneer dit gebundeld wordt aangeleverd.   Deze aanpassing betekent dat we vanaf dat moment van 9 printverwerkingen, teruggaan naar 3 verwerkingen die geprint kunnen worden via Paragon (PostNL).   Salarisstrook, niet in envelop, aan de ketting met perforatieranden Salarisstrook, niet in envelop, losbladig en zonder perforatieranden Salarisstrook, in open vensterenvelop Salarisstrook, in gesloten vensterenvelop Salarisstrook, in open vensterenvelop met opdruk Port betaald Nederland Salarisstrook, in gesloten vensterenvelop met opdruk Port betaald Nederland Jaaropgave, niet in envelop (ketting) Jaaropgave, wel in envelop (gesloten) Jaaropgave, wel in envelop met opdruk 'Port betaald Nederland' (gesloten) Hoe gaan we de omzetting doen?  Verwerking papieren strook vanaf september 2023 met werkgevercode 31201:   De printbestanden van waarde 0 en 1 worden niet meer verstuurd. Het printbestand van waarde 2 wordt als waarde 4 verwerkt en de omschrijving van waarde 2 wordt gelijk gemaakt aan waarde 4. Het printbestand van waarde 3 wordt als waarde 5  verwerkt en de omschrijving van waarde 3 wordt gelijk gemaakt aan waarde 5. Verwerking waarde 4 en 5 blijven ongewijzigd. Verwerking papieren jaaropgave vanaf september 2023 met werkgevercode 10103:   Het printbestand van waarde 0 wordt niet meer verstuurd. Het printbestand van waarde 1 wordt als waarde 2 verwerkt en de omschrijving van waarde 1 wordt gelijk gemaakt aan waarde 2. Verwerking van waarde 2 blijft ongewijzigd. Hieronder schematisch weergegeven met aansturing:   Actie: Deze aanpassing gaan wij doorvoeren en behoeft geen klantactie. Hoewel de actie door ons wordt uitgevoerd, is het advies om te controleren of de conversie de door jullie gewenste printverwerking oplevert.   De aansturing voor de nabewerking van de stroken doe je met werkgevercode 31201, soort bewerking van de jaaropgaven doe je met werkgevercode 10103. De geselecteerde personeelsleden die je bijvoorbeeld met invoercode 02993 of 02867 kunt doen, hoef je niet te wijzigen.   De keuze van geen envelop naar open of gesloten envelop brengt extra kosten met zich mee. De keuze van een blanco envelop naar port betaald envelop, levert geen extra kosten op.   Let op: wijzig de aansturing papieren stroken (indien wenselijk) tijdig, omdat de stroken niet met een speciale productie kunnen worden afgeroepen en dan alleen nog printen vanuit een pdf, afgeroepen in salaris dossier online, als mogelijkheid beschikbaar is.   Wet en regelgeving 2023-07/4 Wijziging minimumloon   Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2023 verhoogd. Wij hebben in Gemal werkgevercode 03451 Minimumloon per maand bijgewerkt met het nieuwe bedrag. Bedragen in salarisregelingen zijn soms gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Als het minimumloon verandert, veranderen deze bedragen dus ook. Als dit het geval is zal daarover hieronder bij de betreffende cao meer informatie worden gegeven.  Als een werknemer een bedrag onder het minimumloon betaald krijgt, vindt automatisch aanvulling tot het minimumloon plaats, tenzij je dit hebt geblokkeerd [1]. Informatie over het gewijzigde minimumloon voor jouw CAO vind je bij het betreffende onderwerp in deze release notes. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Salarisregeling, algemeen bij 3.4. 2023-07/5 Maximum dagloon Het maximum dagloon is per 1 juli verhoogd. Wij hebben dit in Gemal aangepast bij werkgevercode 07141 Maximum dagloon.      Werkgevercode 07140 Maximum dagbedrag SV berekening wijzigt enkel per januari. Deze wordt in deze release niet aangepast. 2023-07/6 Aanpassing normbedragen jeugd-LIV De criteria voor het jeugd-LIV (tegemoetkoming verhoging minimum jeugdloon) zijn per 1 juli aangepast op basis van het gemiddelde jeugdloon per 1 juli 2023. In de werkgevercodes 03361 t/m 03374 zijn de minimum en maximum uurlonen van de 18 t/m 20 jarige opgenomen. Deze zijn per juli 2023 op algemeen niveau aangepast.   Gewijzigd en verbeterd 2023-07/7 HR Core bestandsnaam kan vanaf nu met 12 posities worden doorgegeven Bij de Klantengroep Pensioen & Uitkeringen was het noodzakelijk dat de bestandsnaam van de Core met meer posities kan worden doorgegeven. Daarom is de werkgevercode 99305 (aanleverend PI-systeem) uitgebreid naar 12 posities zodat het daarin opgegeven runnummer 8 posities lang kan zijn. Met werkgevercode 99305 wordt de bestandsnaam vastgelegd van de aanleverende HR Core. 2023-07/8 Fout in het opvragen fiscaaljaar 2022 opgelost We hebben geconstateerd dat bij het opvragen van het fiscaaljaar over 2022 er in fout zit in het F-bestand. Hier ontbreken de BSN-nummers. Deze omissie was in de juni release verholpen. Opgeloste meldingen 2023-07/9 LKV / LIV wordt niet berekend bij meerdere dienstverbanden (change 4608330) Gemal presenteert bij meerdere dienstverbanden altijd het LoonKostenVoordeel (LKV) of het Lage-InkomensVoordeel (LIV) op het dienstverband met het hoogste registratienummer. De reden daarvan is dat bij samenloop van meerdere LKV's of LKV met LIV, je alleen recht hebt op het hoogste afzonderlijke bedrag (dus de hoogste van de vier LKV's of het LIV). Dat bedrag wordt vastgesteld voor de persoon, dus over alle registratienummers heen. Gemal moet eerst alle registratienummers verwerken, voordat vastgesteld kan worden wat het totaalbedrag per LKV/LIV is en welke de hoogste is. Daarom wordt het totaalbedrag altijd op het dienstverband met het hoogste registratienummer getoond. Melding Geen van de uitvoercodes ten behoeve van de berekening van LKV of LIV werden getoond op de loonstaat; de werknemer ontbrak op het signaleringsoverzicht indien het dienstverband met het hoogste registratienummer niet in aanmerking kwam voor LKV en LIV. Dat kan voorkomen in het geval dat deze niet verzekerd en niet premieplichtig is voor de sociale verzekeringen (invoercodes 02122/02123/02124, Code WW/WIA/ZW zijn niet vastgelegd) of de invoercode voor LKV is niet vastgelegd (invoercode 03184 t/m 03187). Echter in deze situatie werd ten onrechte geheel geen LKV of LIV berekend, ook niet op het dienstverband met het lagere registratienummer. Aanpassing We hebben dit probleem opgelost in deze release. Automatische herrekening Wij voeren een automatische herrekening uit voor alle werknemers met: * Meerdere dienstverbanden * Bij wie tevens een LKV is aangestuurd (met invoercode 03184 t/m 3187), maar geen LKV is berekend * Of bij wie een dienstverband is gestart in 2023 en er geen LIV is berekend Je herkent deze herrekening aan reden 07-05 in Mutaties en Signalen Gemal. Het is mogelijk dat dienstverbanden herrekend worden waarbij ook na herrekening nog geen LKV of LIV berekend is. We hebben de herrekening ruimer moeten toepassen om zeker te zijn dat we alle foutieve situaties herstellen. Let op! De LIV codes worden ook berekend in de situatie dat gedurende het jaar een tweede (of hoger) dienstverband wordt toegevoegd. Gemal signaleert op dat moment dat er een nieuw hoogste dienstverband is en verplaatst de LIV codes naar dat dienstverband, ook in de perioden voor indiensttreding. Dit heeft geen effect op het signaleringsoverzicht, omdat het altijd gaat over reeds verstreken maanden. We kunnen deze situatie niet automatisch herrekenen voor de datum indienst. Als je deze dienstverbanden om een andere reden herrekent, dan kan het zijn dat er een herrekeningsverschil ontstaat op LIV codes voor indiensttreding. Je kunt dit verschil negeren. Actie Er is geen actie nodig 2023-07/10 Aanvulling minimumloon wordt niet goed berekend (change 4617357) Melding Deze melding is een vervolg op een melding 2023-04/13 Minimumuurloon 1ct te hoog (change 4335469) uit de april release. De herrekening die hoorde bij deze melding (04-08) herrekende niet de aanvullingen op het minimumloon. Deze aanvullingen waren ook met een uurloon van 1 cent te veel berekend. Aanpassing We hebben een nieuwe herrekening gemaakt die wel de aanvullingen op het minimumloon herrekenen. Deze aanvullingen zullen daardoor iets lager uitvallen, omdat ze nu berekend worden met een uurloon dat 1 cent per uur lager ligt. Automatische herrekening 07-02 In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. De herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-02 in Mutaties en Signalen Gemal.  Let op! Deze herrekening kan leiden tot vorderingen. 2023-07/11 Waarnemingstoelage wordt niet naar rato berekend bij einde halverwege de maand (change 4559147) Melding Een waarnemingstoelage (uitvoercode 01185) naar rato, met een einddatum halverwege de maand, leverde een te hoge toelage op. Dit kwam omdat Payroll Gemal gedurende de gehele periode met 100% als rato (invoercode 02102) rekende op het moment dat deze met een einddatum halverwege de maand werd opgegeven. Aanpassing We hebben de programmatuur aangepast, zodat de waarnemingsrato (invoercode 02102) correct wordt verwerkt wanneer deze een einddatum halverwege een periode heeft.  Automatische herrekening 07-03 In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. De herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Alle dienstverbanden die in 2023 een waarde op uitvoercode 01185 Waarnemingstoelage hebben worden herrekend. Let op! Deze de herrekening kan leiden tot vorderingen.   CAO informatie CAO Aan de Slag 2023-07/12 Minimumloonaanpassing Voor de CAO Aan de Slag hebben we - naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon - de bedragen bij schaal 1 trede 3, schaal 2 trede 2 en schaal 3 trede 1 met het minimumloon vastgelegd. Actie Vanaf 4 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Betreft in Gemal CAO code 84, werkgevercode 03002 en code salarisregeling 84, werkgevercode 03003. Meer informatie [1] Code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 84. CAO Gemeenten/SGO 2023-07/13 Minimumloonaanpassing In de salarisregeling voor gemeenten hebben we de Participatieschaal A, ten behoeve van de banenafspraak, aangepast aan de wijziging van het minimumloon [1]. Actie Vanaf 4 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 34 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-07/14 Uitbetaling thuiswerkvergoeding SGO in mei 2023 (change 4718035) Melding De thuiswerkvergoeding (uitvoercode 00941 en 00942) in de maand mei werd door Payroll Gemal te hoog berekend. Dit was nog een gevolg van het op het laatste moment besluiten de verhoging van thuiswerkvergoeding een maand later in te laten gaan. Voor de CAO Gemeenten is dit wel gedaan, de CAO SGO is daarbij vergeten. Aanpassing We hebben de inrichting aangepast en de verhoging gaat nu per juni 2023 in. Automatische herrekening 07-08 In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. De herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Alle dienstverbanden die in 2023 een waarde op uitvoercodes 00941 en/of 00942 hebben worden herrekend.  Let op! Deze herrekening kan leiden tot vorderingen. 2023-07/15 Waarnemingstoelage januari onjuist berekend CAO Gemeenten/SGO (change 4708269) Melding Waarnemingstoelagen (uitvoercode 01185) in de maand januari werden door Payroll Gemal te hoog berekend. Dit was nog een gevolg van de ingangsdatum van de nieuwe CAO met ingangsdatum op 2 januari. Het waarnemingssalaris werd niet samengesteld met 1/31ste oude salaris en 30/31ste nieuwe salaris, maar met 31/31ste nieuwe salaris en werd daardoor te hoog bepaald. Het eigen salaris was wel conform CAO met ingangsdatum 2 januari bepaald, maar omdat het waarnemingssalaris te hoog was bepaald, werd ook de waarnemingstoelage te hoog. Aanpassing We hebben de programmatuur aangepast en we stellen nu het waarnemingssalaris in de maand januari vast door 1/31ste te nemen van het waarnemingssalaris van de oude CAO, en 30/31ste van het waarnemingssalaris van de nieuwe CAO Automatische herrekening 07-03 In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. De herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Alle dienstverbanden die in 2023 een waarde op uitvoercode 01185 Waarnemingstoelage hebben worden herrekend. Let op! Deze de herrekening kan leiden tot vorderingen. CAO GEO 2023-07/16  Wijziging garantieschaal met ingang van 1 juli 2023 Met ingang van 1 juli 2023 zijn de inpasnummers 700 tot en met 705 aangepast in verband met het gewijzigd minimumloon. Actie Vanaf 4 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO GGZ 2023-07/17 Minimumloonaanpassing De bedragen met de inpasnummers 9416 t/m 9421 en 9430 t/m 9434 zijn, naar aanleiding van het verhoogde minimumloon, aangepast.  Actie Vanaf 4 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 40 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Huisartsenzorg 2023-07/18 Minimumloonaanpassing De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling huisartsenzorg zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9001 t/m 9004 en 9011 uit de schalen 1 en 2 en de bedragen voor de leerlingen (inpasnummers 9100, 9101 en 9102). Actie Vanaf 4 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.  Meer informatie [1] Code salarisregeling = 32 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Jeugdzorg 2023-07/19 Minimumloonaanpassing De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling sociaal werk zijn aangepast. Dat betreft de salarisbedragen voor in- en doorstroombanen (salarisschaal 0201) en voor garantiebanen (salarisschaal GARB).  Daarnaast zijn de laagste inpasbedragen opgehoogd naar het nieuwe minimumloon. Het betreft de onderste drie treden in de schalen 1 en 2 en de laagste treden van schaal 3.  Actie Vanaf 4 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 37 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Kinderopvang 2023-07/20 Eenmalige uitkering We hebben de eenmalige uitkering in juli ingericht op Eindejaarsuitkering 3. In de CAO kinderopvang wordt deze eenmalige uitkering als volgt beschreven: A. Is de medewerker op 1 juli 2023 in dienst? Dan krijgt zij in juli 2023 een eenmalige uitkering van € 525 bruto bij een voltijds dienstverband van 36 uur. Werkt zij gemiddeld minder of meer uur dan 36 uur per week? Dan krijgt zij de eenmalige uitkering naar verhouding van het aantal uur dat ze gemiddeld werkt. B. Over de eenmalige uitkering wordt geen pensioen opgebouwd. En ook geen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.  C. Heeft de medewerker in januari 2023 een gratificatie ontvangen? Dan wordt het bedrag van de gratificatie afgetrokken van de eenmalige uitkering. Het bedrag dat wordt afgetrokken is maximaal € 300 bij een voltijds dienstverband van 36 uur. Werkt zij gemiddeld minder uur per week? Dan is dit bedrag naar verhouding van het aantal uur dat ze gemiddeld werkt.  Acties en opmerkingen bij onderdeel A Actie: Als je de uitkering wilt blokkeren kan je invoercode 01099 variabel vastleggen in 2023-07 met waarde 0,01. Actie: Als je een afwijkend bedrag wil opgeven kan je dit bedrag variabel opgeven in 2023-07 met invoercode 01099 Opmerking: Als een medewerker gedurende de maand juli meer of minder gaat werken heeft dat geen invloed op de hoogte van de gratificatie. De werktijdfactor die geldt op 1 juli 2023 is bepalend voor de hoogte. We berekenen geen gemiddelde werktijdfactor over de maand juli. Acties bij onderdeel B Als je zelf op werkgeverniveau uitvoercode 01099 Eenmalige uitk 1 aan de grondslag van één of meerdere eindejaarsuitkering(en) hebt toegevoegd, verwijder deze dan. Op CAO niveau hebben wij dit reeds gedaan. De uitvoercode 01099 stond namelijk nog ten onrechte in grondslag 55135 (eindejaarsuikering). Als je zelf op werkgeverniveau uitvoercode 01099 Eenmalige uitk 1 aan grondslag 56001 Uitvoercodes in grondslag vakantietoeslag hebt toegevoegd, verwijder deze dan. Op CAO niveau hebben wij dit reeds gedaan. De uitvoercode 01099 stond namelijk nog ten onrechte in grondslag 56001 (vakantietoeslag). Acties bij onderdeel C Omdat de gratificatie in januari 2023 een advies was en geen overeengekomen CAO-afspraak, was deze niet ingericht in Payroll Gemal op CAO-niveau. Mocht je de in de CAO genoemde gratificaties hebben uitbetaald en reeds gebruik gemaakt hebben van Eindejaarsuitkering 3, met een uitbetaling op uitvoercode 01099, dan wordt deze uitbetaling automatisch verrekend met de uitbetaling in juli door herrekening 07-06. Je hoeft dan zelf geen actie meer te ondernemen. Mocht je eerder dit jaar de in de CAO genoemde gratificaties hebben uitbetaald en destijds geen gebruik hebben gemaakt van Eindejaarsuitkering 3 / uitvoercode 01099, dan adviseren we om deze stappen te doorlopen: 1) draai een rapportage om te achterhalen wie eerder dit jaar een gratificatie heeft ontvangen; 2) boek met terugwerkende kracht voor alle medewerkers uit de rapportage, die op 1 juli nog in dienst zijn, de betaalde gratificatie terug met een collectieve mutatie van 0. We raden deze manier van werken aan, zodat je niet per medewerker het nieuwe bedrag van de eenmalige uitkering hoeft te berekenen. De medewerkers ontvangen in juli het volledige bedrag waar ze recht op hebben vanuit de door ons ingerichte Eenmalige uitkering 3. Opmerkingen over uurloners en werknemers met een min-max contract Uurloners en werknemers met een min-max contract krijgen een percentage van de gratificatie gelijk aan hun gemiddelde werktijdfactor van de 3 maanden voorafgaand aan juli 2023.  Gemal houdt in deze referteperiode rekening met de uitbetaalde uren. De gewerkte uren van de periode april, mei en juni worden uitbetaald in de maanden mei, juni en juli. Daarom berekenen we het percentage van de gratificatie voor uurloners en min-max contractanten op basis van de uitbetaalde uren in mei, juni en juli (periode 5, 6 en 7) CAO Kraamzorg 2023-07/21 Minimumloonaanpassing De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling Kraamzorg zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 5116 t/m 5121. Actie Vanaf 4 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 81 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Onderwijs 2023-07/22 CAO MBO - Minimumloonaanpassing Naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon per 1 januari, zijn de schaalbedragen in salaristabel 61 voor de Participatiebanen aangepast. Tevens bij inpasnummer 8999. 2023-07/23 CAO PO - Minimumloonaanpassing Naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon per 1 januari, zijn de schaalbedragen in salaristabel 65 aangepast. Het betreft de volgende inpasnummers 0001, 0002 ,0008, 0009, 0016, 0025, 0036, 0700, 0701, 0707, 0708, 0715, 0730 t/m 0733, 0900, 0901 en 9999. 2023-07/24 CAO VO - Minimumloonaanpassing Naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon per 1 januari, zijn de schaalbedragen in salaristabel 63 en 64 aangepast. Tevens bij de inpasnummers 9610 en 8999. CAO Provincie 2023-07/25. Minimumloonaanpassing Voor medewerkers met een arbeidsbeperking is in de CAO salarisschaal A opgenomen als schaal PA-A, met anciënniteit 00 en als bedrag 120% van het minimumloon met inpasnummer 8400. We hebben het bedrag aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Actie Vanaf 4 juli kun je de gewijzigde salarisregeling 28 downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Salarisregeling Provincie (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 28 CAO Rijkspersoneel 2023-07/26 Minimumloonaanpassing De de salaristabel voor de CAO rijkspersoneel [1] zijn de bedragen van schaal PART voor arbeidsbeperkten aangepast, conform de wijziging minimumloon per 1 juli. Actie Vanaf 4 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Salarisregeling Rijkspersoneel (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 13 CAO Sociaal werk 2023-07/27 Minimumloonaanpassing De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling sociaal werk zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9200 t/m 9213 en inpasnummer 9220. Actie Vanaf 4 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 01 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Sociale Werkvoorziening (WSW) 2023-07/28 Aanpassing salarissen en minimumloonaanpassing Met ingang van 1 juli zijn de bedragen voor de CAO WSW aangepast, naar aanleiding van een afgesproken salarisverhoging van 3,13% die hier is gepubliceerd. Ook met ingang van 1 juli zijn de bedragen voor de WSW [1] aangepast, naar aanleiding van de aanpassing minimumloon. Aandachtspunten hierbij: Voor de bedragen waarbij in de loontabel is vermeld 'WML', nemen we in Gemal het nieuwe wettelijk minimumloon op.  Voor vermelde bedragen in de loontabel, die nu onder het nieuwe WML komen, vindt in Gemal automatisch aanvulling tot dit nieuwe WML plaats. In onze voorgaande publicatie in 2023-01/63 hadden we geschreven dat we de jeugdtreden zouden verwijderen. De werkgeversvereniging publiceert deze immers niet meer, omdat ze niet meer voor kunnen komen door de teruglopende populatie van de doelgroep. Deze aanpassing hebben we nu nog niet doorgevoerd. We informeren je tijdig hierover wanneer we dit gaan doen. Actie Vanaf 4 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] WSW code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02317) = 08, code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 06. CAO UMC's 2023-07/29 Minimumloonaanpassing De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling UMC’s zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9150 t/m 9158. Actie Vanaf 4 juli kun je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 33 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Veiligheidsregio 2023-07/30 Minimumloonaanpassing In de salaristabel voor de CAO Veiligheidsregio [1] zijn de bedragen aangepast, conform de wijziging minimumloon per 1 juli. Actie Vanaf 4 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Salarisregeling Rijkspersoneel (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 82 2023-07/31 Uitvoercode 02230 ABP stat.per.grsl en 02231 ABP stat.verschil, nav CAO wijziging twk 2-1-23 Veiligheidsregio (change 4665018) Melding In de releasenotes van mei 2023 is bij onderwerp 2023-05/34 Arbeidsvoorwaardenakkoord beschreven bij onderdeel 2 - Invloed van salarismaatregelen op pensioengevend inkomen, de doorwerking naar het pensioengevend inkomen. Daarin wordt beschreven dat wanneer een toelage (eindejaarsuitkering) na 1 januari start of wijzigt met twk in januari, er geen doorwerking naar het pensioen van volgend jaar van toepassing is. Een klantmelding geeft aan dat dit niet in alle gevallen voor de toelagen correct is gegaan en dat er soms onterecht een waarde in uitvoercode 02231 ABP stat.verschil is aangemaakt. Wanneer een wijziging van de eindejaarsuitkering per 2 januari 2023 is ingegaan, mag op uitvoercode 02231 daardoor geen waarde zijn vastgelegd en ook geen doorwerking zijn naar het productloon 2024. De salarissen (Salarisregeling 2, 34 of 82) die in mei met ingang van 2 januari zijn berekend, zijn correct aangepast en leiden niet tot een waarde in uitvoercode 02231. Aanpassing Ook voor de toelagen, wanneer deze na 1 januari zijn aangepast, leiden niet meer tot een waarde in uitvoercode 02231 en hebben we tegengeboekt. De waarde op de loonstaat in de januari maand (kolom) wordt daardoor aangepast. Als er een andere toelage wel vanaf peildatum 1 januari is opgevoerd met twk, dan moet er wel een waarde in uitvoercode 02231 op de loonstaat zichtbaar zijn. De aanpassing leidt niet tot een berekening verschil in het salaris. Uitvoercode 02231 wordt immers gebruikt voor de doorwerking van een salaris of toelage naar het volgend jaar. Automatische herrekening 07-09 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 07-09 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) Actie Er is geen aanpassing nodig, tenzij er al handmatig is gecorrigeerd. Het is mogelijk om handmatig uitvoercode 02231 te corrigeren met invoercode 03236. Als je dat gedaan hebt, moet je beoordelen of deze aanpassing betrekking had op de fout hierboven gemeld en of deze ongedaan gemaakt moet worden. In MSG kun je snel controleren of een wijziging met invoercode 03236 is doorgevoerd. CAO VVT 2023-07/32 Bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten In januari 2023 is de vergoeding van bereikbaarheids/consignatie- en aanwezigheidsdiensten gewijzigd. Er wordt nu een vergoeding per uur uitbetaald. Dit is ingericht met de functionaliteit bedrag per eenheid (zie release notes van 2023-01/72). Echter waren sommige werkgevercodes nog niet goed ingericht voor de nieuwe uitvoercodes die nu voor de uitbetaling worden gebruikt. Voor de uitvoercodes 00865 t/m 00868 zijn de werkgevercodes 58002 fiscale afhandeling variabele opgave, 58006 sortering salarisspecificatie, 58019 cum uitvoercode 1, 58021 categoriecode people analytics, 55080 uitvoercodes in grondslag toetsing minimumloon, 55082 uitvoercodes in grondslag vaste looncomponenten, 55173 uitvoercodes in grondslag ziekengeld BRD en 55391 uitvoercodes in grondslag transitievergoeding vast nu gelijkgesteld aan de inrichting van de uitvoercodes van de oude inrichting (01057 t/m 01059).  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 07-07 Actie Je hoeft niets te doen. Het zou kunnen dat deze herrekening vorderingen danwel nabetalingen tot gevolg heeft. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een transitievergoeding, die je zelf hebt opgevoerd en al is uitbetaald, hoger had moeten zijn of dat er nog een nabetaling ziekengeld BRD ontstaat.   2023-07/33 Minimumloonaanpassing De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregelingen van de cao VVT zijn aangepast. Dit betreft de salarisregelingen 12, 15 en 39. Salarisregeling 15 (hoofdsalarisregeling) Voor salarisregeling 15 zijn de inpasnummers 9116-9121, 9410-9414, 9200-9205 en 8001-8006 aangepast. Dit betreft de schalen 17, 100 en WMJL. Daarnaast zijn de laagste zes inpasnummers (9001 - 9006) opgehoogd naar het nieuwe minimumloon. Dit heeft effect op de eerste twee treden van schaal 15.  Salarisregeling 12 (Oude IMF bedragen) De laagste vijf inpasnummers (9001 - 9005) zijn opgehoogd naar het nivo van het nieuwe minimumloon. Dit heeft effect op de eerste vijf treden van schaal 1 en de eerste drie treden van schaal 2.  Inpasnummer 9005 is met 14ct naar beneden bijgesteld. Wij hebben dit nagevraagd bij de werkgeversvereniging, maar dit is correct. Het heeft te maken met de manier van berekenen en het minimum uurloon.  Salarisregeling 39 (Oude garantieregeling V&V) De laagste zes inpasnummers (9001 - 9006) zijn opgehoogd naar het nivo van het nieuwe minimumloon.  Actie Vanaf 4 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 15, 12 en 39 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Waterbedrijven 2023-07/34 Minimumloonaanpassing De salaristabel is aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Voor de CAO waterbedrijven is dit in het kader van de Participatiewet bij schaal PART [1] aangepast. De betreffende bedragen hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het wettelijk minimumloon. Actie Vanaf 4 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 22 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Waterschappen 2023-07/35 Salarisaanpassing met 2,5% Met ingang van juli 2023 zijn de salarissen met 2,5% verhoogd en zijn ook de aan het minimumloon gerelateerde bedragen aangepast. Actie Vanaf 4 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code CAO = 29 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317), code salarisregeling =29 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Ziekenhuizen 2023-07/36 Minimumloonaanpassing De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon zijn voor de salarisregeling Ziekenhuizen zijn aangepast. Het betreft de inpasnummers 9416 t/m 9421.  Actie Vanaf 4 juli kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 35 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-07/37 Wijziging reiskosten en beschikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten In het onderhandelingsakkoord is ook een wijziging beschreven omtrent reiskosten en beschikbaarheids/consignatie- en aanwezigheidsdiensten. We hebben deze in deze release echter nog niet bijgewerkt. Hieronder beschrijven we waarom: Reiskosten Wat betreft de reiskosten is beschreven dat per 1 juli een hoger bedrag per kilometer zal gelden. Echter is het nog niet duidelijk wat de ingangsdatum is voor de maximale reisafstand. Ook telt voor de wijziging mee, dat reiskosten die gedeclareerd worden, pas in augustus aangeleverd worden. We willen bij de wijziging graag beide componenten kunnen aanpassen en daarom hebben we besloten om te wachten tot er duidelijkheid is voordat we de aanpassingen doen.  Beschikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten Wat betreft de beschikbaarheids/consignatie- en aanwezigheidsdiensten is het zo dat de vergoeding van de diensten die in juli worden gedraaid in augustus worden uitbetaald. Daarom zullen we de wijzigingen omtrent deze diensten in de release van 2023-08 doorvoeren.  2023-07/38 Onkostenvergoeding co-assistenten Per 1 juli hebben co-assistenten recht op een onkostenvergoeding van €150,-. per maand in plaats van €100.  Actie Je dient het bedrag, dat je aan je co-assistenten uitbetaald, aan te passen naar het nieuwe bedrag.  2023-07/39 Generatiebeleid Het generatiebeleid heeft met de nieuwe cao een verplicht karakter gekregen. De toelage die de werknemer ontvangt om het verschil tussen het gewerkte percentage en het betaalde percentage te overbruggen wordt berekend over de grondslag generatiebeleid (werkgevercode 55058). Deze hadden wij al op A-niveau (minimaal) ingericht. Mocht je extra componenten in deze grondslag willen, dan dien je deze zelf aan de grondslag toe te voegen.  Het generatiebeleid leg je vast door bij de deelnemende werknemers vast te leggen Het parttime% waarvoor de werknemer nog werkt (invoercode 02404) Het percentage waarover de werknemer niet meer werkt, maar waarover wel een toelage wordt betaald (invoercode 00695) Het percentage waarover de werknemer niet werkt en niet betaald wordt, maar waarover wel vrijwillig pensioen wordt opgebouw (invoercode 03188) Hoe je deze codes gebruikt en hoe de verdere berekening werkt, is beschreven in het hoofdstuk "generatiebeleid" van de Gemal handleiding. Voor de CAO Ziekenhuizen geldt het onderdeel 'Methode verlagen arbeidscontract en toelage'.  2023-07/40 Aanvulling betaald ouderschapsverlof Aanvulling tot 100% In het akkoord van de nieuwe cao ziekenhuizen staat over het betaald ouderschapsverlof: "aanvulling op de wettelijke ouderschapsverlof uitkering: een aanvulling tot 100% van het salaris met als maximum het maximumdagloon".  Wij hebben dit op C(ao)-niveau ingericht door werkgevercodes 13023 op waarde 4 (Toepassen aanvulling maximaal op basis van salaris / werkgevercode 13025 / werkgevercode 13026) te zetten en bij werkgevercode 13025 het maandbedrag, corresponderend met het maximumdagloon, neer te zetten. Bij werkgevercode 13024 staat dat er moet worden aangevuld tot 100%.  Maximum dagloon Het maximum dagloon is per 1 juli verhoogd. Echter is het maand equivalent van het nieuwe dagbedrag nog niet bekend. Zodra dit bekend is zullen wij in een volgende release dit bedrag verhogen. Dat doen we dan met terugwerkende kracht tot 1 juli. Automatische herrekening Omdat deze wijziging ingaat per datum ingang van de cao (1 februari 2023) zal er een automatische herrekening plaatsvinden. Deze is te herkennen aan reden 07-10 in Mutaties en signalen Gemal (MSG).  Actie Er is geen actie vereist. Wel leidt deze wijziging tot nabetalingen over betaald ouderschapsverlof vanaf 1 februari 2023.    Pensioenfondsen PFZW 2023-07/41 Bereiken van de AOW leeftijd Als een werknemer de AOW leeftijd bereikt, stopt de pensioenopbouw. Om deze reden (en ook vanwege eisen in de loonaangifte) dien je de bestaande IKV altijd af te sluiten. Als de werknemer doorwerkt, maak je een nieuwe IKV aan die start op de dag dat de werknemer voor het eerst AOW gerechtigd is. In Gemal vul je als einddatum IKV (invoercode 02924) de laatste werkdag van de werknemer in. Dit is dus de laatste dag vóórdat de werknemer de AOW leeftijd bereikt. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de eerste dag wordt vastgelegd dat de werknemer al AOW gerechtigd is. Er wordt dan dus voor één dag ten onrechte pensioenpremie berekend. PFZW signaleert deze foutsituatie met foutcode P0106 en verzoekt je de situatie te corrigeren.  Actie Als de werknemer in werkelijkheid tot de AOW leeftijd heeft gewerkt, kun je de einddatum IKV (invoercode 02924) aanpassen. Dit heeft wel tot gevolg dat er een kleine vordering zal ontstaan, omdat de werknemer een dag eerder uit dienst wordt gemeld. Als de werknemer in werkelijkheid nog heeft gewerkt op de eerste dag dat de AOW leeftijd was bereikt, dien je bovenstaande actie ook uit te voeren en daarnaast een nieuwe IKV (dienstverband) aan te maken voor die laatste werkdag. Op die IKV leg je invoercode 02315 Code pensioenfonds niet vast. Voor meer informatie hoe te handelen als een werknemer de AOW leeftijd bereikt, zie de Gemal handleiding > Bereiken van de AOW leeftijd. 2023-07/42 PFZW-synchronisatie UPA vorig jaar niet in te zenden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In release notes 2023-06/15 hebben we gemeld dat de aangifte van uitbetaalde vakantietoeslag naar PFZW niet altijd correct verliep en dat dit verholpen was. Om de aangifte over 2022 te corrigeren is zelf actie vereist door in 2023 een speciale productie af te roepen met lijstnummer 6401 - synchronisatie UPA vorig jaar. Melding Bij het inzenden van de aangemaakte correctieberichten over 2022 in het UPA-portaal word je geconfronteerd met fouten in het bericht en kan het correctiebericht niet ingezonden worden. Actie Dit is opgelost.  Als je nog geen synchronisatie UPA vorig jaar had afgeroepen, dan kun je dat nu doen zoals hierboven beschreven. Als je reeds een synchronisatie UPA vorig jaar had afgeroepen, dan dien je dit opnieuw te doen. Er wordt dan in het UPA portaal een correct bericht aangemaakt dat je wel kunt inzenden. PWRI 2023-07/43 Pensioenfonds PWRI met RVU deelnemers [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Voor de CAO WSW was in oktober 2021 afgesproken dat medewerkers gebruik kunnen maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). De RVU kent in samenspraak met pensioenfonds PWRI geen pensioenopbouw. Tot nu toe was de beleving, dat deze medewerkers geheel niet geleverd worden aan APG; er is immers geen pensioenopbouw. Destijds is gesproken of dit consequenties kan hebben voor de medewerker: wanneer een medewerker niet meer wordt geleverd, moet het dienstverband worden beëindigd, of toch worden aangeleverd met een nul waarde. In 2021 is aangegeven dat het niet leveren geen gevolgen zou hebben. Onlangs heeft APG aangegeven dat dit toch wel het geval is. Als een medewerker niet meer wordt geleverd, wordt het dienstverband door APG beëindigd en volgt een uittrede bericht bij de medewerker. Dit is niet gewenst. Dus moet het dienstverband toch aangeleverd worden met een nulwaarde (geen pensioenopbouw). De medewerker moet niet worden beëindigd, maar moet met deeltijdfactor 0, meetelwaarde ‘nee’ worden aangeleverd. Ook moet de soort inkomstenverhouding worden meegeleverd met waarde 53, wat registratief al verplicht en beschikbaar is voor de loonaangifte. De verbijzondering hoeft in dit geval niet te wijzigen en kan met de default ‘WNE’ worden aangeleverd. Vastlegging in Gemal Om een APG levering te kunnen doen is een Productloon (= pensioengevend jaarinkomen) nodig. De RVU betaling wordt echter met een invoercode voor bruto diversen gedaan (zie ook beschrijving op de community) in een nieuw dienstverband. Omdat er geen stam-aansturing is opgevoerd voor de schaal / anciënniteit, kan er geen Productloon worden berekend. Deze staat daardoor op 0 en wordt daarom ook niet geleverd. Met onderstaande vastlegging bij de start van een dienstverband voor de RVU betaling, kun je een correcte APG levering doen: Leg bij RVU dienstverbanden het zelf berekend Productloon vast met Invoercode 02407. Dit kan ook met terugwerkende kracht in 2022 nog worden gedaan, ook in een proefproductie. Soort inkomstenverhouding (invoercode 02893) met waarde 53 wordt automatisch meegenomen in de levering; deze moet je zelf ook al vastleggen voor de loonaangifte. Leg de De RVU toelage (de gebruikte bruto diverse toelage) in grondslag 55056 met waarde 8 vast, aangezien deze op generlei wijze pensioengevend kan zijn.  Leg Invoercode 02405 vast met waarde 1 (=0,01) om de dtf met waarde 0 te genereren. Resultaat in de APG levering is een deeltijdfactor ‘0’,  code meetelling ‘nee’, verbijzondering ‘WNE’ en  Soort inkomstenverhouding ‘53’. Dit is na verwerking bij APG zichtbaar in SWP het portaal van APG. let op: In de download van de APG zending wordt de soort inkomstenverhouding niet getoond, maar deze is wel aanwezig in de XML levering aan APG. Denk ook aan de eventuele vastlegging van overige gegevens zoals startdatum RVU etc, zie bij https://community.visma.com/t5/Kennisbank-Youforce-Payroll/Hoe-een-RVU-op-te-geven/ta-p/429096 en de handleiding Gemal onderwerp Eindheffing bij bijvoorbeeld 1.2.1.   Automatische herrekeningen 2023-07/44 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)   07-02 Aanvulling minimumloon wordt niet goed berekend (change 4617357) 07-03 Waarnemingstoelage wordt niet naar rato berekend bij einde halverwege de maand (change 4559147) en Waarnemingstoelage januari onjuist berekend - CAO Gemeente (change 4708269) 07-05 LKV /LIV bij meerdere DV (change 4608330) 07-06 Herrekening CAO kinderopvang Eindejaarsuitkering 3 / uitvoercode 01099 07-07 Bereikbaarheids-consignatie en aanwezigheidsdiensten 07-08 Uitbetaling thuiswerkvergoeding in mei 2023 (change 4718035) 07-09 Uitvoercode 2230 ABP stat.per.grsl en 2231 ABP stat.verschil nav CAO wijziging twk 2-1-23 Veiligheidsregio (change 4665018) 07-10 BOSV aanvulling cao ziekenhuizen
Volledig artikel weergeven
28-06-2023 17:00 (Bijgewerkt op 29-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1888 Weergaven
   [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op woensdag 31 mei 2023.   Mededelingen 2023-06/1 Wel actie bij betaling uitvoercode over vorig jaar in combinatie met Ufo premie In release notes 2023-03/3 hebben we nieuwe functionaliteit beschreven voor het nabetalen van uitkeringen over het voorgaande jaar. Het bruto resultaat van de boeking in vorig jaar, wordt in de huidige verwerkingsperiode niet langer gepresenteerd op uitvoercode 01066 Bruto nabetaling vorig jaar, maar op uitvoercode 01435 Nabetaling vorig jaar uitkering.  In release notes 2023-03/3 is aangegeven dat geen actie nodig is. Er is echter wel degelijk een actie nodig in het geval dat je Ufo premie verschuldigd bent. Hoewel je de uitkering boekt in het voorgaande jaar, vindt de belasting en premieheffing plaats in de huidige verwerkingsperiode op basis van het bruto bedrag van uitvoercode 01435. Als je Ufo premie verschuldigd bent leg je invoercode 02492 Werkgeversbetaling Ufo vast met waarde 2. Gemal berekent in dat geval geen Ufo premie over het uitkeringsbedrag, omdat UWV deze premie rechtstreeks afdraagt. Actie In de hier beschreven situatie leg je invoercode 02492 dus vast met waarde 2 in de huidige productieperiode, zodat over uitvoercode 01435 geen Ufo premie wordt berekend.   Gewijzigd en verbeterd 2023-06/2 Bedrag per eenheid als eenheid op uitvoercode We hebben de functionaliteit “bedrag per eenheid” voor de bruto en netto diversen codes uitgebreid.  Met deze functionaliteit kan je vanaf deze release ook het aantal dat is ingevoerd op de invoercode laten presenteren op een uitvoercode. Dit kan wenselijk zijn als het bijvoorbeeld een vaste vergoeding per uur betreft, waarvan het prettig is als het aantal uren ook inzichtelijk worden gemaakt. Bovendien moeten vergoedingen per uur worden verantwoord als verloonde uren in de loonaangifte. Ook daar biedt deze functionaliteit de oplossing voor. Hoe werkt het vanaf deze release? We introduceren vier nieuwe uitvoercodes en een nieuwe werkgevercode: Uitvoercode Omschrijving Uitvoercode 02390 Aantal uren bedrag per eenheid 1 Uitvoercode 02391 Aantal uren bedrag per eenheid 2 Uitvoercode 02392 Aantal uren bedrag per eenheid 3 Uitvoercode 02393 Aantal uren bedrag per eenheid 4 Gegeven: Ingevoerde eenheden naar uitvoercode Vastleggen: werkgevercode 03802 Met deze werkgevercode moet ingesteld kunnen worden of het aantal dat is ingevoerd op de invoercode, naar uitvoercode 02390, 02391, 02392 of 02393 moet. 0 = geen doorbelasting op uitvoercode (standaard); 1 = Uitvoercode 02390 2 = Uitvoercode 02391 3 = Uitvoercode 02392 4 = Uitvoercode 02393 Met de nieuwe uitvoercode (03802) kan er per invoercode worden aangegeven of de invoer daarvan op een uitvoercode moet worden gepresenteerd.  Daarnaast is het van belang dat er wordt nagedacht of deze uitvoercode(s), waarop dat aantal wordt gepresenteerd, moet(en) worden toegevoegd aan het aantal verloonde uren. Dit kan door de uitvoercode(s) toe te voegen aan werkgevercode 55189 uitvoercodes in grondslag verloonde uren loonaangifte.  Voorbeeld Op invoercode 00865 wordt een aantal van 5 ingevoerd. Op werkgevercode 03800 is aangegeven dat het bedrag per eenheid hier €10,- is. Op uitvoercode 00865 komt dan een bedrag van 5 x €10,- = €50,- te staan.  Als invoercode 00865 bij werkgevercode 03802 als subnummer is opgegeven met de waarde 1 wordt de waarde van uitvoercode 02390 dezelfde als die van de invoercode 00865, namelijk 5.  Als uitvoercode 02390 wordt opgenomen bij werkgevercode 55189 uitvoercodes in grondslag verloonde uren loonaangifte zullen er 5 extra uren in de loonaangifte worden verantwoord. De verloonde uren in de actuele periode worden tevens gepresenteerd op uitvoercode 01832.   Opgeloste meldingen 2023-06/3 Aanscherping controle op invoercode 02516- Type IKV Melding Bij het opgeven van een transitievergoeding met de invoercodes 00694/00699- bedrag transitievergoeding, in combinatie met invoercode 2378 Code gelijktijdig IKV, worden een aantal invoercodes gegenereerd om voor deze transitievergoeding een echt IKV te maken. Dit gaat oa over invoercode 2516 Type IKV. Er bestaan daarna bij 1 registratienummer meerdere IKV's. De transitievergoeding geef je dus alleen op met de invoercodes 00694/00699 bedrag transitievergoeding, in combinatie met invoercode 2378 Code gelijktijdig IKV en je geeft geen andere invoercodes op voor de transitievergoeding. Als je dit wel doet gaan de extra invoercodes gelden voor de hoofd-IKV en niet voor de transitievergoeding. Dus als je invoercode 02516 met waarde 2- transitievergoeding opgeeft, zou de hoofd-IKV gewijzigd worden in een transitievergoeding. Dit is niet de bedoeling. Aanpassing Om foutsituaties te voorkomen, hebben we in de invoercontrole het opgeven van invoercode 02516 type IKV bij registratienummers met meerdere IKV's onder condities gesteld. Deze invoercode mag vanaf deze release niet opgegeven worden bij registratienummers die meer dan 1 IKV hebben. Dit zullen registratienummers zijn met een transitievergoeding middels invoercodes 00694/00699 bedrag transitievergoeding in combinatie met invoercode 2378 Code gelijktijdig IKV. Het blijft mogelijk het type IKV aan te passen als er maar 1 IKV bestaat bij het registratienummer. Actie Je hoeft niets te doen. 2023-06/4 Foutieve afronding levert onverwachte centen op reiskostenuitvoercodes (change 4285244) Melding Met de invoering van de nieuwe grondslagen voor de reiskosten (zie RN2023-04/03) is een fout geïntroduceerd die centen presenteert op reiskostenuitvoercodes die niet terecht zijn. Aanpassing De programmatuur is aangepast, zodat deze afronding correct verloopt. Het betreft uitvoercodes 1665 - Reisk.wnwrk.bel, 1667 - reisk.wnwrk.vry, 1668 - Reisk.dnstrs.vrij ,  1669 - reisk.dnstrs.bel ,1541 - reisk.werkkosten of 1542 - Dnstr. werkkosten. Automatische herrekening Werknemers met 1 of 2 cent op genoemde uitvoercodes worden automatisch herrekend. Deze herrekening is in MSG herkenbaar aan reden 06-03. Actie Er is geen actie nodig 2023-06/5 Onterechte berekening reiskosten bij medewerkers uit dienst (change 4598330) Melding In release 2023-04 zijn grondslagen voor de fiscale afhandeling reiskosten ingevoerd. Zie hiervoor : 2023-04/3 Uitbreiding grondslagen fiscale reiskosten Een onverwacht effect hiervan is dat bij medewerkers met meerdere registratienummers, waarvan er in ieder geval een uit dienst is voor 1-1-2023, toch reiskosten herrekend worden. Dit heeft te maken met enerzijds een andere berekening van de uitvoercodes 02864 Cum.verg.dnstrs en 02868 Cum.verg. wnwrk, naar aanleiding van de aanpassing in 2023-04 en anderzijds dat deze cumulatieven niet in januari op nul zijn gesteld. Aanpassing Voor deze medewerkers zal de onterechte berekening teruggedraaid worden. Automatische herrekening We hebben hiervoor een automatische herrekening gemaakt. Deze kan je herkennen door herrekening 06-04, zichtbaar in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Je hoeft niets te doen. 2023-06/6 Invoercode 02402, Correctie basissalaris, wordt niet verwerkt (change 4666015) Melding In januari 2023 was sprake van een nieuwe salaristabel ingaande per 2 januari 2023 voor de CAO Gemeente en Veiligheidsregio. In de oplossing hebben we gebruik gemaakt van de code Correctie basissalaris (02402) waarmee het nieuwe salaris over de januarimaand werd berekend. Dit is correct verlopen en de peildatum 1 januari is met het oude salaris berekend, en vanaf 2 januari met het nieuwe salaris gebruik maken van de Correctie basissalaris. Wanneer echter de invoercode 02402 werd gebruikt, kwam deze waarde niet tot berekening omdat 02402 gebruikt is voor de splitsing van de oude en nieuwe salaristabel in januari. Aanpassing Dit hebben we aangepast, waarbij de splitsing van de salaristabel intact blijft en een gelijktijdig opgevoerde invoercode 02402 met waarde in januari, daaraan wordt toegevoegd en daarmee alsnog wordt uitbetaald. Automatische herrekening We hebben hiervoor een automatische herrekening gemaakt. Deze kan je herkennen door herrekening 06-09, zichtbaar in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Je hoeft niets te doen.   CAO informatie Cao Kinderopvang 2023-06/7 Herrekening salaristabel   Op 7 maart hebben wij een tussentijdse release gedaan voor de salaristabel van de cao kinderopvang die is ingegaan per januari 2023. De bedragen die er in die nieuwe salaristabel waren gewijzigd betroffen alleen bedragen in de schalen 1 en 2.  Echter hebben wij in de herrekening van destijds (herrekening 03-06) verzuimd om werknemers van schaal 2 en de werknemers van schaal 1 trede 0 te herrekenen.  Automatische herrekening Er zal voor de gemiste werknemers alsnog een herrekening plaatsvinden met als reden 06-07, zichtbaar in Mutaties en Signalen Gemal. CAO Politie 2023-06/8 Aspiranten salarisaanpassing Voor de CAO Politie is salarisregeling 25 aangepast voor schaal 007A en 008A, beiden bij anciënniteit 00 met ingang van 1 januari 2023. Automatische herrekening Voor deze doelgroep wordt in salarisregeling 25, met inpasnummers 6013 en 6014, herrekening 06-08 zichtbaar in Mutaties en Signalen Gemal. Salarisregeling 25 kan vanaf woensdag 31 mei 2023 bij Zenden en Ontvangen worden gedownload. CAO Provincies 2023-06/9 Eenmalige uitkering mei 2023 [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Aanvulling CAO - uitkering 2023-05  Onlangs hebben werkgevers en bonden een tussentijdse afspraak gemaakt aanvullend op de bestaande CAO 2022-2023 [1]. Eenmalige uitkering  Als onderdeel van deze afspraak geldt een eenmalige uitkering ten behoeve van inflatiecompensatie. Medewerkers die op 1 april 2023 in dienst waren, krijgen € 750,00 naar rato van dienstverband. Voor werknemers met een Wajong-uitkering kan gekozen worden voor een uitkering in verlof.  We gaan van donderdag 4 op vrijdag 5 mei, een aanpassing doorvoeren in Gemal waardoor deze uitkering op vrijdag beschikbaar is zodat je vanaf dat moment evnt. (proef) producties kunt doen. Je kunt in Gemal Direct Inrichting (GDI) zien hoe we op basis van deze gegevens in Gemal de uitkeringsregeling-3 (Inflatiecompens.) aangestuurd hebben voor periode 2023-05. Dit is dezelfde uitkeringsregeling en vergelijkbaar met de thuiswerkflexvergoeding van vorig jaar (2022-11). Bij deze uitkering Inflatiecompensatie geldt onder andere: We hebben de standaardtekst van enkele uitvoercodes (01099 waarop de uitbetaling plaatsvindt, 01644 het recht) en van de (eindejaars-)  uitkeringsregeling-3 aangepast in: "Inflatiecompens." maar je kunt de tekst natuurlijk zelf aanpassen.  Omdat de uitkering pensioengevend is, hebben we de uitvoercode van uitbetaling uitvoercode 01099 eindejaarsuitkering 3, vastgelegd bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Uc pensioengr ABP (werkgevercode 55056): 01099 waarde 1.  Voor de aansturing geldt als criterium dat de medewerker op 1 april indienst moet zijn. We hebben aangestuurd dat wanneer de medewerker in de loop van april uitdienst gaat, dit geen gevolgen heeft voor de hoogte van het bedrag (Uitkering 3 - code factor diensttijd, werkgevercode 25421= 6). Uitgangspunt is de gemiddelde deeltijdfactor van april (Uitkering 3 - factor deeltijd, werkgevercode 25422=3). Stel dat de medewerker altijd fulltime werkte maar halverwege april 60% ging werken, dan gaat Gemal uit van het gemiddelde, te weten 80%. Wil je dat voor de uitkering uitgegaan blijft worden van de fulltime 100%, dan leg je bij de medewerker vast met invoercode factor op peildatum 02853 = 100,00. Dit doe je met een variabele mutatie in periode 2023-04. De uitkering van €750,00 is het maximale bedrag. Je kunt in een proefproductie beoordelen of het resultaat naar wens is; denk dan ook aan het herrekenen met invoercode 02475 vanaf april.  De uitkering blokkeren bij de medewerker doe je met invoercode 01099 variabel met waarde 0,01 (met terugwerkende kracht in 2023-04).  Je kunt desgewenst ook een afwijkend bedrag vastleggen met een bruto diversen code; deze bruto diversen uitvoercode moet je dan zelf ook in de grondslag van werkgevercode 55056 opnemen om deze pensioengevend te maken. In werkgevercode 05999 kun je de omschrijving aanpassen om de gewenste omschrijving "Inflatiecompens." op strook gepresenteerd te zien (zie ook eerste bullet). Tenslotte: Een medewerker in dienst in april, maar die per 2 april met ontslag is gegaan, ontvangt 750 euro bij full-time. Automatische herrekening Omdat de uitkering betaald wordt in periode 2023-05 maar bepaald wordt in periode 2023-04, zullen we hiervoor een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug met kenmerk 05-14 in Mutaties en Signalen Gemal. Meer informatie  [1] Code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02317) = 28 [2] GDI > Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > 03 Inflatiecompensatie CAO VVT 2023-06/10 Werkgevercode 08021 In de release notes van 2023-03/23 is aangegeven dat werkgevercode 08021 Meer-uren doorbetalen bij ziekte op waarde 0 is gezet voor de cao VVT. De reden daarvoor was dat het op 0 stellen van werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes in eerste instantie niet het gewenste effect had en er daardoor ten onrechte ziekengeld meerwerk werd uitbetaald. Inmiddels is de programmatuur rondom werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes aangepast, zoals aangegeven in de release notes van 2023-04/32. Het op waarde 0 houden van werkgevercode 08021 Meer-uren doorbetalen bij ziekte is daarom niet langer wenselijk.  We hebben een melding ontvangen dat de nulwaarde van werkgevercode 08021 op C niveau niet zichtbaar was en dat het ook onmogelijk was om een afwijkende waarde op werkgeverniveau te verwijderen, waardoor de waarde C te selecteren. De oorzaak was dat het A niveau leeg was en de nulwaarde op C niveau daarom niet als afwijkende waarde werd gezien.  We hebben werkgevercode 08021 Meer-uren doorbetalen bij ziekte daarom op C-niveau weer gelijkgesteld aan het A-niveau door de werkgevercode de blanco waarde te geven.  Actie Als je op werkgeverniveau een afwijkende waarde hebt vastgelegd en je wilt deze verwijderen, dan kun je in Gemal Direct de lege regel (boven waarde 0) selecteren. Aangezien er geen waarde is opgenomen in de A of C ondersteuning is het niet mogelijk om naar dit niveau terug te vallen. 2023-06/11 CAO VVT - Derde WW jaar Loyalis [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In release notes van 2023-05/17 hebben wij beschreven dat wij het ten onrechte maximeren naar rato van het deeltijdpercentage van de grondslag derde WW jaar Loyalis (uitvoercode 01582) hebben opgelost. Wij hebben toen geadviseerd dat je, voor werknemers waarbij je een vordering wilde voorkomen, zelf de grondslag kon aanpassen naar de oude waarde met invoercode 02178 afwijkende grondslag VRZ regeling.     Het blijkt dat invoercode 02178 in dit geval toch niet geschikt is om de vordering te voorkomen. Om tussentijdse vorderingen alsnog te voorkomen is het advies om de vordering tegen te boeken met een code voor bruto diversen. Let er daarbij op dat je werkgevercode 58002 Fiscale afhandeling variabele opgave voor de betreffende bruto diversen op waarde 0 zet, anders wordt het bedrag tegen bijzonder tarief afgehandeld. 2023-06/12 Bereikbaarheids-en aanwezigheidsdiensten Per 1 januari 2023 is het zo dat er voor bereikbaarheids-, consignatie-, en aanwezigheidsdiensten niet langer een aantal 18-en van het uurloon betaald wordt (zie ook 2023-01/72), maar een vast bedrag per uur. Dit is in Gemal per 1 januari 2023 ingericht in de functionaliteit van “bedrag per eenheid” en de in-en uitvoercodes 00865 t/m 00868. Wat hier echter niet correct was ingericht was het feit dat het aantal uren die worden verloond voor dergelijke diensten ook moeten worden doorgegeven in de loonaangifte als onderdeel van de verloonde uren.  Oude situatie In de oude situatie werden de uren weergegeven op de uitvoercodes 01926 t/m 01928. Deze uren werden vervolgens opgeteld bij uitvoercode 01832 urn. aang. loonh. en doorgegeven in de loonaangifte. Dit laatste omdat de uitvoercodes 01926 t/m 01928 waren opgenomen in grondslag 55189 uitvoercodes in grondslag verloonde uren loonaangifte.  Nieuwe situatie In de nieuwe situatie is bij de C(AO) inrichting gebruikt gemaakt van de nieuwe functionaliteit, waarmee de invoer van een netto of bruto diversen code, die wordt gebruikt voor de “bedrag per eenheid”, terechtkomt op een uitvoercode en vervolgens ook meegaat naar de loonaangifte. Zie onderwerp 2023-06/2 van deze release notes.    Wij hebben in Gemal bij de CAO VVT ingericht dat invoercodes 00865 t/m 00868 (in gebruik voor bereikbaarheids-, consignatie-, en aanwezigheidsdiensten) worden gepresenteerd op uitvoercodes 02390 t/m 02393 en meegaan naar de loonaangifte, doordat ze zijn opgenomen in grondslag 55189 uitvoercodes in grondslag verloonde uren loonaangifte. De uitvoercodes 01926 t/m 01928 zullen dus niet meer worden gevuld.  Uitvoercode 01925  Op deze uitvoercode wordt het totaalbedrag van alle bereikbaarheids-, consignatie-, en aanwezigheidsdiensten getoond. Ook dit gebeurde nog niet voor de diensten, zoals deze nu bij de cao VVT waren ingesteld. We hebben de uitvoercodes 00865 t/m 00868 bij de cao VVT nu aan werkgevercode 58005 toegevoegd en nu wordt het totaalbedrag wel getoond op uitvoercode 01925.  Automatische herrekening Voor de nieuwe uitvoercodes en voor het bedrag op uitvoercode 01925 zal er een automatische herrekening plaatsvinden met reden 06-05, zichtbaar in Mutaties en Signalen Gemal.  Actie Je hoeft niets te doen. Vanaf nu is de nieuwe functionaliteit, zoals hierboven beschreven, beschikbaar voor alle CAO’s.  CAO Ziekenhuizen 2023-06/13 CAO Ziekenhuizen - Definitief akkoord [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 10-05-2023 9:15 Het technische probleem is opgelost. Je kunt de salaristabellen op de gebruikelijke plaats downloaden in Youforce bij Zenden en Ontvangen. Automatische herrekening De salarisverhoging wordt doorgevoerd per 02-2023. Werknemers vallend onder de CAO Ziekenhuizen (CAO code 35) worden automatisch herrekend. Je herkent deze herrekening in MSG aan reden 05-15. Update 10-05-2023 7:30 Wegens een technisch probleem zijn de salaristabellen helaas op dit moment nog niet beschikbaar. We hopen dit probleem op korte termijn op te lossen en houden je op de hoogte van de voortgang. Update 09-05-2023 Wij hebben de salaristabellen gisteravond ontvangen van de NVZ. We zullen deze beschikbaar stellen in een tussentijdse release. Onze verwachting is deze morgen (10-05-2023) te leveren. We houden je op de hoogte van de voortgang.  De overige wijzigingen in de CAO worden nog afgestemd met de NVZ en zullen niet meer worden verwerkt voor productie 05-2023. Update 08-05-2023 Op de website van de NVZ is een bericht verschenen waarin wordt vermeld dat er met salarisverwerkers is afgesproken dat de salarisverhoging per februari al voor de verloning van mei beschikbaar is. Dit is echter niet met ons afgestemd.  Daarnaast zijn de salaristabellen, op het moment van schrijven van dit bericht, nog niet beschikbaar. Op het moment dat de salaristabellen daadwerkelijk aan ons zijn geleverd, zullen wij beoordelen of we deze nog beschikbaar kunnen stellen voor productie 05-2023. Op dat moment zullen we ook een nieuwe update op dit bericht plaatsen.   Oorspronkelijk bericht 25-04-2023 Er is een definitief akkoord voor de nieuwe CAO ziekenhuizen. Zie voor meer informatie ook de site van de NVZ: https://nvz-ziekenhuizen.nl/actualiteit-en-opinie/nieuwe-cao-ziekenhuizen-tot-stand-gekomen   Wij wachten nog op de aanlevering van de nieuwe salaristabellen en zullen deze na ontvangst zo spoedig mogelijk verwerken.   Wij verwachten dat de tabellen voor de salarisverwerking van juni 2023 geïmplementeerd zullen zijn. We houden je op de hoogte van de voortgang.   Er is nog geen nieuwe regeling voor Medisch Specialisten (AMS). De betrokken partijen hebben aangegeven de onderhandelingen voor een nieuwe regeling weer te hervatten zodra er een akkoord voor de CAO Ziekenhuizen is. Wij zullen de voortgang nauwlettend volgen en bij een toekomstig akkoord de eventuele wijzigingen zoals gebruikelijk opnemen in onze software. Klantengroep Pensioen & Uitkeringen (P&U) 2023-06/14 Rood handje bij verwerken digitale media [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 10 mei 2023 Het probleem en de structurele oplossing is helder. Het heeft betrekking op een interne extract levering, die geleverd moet worden aan P&U klanten in de hosted omgeving. Dit is een klein aantal Ceanummers. Echter wordt de interne levering van het extract onterecht aan alle P&U klanten geleverd. Omdat deze klanten er niet voor zijn geautoriseerd, levert Gemal een levering aan, waarvoor geen afnemers beschikbaar zijn. Daar wordt in payroll manager op gecontroleerd en ontstaan er rode handjes. Omdat in de sector bekend is, dat het geen betrekking heeft op de inhoud van de productie, gaan we dit met de release van juni'23 oplossen en kun je de rode handjes deze maand voor dit probleem negeren. Oorspronkelijk bericht 3 mei 2023 Sinds de release 2023-05 komt er bij de ‘digitale media’  een rood handje. Wanneer hierop doorgeklikt wordt staat er dat er ‘Te ontvangen via File API’ een fout is opgetreden. Deze melding is onterecht en heeft geen gevolgen voor het succesvol afronden van de productie. Wij werken aan een oplossing en houden je op de hoogte van de voortgang.   Pensioenfondsen PFZW 2023-06/15 Foutieve aanlevering uitbetaalde vakantietoeslag in UPA Melding De uitbetaalde vakantietoeslag met uitvoercode 01069 - uitbetaling VT is in de aangifte aan PFZW (via UPA) foutief doorgegeven. Het bedrag aan vakantietoeslag, zoals deze is berekend in de laatste productie in mei 2023, werd ten onrechte ook doorgegeven in alle eerdere maanden (in de UPA aangifte) waarover in productiemaand mei een herrekening van toepassing was.  De salarisuitbetaling, loonaangifte en salarisberekening zijn wel correct uitgevoerd. In 2022 kan dit ook fout zijn gegaan, maar alleen als er herrekeningen uitgevoerd waren. Ook daar is in alle herrekeningsmaanden (foutief) de waarde van de vakantietoeslag van de laatste productiemaand doorgegeven.   Aanpassing De fout is verholpen.   Automatische herrekening We hebben hiervoor een automatische herrekening gemaakt, deze kan je herkennen in MSG met reden 06-06. Deze herrekening heeft tot gevolg dat de UPA levering wordt gecorrigeerd. Je zult geen verschillen zien op uitvoercodes en er zijn dus ook geen verschillen in je pensioenpremie; alleen de UPA aangifte wordt hierdoor gecorrigeerd.   Actie Voor 2023 wordt middels de automatische herrekening de aanlevering hersteld.  Voor 2022 adviseren wij om een synchronisatie UPA VJ uit te voeren met het opgeven van lijst 6401 in een speciale productie. Dit kun je doen door in een Speciale Productie met het huidige productiejaar 2023, lijstnummer 6401 te draaien.   Automatische herrekeningen 2023-06/16 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) 06-03 Foutieve afronding levert onverwachte centen op reiskostenuitvoercodes  06-04 Onterechte berekening reiskosten bij medewerkers uit dienst 06-05 Bereikbaarheids-en aanwezigheidsdiensten cao VVT 06-06 Foutieve doorgifte uitbetaalde VT naar UPA  06-07 Herrekening salaristabel kinderopvang 06-08 CAO Politie Aspiranten salarisaanpassing 06-09 Invoercode 02402, Correctie basissalaris, wordt niet verwerkt    
Volledig artikel weergeven
24-05-2023 16:00 (Bijgewerkt op 08-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1462 Weergaven
   [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 2 mei 2023.   Mededelingen 2023-05/1 Uitvoercode 01337 in grondslag 55105 Uit systeemtesten is naar voren gekomen dat uitvoercode 01337 Ziekteverzuim niet correct werd meegenomen in grondslag 55105 dagloon bij benadering.  Dit had effect bij werknemers die zowel uitvoercode 01337 als uitvoercode 00985 hadden én een uitkering ontvingen waarbij er gebruik werd gemaakt van het dagloon bij benadering. Voor deze werknemers was het dagloon bij benadering te hoog vastgesteld.  Dit hebben we opgelost en nu wordt uitvoercode 01337 weer correct meegenomen in de grondslag.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 05-03 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 2023-05/2 Selectief Werknemeroverzicht vervalt per 2023-06 (voormelding) Zoals al eerder gemeld in de releasenotes 2022-09 gaan de lijstnummers 2301 t/m 2340 vervallen. De voormelding is gedaan onder de kop ‘Selectief Resultatenoverzicht werknemeroverzicht vervalt’. Voor de volledigheid willen wij er op wijzen dat het Selectief Werknemeroverzicht per 2023-06 vervalt en niet meer wordt vervaardigd. Deze overzichten hebben de waarde bewezen gezien het gebruik in het verleden. Met de mogelijkheden in Youforce Reporting zijn dit soort overzichten overbodig en kunnen we deze programmatuur verwijderen.   Gewijzigd en verbeterd 2023-05/3 Verlofuren en afwijkende normuren Je kunt binnen één instelling medewerkers met verschillende arbeidsvoorwaarden en een verschillend aantal normuren hebben. Wij onderkennen een dergelijke situatie en daarom hebben we in het verleden naast werkgevercode 03300 voor het standaard aantal normuren, ook de mogelijkheid gemaakt om voor een medewerker hier op af te wijken: standaard normuren is de waarde van werkgevercode 03300 tenzij bij de medewerker invoercode 02480 gevuld is met 1, 2 of 3 want dan geldt: invoercode 02480=1 de normuren die je vastgelegd hebt met werkgevercode 03311; invoercode 02480=2 de normuren die je vastgelegd hebt met werkgevercode 03312; invoercode 02480=3 de normuren die je vastgelegd hebt met werkgevercode 03313. Deze afwijkende normuren werken bijvoorbeeld door voor de vaststelling van het uurloon salaris.   Voorbeeld Bij salaris van € 3000,00 en standaard aantal normuren (werkgevercode 03300) = 156, dan is het uurloon salaris € 3000,00 / 156 = € 19,23.  Is op instellingsniveau met werkgevercode 03311 bijvoorbeeld 165 vastgelegd en bij de medewerker invoercode 02480 = 1, dan is het uurloon salaris € 3000,00 / 165 = € 18,18. Deze afwijkende normuren werken echter niet automatisch door voor de vaststelling van het uurloon verlofuren.    Normuren uurloon verlofuren via invoercode 02480 Voor de (salaris)uurloonberekening houden we dus wel rekening met een afwijkend aantal normuren aangestuurd via invoercode 02480, maar bij de verlofuurloonberekening niet maar je kunt dan bijvoorbeeld op werknemerniveau een afwijkend uurloon vastleggen. Dat is echter niet erg gebruiksvriendelijk omdat je dan dat uurloon moet onderhouden en aanpassen bijvoorbeeld in verband met salariswijzigingen / -verhogingen. Met ingang van periode 2023-05 nemen we een nieuwe werkgeveraansturing in gebruik (met twk tot 2023-01) waarmee je aangeeft dat invoercode 02480 ook moet doorwerken voor de vaststelling van het uurloon verlofuren op basis van grondslag (03015 / 03033 / 03065 / 03066 / 03073 / 03074 / 03075 / 03076 = 7). Gegeven: Afw. normuren verlofuren via ic02480 Vastleggen: werkgevercode 03349: 0 = normuren voor verlofuren is de standaard normuren van werkgevercode 03300 of de normuren voor verlofuren werkgevercode 03316, 03342 t/m 03348; 1 = normuren voor verlofuren is hetgeen aangestuurd is met invoercode 02480. Voorbeeld Medewerker heeft als aansturing: salaris € 3000,00; koopt 2 verlofuur (invoercode 01161 = -2);  arbeidsvoorwaarde met afwijkende normuren van werkgevercode 03311 die gelden als normuren (aangestuurd via invoercode 02480= 1); waarde verlofuren op basis van afwijkende normuren van werkgevercode 03311. Organisatie heeft als aansturing: normuren per maand (werkgevercode 03300) = 156; voor speciale doelgroep afwijkende normuren (werkgevercode 03311) = 173 verlofuren worden ge-/verkocht op basis van de grondslag verlofuren-1 (werkgevercode 03015 = 7); de grondslag verlofuren-1 (werkgevercode 55091) is salaris (uitvoercode 01001) plus vaste opbouw budget-1 (uitvoercode 01753) = € 3450,00 waarde uurloon verlofuur = € 3450 / 173 = € 19,94 Inhouding bij medewerker = 2 * € 19,94 = € 39,88   Aandachtspunten Je kunt de nieuwe werkgevercode in 2023 gebruiken met terugwerkende kracht tot 2023-01. Vanaf volgend jaar ook als VTWK vast te leggen. Je hebt bij het (ver)kopen van verlofuren de mogelijkheid om een afwijkend aantal normuren specifiek voor (ver)koop verlofuren vast te leggen (werkgevercode 03316, 03342 t/m 03348). De aansturing via de werkgevercode 03349 / invoercode 02480 prevaleert boven die aansturing. Actie Er is geen actie nodig.   Meer informatie [1] GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Diversen, bij Normuren fulltime per periode afwijkend 2023-05/4 Synchronisatie werkgever vervangt Gemal Werkgever (Zenden en Ontvangen) 'Zenden en ontvangen' biedt de mogelijkheid om met IBU de bestanden die in een Payroll Gemal-productie zijn afgeroepen, te downloaden naar je lokale omgeving. Het gaat om het ophalen van data bestanden zoals de journaalposten, flexbestanden, loonstaten in csv; hetgeen in bestandsvorm bij 'Zenden en ontvangen' gedownload kan worden. Daarnaast hebben gebruikers van HR Core Beaufort de mogelijkheid om de werkgevergegevens uit Gemal Direct te synchroniseren. Dit is ook mogelijk via ‘Zenden en ontvangen’, via onderdeel ‘Gemal Werkgever’. Maar zoals aangekondigd wordt IBU in fases vervangen door de File API. In juli 2022 hebben wij het artikel ‘Van IBU naar File API’ gepubliceerd in de Community van Youforce API’s & bestandsuitwisseling en Youforce Portaal om je te informeren over deze migratie en haar fases. In het kader van deze migratie hebben wij in Gemal Direct daarom de synchronisatie werkgevergegevens opnieuw opgebouwd. De bestaande synchronisatie blijft overigens vooralsnog bestaan zolang 'Zenden en ontvangen' actief is. Voor de tijdslijn verwijzen wij je graag naar de Community van Youforce API's en bestandsuitwisseling.   Synchronisatie werkgever Aan het menu van Gemal Direct Inrichting is onder ‘Werkgever, extra’ een nieuw item toegevoegd: Synchronisatie werkgever. Dit item kent 2 nieuwe onderdelen: Aanvragen bestanden Ontvangen bestanden Aanvragen bestanden Via ‘Werkgever, extra > Synchronisatie werkgever > Aanvragen bestanden' vraag je een bestand met de werkgevergegevens uit Gemal Direct aan.   Je kunt een volledige synchronisatie of een synchronisatie van alleen mutaties aanvragen. Bij een volledige synchronisatie ontvang je altijd een bestand met de mutaties en de basisgegevens, inclusief algemene en cao-waarden. Bij een synchronisatie van alleen mutaties ontvang je een bestand van instellingen waarbij er nieuwe mutaties voorkomen, inclusief de actuele basisgegevens van het gemuteerde instellingsnummer alsmede de algemene- en voor het instellingsnummer geldende cao-waarden. Zijn er geen mutaties, dan wordt er niet gesynchroniseerd. Let op: bij de keuze 'Alleen mutaties' wordt alleen gezocht naar nieuwe mutaties.  Mutaties die al een keer ontvangen zijn worden niet als een nieuwe mutatie beschouwd.  Zijn er wel nieuwe mutaties, dan ontvang je uiteraard ook andere actuele mutaties van dezelfde productie en instellingsnummer. De synchronisatie betreft altijd de huidige productieperiode. Alleen de ceanummers zijn zichtbaar waarvoor minimaal leesrecht bij instelling 1 bestaat. Na afronding van de synchronisatie heb je 30 dagen de tijd om een bestand op te halen, via het menu 'Ontvangen bestanden'. Ontvangen bestanden Via 'Werkgever, extra > Synchronisatie werkgever > Ontvangen bestanden' kun je de aangemaakte synchronisatiebestanden downloaden of exporteren naar de File API.   Je kunt de via 'Aanvragen bestanden' aangemaakte bestanden direct downloaden. Je kunt de aangemaakte bestanden ook exporteren naar de File API, zie hierna. Je ontvangt de bestanden niet gecomprimeerd (gezipt). Bij een download van meerdere bestanden tegelijk ontvang je de bestanden wel in een gezamenlijk zip-bestand. Je ziet alleen bestanden van ceanummers waarvoor je minimaal leesrecht bij instelling 1 hebt. De aangemaakte bestanden zijn maximaal 30 dagen beschikbaar. File API Als je de bestanden automatisch wilt downloaden, kun je de gemaakte bestanden ook exporteren naar de File API, met behulp van het zakelijke bestandstype 129101: Gemal Direct Synchronisatie Werkgevergegevens. Zie ook https://vr-api-integration.github.io/file-api-documentation/guides_file_payroll_gemal_raet_file_types.html Let op: om de File API te kunnen gaan gebruiken moet jouw organisatie een applicatie aanmaken in de Visma Developer Portal. https://community.visma.com/t5/Kennisbank-Youforce-API/Visma-Developer-portal-een-account-aanmaken-applicatie/ta-p/527059   Werkgevercode 30050 Daarnaast dient in Payroll Gemal bij instelling 1 van het ceanummer de werkgevercode 30050 (File API) met waarde 1 of 2 te zijn vastgelegd. ( let op: het muteren van werkgevercode 30050 doe je pas na overleg met consultants omdat dan eerst een autorisatie (op businesstype 128001) door ons moet zijn gedaan). In Gemal Direct Inrichting kan onder Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Algemeen, onder “Diversen”, de “Route uitvoerbestanden” (werkgevercode 30050) worden vastgelegd. Bij waarde 1 en 2 worden bestanden via de File API verstrekt. Om te bepalen of de synchronisatie van de werkgevergegevens ook via de File API kan lopen, vindt er een controle op deze werkgevercode 30050 plaats. Is de uitkomst van deze controle positief, werkgevercode 30050 heeft de waarde 1 of 2, dan zal op het scherm de knop "Naar File API" zichtbaar worden.  Zie ook https://community.visma.com/t5/Kennisbank-Youforce-API/Youforce-bestanden-koppelen-aan-de-File-API/ta-p/525116   Meer informatie Meer informatie over de overgang van IBU naar de File API vindt je op de community van de Youforce API's & bestandsuitwisseling. Onder andere wordt daar de overgang en de planning verder toegelicht: https://community.visma.com/t5/Nieuws-Youforce-API/Van-IBU-naar-File-API/ba-p/510387. 2023-05/5 Uurloon WNT op aparte uitvoercode Er is een nieuwe uitvoercode:  02250 uurloon WNT. Deze uitvoercode is aangemaakt om te gebruiken in rapportages. Tot nu toe werd deze waarde alleen getoond op signaleringsoverzicht 5, signalering Wet normering Top Inkomens, maar vanaf nu is de waarde ook beschikbaar als uitvoercode. De waarde van deze uitvoercode wordt bepaald op deze wijze: uitvoercode 02250 uurloon WNT = resultaat 55121 Grondslag WNT gedeeld door (uitvoercode 01832 uren aangifte loonheffing + uitvoercode 02289 uren aangifte loonheffing vorig jaar).   Opgeloste meldingen 2023-05/6 Vrijstelling door verhoging RVU drempelwaarde niet toegepast (change 4367519) Melding In januari 2023 is het drempelbedrag voor de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) verhoogd van 1874 euro per maand naar 2037 euro per maand. Op het moment dat dit gebeurt wordt voor de resterende maanden van een RVU-uitkering het drempelbedrag opnieuw vastgesteld. Bij een verhoging van de drempelbedrag mag het verschil tussen de oude en nieuwe drempelwaarde gebruikt worden als vrijstelling voor de pseudo eindheffing van 52%. Dit vrijstellen ging niet goed in januari.   Een voorbeeld: - Een persoon krijgt 18 maanden een RVU-uitkering van 4000 euro per maand, gestart op 1-1-2022. - Drempelwaarde wordt in 2022 bepaald op: 18 maanden *1874 euro = 33732 euro. - In 2023 wordt de drempelwaarde voor de 6 resterende maanden: (12 maanden*1874)+(6 resterende maanden*2037)=34710 euro.  - Vanaf september 2022 wordt de drempelwaarde overschreden en is 52% pseudo eindheffing verschuldigd.  - In januari 2023 is er 34710 - 33732 = 978 euro vrijstelling door verhoging van de drempelwaarde en moet dus 52% van (4000 - 978) = 1571,44 euro eindheffing afgedragen worden. En niet 0,52*4000 = 2080 euro, zoals Gemal had berekend. Aanpassing We hebben de programmatuur aangepast zodat vrijstelling door drempelwaardeverhoging correct wordt berekend en toegepast. Automatische herrekening 05-05 In periode 05 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 05-05 in Mutaties en Signalen Gemal. Alle personen die in januari 2023 hun maximale RVU vrijstelling (uitvoercode 02366) hadden bereikt of overschreden (uitvoercode 02367) worden herrekend, zodat vrijstelling door drempelwaardeverhoging alsnog toegepast wordt. 2023-05/7 Aanwas premieloon WHK ontbrak in Controleoverzicht loonaangifte (change 4408217) Melding In het controle-overzicht loonaangifte was de regel voor "Aanwas in het cumulatieve premieloon WHK" niet aanwezig. Dit maakte het lastig om een vergelijking te maken met de gegevens in de Loonaangifte-module. Aanpassing We hebben de regel "Aanwas in het cumulatieve premieloon WHK" toegevoegd aan het controleoverzicht loonaangifte. Actie Je hoeft niets te doen. 2023-05/8 Bedrag ZvW buitenland (change 4388320) Tijdens de jaarovergang hebben wij het bedrag op werkgevercode 07210 nominale bijdrage Zvw buitenland regeling bijgewerkt naar aanleiding van informatie uit de staatscourant. Er bleek echter een latere update van deze staatscourant te zijn waar een ander bedrag in werd gepubliceerd. Wij hebben het bedrag op werkgevercode 07210 nu bijgewerkt met de nieuwste informatie.  Het bedrag op deze werkgevercode heeft echter geen effect als invoercode 02112 Aantal personen verzekerd voor ZVW-CAK niet is vastgelegd. Deze invoercode wordt niet meer gebruikt, omdat invoercode 02113 nominale premie CAK wordt gebruikt. Het bedrag op werkgevercode 07210 is voor de correcte presentatie nog wel bijgewerkt, maar zal op termijn worden uitgefaseerd. 2023-05/9 EJU-bedragen opnemen in een grondslag met een vijf (change 4358791) Melding Het aanpassen van grondslag 55052 Uitvoercodes in maandgrondslag PFZW door het opgeven van uitvoercomponent 1611 Recht EJU-1 met waarde 5, had geen effect. Verwacht werd dat er een opslagpercentage van de EJU op een uitvoercomponent (in dit geval uitvoercode 01016) werd toegepast. Dit gebeurde niet. Aanpassing In een grondslag 55XXX kan je een uitvoercomponent opnemen met waarde 5. Dit kan alleen gebeuren voor uitvoercomponenten die zelf vanuit een grondslag zijn geformeerd met een percentage. Voorbeeld is de uitvoercode 1618 Recht VT; deze wordt geformeerd vanuit grondslag 56001 en er is meestal een percentage van 8% voor opgegeven. Het effect van uitvoercode 01618 Recht VT in grondslag 55XXX is dan dat voor de uitvoercomponenten die zowel in 55XXX als in 56001 zijn opgenomen met een waarde 1, ook in de resultante van grondslag 55XXX het VT-opslagpercentage doorwerkt (zie voorbeeld hieronder). Het opgeven van de uitvoercomponent van de EJU-1 (en andere EJU's) werkte helaas nog niet. Dit is aangepast. Je kan vanaf nu  de EJU-componenten met waarde 5 opnemen in een grondslag waarin je het percentage EJU wilt laten doorwerken.   Voorbeeld:  In grondslag 55135 (eju-1, percentage van 8%), 56001 (VT, percentage van 8%) en 55052 (Uitvoercodes in maandgrondslag PFZW) is uitvoercode 01016 vastgelegd met waarde 1. In grondslag 55052 zijn ook uitvoercodes 01611 (Recht EJU-1) en 01618 (Recht VT) vastgelegd met waarde 5. Als er 100 euro wordt berekend op uitvoercode 01016, wordt 8 euro geteld voor uitvoercode 01611 voor EJU1 en 8 euro voor uitvoercode 01618 - dus niet de werkelijke waarde die op de betreffende uitvoercodes is gepresenteerd op de loonstaat. Die werkelijke waarde omvat immers ook de VT en EJU over componenten die niet in grondslag 55052 zijn opgenomen. In uitvoercode 2326 - vanuit grondslag 55052 - wordt 116 euro gepresenteerd; 100 euro vanuit uitvoercode 01016 en 8% toeslag vanuit de EJU en 8% toeslag vanuit de EJU. Actie Met een scan op de database is geconstateerd dat er op dit moment nog geen gebruik gemaakt wordt van deze functionaliteit en daarom is een automatische herrekening niet nodig. Je hoeft niets te doen.    2023-05/10 Tekst bij foutcode 135 dekt lading niet (change 4413085) Melding In MSG werd een mutatie met terugwerkende kracht naar vorig jaar afgekeurd met foutcode 135. Hierbij werd de melding getoond dat dit niet mag bij verhuizen over ceanummers heen. Dit was echter niet het geval. De medewerker was verhuisd naar een instelling die pas per 1 januari actief was. De afkeuring was wel terecht. Aanpassing We hebben de meldtekst aangepast voor deze foutcode: Herrekening over vorig jaar niet mogelijk door verhuizing over ceanummer of instelling nog niet actief in vorig jaar. Actie Je hoeft niets te doen. 2023-05/11 Loonjournaalposten kostensoort onjuist (change 4512159)[1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. ‎update 31/3/23 De aanpassing is doorgevoerd   oorspronkelijk bericht 30/3/23 Wij hebben diverse meldingen ontvangen over de loonjournaalposten die voortkomen uit salarisproductie 03-2022. In sommige situaties blijken de eerste X posities van de kostensoort weg te vallen. De oorzaak blijkt te zijn dat Gemal door een programmatuurfout de posities ‘van’ en ‘t/m’ die je hebt vastgelegd bij de kostenplaats gebruikte voor de kostensoort. Wij voeren vannacht een tussentijdse release door, waardoor het probleem wordt opgelost. Je kunt dan vanaf morgen (31-03-2023) een correcte journaalpost afroepen. Hoe je dat doet, lees je hieronder.   Actie Als je journaalpost onjuist is, dan kun je deze opnieuw afroepen in een speciale productie. Je legt daartoe één of twee lijstnummers vast conform onderstaande tabel.    journaalposten speciale productie overzicht-/lijstnummer uitvoer journaalpost 1 3701 portal journaalpost 1 3701 + 4703 portal * journaalpost 2 3801 portal journaalpost 2 3801 + 4704 portal * Bomas (geen kostendrager, 5 posities kostenplaats) 3701 portal Bomas (geen kostendrager, 5 posities kostenplaats) 3701 + 4707 portal * Bomas (= zoals standaard journaalpost: kostendrager + 7 posities kostenplaats) 3701 portal Bomas (= zoals standaard journaalpost: kostendrager + 7 posities kostenplaats) 3701 + 4703 portal * FAP 3801 portal FAP 3801 + 4705 portal * * bij het afroepen van 2 overzicht-/lijstnummers (370x/380x + 470x) verschijnt zowel in het salarisdossier (SDOL, salarisdossier online) een pdf, als een te downloaden bestand bij 'zenden en ontvangen'. Bij het afroepen van 1 overzicht-/lijstnummer (370x) verschijnt enkel in het salarisdossier een pdf. 2023-05/12 Uitvoercodes 01770 en 01771 zijn samen niet uitvoercode 01597 (change 4428732) Melding De melding was dat uitvoercodes 01770 en 01771 (loon loonh.tabel en loon loonh. BT) opgeteld niet overeenkwamen met het bedrag van uitvoercode 01597 loon loonheffing. Dit verschil was de uitvoercode 01678 bovenm.dnstr.nett die bij een enkel dienstverband wel correct werd meegenomen in 01597, maar bij een gekoppeld dienstverband niet.  Aanpassing Door een correctie in de pro-rata verdeling is deze melding nu opgelost. Daarnaast zal de Gemal handleiding worden uitgebreid omtrent de berekening van de samenhangende uitvoercodes 01678 bovenm.dnstr.nett en 01425 bovenm.dnstr.brut. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 05-06 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  Actie Er is geen actie vereist 2023-05/13 Bedrag bundel fit IZZ VGZ (change 4474513) Melding Het bedrag dat was ingericht op werkgevercode 07429 IZZ VGZ Bundel fit bleek nadat het door ons in Gemal was ingericht nog te zijn bijgesteld door VGZ. Er stond daarom ten onrechte een te hoog bedrag in Gemal.  Aanpassing Het bedrag is aangepast.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 05-08 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Actie Er is geen actie vereist 2023-05/14 Uitkering niet uitbetaald bij werkgevercode 03010 blokkade bij deeltijdfactor 0 waarde 1 (change 4442723) Melding Deze melding speelde indien waarde 1 Werktijdfactor 0 van toepassing was vastgelegd op werkgevercode 03010 blokkade bij deeltjdfactor 0. Het kwam voor dat uitbetaling van een uitkering bij deze klanten geblokkeerd werd in de eerste 1 of 2 perioden van de looptijd van de uitkering. Dit gebeurde wanneer je een uitkering opgaf met daarbij invoercode 02404 Percentage deelbetrekking met een waarde van 0 procent.  Aanpassing We hebben de programmatuur aangepast zodat een opgave op invoercode 02404 van 0 procent, bij inkomstenverhouding met een Code Type IKV van 2 of hoger (invoercode 02516), altijd als 100% wordt behandeld. In Gemal Mutaties en Signalen zal een melding verschijnen op het moment dat dit plaatsvindt: "Om technische redenen is de mutatie van het percentage deelbetrekking geconverteerd van 0 naar 100%." Door deze aanpassing vindt het blokkeren van het uitbetalen van de uitkering niet langer plaats. We voeren deze conversie uit zodat je invoercode 02404 zelf niet hoeft vast te leggen bij uitkeringsbetalingen, de werknemer werkt immers niet en heeft daardoor ook geen deelbetrekking. Actie We adviseren klanten waarbij de werkgevercode 03010 op waarde 1 staat om dienstverbanden, waarbij een uitkering in de eerste 1 of 2 perioden van de looptijd niet is uitbetaald, te herrekenen. Dit kan je doen dooropgave van invoercode 02475 bij deze dienstverbanden, vanaf periode 01. 2023-05/15 Herrekening uitvoercodes 01831 en 01193 (change 4428223) Melding In de release notes van 2023-02/10 is beschreven dat de berekening van uitvoercode 01831 grsl inh WIA-WGA is gecorrigeerd zodat deze weer correct wordt berekend en daarmee ook uitvoercode 01193 inh wn WIA-WGA.  Het bleek echter dat voor werknemers met invoercode 02492 werkgeversbetaling UFO op waarde 2 de berekening nog niet correct was. Aanpassing We hebben de programmatuur aangepast en nu wordt 01831 grsl inh WIA-WGA (en daarmee uitvoercode 01193) ook voor werknemers met invoercode 02492 op waarde 2 correct berekend. Automatische herrekening Er zal voor 2023 een automatische herrekening plaatsvinden met reden 05-09 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Actie Voor werknemers met een incorrecte berekening in 2022 kan er niet automatisch worden herrekend. Dit kan je zelf doen. Je doet dit als volgt: Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2022-01: Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast zoals Betaaldatum. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202201 in en daarna klik je op OK. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening waarin je kiest voor de waarde 1. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen Bovenstaande herrekening over de jaargrens kun je desgewenst ook eerst in een proefproductie uitvoeren. 2023-05/16 Gemal genereert onterecht melding L2328 - Premieloon Whk bij AOW'er [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. We zien dat voor personen die vanaf april 2023 de AOW-leeftijd hebben bereikt, onterecht voor de periodes januari, februari en maart, loonaangiftemelding L2328 wordt gegenereerd in de periode april. Loonaangiftemelding L2328 houdt in dat de Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk nul moet zijn vanaf het tijdvak dat een persoon de AOW-leeftijd bereikt.   Als je deze melding ziet verschijnen voor de periodes januari, februari en maart bij personen die in april de AOW-leeftijd bereiken dan kun je de melding negeren en hoef je geen actie te ondernemen. Bij de belastingdienst zal de melding niet afgaan, de gegevens in het loonaangiftebestand zijn correct. In release 2023-05 van Gemal zal dit onterecht genereren van melding L2328 niet langer voorkomen. 2023-05/17 Berekening derde WW-jaar loyalis (change 4476004) Melding De grondslag voor de premie van het derde WW-jaar loyalis (uitvoercode 01582) bij de cao VVT werd ten onrechte gemaximeerd op het maximum premieloon naar rato van het deeltijdpercentage. Dat is niet terecht, omdat het deeltijdpercentage hier geen rol zou moeten spelen. Bij parttime werknemers met een loon boven het naar deeltijd herleide maximum kan dit geleid hebben tot een te lage vaststelling van de premie. Aanpassing We hebben werkgevercode 05006 code omrekening maximumbedrag op waarde 1 (niet omrekenen) gezet. Nu wordt de grondslag (uitvoercode 01582) wel gemaximeerd op het volledige premieloon.  Automatische herrekening Er zal voor 2023 een automatische herrekening plaatsvinden met reden 05-10 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  Let op! Deze herrekening kan vorderingen tot gevolg hebben. Daarnaast moesten wij een grote populatie voor de herrekening nemen om er zeker van te zijn dat alle betreffende werknemers worden herrekend. Daarom kan het zijn dat er werknemers worden herrekend waarbij er geen herrekeningsverschil is.  Je kunt een vordering desgewenst voorkomen door met invoercode 02178 de grondslag derde WW-jaar per periode terug te zetten naar de oude waarde. Voor het vorige jaar zullen we het niet aanpassen, omdat de loonsom (01598) niet meer gewijzigd kan worden in Gemal over vorig jaar.  Actie Je hoeft niets te doen, behalve de benoemde actie om desgewenst een vordering te voorkomen. 2023-05/18 In dienst datum verleggen van vorig jaar naar dit jaar (change 4549742) Melding Een werknemer die in dit jaar is opgevoerd met een datum in dienst in vorig jaar wordt correct verwerkt en de uitvoercode 01066 bruto nabet vrgjr en 01109 premie Pf vrgjr worden gegenereerd. Als de datum in dienst vervolgens weer wordt verlegd naar het huidige jaar, omdat de datum in dienst achteraf anders bleek te zijn, ging dit in Gemal niet goed. De codes 01066 bruto nabet vrgjr en 01109 premie Pf vrgjr werden in dat geval niet tegengeboekt.  Aanpassing Voor toekomstige gevallen hebben we de programmatuur aangepast. Uitvoercodes 01066 en 01109 worden tegengeboekt.  Voor bestaande gevallen is het advies om invoercode 02361 code blokkering vast op te geven met waarde 3 of 4 (afhankelijk van of er ook variabelen zijn opgegeven) voor 2023 om het bestaande dienstverband te blokkeren en de werknemer opnieuw op te voeren met de juiste in dienst datum.  Actie Als er geen bestaande gevallen zijn binnen je ceanummer is er geen actie nodig.  2023-05/19 Tussentijdse jaaropgaven niet aangemaakt (change 4531670) Melding Als invoercode 02867- afroep tussentijdse jaaropgave als vaste waarde is opgegeven met waarde 1, moet er bij het opgeven van een einddatum IKV (invoercode 02924) een tussentijdse jaaropgave worden aangemaakt. Dit gebeurde helaas niet. Aanpassing De programmatuur is aangepast zodat de tussentijdse jaaropgave zoals verwacht weer aangemaakt wordt bij het opgeven van een einddatum bij personen waarvoor invoercode 2867 vast opgegeven is met waarde 1. Actie Als je een tussentijdse jaaropgave mist , kan je als workaround met het variabel opgeven van invoercode 02867 de tussentijdse jaaropgave alsnog aanmaken. 2023-05/20 Meldingen L2219 en L2208 (change 4480342) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In de release notes van april is verzuimd herrekening 04-11 te beschrijven. Het gaat om onderwerp 2023-04/8 Meldingen L2219 en L2208 (change 4480342) waar onderstaande tekst bij hoort. Automatische herrekening 04-11 Voor 2023 zal er een automatische herrekening plaatsvinden met reden 04-11 in mutaties en signalen Gemal (MSG). Deze herrekening heeft als doel om mogelijk foutieve situaties ontstaan door wijziging 2023-03/7 te corrigeren. Alle dienstverbanden die belast worden volgens de groene tabel (invoercode 2333 =2) en die verzekerd en/of premieplichtig zijn voor 1 of meer Sociale Verzekeringen (invoercode 2122, 2123 of 2124 heeft een waarde anders dan 0) worden herrekend.     CAO informatie CAO Ambulancezorg 2023-05/21 Wijzigingen ivm akkoord CAO Ziekenhuizen Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. De afgelopen jaren heeft de CAO Ambulancezorg de salarissen gevolgd van de CAO Ziekenhuizen. Er is onlangs een definitief akkoord bereikt voor die CAO, zie ook het community bericht dat we voor CAO Ziekenhuizen hebben geplaatst. Wij hebben bij Ambulancezorg Nederland navraag gedaan of deze wijziging overgenomen dient te worden. We houden je op de hoogte van de voortgang. CAO Gehandicaptenzorg 2023-05/22 Eenmalige uitkering In de cao gehandicaptenzorg wordt een eenmalige uitkering beschreven: Omdat de extra toegekende middelen onvoldoende zijn om de volledige achterstand in alle FWG-schalen van de middengroepen in te halen, ontvangen de werknemers die ingedeeld zijn in de FWG-schalen 55, 60 of 65 in mei 2022 én mei 2023 een eenmalige uitkering van € 750,- bruto op fulltime basis (parttimers naar rato) als zij op 1 mei 2022 respectievelijk 1 mei 2023 in dienst zijn. De uitkering wordt berekend op basis van de omvang van het dienstverband op 1 mei 2022 respectievelijk 1 mei 2023. Wij hebben deze eenmalige uitkering net als vorig jaar ingericht op eindejaarsuitkering 3. De inrichting is hetzelfde als in 2022 met de volgende inrichting: Korting op het salaris vanwege onbetaald verlof zoals ouderschapsverlof heeft geen effect op het bedrag van de uitkering.  Uurloners zijn uitgesloten van de uitkering De uitkering wordt niet gemaximeerd op 100% Als er een garantieschaal 55, 60 of 65 is vastgelegd wordt er geen eenmalige uitkering uitbetaald. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin de schaal van de werknemer wel 55, 60 of 65 is, maar de garantieschaal hoger ligt. Ook in dat geval wordt de uitkering niet uitbetaald.  Actie Als je de uitkering wilt blokkeren kan je invoercode 01099 vastleggen met waarde 0,01. Als je een afwijkend bedrag wil opgeven kan je dit bedrag opgeven met invoercode 01099 2023-05/23 Nieuwe salaristabellen Per 1 mei is er een nieuwe salaristabel vanuit de cao gehandicaptenzorg. Deze hebben we in Gemal ingericht. Er zijn enkele aandachtspunten die we hier willen aanstippen. Vervallen en extra treden schalen 40 en 45 In de schalen 40 en 45 is de onderste trede vervallen en is er aan de bovenkant een trede bijgekomen.  Conform cao geldt: "Werknemers die op 30 april 2023 zijn ingeschaald in de eerste trede van de schaal van FWG 40 of 45, dienen op 1 mei 2023 worden overschaald naar de naast hogere trede in de betreffende schaal. Werknemers die op 1 mei 2023 ten minste een jaar zijn ingeschaald in de laatste trede van de betreffende schaal, gaan op 1 mei 2023 over naar het aan de schaal extra toegevoegde IP-nr." Hoe je dit inricht in HR Core Beaufort, wordt in de release notes van Beaufort beschreven.   Een belangrijke notitie bij deze schaalaanpassing is dat de nummers van de treden niet zijn aangepast. Schalen 40 en 45 beginnen vanaf de nieuwe tabel daarom met trede 2 in plaats van trede 1. Bij het opgeven van de trede met invoercode 02326 anciënniteit dien je hiermee rekening te houden en betekent dit dat, als je trede 1 opgeeft, hier een salaris van €0,- aan hangt. Er zal dan geen salarisbetaling plaatsvinden. Dit geldt alleen voor de schalen 40 en 45. Voor de andere schalen is de indeling ongewijzigd. Vervallen inpasnummers De twee inpasnummers 8999 en 9000 hebben wij laten vervallen. Deze bedragen waren al enkele jaren niet meer geïndexeerd en worden bovendien niet genoemd in de cao.  Omdat de inpasnummers ook niet meer in gebruik zijn hebben we deze laten vervallen.  CAO Gemeenten / SGO 2023-05/24 Status nieuwe CAO - vervolg [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. We hebben je eerder geïnformeerd over het principe-akkoord  voor de CAO Gemeenten en de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). Inmiddels is dit principe-akkoord bekrachtigd. We zullen in mei uitvoering geven aan dit akkoord en in de releasenotes voor mei nader ingaan op de uitwerking voor Gemal.   NB - Voor de Veiligheidsregio's vindt pas op 14 april 2023 in een Algemene Vergadering van de WVSV de formele besluitvorming over het arbeidsvoorwaardenakkoord plaats. 2023-05/25 Nieuwe CAO 2023 Inmiddels is het principe-akkoord voor de nieuwe CAO Gemeenten en Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties definitief geworden en geldt er een nieuwe CAO met een looptijd van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Hierna wordt voor zover van toepassing nader ingegaan op de verschillende onderwerpen. Diverse onderwerpen hebben een ingangsmoment dat later in het jaar ligt. We zullen daar dan ook later in het jaar op terugkomen. 1 - Salarismaatregelen met ingang van 2 januari 2023 Salariswijziging De volgende salariswijziging is afgesproken voor de salarisregeling Gemeenten [1]: De salarissen stijgen met een nominaal bedrag van € 240,00; De salarissen stijgen vervolgens met 2%. Als bijzonderheid hierbij geldt dat de salarisbedragen aangepast moeten worden per 2 januari. Omdat dit indruist tegen de systematiek van maandbedragen en maandsalarissen zoals vermeld in de CAO en de maandverwerking zoals in het salarissysteem, is dit niet een standaard functionaliteit. We hebben daarom de programmatuur voor toekenning van salaris hierop speciaal aangepast zodat voor de salarisbepaling op 1 januari nog de bedragen van de ‘oude’ salarisregeling van toepassing zijn en met ingang van 2 januari de bedragen van de nieuwe salarisregeling. Hierbij maken we gebruik van de bewezen systematiek van ingangsdatum vastleggen: We creëren twee tijdvakken: tijdvak 1 januari waarvoor de ‘oude’ bedragen gelden, en tijdvak 2 t/m 31 januari waarvoor de ‘nieuwe’ bedragen gelden.    Voorbeeld-1  Fulltime werknemer heeft per 2023-01 invoercode 02351 met schaal = 0008 en invoercode 02322 trede = 10. Volgens de ‘oude’ salaristabel 2023-01 hoort hierbij inpasnummer 8095 met bedrag € 3628,00. Volgens de nieuwe salaristabel 2023-01 hoort hierbij inpasnummer 8095 met bedrag € 3945,00. In de Gemal-verwerking genereren we nu in feite twee salaristijdvakken namelijk eentje vóór 2 januari en eentje per 2 januari elk met een eigen factor. 1/31e = 0,03226 30/31e = 0,96774 Het salaris van het eerste tijdvak (= dag 1 januari) is dan  0,03226 * € 3628,00 = € 117,04 Het salaris van het tweede tijdvak (= dag 2 t/m 31 januari) is dan 0,96774 * € 3945,00 = € 3817,73 Over beide tijdvakken samen is het totale salaris voor januari dan € 117,04 +  € 3817,73 = € 3934,77. Afhankelijk van de aard van de uren zal de hoogte van het uurloon op gebruikelijke wijze bepaald worden. Dus het uurloon van januari (uitvoercode 01747) zal gebaseerd zijn op het totale maandsalaris van januari ((1/31e oud + 30/31e nieuw) / 156), het uurloon van een extra uur / meerwerkuur of overwerk, zal in de regel gebaseerd zijn op het uurloon vorige maand etc.   Kalenderdagen Bij de berekening van een inkomenscomponent met een ingangsdatum vindt standaard omrekening plaats op basis van kalenderdagen van de periode. Ook voor de salarisregeling per de 2e gaan we uit van kalenderdagen hetgeen conform werkwijze van de VNG is. Je kunt op de omrekening op basis van kalenderdagen als werkgever afwijken door werkgevercode 03009 (afhandeling mutaties met ingangsdatum) vast te leggen met waarde 1 waarmee je aangeeft dat omrekening voor ingangsdag niet moet plaatsvinden op basis van kalenderdagen maar op basis van hetgeen is aangestuurd met werkgevercode 03005 methode berekenen aantal salarisdagen. We zien dat dit door werkgevers ook is vastgelegd maar dan met waarde 4 hetgeen overeenkomt met kalenderdagen. Mocht je een andere aansturing hebben, overweeg dan om deze aan te passen.   Cao-minimumloon Bij de vorige CAO is het CAO-minimumloon van € 14,00 per uur geïntroduceerd. Dat kreeg zijn beslag door voor de medewerker die ingeschaald was op een lager bedrag dan het minimum van € 2184,00, een aanvulling tot dat minimum toe te kennen. Dit kwam voor bij de eerste 6 schalen (en bij de schaal PA-A voor Participatiebanen) van salarisregeling 34. In Gemal ondersteunen we dit via uitvoercode 01007 aanvulling (CAO)minimumloon. Ook voor de nieuwe CAO blijft € 14,00 per uur en € 2184,00 per maand als minimum gelden. Aanpassing basis loongebouw Met ingang van deze CAO wordt een andere lijn gevolgd: er worden niet langer bedragen onder het CAO-minimumloon in de schalen opgenomen: € 2184,00 (het fulltime maandbedrag bij € 14,00 per uur) is de instap-trede. Na de nominale en procentuele salarisverhoging blijven er nog 3 schalen onder het CAO-minimumloon. De betreffende schalen worden aangepast qua structuur waardoor ze pas beginnen op de trede die bestaat uit het CAO minimumloon: € 2184,00. Hierdoor is de eerste trede van schaal 0001 trede/anciënniteit 04, van schaal 0002 trede/anciënniteit 02 en van schaal 0003 trede/anciënniteit 01;   In Gemal zullen we in de ‘lege’ periodieken nog de oude bedragen opnemen in de salaristabel. Voor HRCore Beaufort zal dit naar verwachting geen aanpassing betekenen. Het is aan de werkgever om de medewerker op de juiste inschaling te zetten met ingangsdag van 02-01-2023. Medewerkers die na de salarisaanpassingen in een trede/anciënniteit terecht zouden komen die lager is dan € 2.184,00, moet je per 2 januari 2023 inschalen in de eerstvolgende periodiek boven de € 2.184,00. Deze medewerker krijgt op deze wijze nog een loonsverhoging. Deze extra periodiek staat los van de reguliere periodiekdatum.   Voorbeeld-2 Een medewerker die op 1 januari 2023 nog verloond werd tegen schaal 0002, trede/anciënniteit 01 komt na de salarisaanpassing uit op een bedrag lager dan €2.184,00. Deze trede vervalt want trede/anciënniteit 02 is nu de laagste van schaal 0002 met het bodembedrag van het CAO minimumloon € 2184,00. De medewerker moet nu conform de CAO-afspraak ingeschaald worden op de eerstvolgende trede en dat is dus schaal 0002 trede/anciënniteit 03.   Schaal PA-A / schaal A Medewerkers die op 21 februari 2023 in dienst zijn en verloond worden volgens de Participatiewet / schaal A (schaal PA-A in Gemal) moet je met terugwerkende kracht tot 2 januari 2023 inschalen in trede/anciënniteit 11 van schaal A.  Medewerkers die vanaf 22 februari 2023 in dienst komen en verloond worden volgens de Participatiewet / schaal A, kun je in een lagere trede/anciënniteit aannemen.   Salaristabel kunstzinnige vorming Ook de bedragen voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie zijn bij deze CAO gewijzigd per 2 januari [2]. Voor het afwijkende ingangsmoment geldt hetzelfde als bij de salarisregeling Gemeenten. 2 - Invloed van de salarismaatregelen op uitkeringen Ben je uitvoerder van bovenwettelijke uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, dan attenderen wij je op de nadere informatie in de ledenbrief LOGA over de doorwerking van de salarismaatregelen in de uitkeringen. 3 - Invloed van salarismaatregelen op pensioengevend inkomen Invoering van het nieuwe salaris met terugwerkende kracht per 2 januari en niet per 1 januari wil ook zeggen dat de salarisverhoging van 2023 niet meer zal doorwerken in de pensioenopbouw of premiestelling. Het ABP kent immers de peildatumsystematiek waarbij 1 januari bepalend is: de salarisverhoging per 2 januari van dit jaar werkt niet door in het pensioengevend inkomen van dit jaar of volgend jaar. 4 - Overige invloed van de salarismaatregelen Politieke ambtsdragers: de salarisontwikkelingen van politieke ambtsdragers in de sector gemeenten volgen de afspraken die worden gemaakt voor de medewerkers in de Cao Rijk. Zie in dit verband bijvoorbeeld hetgeen we geschreven hebben in onze releasenotes van 2023-04/21 Decentrale bestuurders: salariswijziging en eenmalige uitkering. Buitengewone ambtenaren burgerlijke stand (BABS): de afspraken in de cao hebben geen directe invloed op de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand omdat ze in de regel niet onder de CAO vallen. Flexkrachten (uitzendkrachten, payroll): de salarismaatregelen in de cao gelden op basis van wet- en regelgeving ook voor uitzend- en payrollkrachten in gemeentelijke organisaties. Zzp: Zelfstandigen (zonder personeel) zijn niet in dienst bij een gemeentelijke organisatie en vallen niet onder de CAO. De minimumbedragen zoals voor VT die nog voor enkele medewerkers gelden, worden niet gewijzigd naar aanleiding van de CAO-aanpassingen. Via (eindejaars)uitkeringsregeling 5 (uitvoercode 01241) wordt aan eind van het jaar of bij uitdienst een tegemoetkoming Ziektekostenverzekering uitbetaald. Het hoge of lage bedrag tegemoetkoming wordt bepaald door grens bestaand uit bedrag behorende bij hoogste periodiek schaal. Dit grensbedrag is nu ook gewijzigd  waardoor herrekening noodzakelijk is. Deze loopt mee met de automatische herrekening salariswijziging. 5 - Thuiswerkvergoeding - Vergoeding hybride werken Per 1 mei 2023 geldt een vergoeding van € 3,00 netto voor hybride werken opgebouwd uit thuiswerkvergoeding € 2,15 netto en € 0,85 netto internetvergoeding. Uitgangspunt bij de netto internetvergoeding is dat het hierbij handelt om een vergoeding die noodzakelijk is voor de functie. Zo niet, dan zou het niet als gerichte vrijstelling netto vergoed mogen worden aan de medewerker. De vergoeding kan echter al snel ‘naar redelijk oordeel’ noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de functie en volgens de Belastingdienst is een kostenvergoeding voor internetgebruik naar rato van het aantal thuiswerkdagen niet in strijd met het noodzakelijkheidscriterium. Het is echter aan de werkgever om het één en ander aannemelijk te maken en uiteindelijk is het ter beoordeling van de inspecteur. In onze releasenotes Gemal hadden we hier in januari al een voorschot opgenomen:  Met een fix per 7 januari 2023, gaan met terugwerkende kracht vanaf 1/1/23, invoercode 00941 het CAO-bedrag van € 2,00 vastleggen bij GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid > Eenheid Bruto/netto diversen, bij werkgevercode 03800. Mogelijk dat een toekomstige vergoeding, bijvoorbeeld internetvergoeding, dan door ons voor de CAO op invoercode 00942 wordt ingericht.   We gaan nu dus per 2023-06 in Gemal Direct Inrichting invoercode 00941 wijzigen in € 2,15 en invoercode 00942 toevoegen met € 0,85. De gebruiker / beheerder van de Youforce App kan instellen dat mutaties gedupliceerd moeten worden zodat één mutatie van de medewerker in de App leidt tot twee mutaties richting Gemal. Zie ook 2.2.1 bij https://community.visma.com/t5/Kennisbank-Youforce-APP/Handleiding-Youforce-app-amp-desktop-Gewerkte-dagen/ta-p/546891   Hierbij geldt als aandachtspunt: We passen de bedragen aan met ingang van juni en niet per mei. Dit is conform de gebruikelijke gedragslijn dat de declaratie voor thuiswerken een maand achteraf plaatsvindt. Dus dat ook de vergoeding van het thuiswerk tegen het bedrag van de vorige maand plaatsvindt. Is jouw vastlegging anders, bijvoorbeeld altijd met terugwerkende kracht, dan moet je de bedragen zelf per 2023-05 vastleggen. 6 - Verlof en vitaliteit - Bovenwettelijke vakantiedagen In het kader van ‘Verlof en vitaliteit’ gaat met ingang van 2 januari het aantal bovenwettelijke vakantiedagen van 6 dagen (43,2 uur) naar 7 dagen (50,4 uur).  Indien van toepassing  moet je in de verlofmodule van HR Core Beaufort de aanpassingen doen. 7 - Verlof en vitaliteit - Meer vakantie-uren kopen Onder de afgelopen CAO konden medewerkers met hun IKB maximaal 144 vakantie-uren kopen. Met ingang van de nieuwe CAO is dit maximum verhoogd naar 187 uur. Indien van toepassing  moet je in Flex Benefits de betreffende parameter aanpassen. 8 - Overige wijzigingen Er zijn nog diverse andere wijzigingen afgesproken maar deze liggen of nog in de toekomst en dan komen we er later op terug, of ze zijn niet gerelateerd aan de salariswijziging. Zie in dit verband ook het schema zoals we dat op de Community plaatsen met een overzicht van wijzigingen en de aandachtsgebieden die daar bij horen. 9 - Premieverhaal onbetaald (WAZO-)verlof Over de wijzigingen met betrekking tot de vormen van ouderschapsverlof zullen we je op een later tijdstip informeren omdat die wijzigingen pas ingaan per 31-12-2023. Met ingang van 1 juni 2023 geldt met betrekking tot onbetaald (WAZO-)verlof nog wel het volgende: In de afgelopen CAO bleef er sprake van regulier verhaal van pensioenpremies tijdens onbetaald (Wazo-)verlof. Duurde dit verlof langer dan drie maanden, dan werd ook het werkgeversdeel op de werknemer verhaald.  Met ingang van 1 juni 2023 geldt: de medewerker met WAZO-verlof hoeft niet langer ook het werkgeversdeel te betalen. de medewerker met onbetaald verlof hoeft pas per de vierde maand het werkgeversdeel te betalen. De premieverdeling is op de gebruikelijke manier aanstuurbaar, op werkgeverniveau in GDI bij Werkgevergegevens > Verlof- /generatieregelingen > Definitie v/g-regelingen op het scherm van de verlofregeling onder het kopje premieverdeling bij verlof. Op werknemerniveau kan je bijvoorbeeld voor onbetaald verlof de aansturing doen via invoercode 02533. 10 - Automatische herrekening Voor de toepassing van de salariswijziging en de ziektekostenverzekering zullen we in periode 2023-05 een automatische herrekening aansturen. Je vindt deze herrekening met reden 05-11 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Acties Je kunt met ingang van 2 mei de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Inventariseer welke medewerker uit schalen 001 t/m 003 in aanmerking komt voor een andere anciënniteit inschaling. Inventariseer welke medewerker die op 21 februari 2023 verloond werd volgens de Participatiewet / schaal A (schaal PA-A in Gemal) overmoet naar trede/anciënniteit 11 van schaal A. Wijzig indien van toepassing de inrichting ten behoeve van Youforce App, formulieren, of FlexBenefits. Doe de gewenst aanpassingen in de verlofmodule naar aanleiding van de toegenomen verlofuren. Denk aan het opnemen van de nieuwe code voor internetvergoeding in je journaalposten, comprimeertotalen etc. Meer informatie [1] Code salarisregeling (werkgevercode 03002 of invoercode 02314) = 34. [2] Code salarisregeling (werkgevercode 03002 of invoercode 02314) = 02. Zie ook het bericht bij wet en regelgeving op de Community   2023-05/26 Grondslag WNT-signalering aangepast (change 4407993) Melding Voor het signaleringsoverzicht WNT (Wet Normering Topinkomens) wordt het voorspelde jaarloon van de medewerker (uitvoercode 02261) getoetst aan de wettelijke WNT norm (uitvoercode 02507). We constateren dat de component ZKV die moet meetellen in de grondslag [1] op CAO-niveau ten onrechte zowel was opgenomen als uitbetaald bedrag (uitvoercode 01241) als opgebouwd bedrag (uitvoercode 01645).  Oplossing Met ingang van periode 04 hebben we uitvoercode 01241 verwijderd uit de grondslag. Er wordt geen herrekening uitgevoerd omdat deze grondslag alleen wordt gebruikt voor signaleringsoverzicht 05 Wet Normering Topinkomens. Bij de eerstvolgende salarisverwerking zal het signaleringsoverzicht zijn bijgewerkt met de meest recente prognose op basis van de nieuwe gegevens. Meer informatie [1] Grondslag normering topinkomen, zie Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Diverse grondslagen > Uc gr norm topinkomen, werkgevercode 55121. 2023-05/27 TOR en verlofuren (change 4430399) Achtergrond Een aantal jaar geleden is er voor de CAO Gemeenten / SGO [1] een harmonisatieslag uitgevoerd zodat medewerkers van verschillende gemeenten meer dezelfde arbeidsvoorwaarden hadden. Voor degenen die hierdoor op achteruit gingen, was ter compensatie een Toelage OvergangsRecht (TOR) die in Gemal gekoppeld is aan de inrichting van eindejaarsuitkeringsregeling 7 [2]. Melding Werkgever wil aan de grondslag verlofuren ook het maandelijks opgebouwd bedrag aan TOR toevoegen omdat het immers een vaste salariscomponent is. Toevoegen aan de grondslag van uitvoercode 01653 leidt echter niet tot een wijziging in resultaat. Dat komt omdat deze gegevens zogenaamde procesgegevens zijn en ze daarmee in principe niet opgepakt worden voor de grondslagen.  Oplossing Met ingang van periode 2023-05 is de programmatuur aangepast. Automatische herrekening In periode 2023-05 vindt een automatische herrekening plaats voor de betreffende medewerkers [3]. Je vindt deze  herrekening terug als reden 05-04 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Meer informatie [1] Code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02317) = 27 of 83. [2] Handleiding Gemal onderdeel CAO-inrichting Gemeenten bij 4.2 [3] Herrekening wanneer er een recht EJU-7 (uitvoercode 01653) is, en een aansturing verlofuren, en uitvoercode 01653 is opgenomen in een grondslag verlofuren. CAO GGZ 2023-05/28 Vergoeding slaapdienst en crisisdienst Op basis van artikel 26 en 35 zijn de vergoedingen voor slaapdiensten en crisisdiensten aangepast. Het gaat hier om werkgevercode 08129 (slaapdienst) en werkgevercodes 14001, 14002, 14004 en 14005 (crisisdiensten).  Let er op dat deze diensten vaak in de maand na het draaien van de diensten worden betaald aan de werknemer. Wij hebben ons in dit geval echter aan de datum van de cao gehouden en gaan er op die manier vanuit dat het genietingsmoment bepalend is voor het bedrag dat er voor een dienst wordt betaald. Je kan hier van afwijken door in productie 05-2023 de oude bedragen vast te leggen op genoemde werkgevercodes. Denk er in dat geval aan dat je in productie 06-2023 de waarde terug zet naar ondersteuning op C niveau.  2023-05/29 Nieuwe salaristabellen Per 1 mei is er voor de cao GGZ een nieuwe salaristabel. Deze hebben wij in Gemal ingeregeld.  Naast de nieuwe salaristabel is er door de werkgeversvereniging ook een correctie op een bedrag uit de salaristabel van juli 2022 doorgegeven. Dit betreft het inpasnummer 9542 (leerlingen). Dit heeft als effect dat wij de tabellen voor 2022-07 en 2023-01 hebben bijgewerkt. Omdat wij niet automatisch kunnen herrekenen over vorig jaar dien je dit zelf te doen als je werknemers hebt die op dit inpasnummer worden verloond. Zie voor meer informatie het kopje "actie".  Actie Herrekenen over vorig jaar doe je als volgt: Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2022-01: Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast zoals Betaaldatum. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202201 in en daarna klik je op OK. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening waarin je kiest voor de waarde 1. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen Je kunt, wanneer de leerlingen in een aparte instelling zitten, bovenstaande herrekening alleen voor die instelling uitvoeren, of wanneer het om een kleine groep gaat op medewerker niveau met invoercode 02475 met waarde 202201. Deze actie kun je desgewenst ook eerst in een proefproductie uitvoeren om de verwachting helder te krijgen. Naast het herrekenen dien je de nieuwe salarisregeling per 2023-05 op te halen. Vanaf 2 mei kun je deze salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 40 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Huisartsenzorg 2023-05/30 Aanpassing salaristabellen In de originele cao huisartsenzorg stond vermeld dat er in mei 2023 een salarisverhoging van 2,6% zou worden doorgevoerd.  Echter is, na overleg tussen de cao-partijen besloten dat er een andere en eerdere verhoging nodig was en deze is in januari 2023 doorgevoerd.  Om die reden is er in deze release geen aanpassing in de salaristabellen van de cao huisartsenzorg.  CAO Jeugdzorg 2023-05/31 Salaristabel Er was een typefout van 1ct geslopen in de salaristabel van de cao jeugdzorg. Het betreft inpasnummer 9631, gekoppeld aan schaal 113, trede 01.  Wij hebben deze typefout hersteld.  Actie Vanaf 2 mei kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. Je vindt deze herrekening terug met reden 05-07 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Er zullen nabetalingen plaatsvinden.  Meer informatie [1] Code salarisregeling = 37 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Kraamzorg 2023-05/32 Minimum vakantietoeslag Aan de hand van de cao kraamzorg is het bedrag aan minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) aangepast per release 2023-05.  CAO Politie 2023-05/33 Salarisschalen aspiranten en blokkade minimumloon In de salarisregeling Politie hebben we onder andere de schalen 002A t/m 006A opgenomen voor aspiranten [1]. Bij deze schalen vindt automatisch vanuit de programmatuur een blokkade minimumloon plaats. Op verzoek en in overleg hebben we in 2023-05 met terugwerkende kracht tot 2023-01 de programmatuur aangepast waardoor de betreffende blokkade minimumloon niet langer plaatsvindt. Automatische herrekening 05-13 Voor de betrokken medewerkers vindt een automatische herrekening plaats. Je vindt deze herrekening terug met reden 05-13 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Meer informatie [1] Code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 25. CAO Veiligheidsregio's 2023-05/34 Arbeidsvoorwaardenakkoord Inmiddels is het principe-akkoord voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s definitief geworden en gelden de nieuwe afspraken met een looptijd van 2 januari 2023 tot en met 1 mei 2024. Hierna wordt voor zover van toepassing nader ingegaan op de verschillende onderwerpen. Diverse onderwerpen hebben een ingangsmoment dat later in het jaar of volgend jaar ligt. We zullen daar dan ook later in het jaar op terugkomen. 1 - Salarismaatregelen met ingang van 2 januari 2023 Salariswijziging De volgende salariswijziging is afgesproken voor de salarisregeling Veiligheidsregio’s [1]: De salarissen stijgen met een nominaal bedrag van € 100,00; De salarissen stijgen vervolgens met 5,5%. Als bijzonderheid hierbij geldt dat de salarisbedragen aangepast moeten worden per 2 januari. Omdat dit indruist tegen de systematiek van maandbedragen en maandsalarissen zoals vermeld in de CAR UWO en tegen de maandverwerking zoals in het salarissysteem, is dit niet een standaard functionaliteit. We hebben daarom de programmatuur voor toekenning van salaris hierop moeten aanpassen zodat voor de salarisbepaling op 1 januari nog de bedragen van de ‘oude’ salarisregeling van toepassing zijn en met ingang van 2 januari de bedragen van de nieuwe salarisregeling. Hierbij maken we gebruik van de bewezen systematiek van ingangsdatum vastleggen: We creëren twee tijdvakken: tijdvak 1 januari waarvoor de ‘oude’ bedragen gelden, en tijdvak 2 t/m 31 januari waarvoor de ‘nieuwe’ bedragen gelden.    Voorbeeld-1  Fulltime werknemer heeft per 2023-01 invoercode 02351 met schaal = 0008 en invoercode 02322 trede = 10. Volgens de ‘oude’ salaristabel 2023-01 hoort hierbij inpasnummer 8095 met bedrag € 3628,00. Volgens de nieuwe salaristabel 2023-01 hoort hierbij inpasnummer 8095 met bedrag € 3945,00. In de Gemal-verwerking genereren we nu in feite twee salaristijdvakken namelijk eentje vóór 2 januari en eentje per 2 januari elk met een eigen factor. 1/31e = 0,03226 30/31e = 0,96774 Het salaris van het eerste tijdvak (= dag 1 januari) is dan  0,03226 * € 3628,00 = € 117,04 Het salaris van het tweede tijdvak (= dag 2 t/m 31 januari) is dan 0,96774 * € 3945,00 = € 3817,73 Over beide tijdvakken samen is het totale salaris voor januari dan € 117,04 +  € 3817,73 = € 3934,77. Afhankelijk van de aard van de uren zal de hoogte van het uurloon op gebruikelijke wijze bepaald worden. Dus het uurloon van januari (uitvoercode 01747) zal gebaseerd zijn op het totale maandsalaris van januari ((1/31e oud + 30/31e nieuw) / 156), het uurloon van een extra uur / meerwerkuur of overwerk, zal in de regel gebaseerd zijn op het uurloon vorige maand etc.   Kalenderdagen Bij de berekening van een inkomenscomponent met een ingangsdatum vindt standaard omrekening plaats op basis van kalenderdagen van de periode. Ook voor de salarisregeling per de 2e gaan we uit van kalenderdagen hetgeen conform werkwijze van de werkgeversvereniging is. Je kunt op de omrekening op basis van kalenderdagen als werkgever afwijken door werkgevercode 03009 (afhandeling mutaties met ingangsdatum) vast te leggen met waarde 1 waarmee je aangeeft dat omrekening voor ingangsdag niet moet plaatsvinden op basis van kalenderdagen maar op basis van hetgeen is aangestuurd met werkgevercode 03005 methode berekenen aantal salarisdagen. We zien dat dit door werkgevers ook is vastgelegd maar dan met waarde 4 hetgeen overeenkomt met kalenderdagen. Mocht je een andere aansturing hebben, overweeg dan om deze aan te passen.   Cao-minimumloon Bij de vorige arbeidsvoorwaarden is het minimumloon van € 14,00 per uur geïntroduceerd. Dat kreeg zijn beslag door voor de medewerker die ingeschaald was op een lager bedrag dan het minimum van € 2184,00, een aanvulling tot dat minimum toe te kennen. Dit kwam voor bij de eerste 6 schalen van salarisregeling 82. In Gemal ondersteunen we dit via uitvoercode 01007 aanvulling (CAO)minimumloon. Op dit vlak gelden geen wijzigingen, alle treden dus ook die onder het CAO minimumloon, blijven in de salarisregeling voor de Veiligheidsregio’s gehandhaafd. Daarnaast: De jaar- en uurvergoedingen van vrijwilligers stijgen met 9,3% (omrekening van procentuele en nominale verhoging). Hiervoor moet je zelf de aanpassingen doen op basis van de gepubliceerde vergoedingentabel. Hetgeen voorheen als eindejaarsuitkering werd verloond maar nu onderdeel is van IKB wordt verhoogd met 1,58% tot 8,33%. Dit passen we aan in onze cao-ondersteuning in Gemal Direct Inrichting. De salarisverhoging werkt ook door in de bovenwettelijke uitkeringen en toelagen. Het is aan jou of je service-verlener voor uitkeringen om hiervoor de gewenste aanpassingen te doen zoals beschreven in de ledenbrief Lbr.23-03 bijvoorbeeld voor de procentuele verhoging van toelage, zie het voorbeeld in de ledenbrief. 2 - Invloed van salarismaatregelen op pensioengevend inkomen Invoering van het nieuwe salaris met terugwerkende kracht per 2 januari en niet per 1 januari wil ook zeggen dat de salarisverhoging van 2023 niet meer zal doorwerken in de pensioenopbouw of premiestelling. Het ABP kent immers de peildatumsystematiek waarbij 1 januari bepalend is: de salarisverhoging per 2 januari van dit jaar werkt niet door in het pensioengevend inkomen van dit jaar of volgend jaar. Er mag op basis van een nieuw salaris bij de medewerker geen nieuwe uitvoercode 02231 worden aangemaakt dat mee zou gaan met de vaststelling jaarinkomen volgend jaar.  Hetzelfde geldt voor de verhoging van de eindejaarsuitkering als onderdeel van het IKB. Deze component is ook pensioengevend en ook ingaand met 2 januari. Dat wil zeggen dat ook deze aanpassing niet pensioengevend is en ook niet mag leiden tot een uitvoercode 02231 ten behoeve van het jaarinkomen volgend jaar.   3 - Overige invloed van de salarismaatregelen Flexkrachten (uitzendkrachten, payroll): de salarismaatregelen in de arbeidsvoorwaarden gelden op basis van wet- en regelgeving ook voor uitzend- en payrollkrachten. ZZP: zijn niet in dienst van de VR en hebben daarmee geen aanspraak op de wijzigingen. FLO’ers: de wijzigingen werken door in de berekeningsgrondslag FLO reparatie 2018. Voor medewerkers die gebruik maken van FLO-overgangsrecht én inactief waren op 1 oktober 2016 (FLO2006) geldt de verhoging van de eindejaaruitkering niet. Voor deze groep geldt naar rato van de arbeidsduur per 2 januari 2023 een nominale stijging van het geïndexeerd inkomen met € 100,- gevolgd door een procentuele stijging van 5,5%. Dit FLO-deel wordt niet door ons ondersteund. Via (eindejaars)uitkeringsregeling 5 (uitvoercode 01241) wordt aan eind van het jaar of bij uitdienst een tegemoetkoming Ziektekostenverzekering uitbetaald. Het hoge of lage bedrag tegemoetkoming wordt bepaald door grens bestaand uit bedrag behorende bij hoogste periodiek schaal. Dit grensbedrag is nu ook gewijzigd  waardoor herrekening noodzakelijk is. Deze loopt mee met de automatische herrekening salariswijziging. 4 - Reiskosten Met ingang van 1 april 2023 wordt een reiskostenregeling woon-werk ingevoerd. De regeling heeft een minimum karakter met volgende elementen: er geldt een bedrag van € 0,11 per km met een max van 45 km per enkele reis ongeacht vervoersmiddel; de vergoeding is vastgesteld op bedrag van € 0,10 onder fiscaal vrijgestelde vergoeding; er zal voor het eerste kwartaal 2023 nog een eenmalige compensatie plaatsvinden. Hiervoor moet werkgever 1e en 2e kwartaal vergelijken voor wat betreft vergoeding WW van de individuele medewerker. Wanneer het verschil groter is dan €15,00 dan dit verschil als compensatiebedrag uitkeren. Om dit goed inzichtelijk te krijgen, zal je de uitvoering hiervan waarschijnlijk pas in augustus doen. Ook over de aard van uitbetaling (netto, netto/bruto, WKR) zal de werkgeversorganisatie nog terugkomen. Met ingang van 2 januari geldt voor dienstreizen een vergoeding van het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag per km (nu  € 0,21) of de volledige kosten voor gebruik van het openbaar vervoer. Het minimumum karakter komt o.a. tot uitdrukking in het feit dat de Veiligheidsregio’s met meer gunstige lokale voorwaarden, deze kunnen behouden. Zie de ledenbrief voor de diverse staffels met voorbeelden die voor lokale regelingen onderscheiden worden. 5 - Thuiswerkvergoeding Per 2 januari 2023 geldt een vergoeding van € 3,00 netto per thuiswerkdag opgebouwd uit: fiscaal vrijgestelde thuiswerkvergoeding € 2,15 netto, € 0,85 netto internetvergoeding. NB - uitgangspunt bij de netto internetvergoeding is dat het hierbij handelt om een vergoeding die noodzakelijk is voor de functie. Zo niet, dan zou het niet als gerichte vrijstelling netto vergoed mogen worden aan de medewerker. Maar het is al snel ‘naar redelijk oordeel’ noodzakelijk voor een behoorlijke vervulling van de functie en volgens de Bld is een kostenvergoeding voor internetgebruik naar rato van het aantal thuiswerkdagen niet in strijd met het noodzakelijkheidscriterium.  In releasenotes Gemal bij onderwerp "2023-02/8 Nagekomen berichten 6 januari 2023" onder het kopje "CAO Gemeenten / SGO" hetgeen ook gold voor de Veiligheidsregio’s hadden we al een voorschot genomen: Met een fix per 7 januari 2023, gaan met terugwerkende kracht vanaf 1/1/23, invoercode 00941 het CAO-bedrag van € 2,00 vastleggen bij GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid > Eenheid Bruto/netto diversen, bij werkgevercode 03800. Mogelijk dat een toekomstige vergoeding, bijvoorbeeld internetvergoeding, dan door ons voor de CAO op invoercode 00942 wordt ingericht. Dit kunnen we nu dan doen door met twk tot 2023-02 in GDI invoercode 00941 te wijzigen in € 2,15 en door 00942 met als tekst Internetvergoed. toe te voegen met € 0,85. De gebruiker van Youforce App kan instellen dat mutaties in vervolg gedupliceerd moeten worden zodat één mutatie van de medewerker in de App leidt tot twee mutaties richting Gemal. Zie ook 2.2.1 bij https://community.visma.com/t5/Kennisbank-Youforce-APP/Handleiding-Youforce-app-amp-desktop-Gewerkte-dagen/ta-p/546891 Medewerkers die je sinds januari een vergoeding thuiswerkdag hebt betaald, krijgen daar nu dus met terugwerkende kracht ook een aanvulling internetvergoeding bij. Het is even afhankelijk van de manier waarop je de thuiswerkvergoeding betaalt, hoe je dit het beste kunt doen. Een mogelijke handreiking kan zijn: Download je mutaties van vorige maanden via CSV uit Mutaties en Signalen Gemal; Lees de mutaties in in een spreadsheet-programma; Selecteer de mutaties die gedaan zijn op de betreffende invoercodes thuiswerkvergoeding; Kopieer deze mutaties naar andere, nieuwe invoercode internetvergoeding; Voeg de noodzakelijke persoonsgegevens toe aan de registratienummers om de mutaties als kolommutaties in te lezen in HR Core Beaufort. De nieuwe thuiswerkvergoeding geldt per 2 januari 2023. Hierbij geldt als aandachtspunt: We passen de bedragen aan met ingang van februari en niet per januari. Dit is conform de gebruikelijke gedragslijn dat de declaratie voor thuiswerken een maand achteraf plaatsvindt. Dus dat ook de vergoeding van het thuiswerk tegen het bedrag van de vorige maand plaatsvindt. Is jouw vastlegging anders, bijvoorbeeld altijd met terugwerkende kracht, dan moet je de bedragen zelf met twk tot 2023-01 vastleggen. Het afwijkende ingangsmoment van de thuiswerkvergoeding voor 2 in plaats van 1 januari wordt hierbij niet ondersteund. Je kunt voor betreffende medewerkers uiteraard wel een zelfbepaald bedrag vastleggen (en 1 januari viel daarnaast op een zondag). 6 - Premieverhaal onbetaald (WAZO-)verlof Over de wijzigingen met betrekking tot de vormen van ouderschapsverlof zullen we je op een later tijdstip informeren omdat die wijzigingen pas later ingaan. Met ingang van 1 juni 2023 geldt met betrekking tot onbetaald (WAZO-)verlof nog wel het volgende: In de afgelopen arbeidsvoorwaarden bleef er sprake van regulier verhaal van pensioenpremies tijdens onbetaald (Wazo-)verlof. Duurde dit verlof langer dan drie maanden, dan werd ook het werkgeversdeel op de werknemer verhaald.  Met ingang van 1 juni 2023 geldt: de medewerker met WAZO-verlof hoeft niet langer ook het werkgeversdeel te betalen. de medewerker met onbetaald verlof hoeft pas per de vierde maand het werkgeversdeel te betalen. De premieverdeling is op de gebruikelijke manier aanstuurbaar, op werkgeverniveau in GDI bij Werkgevergegevens > Verlof- /generatieregelingen > Definitie v/g-regelingen op het scherm van de verlofregeling onder het kopje premieverdeling bij verlof. Op werknemerniveau kan je bijvoorbeeld voor onbetaald verlof de aansturing doen via invoercode 02533 (pensioenpremie onbetaald verlof).   7 - Overige wijzigingen Er zijn nog diverse andere wijzigingen afgesproken maar deze liggen of nog in de toekomst en dan komen we er later op terug, of ze zijn nog onderwerp van overleg (bijvoorbeeld RVU, ontheffing nachtdiensten), of ze zijn niet gerelateerd aan de salariswijziging.    8 - Automatische herrekening Voor de toepassing van de salariswijziging en de ziektekostenverzekering zullen we in periode 2023-05 een automatische herrekening aansturen. Je vindt deze herrekening terug op het overzicht Mutaties en Signalen Gemal met als kenmerk 05-12. ACTIES Je kunt met ingang van 2 mei de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Wijzig indien van toepassing de inrichting ten behoeve van Youforce App, formulieren, of FlexBenefits. Inventariseer hoe de reiskosten vergoed moeten worden gezien je (eventuele) lokale regeling versus de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Maak de mutaties aan voor de internetvergoeding vanaf januari. Denk aan het opnemen van de nieuwe code voor internetvergoeding in je journaalposten, comprimeertotalen etc. Meer informatie [1] Code salarisregeling (werkgevercode 03002 of invoercode 02314) = 82. CAO Ziekenhuizen 2023-05/35 Definitief akkoord Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Er is een definitief akkoord voor de nieuwe CAO ziekenhuizen. Zie voor meer informatie ook de site van de NVZ: https://nvz-ziekenhuizen.nl/actualiteit-en-opinie/nieuwe-cao-ziekenhuizen-tot-stand-gekomen   Wij wachten nog op de aanlevering van de nieuwe salaristabellen en zullen deze na ontvangst zo spoedig mogelijk verwerken.   Wij verwachten dat de tabellen voor de salarisverwerking van juni 2023 geïmplementeerd zullen zijn. We houden je op de hoogte van de voortgang.   Er is nog geen nieuwe regeling voor Medisch Specialisten (AMS). De betrokken partijen hebben aangegeven de onderhandelingen voor een nieuwe regeling weer te hervatten zodra er een akkoord voor de CAO Ziekenhuizen is. Wij zullen de voortgang nauwlettend volgen en bij een toekomstig akkoord de eventuele wijzigingen zoals gebruikelijk opnemen in onze software.   Pensioenfondsen Pensioenfonds ABP 2023-05/36 Pensioengevende componenten vóór-vorig jaar Voor een medewerker die in de loop van het jaar een wijziging krijgt van vaste, pensioengevende componenten met terugwerkende kracht tot de peildatum, maken we uitvoercode 02231 ABP stat.verschil aan. Deze uitvoercode wordt meegenomen bij de vaststelling van het jaarinkomen volgend jaar. Er zijn situaties waarbij voor een medewerker sprake is van een wijziging met TWK tot de peildatum vórig jaar. In deze situatie wordt de betreffende component opgenomen in uitvoercode 02232 met als standaard tekst ABP versch.vrgjr. De werking van deze uitvoercode is verder vergelijkbaar met die van uitvoercode 02231, aan het eind van het jaar wordt de waarde (via uitvoercode 02732) overgeheveld naar januari van het nieuwe jaar. Voor het narekenen van het jaarinkomen ABP, wordt de waarde die dan meetelt in het jaarinkomen ABP, gepresenteerd met de uitvoercode 02432 ABP vaste vr-vrgjr. Melding We constateren dat voor medewerkers die in dienst zijn gekomen vóór 1 januari 2021, de overheveling naar het nieuwe jaar (2023) niet gewerkt heeft. Hierdoor heeft dan de pensioengevende component die in 2022 was vastgelegd met terugwerkende kracht tot het peiloment in 2021 (1 januari of de datum indienst) niet meegeteld bij de bepaling van het jaarinkomen 2023. Oplossing Dit is helaas een situatie die we niet automatisch voor je kunnen herstellen. Daar komt bij dat je zelf wellicht al hebt aangepast en dat de betrokkene inmiddels uitdienst is. Omdat dit een situatie betreft waarbij het jaarinkomen dus onjuist is vastgesteld, kun je zelf met invoercode 02407 het juiste jaarinkomen (met terugwerkende kracht tot 1 januari) vastleggen. Je kunt bij de medewerker op de loonstaat zien of uitvoercode 02232 aanwezig is die dan al op 100% en op maandbasis is vastgesteld. Twaalf maal dit bedrag is dan de bijtelling die je moet doen bij het automatisch vastgestelde jaarinkomen van 2023. NB - een hoger jaarinkomen leidt tot meer pensioenopbouw maar ook tot hogere premies. Voorbeeld In de loop van 2022 werd vastgesteld dat een werknemer toch met terugwerkende kracht tot 2021-01 recht had op een maandelijkse toelage van € 200,00. Je had die toelage vorig jaar vastgelegd en je ziet als gevolg hiervan op de loonstaat van 2022-12 onder andere dat er een nabetaling heeft plaatsgevonden van €2400,00 met uitvoercode 01066. Je ziet de toelage van €200,00 maandelijks terug op de loonstaat. Je ziet dat er een uitvoercode 02231 is aangemaakt in maand 01 (met daarin het maandelijks bedrag over 2022 dat in 2023 moet meetellen). Je ziet dat er een uitvoercode 02232 is aangemaakt (met daarin het maandelijks bedrag over 2021 dat in 2023 moet meetellen). In januari 2023 is de meetelling van uitvoercode 02231 wel uitgevoerd maar die van uitvoercode 02232 niet. Je moet in dit geval dus het vastgestelde jaarinkomen nog verhogen via invoercode 02407 met €2400,00.   Pensioenfonds Bibliotheken 2023-05/37 Vervallen pensioenfonds bibliotheken In Gemal was, omdat in het verleden de CAO Bibliotheken werd ondersteund, functionaliteit voor het pensioenfonds bibliotheken.  Echter wordt de cao bibliotheken sinds 2022-08 niet meer ondersteund, zoals in de release notes van 2022-08 beschreven. De functionaliteit van het pensioenfonds bibliotheken wordt in zijn geheel niet meer gebruikt. Daarom hebben we deze functionaliteit per direct laten vervallen. Het is daarom niet meer mogelijk om deze pensioenregeling aan te sturen met invoercode 02315 waarde B.  In een toekomstige release zal ook de overige inrichting van CAO Bibliotheken worden verwijderd.  Pensioenfonds PFZW 2023-05/38 PFZW - Deeltijdfactor bij generatiebeleid Voor medewerkers die genieten van generatiebeleid is PFZW van mening dat de doorgegeven deeltijdfactor in het UPA bestand, de waarde moet hebben van de totale doorbetaling. Als er een 80-90-100 regeling is, verwacht PFZW een deeltijdfactor van 90 in de UPA-aanlevering. Dit is ook het geval als het oorspronkelijk contract naar 80% is verlaagd en er daarnaast een toelage van 10% wordt betaald. Als er voor de generatieregeling gewerkt wordt met een toelage gen beleid (invoercode 00695) gaat dit niet volgens verwachting. Het oorspronkelijk contract is in dat geval verlaagd naar 80% en er is een toelage toegekend voor 10%. Als je niet werkt met deze toelage, gaat dit wel volgens verwachting. In die situatie is het oorspronkelijk contract verlaagd naar 90% en is er aanvullend sprake van 10% vrijstelling van werk. Aanpassing Vanaf deze release is het mogelijk om de doorgifte van de deeltijdfactor in UPA aan te passen bij medewerkers die aan het generatiebeleid deelnemen. Met werkgevercode 04106 - Verhogen UPA-DTF genbeleid met waarde 1 geef je aan dat bovenop de geleverde deeltijdfactor vanuit invoercode 2404 (DTF) het percentage gen bel toelage opgeteld wordt (uitvoercode 1642). Ook is het mogelijk om in uitzonderlijke gevallen de deeltijdfactor door te geven via UPA zelf op te geven met invoercode 2410 - Deeltijdfactor UPA. De afwijkende aanlevering van de deeltijdfactor geldt vanaf 2023- zoals afgestemd met PFZW. Moet je actie ondernemen? Werkgevercode 04106 - Verhogen UPA-DTF genbeleid  wordt door ons ingericht voor de CAO’s die aanleveren aan PFZW. Je hoeft daarom alleen werkgevercode 04106 - Verhogen UPA-DTF genbeleid vast te leggen met waarde 1 als je géén CAO ondersteuning gebruikt maar wel aangesloten bent bij PFZW. Met een herrekening zullen we de situaties vanaf 2023 alsnog juist aanleveren richting UPA. Deze herrekening is herkenbaar aan reden 05-02 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).     Automatische herrekeningen 2023-05/39 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG)   reden betreffend onderwerp in deze release notes 05-02 Deeltijdfactor generatiebeleid bij PFZW 05-03 Uitvoercode 01337 in grondslag 55105 05-04 Cao Gemeenten / SGO - TOR en verlofuren (change 4430399) 05-05 Vrijstelling door verhoging RVU drempelwaarde (change 4367519) 05-06 Uitvoercode 01678 bij meerdere dienstverbanden 05-07 Cao jeugdzorg - Salaristabel 05-08 IZZ VGZ bundel fit (change 4474513) 05-09 inh WIA-WGA (change 4428223) 05-10 Premie derde WW-jaar loyalis (change 4476004) 05-11 CAO Gemeenten / SGO - Nieuwe CAO 2023 05-12 CAO Veiligheidsregio's - Nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord 05-13 CAO Politie - Salarisschalen aspiranten en blokkade minimumloon  
Volledig artikel weergeven
26-04-2023 18:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2249 Weergaven
 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 4 april 2023.   Mededelingen geen   Gewijzigd en verbeterd 2023-04/1 Aanvulling BOSV in de loonaangifte Tijdens de introductie van het betaald ouderschapsverlof in augustus 2022 is niet meegenomen dat een aanvulling op uitvoercode 00639 BOSV doorbetaling op een aparte rubriek in de loonaangifte moet worden doorgegeven. Dit hebben we aangepast met terugwerkende kracht vanaf 2023-01. Een bedrag op uitvoercode 00639 BOSV doorbetaling zal nu worden doorgegeven in rubriek 'Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering' van de loonaangifte.  Automatische herrekening  Voor 2023 zal er een automatische herrekening plaatsvinden met reden 04-02.  Helaas kunnen wij de loonaangifte voor 2022 niet aanpassen. Je kunt desgewenst een handmatige correctie in de loonaangifte van 2022 doen. Het feit dat deze rubriek tot op heden niet gevuld werd heeft geen effect op de berekende loonheffingen, SV premies of andere afdrachten en leidt ook niet tot foutmeldingen in de loonaangifte. 2023-04/2 Uitbreiding Matrix werking uitvoercodes (lijstnummer 94xx) Aanleiding De Matrix werking uitvoercodes is een overzicht waarin, voor een aantal werkgevercodes en voor grondslagen, de inrichting van uitvoercodes wordt weergegeven. Dit overzicht wordt vaak gebruikt als ondersteunend bestand ten behoeve van rapportages. Bij het invoeren van de IKV-laag in Gemal is een nieuwe werkgevercode (58011, Niveau aggregatie) gedefinieerd. Deze code geeft per uitvoercode aan hoe om gegaan moet worden met waardes van dezelfde uitvoercodes bij meerdere IKVs onder één dienstverband. Worden uitvoercodes bij elkaar opgeteld, of wordt juist de waarde van het hoofd IKV getoond ?  Hoe gaat het nu werken? Onderstaande tabel geeft aan welke werkgevercodes na deze release in de Matrix werking uitvoercodes aanwezig zijn.  Werkgevercode Omschrijving Nieuw? 5991 Lange tekst uitvoercode Ja 5999 Tekst bij uitvoercode Reeds aanwezig 58001 Nummer kolom loonstaat Reeds aanwezig 58002 Fiscale afhandeling variabele opgave Reeds aanwezig 58003 Verdeling meerdere dienstverbanden Reeds aanwezig 58004 Presentatie salarisstrook Reeds aanwezig 58005 Soort looncomponent Reeds aanwezig 58006 Sortering salarisstrook Reeds aanwezig 58011 Niveau aggregatie Ja 58012 Presentatie uitvoercodes salarisstrook Reeds aanwezig 58013 Datum vervallen Reeds aanwezig 58021 Categoriecode People Analytics Reeds aanwezig   Voor grondslagen (waardes tussen 55000 en 55999, en waarde 56001) zijn er geen veranderingen in de Matrix werking uitvoercodes. Deze worden nog steeds opgenomen in het bestand, op het moment dat een uitvoercode is opgenomen in één van deze grondslagen. Actie Als je rapportages hebt die gebaseerd zijn op de Matrix werking uitvoercodes, dan kan het zijn dat deze aangepast moeten worden.  Meer informatie Gemal Handleiding, Afroepoverzichten en resultaten, paragraaf 2.8 Afroep matrix werking uitvoercodes Gemal Handleiding, Afroep overzichten en resultaten, paragraaf 3.2, Soort overzicht/lijstnummer overzichten 2023-04/3 Uitbreiding grondslagen fiscale reiskosten Aanleiding In 2023-01 is grondslag 55126 - grondslag reiskosten fisc ww geïntroduceerd om flexibeler om te kunnen gaan met diverse in/uitvoercodes die mee moeten tellen in de fiscale afhandeling van reiskosten. In aanvulling op deze functionaliteit is geconstateerd dat meer flexibiliteit rondom de fiscale afhandeling nodig is. De uitvoercodes betrokken bij de fiscale afhandeling van reiskosten zakelijk zijn nog niet aan te sturen. Hoe gaat het nu werken? Vanaf deze release is het mogelijk invloed uit te oefenen op de fiscale afhandeling van reiskosten met 2 grondslagen. De bestaande grondslag 55126 voor reiskosten woon-werk en de nieuwe grondslag 55124 voor reiskosten zakelijk (in principe verandert er niets aan de berekeningen). Gegeven: Grondslag Reiskosten fisc zakelijk Vastleggen: werkgevercode 55124. Elke uitvoercode wordt als volgt behandeld: 0 (of niet vastgelegd) = eerder opgegeven uitvoercode vervalt; 1 = uitvoercode telt mee; 8 = uitvoercode telt niet mee; 9 = uitvoercode negatief tellen.   De fiscale afhandeling van de reiskosten wordt daardoor alleen gestuurd vanuit de inrichting van deze 2 grondslagen. Voor de volledigheid hebben we de bestaande uitvoercodes voor reiskosten toegevoegd aan de nieuwe grondslagen. In grondslag  55126 - grondslag reiskosten fisc ww worden de volgende reeds bestaande uitvoercodes voor reiskosten woon-werk toegevoegd: uvc betekenis 01197 reiskosten ww 01198 reiskosten ww 01199 reiskosten ww 01204 reiskost ww 2 01205 reiskost ww 3   Via deze grondslag heeft dit effect op de berekening van uitvoercodes 01541 - Reisk werkkosten, 01665 - Reisk.wnwrk.bel  en 01698 - Bovenm.reisk.nett (een van de 3, afhankelijk van diverse invoercodes/werkgevercode inrichting) Ook krijgen we de volgende inrichting op grondslag 55124 - grondslag reiskosten fisc zakelijk met de volgende uitvoercodes: uitvoercode betekenis 00961 vergoeding dienstreis 4 00962 vergoeding dienstreis 5 00979 vergoeding dienstreis 6 00980 vergoeding dienstreis 7 01243 vergoeding dienstreis 2 01244 vergoeding dienstreis 3 01271 vergoeding dienstreis 1 00670 vergoeding dienstreis 9 00671 vergoeding dienstreis 10 00981 vergoeding dienstreis 8   Via deze grondslag heeft dit effect op de berekening van uitvoercodes 01542 - Dnstr werkkosten, 01669 - Reisk.dnstrs.bel en 01678 - Bovenm.dnstr.nett  (een van de 3, afhankelijk van diverse invoercodes/werkgevercode inrichting). Kilometerregelingen kun je zelf aansturen als zakelijke regeling of regeling voor woon-werkverkeer. Als je via werkgevercode 26270 - type reis kilometervergoeding de kilometerregeling als woonwerk hebt gedefinieerd, zullen wij de gekoppelde uitvoercode uit grondslag 55124 - grondslag reiskosten zakelijk  halen en toevoegen aan grondslag 55126 - grondslag reiskosten woonwerk. Ook als je  een uitvoercode hebt gekenmerkt als een uitvoercode voor woon-werkverkeer door werkgevercode 58019 Cumulatieve uitvoercode 1 vast te leggen op waarde 02868 - meenemen in cumulatief reiskosten woonwerk , zullen wij deze uitvoercode opnemen in de grondslag 55126 - grondslag reiskosten woonwerk.   Actie Het advies is om de inrichting van beide grondslagen bij de eerstvolgende productie te controleren. Er is namelijk een conversie gemaakt als je zelf werkgevercode 26270 - type reis kilometervergoeding hebt ingericht of werkgevercode 58019 Cumulatieve uitvoercode 1. Daarnaast kan er een herrekening zijn aangestuurd voor werknemers voor wie invoercode 02790 - Afw. vrdcode of 02795 -Dd afw vrdcode is ingericht op een van de volgende uitvoercodes  (01271, 01243, 01244, 00961, 00962, 00979, 00980, 00981, 00670, 00671, 01197, 01198, 01199, 01204, 01205).  Deze herrekening is te herkennen aan reden 04-04. 2023-04/4 Invoercodes voor reiskosten niet op te geven over vorig jaar Aanleiding Het blijkt mogelijk te zijn invoercodes voor reiskosten met een ingangsdatum op te geven in vorig jaar, die meetellen in de fiscale afhandeling van de reiskosten. Dit leidt tot een incorrecte fiscale afhandeling. Op de loonstaat herrekening vorig jaar worden deze reiskosten gepresenteerd alsof ze meedoen in de fiscale afhandeling, maar bij de doorgifte naar het nieuwe jaar worden het netto betalingen. Alle invoercodes die algemeen zijn ingericht voor reiskosten fiscaal, mogen niet in een voorgaand jaar opgegeven worden. Hoe gaat het nu werken? De mutaties in een vorig jaar op de volgende invoercodes worden vanaf deze release afgekeurd: invoercode beschrijving 01197 reiskosten ww 01198 reiskosten ww 01199 reiskosten ww 01204 reiskost ww 2 01205 reiskost ww 3 01271 vergoeding dienstreis 1 01243 vergoeding dienstreis 2 01244 vergoeding dienstreis 3 00961 vergoeding dienstreis 4 00962 vergoeding dienstreis 5 00979 vergoeding dienstreis 6 00980 vergoeding dienstreis 7 00981 vergoeding dienstreis 8 00670 vergoeding dienstreis 9 00671 vergoeding dienstreis 10 00575-00599 reiskosten fiscaal 1-25   Actie Als je bovenstaande invoercodes in 2023 hebt opgegeven over 2022, is de presentatie van de berekening op de loonstaat vorig jaar alsof dit een bruto nabetaling vorig jaar op gaat leveren. Dit is echter niet het geval, deze bedragen zijn in 2023 als netto bedragen doorgegeven (uitvoercode 01242- netto nabetaling vorig jaar). Als dit niet juist is, kun je in 2023 deze bedragen tegenboeken door de berekende uitvoercode 01242 te corrigeren voor de reiskostencomponent en het bedrag met een bruto diversen in huidig jaar alsnog op te geven. We adviseren je daarnaast van de grondslagen fiscale reiskosten woon werk en zakelijke reizen (resp 55126 en 55124) te beoordelen. De uitvoercodes die je zelf hebt toegevoegd kunnen gekoppeld zijn aan invoercodes die wel in vorig jaar op te geven zijn. Je moet voor deze invoercodes in de gaten houden dat je deze niet over een vorig jaar vastlegt. 2023-04/5 LIV bedragen  In de release notes van 2023-02/9 is gemeld, dat wij de bedragen voor het LIV niet hadden bijgewerkt, omdat er nog geen nieuwe bedragen waren gepubliceerd ten opzichte van 2022. De LIV bedragen worden doorgaans later door de overheid gepubliceerd dan de meeste parameters, omdat het werkelijke LIV officieel pas na afloop van het jaar wordt toegekend. De gepubliceerde bedragen hebben gedurende het jaar alleen waarde voor prognoses. In het recent gepubliceerde kennisdocument WTL zijn de nieuwe bedragen wel opgenomen. In navolging van deze publicatie hebben wij werkgevercodes 03363, 03364, 03367 en 03368  bijgewerkt.  Herrekening Er zal geen herrekening plaatsvinden, omdat het LIV pas na het verstrijken van het kalenderjaar wordt vastgesteld en de bedragen in Gemal een indicatie geven. De indicatie van april zal met deze aangepaste bedragen zijn bijgewerkt. Je hoeft daardoor niets te doen. 2023-04/6 WENS - Dagloon bij benadering op basis van referteperiode Op de ideeën sectie van het Payroll Gemal deel van de Community kun je nieuwe wensen en ideeën indienen. Een wens die bijzonder vaak geuit werd, was om het dagloon bij benadering te berekenen over een referteperiode van 12 maanden, in plaats van over de huidige periode. De berekening komt daarmee veel dichter bij die van het UWV. Aan deze wens geven wij gehoor vanaf deze release. Om te beginnen hebben wij een nieuwe uitvoercode geïntroduceerd: Gegeven: Grndsl dagl benad Vastleggen: Uitvoercode 01780 Op deze uitvoercode komt maandelijks het resultaat van grondslag 55105 grondslag dagloon bij benadering. Aan de hand van deze uitvoercode zal uitvoercode 01778 dagloon bij benadering als volgt worden berekend: Gemiddelde van uitvoercode 01780 over de afgelopen 12 maanden / 21,75 dagen. Uitvoercode 01780 wordt vanaf periode 04-2023 gepresenteerd op de loonstaat. We hebben deze keuze gemaakt om grootschalige herrekeningsverschillen op de loonstaat te voorkomen. Indien je toch behoefte hebt om het dagloon bij benadering na te rekenen over eerdere perioden, dan kun je de formule hanteren: uitvoercode 01780 = uitvoercode 01778 x 21.75. De berekening van het dagloon bij benadering De berekening van het dagloon bij benadering is per release 04-2023 aangepast. De berekening van het dagloon in eerdere perioden is dus ongewijzigd. Wij hebben deze keuze bewust gemaakt om herrekeningsverschillen in uitkeringsbetalingen te voorkomen. Als er geen volledige referteperiode aanwezig is (geen 12 perioden uitvoercode 01780), zal de berekening naar rato van de perioden, die wel beschikbaar zijn, uitvoeren. In de maand van in dienst is er geen referte aanwezig en wordt het dagloon derhalve niet berekend. Let op: grondslag 55105 grondslag dagloon bij benadering is geïntroduceerd in release 07-2022. Dit betekent dat we in deze release de grondslag nog geen 12 maanden tot onze beschikking hebben voor de berekening. Dat betekent dat in productie 04-2023 gerekend zal worden met maximaal 9 maanden referte, indien de werknemer vanaf 07-2022 of eerder in dienst was. Die periode zal in 07-2023 zijn uitgebreid naar 12 maanden. Wij willen benadrukken dat deze wijziging wel leidt tot een dagloon bij benadering dat dichter bij dat van het UWV ligt dan voor de wijziging, maar het blijft een benadering. Controleer deze daarom altijd. Indien de benadering in uitzonderlijke situaties niet goed aansluit bij de realiteit, kun je zelf een afwijkend dagloon vastleggen.    Een verschil in de berekening tussen Gemal en UWV komt voort uit het feit dat UWV perioden met incidentele inkomstenvermindering (deze code wordt gegenereerd in het geval van ziekte of onbetaald verlof) uit de referteperiode knipt en deze perioden aan de voorkant verlengt met dit aantal perioden. Dit is in Gemal niet mogelijk, omdat enkel data over het huidige en het vorige jaar wordt opgeslagen. De nieuwe uitvoercode 01780 zal vanaf deze release worden gegenereerd bij alle werknemers, waar 01778 aanwezig is. Werkwijze bij uit dienst Uitvoercode 01780 zal in de maand na uit dienst niet meer getoond worden, omdat het SV loon niet langer representatief is. Uitvoercode 01778 zal alleen in de maand na uit dienst nog getoond worden, omdat de referteperiode  een maand achterloopt.    Opgeloste meldingen 2023-04/7 Gemal genereert onterecht loonaangifte melding L2301 (change 4377566) Melding Gemal genereerde onterecht loonaangfite melding L2301 bij dienstverbanden met een transitievergoeding. In de loonaangifte ging niets fout, het betrof enkel het onterechte genereren van de melding.  Oplossing De Gemal programmatuur is aangepast en de melding wordt niet langer onterecht weergegeven in MSG. Actie Mocht melding L2301 nog steeds verschijnen bij Mutaties en Signalen, controleer dan eerst de stappen die beschreven staan in de Gemal Handleiding voor deze melding. 2023-04/8 Meldingen L2219 en L2208 (change 4480342) Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 23-03-2023 L2208 Na analyse is gebleken dat de herrekening in periode 3 niet correct werd uitgevoerd. Daardoor zijn de transitievergoedingen die zijn ingevoerd in periode 2 niet herrekend. Deze herrekening zullen we in 2023-04 alsnog uitvoeren. Je herkent deze herrekening aan reden 04-10 in MSG. L2219 Na analyse is gebleken dat de inrichting omtrent SV premies in combinatie met het toepassen van de groene tabel nog niet juist was ingericht. Er zijn situaties waarin er wel de groene tabel wordt toegepast, maar de SV premies wel moeten worden afgedragen.  In de huidige situatie is het zo dat het wel of niet genereren van uitvoercode 01598 Loon SV in Gemal afhankelijk is van het toepassen van de groene tabel. Als deze wordt toegepast zal er geen uitvoercode 01598, maar uitvoercode 01570 Corr. SV loon worden gegenereerd. Als de groene tabel niet wordt toegepast zal uitvoercode 01570 Corr. SV loon worden gegenereerd.  Deze inrichting blijkt niet correct op basis van de documentatie die de Belastingdienst ons verschaft heeft. Welke van de twee uitvoercodes moet worden gegenereerd, zou  afhankelijk moeten zijn van de SV premieplicht. Als er sprake is van premieplicht voor de WW of de WIA (invoercode 02122 of 02123 is vastgelegd met waarde 1 of 2) moet uitvoercode 01598 Loon SV worden gegenereerd. Als de waarde van beide SV codes op een waarde staat waar geen sprake is van premieplicht (waarde 0 of 3) moet uitvoercode 01570 Corr. SV loon worden gegenereerd. Voor de ZW is er nooit sprake van premieplicht, de verzekeringssituatie is dan ook niet van invloed op het SV loon. Wij zullen de werking aanpassen en doorvoeren in een tussentijdse release. Over het exacte moment van deze tussentijdse release zullen wij nog nader informeren. Er zal dan ook een herrekening plaatsvinden. In de release notes van 2023-03/7 is beschreven dat er een aanpassing is geweest omtrent melding L2208. Wij ontvangen nu echter meldingen omtrent het nog steeds verschijnen van melding L2208 en ook van het verschijnen van melding L2219.  Oorspronkelijk bericht 21-03-2023 L2208 De melding L2208 komt voor bij opgegeven transitievergoedingen. Hierbij zien we nog steeds uitvoercode 01598 Loon SV, ondanks dat deze niet meer gegenereerd zou moeten worden. In plaats daarvan zou op het IKV van de transitievergoeding uitvoercode 01570 Corr. SV loon berekend moeten worden. Welke van deze uitvoercodes wordt gegenereerd, is afhankelijk van de waarde van de SV-codes (invoercodes 02122/02123/02124 indicatie WW/WIA/ZW). Deze eerste twee worden voor dit IKV van de transitievergoeding met de waarde 3 (wel verzekerd, niet premieplichtig) gegenereerd.  We gaan onderzoeken waarom deze waarde van de SV codes in deze gevallen niet leidt tot een code 01570 Corr. SV loon, maar tot een uitvoercode 01598 Loon SV.    L2219 Een ander gevolg van onze aanpassing in 2023-03 is dat uitvoercode 01598 Loon SV wordt vervangen door uitvoercode 01570 Corr. SV loon in gevallen waar de groene tabel wordt toegepast in combinatie met SV-codes (invoercodes 02122/02123/02124 indicatie WW/WIA/ZW) die op “Ja” staan (waarde 1 of 3).  Omdat er geen SV loon (uitvoercode 01598) kan zijn in combinatie met SV-codes die op “Ja” staan, komt in die gevallen nu de melding L2219 naar voren.  Als we de voorwaarden van de foutmelding L2219 bekijken zien we dat dit juist is.  Echter staat in het handboek loonheffingen in paragraaf 4.1 een passage die geïnterpreteerd kan worden als een instructie dat een uitkering (waar het hier voornamelijk om gaat) soms wel loon voor de premie volksverzekeringen (SV-loon) is, ook als het loon uit vroegere dienstbetrekking is. Wij hebben de vraag bij de belastingdienst uitgezet of de voorwaarden van de L-melding correct zijn, of dat de paragraaf uit het handboek loonheffingen hier van toepassing is. Zodra wij antwoord hebben zullen wij hierover berichten en zal er, mits dat noodzakelijk is, een wijziging in de programmatuur plaatsvinden of zullen wij een instructie geven om deze meldingen te voorkomen. Beide meldingen zijn een terugkoppelcontrole en houden daarmee het kunnen insturen van de loonaangifte niet tegen.  2023-04/9 Melding-id in de uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) niet uniek (change  4280220) Melding Per 2022 is de aangifte voor vrijwilligers en personeel niet in loondienst veranderd. De oude IB-47 levering is vervangen door de UBD-levering. In deze levering worden 'meldingen' gedaan van betalingen. Elke melding dient een uniek melding-id te hebben. Dit blijkt in de praktijk niet altijd goed te gaan. Bij nabetalingen werd een dubbel melding-id gegenereerd. Dit is fout en daar krijg je een rappel van de Belastingdienst van. Hierin wordt aangegeven dat je verder geen actie hoeft te ondernemen. Oplossing Vanaf deze release komt deze fout niet meer voor bij het aanmaken van een UBD-levering. Actie Je hoeft niets te doen. 2023-04/10 Loonbeslag dubbel verwerkt bij extra IKV (change 4236617) Melding Als er een loonbeslag was ingevoerd bij een werknemer die ook een extra IKV kreeg vanwege een transitievergoeding, dan werd het loonbeslag verdubbeld omdat de bedragen door werden gekopieerd naar de IKV van de transitievergoeding.  Oplossing Dit is opgelost en de loonbeslagen worden nu correct afgehandeld.  Actie Er is geen actie vereist. Er zal geen automatische herrekening plaatsvinden, omdat het hier gaat om betalingen en deze kunnen niet zomaar worden teruggevorderd. Mocht er te veel zijn afgedragen, dan is het advies om contact op te nemen met de beslaglegger.   Hoogstwaarschijnlijk hebben deze zelf al geregistreerd dat er meer dan het totaalbedrag van het beslag is afgedragen. Het teveel afgedragen bedrag wordt dan doorgaans direct naar de werknemer overgemaakt.  2023-04/11 Korting VT en blokkade VT (change 4325182) Melding We constateren dat wanneer sprake is van een blokkade VT (via invoercode 02343 = 1 of invoercode 01070 = 0,01) en er is tegelijkertijd sprake van een kortingsregeling, dan wordt ten onrechte toch een korting VT (uitvoercode 01652) bepaald. Aanpassing Met ingang van periode 2023-04 hebben we de programmatuur hierop aangepast. Automatische herrekening 04-03 In periode 04 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 04-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 2023-04/12 Presentatie bedrag per eenheid op de salarisstrook(change 4357700) Melding In januari is nieuwe functionaliteit voor bedrag per eenheid geintroduceerd. Hierbij is in de presentatie op de salarisstrook het aantal en het bedrag per eenheid omgedraaid.  Aanpassing In deze release is de presentatie van het bedrag per eenheid aangepast. Voorbeeld voor de nieuwe presentatie van de bereikbaarheid vergoeding:   Actie Je hoeft niets te doen. 2023-04/13 Minimumuurloon 1ct te hoog (change 4335469) Melding Het minimum uurloon was 1ct te hoog, omdat er een verkeerde afronding plaatsvond.  Oplossing De programmatuur is aangepast en het minimum uurloon wordt nu weer correct berekend.  Automatische herrekening 04-08 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 04-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Let op! Deze herrekening kan tot vorderingen leiden.  2023-04/14 Transitievergoeding niet aan te passen (change 4359396) Melding Een in een vorige productie aangemaakte transitievergoeding is sinds release 2023-01 niet meer aan te passen.  Oplossing De programmatuur is aangepast en het is nu mogelijk een al opgevoerde transitievergoeding te wijzigen.  Actie Je kunt nu eerder opgevoerde transitievergoedingen weer wijzigen of intrekken. Een vergoeding intrekken doe je door het bedrag (invoercode 00694 of 00699) opnieuw vast te leggen met waarde 0. Je kunt de IKV niet verwijderen nadat deze is aangemaakt. 2023-04/15 Combinatie nieuw dienstverband en transitievergoeding niet goed (change 4379703) Melding Het opvoeren van een nieuw dienstverband in combinatie met een transitievergoeding ging niet goed, Het nieuwe dienstverband werd niet berekend.  Oplossing De programmatuur is aangepast en deze combinatie gaat vanaf deze release goed.  Actie Als je deze situatie hebt geconstateerd, zal je de mutaties van het nieuwe dienstverband opnieuw moeten opgeven. 2023-04/16 Niet alle uitvoercodes op de loonstaat getoond (change 4248858) Melding In uitzonderlijke gevallen werden niet alle uitvoercodes op de loonstaat getoond. Dit is alleen een presentatie melding voor de loonstaat. Oplossing In uitzonderlijke gevallen, bij medewerkers met heel veel uitvoercodes, werden de uitvoercodes tot een bepaald aantal op de loonstaat getoond. De resterende uitvoercodes werden wel berekend, maar niet getoond. Dit is aangepast, alle uitvoercodes worden gepresenteerd op de loonstaat. Actie Je hoeft niets te doen. Als je voor 2023 deze situatie hebt gehad, zullen de loonstaten die vanaf deze release gemaakt worden, compleet zijn. 2023-04/17 Ten onrechte uitvoercode 01366 geschoond (change 4472113) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. update 20/03/23 16.30u. We hebben vanmiddag een fix doorgevoerd waardoor uitvoercode 01366 weer de omschrijving heeft zoals is opgegeven in werkgevercode 05999. Ook is deze toegevoegd aan de grondslagen waarin 01366 beschikbaar was. Daarmee is het probleem in de payroll opgelost. Omdat de salarisverwerking volop loopt en menigeen deze al heeft afgerond, kun je ervoor kiezen om een correctieproductie af te roepen om de omschrijving te herstellen op de salarisspecificatie. Controleer daarvoor of uitvoercode 01366 in maart 2023 is gebruikt bij een medewerker.   Als dit zo is, kun je met dezelfde mutaties van maart een vervangende correctieproductie draaien. In Bo4 moeten de mutaties van maart van deze medewerker(s) worden gekopieerd ten behoeve van een correctie productie en deze naar Gemal worden gezonden. Daarna roep je in GDI een correctie productie af. Daarmee wordt de omschrijving ‘netto diversen’ aangepast in de oorspronkelijke omschrijving. Als je echter niets doet, komt de originele omschrijving in de april-verwerking ook automatisch beschikbaar. Beide keuzes kun je desgewenst controleren met een proefproductie.    Om het herstel in de grondslagen goed te laten verlopen gaan we in april 2023 hiervoor een automatische herrekening uitvoeren zichtbaar met 04-09 in Mutaties en Signalen Gemal. Dit wordt gedaan voor medewerkers die uitvoercode 01366 of in februari en/of in maart in berekening hadden. Tenslotte: als je de salarisproductie van maart nog moet afroepen kun je dit bericht negeren.   17/3/23 17.00u. In de jaarlijkse schoning, die altijd in februari wordt doorgevoerd, is ten onrechte uitvoercode 01366 - netto diversen geschoond. Uitvoercode 01366 werkt in berekening wel correct door als netto waarde. Echter heeft de schoning tot gevolg dat de afwijkende omschrijvingen van deze netto code zijn vervallen. Daardoor wordt de standaard omschrijving ‘netto diversen’ op de salarisspecificatie getoond. Ook is de code ten onrechte, uit alle grondslagen verwijderd (bijvoorbeeld grondslag 55199 - Uitvoercodes uitzonderen van loonbeslag).  We analyseren hoe we dit kunnen oplossen en houden je hiervan op de hoogte. 2023-04/18 Koppelcode (invoercode 2950) afgekeurd met foutmelding 112 Melding Incidenteel kan het voorkomen dat het koppelen van een nieuw registratienummer aan bestaande registratienummers met invoercode 2950 een foutmelding 112 oplevert welke niet terecht is.  Aanpassing De programmatuur van de invoercontroles is in deze release aangepast. Hierdoor komt bovenstaande foutmelding vanaf deze release niet meer voor. Actie De tot nu toe afgekeurde koppelingen kunnen nu opnieuw opgegeven worden.   2023-04/19 Geen aansluiting in de loonaangifte (change 4498306) Melding Incidenteel kan het voorkomen dat de loonaangifte niet aansluit bij het controleoverzicht loonaangifte. Dit wordt veroorzaakt door een technische afvraging bij medewerkers met 2 of meerdere IKV's. Helaas is het onvoorspelbaar gebleken wanneer deze situatie optreedt en kunnen we voor wat betreft de oplossing niet de juiste doelgroep selecteren voor een aanpassing. Aanpassing De programmatuur is in deze release aangepast. Hierdoor komt de situatie vanaf deze release niet meer voor en deze aanpassing werkt ook door naar het hele jaar bij herrekening. Actie Als je geen aansluiting hebt en je weet voor welke medewerkers dit fout is gegaan, kan je dit herstellen door deze medewerkers te herrekenen vanaf 1 januari met invoercode 2475 waarde 1. Als je niet weet over welke medewerkers dit gaat, kan je de hele instelling herrekenen vanaf 1 januari 2023.  De loonaangifte synchroniseren (met lijstnr 0203) van de loonaangifte werkt in dit geval niet; er moet echt gerekend worden. Deze actie verdient aandacht, omdat je anders het risico loopt door een latere twk actie dit jaar, dat op dat moment het herstel plaatsvindt die qua verwachting niet in beeld is.   CAO informatie CAO Energie- en nutsbedrijven 2023-04/20 Sector GEO: Salariswijziging extra loonafspraak Aanleiding De cao-partijen hebben een akkoord bereikt over extra loonafspraken in de cao GEO 2022-2024 voor de salaristabellen Services, Proces en Services 2003 [1]. Per 1 april 2023 worden alle schaalsalarissen voor iedereen verhoogd met hetzelfde nominale bedrag van € 125,- bruto per maand. Vervolgens worden alle schaalsalarissen per 1 april 2023 met 3,5% verhoogd. Dit houdt in dat de reeds afgesproken loonstijging van 0,5% per 1 november 2023 vervalt en wordt vervroegd naar 1 april 2023 en wordt opgeteld bij de al afgesproken stijging van 3% per 1 april 2023.   Ook het bedrag minimum vakantietoeslag, gerelateerd aan de salariswijziging, hebben we aangepast [2]. De vergoedingen voor consignatiedienst zijn ook verhoogd en gewijzigd, maar de consignatiedienst is niet als regeling voor de sector GEO in Gemal opgenomen. Per januari 2024 zal een minimum uurloon van € 14,00 worden toegepast. We komen hier te zijner tijd op terug. Actie Vanaf 4 april kun je de gewijzigde salarisbedragen 48 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). [2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag, werkgevercode 03206. CAO Gemeenten / SGO 2023-04/21 Decentrale bestuurders: salariswijziging en eenmalige uitkering In de huidige CAO voor Rijkspersoneel is afgesproken dat voor 2023-04 sprake is van een salariswijziging en een eenmalige uitkering. Salariswijziging Voor medewerkers met CAO Rijkspersoneel geldt per 2023-04 een salariswijziging, conform de CAO. In de regel wijzigt de bezoldiging van de burgemeester en wethouders (decentrale politieke ambtsdragers) overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk. Voor B&W heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer [2]. We hebben de gewijzigde salarisbedragen per 2023-04 opgenomen in de programmatuur. Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt ook een indexering van diverse bedragen voor burgemeester, wethouders en raadsleden per 2023-04. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor: toelage fractievoorzitter. tegemoetkoming zkv raadsleden. etc. Eenmalige uitkering Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 450,00, die voor CAO Rijk is afgesproken voor 2023-04 (eventueel naar rato bij wethouders met een aangepaste tijdbestedingsnorm). Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen. Zie ook het onderwerp “Salariswijziging en eenmalige uitkering” voor CAO Rijkspersoneel in deze release notes. Meer informatie [1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van gemeenten”. [2] Zie de Gemal handleiding onderdeel CAO-inrichting bij CAO rijkspersoneel bij 1.1. CAO Gemeenten / SGO 2023-04/22 Status nieuwe CAO Ter informatie Eind februari is een principe-akkoord bereikt voor de CAO Gemeenten en de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) [1]. Dit principe-akkoord wordt bekrachtigd op uiterlijk 6 april waardoor het de verwachting is dat uitvoering hiervan zal plaatsvinden met terugwerkende kracht in mei. In een volgende releasenotes of bericht op Community zullen we je verder informeren. Meer informatie [1] Code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02317) = 27 of 83 CAO Huisartsenzorg 2023-04/23 Reiskosten per kilometer Onlangs is door de cao partners besloten dat het bedrag aan reiskostenvergoeding per kilometer per 1 januari 2023 verhoogd wordt naar € 0,21. Wij hebben werkgevercode 26002 aangepast op C(ao)-niveau. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 04-05 in Mutaties en Signalen Gemal. CAO Jeugdzorg 2023-04/24 Pensioeninhouding (change 4338960) In januari was werkgevercode 04147 Maximumbedrag inhouding OP voor de cao jeugdzorg ten onrechte naar het A(lgemeen)-niveau gezet. De cao jeugdzorg heeft echter een afwijkende regeling.  Het bedrag is nu weer aangepast op C(ao)-niveau.  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 04-06 in Mutaties en Signalen Gemal.  CAO Kinderopvang 2023-04/25 Nieuwe salaristabel Per 1 april gelden er nieuwe salarisbedragen voor de cao kinderopvang. Wij hebben deze nieuwe salaristabel ingericht in Gemal.  Minimum Vakantietoeslag Het bedrag minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) is bijgewerkt naar aanleiding van artikel 6.1, lid 3 uit de cao kinderopvang.  Actie Vanaf 4 april kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 46 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Politie 2023-04/26 Wijziging premie AOV Met ingang van periode 04 hebben we de percentages AOV [1] aangepast conform berichtgeving van sector Politie en verzekeraar Loyalis. Het gaat hierbij alleen om een wijziging van de volledige arbeidsongeschiktheid en daarmee ook de complete dekking (dekking 2 en 3). Dekking Werknemersbijdrage 75% Werkgeversbijdrage 25% Totaal 1 0,147 0,049 0,196 2 0,292 0,097 0,389 3 0,439 0,146 0,585 Meer informatie [1] AOV is de afkorting zoals in gebruik voor de sector Politie in plaats van IPAP. CAO Provincies 2023-04/27 Decentrale bestuurders: salariswijziging en eenmalige uitkering In de huidige CAO voor Rijkspersoneel is afgesproken dat voor 2023-04 sprake is van een salariswijziging en een eenmalige uitkering. Salariswijziging Voor medewerkers met CAO Rijkspersoneel geldt per 2023-04 een salariswijziging, conform de CAO. In de regel wijzigt de bezoldiging van de Commissaris van de Koning en Leden Gedeputeerde Staten (decentrale politieke ambtsdragers) overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk. Voor deze medewerkers heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer. We hebben de gewijzigde salarisbedragen per 2023-04 opgenomen in de programmatuur.   Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt ook een indexering van diverse bedragen voor de Commissaris van de Koning, gedeputeerden en raadsleden per 2023-04. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor: toelage fractievoorzitter. tegemoetkoming zkv leden algemeen bestuur; etc. Verder willen we je attenderen op de verhoging van de vergoeding leden provinciale staten per 29 maart 2023 [2]. Eenmalige uitkering Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 450,00, die voor CAO Rijk is afgesproken voor 2023-04. Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen. Zie ook het onderwerp “Salariswijziging en eenmalige uitkering” voor CAO Rijkspersoneel in deze release notes. Meer informatie [1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van provincies”. [2] Zie circulaire met kenmerk 2023-0000159559. CAO Rijkspersoneel 2023-04/28 Salariswijziging en eenmalige uitkering In de huidige CAO is afgesproken dat voor 2023-04 sprake is van een salariswijziging en een eenmalige uitkering. Salariswijziging Conform CAO zullen we in 2023-04 een salarisverhoging van 3% doorvoeren [1]. NB De schaal PART van salarisregeling Rijk voor arbeidsbeperkten volgt de wettelijk minimumloonontwikkelingen en verandert dus niet met deze loonafspraken.  Er zijn bedragen gekoppeld aan de loonafspraken Rijk (zie bijlage 6 van de CAO). Daarvan hebben we het minimumbedrag vakantietoeslag aangepast in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag bij Minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206). Eenmalige uitkering Voor april 2023 is een eenmalige uitkering afgesproken die vergelijkbaar is met de eenmalige uitkering van december 2022. Hiervoor gelden de volgende specificaties: de uitkering is van toepassing voor werknemers met een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden. er geldt hierbij een peildatum indienst van 01-04-2023; het uit te keren fulltime bedrag is € 450,00 bruto; het bedrag moet bepaald worden naar rato van de deeltijdfactor op 01-04-2023; gedeeltelijke doorbetaling van het maandinkomen zoals bijvoorbeeld bij verlofregelingen zijn niet van invloed op de hoogte van het bedrag; bij volledig ontbreken van maandinkomen vindt geen uitkering plaats tenzij dit is als gevolg van een periode van maximaal zes weken verlof op grond van de CAO Rijk, of op grond van de Wet arbeid en zorg of vanwege een VWNW-verlofperiode; de uitkering is pensioengevend. Inrichting per 2023-04 We hebben de uitkering ingericht in GDI> Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen bij 02 Eenm. uitkering dec. De uitkering wordt uitbetaald met uitvoercode 01004 met als standaardtekst “Eenm. uitk. april” Omdat de uitkering pensioengevend is, nemen we de uitbetaling op in de grondslag ABP als telling voor de variabelen opbouw ABP volgend jaar (uitvoercode 01004 in grondslag werkgevercode 55056). Gezien het incidentele karakter moet deze uitkering niet meegenomen worden als arbeidsvoorwaardenbedrag ten behoeve van de loonaangifte. We kunnen in Payroll Gemal niet onderscheiden naar volledige / of gedeeltelijke korting of naar de reden van de (verlof)korting. Je kunt zelf de betaling blokkeren door invoercode 01004 in de stamgegevens vast te leggen met waarde 0,01 per 2023-04. Wil je een afwijkend bedrag vastleggen, dan blokkeer je de uitkering en gebruik je een bruto diversen code (denk eraan om deze dan ook in de grondslag ABP op te nemen). Actie Vanaf 4 april kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Inventariseer en blokkeer de betreffende medewerkers. Meer informatie [1] De code CAO (werkgevercode 03002 / invoercode 02317) voor Rijk in Gemal = 10, de code salarisregeling (werkgevercode 03003 / invoercode 02314) = 13. CAO Veiligheidsregio’s 2023-04/29 Status nieuwe arbeidsvoorwaarden Ter informatie Eind februari is in het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV) een principe-akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers indienst van Veiligheidsregio’s. Dit principe-akkoord wordt bekrachtigd in de loop van april waardoor het de verwachting is dat uitvoering hiervan zal plaatsvinden met terugwerkende kracht in mei. In een volgende releasenotes of bericht op Community zullen we je verder informeren. NB - We willen je nog attenderen op het volgende: Ben je veiligheidsregio, maar stuur je nog de CAO Gemeenten aan, dan verzoeken wij je de code CAO te wijzigen, zie ook ons eerdere bericht in release notes “2022-10/14 Sector Veiligheidsregio’s: nieuwe code CAO Veiligheidsregio’s”. Onder andere de looptijd van de arbeidsvoorwaardenafspraken en de salariswijziging van de Veiligheidsregio's, wijken af van die van de CAO Gemeenten. Meer informatie [1] Code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02317) = 82 CAO VVT 2023-04/30 Ziekengeld overwerk In de release notes van 2023-03 was al geïnformeerd over het ziekengeld meerwerk dat conform de cao niet betaald moet worden. Ditzelfde geldt voor ziekengeld overwerk. In Gemal Direct Inrichting (GDI) staat echter de werkgevercode waarmee dit wordt geregeld (werkgevercode 08019) op algemeen niveau op een blanco regel, wat gelijk staat aan waarde 0. Daarom hebben we deze werkgevercode op C-niveau niet nogmaals op 0 gezet.  Actie Om de cao te volgen dien je werkgevercode 08019 op waarde 0 of blanco te hebben staan. Mocht je deze code op een andere waarde hebben staan, wees er dan van bewust dat daarmee wordt afgeweken van de cao.  Let op; door deze werkgevercode 08019 op 0 of blanco te zetten kunnen er vorderingen ontstaan op eerder uitbetaald ziekengeld overwerk.  2023-04/31 Eenmalige uitkering compensatie pensioenaftopping Op de community hebben wij geschreven dat de eenmalige uitkering zoals is beschreven in de cao VVT, artikel 7.4.1, zal worden ingericht in april. Wij hebben dit gedaan op eindejaarsuitkering 6. Om deze uitkering uit te betalen dien je te herrekenen over 2022, omdat de werknemer op 1 december 2022 in dienst moest zijn.  Hoe je over 2022 herrekent zie je onder het kopje "actie". Na deze herrekening zal er voor 2022 een opbouw EJU-6 aanwezig zijn op uitvoercode 01643 recht EJU-6 als de werknemer hier recht op heeft.   Let op! Door de VCR methodiek die achter de berekening van uitvoercodes 01639 en 01629 zit kan deze opbouw in enige maand ook negatief zijn. De uitkering zal worden uitbetaald op uitvoercode 01166 die we hebben hernoemd naar Comp. pens.aft 22.  Uitkering 2024 Exact een zelfde uitkering is beschreven om uitbetaald te worden in 2024 over 2023. Wij zullen deze gedurende dit jaar gaan inrichten op EJU-7, zodat uitvoercode 01653 recht EJU-7 alvast ontstaat voor de maanden in 2023. In de release notes van februari 2024 zullen wij informeren over de actie die in die maand nodig is om de uitkering over 2023 uit te betalen.   Actie Als je de uitkering niet wilt uitbetalen omdat je deze wellicht al zelf handmatig hebt betaald, kan je de uitkering blokkeren door invoercode 01166 Comp. pens.aft 22 vast met waarde 0,01 op te geven. Dit kan variabel in de periode van uitbetaling (april) of vast in periode 12 van 2022. Als je een ander bedrag wilt uitbetalen dan Gemal berekent kan je invoercode 01166 Comp. pens.aft 22 met de gewenste waarde variabel opgeven in de maand van uitbetaling (april). Dit bedrag overschrijft dan de door Gemal berekende waarde.  Herrekenen over 2022 doe je als volgt: Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2022-01: Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast, zoals Betaaldatum. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202201 in en daarna klik je op OK. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening te zien, waarin je kiest voor de waarde 1. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen 2023-04/32 Werkgevercode 08034 In de release notes van 2023-02 en 2023-03 is aangegeven dat het betalen van ziekengeld meerwerk niet conform de cao VVT is. Daarom werd in eerste instantie werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op 0 gezet. Dit bleek niet correct te werken, waardoor er nog steeds een uitbetaling van ziekengeld meerwerk ontstond. Het op 0 zetten van werkgevercode 08021 meer-uren doorbetalen bij ziekte had wel het gewenste effect. Echter kon er daardoor niet meer op werknemerniveau worden afgeweken met invoercode 03141 MRW ziekengeld gemiddelde periode.  Aanpassing We hebben nu de programmatuur aangepast waardoor het 0 stellen van werkgevercode 08034 als resultaat heeft dat er geen uitbetaling van ziekengeld meerwerk meer ontstaat.  Herrekening  Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 04-07 in Mutaties en Signalen Gemal. Deze herrekening kan tot vorderingen leiden, omdat ten onrechte uitbetaalde uitvoercode 01190 ziekeng.meerwerk alsnog wordt teruggeboekt.  Actie Als je nog wel een uitbetaling van ziekengeld meerwerk wilt voor individuele werknemers, dan kan je voor deze werknemers invoercode 03141 MRW ziekengeld gemiddelde periode opgeven. Wij willen benadrukken dat er op dat moment wordt afgeweken van de cao.  CAO Waterschappen 2023-04/33 Decentrale bestuurders: salariswijziging en eenmalige uitkering In de huidige CAO voor Rijkspersoneel is afgesproken dat voor 2023-04 sprake is van een salariswijziging en een eenmalige uitkering. Salariswijziging Voor medewerkers met CAO Rijkspersoneel geldt per 2023-04 een salariswijziging, conform de CAO. In de regel wijzigt de bezoldiging van de Voorzitter en leden Dagelijks bestuur (decentrale politieke ambtsdragers) overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk [1]. Voor deze medewerkers heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 (rijkspersoneel, invoercode 02314) vastgelegd met een betreffend inpasnummer. We hebben de gewijzigde salarisbedragen per 2023-04 opgenomen in de programmatuur. Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt ook een indexering van diverse bedragen voor voorzitter van het waterschap, leden dagelijks bestuur en algemene bestuursleden per 2023-04. Deze bedragen worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor: toelage fractievoorzitter. tegemoetkoming zkv leden algemeen bestuur; etc. Verder willen we je attenderen op de verhoging van de vergoeding leden algemeen bestuur waterschap per 29 maart 2023 [2]. Eenmalige uitkering Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 450,00, die voor CAO Rijk is afgesproken voor 2023-04. Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen. Zie ook het onderwerp “Salariswijziging en eenmalige uitkering” voor CAO Rijkspersoneel in deze releasenotes. Meer informatie [1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van waterschappen”. [2] Zie de circulaire met kenmerk 2023-0000169169   Pensioenfondsen Pensioenfonds PFZW 2023-04/34 Vooraankondiging aansturing vrijwillige voortzetting Pensioen PFZW Aansturing vrijwillige voortzetting Pensioen bij PFZW bij verlofsituaties Met werkgevercode 13008 kun je aangeven hoe de pensioenberekening moet plaatsvinden als een verlofregeling bij een werknemer is vastgelegd.  Bij waarde 1 t/m 3 wordt vrijwillige voortzetting bij PFZW aangestuurd op werkgeverniveau, dus voor alle werknemers bij wie de betreffende verlofregeling is vastgelegd. Dit is in strijd met de regelgeving van PFZW, die stelt dat een werknemer individueel en schriftelijk vrijwillige voortzetting moet aanvragen bij PFZW en pas na akkoord een mutatie bij de salarisadministratie kan indienen.  De vrijwillige voortzetting moet apart worden aangevraagd, omdat deze niet via de UPA wordt doorgegeven. PFZW stuurt na afloop van het jaar een aparte factuur op basis van de verwerkte schriftelijke aanvraagformulieren. Als je in Gemal vrijwillige voortzetting aanstuurt, wordt premie berekend en ingehouden, waarmee je die factuur kunt voldoen. Als je in Gemal vrijwillige voortzetting aanstuurt bij werknemers die geen aanvraag bij PFZW hebben ingediend, dan houd je dus wel premie in, maar er vindt geen aanvullende pensioenopbouw plaats bij PFZW. De betreffende werknemer zal ook niet in de factuur van PFZW worden vermeld omdat de vrijwillige voortzetting bij PFZW niet bekend is. Later in 2023 gaan we de aansturing van de vrijwillige voortzetting aanpassen, om te voorkomen dat je onbedoeld en ten onrechte vrijwillige voortzetting op werkgeverniveau aanstuurt. Bij die toekomstige aanpassing zal de aansturing middels de werkgevercode 13008 vervallen. De PFZW functionaliteit rondom inhouding pensioenpremie PFZW bij verlof zal via een nieuwe werkgevercode lopen, waarin vrijwillige voortzetting op werkgeverniveau geen keuze is.   De consequentie hiervan is dat de berekening van de vrijwillige voortzetting voor medewerkers waarvoor dat niet met een invoercode is aangevraagd zal vervallen. Indien je voor jouw instelling met werkgevercode 13008 wel de vrijwillige voortzetting hebt ingericht met waarde 1,2 of 3, zal de voorgenomen wijziging ertoe leiden dat de berekening van premie vrijwillige voortzetting in Gemal stopt voor werknemers bij wie je wel de betreffende verlofregeling hebt vastgelegd, maar geen vrijwillige voortzetting hebt aangestuurd met een invoercode op werknemerniveau. Actie  Wij adviseren je nu al te controleren of je werkgevercode 13008 bij enige verlofregeling hebt vastgelegd met waarde 1 t/m 3 en deze om te zetten naar een andere geldige waarde naar keuze. Als deze situatie op je van toepassing is, adviseren wij je tevens elke medewerker voor wie nu uitvoercode 1168- premie vrijw voortz PFZW is berekend te controleren. Indien de vrijwillige voortzetting terecht is toegepast, dan stuur je deze aan met de invoercode (bijvoorbeeld 02527 ouderschapsverlof, pensioenpremie voor verlofregeling 3). Als de berekeningen over 2022 niet correct zijn, kan je dit ook voor het jaar 2022 nog herstellen. Dit doe je door de inrichting in 2022 aan te passen of de invoercodes voor het jaar 2022 op te geven.   Automatische herrekeningen 2023-04/35 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 04-02 Algemeen - Aanvulling BOSV in de loonaangifte 04-03 Algemeen - Korting VT en blokkade VT (change 4325182) 04-04 Algemeen - Uitbreiding grondslagen fiscale reiskosten 04-05 CAO Huisartsenzorg - Reiskosten per kilometer 04-06 CAO jeugdzorg - Pensioeninhouding (change 4338960) 04-07 CAO VVT - Werkgevercode 08034 04-08 Algemeen - Minimumuurloon 1ct te hoog (change 4335469) 04-09 Algemeen - Ten onrechte uitvoercode 01366 geschoond (change 4472113) [1] 04-10 Algemeen - Melding L2208  
Volledig artikel weergeven
29-03-2023 19:30 (Bijgewerkt op 30-03-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2262 Weergaven
 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 28 februari 2023.   Mededelingen 2023-03/1 Vooraankondiging: Verval IZZ functionaliteit aantal x bedrag In de zorgsector kunnen werknemers en hun gezin zichzelf bij IZZ verzekeren via de verzekeraars CZ en VGZ. De premie houd je als werkgever dan in op het salaris van de werknemer. De premies kunnen in Gemal  op twee manieren worden ingehouden: Via de functionaliteit aantal x bedrag: op een reeks werkgevercodes in de 72xx-74xx reeks wordt door ons een bedrag onderhouden dat correspondeert met een specifiek pakket dat wordt aangeboden door ofwel VGZ ofwel CZ. Bij de werknemer leg je met een invoercode vast hoeveel gezinsleden dit pakket afnemen. Gemal houdt dan het aantal pakketten x het bijbehorende bedrag in [1]. Door het inlezen van een incassoborderel. VGZ en CZ bieden elk zo'n borderel aan in hun werkgeversomgeving [2]. Je kunt dit borderel inlezen in HR Core. [3] Functionaliteit 1 is gemaakt in een tijd dat de incassoborderellen nog niet bestonden. Deze werkwijze is foutgevoelig en arbeidsintensief. Elk jaar wijzigen de pakketten die zorgverzekeraars aanbieden en kunnen werknemers overstappen of wijzigen van pakket. De laatste jaren worden deze wijzigingen steeds later bekend gemaakt, omdat de zorgverzekeraars tot in een laat stadium onderhandelen met zorgaanbieders. Bij deze werkwijze moet je jaarlijks aan je werknemers vragen om de gegevens van hun zorgverzekering in je systeem bij te werken, omdat de incasso van IZZ en de inhouding bij de werknemer anders niet aansluiten. Ook wij moeten jaarlijks de functionaliteit in Gemal wijzigen, zodat we nieuwe pakketten kunnen aanbieden en oude pakketten uitfaseren. Omdat de wijzigingen vaak pas laat bekend worden, kunnen we sommige pakketten pas in de loop van het nieuwe jaar aanbieden. Deze functionaliteit wordt momenteel nog op beperkte schaal gebruikt. Functionaliteit 2 biedt het voordeel dat de incasso van IZZ altijd aansluit op de inhouding bij de werknemer. Als de werknemer wijzigt van pakket of van zorgverzekeraar dan blijkt dat direct uit de borderel. Je bent dus niet afhankelijk van je werknemers voor een actuele administratie en je hebt geen verschillen tussen inhouding en afdracht. Nieuwe pakketten worden direct in de borderel verwerkt, je hoeft dus niet te wachten op het toevoegen van pakketten door ons in Gemal.  Gelet op bovenstaande voor- en nadelen en het beperkte gebruik van functionaliteit 1, hebben we besloten om functionaliteit 1 uit te faseren per 2024. Als je gebruik maakt van functionaliteit 1, dan kun je deze heel 2023 dus nog blijven gebruiken. Wel raden wij je aan om je al te oriënteren op functionaliteit 2, zodat je per 2024 kunt overstappen. [1] Hoe deze functionaliteit exact werkt lees je in de Gemal handleiding, hoofdstuk Zorgverzekeringswet [2] Zie de website van IZZ voor meer informatie: https://www.izz.nl/zorgorganisaties/hoe-verloopt-de-premie-incasso-werkgever [3] Hoe je dit doet, lees je in de Gemal handleiding, hoofdstuk Zorgverzekeringswet 4.9 2023-03/2 SV-codes nulstellen bij bereiken AOW-leeftijd Het komt voor dat werknemers door blijven werken na het bereiken van de AOW-leeftijd. In dat geval moet het bestaande dienstverband uit dienst worden gemeld en moet er een nieuw dienstverband worden opgevoerd. We zien echter dat dit niet altijd gebeurt. Dit levert onder andere problemen op bij de SV-codes als er in de maand van het bereiken van de AOW-leeftijd een afwijkende ingangsdatum is opgegeven of afwijkende normuren met invoercode 02340. Normaal gesproken worden de SV-codes vanaf de maand na het bereiken van de AOW-leeftijd nulgesteld. In de gevallen waar een afwijkende ingangsdatum is opgegeven of afwijkende normuren met invoercode 02340, werden de SV-codes in de programmatuur niet automatisch nulgesteld in de maand na het bereiken van de AOW-leeftijd. Er zal in deze release daarom een herrekening plaatsvinden als de code WW (invoercode 02122) en de code WIA (invoercode 02123) niet zijn nulgesteld in de maand na het bereiken van de AOW-leeftijd.  Deze herrekening is te herkennen aan reden 03-05 in Mutaties en Signalen Gemal.   Gewijzigd en verbeterd 2023-03/3 Betalingen over vorig jaar vanuit uitkeringen op een eigen uitvoercode Aanleiding Werknemers zien bij een nabetaling vorig jaar op de salarisstrook geen uitsplitsing van een ‘gewone’ nabetaling en een nabetaling vanwege een uitkering. Hierdoor kunnen vanuit het UWV vragen komen, omdat het UWV een verhoogd SV-loon ziet en meent dat de actuele uitkering gekort moet worden. Medewerkers kunnen vanuit hun salarisstrook daar geen antwoord op geven. De nabetaling over vorig jaar wordt daarom gesplitst. Hoe gaat het nu werken? Uitvoercode 01066 Bruto Nabet vrgjr is voor bruto nabetalingen over het vorige jaar. Vanaf nu is deze uitvoercode gesplitst. Alle bruto nabetalingen vanwege uitkeringen worden geteld in de nieuwe uitvoercode 01435 - Nabet vrgjr Uitk. Deze uitvoercode wordt berekend vanuit de uitvoercodes opgenomen in grondslag 55107 - Grondslag samenloop SV tarief (de grondslag zoals deze in het voorgaande jaar gedefinieerd is). Met invoercode 01435 - Nabet vrgjr Uitk kan een correctie doorgevoerd worden op een eerdere berekende uitvoercode 01435. voorbeeld op een salarisstrook:   Moet je iets doen? Je hoeft in principe niets te doen.  Als je echter in februari 2023 een dagloon voor betaald ouderschapsverlof hebt aangepast in 2022 of een andere herrekening hebt aangestuurd op een uitkering, zijn de bedragen, veroorzaakt door die mutatie, nog berekend op uitvoercode 01066-nabetaling vorig jaar.  Deze berekeningen worden NIET automatisch overgezet naar de nieuwe uitvoercode 01435. Als je dit wel wilt (voor een juiste berekening van de WW-premie), zal je zelf een correctie door moeten voeren door de invoercodes 01066 (tegenboeking) en 01435 (opboeking) op te geven. 2023-03/4 Verlofuren per week niet variabel Aanleiding Er is geconstateerd dat de inrichting van de verlofuren per week (invoercodes 03201 - 03210 en 01935, 01936, 01937, 01938, 01939) niet juist is. Deze invoercodes konden variabel opgegeven worden. De verlofuren per week zijn bedoeld voor vast/stam gebruik over langere periode, omdat het verlof wordt berekend met maandgemiddelden. Bij variabel en/of kortstondig gebruik sluit de berekening doorgaans niet aan bij de verwachting. We adviseren je dan ook om deze codes niet te gebruiken voor verlof dat korter dan een maand duurt. Voor kortstondig verlof gebruik je de invoercodes voor uren per maand, die je variabel vastlegt. Hoe gaat het nu werken? Vanaf deze release wordt het variabel opgeven van invoercodes 03201-03210 en 01935, 01936, 01937, 01938, 01939 voor verlofuren per week (alle verlofregelingen) afgekeurd. In deze gevallen dien je de verlofuren per maand (invoercodes 03211-03220, en 01945,01946,01947,01948,01949) te gebruiken. Dit zal ook duidelijker in de handleiding worden verwoord. Moet je iets doen? Je hoeft niets te doen. 2023-03/5 Aanvullende verzekeringen IZZ VGZ In Gemal kan voor CZ en VGZ de premie voor de IZZ zorgverzekering worden verwerkt. De bedragen van de pakketten worden door ons bijgewerkt in januari. De VGZ heeft voor 2023 drie nieuwe aanvullende pakketten bepaald. Deze hebben we in Gemal ingericht. Het gaat om: Bundel actief Bundel fit Bundel gezond Hoe werkt het vanaf deze release? Wij hebben de Bundel actief ingericht door de naam van werkgevercode 07428 IZZ VGZ buitenland aan te passen. Deze werkgevercode was een dubbeling van 07427, omdat de bundel voor VGZ buitenland eerder was verdeeld in buitenland Europa en buitenland Wereld. Dit onderscheid is er niet meer en daarom is er nu een dubbeling die we met de naamswijziging gaan opheffen. Het bedrag van de Bundel actief zal op werkgevercode 07428 worden ingericht en op invoercode 03131 (hernoemd naar aant bundel actief) kan het aantal verzekerden worden vastgelegd. Er zijn werknemers waarbij invoercode 03131 nog was vastgelegd vanwege de module buitenland. Deze dien je om te zetten naar invoercode 03130 At VGZ Buitenland, de code die nog wel in gebruik is voor de module buitenland. Voor de andere twee bundels, Bundel fit en Bundel gezond, zijn nieuwe werkgevercodes en nieuwe invoercodes ingericht:  Gegeven: Bundel fit Vastleggen: werkgevercode 07429 Gegeven: Bundel gezond Vastleggen: werkgevercode 07431   Gegeven: Aant bundel fit Vastleggen: Invoercode 02215 Gegeven: Aant bundel gezond Vastleggen: Invoercode 02216 De uitkomst van al de nieuwe bundels en de gewijzigde bundel komt terecht op uitvoercode 01183 IZZ VGZ aanv. Actie Vanaf deze release kan je de nieuwe invoercodes (02215 en 02216) gebruiken om de pakketten Bundel fit en Bundel gezond vast te leggen en de gewijzigde invoercode (03131 aant bundel actief) om het pakket Bundel actief vast te leggen. Als je bij een werknemer invoercode 03131 hebt vastgelegd vanwege het pakket buitenland dien je deze om te zetten naar invoercode 03130 At VGZ Buitenland.    Opgeloste meldingen 2023-03/6 CAO-VO Persoonlijk Budget 2 moet met de factor 1,03 i.p.v. 1,05 berekend worden (change 4158200). Melding De omrekenfactor voor Persoonlijk Budget 2 is per 1 augustus 2022 verhoogd van 1,03 naar 1,05. Dit in verband met de opgehoogde uren duurzame inzetbaarheid van 50 naar 90 uur.   Oplossing Na overleg met de VO-raad blijkt dat de factor per 1 augustus 2022 verhoogd is van 1,03 naar 1,07.  Deze ophoging houdt verband met de opgehoogde duurzame inzetbaarheid uren met in eerste instantie 40 extra uren en daarna nogmaals 23 uren. Het totaal komt daarmee op 113 uur. Deze uren moet je zelf vastleggen in HR Core Education.  Er is in 2014 gekozen om deze uren door klanten te laten vastleggen. Omdat er slechts sprake was van 1 percentage (ophoging met 3%) is dit in de programmatuur vastgelegd. Omdat de VO Raad aangeeft dat dit voor het huidige schooljaar 7% moet zijn, op basis van 113 DI uren (50+40+23), hebben wij het percentage aangepast naar  7%, vanaf 1 augustus 2022. Je moet zelf de bijbehorende DI uren ophogen. Gezien de overgang van het onderwijs gaan we het percentage niet aanstuurbaar maken, wat gezien de recente wisseling van de DI uren en daarmee het opslag percentage op termijn wenselijk zou zijn. Omdat de 23 DI uren tijdelijk zijn en per 1 augustus 2023 weer vervallen, gaan we per 1 augustus 2023 het percentage weer verlagen van 1,07 (7%) naar 1,05 (5%). Wij hebben de programmatuur in de huidige release aangepast.    Actie Je dient zelf een herrekening over vorig jaar aan te sturen voor de betreffende medewerker, middels rubriek P00475 (Invoercode 02475) met waarde 202208, variabel vastgelegd in de huidige maand.   Voorbeeld Berekening PB2 (vervangers) bij het voortgezet onderwijs Tevens waren er vragen over hoe bij vervangers uitvoercode 01904 Opbouw PB2 wordt berekend. Hierbij spelen de volgende werkgevercodes een rol:  Werkgevercodes: 03300 Normuren fulltime per periode 03310 Jaaruren persoonlijk budget Invoercodes: 02404 Werktijdfactor 02962 Vervangingsuren basisbudget Uitvoercodes: 01536 Fulltime Salaris 01904 Opbouw PB2 02211 Fact.vervanging 02212 Norm basisbud pp Eerst stap Berekenen uitvoercode 02211 Invoercode 02962 / 1/138 Berekenen uitvoercode 02212 Werkgevercode 03310 / 12 Tweede stap Berekenen uitvoercode 01904 (uitvoercode 02211 * uitvoercode 02212) * (uitvoercode 01536 / 1/138) * 1,05 / 100) Voorbeeld: Werkgevercodes: 03300 Normuren fulltime per periode = 159,72 03310 Jaaruren persoonlijk budget = 90 Invoercodes: 02404 Werktijdfactor = 0,80 02962 Vervangingsuren basisbudget = 127,78 Uitvoercodes: 01536 Fulltime Salaris = 3166,00 Eerst stap Berekenen uitvoercode 02211 127,78 / 1/138 = 0,80 Berekenen uitvoercode 02212 90 / 12 = 7,5 Tweede stap Berekenen uitvoercode 01904 (0,80 *  7,5) * (3166,00 / 138) * 1,05 = 144,53 2023-03/7 Foutmelding L2208 bij transitievergoeding (change 4228913) Melding Bij het opgeven van een transitievergoeding in de laatste maand waarin de werknemer nog in dienst is, worden de SV-codes voor WW en WIA (invoercodes 02122 en 02123) van het IKV van de transitievergoeding op waarde 3 (wel verzekerd, niet premieplichtig) gezet en blijft invoercode 02124 (code ZW) op waarde 1 (verzekerd) staan. Dit is juist, omdat het dienstverband in die maand nog niet beëindigd is.  Omdat de SV codes niet de waarde 0 (niet verzekerd) hadden, werd er voor het IKV van de transitievergoeding een loon SV (uitvoercode 01598) berekend in 2023. Dat zorgde voor de L-melding L2208 (Als de code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42 t/m 45, 50, 52, 55 t/m 63, dan moet het Loon SV gelijk zijn aan 0), omdat het IKV van de transitievergoeding als soort inkomenstenverhouding de waarde 62 (Ontslagvergoeding/transitievergoeding) krijgt.  Deze melding deed zich vanaf 2023 voor, omdat er vanaf 2023 in Gemal een volledig apart IKV wordt aangemaakt voor de transitievergoeding. In 2022 gebeurde dit alleen in de loonaangifte en werd de rubriek loon SV niet gevuld.  N.B. Deze melding deed zich alleen voor als de transitievergoeding werd betaald in de laatste maand waarin de werknemer nog in dienst was. Als de transitievergoeding werd betaald de maand na uit dienst ging en gaat het al goed, omdat de SV codes hier op 0 worden gezet. Oplossing De programmatuur is nu aangepast, waardoor er voor het IKV van de transitievergoeding niet langer de uitvoercode 01598 loon SV wordt gegenereerd, maar de uitvoercode 01570 Corr. SV loon. De melding L2208 zal zich daardoor niet meer voordoen. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 03-02 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Je hoeft niets te doen. Als je de loonaangiftemelding L2208 kreeg in januari of februari, zal deze nu verdwenen zijn.    Onderstaand bericht over dit onderwerp is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 01-02-2023 Wij hebben enkele vragen ontvangen over de berekening van SV premies in de beschreven situatie. Hieronder de antwoorden op deze vragen:  De aanwezigheid van loon SV leidt tot de berekening van premies werknemersverzekeringen over de transitievergoeding. Indien je een werknemersbijdrage WGA premie inhoudt, dan wordt deze ook berekend over de transitievergoeding. Al deze zaken worden gecorrigeerd en automatisch herrekend in release 03-2023. Je herkent deze herrekening aan reden 03-02. in Mutaties en Signalen Gemal. Update 19-01-2023 Wij hebben reeds antwoord ontvangen van de Belastingdienst. Zij geven aan dat bij transitievergoedingen een SV loon van €0 doorgegeven moet worden omdat dit loon uit vroegere dienstbetrekking betreft. Dit ondanks het feit dat de verzekeringsindicaties voor WW/WIA/ZW wel met een 'J' gevuld moeten worden in de loonaangifte, als de transitievergoeding uitbetaald wordt terwijl het dienstverband nog niet is beëindigd. Wij verwachten dit aan te passen in Gemal in release 03-2022. Het nulstellen van loon SV bij al het loon uit vroegere dienstbetrekking kan mogelijk onvoorziene gevolgen hebben voor de SV berekening in specifieke situaties, daarom willen wij deze aanpassing extra goed testen.   Dit heeft tot gevolg dat ook in de februariproductie melding L2208 nog getoond kan worden bij uitbetaling van transitievergoedingen. Dit betreft een terugkoppelcontrole. Voor deze fout zal de Belastingdienst de loonaangifte niet afkeuren of kosten in rekening brengen. Na onze aanpassing zullen we bestaande situaties herrekenen, waardoor de loonaangifte met terugwerkende kracht wordt gecorrigeerd. Nadere informatie over deze correctie en herrekening volgt in de releasenotes van periode 03-2022.   Oorspronkelijk bericht 18-01-2023 Er zijn meerdere meldingen binnengekomen omtrent melding L2208 bij het opgeven van een transitievergoeding als de werknemer nog in dienst is (in de laatste maand waarin nog salaris aan de werknemer wordt betaald). Foutmelding L2208 signaleert: Als Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42 t/m 45, 50, 52, 55 t/m 63 DAN moet LoonSV gelijk zijn aan “0”. Deze foutmelding wordt veroorzaakt doordat onderstaande SV codes bij het opgeven van invoercode 02378 code gelijktijdig IKV gegenereerd worden: 02122 Code WW = 0 (uit-dienst) of 3 (in-dienst). 02123 Code WIA = 0 (uit-dienst) of 3 (in-dienst). 02124 Code ZW = 0 (uit-dienst) of 1 (in-dienst). Als de werknemers nog in dienst is wordt er bij de SV codes de waarde “wel verzekerd, niet premieplichtig” (3 of 1) gegenereerd. Dit zorgt ervoor dat uitvoercode 01598 SV loon wordt berekend voor het IKV van de transitievergoeding. Sinds 2023 wordt de transitievergoeding namelijk op een aparte IKV verwerkt. De berekening van SV loon is een gevolg van de deze SV codes. Dit zorgt vanaf 2023 voor de foutmelding L2208. Het genereren van de SV-codes is destijds in Gemal gemaakt naar aanleiding van informatie vanuit de belastingdienst. Ook is er reeds een known error bekend met betrekking tot melding L2208 voor een soortgelijke situatie. Daarom hebben we aan de belastingdienst nogmaals de vraag gesteld wat er in dit geval juist is. Aan de hand daarvan zullen wij, mits noodzakelijk, eventuele aanpassingen maken in Gemal. We zullen je op de hoogte houden en informeren via de community en de release notes. 2023-03/8 Alternatieve Resultatenoverzicht aangepast (change 4256110) In de release notes van februari 2023 bij het onderwerp nagekomen berichten 6 januari 2023 is verzuimd om uitvoercode 02345 op te nemen op het alternatieve resultatenoverzicht, die je met werkgevercode 32004 kunt afroepen. Het betreft uitsluitend het missen van deze code in de presentatie van het alternatieve resultatenoverzicht en heeft geen verdere consequenties. Met ingang van 2023-03 is uitvoercode 02345 toegevoegd aan dit alternatieve resultatenoverzicht 2023-03/9 Signaleringlijst 32 - overzicht WAB 30% (change 4127851) Bij het aanmaken van signaleringslijst 32 - overzicht WAB 30% overschrijding, werd het overzicht niet aangemaakt als er geen medewerkers aan de signalering voldeden. Dit is nu aangepast. Als er geen medewerkers voldoen aan de criteria voor de signaleringslijst, wordt een 'leeg' overzicht aangemaakt met de melding: AAN GEVRAAGDE SIGNALERING VOLDOET NIEMAND. NB dit overzicht wordt aangemaakt per loonheffingennummer. 2023-03/10 Aanmaken van betalingen niet altijd compleet (change 4246941) Wanneer een medewerker gelijktijdig werd aangestuurd met een verschillende code CAO, bij bijvoorbeeld meerdere dienstverbanden, kon het voorkomen dat de betaling van deze medewerker niet werd aangemaakt. Ook niet wanneer in een speciale productie met lijstnummer 6202 de betaling werd gesynchroniseerd. Dit hebben we aangepast en opgelost. De betaling van deze specifieke aansturing bij een medewerker wordt nu wel aangemaakt. 2023-03/11 Geen herrekening bij een TWK mutatie (change 4284004) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding: Het kan voorkomen dat een met TWK opgegeven mutatie ten onrechte geen herrekening heeft opgeleverd. Op het MSG is geen foutmelding te zien. We hebben op 16 februari 2023 een aanpassing in de programmatuur gedaan zodat deze fout daarna niet meer voorkomt. Helaas is het niet mogelijk de foutgelopen herrekeningen met een automatische herrekening te corrigeren. Hoe kun je controleren of deze situatie zich voor heeft gedaan? Kijk in het MSG voor welke medewerkers er invoercodes met terugwerkende kracht zijn vastgelegd. Stel met behulp van de loonstaat herrekening vast of de vastgelegde mutaties zijn uitgevoerd.  Actie: Heb je de salarisverwerking reeds gedaan, dan kun je in de maart productie dit alsnog herstellen door invoercode 02475 variabel vast te leggen met de waarde 01 (of oudste herrekeningsmaand) bij de betreffende medewerker(s). Wil je het deze maand nog corrigeren dan kun je voor deze medewerker(s)  een vervangende correctie productie afroepen. (bij een vervangende correctie productie moet je de mutaties van de salarisproductie opnieuw aanleveren). 2023-03/12 Geen herrekening bij een TWK mutatie (change 4284004) Aanvulling op bericht hierboven over hoe je doelgroep kunt vaststellen, waarbij een herrekening is gemist. Naast de optie MSG te gebruiken kun je ook een proefproductie afroepen voor het hele Cea-nummer over maart, wat meteen na de salarisproductie van februari kan worden gedaan. Dit doe je zonder werknemer mutaties, maar met een herrekening vanaf 202201 opgevoerd in werkgevercode 99221. Je kunt in Dossier Online de herrekenings- en nabetalings loonstaten vorig jaar controleren en bepalen of en hoe en wanneer je een herrekening aanstuurt. 2023-03/13 Werknemer Strook niet altijd correct (change 4367853) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding: Bij een opgevoerde transitievergoeding in 2023, kan het voorkomen dat de werknemersstrook van de betreffende medewerker en het eerstvolgende registratienummer niet correct gepresenteerd worden of dat de werknemersstrook zelfs niet wordt aangemaakt. De werkgeversstrook en de betaling op de betaalstaat zijn correct. Daarom verzoeken we je om de werknemersstroken te beoordelen indien er dit jaar sprake was van een transitievergoeding. Oplossing: We hebben op 16 februari 2023 dit in de programmatuur opgelost en vanaf 17 februari 2023 kun je de foute/missende werknemer strook corrigeren met een vervangende correctie productie voor deze medewerkers, zodat de correcte strook aangemaakt wordt en ook gepubliceerd kan worden. Je kunt ook een overdraai van de salarisproductie overwegen. 2023-03/14 Mutatie wordt afgekeurd met Foutcode 97 echter de 'naam' is niet correct (change 4360676) [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding: Bij het opgeven van een mutatie bij een registratienummer die onbekend is, ontstaat foutcode 97 (code nieuwe IKV ontbreekt bij onbekende IKV). Gebleken is dat alleen in MSG een verkeerde naam wordt gepresenteerd. Oplossing: Deze presentatiefout is verholpen door een tussentijdse aanpassing op 16 februari 2023. 2023-03/15 Gemal genereert onterecht melding L2301 bij transitievergoedingen [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding: We hebben vastgesteld dat Gemal onterecht loonaangifte melding L2301 genereert in MSG (voor betekenis van melding L2301 zie handleiding Gemal onderwerp Mutaties en Signalen Gemal bij 2.2). Het gaat niet om signalen die vanuit de belastingdienst komen. We zijn nog aan het onderzoeken wat de oorzaak hiervan is. Zodra we weten wat de oorzaak is, zullen we dit bericht updaten.   CAO informatie CAO Aan de Slag 2023-03/16 Aanpassing salaristabel [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Omdat het Rijk nog niet de financiële compensatie had geboden voor een loonstijging bij de CAO Aan de Slag, was er in eerste instantie voor gekozen om de betreffende bedragen dan ook niet aan te passen omdat immers toch in Gemal automatisch aanvulling plaatsvindt tot het nieuwe Wettelijk MinimumLoon (WML) van 2023. Op verzoek van werkgevers en in overleg met werkgeversorganisatie gaan we alsnog de bedragen in salarisregeling 84 (Aan de Slag) aanpassen aan het nieuwe WML. Daar komt bij dat in de CAO in plaats van bedragen, soms ook ‘WML’ is vermeld. Automatische herrekening 02-08 Voor de medewerkers met salarisregeling 84 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug in je Mutaties en Signalen Gemal met als kenmerk 02-08. Actie Vanaf 31 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. CAO Gemeenten / SGO 2023-03/17 Uitvraag salarisgegevens 2022 Ter informatie: Voor de gemeentes en samenwerkende gemeentelijke organisaties die hiertoe uiterlijk december 2022 een machtiging hebben afgegeven via werkgevercode 10611, is in de loop van februari een uitvraag van geanonimiseerde salarisgegevens over 2022 uitgevoerd in Payroll Gemal. Met behulp van deze gegevens verzorgt het A&O-fonds Gemeenten de jaarlijkse Personeelsmonitor. Om inzicht te krijgen in de betreffende gegevens, zijn deze opgenomen in de handleiding onderwerp ‘VNG, gegevensuitwisseling’. CAO Jeugdzorg 2023-03/18 ORT bij verlof Naar aanleiding van wat ons destijds door de werkgeververeniging is medegedeeld, was werkgevercode 08062 ORT vakantieverlof, max aantal uren voor de CAO Jeugdzorg ingericht met een maximum van 200 uur. Wij hebben aan de koepel voorgelegd of dit nog steeds van toepassing is, gezien er jurisprudentie is die heeft bepaald dat ORT onderdeel van het loon is en dat de werknemer recht heeft op loondoorbetaling, inclusief ORT, over de dagen dat de werknemer vakantie of verlof heeft. Het antwoord van de werkgeversvereniging was dat, als er een koppeling is tussen de verlofregistratie en het salarissysteem en er daarom niet boven de 200 verlofuren kan worden uitgekomen, deze maximering juist is. Deze koppeling is er echter in dit geval niet en zou het kunnen dat een werknemer meer dan 200 uur per jaar verlof opneemt, omdat er ook een saldo uit eerdere jaren wordt gebruikt. Om deze reden hebben wij werkgevercode 08062 nu ook voor de CAO Jeugdzorg per deze release aangepast naar 9999 uur.  Omdat er in deze periode van het jaar nog geen werknemers zullen zijn met dit aantal opgenomen verlofuren, zal er geen automatische herrekening plaatsvinden.  Actie Je hoeft niets te doen. ORT bij verlof wordt nu, conform wetgeving, over alle verlofuren betaald. 2023-03/19 Regeling voor het sparen van verlofuren In de release notes van 2023-01/40 is beschreven hoe je een regeling voor het sparen van verlofuren op een persoonlijk budget kunt inrichten. Daar is genoemd dat je ook een bron-doel regeling diende in te richten. Echter werkt dit niet zoals verwacht en hoef je de bron-doel regeling niet in te richten.  Wat je moet inrichten is het volgende: Je moet een koppeling maken tussen de verlofuren en het persoonlijk budget, zodat het storten van uren in het budget kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen om te koppelen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen. Om verlofuren 2 bijvoorbeeld te koppelen aan persoonlijk budget 5, leg je bij werkgevercode 03649 waarde 2 (verlofuren 2) vast.  Voor een opname uit het betreffende budget kan je een invoercode bruto opname persoonlijk budget opgeven. Voor persoonlijk budget 5 is dit bijvoorbeeld invoercode 00653. Actie Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenste persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen.  Je moet zelf de opbouw tot 1 februari 2023 opgeven met een invoercode correctie saldo persoonlijk budget. Deze kan je vinden in de Gemal Handleiding, onder het hoofdstuk Persoonlijk Budget  Je kan, betreffende het persoonlijk budget, in GDI de gewenste naam van de regeling (bijvoorbeeld "Levensfasebudget") vastleggen bij Werkgever, Extra > Tekst bij regeling en bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes, een afwijkende tekst in invoercode (05888) en een afwijkende tekst in uitvoercode (05999). Je kan desgewenst het saldo van het betreffende persoonlijk budget tonen op de salarisstrook. Dit kan je doen in Gemal Direct Inrichting bij werkgevergegevens > overzichten en bestanden > inrichting salarisspecificatie > uitvoercode blok 3.  De uitvoercode van de opbouw van het persoonlijk budget moet uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald (bijvoorbeeld uitvoercode 02089 voor persoonlijk budget 5). Dit is grondslag 55167. Als je de koppeling hebt gemaakt tussen de verlofuren en het persoonlijk budget, zoals in de tekst hierboven beschreven, wordt bij het opnemen van verlofuren, via de betreffende gekoppelde verlofurencode (01161, 01163, 01423 of 01424), het bijbehorende bedrag in mindering gebracht op het saldo PB. CAO Kinderopvang 2023-03/20 Levensfasebudget In de release notes van 2023-01/43 is de inrichting voor het levensfasebudget beschreven. Daar is genoemd dat je ook een bron-doel regeling diende in te richten. Dit werkt echter niet zoals verwacht en hoef je de bron-doel regeling niet in te richten. In de release notes van 2023-02/15 is vervolgens de juiste manier van vastleggen (zonder de bron-doel regeling) beschreven. Het is de bedoeling dat de vastlegging op de manier zoals beschreven in de release notes van 2023-02/15  wordt gevolgd. CAO Kraamzorg 2023-03/21 Salaristabel CAO Kraamzorg [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In de release van 2023-02 is de nieuwe salaristabel voor de CAO Kraamzorg niet correct terechtgekomen in zenden en ontvangen, waardoor daar nog de oude tabel stond. Dit is hersteld en de nieuwe salaristabel van de CAO Kraamzorg, die geldt per 1 februari 2023, is per vandaag (6 februari) te downloaden in zenden en ontvangen.  CAO Provincies 2023-03/22 Aansturing werkgeversbijdrage ZKV Conform de CAO (art. 4.4.3) heeft de werknemer recht op een maandelijkse tegemoetkoming in de ziektekosten. Per januari is dat € 31,15 voor de medewerker in schaal 6 of lager en € 20,03 voor de medewerker in schaal 7 of hoger [1]. Tot nu toe hadden we in onze CAO-ondersteuning het lage bedrag voor schaal 7 en hoger opgenomen in Gemal Direct Inrichting (GDI), bij Werkgevergegevens > Zorgverzekering > Werkgeversbijdrage, bij Werkgeversbijdrage ZKV (werkgevercode 07407). Dit bedrag werd vervolgens voor alle medewerkers automatisch maandelijks uitbetaald op uitvoercode 01333. Voor de medewerkers in schaal 6 of lager moest je daarnaast zelf met invoercode 01333 het hogere bedrag vastleggen. Voor degenen die helemaal geen aanspraak op de werkgeversbijdrage hadden, moest je zelf de uitbetaling blokkeren (invoercode 01333 met 0,01). Aanpassing aansturing Mede op verzoek van werkgevers hebben we bekeken of we onze ondersteuning voor deze werkgeversbijdrage kunnen verbeteren. Met ingang van periode 03 gaan we hiervoor daarom enkele aanpassingen doorvoeren. In plaats van de aansturing via Werkgeversbijdrage ZKV (werkgevercode 07407), gaan we beide bedragen opnemen in de Toelagenregeling-2 (toelagenregeling-1 hebben we voor de CAO Provincies al in gebruik voor de BHV-toelages).  Wat doen wij? We leggen op CAO-niveau, met terugwerkende kracht tot periode 2023-01, vast bij GDI > Werkgevergegevens > Toelagenregelingen > Bedrag > Definitie toelagenregelingen, bij Volgnummer toelagenregeling 2: bij Bedrag 1 toelagenregeling (werkgevercode 14001):  € 31,15 bij Bedrag 2 toelagenregeling (werkgevercode 14002):  € 20,03 bij Uitvoercode toelagenregeling (werkgevercode 14003): 01333 De aansturing via Werkgeversbijdrage ZKV (werkgevercode 07407) zetten we met terugwerkende kracht tot periode 2023-01 op nul. Wat moet jij doen? Je moet, in principe eenmalig, bij de medewerkers die recht hebben op de werkgeversbijdrage, invoercode 02622 met terugwerkende kracht tot periode 2023-01 vastleggen: voor degenen t/m schaal 6: waarde: 1 = recht op bedrag 1; voor degenen in schaal 7 en hoger: 2 = recht op bedrag 2. voor degenen die je nu eventueel geblokkeerd had bij invoercode 01333 met waarde 0,01, kun je de blokkade (met terugwerkende kracht tot 2023-01) weghalen. Immers: wanneer je invoercode 02622 niet bij ze vastlegt, hoef je ze ook niet te blokkeren. voor degenen bij wie je nu zelf het hoge bedrag had vastgelegd, moet je dit (met terugwerkende kracht tot 2023-01) weghalen.  Voor nieuwe medewerkers neem je bovenstaande op in je werkwijze. Je moet wel alert blijven op situaties waarin de medewerker van schaal 6 naar schaal 7 gaat, maar dat moest je voorheen ook al. Wat zijn de voordelen? Het voordeel van deze gewijzigde aansturing: Je hoeft niet langer bij elke salariswijziging zelf het bedrag voor degenen t/m schaal 6 vast te leggen. De aansturing is ‘zuiverder’: je krijgt wat je aanstuurt en beide bedragen zijn nu inzichtelijk in GDI. Dezelfde uitvoercode 01333 blijft gehanteerd, er zijn dus geen aanpassingen nodig voor journaalposten, eigen comprimeertotalen etc., en de tekst voor de medewerker op de strook blijft ook hetzelfde. Meer informatie [1] Salarisregeling Provincies (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 28, schaal 6 is in Gemal schaal 0006; schaal 7 = 0007. CAO VVT 2023-03/23 Werkgevercode 08034 ziekengeld meerwerk [1]  Deze update is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update werkgevercode 08034 CAO VVT 7 februari 2023-14:30 Helaas is gebleken dat het op 0 stellen van werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes in de februariproductie nog niet het gewenste effect heeft. Er vindt nog steeds een berekening van uitvoercode 01190 ziekengeld meer-uren plaats.  We hebben daarom in een tussentijdse release ook werkgevercode 08021 meer-uren doorbetalen bij ziekte op waarde 0 gezet op C(ao)-niveau om deze berekening en uitbetaling van ziekengeld meer-uren te voorkomen. Deze tussentijdse release vindt plaats in de nacht van 7 op 8 februari.  Actie Als je de februariproductie al hebt gedraaid en er in die productie ziekengeld meer-uren (uitvoercode 01190) is berekend, is het advies om voor die betreffende werknemers een correctieproductie te doen waarin ze worden herrekend.  Als je de februariproductie nog niet hebt gedraaid zal er, zoals de CAO voorschrijft, geen ziekengeld meer-uren worden betaald. Als je in januari de eventuele betaling van ziekengeld meer-uren niet hebt tegengehouden zoals beschreven in onderstaande update, dien je in de februariproductie te herrekenen vanaf periode 01 voor de werknemers die in januari een uitbetaling van uitvoercode 01190 ziekengeld meer-uren hebben ontvangen. Dit kan door het opgeven van invoercode 02475 beginperiode herrekening met waarde 1. Dit zal leiden tot vorderingen.  Als je positief van de CAO wilt afwijken en wel ziekengeld meer-uren wilt betalen kan je op W-niveau de codes 8034 en 8021 op de gewenste referteperiode en waarde zetten.  Let op! Als je zelf werkgevercode 08034 op waarde 0 had gezet op W-niveau dan adviseren we om deze code weer het C-niveau te laten volgen. Op die manier lift je mee op eventuele toekomstige wijzigingen. Je kan desgewenst ook op werknemer niveau alsnog een referteperiode aansturen. Dit kan je doen door invoercode 03141 MRW ziekengeld gemiddelde periode bij de werknemer vast te leggen met de gewenste waarde. 2023-03/24 Werkgevercode 08034 ziekengeld meerwerk vorig jaar De werkgeversvereniging heeft bevestigd dat ziekengeld meerwerk niet tot de structurele looncomponenten behoord en dat de huidige CAO daar in de tekst nu duidelijkheid over geeft. De betaling van ziekengeld meewerk had nooit ingeschakeld moeten zijn. Wij hebben de aanpassing per 2023 gedaan, omdat er helaas geen automatische herrekening over het jaar heen kan plaatsvinden.  Voor min-max contracten is de regeling per 1 juli 2022 gewijzigd. de werkgeversvereniging heeft over min-max contracten laten weten: Voor de vaststelling van de hoogte van het loon bij ziekte bij een min/max-arbeidsovereenkomst wordt uitgegaan van de overeengekomen minimale arbeidsduur (en dus niet het gemiddelde salaris voor de gewerkte uren over de voorafgaande 3 kalendermaanden voor ziekte). Voor de vaststelling van de hoogte van structurele looncomponenten geldt een refertetermijn van 6 maanden.  De afwijkende referteperiode voor min-max contracten van 3 maanden geldt dus niet meer.  Mocht je over 2022 het ziekengeld meerwerk nog willen aanpassen/terugvorderen, dan kan je zelf de codes 08034 en 08021 op de waarde 0 zetten. Het advies is wel om per januari 2023 weer de C(ao)-aansturing te volgen, zodat eventuele toekomstige wijzigingen automatisch meelopen.  Daarnaast willen we wijzen op het feit dat het aanpassen van de werkgevercodes tot vorderingen kan leiden. Mocht je toch, afwijkend op de CAO, meerwerk ziekengeld willen betalen voor (enkele) werknemers, dan moet je werkgevercode 08021 weer op waarde 2 zetten en bij alle werknemers die er geen recht op hebben de uitbetaling blokkeren met invoercode 02444 periodegemiddelde meerwerk waarde 0,01. Met invoercode 03141 MRW ziekengeld gemiddelde periode geef je bij de werknemers die de doorbetaling wel moeten ontvangen de gewenste referteperiode op.  Wij willen benadrukken dat je met een dergelijke inrichting van de CAO afwijkt.  2023-03/25 Nieuwe salaristabellen  Per 1 maart zijn er nieuwe salaristabellen voor de VVT. Voor de CAO VVT onderhouden wij in Gemal drie salarisregelingen: Salarisregeling 15 (hoofdsalarisregeling) Salarisregeling 12 (Thuiszorg (oud, IMF-systematiek)) Salarisregeling 39 (Garantietabel Verpleeg- en Verzorgingshuizen) De bovenstaande regelingen zijn bijgewerkt in Gemal.  Minimum vakantietoeslag Als gevolg van de nieuwe salaristabellen verandert ook de minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206). Deze is bijgewerkt in Gemal. Minimum eindejaarsuitkering Als gevolg van de nieuwe salaristabellen verandert ook de minimum eindejaarsuitkering (werkgevercode 25012). Deze is ook bijgewerkt in Gemal Actie Vanaf dinsdag 28 februari 2023 kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 15, 12 en 39 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-03/26 CAO code 2948  In het document 'Salarisinformatie CAO VVT 2023, versie 1.0', vroeg Actiz aandacht voor het gebruik van de juiste CAO-code 2948, aangezien oude codes binnenkort gaan vervallen. In Gemal maakten we nog gebruik van CAO code 0049. Hoewel deze code op de CAO-lijst van het CBS nog geen einddatum heeft, hebben we bij werkgevercode 7005 (Code CAO CBS/LA) de CAO code wel reeds aangepast naar 2948. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen, vanaf deze maand zal in de loonaangifte code 2948 worden ingestuurd naar de belastingdienst in plaats van code 0049. Meer informatie https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/bedrijven/meer-over-cbs-enquetes/codelijst-CAO-s-en-overige-arbeidsvoorwaardenregelingen 2023-03/27 Compensatie premie inloopdekking WGA-hiaat Sinds 1 januari 2023 is de collectieve WGA-hiaat verzekering voor de VVT-branche ingegaan. Deze verzekering is ingericht op VRZ-regeling 14 en bestaat uit twee premiecomponenten:  De dekking van het WGA-hiaat vanaf 1 januari 2023 De inloopdekking vanaf 1 maart 2020. Deze premie is 5 jaar verschuldigd en vervalt daarna.   Wat betreft de tweede component hebben ActiZ, Zorgthuisnl en de vakbonden afgesproken dat deze door de werkgever volledig wordt gecompenseerd.  Deze compensatie kan op twee manieren; Je kan het premiepercentage van VRZ-regeling 14 aanpassen, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023, zodat alleen de premie voor de dekking van het WGA-hiaat wordt ingehouden bij de werknemer.  Je kan, uiterlijk in januari 2024, een eenmalige uitkering betalen om de premie van de inloopdekking te compenseren.  Bovenstaande staat beschreven in de communicatie vanuit de werkgeversvereniging die hier is bijgevoegd:   Bericht compensatie WGA-hiaat inlooppremie .pdf Wij zullen het premiepercentage niet aanpassen. Als er namelijk voor de eenmalige uitkering wordt gekozen, wordt er in dat geval het juiste premiepercentage ingehouden en als er voor de lagere premie wordt gekozen, kan dit altijd met terugwerkende kracht aan de werknemer worden terugbetaald. Op deze manier wordt er in ieder geval niet te weinig premie ingehouden die vervolgens eventueel moet worden teruggevorderd. Over de condities van de eenmalige uitkering is nog geen duidelijkheid. Zodra deze er is, zullen wij daarover berichten.  Actie Als je ervoor kiest om de eenmalige uitkering aan je werknemers uit te keren, kan je dit doen door gebruik te maken van een bruto diversen code of een netto-bruto code. Houd er bij het bepalen van het bedrag rekening mee dat deze tegen bijzonder tarief zal worden belast. Als je ervoor kiest om de premie te verlagen, dien je werkgevercodes 05018 en 05019 van VRZ-regeling 14 op W-niveau naar het lagere premiepercentage aan te passen, per 2023-01. 2023-03/28 Compensatie pensioenaftopping CAO VVT [1]  Onderstaande over dit onderwerp is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Conform artikel 7.4.1 van de CAO VVT hebben werknemers die op 1 december 2022 in dienst waren én in 2022 een pensioengevend salaris hadden boven de aftoppingsgrens recht op een eenmalige uitkering ter grootte van 50% van de premie die je werkgever zou moeten afdragen aan PFZW over het pensioengevend salaris boven deze aftoppingsgrens, indien deze grens niet zou hebben gegolden. We gaan dit met terugwerkende kracht ondersteunen vanaf release 2023-03. Het wordt ingericht op een eindejaarsuitkering die je door middel van een invoercode kunt aansturen. Het kan zijn dat je deze uitkering zelf al hebt uitbetaald in februari 2023. In dat geval hoef je straks in maart de invoercode van de eindejaarsuitkering waar wij de eenmalige uitkering op gaan vastleggen niet meer vast te leggen. In de release notes van maart 2023 zullen we deze ondersteuning beschrijven. 2023-03/29 Compensatie pensioenaftopping CAO VVT update [1]  Onderstaande over dit onderwerp is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In het oorspronkelijk bericht is aangegeven dat wij de uitkering met de release van maart zouden opleveren. Wij wachten echter nog op informatie vanuit Actiz over diverse belangrijke parameters en daarom is leveren in maart helaas niet mogelijk.  Wij zullen ons best doen om de uitkering zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen en een update te plaatsen wanneer er meer informatie is. CAO WIW 2023-03/30 CAO Wet Inschakeling Werkzoekenden [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald Wijziging minimumloon De regeling Wet Inschakeling Werkzoekenden is vervallen per 2004, nieuwe instroom sinds die tijd was niet meer mogelijk. Er blijken nu echter nog medewerkers verloond te worden op basis van deze aan het minimumloon gekoppelde regeling. We hebben daarom voor de salarisregeling WIW [1] alsnog de bedragen bij schaal 0001 en 0002 (inpasnummers 9001 t/m 9009) aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.   Automatische herrekening 02-09 In periode 02 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 02-09 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Vanaf 6 februari 2023 kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 08 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).   Pensioenfondsen Pensioenfonds PFZW 2023-03/31 Minimum regelingloon PFZW Aanleiding Het regelingloon PFZW (uitvoercode 02233) werd tot nu toe gecontroleerd bij aanlevering via UPA op de waarde 0 - hiervoor werd in MSG de melding 1032 - Regelingloon = 0, dit mag niet, pas het aan. aangegeven. PFZW heeft aangegeven dat zij een minimumwaarde hanteren voor het regelingloon, op dit moment 5950 euro. Klanten kunnen daarom vanuit het PFZW de melding PUO0017 krijgen, ook als het regelingloon groter is dan 0 en zullen daarop moeten acteren. Om deze melding vanuit PFZW voor te zijn, zal vanuit Gemal ook gesignaleerd worden op deze minimumwaarde. Hoe gaat het nu werken? Melding 1032 - Regelingloon = 0, dit mag niet, pas het aan. wordt vervangen door melding PUO0017 - Het regelingloon is kleiner dan minimum. Dat mag niet. Controleer en corrigeer het. Het minimum regelingloon is ingeregeld op werkgevercode 04140 - Minimum regloon PFZW  en wordt door ons onderhouden. Moet je iets doen? De melding PUO0017 geeft aan dat het regelingloon te laag is. Als de melding gegeven wordt, dient het regelingloon aangepast te worden. Dit doe je door een mogelijke foutieve opgave aan te passen. Daarnaast is het mogelijk het regelingloon te overrulen met: - invoercode 02433 - afwijkend regelingloon PFZW of 03156 - afw regelingloon UPA - deze invoercode heeft alleen effect op de aanlevering naar UPA. Er wordt een herrekening geïnitieerd voor medewerkers die aan bovenstaand criterium voldoen. Deze is herkenbaar aan reden 03-04 in Mutaties en Signalen Gemal. 2023-03/32 Code pensioenfonds PFZW Na het bereiken van de AOW-leeftijd bouw je bij PFZW geen pensioen meer op. Als een werknemer na uit dienst wil blijven doorwerken, dient het bestaande dienstverband beëindigd te worden en moet er een nieuw dienstverband worden opgevoerd, waarbij invoercode 02315 code pensioenfonds niet moet worden opgegeven. In de praktijk zien we echter regelmatig dat het dienstverband niet wordt beëindigd en blijft doorlopen, ook na het bereiken van de AOW-leeftijd. Omdat invoercode 02315 code pensioenfonds in dat geval nog op waarde A (PFZW) staat, worden er nog regeling gegevens doorgegeven aan PFZW. Dit is voor PFZW niet wenselijk omdat het voor vervuiling van de data zorgt. Vanaf deze release wordt invoercode 02315 code pensioenfonds op 0 gezet als een werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt en is aangesloten bij PFZW (invoercode 02315 = A) en er geen datum uit dienst is opgegeven naar aanleiding van het bereiken van de AOW-leeftijd. Dit zal gebeuren vanaf de maand na het bereiken van de AOW-leeftijd. Dit in tegenstelling tot de codes van de SV-premies (02122 en 02123) die in de maand van het bereiken van de AOW-leeftijd al op 0 worden gezet. Als een werknemer uit dienst gaat bij het bereiken van de AOW-leeftijd hoef je niets te doen. Blijft de werknemer doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd, dan moet er een nieuw dienstverband worden opgevoerd. Bij dit nieuwe dienstverband dien je invoercode 02315 niet meer op te geven, want de werknemer bouwt immers geen pensioen meer op.  Wanneer op een bestaand dienstverband Invoercode 02315 met waarde 0 wordt vastgelegd bij Pensionering (AOW-leeftijd) en blijft doorwerken, blijft de noodzaak bestaan dat de medewerker met een nieuw dienstverband wordt vastgelegd waarin invoercode 02315 niet is vastgelegd. Het afsluiten van het originele dienstverband en het aanmaken van een nieuw dienstverband blijft noodzakelijk.  Deze nieuwe functionaliteit is noodzakelijk om gevallen waar bovenstaande administratieve handeling niet gebeurt, te ondervangen richting PFZW.  Automatische herrekening Om bij bestaande gevallen waarbij er geen nieuw dienstverband is aangemaakt de code pensioenfonds op 0 te zetten zal een automatische herrekening plaatsvinden. Deze is te herkennen aan de reden 03-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Als je een werknemer hebt, die is blijven doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd en die op dat moment geen nieuw dienstverband heeft gekregen, dan wordt de code pensioenfonds van deze werknemer met de automatische herrekening op 0 gezet. Onze aanpassing is echter bedoeld om in dit geval PFZW niet meer van vervuilende data te voorzien. Het is daarmee geen oplossing voor de code pensioen bij het door blijven werken na de AOW-leeftijd. Het blijft noodzakelijk om een werknemer die de AOW-leeftijd bereikt uit dienst te melden en eventueel (als de werknemer blijft doorwerken) een nieuw dienstverband op te voeren, zonder de code 02315 op A.  Aanpassing nabetalingen Het kan voorkomen dat er een nabetaling plaatsvindt bij een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt en dat deze betaling te maken heeft met de periode voordat de werknemer vanwege de AOW-leeftijd uit dienst ging. In dat geval werd er over de nabetaling geen pensioen berekend, ook al was het wel een pensioengevend component. Dit hebben we aangepast met ingang van maart. We zullen hier geen automatische herrekening voor doen, omdat dit tot vorderingen zou kunnen leiden voor werknemers die al uit dienst zijn. Daarom is de datum van de aanpassing op maart en niet op januari gezet.  Bij werknemers die om een andere reden dan het bereiken van de AOW-leeftijd uit dienst gingen een nabetaling kregen ging het wel goed. Automatische herrekeningen 2023-03/33 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 02-08 CAO Aan de Slag - Aanpassing salaristabel [1] 02-09 CAO WIW Wijziging minimumloon [1]  03-02 Melding L2208 03-03 Code pensioenfonds 03-04 Minimum Regelingloon PFZW 03-05 SV-codes nulstellen bij bereiken AOW-leeftijd        
Volledig artikel weergeven
22-02-2023 18:00 (Bijgewerkt op 22-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1953 Weergaven
[1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 31 januari 2023.   Mededelingen 2023-02/1 Foutieve aansturing herzien WW premie 30% WAB [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald Update 12-01-2023 11:00 Het hieronder beschreven probleem is door de aanpassing van vannacht opgelost. Wij adviseren je nog steeds om de productie voor automatisch herzien van WW premie af te roepen voor al je instellingen gelijktijdig, omdat op deze manier de toetsing correct wordt uitgevoerd voor werknemers met dienstverbanden in meerdere instellingen. Als je er toch voor kiest dit niet te doen, dan leidt dit niet meer tot problemen in de salarisverwerking. We hebben daarnaast berichten ontvangen over problemen met het afroepen van een nieuwe salaris, correctie of proefproductie nadat de productie voor het automatisch herzien van WW premie is uitgevoerd. Deze problemen hebben zich ook vanochtend nog voorgedaan. Ze zouden nu verholpen moeten zijn. Als je problemen hebt ondervonden bij de afroep van een dergelijke productie, dan kun je deze nu opnieuw afroepen. Update 11-01-2023 14:00 Wij streven ernaar om onderstaand probleem vannacht te verhelpen met een tussentijdse release. Origineel bericht Het automatisch herzien van WW premie stuur je aan door in een aanvullende correctieproductie (ACP) werkgevercode 99234 - automatisch herzien WAB vast te leggen met waarde 1. Wij adviseren je tevens om deze code vast te leggen bij al je instellingen. Hierdoor wordt de toets ook correct uitgevoerd als een werknemer dienstverbanden in meerdere instellingen heeft en dit voorkomt de technische fout die hieronder beschreven wordt.   Het opgeven van werkgevercode 99234 - automatisch herzien WAB mag alleen gebeuren zonder opgave van invoercodes. Dit moet daarom een aparte aanvullende correctieproductie zijn.    Voor de duidelijkheid: ook invoercode 02266 voor het blokkeren of forceren van de automatische herrekening geef je niet op in de productie waarin je de WW premie herziet. Je doet dat in een reguliere salaris- of correctieproductie.   Er is geconstateerd dat er een volledig onjuiste situatie ontstaat als je een productie afroept voor automatisch herzien en Niet bij alle instellingen  werkgevercode 99234 - automatisch herzien WAB vastlegt Je in dezelfde productie bij instellingen waar werkgevercode 99234 niet is vastgelegd wel invoercodes opgeeft.  In deze situatie kunnen door een technische fout je payroll gegevens over december worden nulgesteld of dat opvolgende januariproducties, proefproducties, correctieproducties of jaarwerkproducties onverwachte en onjuiste resultaten opleveren.   Actie Als bovenstaande situatie zich toch bij je heeft voorgedaan dan dien je: Een backup van de situatie voorafgaand aan deze correctieproductie terug laten zetten. Neem hiervoor contact op met het Service Center. Daarna draai je eerst de ACP's met invoercode mutaties voor zover van toepassing Daarna draai je een aparte ACP waarin je de WW premie herziet met werkgevercode 99234.  De afroep van de ACP voor automatisch herzien kun je direct aansturen vanuit Gemal. Een mutatiebestand vanuit HR Core is niet noodzakelijk. Door direct vanuit Gemal de productie aan te sturen voorkom je dat je onverhoopt invoercodes aanlevert en je spaart een jaarwerkproductie in HR Core.    Let op: in deze situatie dien je werkgevercodes 99231, 99232 en 99239 zelf opnieuw vast te leggen met de correcte waarden. Dit betekent dat je eerst de werkgevercodes verwijdert, ook als deze al vooraf ingevuld zijn. Vervolgens leg je ze opnieuw vast. Bij het inzenden van de productie vraagt Gemal of je 'Alle mutaties wilt opnemen in deze zending', je kiest dan voor "N". Hiermee voorkom je dat ten onrechte invoercodes of werkgevercodes vanuit je voorgaande run worden gekopieerd naar de run voor automatisch herzien. 2023-02/2 WAB - 30 % overschrijding en herzien van premie [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald Update 10-01-2023 Melding 3 Er is geconstateerd dat in sommige gevallen werknemers die gemiddeld meer dan 35 vaste contracturen per week hebben gewerkt, toch op het signaleringsoverzicht worden getoond als de verloonde uren bij hen de contracturen met meer dan 30% overschrijden. Dit zou niet het geval moeten zijn, omdat zij onder een uitzondering vallen.  Je kunt op twee manieren controleren of deze situatie zich bij je voordoet: Je kijkt op signaleringsoverzicht 32 en controleert of er werknemers zijn bij wie in de kolom sectie 'overschrijding 31% of meer', in de kolom 'resultaat t/m huidige periode, contract' 1820 (=35 x 52)of meer uren staan. Je maakt een rapportage waarin je werknemers toont bij wie in 12-2022 uitvoercode 02461 contracturen t/m huidige periode 1820 of hoger is en uitvoercode 02467 totaal percentage overschrijding 31,00 of hoger. Wij verwachten dit probleem op te lossen met een tussentijdse release op 11-01-2023.   Let op: als je je productie voor automatisch herzien van WW premie nog niet hebt gedraaid, dan adviseren wij je te wachten tot deze release.   Actie Na de tussentijdse release draai je eerst een aanvullende correctieproductie over periode 12-2022. In deze productie herrekenen we de werknemers bij wie de foutsituatie zich voordoet met reden 13-04. Deze herrekening heeft als resultaat dat uitvoercode 02467 totaal percentage overschrijding wordt nulgesteld en dat betreffende werknemers niet meer op signaleringsoverzicht 32 worden getoond. Daarna draai je je productie voor het automatisch herzien van WW premie op gebruikelijke wijze.   Als je de productie voor het automatisch herzien van de WW premie inmiddels al hebt uitgevoerd en de premie blijkt ten onrechte herzien, dan kun je dat herstellen door invoercode 02170 Code tarief WW Awf vast te leggen met waarde 0. Dit doe je met terugwerkende kracht naar 01-2022.  Je legt deze mutatie vast in een extra aanvullende correctieproductie over 12-2022. Hiermee schoon je de mutaties voor automatisch herzien over het hele jaar bij dit dienstverband. Bericht 22-12-2022 Begin januari kan je in een aanvullende correctieproductie over 12-2022 de herziening van de WW-premie automatisch laten verlopen, zie hiervoor Releasenotes  2022-10/5 WAB - 30% overschrijding uitvoercodes, 2022-10/6 - WAB - automatisch herzien WW premie en 2022-12/5 WAB automatisch herzien WW premie - FAQ Op het signaleringsoverzicht 32 kan je beoordelen welke medewerkers in dit automatische proces herzien zullen worden, deze staan op het deeloverzicht 'Overschrijding 31% of meer'. Ook met uitvoercode 02462 - Perc overs tm huid  in berekeningsmaand december kan beoordeeld worden of de medewerker herzien zal worden (het percentage bedraagt meer dan 31 %). Momenteel zijn er twee meldingen bij ons ingediend betreffende dit overzicht. Beide meldingen kunnen we pas na de jaarovergang oplossen. Dat zal zijn in release 03-2022 of later. Melding 1 Signaleringsoverzicht 32 wordt niet aangemaakt als er geen werknemers aan de signalering voldoen. Normaal gesproken worden dergelijke overzichten wel aangemaakt, maar dan met de tekst 'Aan gevraagde signalering voldoet niemand'.  Als het overzicht niet wordt aangemaakt, maar je hebt het wel afgeroepen dan is bovenstaande situatie van toepassing. Twijfel je toch, dan kun je een rapportage draaien op uitvoercode 02462 percentage overschrijding tm huidige periode.  Melding 2 Er is geconstateerd dat in bijzondere gevallen medewerkers onterecht op het overzicht staan en dus onterecht zouden worden herzien.  Werknemers met gemiddeld 35 of meer vaste contracturen per maand zijn uitgesloten van het herzien van WW premie. Als zo'n werknemer gedurende het jaar uit dienst is gegaan, blijkt Gemal ook de maanden na uitdienst mee te tellen voor het gemiddelde aantal vaste uren en komt daarom op een gemiddelde onder de 35 uur.  De toets op 30% overschrijding wordt daarom ten onrechte ook bij deze werknemers uitgevoerd. Als bij zo'n werknemer de verloonde uren de contracturen dan tevens met meer dan 30% overschrijden, kan de WW premie ten onrechte worden herzien.  We benadrukken dat dit een zeer uitzonderlijke situatie is. In praktijk is er bij een hoog aantal vaste uren praktisch minder gelegenheid om extra te werken en bovendien wordt 30% overschrijding van die vaste uren ook minder snel bereikt.  Als een werknemer met veel vaste contracturen vroeg in het jaar uit dienst is gegaan en er tevens veel verlofuren (dus verloonde uren) zijn uitbetaald, dan is dat een situatie die extra aandacht vereist. Wij hebben besloten op dit punt geen aanpassing door te voeren voor de komende jaarovergang. Dit omdat de foutsituatie erg uitzonderlijk is en we bij aanpassing risico nemen op de introductie van andere fouten. Dat risico willen we op dit moment niet nemen bij een proces dat voor veel werkgevers een belangrijke functie vervult. Actie Ga na of: Op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02462 percentage overschrijding tm huidige periode werknemers worden aangegeven die meer dan 30% overschrijding hebben Die tevens gedurende het jaar uit dienst zijn gegaan Bij deze werknemers ga je na wat de vaste contracturen zijn. Deze worden getoond op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02460. Als deze meer bedragen dan  151,67 (= 35 x 13/3) per maand dat de werknemer in dienst is geweest, dan adviseren wij je na te gaan of deze werknemer wel in aanmerking zou moeten komen voor het herzien van de WW premie. Je gaat dit na door te tellen hoeveel kalenderdagen de werknemer in dienst is geweest. Dit deel je door 7 en rond je af op 2 decimalen. Je hebt dan het aantal weken dat de werknemer in dienst is geweest. Het totaal aantal contracturen uit de vorige stap deel je door het aantal weken uit de huidige stap en je rondt het resultaat af naar boven. Als het resultaat 35 of hoger is, dan hoef je de WW premie niet te herzien. Als de WW premie niet herzien hoeft te worden, dan leg je invoercode 02266 Automatisch herzien WW premie vast met waarde 2 - niet herzien. Deze mutatie leg je vast in de aanvullende correctieproductie over 12-2022 waarin je ook je andere aanvullende mutaties verwerkt, niet in de productie waarin je het automatisch herzien afroept. 2023-02/3 Melding L2208 bij transitievergoeding [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald Update 19-01-2023 Wij hebben reeds antwoord ontvangen van de Belastingdienst. Zij geven aan dat bij transitievergoedingen een SV loon van €0 doorgegeven moet worden omdat dit loon uit vroegere dienstbetrekking betreft. Dit ondanks het feit dat de verzekeringsindicaties voor WW/WIA/ZW wel met een 'J' gevuld moeten worden in de loonaangifte, als de transitievergoeding uitbetaald wordt terwijl het dienstverband nog niet is beëindigd.    Wij verwachten dit aan te passen in Gemal in release 03-2022. Het nulstellenvan loon SV bij al het loon uit vroegere dienstbetrekking kan mogelijk onvoorziene gevolgen hebben voor de SV berekening in specifieke situaties, daarom willen wij deze aanpassing extra goed testen.   Dit heeft tot gevolg dat ook in de februariproductie melding L2208 nog getoond kan worden bij uitbetaling van transitievergoedingen. Dit betreft een terugkoppelcontrole. Voor deze fout zal de Belastingdienst de loonaangifte niet afkeuren of kosten in rekening brengen.  Na onze aanpassing zullen we bestaande situaties herrekenen, waardoor de loonaangifte met terugwerkende kracht wordt gecorrigeerd.   Nadere informatie over deze correctie en herrekening volgt in de releasenotes van periode 03-2022.   Oorspronkelijk bericht 18-01-2023 Er zijn meerdere meldingen binnengekomen omtrent melding L2208 bij het opgeven van een transitievergoeding als de werknemer nog in dienst is (in de laatste maand waarin nog salaris aan de werknemer wordt betaald). Foutmelding L2208 signaleert: Als Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42 t/m 45, 50, 52, 55 t/m 63 DAN moet LoonSV gelijk zijn aan “0”. Deze foutmelding wordt veroorzaakt doordat onderstaande SV codes bij het opgeven van invoercode 02378 code gelijktijdig IKV gegenereerd worden: 02122 Code WW = 0 (uit-dienst) of 3 (in-dienst). 02123 Code WIA = 0 (uit-dienst) of 3 (in-dienst). 02124 Code ZW = 0 (uit-dienst) of 1 (in-dienst). Als de werknemers nog in dienst is wordt er bij de SV codes de waarde “wel verzekerd, niet premieplichtig” (3 of 1) gegenereerd. Dit zorgt ervoor dat uitvoercode 01598 SV loon wordt berekend voor het IKV van de transitievergoeding. Sinds 2023 wordt de transitievergoeding namelijk op een aparte IKV verwerkt. De berekening van SV loon is een gevolg van de deze SV codes. Dit zorgt vanaf 2023 voor de foutmelding L2208. Het genereren van de SV-codes is destijds in Gemal gemaakt naar aanleiding van informatie vanuit de belastingdienst. Ook is er reeds een known error bekend met betrekking tot melding L2208 voor een soortgelijke situatie. Daarom hebben we aan de belastingdienst nogmaals de vraag gesteld wat er in dit geval juist is. Aan de hand daarvan zullen wij, mits noodzakelijk, eventuele aanpassingen maken in Gemal.  We zullen je op de hoogte houden en informeren via de community en de release notes.   Gewijzigd en verbeterd 2023-02/4 Salary Split (opdracht 4732) Het komt zo nu en dan voor, dat er een werknemer is die in twee landen werkt. Dit komt bijvoorbeeld voor als een werknemer werkt in Nederland, maar woont in België. Als deze werknemer drie dagen thuis werkt (in België) en twee dagen op kantoor (in Nederland), is er sprake van een zogenaamde “salary split”.  De berekening van de loonheffing is in dit geval een stukje ingewikkelder dan als een werknemer in één land woont en werkt. Van de loonheffing (die voor een deel bestaat uit premie volksverzekeringen en voor een deel uit loonbelasting) moet de loonbelasting bij een salary split worden berekend naar rato van het percentage dat de werknemer in Nederland werkt. Werkt een werknemer bijvoorbeeld 2 van de 5 dagen in Nederland en 3 in België, dan moet er voor 40% loonbelasting worden afgedragen in Nederland. In Gemal waren er al wel invoercodes waarmee het bedrag aan loonheffing kon worden gemanipuleerd in split payroll situaties, maar er was nog geen functionaliteit waarbij dit bedrag aan loonheffing automatisch werd berekend.  Deze functionaliteit hebben we nu wel ingebouwd.  Om een correct bedrag aan loonbelasting te kunnen berekenen, dient het percentage te worden vastgelegd waarvoor de werknemer in Nederland belast dient te worden voor de loonbelasting. Daarvoor is de nieuwe invoercode 01512 percentage sal. split geïntroduceerd:  Gegeven: perc. salary split Vastleggen: 01512 Om verder een correcte berekening te kunnen maken is het van belang dat invoercode 02334 code speciale fiscale regeling op de juiste waarde staat, zodat Gemal weet met welke premie volksverzekeringen er rekening moet worden gehouden.  Het totaal van de premie volksverzekeringen en de loonbelasting die wordt berekend aan de hand van de nieuwe invoercode 01512 wordt vervolgens gepresenteerd als loonheffing op uitvoercode 01158 / 01159.  Er zit een maximum aan het af te dragen bedrag voor de premie volksverzekeringen. Als er geen salary split is zit dit verwerkt in de toegepaste loonheffingstabel, maar bij een salary split moet er wel rekening worden gehouden met dit maximum. Op werknemerniveau hebben we daarom uitvoercode 01911 Afgedragen premie volksverzekeringen gemaakt. Op uitvoercode 01911 Afgdr pr. volksv zal worden bijgehouden hoeveel de betreffende werknemer tot en met die periode al heeft afgedragen aan premie volksverzekeringen.  Gegeven: Afgedragen premie volksverzekeringen  Uitvoercode: 01911  Deze uitvoercode zal gemaximeerd worden aan de hand van de herleidingsregel die van toepassing is en is vastgelegd op invoercode 02334 code speciale fiscale regeling.  Uitvoercode 01911 zal alleen worden berekend bij werknemers waar invoercode 01512 is vastgelegd en die in Nederland verzekerd zijn voor de premie volksverzekeringen.  Voor de berekening in Gemal is het van belang dat ook het bedrag aan premie volksverzekeringen zonder loonheffingskorting beschikbaar is op een uitvoercode. Dit zal worden getoond op uitvoercode 01933: Gegeven: Afgedragen premie volksverzekeringen zonder LHK  Uitvoercode: 01933  Buitenlandse belasting Wij willen benadrukken dat we in Gemal alleen het Nederlandse deel van de loonheffing kunnen berekenen, maar niet het buitenlandse deel.  Actie Als je een werknemer hebt die zowel in Nederland als het buitenland werkt dan kan je met bovenstaande nieuwe invoercode (01512 percentage sal. split) en de bestaande invoercode 02334 code speciale fiscale regeling de automatische berekening van de correcte loonheffing aansturen. Het bedrag aan loonheffing hoeft dan niet langer zelf berekend en vastgelegd te worden.  Let op! Je dient een salary split op één dienstverband vast te leggen. Als het verdeeld wordt over twee dienstverbanden is een automatische correcte loonheffing niet meer te garanderen.    2023-02/5 ISO landcodes update 2023 (opdracht 4750) Als een werknemer een buitenlands adres heeft moet de landcode van het betreffende land worden opgegeven met invoercode 02252 landcode ISO.  Naar aanleiding van de uitgegeven lijst van de belastindienst, zijn er drie nieuwe ISO landcodes. In deze release zijn deze drie waarden toegevoegd. Deze nieuwe waarden kunnen met invoercode 02252 vanaf deze release worden opgegeven.  De nieuw toegevoegde codes zijn: Montenegro (ME) Oeganda (UG) Thailand (TH) In HR Core Beaufort worden deze landencodes ook toegevoegd, maar houdt de release notes van HR Core Beaufort in de gaten om te zien wanneer deze codes daar beschikbaar zijn.  Actie  Je hoeft niets te doen. Vanaf deze release kan je wel bovenstaande waarden opvoeren bij invoercode 02252 landcode ISO. 2023-02/6 Werkgevercode 05004 (percentage opslag VRZ-regeling) (opdracht 4751) op te geven met 3 achter de komma Vanaf deze release is het mogelijk om werkgevercode 05004- percentage opslag VRZ-regelingen voor alle 15 VRZ-regelingen op te geven met 3 cijfers achter de komma. Dit was 2 cijfers achter de komma. Deze functie is vereist bij sommige pensioenfondsen. Actie  Je hoeft niets te doen. Vanaf deze release kan je wel dit opslagpercentage opgeven met 3 cijfers achter de komma. NB: Als je werkt met een jaargrondslag, moet je het gewijzigde opslagpercentage per 1-1-2023 opgeven. 2023-02/7 Vervallen correctiecodes Eerder hebben we de levensloopregeling grotendeels laten vervallen. De toelage levensloop met bijbehorende werkgevercodes, uitvoercodes en invoercodes hebben we gehandhaafd als een algemene toelage, omdat er ook nog CAO’s waren die deze toelage ontvingen, al dan niet onder een andere benaming. Maar daarnaast hebben we ook enkele codes ten onrechte gehandhaafd, namelijk codes die vanuit de kortingsregeling Levensloop verband houden met cafetariaregelingen (in- /uitvoercodes 02060, 02061, 02062 en werkgevercodes 06123, 06124, 06125). Deze codes komen alsnog te vervallen en dat zullen we bij de reguliere schoning van vervallen codes eind van het jaar doen. Automatische herrekening De uitvoercodes 02060 / 02061 / 02062 kunnen echter nog wel ten onrechte aanwezig zijn in je gegevens. Om ongewenste verschillen te voorkomen, zullen we daarom in periode 2023-02 een automatische herrekening uitvoeren om deze gegevens op nul te zetten. Je vindt deze herrekening terug in MSG (Mutaties en Signalen Gemal) met als kenmerk 02-02. 2023-02/8 Nagekomen berichten 6 januari 2023 [1] [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Zoals in de Release notes van januari 2023 is voorgemeld, wordt op vrijdagavond 6 januari een extra release met nagekomen berichten/wijzigingen opgenmen in Payroll Gemal. Deze extra release wordt vrijgegeven op zaterdag 7 januari 2023. VGZ aanvullende pakketten De VGZ heeft per 2023 drie nieuwe aanvullende pakketten: Bundel actief Bundel fit Bundel gezond Deze zijn nog niet ingericht in Gemal. Wij zullen voor deze pakketten zo snel mogelijk nieuwe werkgevercodes en invoercodes beschikbaar stellen. Daarover zullen we je in de betreffende release notes informeren. WW-Awf uitkering op aparte uitvoercodes en doorgeven in de Loonaangifte Deze wijziging was al onderdeel van release 2023-01, per abuis is onderstaande tekst niet opgenomen in de release notes van 2023-01. Hierbij publiceren wij de achtergrond en impact van de wijziging alsnog. Waarom en voor wie? Per 2023 krijgt het WW-Awf uitkering-tarief dezelfde behandeling en status als de andere drie WW-Awf tarieven, met een eigen grondslag en berekening op basis van de VCR methodiek. Bovendien wordt de waarde afzonderlijk doorgegeven in de loonaangifte. Sinds 2020 kent Gemal, met de invoering van de WAB, 3 WW-Awf tarieven: hoog, laag en herzien. Deze tarieven worden volledig met grondslagaanwas en de VCR-methodiek berekend en worden vervolgens doorgegeven aan de loonaangifte. We kennen ook nog een vierde WW-Awf tarief, WW-Awf uitkering, die op een andere wijze werd bepaald en die, afhankelijk van de situatie, bij 1 van de andere 3 tarieven werd opgeteld en op deze wijze werd doorgegeven in de loonaangifte. Voor dit vierde tarief kenden we al uitvoercode 02345 WW-Awf uitkering, enkel ter presentatie. Per 2023 geldt dat de WW-Awf-uitkering niet meer op een andere wijze wordt bepaald, opgeteld en doorgegeven, maar dat het tarief net als de andere 3 tarieven met grondslagaanwas en VCR-methodiek wordt bepaald. Hoe werkt het vanaf deze release? We hebben een extra uitvoercode 02377 Grondslag WW-Awf uitkering toegevoegd, de vierde in het rijtje naast 02339 Grsl WW-Awf hoog, 02341 Grsl WW-Awf laag en 02343 Grsl WW-Awf herzien. Voor alle dienstverbanden die WW-Awf verzekerd zijn (en dus niet UFO) en die één of meerdere uitkeringen ontvangen die in de grondslag 55107 Uitvoercodes in grondslag samenl SV tarief vallen, zal nu met grondslagaanwas en de VCR methodiek de premie WW-Awf uitkering worden bepaald. Deze premie wordt getoond op de reeds bestaande uitvoercode 02345 afdracht WW-Awf uitkering. Ook wanneer een persoon op 1 dienstverband tegelijkertijd loon en uitkering ontvangt, berekent Gemal de juiste premie afdracht voor zowel WW-Awf uitkering als WW-Awf hoog/laag/herzien. Verder geldt dat als binnen het dienstverband of over meerdere dienstverbanden het maximum SV loon wordt overschreden, Gemal de premie WW-Awf uitkering zal toekennen naar rato van het aandeel dat de uitkering heeft in het totale SV loon. Hiermee sluiten we aan bij de voorschriften vanuit de belastingdienst. Let op: als je tussen 3 januari 2023 en 6 januari 2023 een run hebt gedraaid in Payroll Gemal, zul je op het controle-overzicht loonaangifte nog geen informatie zien over zowel 02377 Grondslag WW-Awf uitkering als 02345 afdracht WW-Awf uitkering. In de release van 6 januari zal deze informatie toegevoegd worden aan het controle-overzicht. Wat moet de klant doen? Controleer grondslag 55107. Op algemeen niveau is deze grondslag door Visma | Raet al gevuld, maar mocht je zelf op een bruto diversen code een uitkering betalen, controleer dan of je deze code aan de grondslag hebt toegevoegd. Meer informatie? Gemal Handleiding Online, onderwerp Sociale verzekering, algemeen Correctieproductie: te veel herrekeningen In een aanvullende correctieproductie (ACP) over periode 12 werden, als de automatische herrekeningen werd aangestuurd  (werkgevercode 99232 = 1), er te veel herrekeningen uitgevoerd. Dit resulteerde ten onrecht in lege herrekenings specificaties. Dit gold ook als er een proefproductie van een correctieproductie (werkgevercode 99236 = 4) werd afgeroepen.Met de ingang van deze release is dit verholpen. Loonaangiftemelding L2202 verschijnt onterecht bij min-max dienstverbanden (change 4121658) Melding Er zijn 2 gevallen geconstateerd, waarbij onterecht loonaangifte melding L2202 naar voren komt. Melding L2202 controleert of arbeidsovereenkomst-IKV's zonder contracturen (uitvoercode 02139 = 0), de indicatie oproepovereenkomst hebben (invoercode 02474 = waarde 1).  Het eerste geval, waarbij de melding onterecht naar voren kwam, was bij dienstverbanden waarbij gedurende 2022 de invoercode 03182 min-max contract was aangepast. Bij deze dienstverbanden werd een maand te lang het contractloon (uitvoercode 02138) en de contracturen (uitvoercode 02139) op 0 gesteld. Dit leidde tot het verschijnen van loonaangifte melding L2202: er werden geen contracturen aangeleverd, maar het dienstverband had ook niet langer de indicatie oproepovereenkomst (invoercode 02474).  Het tweede geval, waarbij de melding onterecht naar voren kwam, is als invoercode 03182 min-max contract met een ingangsdatum gedurende de maand was opgegeven. De belastingdienst wil in dat geval dat je de gegevens doorgeeft zoals die waren aan het begin van de maand, dus voor de wijziging. Gemal gaf echter de gegevens door zoals ze waren aan het eind van de maand, dus na de wijziging. Ook dit kon leiden tot het verschijnen van melding L2202. Oplossing Beide gevallen zijn opgelost. Als je nu, bijvoorbeeld op 1 maart, invoercode 03182 van waarde 1 naar waarde 0 zet, worden de uitvoercodes 02138 en 02139 in maart al niet meer op 0 gesteld. En niet pas in april, zoals eerder het geval was. Ook geven we bij een wijziging op invoercode 03182 min-max contract) gedurende een periode, de gegevens van het begin van de periode door. Automatische herrekening 13-03 Herrekening 13-03 herstelt foutsituaties die door beide gevallen zijn ontstaan en voorkomt het verschijnen van loonaangifte melding L2202. Alle dienstverbanden waarbij in 2022 een wijziging is geweest op invoercode 03182 min max contract, worden door de herrekening automatisch berekend.  Als je een aanvullende correctieproductie over periode 12-2022 afroept, dan kun je een automatische herrekening activeren (zie onderstaande actie) bij de werknemers bij wie bovenstaande situatie van toepassing is. Deze werknemers worden automatisch in de correctieproductie opgenomen, ook als je geen mutatie op de betreffende dienstverbanden vastlegt. Deze herrekening herken je in MSG aan reden 13-03. Actie Klanten die geen HR Core gebruiken dienen in de aanvullende correctieproductie 12-2022 zelf de automatische herrekeningen voor 'periode 13' te activeren. Dat doe je door werkgevercode 99232 automatische herrekening correctieproductie vast te leggen met waarde 1. Bij klanten die wel HR Core gebruiken is de waarde 1 voor werkgevercode 99232 al gegenereerd. Deze waarde dient dan niet meer te worden aangepast. Aanpassingen vakantieloon CAO Politie (change 4137555 / 4075405) Ten behoeve van de regeling Vakantieloon zijn per 2023 enkele aanpassingen doorgevoerd: Medewerkers die vorig jaar uitdienst zijn gegaan, maar dit jaar nog nabetalingen krijgen, ontvingen vakantieloon zonder dat hiervoor het juiste drempelbedrag bepaald kon worden. Op verzoek is dit nu aangepast, de medewerker krijgt over nabetaalde variabele betalingen in het jaar na uitdiensttreding, geen vakantieloon uitbetaald. Bij herrekeningen konden zich ongewenste centen-verschillen voordoen bij eerder uitbetaald vakantieloon. Dit is aangepast. CAO Gemeenten / SGO In onze releasenotes Gemal hebben we bij onderwerp “2023-01/28 Diverse aanpassingen 2023-01” voor de CAO Gemeenten / SGO geschreven, dat de thuiswerkvergoeding gecontinueerd wordt, vooralsnog op € 2,00. In aanvulling daarop willen we je over het volgende informeren. We hadden je eerder gemeld dat we geen CAO-inrichting zouden doen voor de thuiswerkvergoeding CAO Gemeenten. In plaats daarvan hebben we geschreven hoe je gebruik kunt maken van Self Service en / of de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Op de vergoeding per eenheid konden we geen CAO ondersteuning bieden, omdat deze codes reeds bij velen in gebruik waren. Per 2023 hebben we nieuwe functionaliteit gebouwd, om ook de netto diversen codes als vergoeding per eenheid te gebruiken. Wij hebben in de zomer reeds een aantal codes benoemd voor CAO/Algemene ondersteuning, die op dat moment weinig in gebruik waren. Dat stelt ons nu in de gelegenheid om wel ondersteuning te bieden op een vaste code, inclusief het onderhoud daarvan. Een beschrijving hiervan kun je lezen in het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes”. In navolging van deze inrichting op Algemeen niveau, gaan we nu ook de inrichting op CAO-niveau voor de Gemeenten doen.  Per 7 januari gaan we voor invoercode 00941 het CAO-bedrag van € 2,00 vastleggen bij GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid > Eenheid Bruto/netto diversen, bij werkgevercode 03800. Mogelijk dat een toekomstige vergoeding, bijvoorbeeld internetvergoeding, dan door ons voor de CAO op invoercode 00942 wordt ingericht. Aandachtspunten Deze aanpassing wil niet zeggen dat je je huidige manier van aansturing niet langer kunt gebruiken: we bieden hiermee een nieuwe mogelijkheid. Het voordeel ten opzichte van gebruik van bijvoorbeeld invoercodes 03010 t/m 03029, bij vergoeding per eenheid is, dat bij gebruik van de gereserveerde codes, zoals invoercodes 00941, wij in vervolg de ondersteuning / indexering op A- of C-niveau doen. Een ander voordeel is dat bij de gereserveerde codes er een 1-op-1 relatie tussen invoercode en uitvoercode is, waardoor directe doorbelasting hierop mogelijk is. Om de ‘nieuwe’ codes te gebruiken moet je mogelijk je workflow in HR Self Service / Youforce App of roostersysteem aanpassen. In het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes” wordt aangegeven dat de invoer-/uitvoercodes 00865-00875 en 00941-00950 zullen worden aangemerkt om ingericht te worden op A- of C-niveau. De uitvoercode 00944 is echter al door ons gedefinieerd als “onkostenvergoeding ambtsdragers” voor de CAO’s Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Dit blijft ook zo dus je hoeft 00944 niet om te zetten. We hebben de standaardtekst van bijbehorende uitvoercode(s) aangepast. In hetzelfde onderwerp wordt ook gesteld: “Wat moet je doen? - Je hoeft niets te doen”, maar dat is dus ten dele waar: heb je één van de codes 00865-00875 of 00941-00950 (met uitzondering van 00944) in gebruik, dan adviseren we je om ze te verhuizen naar een ‘vrije’ code. Zie hetgeen we hierover eerder geschreven hebben in releasenotes Gemal, onderwerp “2022-08/1 Bruto- en netto diversen (voormelding)”. CAO Jeugdzorg In onderwerp 2023-01/41 hebben wij beschreven dat wij werkgevercode 04130 PFZW percentage inhouding OP gelijk hadden gesteld aan het A-niveau. Echter bleek dat de cao jeugdzorg een andere verdeling heeft van de premie (geen 50% werknemer - 50% werkgever).  In deze tussentijdse release hebben wij het percentage dan ook weer aangepast naar de oorspronkelijke / juiste waarde. Ook hier was het percentage niet gewijzigd ten opzichte van 2022. CAO PO - Wijziging minimumloon per 1 januari De inpasnummers 9001, 9008,  9016,  9700,  9707,  9715,  9730, 9731, 9732, 9900, 9901  en 9999 in salaristabel 65 zijn aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. CAO Provincies In onze  release notes Gemal hebben we bij onderwerp “2023-01/57 Diverse aanpassingen 2023-01” voor de CAO Provincies geschreven dat de thuiswerkvergoeding in 2023, € 3,00 per thuiswerkdag bedraagt (€ 2,00 thuiswerkvergoeding, € 1,00 internetvergoeding), In aanvulling daarop willen we je over het volgende informeren. We hadden je eerder gemeld dat we geen CAO-inrichting zouden doen voor de thuiswerkvergoeding CAO Gemeenten. In plaats daarvan hebben we geschreven hoe je gebruik kunt maken van Self Service en / of de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Op de vergoeding per eenheid konden we geen CAO ondersteuning bieden, omdat deze codes reeds bij velen in gebruik waren. Per 2023 hebben we nieuwe functionaliteit beschikbaar, om ook de netto diversen codes als vergoeding per eenheid te gebruiken. Wij hebben in de zomer reeds een aantal codes benoemd voor CAO/Algemene ondersteuning, die op dat moment weinig in gebruik waren. Dat stelt ons nu in de gelegenheid om wel ondersteuning te bieden op een vaste code, inclusief het onderhoud daarvan. Een beschrijving hiervan kun je lezen in het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes”. In navolging van deze inrichting op Algemeen niveau, gaan we nu ook de inrichting op CAO-niveau voor de Provincies doen.  Per 7 januari gaan we voor invoercode 00941 het CAO-bedrag per thuiswerkvergoeding van € 2,00 vastleggen bij GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid > Eenheid Bruto/netto diversen, bij werkgevercode 03800. Daarnaast leggen we daar ook het CAO-bedrag internetvergoeding van € 1,00 vast met invoercode 00942.  Aandachtspunten Deze aanpassing wil niet zeggen dat je je huidige manier van aansturing niet langer kunt gebruiken: we bieden hiermee een nieuwe mogelijkheid. Het voordeel ten opzichte van gebruik van bijvoorbeeld invoercodes 03010 t/m 03029 bij vergoeding per eenheid is, dat bij gebruik van de gereserveerde codes, zoals invoercodes 00941, wij in vervolg de ondersteuning / indexering op A- of C-niveau doen. Een ander voordeel is dat bij de gereserveerde codes er een 1-op-1 relatie tussen invoercode en uitvoercode is, waardoor directe doorbelasting hierop mogelijk is. Om de ‘nieuwe’ codes te gebruiken, moet je mogelijk je workflow in HR Self Service / Youforce App of roostersysteem aanpassen. In het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes” wordt aangegeven dat de invoer-/uitvoercodes 00865-00875 en 00941-00950 zullen worden aangemerkt om ingericht te worden op A- of C-niveau. De uitvoercode 00944 is echter al door ons gedefinieerd als “onkostenvergoeding ambtsdragers” voor de CAO’s Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Dit blijft ook zo, dus je hoeft 00944 niet om te zetten. We hebben de standaardtekst van bijbehorende code(s) aangepast. In hetzelfde onderwerp wordt ook gesteld: “Wat moet je doen? - Je hoeft niets te doen”, maar dat is dus ten dele waar: heb je één van de codes 00865-00875 of 00941-00950 (met uitzondering van 00944) in gebruik, dan adviseren we je om ze te verhuizen naar een ‘vrije’ code. Zie hetgeen we hierover eerder geschreven hebben in releasenotes Gemal onderwerp “2022-08/1 Bruto- en netto diversen (voormelding)”. CAO VVT Doorbetaling meerwerk bij ziekte In de cao-inrichting in Gemal stond werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op waarde 06. Dat wilde zeggen dat meerwerk voor een referteperiode van 6 maanden werd meegenomen en bij ziekte resulteerde in uitvoercode 01190 Ziekeng.meerwerk.  Na navraag bij de werkgeversvereniging leverde het volgende op: dit bleek niet terecht te zijn, omdat meerwerk niet valt onder de structurele looncomponenten, zoals beschreven in artikel 7.2.1 van de cao. Daarom hebben we per 2023-01 de werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op 0 gezet op C(ao)-niveau. Uitvoercode 01190 wordt dan niet meer berekend.  Actie Je hoeft niets te doen. Uitvoercode 01190 wordt vanaf 1-1-2023 niet meer berekend. Mocht je over 2022 de te veel betaalde uitvoercode 01190 Ziekeng.meerwerk willen terugvorderen bij de werknemers, dan kan je op W-niveau werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op 0 zetten. Vergeet niet om deze code per 1-1-2023 weer op C-niveau te zetten, om eventuele toekomstige wijzigingen ook automatisch te volgen.  Stagevergoeding In de release van 2023-01 is ook het bedrag aan stagevergoeding bijgewerkt conform cao. Het betreft inpasnummer 9402. CAO Waterschappen In onze release notes Gemal hebben we bij onderwerp “2023-01/84 Nieuwe CAO 2023”, voor de CAO Waterschappen, onder andere geschreven dat de thuiswerkvergoeding in 2023, € 3,00 netto per thuiswerkdag blijft. In aanvulling daarop willen we je over het volgende informeren. We hadden je eerder gemeld dat we geen CAO-inrichting zouden doen voor de thuiswerkvergoeding CAO Waterschappen. In plaats daarvan hebben we geschreven hoe je gebruik kunt maken van Self Service en / of de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Op de vergoeding per eenheid konden we geen CAO ondersteuning bieden, omdat deze codes reeds bij velen in gebruik waren. Per 2023 hebben we nieuwe functionaliteit beschikbaar, om ook de netto diversen codes als vergoeding per eenheid te gebruiken. Wij hebben in de zomer reeds een aantal codes benoemd voor CAO/Algemene ondersteuning, die op dat moment weinig in gebruik waren. Dat stelt ons nu in de gelegenheid om wel ondersteuning te bieden op een vaste code, inclusief het onderhoud daarvan. Een beschrijving hiervan kun je lezen in het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes”. In navolging van deze inrichting op Algemeen niveau, gaan we nu ook de inrichting op CAO-niveau voor de Waterschappen doen.  Op Algemeen niveau ligt voor invoercode 00941 reeds het maximum onbelaste bedrag thuisvergoeding van € 2,15 vast. Per 7 januari gaan we voor de CAO Waterschappen, bij invoercode 00958, het bovenmatige bedrag van € 0,85 vastleggen bij GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid > Eenheid Bruto/netto diversen, bij werkgevercode 03800. Omdat de CAO stelt dat de hele thuiswerkvergoeding netto is, leggen we deze bovenmatige € 0,85 vast met een netto-bruto code. Aandachtspunten Deze aanpassing wil niet zeggen dat je je huidige manier van aansturing niet langer kunt gebruiken: we bieden hiermee een nieuwe mogelijkheid. Het voordeel ten opzichte van gebruik van bijvoorbeeld invoercodes 03010 t/m 03029 bij vergoeding per eenheid is, dat bij gebruik van de gereserveerde codes, zoals invoercodes 00941, wij in vervolg de ondersteuning / indexering op A- of C-niveau doen. Een ander voordeel is dat bij de gereserveerde codes er een 1-op-1 relatie tussen invoercode en uitvoercode is, waardoor directe doorbelasting hierop mogelijk is. Om de ‘nieuwe’ codes te gebruiken moet je mogelijk je workflow in HR Self Service / Youforce App of je roostersysteem aanpassen. In het onderwerp “2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes” wordt aangegeven dat de invoer-/uitvoercodes 00865-00875 en 00941-00950 zullen worden aangemerkt om ingericht te worden op A- of C-niveau. De uitvoercode 00944 is echter al door ons gedefinieerd als “onkostenvergoeding ambtsdragers” voor de CAO’s Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Dit blijft ook zo, dus je hoeft 00944 niet om te zetten. We hebben de standaardtekst van bijbehorende code(s) aangepast. Ervan uitgaande dat de thuiswerkvergoeding variabel maar elke maand wordt vastgelegd, hebben we de fiscale afhandeling van variabele code 00958 op tabel gezet in plaats van tarief. In hetzelfde onderwerp wordt gesteld: “Wat moet je doen? - Je hoeft niets te doen”, maar dat is dus ten dele waar: heb je één van de codes 00865-00875 of 00941-00950 (met uitzondering van 00944) in gebruik, dan adviseren we je om ze te verhuizen naar een ‘vrije’ code. Zie hetgeen we hierover eerder geschreven hebben in release notes Gemal, bij onderwerp “2022-08/1 Bruto- en netto diversen (voormelding)”. CAO Ziekenhuizen - Uurloon OVW In de release notes van 2022-12/37 is gemeld dat uitvoercode 00695 generatieb. toel. uit de grondslag van het uurloon ORT (55085) was gehaald. Hij is destijds van waarde 1 (tellen) naar waarde 8 (niet tellen) gezet, omdat deze toelage anders een incorrect uurloon ORT veroorzaakte.  Nu werd geconstateerd dat uitvoercode 00695 generatieb. toel. ook in de grondslag voor het uurloon OVW (55087) zat voor de cao ziekenhuizen. Ook hier zorgt de toelage voor incorrect uurloon en daarom is ook in deze grondslag de toelage van waarde 1 naar waarde 8 gezet.  Het uurloon OVW wordt nu weer correct berekend, indien de toelage aanwezig is bij een werknemer.  Pensioenfonds PWRI We hebben het franchisebedrag voor 2023 voor pensioenfonds PWRI aangepast. Zie Gemal Direct Inrichting > Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF PWRI > Diversen.   Opgeloste meldingen 2023-02/9 LIV-bedragen niet bijgewerkt (change 4177917) Melding In de release van januari en ook in de tussentijdse release van 6 januari waren de bedragen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) niet bijgewerkt, omdat deze niet tijdig bij ons bekend waren.  Na het lezen van de nieuwsbrief loonheffingen hebben wij geconstateerd dat de juiste bedragen al in Gemal waren ingericht op werkgevercodes 03363, 03364, 03367 en 03368, omdat de aangekondigde aanpassing voor 2023 niet doorgaat.  De werkgevercodes 03361, 03362, 03365 en 03366 zijn wel bijgewerkt op basis van artikel 3.1 van de wet tegemoetkoming loondomein.   Op de website van het UWV staan andere bedragen, maar bij navraag bleek dat de nieuwsbrief loonheffingen de accurate informatie al had verstrekt.  Oplossing De bedragen op werkgevercodes 03361, 03362, 03365 en 03366 zijn bijgewerkt in Gemal.  Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen. De uitvoercodes, behorende bij LIV en signaleringsoverzicht 31, geven maandelijks een actuele prognose voor het lopende jaar. De prognose zal vanaf productie 02-2023 zijn bijgewerkt met de actuele bedragen. Een herrekening is om die reden niet van toepassing.  2023-02/10 Te hoge grondslag WIA-WGA premie (change 4096176) Melding Als er een uitkering werd vastgelegd, bijvoorbeeld betaald ouderschapsverlof of een Wia-uitkering, werd de grondslag van de WIA-WGA inhouding (uitvoercode 01831) te hoog berekend. Het gevolg was dat ook de inhouding bij de werknemer (uitvoercode 01193) te hoog was.  Oplossing Dit is opgelost en uitvoercode 01831 wordt nu correct berekend.  Wat moet je doen? Als je de premie WIA-WGA niet deels op je werknemers verhaalt en daardoor geen uitvoercodes 01831 en 01193 hebt, hoef je niets te doen.  Als je alleen over 2023 wilt corrigeren is herrekening niet nodig. Deze code rekent conform de VCR methode en daarom zal de aanpassing uiteindelijk het gewenste bedrag opleveren.  Als je 2022 wilt corrigeren, kan je een collectieve herrekening over vorig jaar doen. Collectief herrekenen over het vorige jaar doe je als volgt:  - Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. - Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast, zoals Betaaldatum. - Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. - In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202201 in en daarna klik je op OK. - Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening te zien, waarin je kiest voor de waarde 1. - Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. - Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. - Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. - Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen Let op! Als je als workaround invoercode 01283 restitutie WGA hebt gebruikt om de inhouding bij de werknemer te compenseren dien je die weer op 0 te zetten als je herrekend. Als dat niet gebeurt, krijgt de werknemer ten onrechte zowel de correctie van de herrekening (over 2022) en de juiste berekening (in 2023) als de restitutie van de premie op uitvoercode 01283 restitutie WGA doorberekend. 2023-02/11 Werkgevercode 07140 Maximum dagbedrag SV-berekening (change 4182566) Melding Het bedrag van werkgevercode 07140 Maximum dagbedrag SV berekening was per abuis in Gemal Direct Inrichting ingevoerd met het bedrag van werkgevercode 07145 Maximum jaarbedrag SV berekening, gedeeld door 261 in plaats van 260 dagen.  Werkgevercode 07140 heeft voor de berekening geen functie, want het dagbedrag wordt vastgesteld op basis van werkgevercode 07145 / 260 dagen. 07140 dient dus enkel voor presentatie. In de specificatie productiegegevens was bij werkgevercode 07140 wel het correcte bedrag te zien.  Oplossing We hebben werkgevercode 07140 Maximum dagbedrag SV berekening in Gemal bijgewerkt om verwarring te voorkomen.  Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen. Omdat de werkgevercode geen effect op de berekening heeft, levert de aanpassing geen verschillen op.  2023-02/12 Doorstorten VT naar persoonlijk budget in combinatie met peildatum VT (change 3965175) Melding Het doorgestorte bedrag van de vakantietoeslag naar een persoonlijk budget is niet goed, als er na de peildatum vakantietoeslag een salarisverhoging doorgevoerd wordt.  Oplossing Dit is aangepast. De correcte vakantietoeslag op peildatum wordt gebruikt voor de doorstorting naar persoonlijk budget. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.  2023-02/13 Fulltimers komen ten onrechte op het signaaloverzicht 32 -WAB 30% (change 4127896) Melding Op het signaaloverzicht 32 - WAB 30% overschrijding werden ten onrechte fulltimers, welke lopende het jaar uit dienst zijn gegaan, gepresenteerd. Oplossing Dit is aangepast. Zie hiervoor ook de berichtgeving op de community van 10-1-2023. Fulltimers zullen niet meer op het signaleringsoverzicht gepresenteerd worden. Ook worden voor deze medewerkers de uitvoercodes 2467 - Perc over totaal en 2468 - Perc progn totaal niet meer gepresenteerd op de loonstaat. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.   CAO informatie   CAO Gemeenten / SGO 2023-02/14 Eenmalige uitkering 2022-12 en meerdere dienstverbanden (change 4150200) [1] [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Voor 2022-12 hebben we aanpassingen gedaan om de eenmalige uitkering voor de CAO Gemeenten en SGO uit te voeren [1]. Op een later moment heeft de CAO Veiligheidsregio’s zich ook aangesloten bij de specificaties voor deze uitkering. Eén van de specificaties van de uitkering was dat medewerkers in schaal t/m 0008 een bedrag van € 750,00 ontvingen, en medewerkers in schaal 0009 of hoger een bedrag van € 375,00. Daarnaast hadden we in de aansturing opgenomen dat er maximering over de dienstverbanden heen gold. Dat wil zeggen: wanneer een medewerker twee dienstverbanden heeft met een totale deeltijdfactor van meer dan 100%, dan wordt de uitkering gemaximeerd op 100% van het bedrag. We constateren dat in de situatie waarbij voor een medewerker het ene dienstverband verloond wordt in een schaal t/m 0008, en het andere dienstverband in een schaal 0009 of hoger, de maximering niet juist verloopt. Er is dan immers niet sprake van één bedrag waarop gemaximeerd moet worden, maar twee verschillende. Het gevolg kan zijn dat voor één van beide dienstverbanden een onjuist bedrag wordt vastgesteld (dit kan zelfs negatief zijn). We kiezen ervoor om hier geen programma-aanpassing voor door te voeren. We adviseren je om te controleren of deze bijzondere situatie zich bij je heeft voorgedaan en bij het betreffende dienstverband zelf, in een aanvullende correctieproductie, een bedrag vast te leggen met een bruto diversen invoercode, waarbij je rekening houdt met hetgeen al eerder als eenmalige uitkering voor december is uitbetaald. Meer informatie [1] Zie releasenotes Gemal onderwerp “2022-12/25 Eenmalige uitkering december” CAO Kinderopvang 2023-02/15 Levensfasebudget In de CAO is een spaarregeling gedefinieerd, genaamd levensfasebudget. Het bedrag van deze regeling wordt niet geïndexeerd en deze kan daarom op een persoonlijk budget worden ingericht. Je kan hiervoor een persoonlijk budget naar keuze gebruiken die nog niet in gebruik is.  Je moet een koppeling te maken tussen de verlofuren en het persoonlijk budget, zodat het storten van uren in het budget kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen om te koppelen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen. Om verlofuren 2 bijvoorbeeld te koppelen aan persoonlijk budget 5 leg je bij werkgevercode 03649 waarde 2 (verlofuren 2) vast.  Voor een opname uit het betreffende budget kan je een invoercode bruto opname persoonlijk budget opgeven. Voor persoonlijk budget 5 is dit bijvoorbeeld invoercode 00653. Actie Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenste persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen.  Je moet zelf de opbouw tot 1 februari 2023 opgeven met een invoercode correctie saldo persoonlijk budget. Deze kan je vinden in de Gemal Handleiding, onder het hoofdstuk Persoonlijk Budget  Je kan, betreffende het persoonlijk budget, in GDI de gewenste naam van de regeling (bijvoorbeeld "Levensfasebudget") vastleggen bij Werkgever, Extra > Tekst bij regeling en bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes, met een afwijkende tekst in invoercode (05888) en een afwijkende tekst in uitvoercode (05999). Je kan desgewenst het saldo van het betreffende persoonlijk budget tonen op de salarisstrook. Dit kan je doen in Gemal Direct Inrichting bij werkgevergegevens > overzichten en bestanden > inrichting salarisspecificatie > uitvoercode blok 3.  De uitvoercode van de opbouw van het persoonlijk budget moet uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald (bijvoorbeeld uitvoercode 02089 voor persoonlijk budget 5). Dit is grondslag 55167. Als je de koppeling hebt gemaakt tussen de verlofuren en het persoonlijk budget, zoals in de tekst hierboven beschreven, wordt bij het opnemen van verlofuren via de betreffende gekoppelde verlofurencode (01161, 01163, 01423 of 01424) het bijbehorende bedrag in mindering gebracht op het saldo PB.  CAO Kraamzorg 2023-02/16 Nieuwe salaristabel  Per 1 februari heeft de CAO Kraamzorg een nieuwe salaristabel. Deze hebben wij in Gemal ingeregeld.  Actie Vanaf 31 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 81 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Sociaal Werk 2023-02/17 Maximum uurloon ORT in combinatie met arbeidsmarkttoeslag In de CAO Sociaal werk is beschreven: De onregelmatigheidstoeslag wordt ten hoogste berekend over het uurloon dat hoort bij schaal 4 periodiek 10 uit artikel 6.4 of 6.6. De reden dat er hier twee artikelen genoemd staan is, dat in artikel 6.4 de salarisschalen beschreven staan en in artikel 6.6 de arbeidsmarkttoeslag van 1,13%. Deze toeslag wordt gezien als deel van je salaris en is in Gemal ingericht als een procentuele toelage, die terechtkomt op uitvoercode 00631. Als een werknemer recht heeft op de arbeidsmarkttoeslag, is het bedrag van schaal 4 periodiek 10 daarom 1,13% hoger dan bij een werknemer die de arbeidsmarkttoeslag niet ontvangt. In Gemal hebben wij daarom werkgevercode 08224 afwijkend maximum uurloon ORT ingericht met een inpasnummer dat wij aan de salarisregeling hebben toegevoegd (inpasnummer 9240). Hierop is het bedrag van schaal 4 periodiek 10 + 1,13% arbeidsmarkttoeslag vastgelegd.  Hoe werkt het vanaf 2023 Gemal zal voor de ORT percentages 1 t/m 4 (invoercodes 01031 t/m 01034) het "normale" maximum van werkgevercode 08214 schaalnummer maximum uurloon ORT hanteren (schaal 4 periodiek 10) en voor de invoercodes 01060, 01113, 01114 en 01115 het afwijkende maximum van werkgevercode 08224 afwijkend maximum uurloon ORT (schaal 4 periodiek 10 inclusief arbeidsmarkttoeslag) toepassen.  Let op! Inpasnummer 9240 is niet bedoeld als inpasnummer om werknemers te verlonen, maar is een inpasnummer enkel en alleen voor dit maximum.  Daarnaast zal op uitvoercode 01748 uurloon ORT alleen het maximum, resulterend uit werkgevercode 08214, te zien zijn, ondanks dat er voor de ORT percentages 6 t/m 9 dus wel het andere maximum van werkgevercode 08224 wordt gehanteerd. Actie Het is vanaf deze release van belang dat je voor de werknemers die een arbeidsmarkttoeslag hebben, met de juiste invoercodes (01060, 01113, 01114 en 01115 in plaats van 01031 t/m 01034) de ORT vastlegt. Zorg ervoor dat dit in je aanleverende systeem op deze manier aan Gemal wordt aangeleverd. Als je gebruik maakt van HR Core Beaufort, kan je een tijdregistratie regeling toekennen aan de werknemer om dit proces juist te laten verlopen. Zie voor meer informatie de release notes van Beaufort.   CAO Veiligheidsregio's 2023-02/18 Eenmalige uitkering 2022-12 en meerdere dienstverbanden (change 4150200)  [1] [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Voor 2022-12 hebben we aanpassingen gedaan om de eenmalige uitkering voor de CAO Gemeenten en SGO uit te voeren [1]. Op een later moment heeft de CAO Veiligheidsregio’s zich ook aangesloten bij de specificaties voor deze uitkering. Eén van de specificaties van de uitkering was dat medewerkers in schaal t/m 0008 een bedrag van € 750,00 ontvingen, en medewerkers in schaal 0009 of hoger een bedrag van € 375,00. Daarnaast hadden we in de aansturing opgenomen dat er maximering over de dienstverbanden heen gold. Dat wil zeggen: wanneer een medewerker twee dienstverbanden heeft met een totale deeltijdfactor van meer dan 100%, dan wordt de uitkering gemaximeerd op 100% van het bedrag. We constateren dat in de situatie waarbij voor een medewerker het ene dienstverband verloond wordt in een schaal t/m 0008, en het andere dienstverband in een schaal 0009 of hoger, de maximering niet juist verloopt. Er is dan immers niet sprake van één bedrag waarop gemaximeerd moet worden, maar twee verschillende. Het gevolg kan zijn dat voor één van beide dienstverbanden een onjuist bedrag wordt vastgesteld (dit kan zelfs negatief zijn). We kiezen ervoor om hier geen programma-aanpassing voor door te voeren. We adviseren je om te controleren of deze bijzondere situatie zich bij je heeft voorgedaan en bij het betreffende dienstverband zelf, in een aanvullende correctieproductie, een bedrag vast te leggen met een bruto diversen invoercode, waarbij je rekening houdt met hetgeen al eerder als eenmalige uitkering voor december is uitbetaald. Meer informatie [1] Zie releasenotes Gemal onderwerp “2022-12/25 Eenmalige uitkering december” 2023-02/19 Thuiswerkvergoeding Voor de CAO Gemeenten / SGO hebben we beschreven hoe om te gaan met de afgesproken thuiswerkvergoeding, zie deze releasenotes bij het onderwerp "2023-02/.. Nagekomen berichten 6 januari 2023 [1]". De CAO Veiligheidsregio's heeft ook aangegeven dat de thuiswerkvergoeding gecontinueerd wordt. De bijzonderheden hiervan voor Gemal zijn hetzelfde als beschreven bij het onderwerp "2023-02/.. Nagekomen berichten 6 januari 2023 [1]". CAO VVT 2023-02/20 Werkgevercode 08034 In de tussentijdse release van 6 januari was te lezen dat werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op waarde 0 was gezet, omdat meerwerk niet valt onder de structurele looncomponenten, zoals beschreven in artikel 7.2.1 van de cao. Dit was echter niet op de correcte wijze gebeurd, waardoor het A-niveau werd toegepast. Nu is de code wel op de juiste wijze gemuteerd en staat deze werkgevercode op waarde 0.  Voor de verwerking van januari 2023 hebben wij een berichtje hierover op de community geplaatst. Aanvullend hebben we een automatische herrekening ingebouwd voor de februari salarisproductie. Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met als reden 02-05, in MSG. 2023-02/21 Werkgevercode 08034 Ziekengeld meerwerk [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald Update 18-01-2023 14:00 Het blijkt dat als je werkgevercode 8034 vastlegt met waarde 0, Gemal ten onrechte alsnog rekent met de referteperiode van 6 maanden afkomstig van Algemeen niveau. Wij gaan dit probleem verder onderzoeken. Indien je in je januariproductie de berekening van ziekengeld meerwerk wilt voorkomen dan adviseren wij je om invoercode 02444 periodegemiddelde meerwerk vast te leggen met waarde 0,01. Deze mutatie kun je dan in je februariproductie weer verwijderen. Je kunt deze mutatie collectief vastleggen omdat bij alle werknemers in de CAO VVT ziekengeld meerwerk niet van toepassing is.  Oorspronkelijk bericht 18-01-2023 8:00 In de tussentijdse release van 6 januari was te lezen dat werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op waarde 0 was gezet, omdat meerwerk volgens de cao VVT niet valt onder de structurele looncomponenten, zoals beschreven in artikel 7.2.1 van de cao. Er zou conform de cao daarom helemaal geen ziekengeld meerwerk (uitvoercode 01190) hoeven te worden betaald.  De aanpassing naar de waarde 0 was echter niet op de correcte wijze gebeurd, waardoor het A-niveau (waarde 03) werd overgenomen. Wij hebben dit voor release 2023-02 aangepast, maar de incorrecte waarde van de release van 06-01-2023 zou in de maand januari tot gevolg kunnen hebben, mits er sprake is van ziekte, dat er ziekengeld meewerk wordt uitbetaald terwijl daar geen recht op bestaat.  Afhankelijk van of je de salarisverwerking van januari al hebt gedraaid is onderstaand het advies wat betreft deze werkgevercode: Als je de salarisverwerking van januari nog niet hebt gedraaid dien je werkgevercode 08034 op waarde 0 te zetten. Let op! Zet de code niet op de blanco regel, omdat dan het A-niveau wordt overgenomen. In februari dien je deze code dan weer het C-niveau te laten volgen. Ondanks dat de waarde dan hetzelfde is (0) is dit het advies, omdat je op deze manier wel meelift met eventuele toekomstige cao-wijzigingen. Als je de salarisverwerking van januari al wel hebt gedraaid kan je nog een correctieproductie over januari draaien waarin je werkgevercode 08034 aanpast naar waarde 0.  Als in de salarisverwerking van januari geen 0 is vastgelegd kan de automatische herrekening die in 2023-02 zal worden aangestuurd tot vorderingen leiden. CAO Waterschappen 2023-02/22 Aansturing doorbetaald ouderschapsverlof [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In de releasenotes over de nieuwe CAO Waterschappen 2023 [1], hebben we je onder andere geschreven dat we met ingang van 2023-01 bij Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023) de waarde 2 zouden vastleggen (= aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting). Deze mutatie door ons blijkt echter niet doorgekomen zijn. Moet je de januari-productie nog afroepen, of moet je correctie uitvoeren voor een medewerker over januari 2023, leg dan vooralsnog zelf deze waarde 2 vast. In de volgende productie zullen we alsnog deze waarde ook voor de CAO vastleggen en een herrekening uitvoeren. Meer informatie [1] Release notes Gemal onderwerp “2023-01/84 Nieuwe CAO 2023”. 2023-02/23 Aansturing doorbetaald ouderschapsverlof - Vervolg In vervolg op ons Community-bericht van 16-01-2023, "Aansturing doorbetaald ouderschapsverlof", hebben we de aansturing met terugwerkende kracht aangepast, conform de berichtgeving. Had je voor de januari-productie al zelf deze aanpassing gedaan, denk er dan aan om deze aansturing weer van W naar C te zetten, zodat je bij eventuele toekomstige C(AO)-aanpassingen weer de CAO-aansturing volgt.  Automatische herrekening We zullen in periode 2023-02 een automatische herrekening uitvoeren voor medewerkers met korting BOSV (uitvoercode 01302) vanaf 2023-01. Je vindt de herrekening terug bij Mutaties en Signalen Gemal (MSG) als reden 02-07. CAO Ziekenhuizen 2023-02/24 Stagevergoeding Het bedrag aan stagevergoeding is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 aangepast. Wij hebben hierop inpasnummer 9402 bijgewerkt.  Actie Als je stagaires in dienst hebt die je verloont via inpasnummer 9402, dien je deze te herrekenen met de variabele invoercode 02475 beginperiode herrekening waarde 1.   Pensioenfondsen Pensioenfonds APG 2023-02/25 Belangrijk - Pensioenaangifte APG tijdig verzenden [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald   Aanstaande vrijdag, 27 januari 2023, is de laatste dag waarop u de bestanden van uw producties over 2022 kunt accorderen voor verzending.  Wij hebben geconstateerd dat nog niet alle klanten deze bestanden geaccordeerd hebben voor verzending naar het APG. Indien de bestanden vrijdag, 27 januari 2023, niet worden geaccordeerd voor verzending, zijn wij genoodzaakt om vanuit Visma|Raet de bestanden te verzenden naar het APG. U kunt dit volgen in de APG Pensioenaangifte. Deze actie is nodig om ervoor te zorgen dat vanaf de productie van februari 2023 wij uw herrekeningen over 2022 correct kunnen verwerken in de APG Pensioenaangifte. Vanaf zondag 29 januari 2023 zullen de APG bestanden tijdelijk niet zichtbaar zijn in APG Pensioenaangifte, indien u een productie draait. Dit betekent dat de kolom ‘digitale media’ in Payroll Manager ook niet bijgewerkt zal worden. De bestanden van periode 01, die nog niet verzonden zijn naar het APG, kunt u dan nog wel verzenden. Zodra de APG bestanden ingelezen (kunnen) worden, zal Payroll Manager vanzelf bijgewerkt worden. Wij zullen u op dat moment ook informeren.   Let op: Indien uw APG-bestanden niet ingezonden mogen worden, moet u dit vóór vrijdag 27 januari kenbaar maken aan onze Service Desk via een aanvraag 4Me met vermelding van cea-nummer en aansluitnummer waarvoor inzending niet moet plaatsvinden. Pensioenfonds PFZW 2023-02/26 Uitvoercode 01110 in maandgrondslag Naar aanleiding van een eerdere melding hebben wij, zoals in de release notes van 2022-12/40 beschreven, uitvoercode 01110 Krt.wachtg/ziekte in de maandgrondslag PFZW (55052) van waarde 5 naar waarde 8 gezet.  De conclusie van destijds was helaas incorrect, waardoor deze aanpassing van waarde 5 naar 8 ten onrechte is gedaan. We waren in de foutieve veronderstelling dat korting bij langdurige ziekte ofwel in het regelingloon zou moeten doorwerken, ofwel in de maandgrondslag. In werkelijkheid zit het echter als volgt: Korting bij langdurige ziekte (uitvoercode 01110) wordt berekend over zowel het vaste salaris als over variabele componenten, zoals ORT. In de pensioenberekening voor PFZW betekent dit dat de korting over het vaste deel wordt berekend over componenten die vanuit de jaargrondslag in het regelingloon zijn opgenomen. Deze worden gekort middels werkgevercode 13020. Deze werkgevercode heeft als effect dat het regelingloon wordt verlaagd met het percentage korting, wegens langdurige ziekte. De korting over het variabele deel moet via de maandgrondslag gebeuren. Dat wordt bereikt door uitvoercode 01110 met waarde 5 op te nemen in de maandgrondslag PFZW. Dit heeft tot effect dat Gemal apart berekent welk deel van uitvoercode 01110 toe te rekenen is aan de variabele componenten die in de maandgrondslag zijn opgenomen. We tellen dus niet het volledige bedrag van uitvoercode 01110. We hebben de wijziging van 2022-12 daarom met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. Alle vorderingen die de vorige wijziging teweeg hebben gebracht, zullen bij een eventuele herrekening ook ongedaan worden gemaakt en nu tot een uitbetaling leiden.  Bij werknemers die nog in dienst zijn wordt de premie nabetaald op de strook. Bij werknemers die al uit dienst zijn gegaan en in 2022 een vordering na uit dienst hebben gekregen, zijn er twee opties:  Als de vordering niet op de werknemer is verhaald, dan zal de uitbetaling in 2023-02 geblokkeerd moeten worden.  Als de vordering wel is verhaald, dan zal nu een losse nabetaling na uitdienst volgen. Herrekening Voor de maand januari zal er een automatische herrekening plaatsvinden met reden 02-06 in MSG. Het is echter voor ons niet mogelijk om een automatische herrekening over het vorige jaar (2022) uit te voeren. Daarom is het advies om desgewenst zelf een herrekening over vorig jaar aan te sturen. Dit doe je als volgt: Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2022-01: Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast, zoals Betaaldatum. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202201 in en daarna klik je op OK. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening te zien, waarin je kiest voor de waarde 1. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen Actie Bepaal of je wilt herrekenen over 2022 en stuur in dat geval de herrekening aan, zoals hierboven beschreven. De maand januari 2023 wordt dan ook herrekend. Pensioenfonds Zorgverzekeraars 2023-02/27 Pensioenfonds Zorgverzekeraars De parameters voor het Pensioenfonds Zorgverzekeraars zijn onlangs bekend geworden. Wij hebben in Gemal de benodigde wijziging doorgevoerd aan de hand hiervan. Dit betreft enkel de franchise (werkgevercode 05016).  Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 02-03 in MSG, om het bedrag aan pensioenpremie voor januari te corrigeren.   Ziektekostenverzekeraars Ziektekostenverzekering IZZ 2023-02/28 IZZ VGZ premie regeling 5 en 6 In Gemal worden de premies voor de IZZ zorgverzekeringen van CZ en VGZ bijgehouden. Deze waren voor 2023 in Gemal bijgewerkt. Echter waren de bedragen van IZZ VGZ basis regeling 5 (werkgevercode 07234) en IZZ VGZ basis regeling 6 (werkgevercode 07235) omgedraaid. Dit hebben wij in deze release weer rechtgezet.   Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 02-04 in MSG, om de maand januari te corrigeren.  Automatische herrekeningen 2023-02/29 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 02-02 Vervallen correctiecodes 02-03 Pensioenfonds zorgverzekeraars 02-04 IZZ VGZ regeling 5 en 6 02-05 CAO VVT - 2023-02/... Werkgevercode 08034 02-06 Uitvoercode 01110 in maandgrondslag PFZW 02-07 CAO Waterschappen - Aansturing doorbetaald ouderschapsverlof - Vervolg 02-08 CAO Aan de Slag - Aanpassing salaristabel [1] 02-09 CAO WIW Wijziging minimumloon  
Volledig artikel weergeven
25-01-2023 16:00 (Bijgewerkt op 08-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2033 Weergaven
     [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 3 januari 2023.   Mededelingen 2023-01/1 Berichtgeving voor 2023 Deze release notes voor het nieuwe jaar worden relatief vroeg in december gemaakt. Op deze wijze bent u, mede gezien de feestdagen, tijdig op de hoogte van veranderingen in Payroll Gemal. Het komt echter voor dat wijzigingen in wet- en regelgeving laat in december of zelfs pas in januari definitief vastgesteld worden. Wij adviseren je dan ook regelmatig de Payroll Gemal community te raadplegen voor nagekomen nieuwsberichten.  Wijzigingen in januari Per januari 2023 zijn zoals elk jaar in januari veel bedragen en percentages gewijzigd. Als deze wijzigingen tijdig bekend zijn, dan worden deze voor de januari-productie door ons aangepast. U moet hierbij denken aan: Algemene bedragen en percentages, zoals voor de loonheffing en sociale premies, die op uw overzicht specificatie werkgevergegevens met een A (Algemeen niveau) worden gepresenteerd. Percentages en franchisebedragen voor de pensioenregelingen. Minimumloon aanpassingen (zie verder in deze release notes). Fiscale bijtelling auto van de zaak (zie verder in deze release notes).  De CAO-bedragen en percentages die op uw overzicht specificatie werkgevergegevens met een C (CAO-niveau) worden gepresenteerd. Let op: als je zelf een mutatie hebt vastgelegd (bij een werkgevercode staat dan een 'W'), dan blijft deze werkgeverwaarde staan en wordt door ons niet aangepast. De bedragen voor de diverse ziektekostenverzekeraars. NS Reiskostentabel maandtrajectkaart tweede klas. Het kan zijn dat in de loop van januari nog wijzigingen voor percentages en bedragen door de regelgevers, zoals de pensioenfondsen, de werkgeversverenigingen en de Belastingdienst, gepubliceerd worden. Wijzigingen die uiterlijk vrijdag 6 januari 2023 bij ons bekend zijn, kunnen we nog in de januari-versie van Payroll Gemal opnemen. Wijzigingen die ons na deze datum bereiken, zullen we op zijn vroegst in de februari-versie, met terugwerkende kracht opnemen. Hierover informeren wij je dan in de release notes. Onbelaste reiskosten per 2023 Per 1-1-2023 is de onbelaste reiskostenvergoeding van 19ct naar 21ct gegaan. Dit hebben wij in Gemal op A(lgemeen)-niveau aangepast door werkgevercode 26204 op 21ct te zetten. Reiskosten die in januari worden uitbetaald, en daarmee als genietingsmoment 2023 hebben, worden uitbetaald met als nieuwe onbelast maximum 21ct per kilometer.  2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV Per 2023 verandert er veel in Gemal in verband met IKV. Wij hebben deze wijzigingen reeds in een eerder stadium op de community gepubliceerd, zodat je je hierop kunt voorbereiden. In verband met de omvang van de tekst, zullen wij deze niet in deze release notes opnemen. Je kunt de afzonderlijke tekst hier raadplegen: Handleiding Gemal wijzigingen 2023 in verband met IKV. 2023-01/3 Gebruik van invoercode 02511 Percentage vaste contracturen in 2022 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Afgelopen januari is naar aanleiding van een kamerbrief de premiedifferentiatie voor tijdelijke contractuitbreidingen on hold gezet. Dit is gerealiseerd door de invoercode 02511 Percentage vaste contracturen voor iedereen op 0 te stellen. Zie hiervoor ook de releasenotes van 2022-01- hierna opgenomen.  Destijds was de verwachting dat deze functionaliteit per 2023 alsnog in zou gaan, daarom is deze niet uit Gemal verwijderd. Inmiddels is de regelgeving omtrent tijdelijke urenuitbreidingen (verbonden aan de discussie omtrent IKV) nog steeds niet duidelijk en zal deze functionaliteit ook in 2023 niet gebruikt worden. We hebben geconstateerd dat deze invoercode bij diverse werkgevers in 2022 toch is vastgelegd, met name in 01-2022. HR Core levert de invoercode vanaf 01-2022 niet langer aan Gemal. Vermoedelijk is de oorzaak dat de invoercode toch voorkomt het te laat installeren van de update van HR Core. Invoercode 02511 leidt tot een aanpassing van de vaste contracturen van de werknemer (uitvoercode 02139) in de loonaangifte en kan tevens gevolgen hebben voor het herzien van de WW premie. Het kan grote gevolgen hebben als je deze code niet in het oude jaar corrigeert. Je zou dan in 2023 de loonaangifte over 2022 met de hand moeten corrigeren.  Om deze reden hebben wij besloten om in een tussentijdse release een aanpassing te doen. Door deze aanpassing wordt invoercode 02511 niet langer verwerkt. Het geplande releasemoment is dinsdag 6 december. 01-2023 zullen we bij alle werknemers invoercode 02511 automatisch verwijderen. Deze conversie wordt om technische redenen niet over 2022 uitgevoerd. Automatische herrekening 12-21 Betreffende werknemers zullen wij automatisch herrekenen. Je vindt deze herrekening terug in MSG met reden 12-21. Actie Wij adviseren je te wachten met het afroepen van salarisproductie 12-2022 tot dinsdag 6 december. Als je toch al voor dinsdag 6 december reeds je salarisproductie 12-2022 hebt afgeroepen EN je hebt bij enige werknemer invoercode 02511 vastgelegd in 2022, dan adviseren wij je dringend om voor deze werknemers een vervangende correctieproductie uit te voeren. In die productie leg je invoercode 02475 beginperiode herrekening vast met waarde 1. Dit leidt ertoe dat de loonaangifte voor deze werknemers alsnog wordt gecorrigeerd. 2023-01/4 Reden einde arbeidsverhouding bij fictieve dienstbetrekkingen en publiekrechtelijke aanstellingen In onze vorige release notes hebben we bij onderwerp “2022-12/8 Rubriekswijzigingen Loonaangifte en UPA 2023” de betreffende wijzigingen beschreven. We willen je er hierbij nog eens extra op attenderen, dat het per 2023 ook de bedoeling is om de reden einde arbeidsverhouding vast te leggen bij de medewerker, met een fictieve dienstbetrekking of publiekrechtelijke aanstelling. Fictieve dienstbetrekkingen worden gekenmerkt door aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) met waarde 07 (stagiair), 79 (opting-in regeling) en 81 (overige fictieve dienstbetrekkingen). Publiekrechtelijke aanstellingen door aard arbeidsverhouding 18 (publiekrechtelijke aanstelling, bijvoorbeeld medewerker politie of veiligheidsregio). 2023-01/5 Verlofsparen In verschillende CAO’s staat een verlofspaarregeling beschreven. De inhoud van dergelijke regelingen verschilt per CAO. In de meeste CAO’s vindt een indexatie van de gespaarde uren plaats. Deze regelingen voor het sparen van verlof kunnen niet in Gemal worden bijgehouden. Dit heeft te maken met het feit dat in Gemal wel een “potje” in de vorm van geld kan worden bijgehouden, maar niet in de vorm van uren. Als de uren worden geïndexeerd dienen dergelijke verlofregelingen daarom in de verlofadministratie in je HR- of roostersysteem te worden bijgehouden.  Als de uren niet worden geïndexeerd kan het wel in Gemal worden bijgehouden, namelijk in de vorm van een persoonlijk budget. Hoe een dergelijk persoonlijk budget kan worden verwerkt en bijgehouden in Gemal, kan je verderop lezen bij de betreffende CAO’s. Het gaat om de CAO kinderopvang en CAO jeugdzorg.   2023-01/6 Verwijderen correctiecodes Ter informatie: Ten behoeve van de voormalige levensloop hadden we destijds ook in- en uitvoercodes gemaakt om in geval van cafetaria-regeling / bron-doel-uitruil, eventuele correcties mogelijk te maken. De betreffende in- en uitvoercodes (02060, 02061, 02062) zijn niet meer van toepassing. Voor 2023-01 hebben we ze verwijderd uit de grondslagen waarin ze voorkwamen op Algemeen niveau (werkgevercodes 55128, 55131, 55133). In een volgende periode zullen we ook de invoercodes verwijderen. 2023-01/7 WAB - 30 % overschrijding en herzien van premie Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Begin januari kan je in een aanvullende correctieproductie over 12-2022 de herziening van de WW-premie automatisch laten verlopen, zie hiervoor Release notes  2022-10/5 WAB - 30% overschrijding uitvoercodes, 2022-10/6 - WAB - automatisch herzien WW premie en 2022-12/5 WAB automatisch herzien WW premie - FAQ Op het signaleringsoverzicht 32 kan je beoordelen welke medewerkers in dit automatische proces herzien zullen worden, deze staan op het deeloverzicht 'Overschrijding 31% of meer'. Ook met uitvoercode 02462 - Perc overs tm huid  in berekeningsmaand december kan beoordeeld worden of de medewerker herzien zal worden (het percentage bedraagt meer dan 31 %). Momenteel zijn er twee meldingen bij ons ingediend betreffende dit overzicht. Beide meldingen kunnen we pas na de jaarovergang oplossen. Dat zal zijn in release 03-2022 of later. Melding 1 Signaleringsoverzicht 32 wordt niet aangemaakt als er geen werknemers aan de signalering voldoen. Normaal gesproken worden dergelijke overzichten wel aangemaakt, maar dan met de tekst 'Aan gevraagde signalering voldoet niemand'.  Als het overzicht niet wordt aangemaakt, maar je hebt het wel afgeroepen dan is bovenstaande situatie van toepassing. Twijfel je toch, dan kun je een rapportage draaien op uitvoercode 02462 percentage overschrijding tot en met huidige periode.  Melding 2 Er is geconstateerd dat in bijzondere gevallen medewerkers onterecht op het overzicht staan en dus onterecht zouden worden herzien.  Werknemers met gemiddeld 35 of meer vaste contracturen per maand zijn uitgesloten van het herzien van WW premie. Als zo'n werknemer gedurende het jaar uit dienst is gegaan, blijkt Gemal ook de maanden na uitdienst mee te tellen voor het gemiddelde aantal vaste uren en komt daarom op een gemiddelde onder de 35 uur.  De toets op 30% overschrijding wordt daarom ten onrechte ook bij deze werknemers uitgevoerd. Als bij zo'n werknemer de verloonde uren de contracturen dan tevens met meer dan 30% overschrijden, kan de WW premie ten onrechte worden herzien.  We benadrukken dat dit een zeer uitzonderlijke situatie is. In praktijk is er bij een hoog aantal vaste uren praktisch minder gelegenheid om extra te werken en bovendien wordt 30% overschrijding van die vaste uren ook minder snel bereikt.  Als een werknemer met veel vaste contracturen vroeg in het jaar uit dienst is gegaan en er tevens veel verlofuren (dus verloonde uren) zijn uitbetaald, dan is dat een situatie die extra aandacht vereist. Wij hebben besloten op dit punt geen aanpassing door te voeren voor de komende jaarovergang. Dit omdat de foutsituatie erg uitzonderlijk is en we bij aanpassing risico nemen op de introductie van andere fouten. Dat risico willen we op dit moment niet nemen bij een proces dat voor veel werkgevers een belangrijke functie vervult. Actie Ga na of: Op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02462 percentage overschrijding tm huidige periode werknemers worden aangegeven die meer dan 30% overschrijding hebben Die tevens gedurende het jaar uit dienst zijn gegaan Bij deze werknemers ga je na wat de vaste contracturen zijn. Deze worden getoond op signaleringsoverzicht 32 of uitvoercode 02460. Als deze meer bedragen dan  151,67 (= 35 x 13/3) per maand dat de werknemer in dienst is geweest, dan adviseren wij je na te gaan of deze werknemer wel in aanmerking zou moeten komen voor het herzien van de WW premie. Je gaat dit na door te tellen hoeveel kalenderdagen de werknemer in dienst is geweest. Dit deel je door 7 en rond je af op 2 decimalen. Je hebt dan het aantal weken dat de werknemer in dienst is geweest. Het totaal aantal contracturen uit de vorige stap deel je door het aantal weken uit de huidige stap en je rondt het resultaat af naar boven. Als het resultaat 35 of hoger is, dan hoef je de WW premie niet te herzien. Als de WW premie niet herzien hoeft te worden, dan leg je invoercode 02266 Automatisch herzien WW premie vast met waarde 2 - niet herzien. Deze mutatie leg je vast in de aanvullende correctieproductie over 12-2022 waarin je ook je andere aanvullende mutaties verwerkt, niet in de productie waarin je het automatisch herzien afroept.   Wet- en regelgeving 2023-01/8 Wijziging minimumloon De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 is € 1.934,40 per maand [1]. Bedragen in salarisregelingen zijn soms gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Als het minimumloon verandert, veranderen deze bedragen dus ook. De salarisbedragen worden echter pas aangepast op het moment dat de betrokken werkgeversvereniging deze nieuwe bedragen heeft gepubliceerd of wanneer de bedragen ‘hard’ gekoppeld zijn aan een percentage minimumloon. Als een minimumloonsalarisbedrag niet is aangepast, dan vindt automatisch aanvulling tot het minimumloon plaats, tenzij je dit hebt geblokkeerd [2]. Informatie over het gewijzigde minimumloon voor jouw CAO vind je bij het betreffende onderwerp in deze release notes. Meer informatie [1] GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon bij werkgevercode 03451. [2] Handleiding onderwerp Salarisregeling, algemeen bij 3.4. 2023-01/9 AOW-leeftijd verhoogd per 2028   Per 2028 zal de AOW-leeftijd verhoogd worden met 3 maanden. Dit gaat gelden voor de mensen met geboortejaar 1961 en later, voor deze mensen gaat de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden. Hoe werkt het vanaf deze release? De AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden is nu beschikbaar in Gemal. Dit kun je terugvinden in regelingen die een aantal jaar voor AOW-leeftijd ingaan of juist stoppen (bijvoorbeeld de premie diverse verzekeringen). Ook in de resultaten van een begrotingsproductie over 2028 is dit zichtbaar. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.   Gewijzigd en verbeterd 2023-01/10 Grondslag reiskosten: Fiscale afhandeling van reiskosten via een diversen-invoercode   De fiscale afhandeling van reiskosten woonwerk, bedrag diversen, werd tot nu toe o.a. aangestuurd via werkgevercode 10107 Reiskosten woon-werk bruto diversen, waarin via een code van een eigen cumulatie (uitvoercodes 029XX) de betrokken uitvoercodes gedefinieerd waren. Daarnaast werden een aantal vaste uitvoercodes in de programmatuur meegenomen in de fiscale afhandeling. Deze manier van werken is niet flexibel en met de verwachting dat er behoefte ontstaat aan meer codes voor reiskosten, zijn we tot deze aanpassing gekomen. Hoe werkt het vanaf deze release? Uitvoercodes die zijn opgenomen in de nieuwe grondslag 55126 - grondslag reiskosten fiscaal worden door Gemal aangemerkt als reiskosten woon-werk ten behoeve van de fiscale afhandeling. Grondslag 55126 komt in de plaats van werkgevercode 10107. In Gemal Direct is de inrichting van de grondslag terug te vinden onder de Werkgevergegevens/Reiskosten/auto.  Met een conversie is de inrichting van de eigen cumulatie voor de reiskosten (via werkgevercode 10107 - Reiskosten woon-werk bruto diversen) verhuisd naar de inrichting van grondslag 55126. De eigen cumulatie en werkgevercode 10107 zijn daarbij op 0 gesteld. Deze conversie is terug te vinden op het Mutatie en signaleringsoverzicht (MSG). Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen. Je hebt vanaf deze release de mogelijkheid uitvoercodes toe te voegen aan deze grondslag. 2023-01/11 Reiskosten op standaard codes  Hoe werkt het vanaf deze release? Vanaf deze release is het mogelijk om reiskosten op te geven via de invoercodes 00575-00599. Omdat deze codes op algemeen niveau zijn opgenomen in de grondslag reiskosten (werkgevercode 55126- zie onderwerp ‘grondslag reiskosten’), worden deze reiskosten fiscaal correct afgehandeld. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.  Aandachtspunt: Deze in- uitvoercodes zijn gereserveerd voor algemeen of CAO-inrichting. Dit wil zeggen dat als je zelf de codes inricht, je het gevaar loopt dat je onze ondersteuning in de toekomst niet kan gebruiken. 2023-01/12 Bedrag per eenheid via de 'diversen' codes  In aanvulling op de functionaliteit ‘Vergoeding per eenheid’, worden alle bruto, netto en netto-bruto diversen componenten aangepast, zodat via deze codes ook een vergoeding per eenheid kan worden berekend. Dit wordt gedaan, omdat deze codes wel via de directe doorbelasting aan te sturen zijn en de 'oude' vergoeding per eenheid - code niet. Dit heeft betrekking op de volgende codes: (in/uitvoercodes 00700-00950, 01025-01026, 01119-01136, 01139-01142, 01173-01174, 01245-01261, 01278-01279, 01330-01332, 01341-01361, 01460-01484, 01200, 01272-01273, 01284-01294, 01361-01370, 01485-01494) en de netto/bruto codes (00951-00958, 01082,01083, 01143, 01201, 01202, 01203, 01207, 01371-01380) Hoe werkt het vanaf deze release? Alle diversen codes krijgen vanaf deze release een vermenigvuldigingsfactor. De factor zal standaard 1 euro zijn. Hierdoor verandert er niets aan de bestaande berekeningen van deze in/uitvoercodes. Via werkgevercode 03800 - bedrag per eenheid bruto/netto kan een bedrag per eenheid worden opgegeven en met Werkgevercode 03801 - afronden bruto/netto kan gestuurd worden hoe de opgegeven invoercode moet worden afgerond (vergelijkbaar met werkgevercode 11701- code eenheid). In Gemal Direct zijn deze werkgevercodes terug te vinden op het formulier 'Vergoeding per eenheid'. De in/uitvoercombinaties 00865-00875 en 00941-00950 zullen worden aangemerkt als codes bedoeld om in te richten op A(lgemeen) of C(AO) niveau. Het advies is om, als je een van deze codes nu gebruikt, deze te verhuizen naar een ‘vrije’ code. Op algemeen niveau zal in/uitvoercode 00941 ingericht worden voor de thuiswerkvergoeding van €2,15 per dag. Invoercode 00941 representeert het aantal thuiswerkdagen. Uitvoercode 00941 wordt de thuiswerkvergoeding. Voorbeeld: bruto diversen code 00700 is ingericht met werkgevercode 03800 op waarde 3 en werkgevercode 03801 op waarde 2 - opronden. Bij het opgeven van 10,60 op invoercode 00700, wordt de uitvoercode 00700 berekend met de formule: €10,60 wordt opgerond €11=> €11 x 3 = €33. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.  2023-01/13 Reservering eindejaarsuitkering bij deeltijdpercentage van meer dan 100% Een eenmalige uitkering (doorgaans ingericht op een eindejaarsuitkering) kan worden gemaximeerd op een deeltijdpercentage van 100%. Het wordt bij enkele eenmalige uitkeringen vanuit CAO's ook vaak expliciet genoemd dat dit dient te gebeuren. Als een eenmalige uitkering met een peildatum was ingericht, waarbij de betaling in een latere maand plaatsvond (bijvoorbeeld peildatum 1 juli, uitbetaling in september), werd er bij een deeltijdpercentage van meer dan 100% echter een te hoge reservering berekend in de maand van de peildatum. Het overschot aan reservering werd in de maand van uitbetaling wel teruggeboekt, maar zorgde bij tussentijdse uitdiensttreding voor een te hoge uitbetaling.  Voorbeeld: De peildatum van een eenmalige uitkering van €500,- is 1 juli en deze uitkering moet worden gemaximeerd op 100%. De betaling dient echter pas in september plaats te vinden.  Een werknemer werkt 111,11% en bij de reservering stond voor de aanpassing 500 x 111,11 = €555,55 in juli. In september werd er €500 euro uitbetaald en op de reservering stond -€55,55. Hoe werkt het vanaf deze release? Vanaf deze release wordt in de peilmaand het bedrag aan reservering gelijk correct gemaximeerd. In de voorbeeldsituatie hierboven zal er in juli netjes €500,- aan reservering worden berekend.  Wat moet je doen? Wij gaan ervan uit dat, als deze situatie zich in 2022 heeft voorgedaan, je dit zelf hebt hersteld. In dat geval hoef je niets te doen. Mocht een situatie zich in 2022 hebben voorgedaan en je hebt dit nog niet hersteld, dan dien je dit alsnog te doen.   2023-01/14 Het versturen van output per koerier vervalt Hoe werkt het vanaf deze release? Het versturen van output per koerier wordt door PostNL (Paragon) niet meer ondersteund. Derhalve wordt deze optie uit de verzendgegevens verwijderd. Alleen de verzendwijze PostNL wordt nu nog aangeboden. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat we nog een andere verzendwijze gaan ondersteunen, want we willen ook op termijn het printen uitfaseren. De Verzendwijze vast en eenmalig (Werkgevercode 02315 en 99065) komen te vervallen. De fysieke output wordt altijd per PostNL verstuurd. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen. 2023-01/15 Overzicht ‘Resultaten, Speciaal doorbelast’ is vervallen In oktober 2022 (2022-10/1 Uitfaseren overzicht 'Resultaten, Speciaal doorbelast' voormelding) is aangegeven dat dit overzicht komt te vervallen. Met ingang van januari 2023 wordt dit overzicht niet meer aangemaakt. De daadwerkelijke loonverdeling vindt wel plaats op het resultatenoverzicht.   Opgeloste meldingen 2023-01/16 Variabele codes tegen tabeltarief Hoe een bruto uitvoercode in Gemal wordt belast, hangt af van twee zaken: Als de uitvoercode het resultaat is van een stam / vaste opgave, dan wordt deze altijd belast tegen de reguliere tijdvaktabel (maand of vierweken) Als de uitvoercode (mede) het resultaat is van een variabele opgave, dan wordt deze standaard ook belast tegen de reguliere tijdvaktabel, tenzij deze uitvoercode is ingericht op werkgevercode 58002 Fiscale afhandeling variabele opgave met waarde 2 - Bijzonder tarief. Werkgevercode 58002 heeft dus alleen effect op variabele opgave en is door ons ingericht in de ondersteuning op A(lgemeen) niveau. Je kunt deze inrichting indien gewenst zelf wijzigen. In het handboek loonheffingen wordt aangegeven dat betalingen tegen bijzonder tarief moeten worden belast als deze in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend. Wij hebben diverse meldingen ontvangen, dat een aantal uitvoercodes belast worden tegen bijzonder tarief, terwijl deze doorgaans vaker dan eenmaal per jaar worden geboekt. Naar aanleiding van deze meldingen hebben wij onderzocht welke codes: Doorgaans vanuit hun functie vaker dan eenmaal per jaar variabel worden opgegeven Reeds door veel werkgevers zodanig zijn ingericht dat ze tegen de tijdvaktabel worden verloond. Hieruit leiden we af dat een betaling tegen tijdvaktabel inderdaad in de praktijk het gebruik is. Wij hebben de standaard werking alleen aangepast naar tijdvaktabel, voor codes die aan beide criteria voldoen. Dit is op basis van algemeen gebruik. Het is goed mogelijk dat een bepaald type dienst of vergoeding in jouw organisatie een andere frequentie kent of op een andere manier wordt betaald. Je kunt in dat geval de wijze van belasten zelf wijzigen. Dit doe je in Gemal Direct bij Werkgevergegevens → in- en uitvoercodes → aansturing uitvoercodes → fiscale afhandeling variabele opgave. Hieronder een overzicht van codes die in de huidige release zijn aangepast: Uitvoercode Omschrijving 00698 IZZ CZ werkgeversbijdrage 00974 Opslag PB uurloner 01002 Correctie salaris 01005 AO uitkering 01008 Wachtgeldvervangende toeslag 01021 Afkoop vakantie / ADV uurloner 01056 Beschikbaarheidstoeslag 01057 Uren beschikbaarheid 01058 Dagdienst 01059 Nachtdienst 01061 Slaapdiensten 01062 Uren beschikbaarheidstoeslag 100% 01067 Percentage beschikbaarheidstoeslag over basis 01068 Percentage beschikbaarheidstoeslag over basis 01077 Uitkering IP 01107 Aanvulling WAO-WIA 01118 toelage bij arbeid 01155 UWV uitkering 01188 correctie loonwaarde 01420 30% verlaging 2023-01/17 Presentatie percentage doorbetaling bij verlof op salarisstrook Als tijdens een verlofvorm de werkgever een deel van het salaris doorbetaalt, dan toont Gemal dit op de salarisstrook. Dit is bijvoorbeeld het geval als je bij betaald ouderschapsverlof de uitkering aanvult tot 100% van het salaris dat de werknemer misloopt tijdens het verlof.  Melding Gemal toonde het percentage doorbetaling omgerekend met het percentage deelbetrekking en het percentage verlof. Hierdoor was het percentage doorbetaling, dat op de strook werd getoond, verwarrend voor de werknemer en niet te herleiden naar de CAO. Voorbeeld Een werknemer werkt fulltime 100%. Deze werknemer neemt voor 40% van de tijd kortdurend zorgverlof op. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever 70% van het gekorte salaris door. Gemal toonde bij deze doorbetaling op de strook echter 40% verlof x 70% doorbetaling = 28% doorbetaling, berekend over het totale salaris. Situatie oud   Oplossing Vanaf de huidige release toont Gemal altijd het werkelijke percentage dat je tijdens de betreffende verlofvorm doorbetaalt. Dit percentage is vastgelegd op werkgevercode 13024. In bovenstaand voorbeeld is dat dus 70%. In de kolom 'berekend over' toont Gemal het bedrag waarover de aanvulling wordt gegarandeerd (afhankelijk van de inrichting op werkgevercode 13023, meestal het gekorte salaris).   Situatie nieuw     Gemal toont geen percentage en 'berekend over' op het moment dat deze niet eenduidig zijn vast te stellen. Dat is het geval als: Er een bedrag wordt verrekend met de aanvulling, bijvoorbeeld de WAZO uitkering bij betaald ouderschapsverlof. De aanvulling is in dit geval immers niet meer een consistent percentage over het bedrag dat op het salaris is gekort. Er wordt aangevuld tot een maximum bedrag of inpasnummer.  Let op: deze wijziging in presentatie is doorgevoerd op alle salarisstroken, die vanaf januari worden aangemaakt. Je ziet dit dus ook terug in een eventuele correctieproductie over het oude jaar. 2023-01/18 API files worden toch aangemaakt als de werkgevercode weer uitgezet wordt. (change 4013826) Melding Indien de werkgevercode 30050 (Route uitvoerbestanden) was gemuteerd naar de waarde 1 (ook API Files aanleveren), kan dit een foutmelding veroorzaken in de Payrollmanager, als de API Files nog niet ingericht is. Indien de werkgevercode weer gemuteerd werd naar 0, werden er toch nog API Files aangeleverd. Oplossing Vanaf de huidige release worden er, indien de werkgevercode 30050 (Route uitvoerbestanden) gemuteerd is naar 0, geen API Files meer aangeleverd. 2023-01/19 UPA-normuren per week niet correct bij medewerkers met afwijkende normuren per periode (ivc 2480) (change 4041567) Melding Indien de medewerker een afwijkende normuren per periode heeft: invoercode 2480 - code normuren fulltime per periode op waarde 1, 2 of 3, werden vanaf release 2022-01 de UPA-normuren niet correct doorgegeven. Oplossing Vanaf de huidige release is dit hersteld. Wat moet je doen? Indien je medewerkers hebt met afwijkende normuren per periode en je geeft de pensioenaangifte via UPA door, dan dien je een synchronisatie UPA over 2022 uit te voeren om dit te herstellen. Als je de salarisverwerking van januari nog niet hebt gedaan, kan je dit doen met een speciale productie met lijstnummer 6301 - synchronisatie UPA.  2023-01/20 Uitkering BOSV en AGBV ten onrechte niet in grondslag loonkosten (change 4102953) Melding De uitkeringen BOSV en AGBV (uitvoercodes 000672 en 00984) zijn ten onrechte niet opgenomen in de grondslag loonkosten (werkgevercode 55149). Dit bleek in sommige gevallen de oorzaak te zijn van verschillen in de loonjournaalposten. Oplossing Vanaf de huidige release is dit hersteld. Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen.   2023-01/21 Berekening UFO premie over BOSV uitkering (change 4075479)  Melding Als je namens UWV een uitkering betaalt aan een werknemer, dan draag je over die uitkering SV premies af. UWV vergoedt de uitkering en vermeerdert die met de premies voor de relevante sociale verzekeringen. Voor de UFO premie bestaat een uitzondering. De UFO premie wordt rechtstreeks door UWV afgedragen. Als werkgever betaal je over een uitkering dus geen UFO premie.  In Gemal stuur je de uitzonderingssituatie voor de UFO premie bij een uitkering aan door invoercode 02492 werkgeversbetaling UFO vast te leggen met waarde 2. Het bleek dat specifiek bij de betaling van een BOSV uitkering (uitvoercode 00672) deze functionaliteit niet werkte. Er werd dus onterecht UFO premie berekend over het bedrag BOSV uitkering. Oplossing Wij hebben dit probleem in de huidige release verholpen. Wij hebben ook de programmatuur over 2022 aangepast, zodat de UFO afdracht (uitvoercode 01675 afdrachtgrondslag UFO en 01672 afdracht premie UFO) gecorrigeerd kan worden in een aanvullende correctieproductie (ACP) over periode 12-2022. Automatische herrekening 13-02 Als je een aanvullende correctieproductie over periode 12-2022 afroept, dan kun je een automatische herrekening activeren (zie onderstaande actie) bij de werknemers bij wie bovenstaande situatie van toepassing is. Deze werknemers worden automatisch in de correctieproductie opgenomen, ook als je geen mutatie op de betreffende dienstverbanden vastlegt. Deze herrekening herken je in MSG aan reden 13-02. Actie In de aanvullende correctieproductie 12-2022 dien je zelf de automatische herrekeningen voor 'periode 13' te activeren. Dat doe je door werkgevercode 99232 automatische herrekening correctieproductie vast te leggen met waarde 1.    CAO informatie CAO Aan de Slag 2023-01/22 Geen loonstijging Voor de CAO Aan de Slag komt er geen loonstijging van de lonen boven het WML. In deze CAO is namelijk afgesproken dat er een loonstijging plaatsvindt, zodra het Rijk daarvoor financiële compensatie biedt. Deze compensatie is er op dit moment nog niet. Daarnaast: door de relatief grote stijging van het Wettelijk MinimumLoon (WML), zullen bedragen bij de schalen van de bestaande loontabel onder het WML zijn. In die gevallen vindt in Gemal automatisch aanvulling plaats tot het Wettelijk Minimum (jeugd)Loon. CAO energie- en nutsbedrijven 2023-01/23 Sector GEO: aanpassingen minimumloon Voor de sector Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO) [1] is in het kader van de Participatiewet een aparte loonschaal garantiebaan opgenomen voor de sector Proces en voor de sector Services. In Gemal is deze als schaal GAR. opgenomen (de instroom-/doorstroomschaal IN-D was al vervallen per 2022-07). De bedragen van deze schaal GAR. (garantiebanen) hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Daarnaast hebben we, conform CAO, per 2023-01 het percentage eindejaarsuitkering gewijzigd van 3,25% naar 3,50%. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Gehandicaptenzorg 2023-01/24 Eindejaarsuitkering  In de CAO staat: In december 2023 wordt de eindejaarsuitkering uit artikel 4:6 eenmalig verhoogd met 0,5% tot 8,83%.  We hebben dit echter nog niet aangepast bij werkgevercode 25011, omdat deze verhoging alleen geldt voor werknemers die in december 2023 nog in dienst zijn. Dit hebben wij geverifieerd met de werkgeversvereniging. Wij zullen in de release van 2023-12 de verhoging verwerken, inclusief een automatische herrekening om de reservering met terugwerkende kracht te verhogen.  2023-01/25 "Persoonlijk budget levensfase" naar "balansverlof" Per 1 januari 2023 gaat het "persoonlijk budget levensfase" over in het "balansverlof". Inhoudelijk verandert er vanuit een Gemal perspectief niets. In beide gevallen kan er verlof worden aangekocht en verkocht en dit kan in Gemal met de functionaliteit "verlofuren (ver)kopen". Voor meer informatie verwijzen wij naar de Gemal Handleiding, hoofdstuk "Verlofuren (ver)kopen".  Actie In je verlofregistratie moet je zorgen dat de benodigde wijzigingen zijn doorgevoerd, omtrent deze nieuwe regeling.  2023-01/26 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn, vanzelfsprekend, anoniem. CAO Gemeenten / SGO 2023-01/27 Pensioengevendheid extra IKB FLO Voor de gemeenten was in de ‘oude’ CAR UWO, voor de overgang naar de CAO, bij artikel 3:28 (opbouw IKB) een lid opgenomen op grond waarvan de medewerker, die vanaf 1 januari 2006 in dienst was getreden op een bezwarende functie en die op 31 december 2005 recht gaf op functioneel leeftijdsontslag, aanspraak had op een extra 1% IKB  (voormalig extra levensloop). Deze extra bijdrage was niet pensioengevend. We hadden dit destijds ingericht via uitkeringsregeling-4 met als afwijkend percentage 1%. Bij de betrokken medewerker kon je dit vervolgens aansturen [1]. Met ingang van 2023-01 is dit bedrag wel pensioengevend geworden en hebben we de inrichting in Gemal hierop aangepast, door uitvoercodes 01645 en 02204 op te nemen in de grondslag ABP. Omdat tot nu toe de inrichting van CAO Veiligheidsregio’s vooralsnog gelijk is aan CAO Gemeenten en SGO, is voor alle drie de CAO’s de inrichting aangepast. Ben je veiligheidsregio, maar stuur je nog de CAO Gemeenten aan, dan verzoeken wij je de code CAO te wijzigen, zie ook ons eerdere bericht in release notes “2022-10/14 Sector Veiligheidsregio’s: nieuwe code CAO Veiligheidsregio’s”. Op enig moment zullen we de inrichting van de CAO’s namelijk verschillend moeten aanpassen. Meer informatie [1] Zie ook de beschrijving in de Handleiding Gemal, CAO-inrichting bij onderdeel 6.3, onder het kopje “Voormalige levenslooptoelage bezwarende functie naar IKB2 (CAR UWO 3:28 lid 3b), 1% van het salaris in maand van opbouw”. 2023-01/28 Diverse aanpassingen 2023-01 Met ingang van 1 januari 2023 zijn voor de CAO gemeenten / SGO onder andere de volgende aandachtspunten van belang. Thuiswerkvergoeding: In de CAO is opgenomen dat de thuiswerkvergoeding geldt van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022. Omdat er nog geen nieuwe CAO tot stand is gekomen, hebben partijen afgesproken dat deze thuiswerkvergoeding gecontinueerd wordt. Eventuele inhoudelijke aanpassing is onderdeel van de nieuwe CAO. Verlofharmonisatie: afspraken over verlofharmonisatie (elke medewerker per 1 januari 2023 heeft 6 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar, 43,2 uur bij fulltime) en bijbehorend overgangsrecht is niet van toepassing voor Gemal maar is onderdeel van uw verlofadministratie. Wijziging minimumloon: In de salarisregeling voor gemeenten hebben we de Participatieschaal A, ten behoeve van de banenafspraak, aangepast aan de wijziging van het minimumloon [1]. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 34 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/29 Indexatie vergoedingen/toelagen politieke ambtsdragers Bij wijze van herinnering: Zoals aangegeven in de circulaire [1], geldt een indexering van diverse bedragen voor burgemeester, wethouders en raadsleden per 2023-01. Deze bedragen [2] worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld voor: • ambtstoelage burgemeester. • ambtstoelage wethouder / wethouder bij waarneming. • vergoeding en onkostenvergoeding raadsleden. • tegemoetkoming zkv raadsleden. etc. Meer informatie [1] Circulaire BZK kenmerk 2022-0000682934 [2] Zie Staatscourant dd 15 december 2022 nr 33517 CAO GGZ 2023-01/30 Wijziging salaristabel per 1 januari De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling GGZ [1] zijn aangepast. Het betreft de bedragen bij schaal 5, inpasnummers 9416 t/m 9421 en 9430 t/m 9434. Daarnaast zijn inpasnummers 8031, 8100, 8102, 8104 en 8106 vervallen. Dit waren de AGGZ garantiebedragen. Deze waren niet meer in gebruik en worden ook niet meer in de CAO genoemd.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 40 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/31 Aanpassing maximum en eigen bijdrage reiskosten Conform CAO is het maximum bedrag reiskosten per periode en het bedrag franchise reiskostenvergoeding (de eigen bijdrage van de reiskosten) per 1-1-2023 aangepast. Dit betreft de werkgevercodes 26003 en 26004. Omdat de eigen bijdrage (werkgevercode 26004), die met dat maximum wordt verrekend, nu lager is, is werkgevercode 26003 nu hoger dan in 2022.  2023-01/32 Overwerk conform werkgevercode 08003 In de CAO GGZ is de volgende alinea opgenomen: Als het aantal overuren gemiddeld per week niet uitkomt boven het verschil tussen de overeengekomen arbeidsduur en de voltijd-arbeidsduur, krijgt de werknemer voor die uren het geldende uurloon vergoed, plus ORT als dat van toepassing is. Het aantal overuren wordt gemeten over de periode waarvoor de werktijdenregeling of het rooster geldt.  Bovendien wordt een vergoeding als genoemd in artikel 3, lid 2 van dit hoofdstuk toegekend voor zover het gemiddeld aantal overuren per week uitstijgt boven het verschil tussen de overeengekomen arbeidsduur en de voltijd-arbeidsduur. Deze alinea geeft aan dat, als een parttimer meeruren werkt, deze worden vergoed tegen het reguliere uurloon. Deze regel geldt voor zover de werknemer niet meer uren werkt dan een fulltime werknemer (156 uur per maand). Zodra de werknemer meer dan 156 uur in een maand werkt, worden de extra uren betaald als overwerk met alle bijbehorende toeslagen. Om deze reden hebben wij werkgevercode 08003 Betaling uren boven 100% op waarde 1 Uren boven 100% uitbetalen als uren overwerk gezet.  2023-01/33 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. CAO Huisartsenzorg 2023-01/34 Salaristabel Per 1 januari heeft de CAO Huisartsenzorg nieuwe salarisbedragen. We hebben de nieuwe salaristabel ingericht in Gemal.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 32 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/35 Verhoging eindejaarsuitkering Voor het jaar 2023 is de eindejaarsuitkering verhoogd naar 8,33%, conform de CAO. Werkgevercode 25011 is aangepast op C(ao)-niveau.  2023-01/36 Reiskostenvergoeding In de CAO staat het volgende:  Als de werknemer geen gebruik maakt van het openbaar vervoer ontvangt de werknemer per werkdag een reiskostenvergoeding op basis van afstand woon-werk - volgens de meest gebruikelijke route - van €0,19 per kilometer vanaf 5 kilometer enkele reis tot een maximum van 30 kilometer enkele reis. De hoogte van deze reiskostenvergoeding wordt jaarlijks aangepast aan het CBS indexcijfer.  Wij hebben bij de werkgeversvereniging geïnformeerd: de eventuele verhoging naar 0,21ct is voor CAO huisartsenzorg nog niet definitief. Daarom hebben wij het bedrag op werkgevercode 26002 niet aangepast. Wij zullen begin 2023 wederom infomeren bij de werkgeversvereniging en dan de eventuele verhoging doorvoeren.  CAO Jeugdzorg 2023-01/37 Salaristabel Per 1 januari heeft de CAO Jeugdzorg nieuwe salarisbedragen. Daarnaast zijn ook de bedragen die een relatie hebben met het minimumloon aangepast. Dat betreft de salarisbedragen voor in- en doorstroombanen (salarisschaal 0201) en voor garantiebanen (salarisschaal GARB). We hebben de nieuwe salaristabel ingericht in Gemal.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 37 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/38 Minimum Vakantietoeslag Het bedrag minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) is bijgewerkt.  2023-01/39 Eenmalige uitkeringen 2, 3 en 4 Op eindejaarsuitkering 2, 3 en 4 stonden nog eenmalige uitkeringen ingericht, die in een eerdere periode waren uitbetaald. Deze zijn per 1 januari 2023 geschoond. 2023-01/40 Regeling voor het sparen van verlofuren In de CAO is een regeling voor het sparen van verlofuren gedefinieerd. Het verlof van deze regeling wordt niet geïndexeerd en deze kan daarom op een persoonlijk budget worden ingericht. Je kan hiervoor een persoonlijk budget en bron-doel regeling naar keuze gebruiken. De bron-doel regeling moet op werkgeverniveau worden ingericht met een code verlofuren (bijvoorbeeld 01163 verlofuren 2) als bron en het persoonlijk budget (bijvoorbeeld 01459 PB2) als doel.  Verder dien je ook een koppeling te maken tussen de bron-doel regeling en het persoonlijk budget, zodat een eventuele opname kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen.  Daarnaast moet de regeling bij de werknemers worden geactiveerd in de stam/vaste gegevens door invoercode 02958 activeren op te geven met waarde 1. Let op dat je daarbij wel het volgnummer van de juiste bron-doel regeling opgeeft.   Tot slot moet de uitvoercode van de vaste opbouw van het persoonlijk budget ook uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald. Dit is grondslag 55167. Actie Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenst persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen.  Je moet bij werknemers die levensfasebudget opbouwen, de invoercode 02958 opgeven met waarde 1 Je moet zelf de opbouw tot 1 januari 2023 opgeven met invoercode 2605 correctie saldo persoonlijk budget 2.  Je kan, betreffende het persoonlijk budget, bij de in-en uitvoercodes, de gewenste naam vastleggen door deze bij werkgevercodes 05777 tekst bij regeling, 05888 afwijkende tekst invoercode en 05999 afwijkende tekst uitvoercode aan te passen.  2023-01/41 Pensioeninrichting Bij de inrichting van de pensioenpremie op C(ao)-niveau, stonden werkgevercodes 04130 PFZW percentage inhouding OP en 04147 PFZW maximumbedrag inhouding OP afwijkend ingericht van het A(lgemeen)-niveau. Hier was vanuit de CAO echter geen reden voor. Daarom is per 1-1-2023 de inrichting van het A-niveau overgenomen. De werkgevercodes kunnen desgewenst met terugwerkende kracht tot 2022 worden aangepast op W(erkgever)-niveau. Let er daarbij wel op dat dit tot vorderingen kan leiden en dat een eventuele wijziging op A-niveau dan niet zal worden overgenomen.  2023-01/42 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. CAO Kinderopvang  2023-01/43 Regeling voor het sparen van verlofuren In de CAO is het levensfasebudget gedefinieerd. Het verlof van deze regeling wordt niet geïndexeerd en deze kan daarom op een persoonlijk budget worden ingericht. Je kan hiervoor een persoonlijk budget en bron-doel regeling naar keuze gebruiken. De bron-doel regeling moet op werkgeverniveau worden ingericht met een code verlofuren (bijvoorbeeld 01163 verlofuren 2) als bron en het persoonlijk budget (bijvoorbeeld 01459 PB2) als doel.  Verder dien je ook een koppeling te maken tussen de bron-doel regeling en het persoonlijk budget, zodat een eventuele opname kan worden verwerkt. Dit kan met de werkgevercode opname PB1/2/3/4/5 via verlofuren. Afhankelijk van welk persoonlijk budget en welke code voor verlofuren je hebt gekozen, dien je op deze werkgevercode (03618, 03619, 03620, 03648 of 03649) de juiste waarde vast te leggen.  Daarnaast moet de regeling bij de werknemers worden geactiveerd in de stam/vaste gegevens door invoercode 02958 activeren op te geven met waarde 1. Let op dat je daarbij wel het volgnummer van de juiste bron-doel regeling opgeeft.   Tot slot moet de uitvoercode van de vaste opbouw van het persoonlijk budget ook uit de grondslag van het arbeidsvoorwaardenbedrag worden gehaald. Dit is grondslag 55167. Actie Je moet zelf, conform bovenstaande instructie, het gewenst persoonlijk budget en de gewenste code verlofuren inrichten om deze regeling te ondersteunen.  Je moet bij werknemers die levensfasebudget opbouwen de invoercode 02958 opgeven met waarde 1 Je moet zelf de opbouw tot 1 januari 2023 opgeven met invoercode 2605 correctie saldo persoonlijk budget 2.  Je kan, betreffende het persoonlijk budget, bij de in-en uitvoercodes de gewenste naam vastleggen door de tekst bij werkgevercodes 05777 tekst bij regeling, 05888 afwijkende tekst invoercode en 05999 afwijkende tekst uitvoercode aan te passen. 2023-01/44 Gratificatie  In een nieuwsbericht van de werkgeversvereniging staat het volgende:  Waardering in aandacht én in beloning. Dat is wat de werkgevers betreft het uitgangspunt voor de nieuwe CAO kinderopvang. Na intensieve gesprekken met de FNV en CNV Kinderopvang zijn we er nog niet uit. Daardoor is er per 1 januari geen nieuwe CAO en nog geen CAO-loonsverhoging. Bij het ontbreken daarvan is het advies van de BK en BMK om op initiatief van de werkgevers een eenmalige bruto beloning (naar rato van het aantal contracturen) uit te keren. Naar aanleiding van het gegeven advies om de medewerkers € 300 bruto te geven in januari op basis van artikel 5.9 uit de CAO Kinderopvang, is er onduidelijkheid over onder meer de achtergrond en de uitbetaling. We willen benadrukken dat het een advies is en dat er natuurlijk organisaties zijn die dit recent al op een andere manier hebben opgelost voor (begin) 2023 en daarom geen invulling geven aan het advies. Omdat deze eenmalige uitkering een advies is en geen overeengekomen CAO-afspraak, zullen wij deze uitkering niet inrichten op CAO-niveau. Uiteraard kan deze betaling wel zelf worden ingericht als je dat wilt. Hiervoor kan je de functionaliteit van de eindejaarsuitkeringen gebruiken of een bruto diversen opgeven.  Verder willen we ook benadrukken dat in het voorstel van de nieuwe CAO een salarisverhoging per 1-1-2023 is opgenomen. Als deze in de toekomst wordt doorgevoerd en deze eventueel uitbetaalde gratificatie als tussentijdse oplossing gold voor het nu nog niet aanwezig zijn van die verhoging, kan het zijn dat deze gratificatie weer moet worden teruggedraaid. Dit kan leiden tot vorderingen.  2023-01/45 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. CAO Kraamzorg 2023-01/46 Salaristabellen De salaristabellen zijn geactualiseerd per 1 januari 2023. De wijzigingen zijn als volgt: De minimumloonbedragen zijn geactualiseerd en daarmee de bedragen van schaal 5.  Het bedrag aan stagevergoeding is bijgewerkt met de waarde, conform CAO per 1 januari 2023. Bij de schalen 15 t/m 50 zijn de aanlooptreden vervallen. Bij werknemers die verloond worden met een aanlooptrede, dien je deze om te zetten naar de eerste trede (trede 0) van de betreffende schaal.  Bij de schalen 35 t/m 50 is er een extra trede aan de bovenkant van de schaal bijgekomen. Indien de werknemer op 1 januari 2023 reeds 2 jaar is ingedeeld in het laatste volgnummer van de salarisschalen 35, 40, 45 of 50 en een primaire functie heeft (waarbij de werknemer minimaal 50% van de tijd een functie in de directe zorg heeft en ook activiteiten in het kader van medezeggenschap/werknemersorganisaties meetellen), krijgt de werknemer één extra periodiek boven op je huidige salarisschaal. Als je gebruik maakt van HR Core Beaufort is hier in de release notes van HR Core Beaufort ook communicatie aan gewijd met een instructie hoe deze mutaties vast te leggen. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 81 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/47 Reiskosten De reiskosten voor zowel woon-werk verkeer als het vanuit huis reizen naar cliënten wordt verhoogd naar 21ct. Werkgevercode 26002 is daarop aangepast.  Voor de kraamverzorgenden die ver rijden is een extra bepaling opgenomen in het CAO akkoord; zij ontvangen vanaf 23 kilometer €0,26 per afgelegde kilometer. Dit hebben wij niet op C-niveau ingeregeld, omdat dit bedrag per kilometer al in eerdere CAO's stond voor werknemers die verder moesten reizen. We gaan er daarom vanuit dat je zelf reeds een proces hebt ingericht om deze kilometers te vergoeden. Dat proces willen we niet verstoren. 2023-01/48 Maximum ORT Omdat salarisschaal 35 met één trede is verhoogd heeft dit ook effect op het maximum inpasnummer ORT (werkgevercodes 8214 en 8224). Deze zijn namelijk gelijk aan de hoogste trede van schaal 35.  Werkgevercodes 8214 en 8224 zijn in Gemal per 1 januari geactualiseerd met de nieuwe hoogste trede van schaal 35 (inpasnummer 22). 2023-01/49 Wachtdienstvergoeding In de CAO Kraamzorg zijn wachtdiensten beschreven. Voor deze diensten is bepaald dat er een vergoeding per blok van 8 uur wachtdienst is. Als de werknemer halverwege een wachtdienst wordt opgeroepen, krijgt de werknemer deze vergoeding en daarnaast de vergoeding voor de daadwerkelijk gewerkte uren. Als de werknemer de gehele dienst niet wordt opgeroepen krijgt de werknemer 150% van de vergoeding.  De vergoedingen voor deze wachtdienst zijn ingericht in Gemal op C-niveau. Hieronder een overzicht van de inrichting.    Wachtdienst ma-vr - wel opgeroepen Wachtdienst za-zon-feestdagen - wel opgeroepen Wachtdienst ma-vr - niet opgeroepen Wachtdienst za-zon-feestdagen - niet opgeroepen invoercode 0865 0866 0867 0868 werkgevercode 3800 3800 3800 3800 waarde werkgevercode 11,44 17,16 17,16 25,74 uitvoercodes 0865 0866 0867 0868 Actie Het is van belang dat het roostersysteem, waar je eventueel gebruik van maakt, op bovenstaande inrichting is aangepast.  2023-01/50 CAO Kraamzorg minimum vakantietoeslag [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Onlangs is de volledige tekst van de CAO kraamzorg beschikbaar gekomen. In deze tekst wordt er nog een minimumbedrag vakantietoeslag beschreven voor 2021 en 2022. We hebben deze bedragen met terugwerkende kracht vastgelegd op werkgevercode 03206. Deze aanpassing zit in de tussentijdse release van 5 op 6 december. Het is voor ons niet mogelijk om het jaar 2021 automatisch te herrekenen. Om die reden vragen wij je deze herrekening zelf op te starten. Als je 2021 herrekent, wordt automatisch 2022 ook herrekend:  Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2021-01: Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast zoals Betaaldatum. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202101 in en daarna klik je op OK. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening waarin je kiest voor de waarde 1. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen Het bedrag aan minimum vakantietoeslag wordt dan met terugwerkende kracht over 2021 en 2022 toegepast.  Let op: deze herrekening kan leiden tot nabetalingen, ook voor werknemers die al uit dienst zijn. Die nabetaling kan ook ontstaan als je ervoor kiest om bovenstaande handeling niet uit te voeren, maar de werknemer wordt toch herrekend om een andere reden. Dat kan zijn een automatische herrekening of een mutatie met terugwerkende kracht. Deze nabetalingen vloeien voort uit de aanpassingen die in de nieuwe CAO beschreven zijn. Als je de herrekening toch wilt blokkeren bij een specifieke werknemer, doe je dat door met invoercode 02475 beginperiode herrekening waarde 99 op te geven.  Desgewenst kun je met invoercode 01079 vakantietoeslag het oude bedrag aan vakantietoeslag opgeven om verschillen tegen te gaan. Dit bedrag geef je dan op met terugwerkende kracht naar de periode waarin de vakantietoeslag uitbetaald is. Met waarde 0,01 kun je de uitbetaling geheel blokkeren. CAO Onderwijs 2023-01/51 CAO PO - Premiewijzigingen voor Pf en Vf. Voor het Participatiefonds (Pf) wordt het premiepercentage per 1 januari 2023 weer gewijzigd naar 2,4% (was 0%). Voor het Vervangingsfonds (Vf) wordt het premiepercentage per 1 januari 2023 weer gewijzigd naar 4.5% (was 6,05%). De opslag voor BGZ vervalt. 2023-01/52 CAO Bestuurders Funderend Onderwijs In de Release notes van november hebben we geschreven over de nieuwe CAO Bestuurders Funderend Onderwijs en dat we CAO 30 hiervoor beschikbaar hebben, die qua aansturing grote gelijkenis heeft met deze nieuwe CAO. We hebben geschreven hoe om te gaan met de AOP percentages die voor het PO en VO verschillend zijn. De samenvoeging van de Bestuurders PO en VO levert dit soort dilemma’s op. Een soortgelijk probleem speelt ook bij het Participatiefonds dat voor het PO van toepassing was, maar door de omzetting naar CAO 30, niet meer tot berekening komt. Gemal ondersteunt vanuit het verleden het Participatiefonds, maar doet verder geen betaling. Dit ligt in het verlengde van het Vervangingsfonds dat de gelden bij besturen via een incasso-traject ophaalt.  Om tegemoet te komen aan de klantmelding, hebben we mogelijk gemaakt dat het Participatiefonds ook voor CAO 30 tot berekening komt. Uitvoercode 01693 afdracht part.fonds wordt berekend en het percentage Participatiefonds is in werkgevercode 04803 opgevoerd. De aanpassing is gedaan vanaf 2022-01, zodat je desgewenst zelf herstel kunt doen. Actie: Als je van deze berekening wilt gebruik maken dan is het nodig dat invoercode 01693 (nog steeds) met waarde 1 is vastgelegd bij de medewerker. Ook is het nodig om de medewerker te herrekenen vanaf 2022-01 in een aanvullende correctieproductie (ACP) over je december-productie voordat je de januari-productie afroept. Dit kun je doen met looncomponent 2530 in HR Core Education die Gemal invoercode 02475 aanstuurt. Dit doe je vanaf januari 2022 en advies is dit eerst te beoordelen in een proefproductie. 2023-01/53 CAO MBO - Indexering EHBO-toelage en Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering Het bedrag voor EHBO en de Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering zijn per 01-2023 geïndexeerd. 2023-01/54 CAO MBO - Wijziging minimumloon per 1 januari Naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon per 1 januari, zijn de schaalbedragen in salaristabel 61 voor de Participatiebanen aangepast. Tevens inpasnummer 8999. 2023-01/55 CAO VO - Wijziging minimumloon per 1 januari De inpasnummers 8999, 9610, 9001 en 9002 in salaristabel 63 en de inpasnummers 8999, 9001 en 9002 in salaristabel 64 zijn aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Let op: De schaalbedragen van de aanloopschalen van At-1 en At-2 (van de instroombanen) zijn hoger dan de het bedrag bij schaal 1. Dit is volgens voorschrift van de VO-raad. CAO Politie 2023-01/56  Diverse aanpassingen 2023-01 In periode 2023-01 vinden, conform het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022 - 2024, enkele aanpassingen plaats. Behalve een wijziging van de salarisbedragen, worden ook enkele bedragen in Payroll Gemal aangepast die gerelateerd zijn aan de salarisverhoging: de minimum eindejaarsuitkering; de minimum vakantietoeslag; het drempelbedrag vakantieloon: er geldt een gemiddeld, geïndexeerd drempelbedrag voor heel 2023 [1]. Voor zover van toepassing, zullen ook de contributies voor de politievakbonden worden aangepast. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Via eindejaarsuitkeringsregeling-4, werkgevercode 25612 Jaarminimum. CAO Provincies 2023-01/57 Diverse aanpassingen 2023-01 Conform de onlangs afgesloten nieuwe CAO Provincies 2022-2023, zijn met ingang van januari 2023 onder andere de volgende wijzigingen van toepassing voor Gemal. Salariswijziging Per 2023-01 hebben we de salarisbedragen aangepast. Dit betreft een ‘reguliere’, procentuele salarisverhoging van 4%. Het minimumbedrag van (voorheen) vakantietoeslag in de opbouw IKB (artikel 4.5.2 lid 2a) hebben we per 2023-01 verhoogd [1]. Voor medewerkers met een arbeidsbeperking is in de CAO salarisschaal A opgenomen als schaal PA-A, met anciënniteit 00 en als bedrag 120% van het minimumloon met inpasnummer 8400. We hebben het bedrag aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon. Bedrag BHV-toelage Het bedrag BHV-toelage is gekoppeld aan de indexatie van de salarisbedragen. We hebben de toelage als een maandelijks bedrag opgenomen in de Toelagenregeling met volgnummer 1 in Payroll Gemal. Je vindt deze regeling bij Werkgevergegevens > Definitie Toelagenregelingen > Bedrag, bij Toelagenregelingen 1. Bij de betreffende werkgevercodes leggen we per januari 2023 de bedragen vast, behorend bij art. 4.4.5 lid:3 voor de allround BHV'er: € 273,53 / 12 = € 22,79, met werkgevercode 14001; voor de BHV'er met specialistische taken: € 547,49 / 12 = € 45,62, met werkgevercode 14002; voor de BHV'er die door de werkgever is aangewezen om leidinggevende taken met betrekking tot bedrijfshulpverlening uit te oefenen: € 821,27 / 12 = € 68,44, met werkgevercode 14004. Tegemoetkoming ziektekosten De medewerker ontvangt een maandelijkse tegemoetkoming in de ziektekosten. Voor medewerkers in schaal 7 of hoger passen wij dit bedrag aan, met ingang van periode 2023-01, naar € 20,03, zie Werkgevergegevens > Zorgverzekering > Werkgeversbijdrage bij Werkgeversbijdrage ZKV, (werkgevercode 07407). Zie hierna bij "Actie" voor de overige schalen. Structurele thuiswerk- en internetvergoeding Conform CAO geldt met ingang van januari 2023 een structurele thuiswerkvergoeding van netto € 3,00 per thuiswerkdag (€ 2,00 thuiswerkvergoeding, € 1,00 internetvergoeding), onafhankelijk van het aantal werkuren per dag. We hebben hier eerder over geschreven in onze release notes (zie 2022-11/27 Nieuwe CAO 2022 - 2023). Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Leg bij de betreffende medewerkers in schaal 1 t/m 6 het bedrag tegemoetkoming ziektekosten vast met invoercode 01333 Werkgeversbijdrage aanvullende verzekering, met ingang van periode 2023-01: € 31,15. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag bij werkgevercode 03206. 2023-01/58 Indexatie vergoedingen/toelagen politieke ambtsdragers Bij wijze van herinnering: Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt een indexering van diverse bedragen voor commissaris van de Koning, gedeputeerden en raadsleden per 2023-01. Deze bedragen [2] worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren.  Bijvoorbeeld voor: • ambtstoelage commissaris van de Koning. • ambtstoelage (waarnemend) gedeputeerde. • vergoeding en onkostenvergoeding statenleden. • tegemoetkoming zkv statenleden. etc. Meer informatie [1] Circulaire BZK kenmerk 2022-0000682986. [2] Zie Staatscourant dd 15 december 2022 nr 33517 CAO Rijkspersoneel 2023-01/59  Diverse aanpassingen 2023-01 Voor de CAO Rijkspersoneel gelden per 2023 onder andere de volgende aandachtspunten die betrekking kunnen hebben op de verwerking in Gemal. De IKB-leeftijdsuren en de PAS-regeling komen vanaf 2023 te vervallen. Je kon voor de PAS-regeling in Gemal gebruik maken van de verlofregeling-2, Seniorenverlof, maar hiervoor was verder geen CAO-inrichting. Voor betreffende medewerkers is overgangsrecht van toepassing zoals beschreven in de CAO. RVU-regeling. Onder condities kan de medewerker gebruik maken van de RVU-regeling. Voor aansturing van de RVU-regeling zie ook de Community kennisbank Youforce Payroll Gemal bij RVU. Voor het IKB-doel fiets zijn diverse aanpassingen van toepassing. Je kunt deze bijvoorbeeld in Flex Benefits aansturen. Met ingang van 2023 wordt de waarde van een IKB-uur niet langer salaris per uur plus 16,37% IKB, maar maandinkomen per uur, zodat ook diverse vaste salariscomponenten in de waarde meetellen. Je kunt hiervoor in de grondslag van de verlofuren de betreffende componenten opnemen. Daarnaast zijn in de salaristabel voor de CAO rijkspersoneel [1] de bedragen van schaal PART voor arbeidsbeperkten aangepast, conform de wijziging minimumloon per 1 januari. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Salarisregeling Rijkspersoneel (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 13 CAO Sociaal werk 2023-01/60 Salaristabel Per 1 januari gelden er voor de CAO Sociaal werk nieuwe salarisbedragen. Daarnaast zijn ook de bedragen die een relatie hebben met het minimumloon aangepast. Dat betreft de inpasnummers 9200 t/m 9213 en 9220. We hebben de nieuwe salaristabel ingericht in Gemal.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 01 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/61 Minimum Vakantietoeslag Het bedrag minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) is bijgewerkt.  2023-01/62 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt naar waarde 0, dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling. In de Gemal handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. CAO Sociale Werkvoorziening (WSW) 2023-01/63 Nieuwe loontabel per 2023 Per 1 januari 2023 krijgt de CAO Sociale Werkvoorziening (SW) een nieuwe loontabel [1]. In de huidige CAO is namelijk opgenomen dat CAO-partijen de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO), die zij van het Rijk ontvangen, moeten inzetten om de lonen van werknemers, die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen, te verhogen. De uitwerking van deze verhoging is in deze nieuwe loontabel verwerkt.  Door de relatief grotere stijging van het Wettelijk MinimumLoon (WML), zullen sommige bedragen bij enkele schalen van de nieuwe loontabel nog onder het WML blijven. In die gevallen vindt in Gemal automatisch aanvulling plaats tot het Wettelijk Minimum (jeugd)Loon. Door de teruglopende populatie van deelnemers aan deze loontabel, vindt niet langer publicatie plaats van jeugdsalarissen. Bij een volgende aanpassing van de loontabel zullen we deze jeugdtreden verwijderen. We informeren je tegen die tijd verder. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] WSW code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02317) = 08, code salarisregeling (werkgevercode 03003 of invoercode 02314) = 06. CAO Tandartsassistenten 2023-01/64 Salarisregeling tandartsassistenten In Gemal is salarisregeling 47 ingericht met de salarisschalen voor tandartsassistenten.  Echter, hebben wij van werkgeversorganisatie KNMT te horen gekregen dat zij vanaf 2023 geen adviesschalen meer aanleveren. De praktijkhouders zijn vanaf nu dus zelf verantwoordelijk voor de salarisregeling.  In Gemal hebben wij de functionaliteit van “eigen salarisregeling” die hiervoor kan worden gebruikt. Gezien het feit dat de bedragen ook naar eigen inzicht moeten worden ingevuld is salarisregeling 97 met eigen salarisschalen, eigen inpasnummers en eigen bedragen het meest geschikt.  Deze nieuwe salarisregeling leg je als volgt vast: Leg de code salarisregeling 97 vast bij werkgevercode 03003. Deze is in Gemal Direct te vinden bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Salarisregelingen; Voer bij Werkgevergegevens > Eigen salarisschalen > Opgave eigen schalen (werkgevercode 05501) de gewenste schalen en inpasnummers en bedragen in.  In het veld Schaalnr/anc of inpasnr vul je allereerst een 'sleutel' in; een 'sleutel' bestaat uit de laatste twee cijfers van het bij de werknemer vastgelegde schaal-/tabelnummer (minimaal 01 maximaal 99) gevolgd door de uit twee cijfers bestaande anciënniteit; In het veld Inpasnr of bedrag vul je het bij de sleutel behorende inpasnummer in. In het veld Schaalnr/anc of inpasnr en in het veld Inpasnr of bedrag vul je voor elk inpasnummer die je in de vorige stap hebt vastgelegd het bijbehorende bedrag in. Vergeet niet om bij alle werknemers met invoercode 02314 Code salarisregeling salarisregeling 97 (stam) vast te leggen in plaats van 47. In Gemal zal salarisregeling 47 namelijk niet langer worden bijgewerkt. CAO UMC 2023-01/65 Nieuwe salaristabel per 1 januari De CAO UMC heeft een nieuwe salaristabel per 1 januari en de bedragen hiervan zijn bijgewerkt [1].  Bij het bijwerken kwam naar voren dat de stagevergoeding in de salaristabel van 2022-08 destijds niet was bijgewerkt. We hebben dit alsnog gedaan. Gezien het feit dat de stagiaires inmiddels wellicht al uit dienst zijn, hebben wij geen automatische herrekening ingericht. Je kan uiteraard wel zelf herrekening door middel van het variabel opgeven van invoercode 02475 bij de stagiaires. Dit kan in een correctieproductie over 2022-12 met waarde 01.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Eventueel kan je de stagiaires herrekenen in een correctieproductie over 2022-12, door invoercode 02475 variabel op te geven met waarde 01.  Meer informatie [1] Code salarisregeling = 33 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/66 Overige wijzigingen per 1 januari Als gevolg van de nieuwe salaristabel zijn ook de volgende werkgevercodes bijgewerkt: Het bedrag minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206) Het bedrag minimum eindejaaruitkering (werkgevercode 25412) Het bedrag maximum "Toelage verzwarende omstandigheden" (TVO) (werkgevercode 08136). Het maximum inpasnummer voor ORT en BAD. Het gaat om werkgevercodes 08214, 08206 en 08221. 2023-01/67 Periodieken schalen 7 t/m 9  In het eindbod van de laatst afgesloten CAO UMC's staat het volgende: De schalen 7, 8 en 9 (voor verpleegkundigen schalen 7, 8a, 8b, 9a en 9b) voor voornoemde groep worden per 1 januari 2022 verlengd door toevoeging van twee extra periodieken aan de schalen. Medewerkers die op 1 januari 2022 één jaar of langer op het maximum van de schaal zitten, krijgen op 1 januari 2022 een periodieke verhoging en op 1 januari 2023 de tweede periodieke verhoging. Alle overige medewerkers van voornoemde groep ontvangen deze periodieke verhogingen op de voor hen geldende periodiekdatum.  Per 1 januari 2023 dienen de betreffende werknemers een periodieke verhoging te krijgen. Invoercode 02326 anciënniteit dient in dat geval te worden opgehoogd. Als je werkt met HR Core Beaufort dan kan het zijn dat je automatische periodieken al hebt ingeregeld.  CAO Veiligheidsregio 2023-01/68 CAO Veiligheidsregio (CAO WVSV) Begin dit jaar is de nieuwe CAO WVSV ontstaan uit de CAO gemeente, als koepel voor de veiligheidsregio. Zij hebben aangegeven dat er op termijn salaristechnisch een eigen koers wordt gevaren. Daarom hebben we in Payroll Gemal in oktober 2022 een nieuwe CAO code beschikbaar gesteld (2022-10/14 Sector Veiligheidsregio’s: nieuwe code CAO Veiligheidsregio’s). Om deze CAO te volgen moet je werkgevercode 03002 met waarde 82 hebben vastgelegd. 2023-01/69 informatie CAO WVSV 29 november 2022 Op 29 november 2022 hebben wij onderstaande bericht ontvangen, de schuingedrukte tekst, met daaronder onze reactie. Ad.1. Per 1 januari 2023 wordt de werkgeversbijdrage NFST pensioengevend. Dit wordt nog vastgelegd in en LOAV-circulaire in december 2022. De werkgeversbijdrage NFST is met ingang van 2023 pensioengevend. De uitvoercode waarmee je de werkgeversbijdrage laat berekenen, kun je met ingang van 1 januari 2023 vastleggen in werkgevercode 55056 met waarde 1. Hierdoor wordt de bijdrage automatisch pensioengevend in 2023. Ad.2. Per 1 januari 2023 wordt de 1% extra IKB (art. 3:28, lid 3, sub b.) voor medewerkers die vallen onder hoofdstuk 9a CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s eveneens pensioengevend. Ook dit wordt nog vastgelegd in en LOAV-circulaire in december 2022. Per 1 januari 2023 wordt de 1% extra IKB (artikel 3.28 lid  3 sub b) pensioengevend. Onder voorwaarden kan voor de medewerker in een bezwarende functie die voorheen recht gaf op FLO, sprake zijn van een (extra) voormalige levenslooptoelage van 1%. Voor deze medewerkers is uitkeringsregeling-4 ingericht met als afwijkend percentage 1%. De bijbehorende uitvoercodes 01055/01645 waren tot nu toe niet opgenomen in de grondslag ABP. Met ingang van 2023 zullen we het recht uitvoercode 01645 of de doorstorting uitvoercode 02204 opnemen in de grondslag ABP werkgevercode 55056. Ad.3. Onlangs is LOAV circulaire 22/08 verschenen inzake de eenmalige uitkering van 375 of 750 euro bruto. Gelijk vorig jaar is voor de medewerkers die gebruik maken van het FLO-overgangsrecht een uitleg hoe hier mee om te gaan beschikbaar. Medewerkers die op 1 december 2022 50% werken tegen 90% inkomen ontvangen 90% van het voor hen geldende bruto bedrag Medewerkers die op 1 december 2022 inactief zijn en vallen onder FLO2018 en recht zouden hebben op 375 euro bruto wanneer hij nog actief zou zijn geweest ontvangen netto € 143,61 aan eenmalige uitkering. Zou een medewerker recht hebben op 750 euro bruto wanneer actief zou zijn geweest dan ontvangt deze als FLO’er netto € 287,21 aan eenmalige uitkering. Genoemde bedragen dienen netto gemuteerd te worden en gebruteerd tegen het individuele bijzonder tarief. In deze onlangs verschenen LOAV circulaire (22/08) is beschreven hoe om te gaan met medewerkers die recht hebben op een overgangsrecht FLO. Daarin is sprake van een uitbetaling van 143,61 euro netto wanneer een recht op 375 euro bruto van toepassing is, en 287,21 wanneer een recht van 750 euro is. Deze netto bedragen moeten worden gebruteerd. Je kunt de uitkering vastleggen met een vrije netto/bruto code zoals er meerdere te gebruiken zijn in Gemal: invoercode 01083 / 01143 / 01201 / 01202 / 01203 / 01371 / 01372 / 01373 / 01374 / 01375 / 01376 / 01377 / 01378 / 00951 t/m 00958. Zorg ervoor dat de code ook in de grondslag ABP (55056) is opgenomen. Bij variabele opvoer wordt de gebruteerde waarde in de ABP Jaargrondslag van 2023 opgenomen. Ad.4. Voor 2023 dient het pensioengevend inkomen 2023 te worden verhoogd met € 900,- zijnde de eenmalige uitkering 2021 en € 375 of € 750 zijnde de eenmalige uitkering 2022. Reden voor het volledige bedrag is dat medewerkers met FLO2018 100% pensioen opbouwen als ware ze in actieve dienst. De uitkeringen die in Gemal zijn berekend in o.a. februari 2022 waren (deels) pensioengevend. Dit hebben we al automatisch vastgesteld. Dit kun je zien bij uitvoercode 02231 op de Individuele Loonstaat in de januari kolom. De waarde in uitvoercode 02231 benoemd, kun je maal 12 berekenen om de waarde vast te stellen die in het jaarloon 2023 wordt meegenomen; dit is een geautomatiseerd proces. Wanneer je eigen pensioengevende codes hebt vastgelegd na januari 2022 maar wel met ingang van januari 2022, dan zijn deze waarden ook onderdeel van uitvoercode 02231. 2023-01/70 CAO Veiligheidsregio's - Eenmalige uitkering december 2022 [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Update 6/12/22 - In vervolg op het eerder in de Community geplaatste bericht Voor de eenmalige uitkering gaan we via een tussentijdse programma-aanpassing van 5 op 6 december de specificaties in Gemal Direct Inrichting (GDI) en programmatuur aanbrengen voor de CAO Veiligheidsregio’s [1] zoals we die ook voor de CAO Gemeenten / SGO hebben ingericht. Zie voor de bijzonderheden hiervan de release notes Gemal van december bij onderwerp 2022-12/25 Eenmalige uitkering december. Meer informatie [1] code CAO (werkgevercode 03002 of invoercode 02317) = 82 28/11/22 In onze release notes voor december hebben we de eenmalige uitkering voor de CAO Gemeenten en SGO beschreven [1]. In de ledenbrief Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV) van november was nog sprake van een eenmalige uitkering voor de Veiligheidsregio’s met peildatum 2 januari 2023 en een schaalverdeling tot en met schaal 7. In de ledenbrief die we afgelopen weekend hebben ontvangen, wordt echter aangesloten bij de bepalingen voor de eenmalige uitkering zoals die ook voor de CAO Gemeenten en SGO waren afgesproken om medewerkers financieel tegemoet te komen in deze periode van hoge inflatie.  We zullen daarom voor de CAO Veiligheidsregio’s (code CAO werkgevercode 03002 of invoercode 02317 = 82) uiterlijk 6 december alsnog een tussentijdse programma-aanpassing doen om ervoor te zorgen dat deze eenmalige uitkering meegaat in de decemberproductie. We houden je op de hoogte over verdere ontwikkelingen. Meer informatie [1] 2022-12/25 Eenmalige uitkering december  CAO VVT 2023-01/71 Wijzigingen minimumloon per 1 januari De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling VVT [1], zijn aangepast per 1 januari. Het betreft de bedragen, gelinkt aan het minimumloon, de orientatiebaan en de stagevergoeding.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 15 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/72 Vergoeding bereikbaarheids-consignatie-en aanwezigheidsdiensten Per 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding voor het ingeroosterd zijn voor een bereikbaarheids-consignatie- of aanwezigheidsdienst niet langer een aantal 18-en, maar een vast bedrag per ingeroosterd uur. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst plaatsvindt.  In Gemal hebben wij de vier mogelijke bedragen per uur, op C-niveau, ingericht als vergoeding per eenheid. Dit hebben we gedaan op invoercodes 00865 en 00866 (bereikbaarheids-en consignatiediensten) en 00867 en 00868 (slaap-en aanwezigheidsdiensten). Daarvan is ook de naam aangepast op C-niveau.  Hieronder een overzicht met de inrichting: Soort dienst Bereikbaarheids-en consignatiedienst ma-vr 06:00 - 00:00 Bereikbaarheids-en consignatiedienst za-zo of ma-vrij tussen 00:00 - 06:00 Slaap-of aanwezigheidsdienst ma-vr 06:00 - 00:00 Slaap-of aanwezigheidsdienst za-zo of ma-vrij tussen 00:00 - 06:00 invoercode 00865 00866 00867 00868 werkgevercode 3800 3800 3800 3800 waarde werkgevercode 3,50 7,00 7,50 15,00 uitvoercodes 00865 00866 00867 00868 Bereikbaarheids-en consignatiediensten De uren waarvoor de werknemer daadwerkelijk is opgeroepen tijdens een bereikbaarheids-of consignatiedienst worden gecompenseerd als werktijd, rekening houdend met artikel 3.1 en 3.9 van CAO, om te bepalen of er sprake is van meerwerk of een eventuele overwerktoeslag. Desgewenst kunnen ze ook in tijd worden gecompenseerd. De werknemer heeft, als er daadwerkelijk arbeid moet worden verricht, voor die uren recht op een toeslag van 25% over de uren dat er tijdens de dienst daadwerkelijk werkzaamheden zijn verricht. Als deze toeslag van toepassing is, kunnen deze uren worden geboekt met invoercode 01037 uren ORD tijdens bereikbaarheid (1e percentage). Als de werknemer 75% van een tijdsblok van 8 uur in een bereikbaarheids- of consignatiedienst heeft gewerkt, wordt deze dienst volledig aangemerkt als werktijd. Je ontvangt dan geen vaste vergoeding per uur, maar alle uren worden uitbetaald als ware het werktijd. Tot slot ontvangt de werknemer, mits dat van toepassing is, de bijbehorende onregelmatigheidstoeslag over de daadwerkelijk gewerkte uren van de dienst. Het percentage is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst is gedraaid. De ORT vergoeding kan worden geboekt met invoercodes 01031 t/m 1034 en 01081: Code Tijdstip Percentage 01031 Tussen 06.00 en 07.00 uur en tussen 20.00 en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag 22% 01032 Tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 12.00 en 22.00 uur op zaterdag 38% 01033 Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op maandag tot met vrijdag 44% 01034 Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op zaterdag 49% 01081 Tussen 00.00 uur en 24.00 uur op zon- en feestdagen en tussen 18.00 en 24.00 uur op 24 en 31 december 60% Slaap-of aanwezigheidsdiensten De uren waarvoor de werknemer daadwerkelijk werk heeft verricht tijdens een slaap-of aanwezigheidsdienst worden gecompenseerd als werktijd, rekening houdend met artikel 3.1 en 3.9 van CAO om te bepalen of er sprake is van meerwerk of overwerk. Desgewenst kunnen ze ook in tijd worden gecompenseerd.  Als de werknemer 75% van een tijdsblok van 8 uur in een slaap- of aanwezigheidsdienst heeft gewerkt, wordt deze dienst volledig aangemerkt als werktijd. Je ontvangt dan geen vaste vergoeding per uur, maar alle uren worden uitbetaald als ware het werktijd. Wat onregelmatigheidstoeslag betreft is hier de reguliere regeling van toepassing. Voor onregelmatigheidstoeslag gelden de percentages zoals beschreven in artikel 4.4. De ORT vergoeding kan worden geboekt met invoercodes 01031 t/m 1034 en 01081: Code Tijdstip Percentage 01031 Tussen 06.00 en 07.00 uur en tussen 20.00 en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag 22% 01032 Tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 12.00 en 22.00 uur op zaterdag 38% 01033 Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op maandag tot met vrijdag 44% 01034 Tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op zaterdag 49% 01081 Tussen 00.00 uur en 24.00 uur op zon- en feestdagen en tussen 18.00 en 24.00 uur op 24 en 31 december 60% 2023-01/73 WGA-Hiaatverzekering Met ingang van 2023 wordt de WGA-Hiaatverzekering bij Loyalis van kracht. Deze verzekering geldt voor alle werknemers die onder de CAO VVT vallen en pensioen opbouwen bij PFZW. We hebben deze verzekering ingericht op de regeling voor Premie diverse verzekeringen 14. De naamgeving van de regeling voor Premie diverse verzekeringen 14 hebben wij gewijzigd naar "Loyalis WGA-Hiaat". Indien je een andere naamgeving wenst, dan kun je deze wijzigen in Gemal Direct via Werkgevergegevens → Werkgever, extra → tekst bij regeling → volgnummer 55164. De premie wordt berekend over de ongemaximeerde pensioengrondslag voor PFZW, zonder aftrek van franchise. Dit gegeven wordt reeds gepresenteerd op uitvoercode 01639, ten behoeve van de premieberekening voor PFZW. Deze uitvoercode hebben we zonder verdere toevoegingen vastgelegd in grondslag 55164 (Premie diverse verzekeringen 14) met waarde 1 - tellen in de grondslag. Werkgevercode 05001 - Code soort grondslag VRZ regeling is niet ingericht - Dit betekent dat Gemal rekent met een periodegrondslag. Elke maand wordt de grondslag opnieuw vastgesteld, zonder maximering of VCR berekening. Werkgevercode 05008 - Code omrekening periodegrondslag is vastgelegd met waarde 4 - Niet naar rato berekenen. De grondslag wordt maandelijks vastgesteld op de waarde van uitvoercode 01639. In de berekening van die uitvoercode is het deeltijdpercentage, verlof of langdurige ziekte en in- of uitdienst gedurende de maand al verwerkt. In de berekening van de grondslag van de WGA Hiaatpremie is dus geen extra naar rato berekening meer nodig. Werkgevercodes 05018 Percentage inhouding en 05019 Percentage afdracht zijn vastgelegd met 0.394% Werkgevercode 05025 - Code beëindiging VRZ regeling is vastgelegd met waarde 14 - 2 jaar voor AOW leeftijd, peilen op de eerste dag van de maand. Dit betekent dat de premie-inhouding stopt in de maand volgend op de maand waarin de werknemer 2 jaar voor de AOW leeftijd zit. Wij hebben de naamgeving gewijzigd van enkele benodigde in- en uitvoercodes. Type code Nummer Omschrijving oud Omschrijving nieuw Invoercode 02180 Cd Pr VRZ 14 Cd pr WGA Hiaat Uitvoercode 01322 pr basis VRZ 14 Premie WGA Hiaat Uitvoercode 01625 afdgrsl basVRZ 14 Afdgrsl WGA Hiaat Uitvoercode 01630 afd.pr.basVRZ 14 Afd.pr. WGA Hiaat Werkgevercode 55164 Premie diverse verzekeringen 14 Loyalis WGA-Hiaat Indien een andere naamgeving je voorkeur heeft, dan kun je deze zelf wijzigen: De naamgeving van de grondslag wijzig je onder Werkgevergegevens → Werkgever, extra → Tekst bij regeling De naamgeving van in- en uitvoercodes wijzig je onder Werkgevergegevens → In- en uitvoercodes → Tekst bij in- / uitvoercode Aandachtspunten Er is géén automatische afdracht ingericht. Loyalis brengt op basis van de totale loonsom een premie in rekening en zal deze aan je factureren. Deze loonsom zal door Loyalis eenmaal worden opgevraagd bij aanvang van de verzekering en vervolgens na afloop van ieder jaar vóór 1 april. Op basis van die opgave wordt een premie herberekend. Loyalis heeft aangegeven dat als je in 2023 nog wijzigingen vastlegt over 2022, dat je deze wijzigingen kunt meenemen in de loonsom die je aan Loyalis verantwoordt. Je dient echter vóór 1 april 2023 de loonsom over 2022 aan te leveren. Als je na die tijd nog significante wijzigingen doorvoert over 2022, dan kun je contact opnemen met Loyalis om te bespreken of dit gevolgen heeft voor de premie over het oude jaar. Het speciaal hiervoor beschikbaar gestelde mailadres is vvt@montaepartners.nl Actie In 01-2023 activeer je bovendien de premie-inning voor de WGA-Hiaatverzekering bij Loyalis. Hiertoe leg je invoercode 02180 (HR Core rubriek P02180) vast bij alle werknemers, die in aanmerking komen voor deze verzekering. De regeling is van toepassing op alle werknemers die een arbeidscontract hebben en tevens pensioenpremie afdragen aan PFZW. In Gemal herken je deze werknemers aan het feit dat invoercode 02315 Code pensioenfonds is vastgelegd met waarde A - PFZW. Eventuele eigen comprimeertotalen, journaalposten en cumulaties dien je zelf aan te passen aan de nieuwe situatie. 2023-01/74 Premie derde WW jaar Loyalis 2 jaar voor AOW-leeftijd Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding Het bleek dat bij de inrichting van de premie voor het derde WW jaar Loyalis werkgevercode 05025 Code Beëindiging VRZ regeling is vastgelegd met waarde 15, terwijl dit waarde 14 had moeten zijn.  Deze fout heeft tot gevolg dat de premie-inning voor het derde WW jaar werd stopgezet bij werknemers in de maand dat ze 2 jaar voor het bereiken van hun AOW leeftijd zitten, terwijl de premie een maand na dat moment had moeten stoppen. Oplossing Wij hebben de inrichting aangepast met ingang van deze release. Actie De inrichting is niet aangepast met terugwerkende kracht over 2022, omdat dit tot zeer kleine vorderingen zal leiden, ook bij werknemers die uitdienst zijn. Als een werknemer in de periode 10-2022 t/m 12-2022 exact 2 jaar voor het bereiken van de AOW leeftijd zat, dan is bij deze werknemer één maand ten onrechte geen premie derde WW jaar ingehouden. Als je die premie alsnog wilt inhouden, dan kun je werkgevercode 05025 met terugwerkende kracht over 2022 alsnog zelf vastleggen met waarde 14 - 2 jaar voor bereiken AOW gerechtigde leeftijd, toetsen op 1e dag van de maand. 2023-01/75 Balansbudget In de CAO VVT staat het volgende: 6.4.1 BalansBudget sparen 1. Je kunt kiezen om een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden te sparen tot aan het fiscaal toegestane maximum van 100 x je arbeidsduur per week. 2. Je werkgever bepaalt in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging op grond van de CAO en het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, welke arbeidsvoorwaarden als spaarbron hiervoor in aanmerking komen. 3. Vanaf 1 januari 2023 moet je werkgever het mogelijk maken om (een deel van) je eindejaarsuitkering, vakantiegeld, bovenwettelijke vakantie-uren en een deel van je salaris aan te wenden voor sparen in het kader van het BalansBudget. 4. Uren die zijn ondergebracht in het BalansBudget kunnen niet verjaren. 5. Gedurende het dienstverband kan het opgebouwde saldo in het BalansBudget alleen in tijd worden opgenomen. 6. Het verlofspaarsaldo op het BalansBudget wordt geïndexeerd voor een periode van in ieder geval 5 jaar. Omdat er meerdere "bronnen" mogelijk zijn om voor het sparen van deze uren te gebruiken (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, etc) kan de functionaliteit van de bron-doel regeling niet worden gebruikt. Om deze regeling te verwerken is daarom de volgende instructie van toepassing: 1) Boek in het HR systeem de mutatie voor "verlof kopen" voor het aantal uren dat de werknemer wil sparen.  2) Boek in de verlofadministratie ditzelfde aantal uren op bij het balansbudget.  3) Stuur de mutatie van stap 1 naar Gemal 4) In Gemal zal de inhouding plaatsvinden op één van de uitvoercodes van "verlof (ver)kopen", die je in stap 1 hebt gekozen (bijvoorbeeld uitvoercode 01161).  Deze inhouding kan wegvallen tegen bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering, als deze in de betreffende maand wordt uitbetaald. Omdat het salaris ook één van de aan te wenden bronnen is, hoeft er niet noodzakelijk een bron te zijn die de inhouding (volledig) compenseert. Indien het geldbedrag voor de aankoop van uren hoger uitvalt dan de directe bron die de werknemer voor ogen heeft, dan wordt het restant verdisconteerd met het salaris. Let op! Dit betekent dat een werknemer die door de inhouding van stap 4 onder het minimumloon komt een aanvulling minimumloon (uitvoercode 01007) krijgt, waardoor er strikt genomen "gratis" verlof wordt gespaard. We kunnen de uitvoercodes voor aankoop verlof echter niet op A-niveau of C-niveau uit de grondslag minimumloon halen, omdat je als werkgever vrije keuze hebt welke van de 8 regelingen je wilt gebruiken. Het is daarom van belang dat je zelf goed oplet bij een mutatie omtrent het sparen van verlof, vanwege het balansbudget of het feit dat de werknemer hiermee niet onder het minimumloon komt.  2023-01/76 Tussentijdse wijzigingen CAO VVT  Op de website van Actiz is een overzicht gepubliceerd van kleine tussentijdse wijzigingen in de CAO VVT. Het overzicht van deze kleine wijzigingen kan je hier lezen: https://www.actiz.nl/tussentijdse-wijziging-van-de-CAO-vvt-2022-2023. In Gemal hebben wij geen aanpassingen gedaan naar aanleiding van deze kleine wijzigingen, omdat het hier tekstuele wijzigingen en verduidelijkingen betrof, die geen wijziging tot gevolg hadden voor de inrichting in Gemal. Wel willen we wijzen op het feit dat in artikel 4.3.1, omtrent de bereikbaarheids-en consignatiediensten, in lid 6 een percentage toeslag is opgenomen die eerst niet in de CAO stond. Deze toeslag kan worden verwerkt met invoercode 01037 uren ORD tijdens bereikbaarheid.  2023-01/77 Afbouwregeling ORT per 2023 In artikel 4.4 staat de afbouwregeling ORT beschreven die geldt per 1 januari 2023. Deze hebben we in Gemal ingericht op CAO-niveau op afbouwregeling 1 in Gemal. We hebben daarbij geen referteperiode ingericht om twee redenen: ten eerste kan er in Gemal geen referteperiode van 3 jaar worden ingericht. Realisatie van zo'n functionaliteit is op korte termijn ook geen optie. Ten tweede willen we de vrijheid bieden, om het bedrag waarover de afbouwregeling moet worden toegepast, zelf op te geven en niet middels een grondslag te laten lopen.  Actie Om de regeling te activeren dien je bij de betreffende werknemer invoercode 01700 op te geven met waarde 1. Daarnaast moet bij de betreffende werknemer het bedrag opgegeven worden, waarover de afbouw moet worden berekend. Let op! Hier dient het volledige bedrag (100%) te worden vastgelegd, waarover vervolgens de afbouw wordt berekend. Als je de regeling bij een werknemer activeert zal de regeling per direct het eerste afbouwpercentage van 75% toepassen en na een jaar automatisch het volgende percentage van 50%.  2023-01/78 Reiskosten per 1 januari  In het document "salarisinformatie CAO VVT", die wij van de werkgeversvereniging hebben ontvangen en ook naar werkgevers is verstuurd, staan wijzigingen omtrent reiskosten beschreven. Allereerst is de vergoeding per kilometer, in Gemal ingericht op werkgevercode 26002, verhoogd. Deze wijziging hebben wij per 1 januari doorgevoerd.  Daarnaast is de vergoeding per kilometer voor reizen tussen cliënten/locaties én de vergoeding voor dienstreizen verhoogd. Beide vergoedingen zijn niet op C(ao)-niveau in Gemal ingericht. Wij verwachten dat je hier een eigen werkwijze voor hebt die wij niet in de weg willen zitten. Uiteraard dien je de verhoging in de vergoeding per kilometer wel door te voeren.  Tot slot is er een bedrag per dag beschreven voor het reizen met de scooter of elektrische fiets. Deze bedragen kunnen worden ingericht met de "bedrag per eenheid" functionaliteit in Gemal, die in deze release notes onder het kopje "gewijzigd en verbeterd" wordt beschreven.  Actie Vergoeding per kilometer voor reizen tussen cliënten/locaties én de vergoeding voor dienstreizen verhogen op W-niveau Vergoedingen per dag voor het reizen met de scooter of elektrische fiets inrichten als "bedrag per eenheid" op een netto diversen.  2023-01/79 Bruto werkgeversbijdrage IZZ CZ Voor de IZZ zorgverzekering van CZ hebben wij, op basis van het document "salarisinformatie 2023", die wij hebben ontvangen van de werkgeversvereniging de werkgeversbijdrage aangepast.  Deze is bijgewerkt op C(ao)-niveau op werkgevercode 07297. Actie Je hoeft niets te doen. Voor de werkgeversbijdrage voor de IZZ zorgverzekering bij CZ zal in de januari-verwerking het nieuwe bedrag worden gehanteerd. 2023-01/80 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. CAO Waterbedrijven 2023-01/81 Nieuwe CAO 2023 Onlangs is een nieuwe CAO Waterbedrijven afgesproken met een looptijd van 01-01-2023 t/m 31-12-2023. Deze  heeft onder andere betrekking op de volgende onderdelen: Salarisverhoging Met ingang van 1 januari 2023 geldt een salariswijziging, die helaas deels handmatig is, namelijk via een nominale verhoging: de salarisbedragen [1] van de medewerkers van schalen 2 t/m 8 (in Gemal schalen 02-B t/m 08-H) moeten verhoogd worden met nominaal €176,00 op fulltime basis.  Voor medewerkers in schalen 9 t/m 13 geldt: schaal  bruto per maand (voltijds dienstverband) Salarisschaal 9 (09-I) € 195,- Salarisschaal 10 (10-J) € 219,-. Salarisschaal 11 (11-K) € 248,- Salarisschaal 12 (12-L) € 281,- Salarisschaal 13 (13-M) € 334,- Voor schalen 14 en hoger (die niet als schaalbedrag zijn opgenomen) geldt dat ze een nominale bruto loonsverhoging van 4,75% van het voor hen geldende bruto salaris moeten krijgen. NB - Een eventuele individuele verhoging van het salaris, naar aanleiding van de beoordeling van het functioneren van de medewerker, vindt plaats voorafgaand aan de salarisverhogingen van januari 2023.   Voorbeeld schaal 0008 per 31-12-2022 met max oud = €3700,00 Voorbeeld schaal 0008 per 01-01-2023 met max nieuw = €3876,00      1 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt: 100% * €3700,00 = €3700,00 De fulltime medewerker op het max van zijn schaal krijgt 100% * €3876,00 = €38760,00.  Dit is een verhoging van: (€3700,00 + €176,00) = €3876,00 => geen actie nodig 2 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% krijgt: 80% * €3700,00 = €2960,00. De fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% zou nu moeten krijgen: (80% * €38760,00) + (100% * €176,00) = €3276,80  => De procentuele inschaling van deze medewerker moet je nu dus aanpassen naar:  €3276,80  / €3876,00 = 84,5407% 3 Stel de medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% heeft een deeltijdpercentage van 60%, dan krijgt hij: (80% * €3700,00) * 60% = €1776,00. De medewerker met 60% deeltijdpercentage en RSP 80% zou nu moeten krijgen:  ((80% * €3876,00) * 60%) + (60% * €176,00) = €1966,08  => Zijn RSP moet je dus aanpassen naar: €1966,08 / (€3876,00 * 60%) = 84,5407% Bedragen inpassingstabel Maak je gebruik van de bedragen in de inpassingstabel, dan is het volgende van belang: Tot nu toe heeft de werkgeversvereniging, naast de salaristabel met minimum- en maximumbedragen, ook steeds inpasnummers met bedragen vanuit een garantieverleden gepubliceerd (inpasnummers 9001 t/m 9104). Bij deze salariswijziging is echter zowel sprake van een procentuele als een nominale verhoging, met daarbij verschillende bedragen voor de schalen. Dit keer zijn daarom alleen de bedragen tot en met inpasnummer 9067 gepubliceerd en in Gemal aangepast. Vooralsnog hebben we de overige bedragen van deze inpassingstabel ongewijzigd gelaten, in afwachting van toekomstige ontwikkeling van deze inpassingstabel. Bij wijze van alternatief voor de inpassingstabel, kun je er voor kiezen om zelf bij de betreffende medewerker een bedrag garantietoelage vast te leggen. (De bedragen van de ‘reguliere’ salaristabel zijn uiteraard wel aangepast voor 2023.) CAO minimumloon per uur Per 01-01-2023 krijgen de medewerkers het minimale uurloon van € 14,00 bruto. We leggen het CAO minimumloon vast in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon, bij CAO minimumloon. Wanneer de salarisbepaling op basis van procentuele inschaling lager uitkomt dan het CAO minimumloon, dan zal automatische aanvulling plaatsvinden via uitvoercode 01007 Aanvulling (CAO) minimumloon. Op grond van staand beleid dient dit minimumuurloon ook toegepast te worden voor uitzendkrachten. Voor wat betreft de vaststelling van het CAO minimumloon per maand geldt het volgende: Er wordt uitgegaan van een 38-urige werkweek. Medewerkers ontvangen via het flexibele arbeidsvoorwaardenbudget FAB een toeslag op het salaris van 6,62%, ter compensatie van de twee extra uren per week om te komen tot een 40-urige werkweek. De berekeningswijze voor het CAO minimumloon per maand per 01-01-2023 wordt dan: (((52 * 40) - 104) / 12) * 14 = € 2.305,00. Participatiebanen In het kader van de Participatiewet is voor de CAO Waterbedrijven een loonschaal garantiebaan opgenomen. Voor Gemal is dit schaal PART [1]. De betreffende bedragen hebben wij gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van het wettelijk minimumloon.  NB - Deze medewerkers vallen hiermee niet onder het CAO minimumloon. Je moet deze aanvulling daarom blokkeren door invoercode 02940 met waarde 1 = CAO minimumloon per uur niet toepassen vast te leggen. Bijdrage levensloop in FAB Werkgevers in de sector geven vaak op verschillende manieren invulling aan het Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget (FAB). Hierdoor stemmen de bedrijfsspecifieke keuzes die zij maken niet altijd overeen met de inrichting, zoals wij die in Gemal Direct zouden doen. Daarom hebben wij voor de FAB-regeling geen CAO-specifieke inrichting vastgelegd, maar heb je waarschijnlijk in Gemal Direct Inrichting zelf de aansturing op werkgeverniveau reeds vastgelegd. Zie ook de handreiking die we destijds gegeven hebben (Handleiding Gemal, onderdeel CAO-inrichting > CAO Waterbedrijven bij 7.2). Het niet-pensioengevend budget kon destijds gevuld worden met diverse componenten, al naar gelang de categorie medewerkers die daar recht op hadden. Dit budget werd onder andere gevuld met de component levensloopbijdrage voor 1,5% over de grondslag. Door de beëindiging van de levensloopregeling, wordt de levensloopbijdrage per 2023-01 vervangen door een “Duurzame inzetbaarheidstoeslag” van 1,5% van het maandinkomen. Ook deze is niet-pensioengevend. Per saldo zal deze aanpassing dus voor de medewerker nauwelijks gevolgen hebben. Werkgeversbijdrage zorgverzekering De werknemer die kiest voor een aanvullend ziektekostenpakket binnen de collectieve ziektekostenverzekering, ontvangt een bruto vergoeding per jaar in maandelijkse termijnen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van zijn inschaling, boven of onder het maximum van schaal 6. We hebben hier nooit een specifieke CAO-invulling voor aangestuurd, maar we willen je in ieder geval attenderen op de gewijzigde bedragen voor 2023. Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce, bij Zenden en Ontvangen. Medewerkers die verloond worden via de Participatieschaal (in Gemal schaal PART) moet je blokkeren voor het CAO minimumloon. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 22 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). CAO Waterbedrijven 2023-01/82 Eenmalige uitkering december [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   In het onderhandelaarsakkoord CAO Waterbedrijven voor 2023 dat recent definitief is geworden, is ook sprake van een eenmalige uitkering. We komen in een volgende release notes van Gemal nog terug op de wijzigingen voor 2023. Voor wat betreft de uitkering had het de voorkeur dat deze nog in december 2022 tot uitbetaling komt. We gaan deze uitkering niet in de programmatuur nog opnemen voor december maar in overleg met enkele werkgevers komen we tot een handreiking voor de uitkering. Er zijn grofweg twee manieren om de uitkering te laten uitbetalen:  Of je richt in Gemal Direct Inrichting (GDI) een eenmalige uitkering in, Of je levert zelf de gewenste mutaties aan. Inrichting in GDI Je kunt de uitkering bijvoorbeeld als volgt inrichten bij GDI > Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > 03 Eindejaarsuitkering 3: werkgevercode EJU-3 betekenis waarde 25401 methode berekenen 2 = peildatum 25406 code categorie soortloner 1 = geen werknemer uitgesloten 25407 code categorie schalen 8 - geen werknemer uitgesloten 25413 periode uitbetaling 12 25414 peildatum in-dienst vanaf 1201 25415 peildatum in-dienst t/m 1201 25419 vast fulltime bedrag 1 1000,00 25421 code factor diensttijd 6 = deel vd maand is hele maand 25422 factor deeltijd 4 = geen omrekening deelbetrekking 25423 referteperiode 1212 25424 verschoven referteperiode 3 = geen verschoven referteperiode 25430 methode opslag uitkering 3 = Geen berekening   De uitkering van € 1000,00 wordt dan uitbetaald in december met uitvoercode 01099 met als standaard tekst “Eenm.uitkering”. De uitkering is niet naar rato van deeltijdfactor en wordt uitbetaald wanneer de medewerker op 1 december 2022 in dienst was. De uitkering is pensioengevend inkomen, je kunt zien dat uitvoercode 01099 is opgenomen in de grondslag ABP (werkgevercode 55056) voor de meetelling volgend jaar in het jaarinkomen ABP. Blokkeer voor degenen die de uitkering niet moeten krijgen de eenmalige uitkering met invoercode 01099 met waarde 0,01 variabel in periode 2022-12. Ter controle kun je in GDI een proefproductie voor je instelling afroepen om te kijken of de resultaten naar wens zijn. Omdat de uitkering vrij algemeen is gedefinieerd, is het aan te raden om goed te beoordelen of er situaties zijn waarbij een medewerker volgens jou mogelijk juist wel of juist niet in aanmerking moet komen voor de uitkering.  Zelf mutaties aanleveren Je kunt er voor kiezen om de uitkering niet in te richten in GDI bij een (eindejaars)uitkeringsregeling maar om zelf mutaties vast te leggen. Denk hierbij dan aan het volgende. Je kunt dan het uitkeringsbedrag vastleggen voor de betreffende medewerkers en je leest ze via kolommutaties HR Core Beaufort in met een bruto invoercode. Je kunt hiervoor gebruik maken van invoer-/uitvoercode 01099. Gebruik je een andere code, denk er dan aan dat je eventueel: - de tekst van de code aanpast, - de uitvoercode in GDI vastlegt in de grondslag ABP (werkgevercode 55056), - denk aan het eventueel opnemen van je uitvoercode in je journaalposten, eigen cumulaties, etc. CAO Waterschappen  2023-01/83 Eenmalige uitkering december 2022 [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Update 6/12/22 - In vervolg op het eerder in de Community geplaatste bericht Voor de eenmalige uitkering gaan we van 5 op 6 december via een tussentijdse programma-aanpassing de volgende specificaties in Gemal Direct Inrichting (GDI) aanbrengen: We hebben de uitkering ingericht via GDI > Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > 02 Eenm. uitkering dec. De uitkering van € 1000,00 wordt uitbetaald in december met uitvoercode 01004 met als standaard tekst “Eenm.uitkering”. De uitkering is niet naar rato van deeltijdfactor en wordt uitbetaald wanneer de medewerker op 1 november 2022 indienst was. De uitkering is pensioengevend inkomen dus we hebben uitvoercode 01004 opgenomen in de grondslag ABP (werkgevercode 55056) voor de meetelling volgend jaar in het jaarinkomen ABP. De uitkering is niet te beschouwen als een arbeidsvoorwaardenbedrag in de zin van afzonderlijke verantwoording in de Loonaangifte. Omdat de uitkering vrij algemeen is gedefinieerd, is het aan te raden om goed te beoordelen of er situaties zijn waarbij een medewerker volgens jou mogelijk juist wel of juist niet in aanmerking moet komen voor de uitkering. Zie ook de publicatie(s) hierover verschenen door de VWVW. Actie Blokkeer voor degenen die de uitkering niet moeten krijgen de eenmalige uitkering met invoercode 01004 met waarde 0,01 variabel met terugwerkende kracht in de periode van vaststelling: 2022-11. Leg voor degene die de uitkering wel moet krijgen maar het volgens de inrichting niet krijgt, de eenmalige uitkering met invoercode 01004 vast met de gewenste waarde variabel in periode van uitbetaling: 2022-12. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01004 in je journaalposten, eigen cumulaties, etc. Herrekenen Omdat er gepeild moet worden op de datum in dienst 1 november, moet er een herrekening plaatsvinden. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-20 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 28/11/22 Vooruitlopend op een akkoord voor de nieuwe CAO Waterschappen hebben de werkgevers besloten tot een eenmalige uitkering. Hierbij wordt een raadpleging achterban door de vakbonden niet afgewacht maar vindt de uitkering nog plaats bij de salarisbetaling van december 2022. Dit betreft een eenmalige uitkering van € 1000,00 (ongeacht omvang van dienstverband) voor de medewerker in dienst per 01-11-2022. We zullen daarom voor de CAO Waterschappen (code CAO werkgevercode 03002 of invoercode 02317 = 29) uiterlijk 6 december alsnog een tussentijdse programma-aanpassing doen om ervoor te zorgen dat deze eenmalige uitkering meegaat in de decemberproductie. We houden je op de hoogte over verdere ontwikkelingen. 2023-01/84 Nieuwe CAO 2023 Onlangs is een nieuwe CAO Waterschappen afgesproken met een looptijd van 01-01-2023 t/m 31-12-2023. Deze  heeft onder andere betrekking op de volgende onderdelen: Salarisverhoging Met ingang van 1 januari 2023 geldt een salariswijziging die helaas deels handmatig is, namelijk een combinatie van nominale en procentuele verhoging: de salarisbedragen van de medewerkers moeten verhoogd worden met nominaal €125,00 op fulltime basis en vervolgens nog eens met 2,5%.  We passen in Gemal de betreffende maximum schaalbedragen aan per 2023-01 maar daarnaast geldt dat je zelf bij medewerkers die niet op 100% inschaling zitten, het percentage inschaling (RSP) moet aanpassen. NB - Een eventuele verhoging van het salaris naar aanleiding van de beoordeling van het functioneren van de medewerker, vindt plaats voorafgaand aan de salarisverhogingen van januari 2023.     Voorbeeld schaal 0007 per 31-12-2022 met max oud = €3336,00 Voorbeeld schaal 0007 per 01-01-2023 met max nieuw = €3548,00      1 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt: 100% * €3336,00 = €3336,00 De fulltime medewerker op het max van zijn schaal krijgt 100% * €3548,00 = €3548,00.  Dit is een verhoging van: (€3336,00 + €125,00) * 102,5% = 3547,53 = afgerond €3548,00 => geen actie nodig 2 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% krijgt: 80% * €3336,00 = €2668,80. De fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% zou nu moeten krijgen: (80% * €3336,00) + (100% * €125,00) = €2793,80  €2793,80 * 102,5% = €2863,65 => De procentuele inschaling van deze medewerker moet je nu dus aanpassen naar:  €2863,65 / €3548,00 = 80,7116% 3 Stel de medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% heeft een deeltijdpercentage van 60%, dan krijgt hij: (80% * €3336,00) * 60% = €1601,28. De medewerker met 60% deeltijdpercentage en RSP 80% zou nu moeten krijgen:  ((80% * €3336,00) * 60%) + (60% * €125,00) = €1676,28  €1676,28 * 102,5% = €1718,19 => Zijn RSP moet je dus aanpassen naar: €1718,19 / (€3548,00 * 60%) = 80,7116%   Je kunt bijvoorbeeld uit HR Core (Beaufort) een aantal werknemer gegevens halen via Impromptu - en nadat je de gegevens verder hebt verwerkt in een spreadsheetprogramma om te komen tot de juiste inschalingsfactor - lees je de gegevens voor HR Core (Beaufort) weer in via kolommutaties of als DPIA100-bestand. Tijdens de aanlevering aan Gemal vindt dan weer aanlevering als procentuele inschaling via invoercode 02513 plaats. CAO minimumloon per uur Per 01-01-2023 worden de salaristabellen zo aangepast dat het minimale uurloon € 14,-. bruto bedraagt. We leggen het CAO minimumloon vast in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon bij CAO minimumloon per maand (werkgevercode 03462). Wanneer de salarisbepaling op basis van procentuele inschaling lager uitkomt dan het CAO minimumloon, dan zal automatische aanvulling plaatsvinden via uitvoercode 01007 Aanvulling (CAO) minimumloon. Ook medewerkers die verloond worden via schaal 0 (in Gemal schaal 000A) ontvangen de aanvulling.  NB - Het max van schaal 0 wordt in vervolg afgerond gepubliceerd. Doorbetaling ouderschapsverlof In de CAO was al afgesproken dat de werkgever bij aanvullend geboorteverlof een aanvulling op de uitkering betaalt tot 100% van het salaris, toelagen en IKB. In de nu afgesproken CAO is opgenomen dat er met ingang van 2023 ook bij wettelijk betaald ouderschapsverlof gedurende maximaal 9 weken een dergelijke doorbetaling moet plaatsvinden. Om invulling te geven aan doorbetaling tot 100% naast de UWV-uitkering, kun je gebruik maken van de Verlofregeling-05 Betaald Ouderschapsverlof: Wij leggen hier met ingang van 2023-01 voor de CAO Waterschappen bij Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023) de waarde 2 vast = aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting. In de grondslag voor verlofregeling -05 (GDI > Werkgevergegevens > Verlof-/generatieregelingen > Grondslag v-/g-regelingen) zijn op Algemeen niveau al diverse uitvoercodes vastgelegd waarover de korting en de aanvulling wordt berekend. Daaraan zijn op CAO-niveau nu toegevoegd recht IKB-1 en IKB-2 (uitvoercodes 01903, 01904) Controleer de samenstelling van deze grondslag en pas deze zo nodig aan voor de uitvoercodes van toelagen die je gebruikt. Bij Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13024) is het percentage 100% al door ons vastgelegd. Je legt zelf bij de medewerker het aantal verlofuren vast (bijvoorbeeld vast met invoercode 03215 het aantal uren per maand). Reiskosten woon- werkverkeer De onbelaste reiskostenvergoeding zal per 01-01-2023 worden verhoogd tot € 0,21 netto per kilometer. We hebben dit voor de CAO Waterschappen aangepast, zie GDI > Werkgevergegevens > Reiskosten/auto > Algemeen, bij Bedrag reiskosten per Eenheid-1. Vergoeding zakelijke kilometers Per 01-01-2023 zal de vergoeding voor zakelijke kilometers worden verhoogd naar € 0,37 per kilometer. Hiervan zal € 0,21 netto en € 0,16 bruto worden uitbetaald. We hebben hiervoor geen specifieke CAO-inrichting in GDI. Thuiswerkvergoeding De thuiswerkvergoeding CAO Waterschappen blijft per 2023 ongewijzigd € 3,00 netto per dag. De wettelijke gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per 2023 verhoogd naar € 2,15 (was in 2022: € 2,00). We hebben je eerder geïnformeerd hoe je hier invulling aan kunt geven via bijvoorbeeld Self Service-formulieren. Je kunt er straks ook voor kiezen om dit via Youforce-APP te doen. In een nieuwe versie van de Youforce-APP (verwachte oplevering januari 2022, let op berichtgeving op de Community hierover), zal het mogelijk worden dat een declaratie van de medewerker van thuiswerkvergoeding vanuit de App, resulteert in aanlevering van twee invoercodes in GDI / Gemal. Dus wanneer er sprake is van een CAO-thuiswerkvergoeding van € 3,00 netto per dag en een wettelijke gerichte vrijstelling onbelaste thuiswerkvergoeding van  € 2,15, kun je de APP zo inrichten dat aan Gemal een netto-invoercode met € 2,15 en een netto-bruto invoercode van € 0,85 wordt aangeleverd. Actie Leg de aangepaste procentuele inschalingen vast. Pas eventueel je werkwijze / formulieren reiskostenvergoeding aan. Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Release notes Gemal 2020-11/29 CAO-akkoord Thuiswerken 2023-01/85 Indexatie vergoedingen/toelagen politieke ambtsdragers Bij wijze van herinnering: Zoals aangegeven in de circulaire [1] geldt een indexering van diverse bedragen voor commissaris van de Koning, gedeputeerden en raadsleden per 2023-01. Deze bedragen [2] worden niet automatisch in Gemal onderhouden, je moet zelf de aanpassingen doorvoeren.  Bijvoorbeeld voor: • ambtstoelage commissaris van de Koning. • ambtstoelage (waarnemend) gedeputeerde. • vergoeding en onkostenvergoeding statenleden. • tegemoetkoming zkv statenleden. etc. Meer informatie [1] Circulaire BZK kenmerk 2022-0000682986. [2] Zie Staatscourant dd 15 december 2022 nr 33517. CAO Ziekenhuizen 2023-01/86 Salaristabellen Per 1 januari zijn de bedragen voor BVP'ers bijgewerkt. Dit betreft inpasnummers 9416 t/m 9421. De bedragen voor leerlingen (inpasnummers 9541 t/m 9554) en het bedrag aan stagevergoeding (inpasnummer 9402) zijn nog niet bekend gemaakt en daarom nog niet bijgewerkt.  Actie Vanaf 3 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1] Code salarisregeling = 35 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). 2023-01/87 Aanlevering loonkostengegevens Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG. Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt naar waarde 0 (dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling). In de Gemal Handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem. Let op: In het geval van de CAO ziekenhuizen is het zo dat er aan de organisatie die de informatie voor deze CAO verwerkt, dat is Dutch Hospital Data, ook moet worden aangegeven dat je wilt meedoen met de gegevensuitwisseling. Wij gaan er echter vanuit dat, als je de machtiging in Gemal hebt afgegeven door werkgevercode 10106 op waarde 0 hebt gezet, dat je dan ook akkoord bent met het delen van de gegevens met Dutch Hospital Data.  CAO Zorgverzekeraars 2023-01/88 Definitief akkoord CAO [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Update 28-11-2022 Zoals eerder aangegeven, is de nieuwe salaristabel beschikbaar met de release van december. Met ingang van 29 november kun je de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregeling 18) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen (of de File API). Daarnaast hebben we ook de eenmalige uitkering en de inrichting omtrent het betaald ouderschapsverlof ingericht voor de release van december. Hieronder worden deze nog even apart toegelicht.  Eenmalige uitkering Conform het akkoord van de CAO zorgverzekeraars is er een eenmalige uitkering ingericht op eindejaarsuitkering 3.  Voor deze uitkering hebben we stagiaires en wachtgelders uitgesloten. Daarnaast hebben we ook uurloners uitgesloten, omdat er op dit moment geen uurloners worden verloond in Gemal die de CAO zorgverzekeraars volgen. Mocht je nog een uurloner opvoeren die recht heeft op de uitkering, dan dien je zelf het bedrag aan eenmalige uitkering op te geven met invoercode 01099. Omdat het recht in oktober ontstaat (de werknemer moet op 1 oktober in dienst zijn om recht te hebben op de uitkering), moet er herrekend worden. Zie hieronder hoe je dat doet.  Daarnaast is het bedrag van de uitkering afhankelijk van het deeltijdpercentage op 1 oktober. Eventueel verlof of eventuele extra uren worden daarbij buiten beschouwing gelaten. De uitkering is, op persoonsniveau, gemaximeerd op €1000,- conform het akkoord. Werknemers die na 1 oktober uit dienst zijn gegaan hebben vanwege de peildatum van 1 oktober ook recht op de uitkering. Er kunnen daardoor nabetalingen ontstaan.  Om de uitkering juist tot uitbetaling te laten komen, dien je onderstaande acties uit te voeren:   Acties Je dient te herrekenen om de uitkering tot uitbetaling te laten komen. Het is het beste om dat vanaf periode 1 te doen door werkgevercode 99221 op te geven met waarde 01.  Als je een werknemer wilt uitsluiten van deze herrekening, dien je invoercode 02475 variabel op te geven met waarde 99, met terugwerkende kracht in periode 10. Let op: dit zal ertoe leiden dat bij het betreffende dienstverband geen enkele herrekening wordt uitgevoerd in de decemberproductie. Ook andere automatische herrekeningen worden niet uitgevoerd. Als de werknemer op een later moment alsnog wordt herrekend (bijvoorbeeld in een (aanvullende) correctieproductie) dan zullen alle wijzigingen van release december alsnog worden doorgevoerd. Als je een werknemer wilt uitsluiten van de uitkering, kan dit door met invoercode 01099 0,01ct op te geven, met terugwerkende kracht in periode 10. Dit kan stam of variabel.  Als je zelf een bedrag wilt opgeven, kan dit door het bedrag variabel op te geven met invoercode 01099. Dit bedrag overschrijft het bedrag dat Gemal zou hebben berekend.  Betaald ouderschapsverlof In het akkoord omtrent de nieuwe CAO staat ook een bepaling omtrent betaald ouderschapsverlof. Er is bepaald dat er tot 70% van het salaris wordt aangevuld in het geval van betaald ouderschapsverlof, in plaats van 70% van het maximum dagloon zoals het UWV dat hanteert.  Wij hebben dit op C(ao)-niveau in Gemal ingericht bij verlofregeling 5 door werkgevercode 13023 en 13024 in te richten, zodat er minimaal 70% van het salaris wordt doorbetaald.  Voorbeeld: Uitvoercode 01302 betaald ouderschapsverlof = -1000,- Uitvoercode 00672 BOSV uitkering = 600,- Uitvoercode 00639 BOSV doorbetaling = (1000 x 70%) - 600 = 100,- Als de BOSV uitkering meer dan 70% van het bedrag op uitvoercode 01302 bedraagt, zal uitvoercode 00639 BOSV doorbetaling niet negatief worden. De werknemer heeft immers recht op het bedrag aan uitkering dat door het UWV wordt betaald. Bericht 18-11-2022 De CAO zorgverzekeraars heeft recent een definitief akkoord gesloten over een nieuwe CAO.  In dit akkoord zijn verschillende dingen overeengekomen: Salarisverhoging per 1-10-2022 Salarisverhoging per 1-10-2023 Eenmalige uitkering in november 2022 Bepaling van percentage doorbetaling tijdens betaald ouderschapsverlof In de release van 2022-12 zal de salaristabel die geldt per 1-10-2022 aangepast zijn. Echter is het niet meer mogelijk om de eenmalige uitkering voor de salarisrun van november in te regelen omdat het overgrote deel van jullie de salarisrun van november al zal hebben gedraaid en nog niet alle parameters duidelijk zijn. Wij streven ernaar om de eenmalige uitkering zo spoedig mogelijk in te richten. Het is nog niet duidelijk of dit in de eerstvolgende release of een tussentijdse release zal zijn, maar wij zullen er alles aan doen om deze te leveren voordat je productie 2022-12 draait.  Naast de salaristabel en eenmalige uitkering zullen wij ook verlofregeling 5 (betaald ouderschapsverlof) bijwerken met de juiste inrichting. Dit zal gebeuren in de release van 2022-12. 2023-01/89 Pensioenfonds SBZ  Helaas zijn de parameters van het pensioenfonds SBZ voor 2023 nog niet beschikbaar. Wij hebben daarom de parameters in Gemal bij VRZ-regeling 1 nog niet bij kunnen werken.  Zodra de parameters beschikbaar zijn, zullen wij deze verwerken en hierover berichten in de eerstvolgende release notes.  Pensioenfonds ABP 2023-01/90 ABP percentages 2023 in Gemal opgenomen [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Zoals eerder aangegeven in onze releasenotes, hebben we diverse gegevens die betrekking hebben op de verwerking voor 2023 al in productie genomen. Dit doen we voor werkgevers die in december al hun januari productie uitvoeren en voor proefproducties over 2023. Ook is nu per 6 december de premiestelling voor pensioenfonds ABP 2023 hierbij opgenomen, dus de nieuwe franchises, werkgever- / werknemer-premieverdeling OPNP en de premie AAOP. 2023-01/91 Wijzigingen per 2023 voor APG en ABP Met ingang van 2023 gelden de volgende wijzigingen voor pensioenfonds ABP en/of de gegevenslevering via APG. Aanpassing premiepercentages Voor ABP zijn de premiegegevens als volgt gewijzigd: APB 2022 2023 werkgeverdeel OPNP 17,97% 19,53% werknemerdeel OPNP 7,93% 8,37% werkgeverdeel IVP 3,0% 0,0% werknemerdeel IVP 0,0% 0,0% franchise € 14.850,00 € 16.350,00 aftoppingsgrens € 114.866,00 € 128.810,00 Vervallen premie IVP (VPL) Tot aan 2016 was sprake van een overgangspremie VPL (voortkomend uit de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT-Prepensioen en introductie Levensloopregeling) ter financiering van oude vervroegde uittredingsrechten zoals FPU en voorwaardelijk pensioen. De VPL werd vervolgens vervangen door een premie die alleen nog diende voor financiering voorwaardelijk pensioen onder de benaming: premie Inkoop Voorwaardelijk Pensioen, IVP. De laatste jaren was dit alleen nog een werkgeversafdracht zonder premieverhaal bij de werknemer. Met ingang van 2023 is de VPL beëindigd.  Dit wil zeggen dat er in onze gegevensleveringen aan ABP voor 2023 geen VPL meer mag voorkomen. In de leveringen die nog betrekking hebben op 2022 mag nog wel sprake zijn van VPL (bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging over het jaar heen). We hebben de programmatuur en Gemal Direct Inrichting hierop aangepast. Daadwerkelijk verwijderen van de VPL-gegevens zal op een later tijdstip plaatsvinden. Afdracht IVP (VPL) In het automatische afdrachtensysteem voor de premies ABP waren al geen afzonderlijke afdrachten per premie meer opgenomen maar is er één afdracht voor de ABP-premies met betrekking tot dit jaar (volgnummer 02), en één afdracht voor de premies met betrekking tot vorig jaar (volgnummer 29). We zullen uit de afdracht dit jaar de uitvoercode 01501 (afdracht IVP) verwijderen en volgend jaar 01940 (afdracht VPL vorig jaar). Politiek verlof en VPL In een situatie van politiek verlof worden alle (bruto)posten tegen geboekt omdat de medewerker een politieke functie elders heeft. Er kan dan voor gekozen worden om de premies ABP IP en IVP (VPL) die wel door blijven lopen, niet te verhalen op de betrokkene door vast te leggen: code verlofregeling ABP, invoercode 02839: 1 = inhouding premie IP en IVP vindt niet plaats; 2 = inhouding premie IP en IVP worden normaal berekend. Door het vervallen van de VPL passen we de waarde / tekst / betekenis van deze code aan naar 1 = inhouding premie IP vindt niet plaats; 2 = inhouding premie IP wordt normaal berekend. Reden einde IKV Sinds 2021 wenst APG dat het gegeven ‘Reden einde inkomstenverhouding’ wordt aangeleverd conform de LoonAangifte (waar datzelfde gegeven overigens “Reden einde arbeidsverhouding’ heet). Ook voor 2023 zijn er op dat gebied enkele wijzigingen; zoals enkele nieuwe codes specifiek voor beëindiging bij publiekrechtelijke aanstellingen, naamgeving etc. Zie het betreffende onderwerp "Reden einde bij fictieve dienstbetrekkingen en publiekrechtelijke aanstellingen" in deze release notes. Aanleveren BSN met tijdelijke acceptatie “nul”-waarde De Pensioenwet maakt geen onderscheid tussen werknemers met of zonder BSN. Daarmee heeft iedere werknemer, die deelnemer is op grond van het pensioenreglement en verplichtstelling, recht op (tijdsevenredige) pensioenopbouw. Voor de pensioenuitvoering is het BSN echter een zeer belangrijk persoonsgegeven en is tevens een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de pensioenfondsen ten aanzien van de bij de pensioenfondsen aangesloten werkgevers en deelnemers. Huidige werkwijze In de huidige situatie is het tijdelijk toegestaan BSN “nul” aan te leveren. Deze zou op een later moment alsnog aangeleverd moeten worden. De standaard termijn is gesteld op 3 maanden, echter door omstandigheden is deze verruimd. Voor het aanvragen van een BSN moet een burger fysiek verschijnen bij een gemeenteloket, bij de Corona-pandemie is dat vaak niet mogelijk geweest. Hoe dan ook, gebleken is dat het alsnog aanleveren van een correct BSN niet altijd lukt en op langere termijn ook niet mogelijk blijkt te zijn. Aangepaste werkwijze vanaf 1-1-2023 BSN nul blijft geaccepteerd met een verwerkbaar signaal, pensioenrechten worden niet geregistreerd in de pensioenadministratie. Het signaal moet wel hersteld zijn binnen het kalenderjaar, met eventueel een maximale uitloop van 3 maanden na afloop van het kalenderjaar. Na herstel met een correct BSN worden alle rechten, ook uit voorliggende jaren, geregistreerd in de pensioenadministratie. Als het BSN achterwege blijft volgt restitutie, immers premies zijn onterecht betaald, er volgt geen registratie in de pensioenadministratie. Werkwijze Wet betaald ouderschapsverlof Met ingang van 2 augustus 2022 geldt de aangepaste wetgeving met betrekking tot wettelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Vanuit pensioenoptiek is dit geen betaald verlof, maar gewoon onbetaald verlof. De uitkering van UWV is namelijk geen loon. Het productloon is overeenkomstig het onbetaald verlof (dus ongewijzigd ten opzichte van voorgaand loon). Er is dus geen sprake van een verlaagd loon als gevolg van de UWV-uitkering. In feite is de afhandeling vergelijkbaar met de WIEG (extra geboorteverlof): De gegevensaanlevering wordt behandeld conform onbetaald verlof, dat geldt voor alle fondsen. De uitkering van UWV is namelijk geen loon. Het productloon is overeenkomstig het onbetaald verlof (dus ongewijzigd ten opzichte van voorgaand loon). Dus niet een verlaagd loon als gevolg van de UWV-uitkering. De pensioenopbouw en de afdracht loopt ongewijzigd door tegen ongewijzigde uren / deeltijdfactor en ongewijzigd productloon. Voor de te verantwoorden verbijzondering van de inkomstenverhouding (in Gemal eventueel handmatig vast te leggen met invoercode 02859) volgt de BOSV ook de WIEG: voor pensioenfonds ABP en voor verzekeraar Loyalis geven we de verbijzondering WGP door. voor pensioenfonds PWRI geldt geen wijziging (blijft WNE). 2023-01/92 Aanleveringen APG Pensioenaangifte tijdens jaarovergang 2022-2023 Om uw gegevens van 2022 voor de pensioenfondsen ABP, PWRI en verzekeraar Loyalis tijdens de komende jaarovergang tijdig te kunnen verzenden, willen we je over het volgende informeren. Je dient, zoals gebruikelijk, uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de productiemaand je gegevens te verzenden naar het APG. Je gegevens van een eventuele aanvullende correctieproductie (ACP) over december moet je uiterlijk vrijdag 27 januari 2023 verzenden naar APG. Latere inzendingen kunnen niet meer verwerkt worden. Schematisch gelden dus de volgende datums: periode uiterste inzenddatum APG aangifte 12-2022 06-01-2023 ACP 12-2022 27-01-2023 01-2023 07-02-2023 02-2023 07-03-2023 2023-01/93 ABP Meetelwaarde met 0% Soms komt het voor dat een meetelwaarde van het ABP pensioen met 0% moet worden berekend en doorgegeven in de APG levering. Met invoercode 02478 was een work-around beschikbaar, die de deeltijdfactor verlaagde en waardoor ook de AOP premie werd verlaagd. Dit is niet helemaal correct; de AOP premie moet immers ongewijzigd blijven. Daarom worden de 2 aansturingen voor de ABP meetelwaarde; Invoercode 02530 ABP meetellingswaarde OPNP en Invoercode 02421 Code diensttijd, uitgebreid in de berekening met waarde 0,01. Omdat invoercode 02421 met een tabel werkt, wordt deze uitgebreid met waarde 8. Deze waarde berekent de OP/NP premie en IVP premie met 0%; de AOP premie blijft ongewijzigd berekend worden. Voor 2023 geldt ook dat de IVP is komen te vervallen, dus rekent de meetelwaarde alleen voor de OP/NP. Invoercode 02530 - ABP meetellingswaarde OPNP : Default staat deze op 0 en wordt in berekening met 100% berekend; 0,01 wordt vanaf nu ook mogelijk. De verbijzondering moet je zelf nog vastleggen met invoercode 02859, waarde WGP. Een andere aansturing van de meetelwaarde kun je doen met: Invoercode 02421 - Code diensttijd: Default staat deze op 0 en wordt in de berekening met 100% berekend; 0% wordt vanaf nu ook mogelijk met waarde 8. Bij gebruik van waarde 8 wordt de verbijzondering automatisch gevuld met ‘WGP’ en wordt de OP/NP met 0% gerekend. De tabel van invoercode 02421 wordt dan: 1  Volle diensttijd 2  Halve diensttijd 3  Kwart diensttijd 4  Regeling VUT 5  Regeling FLO”ers 7  WWU, Periode telt mee voor 37,5 procent 8  WGP, Periode telt mee voor 0 procent Wanneer je invoercode 02530 of invoercode 02421 waarde 0,01 muteert, moet je ook de aansturing van de juiste verbijzondering opvoeren met invoercode 02859 Code soort diensttijd ABP, zodat ABP kan zien waarom je een gewijzigde of nul meetelwaarde aanlevert. Deze aanpassing is vanaf deze release aanstuurbaar (niet over 2022). Invoercode 02539, waarmee een afwijkende meetelwaarde kon worden vastgelegd voor de IVP, werkt niet meer door naar de APG-levering en wordt op termijn verwijderd. Deze code kon worden vastgelegd in het kader van de Levensloop (WLV), die sinds 31-12-2021 is vervallen. Pensioenfonds APPA 2023-01/94 Pensioenfonds APPA wijzigingen 2023 We hebben je eerder geïnformeerd over de circulaire met wijzigingen als gevolg van de Aanpassingswet Appa [1]. Belangrijk onderdeel van de wijzigingen is het meer in lijn brengen van de pensioenregelingen voor politieke ambtsdragers met die van de overheidswerknemers. Zoals bijvoorbeeld: Vervallen van de Anw-compensatie (zoals bij ABP). Ook de toeslag nabestaandenpensioen (voorheen artikel 150a van de APPA, 7,5%) komt per 1-7-2022 te vervallen. Kapitaaldekking partnerpensioen. Risicodekking partnerpensioen tussen 1-8-2003 en 1-7-2022, wanneer je geen APPA-belanghebbende meer bent, tot het moment van pensioeningang. Opnemen 10% opgebouwd pensioen op pensioeningangsmoment: niet eerder dan 1-7-2023. Mogelijkheid stopzetten pensioenopbouw geschrapt. Het ingangsmoment van het ouderdomspensioen in de Appa was het tijdstip waarop betrokkene 60 jaar wordt. In lijn met het ABP-reglement wordt dit de eerste dag van de maand waarin betrokkene 60 jaar wordt. Deze wijzigingen zijn voornamelijk van belang om zelf rekening mee te houden (of je APPA-dienstverlener). Maar wijzigingen die meer op gebied van Gemal liggen, betreffen: Franchise - De pensioengrondslag is de bezoldiging verminderd met een franchise. Nieuw is dat de franchise wordt gekoppeld aan de franchise middelloonstelsel, die wordt gehanteerd ten aanzien van overheidswerknemers. Voorheen werd aangesloten bij de franchise die gold voor de pensioenregeling van beroepsmilitairen. We zullen met ingang van 2023-01 daarom de franchise APPA op die basis aanpassen [2]. Overhevelingstoeslag – In het verleden mocht de overhevelingstoeslag gebruteerd worden (tot een max van 791,85). Pensioenfondsen als ABP mochten vervolgens ‘debruteren’, dat wil zeggen: de verhoging voor de pensioen-(premie) berekening ongedaan maken (door het jaarinkomen te delen door 1,019). Met ingang van 1 januari 2023 moet dit niet meer gebeuren voor de vaststelling van jaarinkomens Appa. Omdat er nog enkele bijzondere doelgroepen zijn waar de debrutering nog steeds van toepassing is, blijft de werkgeveraansturing, waarmee dit mogelijk is, vooralsnog in Gemal aanwezig.  Meer informatie [1] Releasenotes 2022-11 / Circulaire BZK met kenmerk: 2022-0000265370 [2] GDI > Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF Abp > Diversen bij werkgevercode 04260. Pensioenfonds PFZW 2023-01/95 Wijziging doorwerking kortdurend zorgverlof PFZW heeft het beleid gewijzigd met betrekking tot kortdurend zorgverlof. Dit beleid is veranderd per 1 juli 2022, maar met een overgangsperiode naar 1 januari 2023. Wij hebben ervoor gekozen de berekening niet halverwege het jaar te wijzigen. We voeren de verandering derhalve per 1 januari 2023 door. Oude situatie In de oude situatie werd tijdens deze vorm van verlof het regelingloon verlaagd naar 70% van de oorspronkelijke waarde. Hierdoor werd er minder pensioen opgebouwd en was de pensioenpremie ook lager tijdens de verlofperiode. Nieuwe situatie - standaard  In de nieuwe situatie wordt de pensioenopbouw onverminderd voortgezet tijdens kortdurend zorgverlof. Hiertoe hebben we de volgende inrichting vastgelegd: Werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie met waarde 5 - Verlofregeling heeft geen invloed op pensioenberekening Werkgevercode 13020 Verlagen uitvoercode pensioen tijdens verlof met waarde 0 - Geen uitvoercode verlagen Werkgevercode 13021 Verlagen uitvoercode pensioen tijdens verlof vv hebben we niet vastgelegd. Omdat er reeds sprake is van volledige pensioenopbouw, kan er geen vrijwillige voortzetting zijn Nieuwe situatie - alternatief PFZW biedt werkgevers de keuze om de pensioenopbouw tijdens kortdurend zorgverlof toch te verlagen. In dat geval verlaag je niet het regelingloon maar de verloonde uren. Ook in deze situatie is er dus een verschil ten opzichte van 2022 in de pensioenberekening en dus ook de premie. Als je van deze optie gebruik maakt, dan leg je de volgende inrichting vast: Werkgevercode 13008 Inhouding pensioenpremie met waarde 4 - Geen pensioenpremie over verlofdeel Werkgevercode 13020 Verlagen uitvoercode pensioen tijdens verlof met waarde 2 - Verlagen verloonde uren UPA (uitvoercode 02324) Werkgevercode 13021 Verlagen uitvoercode pensioen tijdens verlof vv waarde 0 - Ook verlagen verloonde uren bij vrijwillige voortzetting.  2023-01/96 Parameters 2023 Wij hebben in Gemal de parameters voor 2023 voor pensioenfonds PFZW bijgewerkt. Het betreft werkgevercodes 04141 en 04148 t/m 04148.  Het percentage inhouding (werkgevercode 04144) en de premiekortingen voor het OP en AP (werkgevercodes 04133 en 04134) zijn niet gewijzigd, conform de informatie vanuit PFZW.    Automatische herrekeningen 2023-01/97 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 13-02 BOSV uitkering wordt niet in mindering gebracht op UFO grondslag (4075479)              
Volledig artikel weergeven
28-12-2022 19:30 (Bijgewerkt op 16-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3126 Weergaven
Release datum Deze release wordt vrijgegeven op dinsdag 28 november 2022.   Mededelingen 2022-12/1  Productieplanning 2023 bekend In 2023 zijn de maandelijkse releases op deze productieloze dagen gepland:   Release Productieloze dag Januari Maandag 2 januari 2023 Februari Maandag 30 januari 2023 Maart Maandag 27 februari 2023 April  Maandag 3 april 2023 Mei Maandag 1 mei 2023 Juni Dinsdag 30 mei 2023 Juli Maandag 3 juli 2023 Augustus Maandag 31 juli 2023 September Maandag 4 september 2023 Oktober Maandag 2 oktober 2023 November Maandag 30 oktober 2023 December Maandag 4 december 2023   Op de dag van de maandelijkse releases kunt u wel productie opdrachten indienen, maar deze zullen pas na deze productieloze dag uitgevoerd worden. Meer informatie Bij het onderwerp "Productieplanning 2023" in de Gemal Handleiding staat aanvullende informatie. 2022-12/2 File API pas aanzetten na contact Gebleken is dat klanten de in oktober 2022 beschreven werkgevercode 30050 al met waarde 1 vastleggen. Daarmee worden de bestanden, die in Zenden & Ontvangen zijn te downloaden, ook via de File API getransporteerd naar de nieuwe Bestandsuitwisseling (dit is de nieuwe naam voor Zenden & Ontvangen). Dit heeft echter alleen zin, als je contact hebt gehad met een consultant van Visma|Raet, na het invullen van een formulier in 4me. Het abonnement op het technische bestandstype 128001 moet voor je ceanummer eerst aangezet worden en daarna kun je werkgevercode 30050 muteren. Wil je over op de File API, dan moet eerst het formulier zijn ingevuld.   De reden om dit te melden komt door het feit dat Gemal-bestandsuitwisselingen, zoals de Loonaangifte / Pensioenen, maar ook deze bestandsuitwisseling loopt via Payroll Manager. Omdat het technische abonnement niet is afgenomen (er geen contact met ons is geweest) worden de File API bestanden niet aangemaakt. Dit resulteert in Payroll Manager in een "stophandje in rode cirkel", zoals de afbeelding hieronder. Kijk in Payroll Manager dan onder Digitale Media. Wanneer je op het handje klikt, zie je meer informatie met o.a. deze tekst: De bestanden via File API zijn aangemaakt. Er zijn fouten opgetreden tijdens de verwerking van de gegevens.   Advies is daarom af te wachten totdat een formulier in 4me beschikbaar komt, waarin je kunt opgeven over te willen op de File API en in overleg daarna werkgevercode 30050 met waarde 1 vastlegt.   2022-12/3 Netto uitkeringen in verband met tegemoetkoming hoge energiekosten Diverse werkgevers hebben ons de vraag gesteld, hoe een netto betaling kan worden gedaan in het kader van een tegemoetkoming van de werkgever naar de werknemer, inzake de hoge energiekosten.    Een tegemoetkoming in energiekosten is niet fiscaal vrijgesteld. Als je zo'n vergoeding netto aan je werknemer wilt betalen, dan zul je deze dus moeten bruteren of de betreffende netto code in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling opnemen. Je kunt in de handleiding hiervoor netto/bruto codes vinden, waarmee kan worden gebruteerd. Ook is het mogelijk om netto betalingen te doen waarbij de kosten ten laste van de Werkkostenregeling (WKR) gebracht kunnen worden, indien daar nog voldoende ruimte beschikbaar is. De netto code moet dan in grondslag 55100 worden opgevoerd, maar wanneer er geen fiscale ruimte meer is wordt dit voor 80% belast. Ook de pensioendgevendheid moet helder zijn en zijn aangestuurd. De keuze de bruteren (netto/bruto) of netto via de WKR te laten lopen kan van invloed zijn voor bijvoorbeeld de huurtoeslag van een medewerker. Het advies is om met proefproducties het gewenste resultaat te bereiken, waarbij de loonstaat in CSV (lijstnummer 4802) kan helpen als basis om de gewenste keuzen te maken.   Wanneer zo'n afspraak in de CAO wordt opgenomen, dan willen we dit ondersteunen. Tot op heden is er echter sprake van werkgever-specifieke afspraken. Hierbij kan er gebruik worden gemaakt van de bovenstaande flexibele aansturingen in Payroll Gemal. 2022-12/4 Loonaangifte / UPA melding L0091 Wij hebben bericht ontvangen dat loonaangifte / UPA melding L0091 nog bijzonder vaak voorkomt. Deze melding wordt teruggekoppeld door de Belastingdienst en je pensioenfonds als de geboortedatum en het BSN van de persoon niet overeenstemmen. In Gemal wordt deze melding niet teruggekoppeld, omdat wij geen toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor deze controle.   Een foutief BSN of foutieve geboortedatum kan grote gevolgen hebben voor de werknemer. Dit kan er toe leiden dat de aangifte inkomstenbelasting onjuist wordt ingevuld of dat de pensioenopbouw niet op naam van de juiste werknemer wordt gezet.  Je corrigeert de situatie als volgt:   Bij indiensttreding ben je verplicht de identiteit van de werknemer vast te stellen en een kopie van het legitimatiebewijs te bewaren in het personeelsdossier. Je kunt met behulp van deze kopie controleren wat het juiste BSN en de juiste geboortedatum zijn. Als de geboortedatum onjuist is, dan wijzig je deze. Vervolgens herreken je alle dienstverbanden van de werknemer, vanaf het moment dat deze in dienst was. Als de werknemer in het huidige jaar in dienst is gekomen, dan herrekent Gemal automatisch vanaf de periode in dienst. Als de werknemer vorig jaar in dienst is gekomen dan leg je op invoercode 02475 het jaartal en de periode vast dat de werknemer in dienst kwam (januari = 202201). De loonaangifte over het voorgaande jaar wordt niet automatisch gecorrigeerd. Je dient deze correctie handmatig uit te voeren in het correctieportaal. Als het BSN onjuist is, dan wijzig je deze. Het BSN is een sleutelgegeven: alle data van de persoon is aan dit BSN gekoppeld. Daarom moeten alle aangiften (loonaangifte en UPA) ingetrokken worden op het oude BSN en ingediend op het nieuwe BSN. Nadat het juiste BSN in Gemal is verwerkt roep je een synchronisatie loonaangifte en synchronisatie UPA af. Dit doe je in een speciale productie met de vastlegging van lijstnummers 0203 en 6301. Let op: Voor deelnemers ABP gelden enkele andere aandachtspunten bij het (niet) aanleveren van het BSN, zie het betreffende onderwerp in de volgende release notes.   2022-12/5 WAB automatisch herzien WW premie - FAQ In release 2022-10/6 hebben we je geinformeerd over de nieuwe functionaliteit waarmee je in Gemal automatisch de WW premie kunt herzien. We hebben toen aangegeven dat je deze functionaliteit ook kunt testen in een proefproductie. Enkele werkgevers hebben dit reeds gedaan en dit heeft enkele vragen uit de praktijk opgeleverd. We willen die vragen en antwoorden graag met je willen delen, zodat je niet met dezelfde vragen blijft zitten.   Vraag: In release 2022-10/6 stond beschreven dat je de WW premie van werknemers van 21 jaar of jonger mogelijk moet herzien als ze in een periode 52 uur of meer hebben gewerkt. Klopt dat wel?   Antwoord: op dit punt is een correctie noodzakelijk. Alleen als een werknemer meer dan 52 uur heeft gewerkt, valt deze werknemer onder de gebruikelijke toetsing voor het herzien van WW premie. We hebben dit gecorrigeerd in de eerdere release notes.     Vraag: Wanneer moet ik invoercode 02266 herzien WW premie vastleggen?    Antwoord: je legt deze invoercode stam vast in je reguliere salarisproductie of correctieproductie. In de productie waarin je het automatisch herzien toepast kun je geen invoercodes meer muteren, omdat dit het proces zou verstoren! Ons advies is om voor dit jaar bij werknemers jonger dan 21 jaar en eventuele andere uitzonderingen, invoercode 02266 vast te leggen met waarde 2 niet herzien in je decemberproductie en de code vervolgens op te nemen in je werkprocessen. Je kunt deze code bijvoorbeeld direct vastleggen als een werknemer jonger dan 21 jaar in dienst komt. Gemal checkt in de productie voor het automatisch herzien van WW premie wat de actuele (stam) waarde is van invoercode 02266. Je hoeft de code dus niet per periode op te geven. Jaarlijks in januari zou je middels een rapportage de werknemers kunnen signaleren die gedurende het afgelopen jaar 21 zijn geworden en bij hen invoercode 02266 verwijderen.   Let op: als de werknemer in het actuele jaar 21 wordt, dan geldt de uitzondering voor het herzien van de WW premie nog tot en met de periode waarin de werknemer jarig is. Je kunt de werknemer in dit jaar dus nog niet automatisch laten herzien en zult per periode moeten controleren welke WW premie van toepassing is.     Vraag: Waarom staan er nog werknemers op het signaleringsoverzicht overschrijding contracturen (signaleringsoverzicht 32) nadat ik de WW premie automatisch heb herzien?   Antwoord: Gemal toetst of de gerealiseerde verloonde uren de contracturen met meer dan 30% overschrijden. Het overzicht toont de gerealiseerde uren, maar ook een prognose van de uren op het eind van het jaar. Na de productie van 12-2022 zijn deze gelijk aan elkaar. Er zouden na herzien dan geen werknemers meer op het overzicht getoond moeten worden in de categorie 31% overschrijding of meer.   Als je echter in een proefproductie de functionaliteit voor "30% herzien" test en die proefproductie heeft betrekking op periode 11 of eerder dan sluiten de prognose en realisatie nog niet op elkaar aan. Werknemers met een prognose van meer dan 30% overschrijding worden dan wel op het overzicht getoond, maar niet automatisch herzien. De categorie 21-30% overschrijding wordt ook na het automatisch herzien nog getoond op het overzicht. Bij deze werknemers is het herzien van de WW premie immers niet van toepassing. Wij tonen deze werknemers nog wel, omdat het mogelijk is dat je nog nagekomen uren wilt boeken voor deze werknemers. Dit kan ertoe leiden dat ze alsnog herzien moeten worden. We adviseren je in dat geval om zelf de WW premie te herzien bij deze werknemer, door in de betreffende perioden invoercode 02170 Code tarief WW AWF vast te leggen met waarde 3.     Vraag: Op het signaleringsoverzicht overschrijding contracturen (signaleringsoverzicht 32) worden BBL dienstverbanden getoond met een WW premie herzien. Klopt dit wel?   Antwoord: Gemal toetst voor het overzicht of een werknemer als persoon voldoet aan de criteria voor het herzien van WW premie. Als dat het geval is, worden alle dienstverbanden van de persoon getoond inclusief BBL contracten. BBL contracten worden gekenmerkt met de indicatie 'J' in de kolom "BBL". Er is een uitzondering opgenomen in de functionaliteit voor het automatisch herzien van WW premie, waardoor de WW premie bij BBL'ers nooit wordt herzien. De kolom "Prem herz" toont het premieverschil in het geval dat het dienstverband herzien moet worden. Bij BBL'ers is die kolom dus eigenlijk niet relevant. Het getoonde bedrag kun je negeren.     Vraag: In MSG zie ik per periode welke waarde Gemal heeft gegenereerd voor invoercode 02170 Code tarief WW AWF, maar niet in januari. Gaat hier iets mis?   Antwoord: In de maanden februari en later genereert Gemal ook als de periode niet herzien moet worden een waarde 0 voor invoercode 02170. Invoercode 02170 is een stam invoercode. Het doel van de nulmutaties is om zeker te zijn dat, als in een eerdere periode de premie wél herzien is, de waarde van invoercode 02170 terug wordt gezet naar 0. In januari is er geen voorgaande periode dus is de nulmutatie niet noodzakelijk. Als in de maand januari de premie wel hierzien moet worden, dan genereert Gemal wel waarde 3.    We hebben besloten om deze werking aan te passen in de huidige release (12-2022). Vanaf deze release zullen we dus ook nulmutaties in januari tonen indien de premie niet is herzien. Je kunt MSG dan gebruiken als een volledig overzicht van het toegepaste WW tarief bij werknemers die in het proces van automatisch herzien zijn verwerkt. Gewijzigd en verbeterd 2022-12/6 Datum uit dienst 31-12 in januariproductie niet langer toegestaan In de release notes van 2022-09/3 hebben wij aangegeven dat het vanaf 2023 niet langer mogelijk is om in de januariproductie de datum uit dienst 31-12 in het voorgaande jaar vast te leggen. Deze wijziging is in de huidige release doorgevoerd. Als je vanaf nu een januariproductie afroept kun je dus geen enkele mutatie vastleggen met een ingangsdatum in het voorgaande jaar, dus ook geen ontslagdatum 31 december 2022. Dit kan wel in een aanvullende correctieproductie over december in het voorgaande jaar of vanaf de februariproductie. Voor een volledige uitleg over waarom we deze wijziging hebben doorgevoerd en wat de nieuwe werkwijze is in de Youforce producten, verwijzen wij naar de tekst in de jaarwerk release notes.   In de release notes van 2022-09/3 staat een oplossingsrichting, die werkt met een blokkering met invoercode 02361; in de jaarwerk release notes 2022-2023 staat een oplossing beschreven met variabele invoercode 03030 met waarde 1, die je kunt opvoeren in een vervangende correctieproductie van januari 2023, waardoor je in januari 2023 het probleem meteen hebt opgelost. Het vervallen van een mutatie over 2022 in de januari productie van 2023 blijft van kracht. Uitzondering voor sector Pensioenen en Uitkeringen In de sector Pensioenen en Uitkeringen is het gebruikelijk om geen herrekeningen over het voorgaande jaar uit te voeren. In dat geval is het wel toegestaan om in de januariproductie mutaties over het voorgaande jaar vast te leggen, omdat deze nooit worden doorgekoppeld naar de loon- en pensioenaangifte. Bij instellingen waar dit van toepassing is, is werkgevercode 3050 Code herrekenen vorig jaar vastgelegd met waarde 0.   Let op: deze code is nadrukkelijk niet bedoeld om toch mutaties mogelijk te maken in januari over het voorgaande jaar, bij een reguliere salarisverwerking. Als je deze code vastlegt met waarde 0, dan worden er geen herrekeningen over vorig jaar meer uitgevoerd. Dit kan grote impact hebben op je salarisverwerking. 2022-12/7 Vervallen codes per 2023 - vervolg Zoals reeds aangekondigd in release 2022-11/2, zullen diverse codes per 2023 vervallen. Je kunt het bericht van destijds raadplegen voor een volledig overzicht. In aanvulling op het overzicht van destijds zullen ook vervallen:   Invoercode Omschrijving Vervaldatum 02338 Samenvoegen 2 IKV's 202301 02845 Wachtgelder (zorg) 202201 Deze codes vervallen in verband met de vernieuwing van de functionaliteit voor de uitkeringsbetalingen. Deze vernieuwingen, eventuele conversies en acties zijn beschreven in de Gemal IKV handleiding 2023.   In release 2022-12 hebben we de vervaldatum ingericht voor alle codes die per 2023 niet langer van kracht zijn. Dat betekent dat je vanaf nu deze codes niet meer kunt vastleggen met een ingangsdatum in 2023, ook niet in proefproducties. Als de code normaliter vastgelegd kan worden met terugwerkende kracht in het voorgaande jaar, dan kun je de code nog wel wijzigen met terugwerkende kracht in 2022. De code zal dan vanaf 2023 geen werking meer hebben. 2022-12/8 Rubriekswijzigingen Loonaangifte en UPA 2023 Jaarlijks voeren de Belastingdienst en SIVI de nodige wijzigingen door in de Loonaangifte en de UPA. Dat betekent dat ook in Gemal de nodige wijzigingen zijn aangebracht om aan te blijven sluiten op de nieuwe situatie.   Hieronder worden deze wijzigingen beschreven.   Wijziging invoercode 02846 Reden einde arbeidsovereenkomst/arbeidsverhouding  Met ingang van 2023 zijn enkele nieuwe waardes in de loonaangifte opgenomen voor invoercode 02846. Hierbij is ook de tekst van “reden einde arbeidsovereenkomst” gewijzigd in “reden einde arbeidsverhouding”. Beide wijzigingen houden onder andere verband met het feit dat, bij bijvoorbeeld politie, veiligheidsregio’s, burgemeester en wethouders, er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst maar van een (publiekrechtelijke) aanstelling. De term arbeidsverhouding dekt zowel de aanstelling als de arbeidsovereenkomst en de waardes 50 en 51 zijn ook speciaal voor deze doelgroep.   - waarden 50, 51, 91 en 92 zijn nieuw. Indien opgegeven worden deze met deze waarden doorgegeven in de loonaangifte en UPA.   Waarde invoercode 2846 waarde in 2023-levering waarde in 2022-levering 50 - Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid 50 31 51 - Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/ pensionering 51 31 91 - De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever 91 90 92 - De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever 92 90   Invoercode 02846 Reden einde arbeidsovereenkomst/arbeidsverhouding betreft een laatste stand gegeven en wordt in de loonaangifte en UPA doorgegeven in de maand van uitdiensttreding. Als je in 2023 een werknemer uit dienst meldt met terugwerkende kracht tot 2022, dan kan je wel de nieuwe waarde opgeven in Gemal. Gemal vult in dat geval in de loonaangifte en de UPA de corresponderende oude waarde(31 of 90). Dit is conform de specificaties van de loonaangifte en UPA.   Wijziging werkgevercode 13013 UPA verlofsoort Bestaande waarde 1 - Betaald ouderschapsverlof (BOV)- dit was levensloopverlof Bestaande waarde 2 - Onbetaald ouderschapsverlof (OSP)- dit was Ouderschapsverlof Voor verlofsoort Betaald ouderschapverlof (verlofsoortnummer 5) zal, vanaf 1-1-2023 op algemeen niveau werkgevercode 13019 ingericht worden op waarde 1.   Nieuw : indicatie generatieregeling in UPA aanlevering Vanaf 2023 wordt op basis van: - invoercode 695  - generatiebeleid, percentage toelage en/of - invoercode 3188  -generatiebeleid, percentage vrijwillige voortzetting pensioenfonds de indicatie generatieregeling aangeleverd via de UPA-aanlevering.   Nieuwe bedragcomponenten in loonaangifte - naar aanleiding van de nieuwe functionaliteit voor de WW-Awf uitkering - zie voor de beschrijving de release notes van 2023-01 Vanaf 2023 worden de volgende gegevens doorgegeven in de loonaangifte: -Premiegrondslag WHK - op basis van uitvoercode 1684 Afdr.grsl.WHK-dif -Premiegrondslag WW uitkeringen - op basis van uitvoercode 2377 -Grondslag WW uitkering -Afdracht WW uitkeringen - op basis van uitvoercode 2345 - Awf uitkering Meer informatie over deze codes zal per 2023-01 te vinden zijn in de handleiding, onder het onderwerp WW-AWF-tarief uitkeringen.  2022-12/9 Loonaangifte meldingen 2023 Samenhangend met de rubriekswijzigingen in de Loonaangifte, die in de vorige paragraaf zijn besproken, zijn ook de controles in de loonaangifte vernieuwd.  Deze aanpassingen zijn reeds doorgevoerd in release 12-2022, voor klanten die al in 2022 hun productie over 01-2023 draaien.   Er is een onderscheid in poortcontroles, terugkoppelcontroles en extra controles: Een poortcontrole heeft tot gevolg dat de gehele aangifte wordt afgekeurd. Je kunt deze dan ook niet inzenden. Vaak wordt deze constatering pas gedaan op het moment dat de salarissen al betaald zijn en je de aangifte daadwerkelijk wilt versturen. Wij begrijpen dat dat een onwenselijke situatie is. Daarom hebben we de poortcontroles in Gemal opgenomen. Zodra aan de condities van een poortcontrole wordt voldaan, dan toont Gemal deze direct in MSG, zodat je de situatie in een correctieproductie kunt herstellen. Daarnaast wijzigt Gemal de waarden richting de loonaangifte en/of UPA zodanig dat de poortcontrole niet afgaat. Let op: het feit dat Gemal de waarden wijzigt betekent niet dat de nieuwe waarde juist is. Het wijzigen is enkel bedoeld om te zorgen dat de aangiftesoftware niet blokkeert. Je dient ten allen tijde zelf de vastgelegde gegevens te corrigeren, als in MSG een loonaangifte- of UPA melding wordt getoond. Een terugkoppelcontrole wordt door de Belastingdienst of het UPA fonds aan je teruggekoppeld, indien de foutsituatie zich voordoet. Die terugkoppeling krijg je echter pas nadat je de foutieve aangifte al hebt ingezonden en deze door de betreffende instantie is gecontroleerd. Daardoor kan feedback lang op zich laten wachten. In Gemal hebben wij deze meldingen opgenomen, zodat ze direct bij de salarisverwerking in MSG worden getoond. Je kunt de fout dan in een correctieproductie herstellen, zodat je daarnadirect een correcte aangifte kunt indienen.   Een extra controle, te herkennen aan het format Cxxxx, wordt door de belastingdienst op termijn waarschijnlijk omgezet tot een terugkoppel- of poortcontrole. In tegenstelling tot bij een terugkoppelcontrole, zul je als werkgever geen directe terugkoppeling krijgen vanuit de belastingdienst op het moment dat je de loonaangifte instuurt met daarin nog de foutsituatie. In Gemal hebben wij deze extra controles opgenomen, zodat ze direct bij de salarisverwerking in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) worden getoond. Je kunt de foutsituatie dan in een correctieproductie herstellen. Hoe werkt het vanaf deze release? Per 2023 zijn er 17 gewijzigde meldingen en 9 nieuwe meldingen in Gemal. Er zijn geen meldingen verwijderd. In de Gemal handleiding, bij het onderwerp Mutaties en Signalen Gemal wordt in de paragrafen 2.2 en 2.4 een toelichting gegeven op de condities. Ook vind je op die plekken de acties die je kunt ondernemen om de meldingen op te lossen. Gewijzigde meldingen Melding oud Type controle Melding nieuw Type controle L2216 Terugkoppel L2216 Poort C6223 Extra controle L2301 Terugkoppel L2070 Terugkoppel L2317  Poort L2077 Poort L2320 Poort L2048 Terugkoppel L2321 Terugkoppel L2060  Terugkoppel L2322 Terugkoppel C6422 Extra controle L2336 Terugkoppel C0923 Extra controle L2337 Terugkoppel C6622 Extra controle L2339 Terugkoppel C6522 Extra controle L2340 Terugkoppel L2258 Poort L2341 Terugkoppel L2260 Poort L2342 Terugkoppel L2262 Poort L2343 Terugkoppel L0054 Terugkoppel L0054 Poort L1612 Terugkoppel L1612 Poort L2224 Terugkoppel L2224 Poort L1914 Terugkoppel L1914 Poort Nieuwe meldingen Melding Type controle Meldingtekst L2302 Terugkoppel Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien is ongelijk aan € 0 terwijl de contractindicaties niet J-J-N zijn L2305 Terugkoppel De aangegeven Code aard arbeidsverhouding is niet 11, terwijl de Code soort inkomstenverhouding 15 en de Code fase indeling F&Z 1 of 17 is L2306 Terugkoppel Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf laag is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 15 en Code fase indeling F&Z gelijk is aan 1 of 17. L2307 Terugkoppel Er is een Code reden einde arbeidsverhouding 50 of 51, terwijl de Code aard arbeidsverhouding niet aangeleverd is met 18 of 83. L2316 Poort U hebt wel Premie Awf uitkering aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf uitkering. L2318 Poort U hebt wel Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf uitkering aangegeven, maar geen Premie Awf uitkering. L2327 Poort U hebt wel Gedifferentieerde premie Whk aangegeven, maar geen Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk. L2328 Terugkoppel Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk is ongelijk aan 0, terwijl werknemer op de datum aanvang tijdvak de AOW-leeftijd had. L2338 Terugkoppel Aanwas in het cumulatieve premieloon WW-Awf uitkering is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 of 62.   Actie Als een loonaangifte- of UPA melding in MSG wordt getoond, dan kun je in de handleiding nalezen wat de criteria van deze melding zijn en hoe je de melding zou kunnen verhelpen. Je vindt deze uitleg bij het onderwerp Mutaties en Signalen Gemal in de paragrafen 2.2 en 2.4. Corrigeer altijd de situatie in een correctieproductie en controleer of de melding verdwijnt. Als alles correct is vastgelegd, wordt de melding niet langer getoond.  Foutsituaties worden gesignaleerd per foutieve periode. Heb je met terugwerkende kracht een mutatie verwerkt en leidt deze tot een melding, dan corrigeer je de mutatie ook met terugwerkende kracht. In het geval van een poortcontrole past Gemal de vastgelegde waarden zodanig aan dat de controle in de loon- of pensioenaangifte wordt gepasseerd. Dat betekent echter niet dat de door Gemal vastgelegde waarde juist is. Als een melding voor een poortcontrole wordt getoond in MSG, dien je zelf de waarden te corrigeren, zodat de melding verdwijnt. 2022-12/10 UBD (uitbetalingen aan derden) - Nieuw formaat IB-47- personeel niet in loondienst (PNIL)-vervolg Als aanvulling op de berichtgeving over dit onderwerp in de release notes van 2022-11:   Aanleiding De belastingdienst heeft een nieuw formaat IB-47 (UBD-gegevenslevering uitbetaling bij derden) doorgevoerd. Deze levering gebruik je onder andere indien er sprake is van netto betalingen aan derden (zonder ingehouden loonheffing), waarbij deze netto betalingen in dit nieuwe bestandsformaat aan de belastingdienst moet worden doorgegeven. Betalingen die je in 2022 hebt betaald, lever je bij de Belastingdienst aan tussen 1 januari en 31 januari 2023. Met deze levering kan de belastingdienst de IB-aangifte van de medewerker op dit vlak beoordelen. Deze levering bestaat al langer, maar het betreft een formaat-wijziging. Je kunt bij de belastingdienst bij het onderwerp 'Aanleveren via gegevensportaal' hier meer over lezen (het aanleveren via digipoort wordt door ons niet ondersteund).   Let op: de Belastingdienst geeft aan dat je de UBD vanaf 2023 maandelijks mag indienen. Deze wijze van leveren wordt in Gemal niet ondersteund, omdat dit tal van correctie-aangiften tot gevolg kan hebben. In Gemal spaar je de betalingen over 2023 op, waarna je in 2024 een aangifte afroept over het gehele afgelopen kalenderjaar. Deze werkwijze wordt door de Belastingdienst toegestaan en wij hebben geconstateerd dat dit ook verreweg de meest gebruikte werkwijze was bij de IB-47 aangifte.   Wat is er nu beschikbaar? In release 2022-11 zijn de werkgevercodes en in- en uitvoercodes beschikbaar gekomen voor de nieuwe levering. Vanaf deze release is het mogelijk de levering zelf aan te maken. De levering wordt net als voorheen aangeroepen via lijstnr 3902 in een speciale productie. Deze afroep is ook beschikbaar via de bij het jaarwerk in Gemal Direct. Het aangemaakte bestand is op te halen via ‘zenden/ontvangen’, zoals voorheen het IB-47-bestand. Het is ook mogelijk het bestand op te halen via de file-API, indien je hiervoor reeds bent geregistreerd. Zie ook het artikel over de File API eerder in deze release notes.    Het bestand heeft het volgende formaat:  UBD_99999999L01_20220211103403.xml, hierin is 99999999L01 het loonheffingennummer en 20220211103403 het unieke nummer van de productie (gemal-afroepnummer en leverings-id bij de Belastingdienst). Het bestand wordt niet door Visma/Raet aangeleverd aan de Belastingdienst. Dit moet je zelf doen en dit verandert ook niet. Je kunt bij de Belastingdienst bij het onderwerp 'Aanleveren via gegevensportaal' hier meer over lezen. Het aanleveren via digipoort wordt door ons niet ondersteund.   Let op: In MSG wordt bij nieuw personeel-niet-in-loondienst gesignaleerd of er gegevens missen . Als je de melding niet oplost zal het personeelslid niet opgenomen worden in de levering.   Aanpassingen op de levering en foutherstel: Om een aanlevering die is ingezonden aan te kunnen passen of een foutief aangemaakt en ingezonden levering in te kunnen trekken, wordt tegelijkertijd met het aanmaken van de leveringen, een intrekkingenbestand aangemaakt. Deze heeft het volgende formaat: UBD_99999999L01_202202111034031_intrekkingen.xml en is ook via zenden/ontvangen of de file-API op te halen. Voordat je een nieuwe aanlevering gaat aanmaken en inzenden is het van belang de oorspronkelijke aanlevering tegen te boeken door het intrekkingenbestand in te zenden!   Let op: Je gebruikt dit intrekkingenbestand dus alleen als je na het indienen van je aanvankelijke aangifte fouten ontdekt. Zie hiervoor de handleiding (hierna alvast gepresenteerd). Het is belangrijk om bij foutherstel eerst de intrekkingen in te sturen en daarna pas het nieuwe gecorrigeerde bericht! Nieuwe inzichten ten opzichte van release notes 2022-11 In de release notes van 2022-11 is gemeld dat de nieuwe werkgevercodes voor de ADRESgegevens in de UBD alleen voor administratiekantoren zijn. Dit is onjuist gebleken. Ook als je zelf de UBD verzorgt en indient, MOET je deze adresgegevens vullen. Dit kan helaas niet automatisch vanuit de bestaande instellingsadresgegevens in Gemal. Als je dit niet doet, zal je bij het inzenden een C-0006-melding krijgen. Dit is een soort terugkoppelmelding, de aangifte wordt wel geaccepteerd, maar je kan het verzoek krijgen de melding op te lossen. Vul de adresgegevens op instellingsniveau in bij alle instellingen, waarbij je uitbetalingen aan derden doet.   In de UBD-levering zijn een aantal verplichte gegevens om aan te geven welke inhoudingsplichtige aangifte doet. Onderstaande werkgevercodes zijn vrijgegeven voor deze aanlevering. Het is verplicht deze gegevens te vullen.   2.4.1 UBD straat Gegeven: UBD Straat Vastleggen: werkgevercode 02105. Straatnaam voor aanlevering UBD.   2.4.2 UBD huisnummer Gegeven: UBD huisnummer Vastleggen: werkgevercode 02106. Huisnummer voor aanlevering UBD.   2.4.3 UBD huisnummer toevoeging Gegeven: UBD huisnummer toevoeging Vastleggen: werkgevercode 02107. Huisnummer toevoeging voor aanlevering UBD. Deze code is facultatief   2.4.4 UBD postcode Gegeven: UBD postcode Vastleggen: werkgevercode 02108. Postcode voor aanlevering UBD.   2.4.5 UBD plaatsnaam Gegeven: UBD plaatsnaam Vastleggen: werkgevercode 02109. Plaatsnaam voor aanlevering UBD.   Handleiding UBD- (beschikbaar in januari): UBD aangiftebestand Met een speciale productie kunt u een UBD aangiftebestand (lijstnummer 3902) laten aanmaken in Payroll Gemal. Dit bestand bevat aangiftes voor alle registratienummers, waarvoor een bedrag UBD (uitvoercode 02140) is aangemaakt en op basis van de invoercode 02876 - UBD-code en/of de fiscale toetsing (uitvoercode 01560) bedragen geselecteerd zijn voor aanlevering in de UBD-levering. Via uitvoercode 02177 wordt in elke berekeningsmaand weergegeven of het registratienummer zal worden aangeleverd. Indien hier een bedrag staat in de laatste berekeningsperiode van het jaar, zal het registratienummer geselecteerd worden voor levering via de UBD-levering.    Wij leveren dit bestand niet rechtstreeks voor u bij de Belastingdienst aan, zoals dat voor de reguliere loonaangifte wel gebeurt. Het bestand wordt via Zenden en Ontvangen in Youforce beschikbaar gesteld. De bestanden zijn ook beschikbaar via de file-API mocht je al over zijn op de File API.    Na het afroepen van lijstnummer 3902 zullen er 2 bestanden klaar staan in zenden en ontvangen:  een bestand beginnend met UBD - dit is het bestand met de aan te leveren gegevens een bestand eindigend met Intrekkingen - dit is het bestand om, in het geval van foutherstel, de oorspronkelijke levering in te trekken.   Voorbeeld: UBD-bestand : UBD_99999999L01_20220211103403.xml Intrekkingenbestand: UBD_99999999L01_20220211103403_intrekkingen.xml Je moet het UBD-bestand opvoeren/inlezen in het gegevensportaal van de Belastingdienst. Hoe je dat doet kun je lezen in de 'Handleiding Opgaven uitbetaalde bedragen aan derden'. Deze wordt jaarlijks vernieuwd en kun je downloaden van de website van de Belastingdienst. Het kan voorkomen dat de ingeleverde UBD-aanlevering foutief is en hersteld moet worden. Hiervoor is het intrekkingen-bestand bedoeld. Voordat dit bestand ingezonden kan worden om de foutieve levering te herstellen, moet de bestandsnaam aangepast worden.   Voorbeeld: Intrekkingenbestand: Intrekking_UBD_99999999L01_20220211103403.xml hernoemen naar: UBD_99999999L01_20220211103403.xml   Na aanpassingen van de foutieve gegevens, kan met lijstnummer 3902 een compleet nieuwe UBD-bestand met opvoeringen aangemaakt worden, ter vervanging van de foutieve. Volgorde na constatering dat de ingeleverde UBD-levering foutief is: Intrekken door het intrekkingenbestand in te dienen bij de Belastingdienst (naamgeving bestand aanpassen). Corrigeren van de fouten in Gemal, door middel van bijvoorbeeld een aanvullende correctieproductie over maand 20XX-12 en deze controleren. Opnieuw afroepen van lijstnummer 3902 en indienenn van het aangemaakte XML bestand bij de Belastingdienst Let op: het is belangrijk deze volgorde aan te houden, anders kunnen er foutieve gegevens bij de Belastingdienst blijven staan. 2022-12/11 Resultatenoverzicht aanpassingen ivm IKV (opdracht 4699) Per 2023 worden er veel wijzigingen doorgevoerd in Gemal in verband met salarisverwerking per IKV. In voorbereiding op deze wijzigingen zijn in deze release het resultatenoverzicht (PDF versie en CSV) beiden aangepast.    Voor salarisproductie 12-2022 is het van belang dat het resultatenoverzicht CSV een extra kolom bevat na het registratienummer. Als je dit bestand inleest in een andere applicatie, dan kan het zijn dat je deze applicatie moet voorbereiden op het nieuwe format.  Een volledig overzicht van de wijzigingen in de functionaliteit per 2023 kun je nalezen in de Gemal IKV handleiding 2023.    Let op: in deze handleiding lees je dat bij werkgevercode 32003 een nieuwe waarde 2 (data per IKV apart tonen in resultatenoverzicht CSV) wordt toegevoegd. Deze functionaliteit is pas vanaf 2023 te gebruiken. 2022-12/12 LIV normbedragen per uur en per jaar verhoogd met terugwerkende kracht In het Belastingplan 2023 is afgesproken om met terugwerkende kracht tot 2022 het LIV te verhogen. Het betreft alleen het reguliere LIV, dus niet het jeugd-LIV De groep werknemers voor wie je subsidie ontvangt blijft gelijk Het bedrag per verloond uur is verhoogd van €0,49 naar €0,78 (vastgelegd op werkgevercodes 3363 en 3367) Het maximum jaarbedrag is verhoogd van €960 naar €1520 (werkgevercodes 3364 en 3368) Let op: Deze wijziging is reeds aangenomen in de Tweede Kamer, maar wordt nog beoordeeld door de Eerste Kamer. Wij hebben gemeend dat het belangrijk is om deze wijziging toch al door te voeren in onze ondersteuning, zodat je bij je decemberproductie nog een duidelijk signaleringsoverzicht ontvangt, waarin je ziet wat de LIV bedragen zullen zijn die je in 2023 zult ontvangen. De kans wordt zeer klein geacht dat de wijziging door de Eerste Kamer wordt tegengehouden. Indien je toch het overzicht wilt baseren op de oude bedragen, dan kun je op de hierboven genoemde werkgevercodes zelf het oude bedrag vastleggen. Denk er in dat geval wel aan dat je deze waarden in 01-2023 weer verwijdert, anders mis je in de toekomst de ondersteuning die wij bieden op basis van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Automatische herrekening 12-17 Alle werknemers die reeds in aanmerking komen voor het LIV (er is een bedrag op uitvoercode 02266 berekende LIV) zullen wij automatisch herrekenen. Je vindt deze herrekening terug in MSG met reden 12-17. Opgeloste meldingen 2022-12/13 Presentatie Fase Indeling F&Z Melding Invoercode 02267 Fase indeling F&Z is een code, waarbij je een keuze hebt uit een select aantal waarden. Het is bij dergelijke codes gebruikelijk om het nummer van de gekozen waarde te tonen in de output van Gemal. Door een onjuiste inrichting, bleek Gemal de vastgelegde waarde te presenteren als bedrag. Oplossing Wij hebben de inrichting gewijzigd voor invoercode 02267, op werkgevercode 57003 type invoercode van waarde B (bedrag) naar Q (codering). De presentatie is daarom vanaf deze release weer correct. Actie Hiervoor is geen actie nodig. 2022-12/14 Betaald ouderschapsverlof bij min-max contracten (change 3848614) Melding Bij min-max contracten (invoercode 3182 met waarde 1), werd ten onrechte betaald ouderschapsverlof (uitvoercode 00672) niet berekend. Dit werd veroorzaakt omdat de berekening gebruik maakte van uitvoercode 2139- uren contractloon. Deze uitvoercode is echter niet aanwezig bij min-max contracten. Oplossing Dit is hersteld. De berekening van uitvoercode 00672 zal bij min-max contracten berekend worden alsof uitvoercode 2139 wel is berekend. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. Herrekening 12-02 Je vindt deze herrekening terug met reden 12-02 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  2022-12/15 Grondslag 55107 voor uitkeringsbetalingen werkt niet voor UFO premie Grondslag 55107 Samenloop SV tarief wordt gebruikt om betalingen te markeren als uitkeringsbetaling. Voor het WW-AWF tarief (in 2022 laag, in 2023 uitkering) Voor het AOF tarief (uitkering) Voor de UFO premie Als je als werkgever een uitkering namens UWV doorbetaalt aan een werknemer (werkgeversbetaling), dan betaal je SV premies over die uitkering. UWV vergoedt die SV premies weer aan je op het moment dat het uitkeringsbedrag wordt verstrekt. Er is een uitzondering voor de UFO premie. UWV betaalt deze premie als enige SV premie rechtstreeks aan het fonds. Je hoeft als werkgever dus geen UFO premie over de uitkering meer te betalen en krijgt deze ook niet vergoed.   Je geeft aan dat er sprake is van deze situatie door invoercode 02492 Werkgeversbetaling UFO vast te leggen met waarde 2.   Melding Gemal zou in bovenstaande situatie het bedrag van alle uitvoercodes in grondslag 55107 (alle uitkeringen) moeten optellen en dit bedrag in mindering brengen op de grondslag voor de UFO premie (uitvoercode 01675). Het bleek dat Gemal echter alleen een reeks vooraf gedefinieerde codes in mindering bracht op de uitkering, de codes die toevallig ook op A(lgemeen) niveau in grondslag 55107 waren opgenomen. Indien je zelf een uitvoercode aan deze grondslag toevoegde, werd deze dus niet met de grondslag voor de UFO premie verrekend. Oplossing Dit is aangepast. Vanaf deze release worden alle uitvoercodes in grondslag 55107 beschouwd als uitkeringsbetaling tbv de berekening van de grondslag voor de UFO premie. Actie Er is geen actie benodigd. Herrekening 12-09 Alle werknemers met een uitkeringsbetaling (een uitvoercode in grondslag 55107) én een grondslag voor de UFO premie (uitvoercode 01675) zullen worden herrekend. Je vindt deze herrekening terug met reden 12-09 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).    Let op: alleen als je zelf een uitvoercode hebt toegevoegd aan grondslag 55107, bijvoorbeeld een code voor bruto diversen, dan zal deze herrekening tot verschillen leiden bij werknemers die een betaling hebben ontvangen op die code. De reguliere uitvoercodes voor uitkeringsbetalingen, dat zijn alle codes die op A(lgemeen) niveau zijn opgenomen in grondslag 55107, zijn reeds correct verwerkt. Het is voor ons helaas niet mogelijk om de herrekening specifieker te definiëren. 2022-12/16 Onterechte vaststelling uurloon (change 3951608) We constateren dat, in vrij uitzonderlijke situaties, de vaststelling van een uurloon niet altijd correct is. Dit doet zich voor wanneer je in een grondslag voor bijvoorbeeld de vaststelling van uurlonen (ORT, verlofuren, etc), de uitvoercode 01028 (ORT op basis van percentage over salaris) hebt opgenomen. Daarnaast moet je bij de medewerker invoercode 01011 (Garantietoelage) hebben vastgelegd in de vaste gegevens, terwijl bij de medewerker zelf de uitvoercode 01028 niet voorkomt maar deze dan wel geteld wordt in die grondslag voor uurlonen.   Automatische herrekening 12-12 In periode 2022-12 zullen we een automatische herrekening doen voor medewerkers met invoercode 01011 in de vaste gegevens. Hierbij zullen lang niet altijd verschillen optreden, omdat we er voor kiezen de doelgroep van te herrekenen medewerkers ruim te nemen. Je vindt de herrekening terug op het verslag Mutaties en Signalen Gemal (MSG) met reden 12-12. 2022-12/17 Waarnemingstoelage met afwijkende ingangsdatum (change 3822150) Melding Bij het stoppen of opgeven van een waarnemingstoelage (uitvoercode 01185), halverwege de maand, werd deze toelage in de grondslagen waarin deze was opgenomen niet correct meegenomen. Daarom was bijvoorbeeld het uurloon ORT, als uitvoercode 01185 daar in de grondslag zat, incorrect in de maand na de wijziging.  Oplossing Dit is aangepast.  Actie Er is geen actie benodigd. Herrekening 12-13 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden bij werknemers, waarbij de toelage met een afwijkende ingangsdatum is opgegeven of gewijzigd. Deze herrekening kan worden herkend aan reden 12-13 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  2022-12/18 Grondslag Betaald Ouderschapsverlof bevat verkeerde uitvoercode (change 3792227) Melding Een klant wees ons erop dat in de grondslag voor het Betaald Ouderschapsverlof (55117) onterecht uitvoercode 2056 Correctie grondslag korting ouderschapsverlof was opgenomen, en niet uitvoercode 2055 Correctie grondslag korting betaald ouderschapsverlof. Ook klopte de tekst bij zowel in- als uitvoercode 2055 nog niet: er stond nog levensloop in de naam. Oplossing We hebben grondslag 55117 voor Betaald Ouderschapsverlof aangepast. Uitvoercode 2056 is uit de grondslag gehaald en uitvoercode 2055 is toegevoegd.    Ook hebben we herrekening 12-14 gebouwd, waarbij alle dienstverbanden, die gebruik maken van uitvoercode 2055 of 2056 en in 2022 Betaald Ouderschapsverlof hebben opgenomen, worden herrekend.   De naamgeving van de deze en ook enkele andere codes is aangepast van levensloop naar BOSV-naamgeving.   Let op: Het was helaas niet meer mogelijk om de tekst bij de in- en uitvoercode per 12-2022 ook in HR Core te verwerken. De wijziging zal daar pas per 01-2023 van kracht worden. Dit betreft puur een tekstueel verschil en dit heeft geen invloed op de verwerking in Gemal. Actie Er is geen actie benodigd. Herrekening 12-14 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden bij werknemers met een waarde op uitvoercode 2055 of 2056 en die in de vaste gegevens en die in 2022 Betaald Ouderschapsverlof hebben opgenomen. 2022-12/19 Geen loonheffing bij meerdere dienstverbanden in combinatie met een uitkering (change 3801474) Melding In het geval van meerdere dienstverbanden, waarvan er zich bij één daarvan een uitkeringssituatie voordeed, werd er in sommige gevallen geen of incorrecte loonheffing berekend, als invoercode 02492 werkgeversbetaling UFO op waarde 2 stond.  Oplossing Per 2023 is dit probleem opgelost.  Actie Als er zich in 2022 een dergelijke situatie heeft voorgedaan bij één van jouw werknemers dien je voor die werknemer invoercode 02492 met waarde 0 vast te leggen in 2022. Dit zorg ervoor dat de loonheffing correct berekend wordt. Per 2023 dien je invoercode 02492 weer op de waarde 2 zetten als dat van toepassing is bij die werknemer. Let op! Deze wijziging kan eventueel tot vorderingen leiden.  2022-12/20 Incorrecte loonheffing bij meerdere dienstverbanden in combinatie met een uitkering (change 3812916) Melding In het geval van meerdere dienstverbanden, waarvan er zich bij één daarvan een uitkeringssituatie voordeed, werd er in sommige gevallen incorrecte loonheffing berekend. Dit had te maken met de instelling van invoercode 02457. Als deze op waarde 2 stond werd er in sommige gevallen een incorrecte loonheffing berekend.  Oplossing Dit is opgelost.  Herrekening 12-18 Er zal een automatische herrekening plaatsvinden bij werknemers met invoercode 02457 waarde 2, in combinatie met een gekoppeld dienstverband. Deze herrekening is te herkennen aan reden 12-18 in MSG.   Let op: Deze herrekening kan eventueel tot vorderingen leiden.  2022-12/21 Resultatenoverzicht code netto betaling niet altijd correct Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   update 21/11/22 16.00u. Er zijn nog situaties waardoor het resultatenoverzicht niet correct is. Dit wordt geanalyseerd en we houden je op de hoogte.   update 21/11/22 De fix is doorgevoerd waarmee de resultaten correct worden gepresenteerd. Om alsnog de correcte resultaten te ontvangen kun je met een speciale productie de benodigde overzichten afroepen. Dit doe je met het pad: Selecteren werkgever/productie / Afroep overzichten/bestanden / afroep variabel. Daar kun je de overzichten, waarmee je werkt, alsnog afroepen, De resultatenoverzichten met lijstnummer 0601 t/m 0605, terugkoppeling uitvoercodes 1917, journaalposten 3701/4703 en of 3801/4704.   update 18/11/22 Na analyse blijkt dat de resultaten niet goed werden weggeschreven wanneer er bij een medewerker sprake was van een loonverdeling die later dit jaar ongedaan is gemaakt. Deze medewerker(s) krijgen in de november productie een foutief resultaat; niet alleen op het netto salaris maar bij meerdere berekeningen/uitvoercodes van het dienstverband. Dit probleem kan zich daarna voordoen op het resultatenoverzicht (ook csv), de journaalposten en het 1917 bestand. De betaalbestanden zijn geen onderdeel van dit probleem en zijn hierdoor niet geraakt. We gaan dit herstellen en komende nacht, van de 18e op de 19e november, zal de aanpassing in productie worden genomen. De oplossingsrichting daarna is dat je met een speciale productie de foutieve overzichten alsnog kunt afroepen. Wanneer de aanpassingen zijn doorgevoerd doen we nog een update hierover.   17/11/22 We krijgen vragen aan de desk over een (soms) onjuiste waarde van uitvoercode 01500 (netto loon) op het resultatenoverzicht (ook in csv-formaat). Dit probleem lijkt zich alleen voor te doen op het resultatenoverzicht; de waarde van uitvoercode 01500 in het 1917-bestand lijkt correct te zijn en ook de fysieke betaling wordt correct klaargezet in de BetaalManager (RBM). We zijn deze situatie aan het analyseren en zullen je hierover verder berichten zodra we meer informatie hebben. CAO informatie CAO Ambulancezorg 2022-12/22 maximum ORT herrekening Melding In de release notes van 2022-10/10 was beschreven dat er herrekend werd in verband met het ophogen van het maximum inpasnummer ORT met reden 10-05. Daarbij is echter een te kleine groep werknemers herrekend: alleen de werknemers met een inpasnummer tussen de 9028 en 9032 (het oude en nieuwe maximum) werden herrekend. Werknemers met een inpasnummer boven de 9032 kunnen ook recht hebben op ORT en het bedrag hiervan zou na het verhogen van het maximum inpasnummer ORT hoger moeten zijn. De werknemers boven de 9032 dienden daarom ook te worden herrekend.  Oplossing De werknemers die in oktober niet zijn herrekend worden nu alsnog herrekend. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. Herrekenening 12-04 Je vindt deze herrekening terug als reden 12-04 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  CAO Gemeenten / SGO 2022-12/23 Decentrale bestuurders en eenmalige uitkering per 2022-12 Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 450,00, die voor CAO Rijk is afgesproken voor december (eventueel naar rato bij wethouders met een aangepaste tijdbestedingsnorm). Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen. Meer informatie [1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van gemeenten” bij onderdeel 3. 2022-12/24 Uitvraag salarisgegevens Het A+O fonds voert jaarlijks de Personeelsmonitor uit. Deze wordt deels gebaseerd op de geanonimiseerde salarisbestanden van medewerkers, die tot de gemeentelijke bezetting behoren. Voor het gebruik van deze bestanden heb je als gemeente, gemeentelijk samenwerkingsverband of regionale uitvoeringsdienst (RUD) schriftelijk toestemming gegeven aan het A+O fonds Gemeenten. Degenen die deze toestemming hebben gegeven, willen we bij deze verzoeken te verifiëren dat de machtiging ook voor Gemal is vastgelegd, uiterlijk in periode 12 [1]. Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Jaarlijkse leveringen, bij Code deelname databank VNG (werkgevercode 10611). 2022-12/25 Eenmalige uitkering december Op dit moment zijn partijen in onderhandeling voor een nieuw akkoord CAO Gemeenten. Vooruitlopend hierop, hebben werkgeversvereniging en bonden afgesproken om tussentijds een eenmalige uitkering te doen voor december 2022. Op 23 november wordt een definitief akkoord van achterbannen verwacht op het uitkeringsvoorstel. We gaan er van uit dat dit akkoord er ook daadwerkelijk komt. Onder voorbehoud van goedkeuring geldt het volgende. Algemeen Voor de inrichting van de uitkering op CAO-niveau gaan we in Gemal Direct Inrichting (GDI) uit van Uitkeringsregeling-2. We zien enkele werkgevers die deze regeling voor eigen gebruik ingericht hebben. We verzoeken deze werkgevers contact op te nemen met ons Service Center voor een workaround.   We hebben deze uitkering ingericht voor CAO Gemeenten (code CAO = 27) en CAO SGO (code CAO = 83). De Veiligheidsregio’s (code CAO = 82) volgen weliswaar de CAO Gemeenten, maar sluiten zelf, afzonderlijk van gemeenten, de arbeidsvoorwaarden af en moeten zelf de eigen rechtspositieregeling hierop aanpassen. In de inzetbrief CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s 2023 is hiervoor ook een eenmalige uitkering opgenomen maar met enkele andere specificaties dan die van de CAO Gemeenten. Specificaties uitkering Gemeenten In het akkoord is een eenmalige bruto uitkering opgenomen per december 2022. Hiervoor gelden de volgende bijzonderheden: In Gemal Direct Inrichting (GDI) gaan we deze uitkering aansturen bij Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkering > Definitie uitkeringen > Definitie uitkering 2, waarvan de tekst is aangepast in “02 Eenm.uitkering dec.”. Daar kun je een aantal van de specificaties ook terugzien. De uitkering is van toepassing voor medewerkers met arbeidsovereenkomst op grond van CAO gemeenten of SGO en indienst op 1 december 2022. Dus de medewerker die in dienst komt op 2 december of uit dienst gaat op 30 november krijgt geen uitkering. Medewerkers, verloond via schaal A participatieschaal, hebben wel recht op de uitkering.  De leden van de vrijwillige brandweer zijn uitgesloten van de uitkering. De buitengewone ambtenaren burgerlijke stand vallen in de regel niet onder de reikwijdte van de CAO gemeenten. Voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie was bij de vorige eenmalige uitkering expliciet opgenomen dat ze ook in aanmerking kwamen voor de uitkering. Dit keer echter niet, waardoor ze nu ook niet automatisch uitbetaald krijgen. Medewerkers met code salarisregeling gemeenten (werkgevercode 03003 of invoercode 02314 = 34) die op 1 december 2022 verloond worden tegen schaal 0001 t/m 0008, of participatieschaal PA-A (Banenafspraak), ontvangen (naar rato) het bedrag behorend bij werkgevercode 25219 (€ 750,00). Medewerkers met code salarisregeling gemeenten (werkgevercode 03003 of invoercode 02314 = 34) die op 1 december 2022 verloond worden tegen schaal 0009 t/m 0018, of 010A of 011A, ontvangen (naar rato) het bedrag behorend bij werkgevercode 25220 (€ 375,00).  De uitbetaling vindt plaats op uitvoercode 01004 met als standaardtekst “Eenm.uitkering”.  Deze uitkering is pensioengevend, we nemen daarom uitvoercode 01004 op in de grondslag ABP (werkgevercode 55056). Voor fulltimers en vaste parttimers is bepalend de deeltijdfactor op 1 december. Omdat we ook voor de bepaling van de schaal moeten peilen op  1 december, hebben we de programmatuur hierop aangepast.   De uitkering is gemaximeerd. Dat wil zeggen: bij een medewerker met 110% deeltijdfactor is het nominale bedrag bijvoorbeeld niet 110% * € 750,00 = € 825,00, maar vindt maximering plaats op € 750,00.  De uitkering is ook gemaximeerd over de dienstverbanden heen. Dat wil zeggen: bij een medewerker met gekoppelde meerdere dienstverbanden kan sprake zijn van een dienstverband 50% en een dienstverband 60%. Het totale nominale bedrag over beide gekoppelde dienstverbanden mag niet meer zijn dan bijvoorbeeld 100% * € 750,00 = € 750,00.  De uitkering is niet te beschouwen als een arbeidsvoorwaardenbedrag in de zin van afzonderlijke verantwoording in de Loonaangifte. Deelnemers aan een verlofregeling zoals (deels) betaald of onbetaald verlof of ziekteverlof, krijgen de uitkering zonder dat deze gekort wordt. We hebben dit daarom in de grondslag aangestuurd. Flexkrachten krijgen de eenmalige uitkering. De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de geldende bepalingen van artikel 16 ABU-cao en artikel 16 NBBU-cao, schrijven voor uitzendkrachten voor dat zij recht hebben op eenmalige uitkeringen die bij de inlener (lees: de gemeente en gemeentelijke organisaties) gelden. Voor de payrollmedewerkers is in artikel 2.6 cao Gemeenten afgesproken dat zij een gelijke beloning ontvangen. De eenmalige uitkering valt daaronder. Wanneer je een medewerker verloont als uurloner / oproepkracht, dan vindt de berekening plaats over de uren gewerkt in november, zoals vastgelegd in december. Met andere woorden: je moet dan de blokkade / een afwijkend bedrag vastleggen voor periode 2022-12. Dus heeft een oproepkracht in november bijvoorbeeld 20 uur gewerkt, dan ontvangt hij 20/156e op basis van de betaling in december. Voor oproepkrachten moet rekening gehouden worden met een minimum-urengarantie van 15 uur per maand. Dit wordt niet automatisch ondersteund. Dus heeft een oproepkracht in november bijvoorbeeld 8 uur gewerkt, dan moet je voor hem 15/156e van het uitkeringsbedrag vastleggen. Actie Blokkeer voor degenen die de uitkering niet moeten krijgen de eenmalige uitkering met invoercode 01004 met waarde 0,01 variabel in de periode van vaststelling: 2022-12.  Wil je een afwijkend bedrag vastleggen, dan doe je dat variabel in de periode van ‘uitbetaling’: 2022-12. Stel vast wie als oproepkracht het minimumbedrag moet ontvangen en leg dat (het zelf berekende bedrag) vast. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 01004 in je journaalposten, eigen cumulaties, etc. CAO Jeugdzorg 2022-12/26 Vergoeding bedrijfshulpverleners In de cao staat het volgende artikel: Als de werknemer bedrijfshulpverlener is, dan ontvangt de werknemer in december een vergoeding van € 175,- bruto. Het maakt daarbij niet uit hoeveel uren de werknemer volgens zijn arbeidsovereenkomst werkt. Is de werknemer een deel van het jaar bedrijfshulpverlener, dan ontvangt de werknemer een deel van dit bedrag. Dit bedrag is evenredig met het aantal dagen dat de werknemer bedrijfshulpverlener was.   In Gemal kan je een dergelijke vergoeding variabel vastleggen met een bruto diversen code (onder andere invoercodes 00700 t/m 00875). Let wel op dat deze code niet voor iets anders in gebruik is en wellicht in grondslagen is opgenomen, waarvan dit niet de bedoeling is. Je kunt dit eenvoudig checken door in Gemal Direct te navigeren naar werkgevergegevens → in- en uitvoercodes → overzicht uitvoercodes. Hier geef je de geselecteerde uitvoercode op. Gemal toont vervolgens een overzicht van de grondslagen waarin deze code is opgenomen. CAO Onderwijs 2022-12/27 CAO PO - Geen opbouw OOP EJU bij een ID-schaal (change 3932843) Melding Door de salaristabel-wijziging voor de id-banen is de opbouw van de OOP EJU (eju-5) teniet gedaan. Dit zou leiden tot geen uitbetaling van deze structurele uitkering in december. Oplossing Dit is hersteld. Er wordt ook voor de schaalnummers id-1 t/m id-3 weer het recht  OOP EJU opgebouwd. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig.  Voor de CAO 41 (Primair Onderwijs) worden de registratienummers met schaalnummer id-1 t/m id-3 herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-03 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 2022-12/28 CAO PO - Bindingstoelage Peil (EJU-3) ten onrechte opgenomen in grondslag opbouw arbeidsvoorwaarden (change 29896303) Melding Bij de inrichting van de Bindingstoelage Peil (EJU-3) is ten onrechte uitvoercode 01644 Recht EJU-3 opgenomen in de grondslag opbouw arbeidsvoorwaarden. Oplossing De grondslag opbouw arbeidsvoorwaarden is aangepast. Aangezien de uitvoercode 02258 (Opbw arbdsvwdnbdr) opgenomen is in de grondslag voor het dagloon bij benadering kan deze ook wijzigen. Herrekening 12-16 In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Voor CAO 41 (Primair Onderwijs) worden de registratienummers met een Recht EJU-3 (uitvoercode  01644) herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-16 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 2022-12/29 CAO VO - Uitkering OOP VO in oktober 2022 (change 3932843) Melding De structurele eindejaarsuitkering EJU OOP Oktober is niet correct opgenomen in de grondslag ABP (55056). Niet het recht met uitvoercode 01838 maar de uitbetaling met uitvoercode 00628 is opgenomen. Oplossing De grondslag ABP is aangepast. De wijziging resulteert in het wegvallen van de ABP variabele en toevoegen van uitvoercode 02231 ABP stat.verschil. Het ABP Productloon 2023 zal met deze aansturing gelijkwaardig zijn, maar door het recht op te nemen wordt begin van het jaar deze uitkering al meegenomen in het productloon ABP, in plaats van een variabele doorwerking het jaar opvolgend. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. Voor de CAO 26 (Voortgezet Onderwijs) worden registratienummers met een EJU OOP (uitvoercode 00628) herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-08 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). CAO Politie 2022-12/30 Salariswijziging aspiranten In het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Politie was onder andere de tegemoetkoming verhoogd voor aspiranten in het eerste jaar van de politieopleiding [1]. In aanvulling hierop is onlangs met de politiebonden een salarisverhoging afgesproken voor aspiranten Bijlage II, V en VI van het Besluit Bezoldiging Politie. Voor Gemal betreft dit dan de medewerkers die verloond worden volgens schaal (invoercode 02351) = 002A of 003A of 004A of 005A of 006A, 007A en trede (invoercode 02326) = 01 of 02 of schaal 008A en trede 01 of 02.  Automatische herrekening 12-07 Voor deze medewerkers zullen we in periode 2022-12 een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug op het overzicht Mutaties en Signalen Gemal met als reden 12-07. Actie Met ingang van 29 november kun je de gewijzigde salarisbedragen (code salarisregeling 25) downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen (of de File API). Meer informatie [1] zie releasenotes Gemal 2022-08/38 CAO Provincies 2022-12/31 Decentrale bestuurders en eenmalige uitkering per 2022-12 Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 450,00 die voor CAO Rijk is afgesproken voor december (eventueel naar rato bij gedeputeerden met een aangepaste tijdbestedingsnorm). Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen. Meer informatie [1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van provincies”, bij onderdeel 3. CAO Rijkspersoneel 2022-12/32 Nieuwe CAO 2022-2024 - Eenmalige uitkering We hebben je al eerder geïnformeerd over de wijzigingen, voortkomend uit de CAO Rijk, die in juli was afgesproken [1]. In vervolg daarop geldt het volgende: Voor december 2022 is in de nieuwe CAO 2022-2024 een eenmalige uitkering afgesproken. Deze uitkering is grotendeels gelijk aan die van vorig jaar, 2021-12. Hiervoor gelden de volgende specificaties: de uitkering is van toepassing voor werknemers met een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden; er geldt hierbij een peildatum indienst van 01-12-2022; het uit te keren fulltime bedrag is € 450,00 bruto; het bedrag moet bepaald worden naar rato van de deeltijdfactor op 01-12-2022; gedeeltelijke doorbetaling van het maandinkomen, zoals bijvoorbeeld bij verlofregelingen, zijn niet van invloed op de hoogte van het bedrag; bij volledig ontbreken van maandinkomen vindt geen uitkering plaats tenzij dit is als gevolg van een periode van maximaal zes weken verlof op grond van de CAO Rijk, of op grond van de Wet arbeid en zorg of vanwege een VWNW-verlofperiode; de uitkering is pensioengevend; Inrichting We hebben de uitkering ingericht in GDI> Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen bij 02 Eenm. uitkering dec. De uitkering wordt uitbetaald met uitvoercode 01004 met als standaardtekst “Eenm. uitk. dec.” Omdat de uitkering pensioengevend is, nemen we de uitbetaling op in de grondslag ABP als telling voor de variabelen opbouw ABP volgend jaar (uitvoercode 01004 in grondslag werkgevercode 55056). Gezien het incidentele karakter moet deze uitkering niet meegenomen worden als arbeidsvoorwaardenbedrag ten behoeve van de loonaangifte. We kunnen in Payroll Gemal niet onderscheiden naar volledige / of gedeeltelijke korting of naar de reden van de (verlof)korting. Je kunt zelf de betaling blokkeren door invoercode 01004 in de stamgegevens vast te leggen met waarde 0,01 per 2022-12.  Wil je een afwijkend bedrag vastleggen, dan blokkeer je de uitkering en gebruik je een bruto diversen code (denk eraan om deze dan ook in de grondslag ABP op te nemen). Actie Denk aan het eventuele opnemen in je journaalpost, comprimeertotalen, etc van uitvoercode 01004 Inventariseer en blokkeer de betreffende medewerkers  Meer informatie [1] Zie release notes Gemal: CAO Rijkspersoneel - 2022-08/39 Nieuwe Cao rijk 2022-2024 en CAO Rijkspersoneel - 2022-09/31 Nieuwe CAO 2022-2024 - wijziging salaris CAO VVT 2022-12/33 Premie derde WW-jaar Loyalis Melding In de release notes van 2022-10/24 is de verzekering derde WW-jaar, conform de verzekering bij Loyalis, geïntroduceerd. Echter bleek dat de grondslag van de premie uitvoercode 01598 Loon SV was, maar de premie tegelijkertijd een aftrekpost voor het SV loon vormde.  Oplossing De uitvoercode van de premie (uitvoercode 01318) is nu met waarde 9 (negatief tellen) toegevoegd aan de grondslag van VRZ-regeling 13 (werkgevercode 55163), waarop de verzekering is ingericht.  Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor een ieder die onder de cao VVT valt en waarbij uitvoercode 01318 aanwezig is. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-11 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  2022-12/34 Vergoeding bereikbaarheids-consignatiedienst en slaap-of aanwezigheidsdienst Per 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding voor het ingeroosterd zijn voor een bereikbaarheids-consignatie- of aanwezigheidsdienst niet langer een aantal 18-en van een uurloon, maar een vast bedrag per ingeroosterd uur. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst plaatsvindt.    Wij zullen deze bedragen gaan inrichten door middel van de functionaliteit van vergoeding per eenheid. De inrichting zal als volgt worden:   soort dienst bereikbaar ma-vr bereikbaar za-zo slaap ma-vr slaap za-zo invoercode 00865 00866 00867 00868 werkgevercode 3800 3800 3800 3800 waarde werkgevercode 3,50 7,00 7,50 15,00 uitvoercodes 0865 0866 0867 0868   Het is van belang dat je een eventueel roostersysteem of tijdsregistratiesysteem hier ook op aanpast. In de release notes van HR Core Beaufort zal hier meer informatie over worden gegeven.    Naast de vergoeding voor de dienst, zoals hierboven beschreven, heeft de werknemer, als er tijdens een bereikbaarheidsdienst daadwerkelijk arbeid dient te worden verricht, recht op een toeslag van 25%. Deze kan worden geboekt door middel van invoercode 01037 uren ORD tijdens bereikbaarheid (1e percentage). Ook hier dien je een aansluiting voor te maken met je eventuele roostersysteem of tijdsregistratiesysteem.   In de release notes van 2023-01 zullen wij je over deze wijziging binnen de VVT nogmaals informeren.  2022-12/35 Reiskosten na uit dienst Conform de CAO VVT, is de reiskostenregeling omtrent woon-werk verkeer gewijzigd per 1 juli 2022. Hierover hebben wij je in de release notes van 2022-07/45 geïnformeerd.  In de release notes van destijds is aangegeven, dat op W-niveau enkele werkgevercodes ingesteld dienen te worden op de gewenste waarde en welke codes dat betreft.  We merken dat niet alle werkgevers dit hebben gedaan en dat dit kan leiden tot een incorrect bedrag aan reiskosten.   Daarnaast hebben we verschillende meldingen gekregen over reiskosten die in de maand na uit dienst (als er over de laatste maand in dienst nog reiskosten worden betaald) niet worden uitbetaald. Ook dit heeft te maken met de inrichting op W-niveau.  Actie Controleer nog even goed of de werkgevercodes van de reiskosteninrichting op de gewenste waarden staan. Dit kan je doen door middel van de tabel uit de release notes van 2022-07/45.  Let erop dat je deze werkgevercodes inricht met terugwerkende kracht tot 2022-07 of 2022-08, afhankelijk van of je de reiskosten in de maand zelf of een maand achteraf betaald.  CAO Waterschappen 2022-12/36 Decentrale bestuurders en eenmalige uitkering per 2022-12 Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers”, maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 450,00 die voor CAO Rijk is afgesproken voor december (eventueel naar rato bij ambtsdragers met een aangepaste tijdbestedingsnorm). Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen. Meer informatie [1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van waterschappen”, bij onderdeel 3. CAO ziekenhuizen 2022-12/37 Uurloon ORT in combinatie met generatiebeleid (change 3889308) Melding De uitvoercode van het generatiebeleid (00695) stond met waarde 1 in de grondslag van het uurloon ORT (55085) bij de cao ziekenhuizen (cao 35). Dit was onterecht en zorgde voor een te hoog uurloon ORT. Oplossing Wij hebben uitvoercode 00695 bij de cao ziekenhuizen (35) op 8 (niet tellen) gezet, zoals bij de andere cao's. Actie  Hiervoor is geen actie nodig. Herrekening 12-05 Je vindt deze herrekening terug als reden 12-05 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  2022-12/38 Cao ziekenhuizen salarisverhoging en eenmalige uitkering AMS’ers   Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Update 7 november - Van enkele klanten hebben we vernomen dat er bij eindejaarsuitkering 4 nog een percentage van 1% ligt vastgelegd op W(erkgever)niveau op werkgevercode 25611. Dit is hoogstwaarschijnlijk een restant van een eerdere eenmalige uitkering die na afloop is blijven staan. Dit percentage beïnvloedt nu echter de inrichting die door ons op C(AO)-niveau was gedaan voor de uitkering die in november dient te worden uitbetaald. Dat is niet de bedoeling.     Actie  Als je bij werkgevercode 25611, of een andere werkgevercode bij eindejaarsuitkering 4, nog een waarde hebt staan, dan doe je het volgende: Als voor de waarde een W is weergegeven, dan zet je deze op C. Dit betekent dat er onder de waarde die je op W-niveau hebt vastgelegd een waarde verborgen zit vanuit onze CAO ondersteuning. Als voor de waarde géén W is weergegeven, dan verwijder je de waarde geheel. Dit betekent dat er onder de waarde op W niveau geen waarde vanuit CAO ondersteuning aanwezig is. Je legt alle mutaties vast met terugwerkende kracht tot 2021-01. In het scherm met werkgevercodes selecteer je rechtsonder eerst TWK aan en je geeft periode 202101 op. Vervolgens wijzig je de werkgevercodes. In alle gevallen dien je in je salarisproductie collectief te herrekenen vanaf 2021-01. Een uitgebreide beschrijving hoe je dit doet is opgenomen in het eerdere bericht.   Update 1 november 2022 - De NVZ heeft bevestigd dat de afspraken in de ledenbrief van 21 oktober definitief zijn. Deze afspraken voor de medisch specialisten betreffen een eenmalige uitkering in november van €250, een salarisverhoging van 2% met terugwerkende kracht naar 1 januari en een thuiswerkvergoeding. Voor de eenmalige uitkering en salarisverhoging zullen we in de nacht van 1 op 2 november een tussentijdse release uitvoeren.  Eenmalige uitkering De eenmalige uitkering hebben we in Gemal ingericht op eindejaarsuitkering 4. Hier is voor gekozen omdat de eenmalige uitkering voor de cao ziekenhuizen die in maart is uitbetaald was ingericht op eindejaarsuitkering 3 en twee eenmalige uitkeringen in hetzelfde kalenderjaar op dezelfde eindejaarsuitkering tot problemen zou kunnen leiden.    Bij de inrichting zijn de volgende criteria aangehouden: De uitkering bedraagt €250 op basis van een fulltime dienstverband, dit bedrag wordt naar rato berekend bij een deeltijd dienstverband. De werknemer moest op 1 december 2021 in dienst zijn. De uitkering wordt niet gekort in het geval van langdurige ziekte of verlof. Er wordt uitgegaan van het vaste deeltijdpercentage op 1 december 2021.  De uitkering is niet gemaximeerd op €250 voor werknemers met een deeltijdpercentage van boven de 100%. De uitkering geldt alleen voor werknemers met salarisregeling 45 (AMS’ers). De NVZ heeft nog geen uitspraak gedaan hoe de eenmalige uitkering verwerkt moet worden bij eventuele uurloners. Wij hebben wel geconstateerd dat deze binnen de salarisregeling AMS vrijwel niet voorkomen. Voor uurloners hebben wij vooralsnog dezelfde inrichting aangehouden als bij de eenmalige uitkering die in maart is uitbetaald bij de cao ziekenhuizen: een referteperiode van 3 maanden voorafgaand aan 1 december (gewerkte uren van september, oktober en november, uitbetaald in oktober, november en december). Mocht dit niet gewenst zijn dan kan je de uitkering blokkeren door met invoercode 01055 (vast of variabel) de waarde van 0,01ct op te geven. Mocht je zelf een afwijkend bedrag willen vastleggen, dan kan je daarvoor ook invoercode 01055 gebruiken en daarop variabel het gewenste bedrag vastleggen. Dit bedrag zal het door Gemal berekende bedrag overschrijven. Als er werknemers zijn die onder een andere cao vallen, maar wel salarisregeling 45 (AMS) volgen, dan dien je het bedrag van de uitkering zelf te berekenen en vast te leggen door middel van invoercode 01055.   Omdat de peildatum van de uitkering 1 december 2021 betreft dien je een collectieve herrekening over vorig jaar aan te sturen om de uitkering tot uitbetaling te laten komen. Dit kan door in de afroep werkgevercode 99221 op te geven met waarde 1 en met terugwerkende kracht vanaf 2021-01. Aan het eind van dit bericht staat een instructie hoe je deze herrekening vastlegt.   Salarisverhoging   De nieuwe salaristabel geldt vanaf 2022-01 en zal door de collectieve herrekening vanwege de eenmalige uitkering ook met terugwerkende kracht worden toegepast.  Let wel op dat je de nieuwe salarisregeling eerst overhaalt via Youforce Zenden en Ontvangen.    Thuiswerkvergoeding   De thuiswerkvergoeding die geldt per 1 juli 2022 kan worden vastgelegd middels een bedrag per eenheid. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00).   Het aantal eenheden (thuiswerkdagen) dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200. Je kan van deze uitvoercode de tekst eventueel aanpassen naar “thuiswerkvergoeding” middels werkgevercode 05999. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen.   Actie Leg in de salarisrun van november een collectieve herrekening over vorig jaar vast met werkgevercode 99221, waarde 1 en ingangsdatum 2021-01 (zie uitgebreide uitleg hieronder). Blokkeer desgewenst de eenmalige uitkering door middel van invoercode 01055, waarde 0,01 Leg desgewenst een afwijkend bedrag vast voor de eenmalige uitkering door middel van invoercode 01055. Download de nieuwe salarisbedragen en de gewijzigde salarisregeling via Youforce bij Zenden en Ontvangen Richt de thuiswerkvergoeding in als vergoeding per eenheid   Collectieve herrekening Voor toepassing van de eenmalige uitkering per peildatum 3 november 2021 en de salariswijziging per december 2021 is het noodzakelijk dat er een herrekening plaatsvindt over vorig jaar. Wij kunnen dit niet automatisch voor je doen. Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2021-01: Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1. Kies daarna Opslaan en Terug. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast zoals Betaaldatum. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. In het venster met het veld Beginperiode herrekening, vul je de waarde 202101 in en daarna klik je op OK. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening waarin je kiest voor de waarde 1. Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen   26 oktober 2022 - Afgelopen vrijdag is er een nieuwsbericht vanuit de NVZ verschenen omtrent een eventuele salarisverhoging en eenmalige uitkering voor de AMS’ers binnen de CAO Ziekenhuizen.    Wij zijn in contact met de NVZ. Zij hebben aangegeven dat de financiële afspraken definitief zijn. De officiële salaristabellen en de exacte parameters voor de eenmalige uitkering moeten wij echter nog ontvangen. Daarom kunnen we op dit moment nog geen wijziging doorvoeren. Zodra de informatie volledig is, zullen wij kijken op welke termijn we de wijzigingen in de salaristabellen kunnen doorvoeren en de eenmalige uitkering kunnen inrichten.   Middels updates op dit bericht houden wij je hiervan op de hoogte. CAO Zorgverzekeraars 2022-12/39 Cao zorgverzekeraars Definitief akkoord   Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   De cao zorgverzekeraars heeft recent een definitief akkoord gesloten over een nieuwe cao.  In dit akkoord zijn verschillende dingen overeengekomen: Salarisverhoging per 1-10-2022 Salarisverhoging per 1-10-2023 Eenmalige uitkering in november 2022 Bepaling van percentage doorbetaling tijdens betaald ouderschapsverlof   In de release van 2022-12 zal de salaristabel die geldt per 1-10-2022 aangepast zijn. Echter is het niet meer mogelijk om de eenmalige uitkering voor de salarisrun van november in te regelen omdat het overgrote deel van jullie de salarisrun van november al zal hebben gedraaid en nog niet alle parameters duidelijk zijn. Wij streven ernaar om de eenmalige uitkering zo spoedig mogelijk in te richten. Het is nog niet duidelijk of dit in de eerstvolgende release of een tussentijdse release zal zijn, maar wij zullen er alles aan doen om deze te leveren voordat je productie 2022-12 draait.    Naast de salaristabel en eenmalige uitkering zullen wij ook verlofregeling 5 (betaald ouderschapsverlof) bijwerken met de juiste inrichting. Dit zal gebeuren in de release van 2022-12. Pensioenfonds PFZW 2022-12/40 Korting ziekte ten onrechte in maandgrondslag PFZW (change 3798610)  Melding Uitvoercode 01110 Krt.wachtg/ziekte zat in de maandgrondslag van PFZW (werkgevercode 55052). Dit was onterecht, omdat op deze manier uitvoercode 02326 Variabelen Pfzw ten onrechte werd verlaagd.    Conform de voorschriften van PFZW, wordt de korting bij langdurige ziekte verrekend in het regelingloon. Dit wordt reeds correct aangestuurd, doordat werkgevercode 13020 (volgnr 1) is vastgelegd met waarde 1. De hierboven beschreven fout betrof dus een dubbele korting. Oplossing Uitvoercode 01110 Krt.wachtg/ziekte is uit de maandgrondslag PFZW gehaald. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. Je vindt de herrekening terug als reden 12-06 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 2022-12/41 UPA/PFZW doorgifte verloonde uren middels uitvoercode 02242 niet correct bij deeltijdfactor > 100% (change 3905904) Melding De doorgifte van de verloonde uren naar PFZW (UPA) ,middels uitvoercode 02242, is foutief bij een deeltijdfactor > 100%. Oplossing Dit is aangepast.  Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. In periode 12 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor een ieder waarvoor uitvoercode 02242 wordt berekend en die een deeltijdfactor heeft > 100%.  Door deze herrekening worden de verloonde uren in UPA hersteld. Je vindt deze herrekening terug als reden 12-10 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  Automatische herrekeningen 2022-12/42 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 12-02 Betaald ouderschapsverlof bij min-max contracten (change 3848614) 12-03 CAO Primair onderwijs - Geen opbouw OOP EJU bij een ID-schaal 12-04 CAO Ambulancezorg - Maximum ORT herrekening 12-05 CAO Ziekenhuizren - Uurloon ORT in combinatie met generatiebeleid (change 3889308) 12-06 Korting ziekte uit maandgrondslag PFZW 12-07 CAO Politie - Gewijzigde salarisbedragen 12-08 CAO Voortgezet onderwijs - Uitkering OOP VO in oktober 2022  12-09 Grondslag 55107 samenloop SV en UFO premie 12-10 UPA/PFZW doorgifte verloonde uren middels uitvoercode 2242 niet correct bij deeltijdfactor > 100% (change 3905904) 12-11 CAO VVT - Premie derde WW-jaar 12-12 Onterechte vaststelling uurloon (change 3951608) 12-13 Waarnemingstoelage met afwijkende ingangsdatum 12-14 Grondslag Betaald Ouderschapsverlof bevat verkeerde uitvoercode (3792227) 12-15 -Vervallen herrekening- 12-16 CAO Primair onderwijs - Bindingstoelage Peil (EJU-3) ten onrechte opgenomen in grondslag opbouw arbeidsvoorwaarden (change 29896303) 12-17 LIV normbedragen per uur en per jaar verhoogd met terugwerkende kracht 12-18 Loonheffing in combinatie met gekoppeld dienstverband en code 02457 = 2      
Volledig artikel weergeven
23-11-2022 11:00 (Bijgewerkt op 16-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3201 Weergaven
 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community   Mededelingen 2022-11/1 Uitfaseren UPA overzichten Aanleiding Zoals in de Release notes van september (2022-09/1 Controle-overzicht UPA/GMA mutatie vervalt), als voormelding is gedaan, stoppen we per 1 november 2022 met het aanmaken van het controle overzicht UPA. De gegevens ervan zijn op andere plekken ook beschikbaar zoals in het UPA Domein (waar de levering wordt verzonden) of in de resultatenoverzichten. In de nieuwe MI (power BI), beschikbaar voor Beaufort-On-Line klanten, kun je zelf een relevant rapport maken en deze uitvoercodes als default rapport opnemen en dit desgewenst uitbreiden met meer uitvoercodes. Actie Hiervoor is geen klantactie nodig. De overzichtslijsten 5701 (controle-overzicht UPA) en 5702 (controle-overzicht UPA (historisch), die je in werkgevercode 99401 t/m 99448 kunt afroepen in een speciale productie, laten we vervallen.   Vooraankondiging 2022-11/2 Vervallen codes per 2023 Aanleiding Begin 2023 zal een jaarlijkse schoningsactie worden uitgevoerd in Payroll Gemal, waarbij oude codes gaan vervallen. Dit kunnen codes zijn die door veranderende wet- en regelgeving niet meer gewenst zijn of codes die in de praktijk nooit gebruikt blijken te worden. Op deze manier houden we Payroll Gemal actueel en overzichtelijk. Wanneer de code in 2022 nog wel actueel was, kan je in 2023 nog mutaties vastleggen met terugwerkende kracht in het jaar 2022 (indien mutaties over het voorgaande jaar zijn toegestaan op deze invoercode), maar niet meer voor het jaar 2023. Aan het einde van dit bericht vind je een overzicht van de codes die wij in het nieuwe jaar zullen laten vervallen. In onderstaande lijst staan ook codes welke in de loop van 2022 zijn komen te vervallen (naar aanleiding van het vervallen van de regeling levensloop). Hier is al eerder in de release notes over geschreven.   Let op: codes die in Payroll Gemal zijn vervallen, kunnen na enige tijd opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Wanneer je deze codes niet uit uw HR-systeem of rapportages verwijdert, zou dit in de toekomst tot onverwachte resultaten kunnen leiden.   Invoercode Omschrijving Vervaldatum 02273 dagloon bepaling 202301 01307 Opn Levensloop 2 202201 01336 Opn. levensloop 202201 01398 Levensl.verlofkrt 202201 01688 Inleg Levensloop2 202201 02086 Corr. EJU in LA 202201 02260 Levensloop jaren 202201 02264 Cd FLO overgangsr 202201 02265 Afw toetsln 12%ll 202201 02531 ABP levensloop 202201 02616 Jaren levensloop 202201 02694 Inleg prc Levensl 202201 02695 Inleg Levensloop 202201 02875 Cc levensl saldo2 202201 02988 Instnr hoofd dvb 202201 02989 Regnr  hoofd dvb 202201   Uitvoercode Omschrijving vervaldatum 01307 Opn. Levensloop 2 202201 01366 Opn. levensloop 202201 01398 Levensl.verlofkrt 202201 01671 Levensloop >12% 202201 01673 Netto inleg 202201 01688 Inleg Levensloop2 202201 01695 Inleg Levensloop 202201 02101 Tot. opn. levensl 202201 02285 Uren BAPO LA 202201 02287 uren verlof LA 202201 02803 Cum.pens.uitk.a 202201 02804 Cum.pens.uitk. 202201 02839 Saldo Levensl2 202201 02875 Cc levensl saldo2 202201 02895 Cum. levensloop 202201   werkgevercode wgcode tekst vervaldatum 3004 aansturing prorata - blokkeren van prorata is niet langer mogelijk, deze berekening wordt voortaan standaard toegepast 202301 8121 deelfactor invoercode 02540 (bereikbhd) 202301 8122 deelfactor invoercode 02543-02545 (dagaanwezighd) 202301 8123 deelfactor invoercode 02546-02548 (nachtaanwezighd) 202301 8138 deelfactor invoercode 02541 (bereikbhd) 202301 8139 deelfactor invoercode 02542 (bereikbhd) 202301 8016 dagloon bij benadering, doorlopend ziek 202301 3539 Keuze WN sel signaleringsovz levensloop 202201 3540 Maximum levensloopverlofkorting 202201 24040 Levensloop rekeningnummer bijschrijving 202201 24041 2e Levensloop rekeningnummer bijschr. 202201 24042 Spaarrekening rekeningnummer bijschr. 202201 30019 Controleoverzicht UPA 202301 30100 Code afroep loonstaat in csv-formaat 202301 55116 LEVENSLOOPVERLOFKORTING 202201 55134 Inleg levensloop 202201 Actie Deze codes dienen in 2023 uit je rapportages of eigen cumulaties verwijderd te worden. Als je geen gebruik maakt van HR Core, dan moet je ervoor zorgen dat je HR-systeem deze codes niet meer aanmaakt.   Gewijzigd en verbeterd 2022-11/3 Naamswijziging werkgevercode 30050 Aanleiding Om begripsverwarring te voorkomen met betrekking tot werkgevercode 30050 die beschikbaar is in het kader van de File API (de nieuwe manier om bestanden van Zenden&Ontvangen te kunnen downloaden, zie release note 2022-10) is de naam nu: Route uitvoerbestanden. Nieuwe werkgevercode voor de routering van de bestanden. Werkgevercode 30050 Route uitvoerbestanden 0 = Bestanden via Zenden&Ontvangen  1 = Bestanden via Zenden&Ontvangen en File API 2 = Bestanden via File API (en tijdelijk ook in Zenden&Ontvangen) Bij de waarde 0 blijven de bestanden op de oude manier verstuurd worden. Bij de waarde 1 worden de bestanden ook in de File Api - Visma Files beschikbaar gesteld. Bij de waarde 2 worden de bestanden tijdelijk naar zowel Zenden&Ontvangen en via de File Api - Visma Files beschikbaar gesteld. Let op: voorlopig werkt waarde 2 gelijk aan waarde 1; wanneer je overgestapt bent en de bestanden die je eerder uit Zenden&Ontvangen haalde, alleen nog vanuit de File API ophaalt dan 30050 met waarde 2 vastleggen.   Actie Voor deze naamswijziging is geen klantactie nodig. Wel blijft de klantactie van toepassing, zoals in Release notes 2022-10 staat beschreven.  2022-11/4 Uitfaseren functie voor onderdrukken individuele loonstaat Aanleiding Het is in Gemal mogelijk om bij werknemers met meerdere gekoppelde dienstverbanden alleen de persoonlijke loonstaat te tonen. In dat geval worden de individuele- en historische loonstaat onderdrukt. Je stuurt deze optie aan door werkgevercode 31007 samenstelling loonstaat vast te leggen met waarde 2. Deze functie belemmert echter analyse van de afzonderlijke dienstverbanden op het moment dat er iets fout gaat of lijkt te gaan. Met de introductie van nieuwe IKV functionaliteit per 2023 zou deze optie er bovendien toe leiden dat we geen informatie over de IKV's kunnen tonen. Dit heeft ons doen besluiten om deze optie uit te faseren.   Met ingang van release 2022-11 is het niet langer mogelijk om werkgevercode 31007 vast te leggen met waarde 2. In release 2023-01 zullen wij de waarde 2 op deze werkgevercode automatisch converteren naar waarde 1. Je ontvangt bij gekoppelde dienstverbanden dan nog steeds een persoonlijke loonstaat, maar ook een individuele loonstaat (in 2023 IKV loonstaat en/of dienstverbandloonstaat). Voor meer informatie over deze loonstaten kun je de IKV Gemal handleiding 2023 raadplegen die onlangs is gepubliceerd op de community. Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. 2022-11/5 Maximale uurlonen Jeugd-LIV 1 cent te hoog Aanleiding Met signaleringsoverzicht 31 kan je een prognose opvragen over de te verwachten Loonkostenvoordelen UWV. We hebben geconstateerd dat wij de maximale uurlonen voor jeugdigen (jeugd LIV) als 'tot en met' waarde afvragen. Dit moet echter een 'tot' waarde zijn. Oplossing Daarom hebben wij vanaf deze release deze uurlonen op algemeen niveau 1 cent verlaagd om tot de juiste prognoses te komen. Dit is te zien op het overzicht  'specificatie productiegegevens' bij werkgevercode 03370- max uurloon 18-jarige, 03372 - max uurloon 19-jarige en 03374 - max uurloon 20-jarige.  Omdat het signaleringsoverzicht uitgaat van de meest recente gegevens en bovendien aan het einde van het jaar pas het gemiddelde uurloon kan vaststellen, is het in dit geval niet nodig een herrekening aan te sturen. Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. 2022-11/6 Ten onrechte loonheffingmelding L2225-  WW hoog toegepast, maar WW laag verwacht ivm code soort IKV, aard arbeidsverhouding of contractindicatie. Melding Over een uitkering moet altijd WW premie tegen het lage tariefpercentage worden berekend. In 2022 is het echter zo dat de grondslagaanwas en afdracht WW geboekt moeten worden op de post die past bij de contractindicaties. Als je bijvoorbeeld een tijdelijk contract hebt, dan geldt daarvoor WW hoog. Wanneer een werkneemster met zo'n contract een hele maand zwangerschapsverlof heeft, dan boek je de WW premie over de zwangerschapsuitkering op WW hoog, terwijl deze eigenlijk tegen het lage tarief berekend is. We hebben geconstateerd dat Gemal in zo'n situatie waarbij het hele loon bestaat uit uitkering, soms de WW afdracht boekte op de verkeerde tariefpost, waardoor loonheffingsmelding L2225  - WW hoog toegepast, maar WW laag verwacht. optreedt. Gemal beschouwt in deze berekening alle uitvoercodes die zijn opgenomen in grondslag 55107 Samenloop SV tarief als uitkeringsbetaling. Oplossing Deze situatie is opgelost met ingang van deze release.  Herrekening 11-02  Betreffende werknemers worden automatisch herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-02 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Let op: De berekende bedragen waren wel correct. Er ontstaat dus geen hogere of lagere afdracht WW premie. De bedragen zullen enkel verplaatst worden van de post WW laag naar WW hoog of andersom. 2022-11/7 Nieuw formaat IB-47- personeel niet in loondienst (PNIL) Aanleiding De belastingdienst heeft een nieuw formaat IB-47 (UBD-gegevenslevering uitbetaling bij derden) doorgevoerd, waarvoor we codes beschikbaar stellen zodat je al voorwerk hiervoor kunt doen. Deze levering gebruik je onder andere indien er sprake is van netto betalingen aan derden (zonder ingehouden loonheffing), waarbij deze netto betalingen in dit nieuwe bestandsformaat aan de belastingdienst moet worden doorgegeven, voor 31 januari 2023 (en daarna). Met deze levering kan de belastingdienst de IB-aangifte van de medewerker op dit vlak beoordelen. Deze levering bestaat al langer, maar het betreft een formaat wijziging. Je kunt bij de belastingdienst bij het onderwerp 'Aanleveren via gegevensportaal' hier meer over lezen. (het aanleveren via digipoort wordt door ons niet ondersteund).   Wat is er nu beschikbaar? Er zijn in deze release een aantal voorbereidende acties opgestart. De signaleringslijst ‘personeel niet in loondienst’ is vervallen (lijstnr 3901). De lijst is vervangen door uitvoercodes met dezelfde informatie en deze zijn direct beschikbaar via MI/loonstaat in CSV/resultatenoverzicht CSV. Deze bieden veel meer flexibiliteit: je kunt daarmee meteen zelf filteren en overzichten aanmaken. Met nieuwe uitvoercodes kan beoordeeld worden welke medewerkers in het uiteindelijk aan te maken bestand zullen worden opgenomen. Uitvoercode 01560 - UBD - ind fisc - hierin is een indicatie opgenomen of voor vrijwilligers aan de fiscale toets wordt voldaan, waarde 1 geeft aan dat aan de fiscale toets is voldaan. Uitvoercode 02177 - UBD- cumBedr lev - hierin is opgenomen het cumulatieve bedrag, wat voor een medewerker opgenomen zal worden als de levering wordt gemaakt. De waarde van de laatste maand is hierin leidend. Er is een nieuwe invoercode (01304, zie hieronder) benoemd, om het te leveren bedrag (van uitvoercode 2140) in een berekeningsmaand te overschrijven.   Gegeven: Afwijkend bedrag UBD. Vastleggen: invoercode 01304 Op te geven als vast of variabele waarde, waarbij 0,01 werkt als blokkering. Deze invoercode is primair bedoeld voor foutherstel. In de UBD-levering zijn een aantal verplichte gegevens om aan te geven welke inhoudingsplichtige aangifte doet. Onderstaande werkgevercodes zijn vrijgegeven voor deze aanlevering. Het is niet verplicht deze gegevens te vullen. Deze codes zijn bedoeld voor administratiekantoren die de loonadministratie voeren voor andere werkgevers. In de UBD moet dan gespecificeerd worden wat de adresgegevens zijn van respectievelijk het administratiekantoor en van de werkgever waar de persoon-niet-in-loondienst daadwerkelijk heeft gewerkt. Voor werkgevers die geen administratiekantoor zijn is het niet verplicht deze gegevens te vullen, als één van de werkgevercodes 02105-02109 niet is gevuld, zal het adres uit de adresgegevens van de instelling worden gehaald (werkgevercodes 02102-instelling adres, 02104-Instelling postcode, 02103-Instelling vestigingsplaats).   Herrekening 11-05 Indien je personeel niet in loondienst hebt, zullen voor deze medewerkers nieuwe uitvoercodes worden berekend met een automatische herrekening. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-05 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  Actie Je kan de beschikbare werkgevercodes voor de UBD-levering nu al vullen. Het aan kunnen maken van de nieuwe gegevenslevering is nog niet gerealiseerd. Dit zal in 2022-12 gebeuren en dan wordt er verder over gecommuniceerd.   LET OP - voor de UBD- levering zijn 2 gegevens verplicht, de voorletters en het burgerservicenummer, medewerkers zonder deze gegevens zullen niet opgenomen worden in de UBD-levering. Indien je een medewerker op wilt gaan nemen in de levering, MOET je deze gegevens opgegeven hebben.  We hebben geconstateerd dat er diverse medewerkers met uitvoercode 02140- bedrag PNIL geen burgerservicenummer hebben. zie ook de release notes van 2022-01: 2022-01/1 BSN vastleggen toegestaan als er nog geen waarde is opgegeven 2022-11/8 Jaarbedragen in premie diverse verzekeringen naar maandbedragen. Aanleiding Bij de premie diverse verzekeringen kan je diverse bedragen als jaarbedrag opgeven. In de berekening moet dit jaarbedrag omgerekend worden naar een maandbedrag. Je mag verwachten dat dit 1/12e deel is. Tot aan 2023 rekende Gemal met dagbedragen x het aantal dagen per maand. Dit levert afrondingsverschillen op in jaren dat met 260 dagen wordt gerekend. Deze berekeningssystematiek is gewijzigd per januari 2023. Een maandbedrag wordt vanaf deze release berekend door het jaarbedrag te delen door 12. Over 2022 zal de systematiek niet worden aangepast, omdat dat veel zeer kleine verschillen oplevert. We schrijven dit al wel, omdat je het terug kunt zien in begrotingsproducties.   Voorbeeld: Premie diverse regeling 13: Werkgevercode 05013 (13) maximum grondslag = 59706 op jaarbasis. Op uv 1583 - premie-afdracht basis 13 wordt het maximum per periode getoond. De werknemer zit boven het maximum. Verwachte waarde = 59706 / 12 = 4975.50. Gemal berekende echter 59706 / 260 * 21.67 = 4976.08 (met een afrondingsfout). Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. 2022-11/9 Pensioenfonds APPA inwerkingtreding wijzigingen Naar aanleiding van vragen aan ons Service Center, willen we je over het volgende informeren: Eerder dit jaar is een circulaire verschenen met daarin informatie over de Aanpassingswet Appa en wijzigingen per juli 2022 [1]. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op invoering peildatumsystematiek, aanpassing franchise en afschaffing overhevelingstoeslag. In lijn met de regelgeving van ABP en de peildatumsystematiek, zullen deze wijzigingen pas effect krijgen bij de vaststelling van het pensioengevend inkomen in 2023-01. Meer informatie hierover ontvang je in de eindejaarscirculaire en/of onze release notes voor januari 2023. Meer informatie [1] Circulaire met kenmerk: 2022-0000265370   Opgeloste meldingen 2022-11/10 Melding L2268 verscheen, omdat cumulatieve grondslagaanwas bij werknemersverzekeringen op jaarbasis onterecht niet negatief kon zijn (change 3630428) Melding We kregen meerdere meldingen, dat bij klanten loonaangiftemelding L2268 verscheen. Deze melding wordt getoond op het moment dat er geen premie Wko wordt afgedragen, terwijl er wel een positieve of negatieve waarde aan premie Aof (laag, hoog en/of uitkering) aanwezig is. Dit bleek te komen omdat Payroll Gemal in deze situaties niet toeliet dat de cumulatieve grondslagaanwas voor een werknemersverzekering op jaarbasis negatief werd, terwijl dit sinds 2022 voor de werknemersverzekeringen juist wel mag (paragraaf 6.2 van het Handboek Loonheffingen 2022). Voor de ZVW geldt nog steeds wel dat de cumulatieve grondslagaanwas op jaarbasis nooit negatief mag zijn. De tekst van loonaangifte melding L2268 is "Opslag Wko is gelijk aan 0, terwijl 1 of meer van de rubrieken Premie Aof laag, Premie Aof hoog en/of Premie Aof uitkering ongelijk is aan 0." Oplossing Het onderstaande versimpelde voorbeeld geeft de verschillen tussen de oude en nieuwe situatie weer. De nieuwe situatie is conform paragraaf 6.2 van het Handboek Loonheffingen 2022.       Oude situatie Nieuwe situatie Toelichting   Periode Januari Januari De situatie deed zich vooral voor aan het begin van het jaar, als er nog weinig bijdrageloon is opgebouwd.   Salaris 2000 2000     Uitkering -4000 -4000   1901 Grondslag Aof totaal (gemaximeerd) 0 -2000 Gemal stond in de oude situatie niet toe dat de totale grondslagaanwas op jaarbasis negatief werd. In de nieuwe situatie mag dit wel. 1557 Grondslag Aof hoog 2000 2000   1559 Grondslag Aof uitkering -2000 -4000 De grondslag Aof uitkering werd in de oude situatie gemaximeerd op -2000, omdat anders de totale grondslagaanwas op jaarbasis negatief zou worden 1874 Afdracht Aof hoog 141 141   1893 Afdracht Aof uitkering -141 -282 Het kan zijn dat je in de nieuwe situatie een uitbetaling aan werknemersverzekering premies krijgt, in dit voorbeeld een uitbetaling van 141 euro (-282+141) 2047 Afdracht Wko 0 -10 Er werd in de oude situatie een bedrag van 0 euro voor de Wko berekend (0,5% van de waarde) op uitvoercode 1901 Grondslag Aof totaal (gemaximeerd)     L2268 verschijnt wel L2268 verschijnt niet In de oude situatie werd wel premie Aof afgedragen danwel uitbetaald, maar geen Wko afgedragen danwel uitbetaald. Hierdoor verscheen loonaangifte melding L2268. In de nieuwe situatie is er wel afdracht Wko en verdwijnt de Loonaangifte melding Automatische herrekening In periode 11 zullen we een automatische herrekening uitvoeren.  Door de herrekening worden de uitvoercodes, gerelateerd aan grondslagen en premies voor werknemersverzekeringen, opnieuw vastgesteld. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 11-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het kan zijn dat je door deze herrekening een uitbetaling aan premies werknemersverzekering krijgt. 2022-11/11 Mutatie op werkgevercode 10107- Reiskosten woon-werk bruto diversen wordt afgekeurd (change 3842978) Melding Het muteren van werkgevercode 10107 - reiskosten woon-werk bruto diversen leverde een melding 112 (= waarde niet toegestaan) op. Oplossing Deze bug is opgelost. Het is weer mogelijk deze mutaties op te geven. Actie Klantactie vereist: Dit kan niet automatisch door ons hersteld worden. Daarom moet je deze mutatie op werkgevercode 10107 opnieuw vastleggen. 2022-11/12 Peildatum VT nog een keer foutief bij doorstorten naar IKB (change 3829702) Melding In 2022-09 is change 3591919 opgelost: Release notes 2022-09/11 Peildatum VT: inhaaleffect werkt niet bij doorstorten naar IKB (change 3591919) De vakantietoeslag kan uitbetaald worden of doorgestort worden naar een IKB of PB. Bij een vakantietoeslag op basis van een peildatum (werkgevercode 03201 met waarde 3) moet in beide gevallen, bij het verhogen van het salaris met terugwerkende kracht, deze verhoging doorwerken in de vakantietoeslag. Het doorstorten van de vakantietoeslag gaat echter nog niet goed bij medewerkers met een deeltijdfactor van kleiner dan 100. Oplossing Deze bug is opgelost.  Herrekening 11-06 Je vindt deze herrekening terug als reden 11-06 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). 2022-11/13 Maximering en aanvulling betaald ouderschapsverlof (change 3873200) [1]  Update: Automatische herrekening 11-09 De hierna beschreven aanpassing is in periode 2022-11 in productie genomen. Voor de betreffende medewerkers vindt een automatische herrekening plaats. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 11-09 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Wanneer de medewerker in het kader van betaald ouderschapsverlof volledig verlof opneemt en er naast de UWV-uitkering ook sprake is van CAO-aanvulling, dan maximeren we in Gemal automatisch de aanvulling om te voorkomen dat de medewerker meer zou ontvangen dan zijn korting bedraagt. We constateren dat deze maximering nog niet wordt toegepast wanneer het geen volledig maar gedeeltelijk verlof (geen volledige maand) betreft. Hiervoor zullen we een aanpassing doen in de programmatuur in combinatie met een herrekening met ingang van (waarschijnlijk) periode 2022-11.   (eventuele) Actie: De aanpassing in de programmatuur kan tot een terugvordering leiden indien het bedrag van de aanvulling wordt verlaagd. Om vorderingen te voorkomen en voorgaande periodes vooruitlopend op de aanpassing te corrigeren, kun je bij wijze van work-around zelf nu al het juiste bedrag aanvulling vastleggen dat dan in plaats komt van de automatische aanvulling. Dit doe je met invoercode 00639 (P03639) voor verlofregeling 05 BOSV / UWV. Je kunt in een proefproductie in GDI bekijken wat de korting en aanvulling zal bedragen en op basis daarvan het bedrag van de aanvulling bepalen. 2022-11/14 Foutieve waarde in de flexbestanden  (change 3852602) Melding In september is helaas een fout geintroduceerd in het aanmaken van flexbestanden waarbij je de huidige maandbedragen en de herrekeningsbedragen wilt opvragen, dit kan je opgeven met werkgevercode 70001 - periodenummer gegevens - voor het betreffende flexbestand, met waarde 18: gegevens huidige periode en herrekeningsverschillen periode 01 t/m voorlaatste (in één record). In dit geval werden voor medewerkers met een herrekeningsbedrag de totale bedragen verdubbeld.   Oplossing: Dit is aangepast. Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. Echter, indien je salarisrun november nog niet hebt gedraaid, kun je de flexbestanden over oktober desgewenst nogmaals afroepen via een speciale productie. 2022-11/15 Resultatenoverzicht bij een correctieproductie soms niet correct [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Melding Wanneer je in de salarisproductie van oktober een nieuwe medewerker hebt opgevoerd met terugwerkende kracht en deze medewerker daarna in een vervangende of aanvullende correctieproductie hebt gewijzigd, dan wordt het resultaat van deze medewerker vanuit de correctieproductie niet correct meegenomen naar het resultatenoverzicht. De database in payroll Gemal is wel correct en bijvoorbeeld het 1917-bestand is correct, maar de presentatie van het resultatenoverzicht, betreffende het resultaat van de nieuwe medewerker(s) in de correctieproductie van oktober, is niet correct voor deze medewerkers. Daarmee is ook het totale resultatenoverzicht niet correct.   Oplossing Dit gaan we vanavond 13/10/22 herstellen zodat het  resultatenoverzicht van correctie producties vanaf 14/10/22 gedraaid, weer correct zijn. Actie Wanneer deze situatie voor jou van toepassing is, kun je het resultatenoverzicht in een speciale productie opnieuw afroepen, waarin dan het resultaat van de salaris-/ en van de correctieproductie samen wordt gepresenteerd. Dit zijn lijstnummers 0601 t/m 0605 (de resultaten overzichten. Kijk ook welke resultatenoverzicht je altijd afroept en voor jou relevant zijn. 2022-11/16 VRZ-regelingloon naar pensioenfonds (NIET PFZW) via UPA onjuist bij uit dienst (change 3678589) Melding Wanneer je de pensioenpremie berekent via de premie diverse regelingen en deze via UPA aanlevert aan je pensioenfonds (je hebt in dit geval werkgevercode 04104 ( volgnummer x ) op een waarde tussen 101 en 115 staan), kan het bij herrekeningssituaties voorkomen, bij medewerkers uit dienst, dat het regelingloon met 0 euro wordt aangeleverd. Dit gebeurt alleen als het regelingloon wordt aangeleverd middels de uitvoercode die op A-niveau is ingericht bij werkgevercode 04604 - UPA regelingloon. Ook gebeurt het alleen als voor de betrokken regeling werkgevercode 05001 - Code soort grondslag VRZ de waarde 1 = jaargrondslag heeft. Bij deze medewerkers is de uitvoercode, waaronder het regelingloon is vastgesteld, ook niet meer terug te vinden op het resultaten overzicht. Indien je ingeregeld hebt dat je de cumulatieve uitvoercodes onderaan de loonstaat wilt zien, is deze uitvoercode daar ook niet zichtbaar. Vanuit Gemal kunnen wij niet constateren of de situatie van ontbrekende regelinglonen in de UPA-aanlevering zich heeft voorgedaan. Betrokken klanten zullen aangeschreven worden om dit onder de aandacht te brengen.   Oplossing Het aanleveren van het regelingloon als jaarbedrag zal vanaf deze release goed plaatsvinden, ook bij medewerkers uit dienst. De uitvoercode zal blijvend berekend blijven en is vanaf deze release ook weer zichtbaar op het resultatenoverzicht en in de cumulatieve uitvoercodes op de loonstaat. Actie De klanten waarvan wij kunnen constateren dat ze in de doelgroep vallen, zullen worden aangeschreven. Indien je twijfels hebt over de juiste aanlevering in UPA, moet je in het UPA-portaal controleren of het regelingloon bij een medewerker uit dienst correct is aangeleverd. Indien dit niet het geval is, kan je over 2021 een synchronisatie UPA vorig jaar aanvragen via een speciale productie met lijstnummer 6401. Na verwerking zullen alle regelinglonen correct in de berichten staan. Voor 2022 zal met een herrekening de UPA-berichten hersteld worden. We voorzien niet dat er in de berekening op andere uitvoercodes verschillen gaan optreden. Herrekening 11-07 Voor 2022 zal een automatische herrekening worden uitgevoerd. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-07 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  Indien de regelinglonen in de UPA-berichten onterecht op 0 stonden, is deze oplossing in het UPA-portaal herkenbaar aan correctieberichten.  2022-11/17 Nogmaals: Vervallen minimum [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.   Melding In onze releasenotes voor oktober hebben we geschreven over het vervallen van de minimumbedragen (voormalige) VT en EJU zoals we deze hanteerden voor de werknemers bij de opbouw van het IKB conform artikel 4.2 lid 1 van de CAO gemeenten. We hebben daarom in Gemal de betreffende aansturing op werkgeverniveau verwijderd [1]. Voor vakantiekrachten en enkele bijzondere dienstverbanden is in de CAO opgenomen bij artikel 2.5 lid 3 dat zij het bedrag minimum vakantietoeslag ook ontvangen. Voor hen is het minimumbedrag VT echter niet vervallen. Oplossing Voor de betreffende personen van artikel 2.5 kun je met terugwerkende kracht tot 01-01-2022 het fulltime jaarbedrag vastleggen op werknemerniveau met invoercode 02455 zoals dat voorheen voor alle medewerkers gold, te weten € 1759,80.  Maak je gebruik van profielen in HR Core Beaufort of Self Service, overweeg dan om die code daarin mee te nemen. Meer informatie [1] ReleaseNotes Gemal onderwerp 2022-10/15 Vervallen minimum.   CAO Informatie CAO Energie- en nutsbedrijven 2022-11/18 Sector GEO: Salariswijziging Aanleiding Conform CAO hebben we voor de sector GEO met ingang van periode 2022-11 de salariswijziging doorgevoerd voor de salaristabellen Services, Proces en Services 2003 [1]. Ook het bedrag minimum vakantietoeslag, gerelateerd aan de salariswijziging, hebben we aangepast [2]. De vergoedingen voor consignatiedienst zijn ook verhoogd en gewijzigd, maar de consignatiedienst is niet als regeling voor de sector GEO in Gemal opgenomen. Bij de vorige aanpassing naar aanleiding van de nieuwe CAO eerder dit jaar, was de schaal voor ID-banen (in Gemal schaal IN-D) komen te vervallen. Deze schaal is dit jaar nog met de oude bedragen aanwezig, maar zal in het nieuwe jaar daadwerkelijk uit de salarisregeling worden verwijderd. Actie Vanaf 1 november kun je de gewijzigde salarisbedragen 48 downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen (of de File API). Meer informatie [1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). [2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag, werkgevercode 03206. CAO Gehandicaptenzorg 2022-11/19 Thuiswerkvergoeding Aanleiding In de release notes van 2022-08/22 is beschreven dat het bedrag van de thuiswerkvergoeding jaarlijks wordt geïndexeerd conform de fiscale wet-en regelgeving. Echter is dit niet zoals het in de cao gehandicaptenzorg wordt beschreven. In de cao wordt namelijk het bedrag van 2 euro per dag genoemd en wordt er niet gesproken over een eventuele indexering. De 2 euro is het bedrag dat op dit moment door de fiscus is vrijgesteld van belasting en dat ook conform CAO wordt vergoed. Het vrijgestelde bedrag wordt eventueel jaarlijks geïndexeerd, maar het is aan de CAO om te bepalen of dat gehele bedrag ook betaald wordt aan de werknemers. In de huidige CAO zijn geen afspraken gemaakt voor verhoging van het bedrag per 2023. Dit bleek onvoldoende uit de release notes van 08-2022. Onze excuses voor de verwarring die hierdoor wellicht is ontstaan. Daarnaast werd er in 2022-08/22 de volgende toelichting gegeven: Op dagen dat de werknemer deels thuis werkt en deels werkt op een werklocatie of elders, is er geen recht op de thuiswerkvergoeding. De werknemer heeft op die dagen enkel recht op de reiskostenvergoeding conform de CAO. Daarmee wordt bedoeld dat, gezien de wetgeving, een samenloop van onbelaste reiskosten woon-werk en een onbelaste thuiswerkvergoeding voor een zelfde dag niet is toegestaan. Als er reiskosten woon-werk worden betaald voor een werkdag mag er voor diezelfde dag niet ook een thuiswerkvergoeding onbelast worden uitbetaald. Als een werknemer op één dag zowel thuiswerkt als naar kantoor reist mag daarom óf de van toepassing zijnde reiskosten (zoals die in de cao worden beschreven) worden betaald óf de thuiswerkvergoeding. Deze samenloop wordt niet specifiek benoemd in de cao, maar er is hier sprake van landelijke wetgeving. Je kunt als werkgever daarom zelf beleid formuleren welke vergoeding in dit geval wordt verstrekt. Actie Er is geen directe klantactie nodig, wellicht een beleidsmatige actie. CAO Gemeenten / SGO 2022-11/20 Uitkeringen burgemeester Aanleiding Zoals elk jaar, is er in november weer sprake van uitkeringen voor de burgemeester. Voor 2022 betreft dit Eenmalige uitkering november 2022 Reguliere eindejaarsuitkering november 2022 Daarnaast zal in het kader van de nieuwe arbeidsvoorwaarden van de CAO Rijk in december nog een eenmalige uitkering van toepassing zijn, we informeren je hierover in de release notes voor december [1]. Eenmalige uitkering november 2022 In het Georganiseerd Overleg burgemeesters van 19 juni 2008 is afgesproken dat de burgemeester ieder jaar een eenmalige uitkering van € 450,00 in de vorm van een eindejaarsuitkering ontvangt [2]. Bij de uitbetaling moet rekening worden gehouden met de in de circulaire genoemde uitgangspunten: De uitkering is een bruto bedrag. De aanspraak op de uitkering wordt per maand opgebouwd. Bij opbouw over minder dan 12 maanden (bijvoorbeeld bij uit-dienst) vindt uitbetaling plaats naar rato van de in-dienstdatum. In geval van ziekte tijdens de ambtsvervulling moet de bezoldiging onverkort doorbetaald worden, dus moet ook geen korting op de eenmalige uitkering plaatsvinden. De uitkering wordt niet toegekend aan de gewezen burgemeesters die een wachtgeld of een werkloosheidsuitkering ontvangen. De uitkering wordt wel opgenomen in de berekeningsbasis voor eventuele toekomstige wachtgelden en overeenkomstige uitkeringen. De uitkering is pensioengevend. De uitkering geldt ook voor een waarnemend burgemeester. Actie Wij adviseren je te beoordelen of de uitkering van toepassing is en zo ja, deze variabel vast te leggen met een door jou gekozen bruto diversen invoercode [3]. Denk hierbij ook aan het aanpassen van de tekst bij de invoer/uitvoercode. Vervolgens neem je de bijbehorende uitvoercode op in Uitvoercodes in jaargrondslag ABP (werkgevercode 55056), zodat deze meetelt in de grondslag voor het jaarinkomen ABP. Je kunt controleren of dit juist staat in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Overzicht uitvoercodes. Denk eraan deze uitvoercode ook op te nemen in je journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties. Eindejaarsuitkering november 2022 Op grond van artikel 3.2.1, twaalfde lid, van het Rechtspositiebesluit, heeft de burgemeester recht op een eindejaarsuitkering van 9,8 % van de genoten bezoldiging (de ‘reguliere’ 8,3% plus een toeslag 1,5%). Het eindejaarsuitkeringsjaar loopt voor CAO rijkspersoneel van december t/m november. Heb je bij de betrokkene met invoercode 02642 (afwijkend percentage eindejaarsuitkering 1) de waarde 1 (0,01) vastgelegd, dan wordt dit verhoogde percentage automatisch toegepast (via afwijkend percentage voor de uitkering, werkgevercode 25025). Meer informatie [1] Zie ook de “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van gemeenten” dd 21-09-2022. [2] Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en Circulaire 2019 (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten, Ministerie van BZK [3] Handleiding onderwerp Bruto componenten bij 3.2. CAO Gemeenten / SGO 2022-11/21 Aanpassing grondslagen IKB2 en 3e WW-jaar Aanleiding Voor de CAO gemeente is een deel van het IKB ingericht dat bestaat uit de tegenwaarde van 14,4 bovenwettelijke vakantie-uren, opgenomen als 0,8% over het salaris. Dit deel van het budget is niet-pensioengevend (NPG). Dit percentage en de grondslag salaris is opgenomen in de IKB-regeling 2 (GDI > Werkgevergegevens > Persoonlijk Budget > Definitie / Grondslag Budgetten > 02 IKB NPG). In de grondslag voor dit budget zijn wel de (verlof)kortingen opgenomen, maar niet de (verlof)doorbetalingen. Aan deze grondslag zijn met ingang van 2022-10 de diverse uitvoercodes toegevoegd. Soortgelijks geldt voor de grondslag Premie diversen-15, die voor de sector gemeente in gebruik is voor reparatie 3e WW-jaar (GDI > Werkgevergegevens > Pensioen en overige > Premie diverse verz > Grndslg Div verz > 15 Reparatie 3e WW-jaar). Ook hier waren wel de kortingen maar nog niet de doorbetalingen opgenomen.  Automatische herrekening 11-10 Voor de juiste toepassing zullen we in periode 11 een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-10 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). CAO Gemeenten / SGO 2022-11/22 Sector Veiligheidsregio’s: Code voor Compensatieregeling Aanleiding De werkgeversvereniging WVSV heeft ons als salarisleverancier verzocht een code beschikbaar te stellen, waarmee de veiligheidsregio een uitbetaling kan doen in het kader van de Compensatieregeling. Deze netto-betaling moet gebruteerd worden en tegen bijzonder tarief belast. De werkgever kon de uitbetaling boeken op FLO-kosten.   Actie Je kunt hiervoor gebruik maken van invoer-/uitvoercode 00956. Deze code heeft nu als standaardtekst "Netto.brt.uitk.23", maar je kunt deze tekst ook aanpassen in "Compensatieregel." Je kunt dit aanpassen bij GDI > Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Tekst bij uitvoercode. Ook de tekst van de invoercode kun je uiteraard aanpassen, maar de uitvoercode is hetgeen de medewerker zal terugzien op de strook, vandaar dat we dit hier vermelden. CAO GGZ 2022-11/23 Eenmalige uitkering geschoond Aanleiding In de cao GGZ was voor november 2021 een eenmalige uitkering ingericht op eindejaarsuitkering 3, conform de toenmalige cao.  Deze eindejaarsuitkering hebben we nu geschoond, zodat er in november 2022 niet nogmaals een eenmalige uitkering wordt betaald.  Maak je voor een andere, eigen uitkering, gebruik van eindejaarsuitkering 3, houd er dan rekening mee de codes die waren ingericht op C-niveau nu zijn geschoond. Als je gebruik wilt blijven maken van de uitkering, zal je de geschoonde codes op W-niveau moeten vastleggen.  Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. CAO Jeugdzorg 2022-11/24 Reiskosten werkgevercode 26402 Aanleiding In de release notes van 2022-10/11 staat aangegeven dat, als je de waarde van 26042 verandert, je ook collectief dient te herrekenen van januari. Echter zal Gemal, omdat er in dit geval een zogeheten jaarwaarde (de code geldt voor het hele jaar) wordt aangepast, al automatisch herrekenen.  Een handmatige herrekening aansturen is daarom niet nodig. Excuses voor de eventuele verwarring.  Actie Er is hiervoor geen klantactie nodig. CAO Onderwijs 2022-11/25 CAO Bestuurders Funderend Onderwijs 2022 [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Aanleiding Partijen hebben een nieuwe CAO Bestuurders Funderend Onderwijs afgesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 maart 2023, die de CAO Bestuurders PO/VO zal gaan vervangen. Daarvoor gaan we CAO code 30 (de huidige CAO Bestuurders VO) inrichten, aangezien deze al veel gelijkenis heeft. In de CAO is onderstaande van toepassing: De wijziging betreft dat beide Bestuurders CAO PO en VO onder één nieuwe CAO verder gaan, geënt op de CAO Bestuurders VO Er is sprake van een nieuw loongebouw gebaseerd op 7 schalen met een min-/max- salarisbedrag.   Het percentage Eindejaarsuitkering is 7,4%  (Bestuurders PO heeft nu 6,3%). De norm/fulltime betreft een 40 urige werkweek. Gekozen oplossing: Omdat de nieuwe CAO Bestuurders Funderend Onderwijs is geënt op de CAO Besturen VO (CAO code 30), wordt CAO 30 leidend voor deze nieuwe CAO. Voor wat betreft het nieuwe loongebouw: we hebben met enkele klanten hierover gesproken; een nominale variant of een nieuwe salaristabel met een percentage aansturing over het maximum bedrag. De voorkeur heeft de nominale oplossing mits de naam van de schaal op strook zichtbaar is. Voor dit doel gebruiken we invoercode 02979 ‘alfanumerieke personeelsinformatie 10’. Deze invoercode is hernoemt naar ‘Salarisschaal’. Omdat CAO 30 leidend wordt, behoeft de eindejaarsuitkering geen aanpassing: daar is 7,4% reeds van toepassing die bij omzetting van de CAO Code per 1/1/22 leidt tot een aanvullende opbouw eindejaarsuitkering. De norm van cao 30 is ook reeds gebaseerd op 40 uur/wk en 173,33 uur/mnd. Werkgevercode 03002 en invoercode 02317: Hernoemen van CAO code 30 (CAO Besturen VO) naar CAO Bestuurders FO (Funderend Onderwijs). Met werkgevercode 31251 is met een C-waarde ingeregeld dat invoercode 02979 op de salarisspecificatie wordt afgedrukt in blok 1 (linksonder). Hoe kom je tot een implementatie van inschaling van deze Bestuurders: Conform de Handreiking Remuneratiebeleid Bestuurders Funderend Onderwijs 2022 van de VTOI-NVTK, bepaal je de inschaling. Dit wordt bepaald in overleg en daarom kunnen wij niets converteren. Het salaris van januari 2022 + 3% wordt het nieuwe salarisbedrag tenzij dit boven de WNT norm is of hoger dan het maximum van de schaal is. Daarmee zijn de voorwaarden compleet voor verloning CAO Bestuurders Funderend Onderwijs. Actie Leg onderstaande per 1/1/22 vast bij de bestuurder (advies is dit eerst in een proefproductie te doen): Werkgeverscode 03002 (of invoercode 02317) waarde 30 indien CAO Bestuurder PO; de VO bestuurder wordt al met CAO 30 verloond en hoeft niet te worden aangepast. Invoercode 02332 waarde 2 (om nominaal te kunnen verlonen ipv via een salaristabel). Invoercode 02350 het salarisbedrag. Invoercode 02979 ingeschaalde schaal. De herrekening vindt automatisch plaats door de opvoer van het gewijzigde salaris.   Aandachtspunten: Normuren: de CAO Bestuurders PO kent andere normuren; controleer bij bijvoorbeeld uitruil uren of BAPO, of op dat vlak een herrekening plaatsvindt. Dit komt door het samengaan van de CAO-en met 1 norm waarde. Salarisregelingen: de salarisregeling (-tabel) 30 en 75 blijven intact zodat wanneer je nog geen nieuw salaris hebt bepaald, er op de huidige manier verloond blijft worden. Op termijn gaan we CAO code 31 en Salarisregelingen 30 en 75 schonen en zullen dit dan melden. Maandelijkse uitbetaling VT EJU: het vakantiegeld (8%) en eindejaarsuitkering (7,4%) worden maandelijks opgebouwd zoals gebruikelijk; wanneer je conform artikel 3.3 een afspraak hebt gemaakt dit maandelijks uit te laten betalen dan staan hieronder de codes waarmee je dit kunt doen: Invoercode 01006 waarde 0,07 Invoercode 02342 waarde 1 Bij overstap naar een maandelijkse uitbetaling van de VT/EJU moet worden nagedacht hoe om te gaan met de reservering VT/EJU die tot dit moment is gedaan, ook rekening houdend met de WNT. CAO CBS/LA: de Code CAO CBS/LA (werkgeverscode 07005) is bij de VTOI-NVTK nagevraagd en is nog niet bekend. Sectorindeling APG: In de sectoren PO en VO wordt gerekend met een verschillend percentage AOP; 0,8% in het bij PO en 0,9% in het VO. Dit wordt aangestuurd met werkgeverscode 04211 bij de instelling van verloning. Vooralsnog blijft dit ongewijzigd. We hebben bij APG hier aandacht voor gevraagd. ABP 2023: Het pensioen/productloon van 2023 wordt door deze salarisverhoging vanaf januari 2022 (peilmaand ABP) hoger; dit is conform specificatie ABP. 2022-11/26 CAO Primair onderwijs - Bedrag bij inschaling participatiebaan trede 1 is niet correct (change 3861389) Melding Het blijkt dat het salarisbedrag, behorende bij  participatiebaan trede 1, niet correct was gewijzigd (per juli 2002)  in de salaristabel.   Oplossing Salaristabel 65, die geldig is per juli 2022, is aangepast. Herrekening 11-08 In periode 11 zullen we een automatische herrekening uitvoeren.  Voor de CAO 41 (Primair Onderwijs) worden de registratienummers met schaalnummer PART en Anciënniteit = 01 herrekend. Je vindt deze herrekening terug als reden 11-08 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). CAO Provincies 2022-11/27 Nieuwe CAO 2022 - 2023 Aanleiding Het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO Provincies, met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023, is definitief geworden door akkoord van de achterban. De aanpassingen die hieruit voortkomen hebben voor wat betreft Payroll Gemal onder andere betrekking op: loonontwikkeling eenmalige thuiswerk- en flexibiliteitsvergoeding structurele thuiswerk- en internetvergoeding ouderschapsverlof verlofafspraken Loonontwikkeling - salarisverhoging Voor wat betreft de loonontwikkeling is het volgende afgesproken: Per 2022-01 worden de functieschalen met fulltime € 75,00 verhoogd. Per 2022-07 worden de salarisbedragen met 3% verhoogd. Per 2023-01 worden de salarisbedragen met 4% verhoogd. Helaas hebben partijen er dus voor gekozen om weer een salariswijziging door te voeren die voor de werkgevers arbeidsintensief is, namelijk een combinatie van nominale en procentuele verhoging. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 worden de schaalbedragen verhoogd met 75 euro. We passen de betreffende maximum schaalbedragen aan. Hierbij is het echter niet alleen de bedoeling dat de maximum schaalbedragen verhoogd worden maar ook dat de medewerkers een verhoging krijgen van € 75,00 op fulltime basis. Dit heeft tot gevolg dat je bij medewerkers die niet op 100% inschaling zitten, het percentage inschaling (RSP) moet aanpassen.     Voorbeeld schaal 0007 per 01-01-2022 met max oud = € 3136,19 Voorbeeld schaal 0007 per 01-01-2022 met max nieuw = € 3211,19 1 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt 100% * € 3136,19 = € 3136,19 De fulltime medewerker op het max van zijn schaal krijgt nu 100% * € 3211,19 = € 3211,19.  Dit is een verhoging van € 3211,19 -/- € 3136,19 = € 75,00 => geen actie nodig 2 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% krijgt 80,00% * € 3136,19 = € 2508,96. De fulltime medewerker zou nu krijgen 80,00% * € 3211,19 = € 2568,96 Dit is een verhoging van € 2568,96 -/- € 2508,96 = € 60,00. Voor deze medewerker moet zijn procentuele inschaling dus verhoogd worden zodat hij ontvangt: € 2508,96 + € 75,00 = € 2583,96.  => De procentuele inschaling moet je nu aanpassen naar: € 2583,96 / € 3211,19 = 80,4673% 3 Stel de medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80% heeft een deeltijdpercentage van 60%, dan krijgt hij (80% * € 3136,19) * 60% = € 1505,38. De medewerker met 60% deeltijdpercentage en RSP 80,00% moet er 60% * € 75,00 = € 45,00 bij krijgen, dus €‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⁠⁠ 1505,38 + € 45,00 = € 1550,38.  => Zijn RSP moet je dus aanpassen naar € 1550,38 / (€ 3211,19 * 60%) = 80,4673% Voor de procentuele salarisaanpassingen van 2022-07 en 2023-01 speelt dit niet, maar daar speelt wel een mogelijke aanvulling in verband met het CAO minimumloon.   Loonontwikkeling - CAO minimumloon Net als bij enkele andere overheidssectoren, vindt voor de CAO Provincies per 2022-07 introductie plaats van een bodem in het salarisgebouw van € 2184,00, gebaseerd op een CAO minimum uurloon van €14,00. We leggen het CAO minimumloon vast met terugwerkende kracht in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Minimumloon > Div minimumloon bij CAO minimumloon per maand (werkgevercode 03462). Wanneer de salarisbepaling op basis van procentuele inschaling lager uitkomt dan het CAO minimumloon, dan zal automatische aanvulling plaatsvinden via uitvoercode 01007 Aanvulling (CAO) minimumloon.   Let op: Medewerkers die verloond worden via de Participatieschaal A (in Gemal schaal PA-A) moet je blokkeren door (met terugwerkende kracht tot 2022-07) invoercode 02940 waarde 1 = CAO minimumloon per uur niet toepassen vast te leggen. Op schaal A zijn de cao-loonstijgingen niet van toepassing.     Voorbeeld schaal 0003 per 01-07-2022 met max oud (van 2022-01) = € 2533,71 Voorbeeld schaal 0003 per 01-07-2022 met max nieuw = € 2533,71 * 103% = €‌ 2609,72 4 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt 100% * € 2533,71 = € 2533,71 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 100% (zit op het max van de schaal) krijgt 100% * €2609,72 = €2609,72 => geen actie nodig 5 Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% krijgt 80,00% * € 2533,71 = € 2026,97. Fulltime medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% krijgt 80,00% * € 2609,72 = € 2087,78 => geen actie nodig omdat sprake is van CAO minimumloon van € 2184,00 zal op uitvoercode 01007 automatisch aanvulling plaatsvinden met € 2184,00 -/- € 2087,78 = € 96,22 6 De medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% en een deeltijdpercentage van 60%, krijgt (80,00% * € 2533,71) * 60% = € 1216,19. De medewerker met procentuele inschaling (ic02513) van 80,00% en een deeltijdpercentage van 60%, krijgt (80,00% * € 2609,72) * 60% = € 1252,67. => geen actie nodig omdat sprake is van CAO minimumloon van € 2184,00 zal op uitvoercode 01007 automatisch aanvulling plaatsvinden met (€ 2184,00 * 60,00%) -/- € 1252,67 = € 57,73   Waarde verlofuur Vanuit Gemal-standpunt heeft de salariswijziging tot gevolg dat alle zaken, gerelateerd aan het salaris, ook mee wijzigen. Zo ook verlofuren, immers: de waarde van het verlofuur is gebaseerd op het salaris en wanneer het salaris wijzigt, wijzigt dus ook de waarde van het verlofuur. De CAO stelt echter (art. 4.5.6) dat deze salariswijziging niet mag doorwerken in de waarde van verlofuren. Je kunt dit daarom voorkomen door (met twk) bij de betreffende werknemer een afwijkend uurloon verlofuren vast te leggen, zie de handleiding Gemal onderwerp Verlofuren (ver)kopen bij 5.1: U kunt een uurloon vastleggen dat afwijkt van het uurloon aangegeven op werkgeverniveau en dat alleen voor de regeling, voor het (ver)kopen van verlofuren van toepassing is: Gegeven: afwijkend uurloon 1 (2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8). Vastleggen: invoercode 02774 (02775 / 02787 / 02788 / 03142 / 03143 / 03144 / 03145): het bedrag. Voor HR Core Beaufort komt dat overeen met de rubrieken: P00774 (P00775 / P02787 / P02788 / P06142 / P06143 / P06144 / P06145)   De waarde van die uitvoercode uurloon verlofuren van januari moet je dan bij de betreffende medewerker (met terugwerkende kracht) vastleggen op de bijbehorende invoercode afwijkend uurloon verlofuren.    invoercode                                      / uitvoercode 02774 afwijkend uurln verlofurn 1 / 02931 uurln verlofurn 1 02775 afwijkend uurln verlofurn 2 / 02932 uurln verlofurn 2 02787 afwijkend uurln verlofurn 3 / 02933 uurln verlofurn 3 02788 afwijkend uurln verlofurn 4 / 02934 uurln verlofurn 4 03142 afwijkend uurln verlofurn 5 / 02877 uurln verlofurn 5 03143 afwijkend uurln verlofurn 6 / 02878 uurln verlofurn 6 03144 afwijkend uurln verlofurn 7 / 02879 uurln verlofurn 7 03145 afwijkend uurln verlofurn 8 / 02880 uurln verlofurn 8   Hiervoor moet je wel aangestuurd hebben dat op de loonstaat ook de toegepaste uurlonen verlofuren worden gepresenteerd. Deze uitvoercodes worden altijd berekend, maar staan namelijk niet standaard op de individuele loonstaat. Je kunt dat wel aansturen: GDI > Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Inrichting ind. loonstaat > Algemeen bij Individuele loonstaat cumulatieve resultaten (werkgevercode 31021). Vanaf dat moment wordt dan de berekende waarde van één verlofuur, onderaan de loonstaat, gepresenteerd met bijvoorbeeld uitvoercode 02774 voor verlofuren-1, maar alleen voor de actuele periode.   Andere aanpassingen door loonontwikkeling Als gevolg van de salariswijzigingen geldt verder nog het volgende:  Omdat de nominale salariswijziging teruggaat tot peildatum 1 januari, zal deze doorwerken in het jaarinkomen van volgend jaar. Je ziet dit verschilbedrag ten opzichte van de oorspronkelijke pensioengevend maandinkomen van januari terug op de individuele loonstaat bij uitvoercode 02231. Het minimumbedrag van (voorheen) vakantietoeslag in de opbouw IKB (artikel 4.5.2 lid 2a) hebben we per 2022-01 en per 2022-07 verhoogd [1]. Het bedrag BHV-toelage is gekoppeld aan de indexatie van de salarisbedragen. We hebben de toelage als een maandelijks bedrag opgenomen in de Toelagenregeling met volgnummer 1 in Payroll Gemal. Je vindt deze regeling bij Werkgevergegevens > Definitie toelagenregelingen bij Toelagenregelingen 1. Bij de betreffende werkgevercodes leggen we de bedragen vast behorend bij art. 4.3.4 lid:2 per 1 januari 2022: a. voor de allround BHV'er: € 255,35 / 12 = € 21,28 met werkgevercode 14001; b. voor de BHV'er met specialistische taken: € 511,10 / 12 = € 42,60 met werkgevercode 14002; c. voor de BHV'er die door de werkgever is aangewezen om leidinggevende taken met betrekking tot bedrijfshulpverlening uit te oefenen: € 766,68 / 12 = € 63,89 met werkgevercode 14004; En per 1 juli 2022: a. voor de allround BHV'er: € 263,01 / 12 = € 21,92 met werkgevercode 14001; b. voor de BHV'er met specialistische taken:€ 526,43 / 12 = € 43,87 met werkgevercode 14002; c. voor de BHV'er die door de werkgever is aangewezen om leidinggevende taken met betrekking tot bedrijfshulpverlening uit te oefenen: € 789,68 / 12 = € 65,81 met werkgevercode 14004. Tegemoetkoming ziektekosten: De medewerker ontvangt een maandelijkse tegemoetkoming in de ziektekosten. Voor medewerkers in schaal 7 of hoger passen wij dit bedrag aan met ingang van periode 2022-01 naar € 18,70 en vanaf periode 2022-07 naar € 19,26, zie Werkgevergegevens > Zorgverzekering > Werkgeversbijdrage bij Werkgeversbijdrage ZKV, (werkgevercode 07407). Zie hierna bij "Actie" voor overige schalen.  Eenmalige Thuiswerk- en flexibiliteitsvergoeding Werknemers ontvangen een eenmalige thuiswerk- en flexibiliteitsvergoeding van fulltime max € 500,00 naar rato van omvang en duur van het dienstverband tussen 1 januari en 1 september 2022, o.a. ter compensatie van meerkosten thuiswerk. Je kunt in GDI zien hoe we op basis van deze gegevens in Gemal de uitkeringsregeling-3 (ThuiswrkFlex.verg) aangestuurd hebben. Dit is dezelfde uitkeringsregeling en vergelijkbaar met de Flexibiliteitsvergoeding van vorig jaar (2022-11).  Hierbij geldt onder andere: Omdat de uitkering pensioengevend is, hebben we de uitvoercode waarop de uitbetaling plaatsvindt, in dit geval uitvoercode 01099 eindejaarsuitkering 3, vastgelegd bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Uc pensioengr ABP (werkgevercode 55056): 01099 waarde 1. We hebben de standaard tekst van deze uitvoercode en van de (eindejaars-) uitkeringsregeling-3 aangepast in: "ThuiswrkFlex.verg." maar je kunt de tekst natuurlijk zelf aanpassen. Je kunt in een proefproductie beoordelen of het resultaat naar wens is (denk aan herrekenen!) en desnoods de uitkering blokkeren bij de medewerker met invoercode 01099 waarde 0,01 (met terugwerkende kracht tot 01) en/of een afwijkend bedrag vastleggen met een bruto diversen code; deze bruto diversen uitvoercode moet je dan ook in de grondslag van werkgevercode 55056 opnemen om deze pensioengevend te maken. Structurele thuiswerk- en internetvergoeding Met ingang van 2023 geldt een vergoeding voor de werkdagen dat de medewerker thuiswerkt en geen woon-werkverkeer heeft (muv dienstreizen). Dit is een netto vergoeding van € 3,00 per thuiswerkdag (€ 2,00 thuiswerkvergoeding, € 1,00 internetvergoeding), onafhankelijk van het aantal werkuren per dag. Voor deze structurele thuiswerkvergoeding per dag zullen we in Gemal geen inrichting doen. Je kunt wel, bijvoorbeeld in Self Service, een formulier (laten) maken, waarbij de medewerker het aantal thuisgewerkte dagen op maandbasis aangeeft, waarna dat formulier in de workflow via akkoord manager als indirecte mutatie Beaufort naar Gemal gaat. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker straks via de Youforce App zijn thuiswerkdagen doorgeeft. Je kunt de thuiswerkvergoeding gebruiken samen met de regeling ‘Vergoeding per eenheid’ in Gemal. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 3,00). Het aantal eenheden dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200, waarvan je de tekst uiteraard hebt aangepast in bijvoorbeeld 'Thuiswerkverg.'. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen. Daarnaast krijg je per 2023 (waarschijnlijk) de mogelijkheid om opgave van thuiswerken via Self Service te laten resulteren in twee Gemal-invoercodes, dus bijvoorbeeld € 2,00 thuiswerkvergoeding, € 1,00 internetvergoeding, hetgeen natuurlijk nog beter inzicht biedt over wat er wordt betaald.   Doorbetaald ouderschapsverlof Met ingang van 2 augustus geldt de aangepaste wetgeving met betrekking tot wettelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Partijen hebben voor de CAO Provincies hierbij het volgende afgesproken: de regeling gaat in per 2 augustus, ook voor medewerkers waarvan betaald ouderschapsverlof voor een kind tot 1 jaar al eerder is ingegaan. er vindt aanvulling plaats tot 100% loondoorbetaling tijdens opname van de 9 weken wettelijk betaald ouderschapsverlof voor de aansluitende 4 weken verlof geldt een aanvulling tot 75% loondoorbetaling. Partijen hebben afgesproken de CAO-aanpassingen niet per augustus te laten ingaan, maar pas met terugwerkende kracht wanneer de CAO definitief is. Voor Payroll Gemal hebben we hier op de volgende manier invulling aan gegeven:   UWV-doorbetaald ouderschapsverlof Om invulling te geven aan doorbetaling, naast de UWV-uitkering tot 100%, kun je gebruik maken van de Verlofregeling-05 Betaald Ouderschapsverlof: Wij leggen hier, met ingang van 2022-08, voor de CAO Provincies bij Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023) de waarde 2 vast = aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting. Bij Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13024) is het percentage 100% al door ons vastgelegd. Je legt zelf bij de medewerker het aantal verlofuren vast (bijvoorbeeld vast met invoercode 03205 het aantal uren per week). CAO-doorbetaald ouderschapsverlof Voor de aansluitende periode van 4 weken, waarop geen recht (meer) is op de UWV-uitkering, geldt een doorbetaling van 75%. Je moet dan zelf op het gewenste moment de benodigde mutaties doen. Je kunt hiervoor gebruik  maken van de Verlofregeling-03 Ouderschapsverlof of een andere, vrije verlofregeling: Leg hier met ingang van 2022-XX aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023)  de waarde 2 vast = aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting. Bij Toepassen percentage aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13024) leg je vast het percentage 0%. Bij de medewerker leg je per de gewenste periode vast het percentage doorbetaling (invoercode 00613) met 75% (door het vastleggen van percentage doorbetaling op werknemerniveau, kun je bij verlofregeling-03 ook op enig moment de doorbetaling laten stoppen of het verlof laten doorlopen). Je legt bij de medewerker het aantal verlofuren voor de betreffende verlofregeling vast (bijvoorbeeld voor verlofregeling-03 met invoercode 03203 het aantal uren per week). Vergeet niet de verlofuren voor verlofregeling-05 nul te stellen. Doorbetaling in grondslag met verlofkorting Er zijn dus situaties waarbij sprake is van een verlofkorting ('min-bedrag') waartegenover ook sprake is van een doorbetaling ('plus-bedrag'), Daar waar we nu in (bijvoorbeeld) de grondslag voor IKB de uitvoercodes voor kortingsbedragen hebben opgenomen, nemen we nu dus ook de uitvoercodes voor doorbetalingsbedragen op.   Verlofafspraken - bijzonder verlof De sociale partners vinden het belangrijk om werknemers in staat te stellen de voor hen belangrijke levensgebeurtenissen met bijzonder verlof in te kunnen vullen en niet uitsluitend de familieband daarin leidend te laten zijn. Aan de bestaande regels voor bijzonder verlof wordt de mogelijkheid voor twee zogenaamde lief- en leeddagen toegevoegd. Deze bijzonder verlofdagen zijn niet in te wisselen voor salaris of op te sparen.   Verlofafspraken - pilot diversiteitsverlof (‘kies je feestdagen’) In 2023 vindt een pilot plaats. De werknemer kan (vooralsnog alleen in 2023) de zeven benoemde feestdagen (nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag en eerste en tweede Kerstdag) omruilen voor dagen die passen bij de eigen levensovertuiging. De medewerker moet de te ruilen dagen vóór 1 april 2023 registreren in het verlofsysteem. Er vindt nog overleg plaats hoe omgegaan moet worden met aan feestdagen gekoppelde vergoedingen.   Automatische herrekening 11-04 In periode 11 zullen we een automatische herrekening uitvoeren.  Je vindt deze herrekening terug als reden 11-04 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). Actie Bepaal de nieuwe RSP-percentages per januari 2022, conform de beschrijving. Vanaf 1 november kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Let op: We bieden HR Core Beaufort, ter download, altijd alleen de meest recente versie aan van een salarisregeling/salarisbedragen (dus in dit geval die van 2022-07). Leg bij de betreffende medewerkers in schaal 1 t/m 6 het bedrag tegemoetkoming ziektekosten vast: - met terugwerkende kracht tot periode 2022-01: € 29,08. - met terugwerkende kracht tot periode 2022-07: € 29,95. Pas de inrichting van de verlofregeling voor ouderschapsverlof aan met terugwerkende kracht tot 2022-08  Meer informatie [1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div vakantietoeslag bij werkgevercode 03206. CAO VVT 2022-11/28 Correcties PAWW In de release notes van 2022-10/24 is er beschreven hoe de oude verzekering voor het derde WW-jaar (PAWW) uit te zetten en de nieuwe verzekering (Loyalis) aan. Wij kregen echter ook verschillende vragen over wat te doen in het geval dat er nog correcties zijn voor de periodes waarin de oude verzekering nog van toepassing was. Daarover hebben wij navraag gedaan bij PAWW. Hieronder lees je welke actie je in welke situatie dient te nemen: Als je een wijziging hebt binnen het huidige jaar dan dien je de aangifte van de betreffende maand te corrigeren. Ons is medegedeeld datin het portaal van PAWW de mogelijkheid bestaat om de aangiften te corrigeren. Als je in 2023 een wijziging hebt over 2022 dan kan dit niet meer worden gemeld aan PAWW, omdat ze correcties over het voorgaande jaar niet toestaan. CAO Ziekenhuizen 2022-11/29 Cao ziekenhuizen salarisverhoging en eenmalige uitkering AMS’ers [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Afgelopen vrijdag (21 oktober 2022) is er een nieuwsbericht vanuit de NVZ verschenen omtrent een eventuele salarisverhoging en eenmalige uitkering voor de AMS’ers binnen de CAO Ziekenhuizen.  Wij zijn in contact met de NVZ, maar de afspraken zoals in het bericht beschreven zijn nog niet definitief. Ook zijn nog niet alle parameters van de uitkering bij ons aangeleverd. Daarom kunnen we op dit moment nog geen wijziging doorvoeren. We houden het wel nauwlettend in de gaten. Zodra de afspraken definitief zijn en de informatie volledig, zullen wij kijken op welke termijn we de wijzigingen in de salaristabellen kunnen doorvoeren en de eenmalige uitkering kunnen inrichten. Middels updates op dit bericht houden wij je hiervan op de hoogte.   Automatische herrekeningen 2022-11/30 Vermelding automatische herrekeningen in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) reden betreffend onderwerp in deze release notes 11-02 Algemeen - Ten onrechte melding L2225 bij WW premie bij uitkering en invoercode 02170 = 3 11-03 Algemeen - De grondslagaanwas bij wn-verzekering mag negatief (3630428) 11-04 CAO Provincies - Nieuwe CAO 2022 - 2023 11-05 Algemeen - IB-47 nieuw formaat 11-06 Algemeen - Peildatum VT nog een keer foutief bij doorstorten naar IKB (change 3829702) 11-07 VRZ-UPA - VRZ-regelingloon naar pensioenfonds (NIET PFZW) via UPA onjuist bij uit dienst (change 3678589) 11-08 CAO Primair Onderwijs - Bedrag bij inschaling PART 01 = onjuist 11-09 Algemeen -  Maximering en aanvulling betaald ouderschapsverlof  11-10 CAO Gemeenten / SGO - Aanpassing grondslagen IKB2 en 3e WW-jaar  
Volledig artikel weergeven
26-10-2022 12:00 (Bijgewerkt op 24-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1796 Weergaven
 [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community.   Mededelingen 2022-10/1 Uitfaseren overzicht 'Resultaten, Speciaal doorbelast' (voormelding) In het 4e kwartaal 2022 gaan we het overzicht 'Resultaten, speciaal doorbelast' uitfaseren. Dit overzicht wordt als extra overzicht aangemaakt wanneer er sprake is van een speciale Loonverdeling. De resultaten van een Loonverdeling worden reeds gepresenteerd in het Resultatenoverzicht en dit extra overzicht heeft geen toegevoegde waarde meer. Mede door de nieuwe Inkomstenverhoudingslaag (IKV) op termijn, waarvoor reeds veel overzichten zijn aangepast, worden deze eerst functioneel beoordeeld op relevantie. Daarom komt dit overzicht te vervallen en wanneer dit gebeurt, wordt dit beschreven in de Release notes. Uit de handleiding: 5.1 Overzicht Er wordt een extra overzicht vervaardigd ter controle: het overzicht resultaten speciaal doorbelast. Dit overzicht wordt automatisch vervaardigd wanneer u gebruik maakt van de speciale loonverdeling. Het wordt afgedrukt, direct voorafgaand aan het normale resultatenoverzicht (volgorde: laagste niveau per werknemer). Het registratienummer van de werknemer wordt ook vermeld. Ook bij een herrekening wordt dit overzicht vervaardigd. De speciale doorbelastingen worden ook gepresenteerd in het resultatenoverzicht, in de journaalpost, in de selectieve resultatenoverzichten en in de staat van salarissen en sociale lasten. 2022-10/2 Handleiding Gemal wijzigingen 2023 ivm IKV [1] Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. De verscherping van het begrip IKV heeft grote impact op alle administratieve processen en systemen. Hoewel de daadwerkelijke regelgeving is uitgesteld tot 2025, zullen wij in de komende jaren onze systemen al stap voor stap aanpassen aan de nieuwe situatie. Per 2023 zullen in Gemal voor het eerst grootschaliger wijzigingen live gaan in verband met IKV. Wij hebben een handleiding samengesteld waarin al deze wijzigingen zijn opgenomen.  Alle wijzigingen uit de handleiding gaan in per release 01-2023. In de release notes van die release zullen we hier nogmaals aandacht aan besteden. Door deze handleiding echter nu al aan te bieden, willen we je de mogelijkheid bieden om op tijd werkprocessen, rapportages en systemen aan te passen, indien dat nodig mocht zijn.    Gewijzigd en verbeterd 2022-10/3 Samengevoegde codes op de persoonlijke loonstaat Als een persoon meerdere dienstverbanden heeft, dan is het mogelijk om een persoonlijke loonstaat af te roepen. Op deze loonstaat worden de samengevoegde gegevens gepresenteerd van alle dienstverbanden van de persoon.  Voor het samenvoegen van de uitvoercodes waren in de oude situatie regels in Gemal opgenomen per uitvoercode apart. Dit kon leiden tot onverwachte situaties. We hebben daarom reeds in 2021 de nieuwe werkgevercode 58011 Niveau aggregatie toegevoegd. Met deze werkgevercode wordt aangegeven hoe uitvoercodes worden samengevoegd op de persoonlijke loonstaat. Deze werkgevercode wordt in release 2022-10 in gebruik genomen. Het gaat om de persoonlijke loonstaat die kan worden aangestuurd met werkgevercode 31007, ten behoeve van gekoppelde meerdere dienstverbanden. Werkgevercode 58011 kan alleen door Visma|Raet worden vastgelegd. Gegeven: Niveau Aggregatie Vastleggen: Werkgevercode 58011 0 (of niet vastgelegd) = Optellen 1 = Optellen 2 = Geselecteerd DV / IKV 3 = Maximering obv de aangestuurde periodiciteit 4 = Speciale afhandeling Toelichting bij waarde 1: alle uitvoercodes die zijn vastgelegd met waarde 1 worden opgeteld over de dienstverbanden heen. Deze waarde wordt gebruikt voor bedragen en aantallen. Voorbeeld: een persoon heeft 2 dienstverbanden. Op elk dienstverband wordt €1000 uitbetaald op uitvoercode 01001 Salaris. Op de persoonlijke loonstaat wordt €2000 getoond. Toelichting bij waarde 2: de waarde van het hoofddienstverband wordt getoond. Met werkgevercode 31120 leg je vast welk dienstverband het hoofddienstverband is. Deze waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt voor uurlonen. Voorbeeld: een persoon heeft 2 dienstverbanden. Op dienstverband 1 geldt een uurloon van €12, op dienstverband 2 een uurloon van €15. Er moet nu een keuze gemaakt worden welk uurloon Gemal toont, want optellen zou zeker onjuist zijn. Dienstverband 1 is het hoofddienstverband, daarom toont Gemal op de persoonlijke loonstaat €12.  Toelichting bij waarde 3: Deze waarde wordt met name gebruikt bij uitvoercodes met een maximering van het aantal dagen zoals is vastgelegd. Voorbeeld: een persoon heeft 2 dienstverbanden. Op dienstverband 1 wordt 15 vd 21 salarisdagen gewerkt. Op dienstverband 2 wordt 10 v/d 21 salarisdagen gewerkt. Gemal telt nu de salarisdagen van beide dienstverbanden op, maar maximeert dit aantal op 21,67 omdat de maand niet meer salarisdagen heeft. Waarschijnlijk heeft deze werknemer een aantal dagen op beide dienstverbanden gewerkt bijvoorbeeld in de ochtend en middag wat Gemal telt als 2 dagen. Toelichting bij waarde 4: Deze waarde wordt gebruikt bij enkele uitvoercodes die niet gelijk zijn voor wat betreft de maximering en worden met maatwerk vastgesteld. 2022-10/4 Van 'zenden en ontvangen' naar File API Waarom 'Zenden en ontvangen' biedt de mogelijkheid om met IBU de bestanden die in een Payroll Gemal-productie zijn afgeroepen, te downloaden naar je lokale omgeving. Het gaat om het ophalen van data bestanden zoals de journaalposten, flexbestanden, loonstaten in csv; hetgeen in bestandsvorm bij 'zenden en ontvangen' gedownload kan worden. We willen door versturen van data via de File API, de noodzaak de IBU te moeten gebruiken, laten vervallen. Daarnaast levert de overgang naar File API meer voordelen op zoals het verdwijnen van de noodzaak van een certificaat, het transport via File API is beter schaalbaar wat de performance ten goede komt en deze nieuwe techniek levert een nog betere GDPR en Security op. In juli 2022 hebben we het artikel Van IBU naar File API gepubliceerd in de Youforce API’s en Youforce Portaal communities om je te informeren over deze migratie en haar fasen. Om voorbereid te zijn op deze migratie hebben we onderstaande werkgevercode toegevoegd. Wil je meer weten over de overgang van IBU naar File API, abonneer je dan op Youforce API's in de community. De transitie en de planning worden daar verder uitgelegd. Onderstaande werkgevercode is voor alle klanten die met losse Gemal output (zie bestandnamen verderop) werken in 'zenden en ontvangen' en kunnen dit onderdeel via de File API laten verlopen zodra de overstap naar de File API is gemaakt. Hoe Werkgeverscode 30050 is vanaf 2022-10 beschikbaar in Gemal Direct Inrichting om de ontvangen bestanden naar beiden of alleen de File API te sturen. Deze werkgevercode vind je in Gemal Direct Inrichting via Selecteren werkgever-productie / werkgevergegevens / overzicht en bestanden / algemeen Werkgeverscode 30050 File-API 0 = Bestanden via 'Zenden&Ontvangen' 1 = Bestanden via 'Zenden&Ontvangen' en via de File API 2 = Bestanden via File API - (werkt voorlopig nog gelijk aan waarde 1, maar ben je over op de File API, leg deze waarde dan vast)     Als de waarde 0 is, worden de bestanden op de oude/huidige manier verzonden. Een waarde van 1 maakt de bestanden ook beschikbaar in de File API. Waarde 2 heeft nu nog hetzelfde effect als 1, maar door dit vast te leggen als je over bent, krijgen we inzicht in de mate waarin klanten deze stap hebben gezet. Op termijn zal waarde 2 conform de beschrijving alleen via File API worden verwerkt. Gewijzigde bestandsnamen Daarnaast zijn de bestandsnamen als deze via de File API worden getransporteerd, aangepast en de nieuwe namen krijg je via de route File API te zien. Hiermee wordt het meer helder welk bestand je daar ziet staan. In 'Zenden en Ontvangen' blijven de huidige benamingen van toepassing (linker kolom hieronder).   Werkgeverscode 30050 hoeft alleen geregistreerd te worden bij instelling nummer 1. Tenslotte: het downloaden van de Salaristabellen staat los van deze aanpassing en deze blijven voorlopig op dezelfde manier beschikbaar komen in 'Zenden en Ontvangen' ten behoeve van de Core. Hoe verder naar de File API voor de bestanden in 'zenden en ontvangen' Binnenkort stellen wij een formulier beschikbaar in 4me waarmee klanten kunnen aangeven over te willen stappen op de File API. 2022-10/5 WAB - 30% overschrijding in uitvoercodes (opdracht 4712) Signaleringslijst 1832- overschrijding 30% contracturen is in 2020 gemaakt om al tijdens het jaar te voorspellen voor welke medewerkers de WW premie herzien zal moeten worden bij een ongewijzigd werkpatroon. Het is de wens van veel klanten om flexibeler gebruik te kunnen maken van de informatie op dit overzicht. Ook is deze informatie nodig als de functionaliteit ‘Automatisch herzien WAB WW-premie’ (wordt ook in deze release uitgeleverd) wordt gebruikt. We hebben de gegevens van het overzicht beschikbaar gesteld op uitvoercodes, zodat deze data beschikbaar is in MI als je BO4 online gebruikt en daarnaast op de loonstaten in CSV formaat, resultatenoverzichten in CSV formaat en in 1917 bestanden. Je kunt hierdoor zelf bepalen op welke wijze je deze gegevens wilt analyseren. De uitvoercodes worden voor elk registratienummer aangemaakt. Je kan met werkgevercode 03359 - WAB-30% overschrijding uitvoercodes aansturen dat je de uitvoercodes niet wilt krijgen.  Let op: Het signaleringsoverzicht presenteert de laatste stand, de uitvoercodes worden echter per maand op de individuele loonstaat gepresenteerd. Bij herrekeningen worden de uitvoercodes over oudere maanden bijgewerkt, maar eigenlijk is alleen de laatste maand actueel en belangrijk voor het beoordelen van de overschrijding. Werkgevercode 30024 - Niveau sorteren overzicht overschrijding contract gaat veranderen, de huidige waarde 1 strookt niet met de filosofie van meerdere dienstverbanden. Met een conversie zullen alle waarden 2 in waarde 1 veranderen met de betekenis: Overzicht per loonheffingennummer. De inrichting ‘Overzicht per instelling’ wordt daarmee : Overzicht per loonheffingennummer. De overzichten zullen vanaf deze release altijd onder instelling 1 in dossier te vinden zijn. Hoe werkt het vanaf deze release? Vanaf deze release wordt de informatie welke op signaleringslijst 1832- WAB 30% overschrijding wordt gepresenteerd ook weggeschreven naar uitvoercodes: 2460 Contr uren tm hui 2461 Verl uren tm hui 2462 Perc over tm hui 2463 Contr uren progn 2464 Verl uren progn 2465 Perc over progn 2466 Premieverschl WAB 2467 Perc over totaal 2468 Perc progn totaal Dit gebeurt voor alle registratienummers, ook als de overschrijding erg klein is.   Als WW premie in enige instelling niet van toepassing is, dan kun je de uitvoercodes blokkeren met werkgevercode 03359 - WAB-30% overschrijding uitvoercodes. Gegeven: Aansturing uitvoercodes WAB 30% overschrijding Vastleggen: Werkgevercode 03359 0 (of niet vastgelegd) = wel uitvoercodes 1 = uitvoercodes 2460-2468 worden niet berekend (blokkade).   Ter attentie1: de code is een jaarwaarde. Als je deze vastlegt en je wilt de uitvoercodes voor het hele jaar berekend hebben, moet je ook een collectieve herrekening aansturen. Ter attentie2: als je de code op 1 zet zal de signaleringslijst 1832 - WAB 30% overschrijding ook leeg zijn.  Op basis van deze uitvoercodes kan je je eigen rapportages samenstellen. Je kan op basis van de uitvoercodes 02462, 02465, 02467 en 02468 beoordelen of medewerkers in de gevarenzone verkeren (overschrijding contracturen tussen 21,00 en 30,99%) of een daadwerkelijk overschrijding van 31% of meer zullen hebben. Let op: de uitvoercodes hebben geen toegevoegde waarde over voorgaande maanden, er is daarom voor gekozen de uitvoercodes pas per berekeningsmaand 2022-10 te berekenen en te presenteren. Verval splitsingsmogelijkheid per instelling Met de bestaande werkgevercode 30024 kun je aangeven hoe je signaleringslijst 1832- WAB 30% overschrijding wilt sorteren.  Gegeven: niveau sorteren overzicht overschrijding contracturen. Vastleggen: werkgevercode 30024. 0 (of niet vastgelegd) = één overzicht voor het gehele cea-nummer. 1 = overzicht per instellingsnummer - VERVALT 2 = overzicht per loonheffingennummer - verhuist naar waarde 1 In de huidige release hebben wij de sorteringsmogelijkheid per instelling apart (waarde 1) laten vervallen. De Belastingdienst toetst de overschrijding in het kader van de WAB namelijk per loonheffingennummer. De rapportage sluit daardoor beter aan bij de eisen vanuit de fiscus.  Wij zetten de functie van waarde 2 - overzicht per loonheffingennummer over naar waarde 1, zodat het waardenbereik van werkgevercode 30024 aansluitend blijft. Als je werkgevercode 30024 -  Niveau sorteren overzicht overschrijding contract op waarde 2 hebt ingericht, dan wordt deze in productie 10-2022 automatisch omgezet naar waarde 1. Op het mutatieverslag zal een mutatie verschijnen met waarde 1 - Overzicht per loonheffingennummer. Als je al hebt ingericht op waarde 1, zullen de overzichten vanaf deze release per loonheffingennummer worden aangemaakt. Wat moet je doen? Als je de uitvoercodes niet berekend wilt hebben, moet je in GDI bij Werkgevergegevens > Sociale verzekering algemeen > WW bij WAB-30% overschrijding uitvoercodes (werkgevercode 03359) op waarde 1 zetten. Wij adviseren dit alleen te doen als de WW-premie niet op je bedrijf van toepassing is. Bij de sector overheid ben je in de regel voor je werknemers Ufo-premie verschuldigd en niet Awf. De Ufo-premie kent geen differentiatie in een hoog en een laag premietarief. Met andere woorden: inzicht in een eventuele 30%-overschrijding zal niet relevant zijn. Daarom hebben we voor diverse CAO’s in de sector Overheid de presentatie van deze uitvoercodes geblokkeerd op C-niveau [1]. Ook voor de sector Pensioen en Uitkeringen hebben we deze blokkade vastgelegd. Uiteraard kun je altijd op W-niveau de blokkade ‘overrulen’. Meer informatie [1] Cao-codes 10, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 41, 48, 82 en 83. 2022-10/6 WAB - Automatisch herzien WW premie (opdracht 4694) Per 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking getreden. Een belangrijk onderdeel van die wet is een differentiatie in hoge, lage en herziene WW premie. Het doel van deze wet is om flexibele arbeid terug te dringen. Daarom moet de lage premie worden herzien, als na afloop van het kalenderjaar blijkt dat de werknemer veel meer gewerkt heeft dan in het contract is vastgelegd. De grens is gelegd bij 31% meer verloonde uren dan contracturen. Deze regel is in 2020 en 2021 opgeschort in verband met de coronacrisis. De wetgever vond het onredelijk om de werkgevers extra premie te laten betalen, terwijl de maatschappij juist een beroep deed op de flexibiliteit van veel werknemers en werkgevers. In 2022 is de regel weer onverminderd van kracht. Vele werkgevers hebben bij ons de wens geuit om het herzien van WW premie te automatiseren, omdat het erg arbeidsintensief kan zijn om elke periode van elke werknemer de WW premie na te lopen en te muteren. In deze release leveren wij deze functionaliteit. Hoe werkt het vanaf deze release? Het automatisch herzien van WW premie doe je door een nieuwe werkgevercode vast te leggen bij de afroep van je productie.  Je doet dit altijd in een aanvullende correctieproductie, nadat je alle andere producties van het jaar hebt afgeroepen. Je weet dan zeker dat na het herzien van de premie geen nieuwe mutaties meer komen die invloed hebben op de verloonde uren of contracturen van de werknemer. In de productie waarin je de WW premie herziet kun je geen andere mutaties op invoercodes vastleggen, omdat deze het proces kunnen verstoren. Ook kun je geen werkgevercodes wijzigen. Je kunt alleen werkgevercodes vastleggen die worden gebruikt voor de afroep van een productie (de reeks 99XXX) Na het herzien van de WW premie roep je het jaarwerk af. De WW premie wordt dan correct getoond in het jaarwerk. Gegeven: Automatisch herzien WW premie Vastleggen: werkgevercode 99234 0 (of niet vastgelegd) - WW premie niet automatisch herzien 1 - WW premie automatisch herzien Gemal selecteert vervolgens alle dienstverbanden van alle personen die zijn getoond op signaleringsoverzicht 32 - Overschrijding contracturen - van je laatste productie.  De toetsing vindt conform de WAB plaats op persoonsniveau over alle dienstverbanden. Bij de personen die de WAB normen overschrijden wordt elk dienstverband met lage WW premie in enige periode doorlopen.  Let op: in de productie voor het automatisch herzien van WW premie worden gekoppelde dienstverbanden (invoercode 02950 heeft waarde 1), met een waarde op uitvoercode 02467 Percentage overschrijding totaal van 31% of meer, altijd verwerkt. Dit is noodzakelijk om de toetsing over alle gekoppelde dienstverbanden van de persoon goed uit te kunnen voeren. Je krijgt daarom output (loonstaat, afgeroepen bestanden) voor al deze dienstverbanden. Dit wil niet zeggen dat bij elk dienstverband ook de premie wordt herzien. Als er een uitzondering van toepassing is (zoals gemiddeld 35 of meer contracturen per week of BBL contract) dan kan dit een reden zijn om de premie toch niet automatisch te herzien. In MSG zie je bij welke dienstverbanden er daadwerkelijk een mutatie op invoercode 02170 Code WW Awf is gegenereerd.   Je kunt de selectie van Gemal zelf beïnvloeden met een nieuwe invoercode: Gegeven: Herzien WW premie Vastleggen: invoercode 2266 0 (of niet vastgelegd) - automatisch herzien 1 - wel herzien 2 - niet herzien Gemal doorloopt de geselecteerde dienstverbanden van januari t/m de huidige productie. En voert daarbij per periode een aantal handelingen uit: Gemal berekent welke WW premie van toepassing is. In elke periode waarin lage WW premie wordt gesignaleerd, genereert Gemal invoercode 02170 Code WW Awf stam/vast met waarde 3 - herzien tarief. Als er in enige periode sprake is van hoge WW premie, dan wordt invoercode 02170 nulgesteld. Gemal kijkt hierbij alleen naar het toegepaste tarief. Dit is het tarief dat je in de laatste productie, voorafgaand aan het herzien op de loonstaat, ziet staan. Als je zelf invoercode 02170 eerder in het jaar had vastgelegd dan gaat Gemal ook in die situatie uit van het toegepaste tarief van die eerdere mutatie. WW laag wordt omgezet naar herzien, WW hoog of herzien blijft staan. Op basis van de nieuwe vastgelegde waarde van invoercode 02170 berekent Gemal de WW premie opnieuw. In de januariproductie van het volgende jaar  wordt invoercode 02170 weer nulgesteld bij alle dienstverbanden. Het herzien van de WW premie wordt immers getoetst per jaargang. Er wordt in januari géén expliciete nulmutatie getoond in MSG. Uitzonderingen werken hetzelfde als het signaleringsoverzicht. Werknemers met gemiddeld 35 contracturen of meer en BBL’ers worden bijvoorbeeld niet op het overzicht getoond (of ze worden gekenmerkt) en bij hen wordt de premie ook niet herzien. Een volledig overzicht van uitzonderingen en de manier waarop zij worden geselecteerd, vind je in de Gemal handleiding, hoofdstuk Sociale verzekering, algemeen, 4.6. Voor werknemers jonger dan 21 jaar kunnen we deze actie niet uitvoeren, omdat het aantal verloonde uren over alle gezamenlijke dienstverbanden van de persoon moeten worden geteld en per periode afzonderlijk moet worden getoetst. Als de overschrijding op persoonsniveau op jaarbasis 31% of hoger is en het aantal uren in enige periode hoger dan 52 is en er wordt lage premie toegepast, dan geldt voor die specifieke periode wel de regel dat de premie herzien moet worden. Ook signaleringsoverzicht 32 heeft nooit rekening gehouden met deze uitzonderingssituatie vanwege de complexiteit.  IKV kolom toegevoegd aan signaleringsoverzicht 32 In verband met de ontwikkeling van functionaliteit voor IKV, hebben we aan signaleringsoverzicht 32 alvast de kolom IKV toegevoegd. Deze kolom toont de waarde van invoercode 02322 IKV-nummer. Actie Afroepen functionaliteit De toetsing op meer dan 30% overschrijding vindt plaats op jaarbasis. Je kunt het proces voor automatisch herzien dus pas starten op het moment dat je zeker weet dat er geen nieuwe producties meer volgen. In die nieuwe producties kunnen immers mutaties zijn opgenomen die invloed hebben op de verloonde uren of de contracturen van je werknemer.  Doorgaans roep je deze functie pas af als je je laatste (aanvullende) correctieproductie over december hebt gedraaid. Je kunt wel al eerder een proefproductie afroepen om na te gaan wat de functionaliteit voor automatisch herzien tot resultaat zal hebben.  Je legt werkgevercode 99234 Automatisch herzien WW premie vast in een aparte aanvullende correctieproductie, waarin je geen andere mutaties vastlegt. Deze productie roep je af nadat je alle correcties over het oude jaar hebt doorgevoerd.  Corrigeren nadat je automatisch herzien hebt uitgevoerd Als je na het automatisch herzien onverhoopt toch nog mutaties wilt toevoegen, dan adviseren wij je bij de betreffende werknemers het WW tarief zelf te controleren en indien nodig met invoercode 02170 per maand zelf het juiste tarief vast te leggen.  Als het om veel werknemers gaat, kun je er ook voor kiezen om met een collectieve mutatie invoercode 02170 bij alle werknemers weg te halen (waarde 0 stam vastleggen vanaf 01-2022). Vervolgens roep je in een extra aanvullende correctieproductie de functie voor automatisch herzien WW premie nogmaals af. Gemal past dan automatisch de juiste waarde toe voor invoercode 02170. Let op: als je collectief invoercode 02170 nulstelt, dan kan het zijn dat je de invoercode verwijdert bij dienstverbanden waar je de code gedurende het jaar zelf had vastgelegd, om andere redenen dan het automatisch herzien van WW premie. Je dient dit zelf te controleren.   De functionaliteit testen in een proefproductie Als je een proefproductie wilt afroepen om de functionaliteit voor automatisch herzien te testen, dan roep je ook een proefproductie af alsof het een aanvullende correctieproductie is. Dit doe je door bij de afroep van de proefproductie werkgevercode 99231 Code correctieproductie vast te leggen met waarde 2 - Aanvullende correctieproductie. Bovendien leg je werkgevercode 99236 - Code selectie proefproductie vast met waarde 4 - Proefproductie laten werken als correctieproductie.   Dienstverbanden uitzonderen Diverse categorieën dienstverbanden / werknemers worden door Gemal automatisch uitgezonderd van het automatisch herzien, conform de eisen van de WAB (zie Gemal handleiding, hoofdstuk Sociale verzekering, algemeen, 4.6.).  Als je andere uitzonderingen wilt vastleggen, dan dien je zelf invoercode 02266 Herzien WW premie vast te leggen met waarde 2 - niet herzien. Wij adviseren je deze handeling - indien mogelijk - in je HR workflow op te nemen. Specifieke aandacht is nodig voor werknemers onder de 21 met minder dan 52 verloonde uren per maand. Wij adviseren bij hen invoercode 02266 Herzien WW premie vast te leggen met waarde 2 - niet herzien. Hiermee voorkom je dat Gemal bij 31% of meer overschrijding automatisch alle perioden met lage WW premie herziet. Als er één of meer perioden zijn dat de werknemer 52 verloonde uren of meer heeft, dan dien je zelf in die perioden de premie te herzien. Dit doe je door invoercode 02170 Code WW Awf vast te leggen met waarde 3 - Herzien. NB: over uitkeringsbetalingen wordt altijd de lage WW premie berekend. Gemal presenteert de totale WW grondslag en premie echter op het tarief (hoog / laag / herzien) dat van toepassing is in de betreffende periode. Dit is noodzakelijk, omdat in de loonaangifte slechts één tarief per periode aangeleverd mag worden, ook als loon en uitkering tegelijkertijd worden betaald. Ter registratie wordt de premie die je betaalt over het uitkeringsdeel ook gepresenteerd op uitvoercode 02345. Invoercode 02170 heeft dus geen invloed op de premie die je over uitkeringsbetalingen betaalt, maar wel op de post waarop deze premies gepresenteerd worden. De WW premie over uitkeringen zal nooit tegen het herziene tarief berekend worden. Het is wel mogelijk dat Gemal invoercode 02170 genereert bij dienstverbanden met uitkeringen, omdat deze dienstverbanden, conform de gestelde eisen, voor uren en WW tarief aan de eisen lijken te voldoen. Vanaf 2023 zal dit automatisch verholpen zijn, omdat de WW premie over uitkeringen vanaf dat jaar verantwoord wordt op de aparte post WW uitkering.  Uitvoercodes waarop uitkeringen worden uitbetaald zijn opgenomen in grondslag 55107 samenloop SV premie. Je kunt deze grondslag zelf aanpassen als je eigen uitvoercodes hebt ingericht voor de uitbetaling van uitkeringen.  Daarnaast dien je zelf te onderzoeken of er andere (typen) dienstverbanden zijn die je wilt uitzonderen van het automatische proces. Ook bij deze (typen) dienstverbanden kun je invoercode 02266 opnemen in je workflow of deze incidenteel zelf vastleggen.   Opgeloste meldingen 2022-10/7 Bijdrage ZVW premie buitenland (uvc 01394) wordt niet berekend bij negatief netto loon (change 3688187) Melding In Gemal kon zich de situatie voordoen dat uitvoercode 1394 bijdrage premie ZVW buitenland op 0 werd gesteld op het moment dat deze bijdrage zou leiden tot een negatief netto loon (uitvoercode 1500) of als het netto loon al negatief is. Oplossing Met ingang van periode 2022-10 hebben we de programmatuur aangepast. Uitvoercode 1394 bijdrage premie ZVW buitenland zal niet langer op 0 worden gesteld, als dat leidt tot een negatief netto loon, of als het netto loon al negatief is. Automatische herrekening 10-03 In periode 10 zullen we een automatische herrekening uitvoeren.  Door de herrekening worden de uitvoercodes opnieuw vastgesteld. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 10-03 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Handleiding onderwerp Zorgverzekeringswet en wonen in het buitenland. 2022-10/8 PAWW-premie over nabetalingen 2021 wordt niet afgedragen (change 3697271) Melding Wij hebben meldingen ontvangen van klanten over de berekening van de premie WW-3e jaar (specifiek over de PAWW-premie), bij een herrekening over vorig jaar. De premie inhouding wordt wel zichtbaar in het vorige jaar, maar niet de grondslag waarover deze is berekend en de premieafdracht. Dit gaat ook fout als er een automatische afdracht voor is ingeregeld. Na analyse blijkt dat de betreffende premie niet door mag werken in het voorgaande jaar, maar ingehouden moet worden op de bedragen van de nabetaling in het huidige jaar. Alle werkgevers die de regeling derde ww-jaar / PAWW actief hebben en in dit jaar nabetalingen over vorig jaar hebben doorgevoerd, worden hierdoor geraakt.  De regeling is op algemeen niveau via premie diverse verzekeringen 15 ingeregeld, maar je kunt ook via een eigen aansturing de regeling op een ander nummer ‘Premie diverse verzekeringen’ hebben ingericht.  Oplossing Vanaf deze release wordt de premieberekening voor derde WW-jaar / PAWW, welke in het voorgaande jaar werd berekend, niet meer doorgevoerd. De premieberekening moet namelijk op het genietingsmoment plaatsvinden. Dit  zal gebeuren voor de premie diverse regeling, waarvoor werkgevercode 05029 - code pensioenfonds op de nieuwe waarde 5-derde WW-jaar / PAWW is ingericht. Op algemeen niveau is premie diverse verzekeringen nummer 15  ingericht voor de PAWW-premieberekening. Wat moet je doen? Als je een bruto nabetaling over vorig jaar hebt uitgevoerd, dan heeft Gemal in de oude situatie de PAWW premie berekend in vorig jaar tegen het toen geldende tarief. De PAWW premie heeft Gemal afgetrokken van de bruto nabetaling en het resultaat is gepresenteerd op uitvoercode 01066 Nabetaling 4 in het huidige jaar. Deze werkwijze blijkt op een aantal punten fout te zijn: Er is geen afdracht PAWW premie gepresenteerd over vorig jaar. De werkelijke afdracht van de premie aan de stichting is daardoor niet uit te voeren. Conform het reglement van Stichting PAWW, moet bij een nabetaling over vorig jaar het premietarief worden toegepast van het huidige jaar. Gemal heeft dus het verkeerde tarief toegepast. We lossen deze problemen op met de volgende wijzigingen: Er wordt PAWW premie berekend over nabetalingen vorig jaar tegen het tarief van het huidige jaar en in de periode van nabetaling. Dit is conform het reglement van SPAWW. De grondslag voor de PAWW (werkgevercode 55165) is het loon in geld (uitvoercode 02102).  In de oude situatie werd uitvoercode 01066 nabetaling vorig jaar uitgezonderd van deze grondslag; in de nieuwe situatie hebben we die uitzondering verwijderd en is uitvoercode 01066 wel opgenomen in de grondslag. In de grondslag PAWW zie je dus alleen uitvoercode 02102 loon in geld staan. Door bovenstaande aanpassing wordt de premieberekening PAWW meegenomen in het reguliere traject. De PAWW premie over de nabetaling zie je dus direct terug in uitvoercode 01324 premie PAWW en de afdracht van deze premie in uitvoercode 01634. Er wordt géén PAWW premie meer berekend in de herrekening over vorig jaar. Die is immers berekend over de nabetaling in het huidige jaar. Wat kunnen we automatisch herstellen? Door de bovengenoemde aanpassing van de grondslag PAWW (werkgevercode 55165) wordt automatisch PAWW premie berekend in het huidige jaar (over uitvoercode 01066 nabetaling vorig jaar) tegen het tarief van dit jaar (0,2%). Met een automatisch herrekening zal deze herstelactie afgerond worden. Deze kan je herkennen aan nummer 10-06 in MSG. Wat kunnen we niet automatisch herstellen? Het bedrag van uitvoercode 01066 nabetaling vorig jaar is te laag vastgesteld omdat de PAWW premie tegen het tarief van vorig jaar (0,4%) reeds op het bedrag in mindering is gebracht.  Dit zal je zelf moeten herstellen, door met invoercode 01066 - nabetaling vorig jaar het juiste bedrag op te geven over de maand waarin de nabetaling is uitbetaald. Voorbeeld: medewerker heeft in juli 2022 1000 euro extra gekregen over 2021. Hierover is ten onrechte 0.4% PAWW-premie berekend en op uitvoercode 1066 - nabetaling vorig jaar  is 996,00 euro geboekt. De 4 euro PAWW-premie is daarbij niet afgedragen. Dit kan in dit voorbeeld hersteld worden, door voor deze medewerker de uitvoercode 1066 te overrulen in juli, door het juiste bedrag (1000 euro) op te geven met invoercode 1066 nabetaling vorig jaar. Je kunt een eigen rapportage maken, waarin je werknemers opneemt met uitvoercode 1066 nabetaling vorig jaar in combinatie met uitvoercode 1324 premie PAWW . De gevonden waarden in uitvoercode 1066 moeten worden gedeeld door 0,996 (dat is 100 % - het percentage premie PAWW van 2021). In HR Core kunnen deze mutaties collectief, via een kolommutatie worden doorgevoerd. Indien je niet Premie diverse regeling nummer 15 gebruikt voor de berekening van de premies derde WW - jaar , moet je voor het nummer welke je voor derde WW - jaar in gebruik hebt, werkgevercode 05029 - code pensioenregeling vastleggen met waarde 5, om de nieuwe berekening te activeren. Ook moet uitvoercode 1066 nabetaling vorig jaar niet opgenomen worden in de grondslag van deze regeling, want de bedragen staan al in uitvoercode 02102 - Loon in geld. Voor de inrichting van je eigen regeling nummer 15 moet je de werkgevercode 05029 uitzetten. 2022-10/9 Budget en kortingen (change 3790108) Bij een Persoonlijk Budget wordt de opbouw vaak gevormd door een doorstorting van bijvoorbeeld het recht van de (voormalige) eindejaarsuitkering en vakantietoeslag. Deze posten presenteren we dan met de uitvoercodes 02200 (PB VT) en 02201 t/m 02207 (PB EJU-1 t/m 7). De uitvoercodes met het oorspronkelijke recht (bijvoorbeeld 01618 voor VT en 01611 voor EJU-1) presenteren we dan niet meer, evenmin als de uitvoercodes waarmee een eventuele korting op dat recht werd gepresenteerd (bijvoorbeeld 01652 voor VT en 01801 voor EJU-1). Deze posten zijn immers al verdisconteerd in de doorstorting. Toevoeging kortingcodes Met ingang van periode 10 hebben we een aanpassing gedaan, waardoor ook bij Persoonlijk Budget met doorstorting, de kortingscodes voor vakantietoeslag (uitvoercode 01652) en (eindejaars)uitkering (uitvoercodes 01801 t/m 01807, 02298, 02299) gepresenteerd worden. Deze uitvoercodes zijn dus al verdisconteerd in de naar Budget doorgestorte bedragen en zijn verder niet van invloed op de uitbetaling van deze posten. De afzonderlijke presentatie van het kortingsbedrag biedt echter wel de mogelijkheid om deze korting ook afzonderlijk op te nemen in grondslagen. Met ingang van periode 2022-10 gaan we dus ook de kortingscodes (met terugwerkende kracht tot 2022-01) presenteren. Aandachtspunten hierbij: Kortingscodes zelf toegevoegd Mogelijk heb je in het verleden ooit deze kortingsuitvoercodes (01652, 01801 t/m 01807, 02298, 02299) zelf vastgelegd in grondslagen. Door de overgang naar budget zijn ze daarna zonder waarde / betekenis voor berekening geworden. Nu ze weer in het leven worden geroepen, moet je beoordelen of het nog steeds gewenst is dat deze zelf vastgelegde codes in die grondslagen voorkomen. Je kunt zien waar een uitvoercode voorkomt en of deze door ons op A(lgemeen) of C(ao)niveau is vastgelegd in: GDI > Werkgevergegevens > In en uitvoercodes > Overzicht uitvoercodes. Kortingscodes en grondslag dagloon In onze releasenotes van periode 09 hebben we geschreven dat we de kortings-uitvoercodes hebben toegevoegd aan de grondslag op basis waarvan het dagloon bij benadering wordt vastgesteld (55105) [1]. Deze aanpassing zal nu ook doorwerken voor de situaties dat het (verlaagde) recht VT / EJU wordt doorgestort in een persoonlijk budget / IKB. Kortingscodes en grondslag verlofuren In diverse CAO's is de vaste budget-opbouw een voorgeschreven onderdeel van de waarde van een verlofuur. Deze vaste budget-opbouw presenteren we met de uitvoercodes 01753, 01754, 01755, 02245 en 02246. Op deze codes is de korting echter in mindering gebracht. Om dit weer te compenseren kun je in de grondslag van het door jou gekozen verlofuur - indien van toepassing - ook de uitvoercodes (01652, 01801 t/m 01807, 02298 en 02299) toevoegen.  Automatische herrekening 10-08 Voor de situatie van de aanpassing dagloon is het gewenst dat we een automatische herrekening doorvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 10-08 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] Release notes Gemal onderwerp 2022-09/10 Korting VT / EJU in berekening dagloon bij benadering.   CAO informatie CAO Ambulancezorg 2022-10/10 Maximum uurloon ORT We werden erop gewezen dat we werkgevercode 08214 schaalnummer maximum uurloon ORT niet hadden bijgewerkt op cao-niveau. Deze werkgevercode had, sinds 1-7-2022, op inpasnummer 32 moeten staan, in plaats van inpasnummer 28. Het gevolg was dat werknemers met inpasnummer 9029, 9030, 9031 en 9032 (of een schaal/anciënniteit combinatie waar deze inpasnummers achter zitten) mogelijk een te laag bedrag aan ORT hebben ontvangen. Oplossing De werkgevercode is nu met terugwerkende kracht aangepast.  Automatische herrekening 10-05 In periode 10 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 10-05 in Mutaties en Signalen Gemal. Hieraan zijn geen kosten verbonden. CAO Jeugdzorg 2022-10/11 Cao-inrichting niet kunnen overrulen voor werkgevercode 26402(change 3689584) Melding We werden er op gewezen dat het niet mogelijk was een afwijkende waarde te kiezen voor werkgevercode 26402 - Code afhandeling belast deel reiskostenvergoeding. In de CAO ondersteuning voor Jeugdzorg is deze code vastgelegd met waarde 2 - netto reiskosten uitbetalen en het bovenmatige deel bruteren.  De oorzaak bleek van technische aard. Oplossing Dit is opgelost. Vanaf deze release kun je desgewenst weer een afwijkende waarde vastleggen voor werkgevercode 26402. Deze wordt dan gekenmerkt door de W van werkgeverniveau.  Let op: deze werkgevercode is een jaarwaarde. Als je deze wijzigt, dan adviseren wij je een collectieve herrekening uit te voeren door werkgevercode 99221 vast te leggen met waarde 1. De reiskosten over het hele jaar worden dan herrekend conform de nieuwe waarde. CAO Gehandicaptenzorg 2022-10/12 Stichting arbeidsmarkt gehandicaptenzorg In de cao staat dat: "in 2022, 2023 en 2024, bij de werkgevers die lid zijn van de VGN, een bijdrage wordt geïnd van 0,02% van de loonsom van de organisatie per jaar, ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). Werkgevers die geen lid zijn van de VGN, maar wel onder de werkingssfeer van de CAO vallen, kunnen deelnemen aan de activiteiten van de StAG, indien en voor zover ze de heffing van 0,02% van de loonsom hebben voldaan en voldoen aan de van toepassing zijnde voorwaarden." Wij hebben contact gehad met de werkgeversvereniging hierover en deze bevestigden dat deze afdracht voor nu niet via Gemal hoeft plaats te vinden, maar dat deze bijdrage buiten Gemal om zal worden afgehandeld. Mocht dit veranderen, dan zullen wij hier - uiteraard - over informeren.  CAO Gemeenten 2022-10/13 CAO gemeente, provincies, waterschap [1] Update: Inmiddels heeft ook publicatie plaatsgevonden van de sector-specifieke circulaires over de doorwerking van de CAO Rijk voor de salarissen en toelagen. Voor de sector gemeente betreft dit “Circulaire Wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van gemeenten” dd 21-09-2022. Hierin is onder andere ook opgenomen dat de burgemeester en wethouders ook in aanmerking komen voor de eenmalige uitkering van december 2022 en april 2023. We komen te zijner tijd terug op deze uitkeringen.   Onderstaand bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 06-09-2022 - Inmiddels heeft publicatie plaatsgevonden van de "Regeling tot wijziging van enige wetten en besluiten in verband met de CAO-Rijk 2022-2024" met daarin onder andere de bezoldigingsbedragen voor de bestuurders zoals we die ook al in de salaristabel voor Rijkspersoneel hadden opgenomen. Publicatie van sector-specifieke circulaires moet nog wel plaatsvinden. Origineel bericht 05-09-2022 - Ter informatie: Volgens verwachting zou afgelopen week publicatie plaatsvinden van de circulaires met daarin de officiële bedragen voor de bestuurders decentrale overheid. Gezien het feit dat het salaristijdvak voor Gemal een week eerder begon dan gemiddeld gebruikelijk (namelijk de 29e), hadden we ervoor gekozen om ook alvast de betreffende bezoldigingsbedragen mee te nemen in de salaristabel voor Rijkspersoneel.  Nu publicatie van de circulaires onverwacht toch nog op zich laat wachten, en in de loop van deze week de eerste overheidsorganisaties hun salarissen zullen laten vervaardigen, zullen we dit mogelijk heroverwegen: wanneer publicatie niet binnen enkele dagen plaatsvindt, zullen we een nieuwe versie van de salarisregeling klaarzetten bij Zend en Ontvang met daarin voor de bestuurders nog de ‘oude’ bedragen. Aanpassing van hun bezoldigingsbedragen in Gemal zal dan pas volgende maand met terugwerkende kracht plaatsvinden. We houden je op de hoogte. CAO Gemeenten / SGO 2022-10/14 Sector Veiligheidsregio’s: nieuwe code CAO Veiligheidsregio’s In het kader van de WNRA had de Vereniging Nederlandse Gemeenten besloten dat organisaties, niet zijnde gemeentes, met ingang van 2020 niet langer aangesloten konden zijn bij de VNG. Daarom was een aparte werkgeversvereniging opgericht voor organisaties die geen gemeente zijn maar wel (deels) gemeentelijke taken uitvoeren en daarbij dezelfde arbeidsvoorwaarden als die in de Cao Gemeenten volgen: de Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, SGO. De veiligheidsregio’s nemen een bijzondere positie in, omdat ze tot nu toe nog steeds uitgesloten zijn van de WNRA en nog steeds qua rechtspositie vallen onder de CAR/UWO en niet de CAO gemeente. Ook voor deze doelgroep is nu per 01-01-2022 een afzonderlijke werkgeversvereniging opgericht: de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). De afspraken, gemaakt in de recente CAO gemeenten, zijn ook afzonderlijk bekrachtigd door de WVSV, met enkele bijzonderheden voor FLO’ers.   Vanaf 1 januari 2022 maakt de WVSV, namens de veiligheidsregio’s, afspraken met de vakbonden over het collectief aan arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. Dit doen zij samen in het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV). Uit overleg, dat we op reguliere basis met de werkgeversvereniging hebben, blijkt ook dat hun verwachting is dat deze arbeidsvoorwaarden zullen gaan afwijken van die van de gemeenten.   Om hierop voorbereid te zijn, nemen we in Gemal met ingang van periode 2022-10 voor deze doelgroep een nieuwe code CAO en code salarisregeling in gebruik: 82 = Veiligheidsregio’s. In Payroll Gemal zullen we de arbeidsvoorwaardelijke aansturingen, die nu gekoppeld zijn aan code CAO 27 Gemeente, kopiëren voor de nieuwe CAO 82 Veiligheidsregio’s. De bestaande salarisregeling voor Gemeenten (code salarisregeling 34) kopiëren we naar de nieuwe code salarisregeling 82. Berichtgeving, zoals in de Releasenotes voor de nieuwe CAO, zullen we vooralsnog publiceren onder het kopje CAO gemeenten, in afwachting van verdere ontwikkelingen in de nieuwe CAO. Vooralsnog zijn er op gebied van arbeidsvoorwaarden of salarisregeling verder geen wijzigingen bekend, maar het is wel gewenst hierop voorbereid te zijn. In september starten de onderhandelingen voor een nieuwe CAO gemeenten. Zodra die nieuwe CAO eenmaal definitief is, zullen de afspraken hierin dus nog niet voor de Veiligheidsregio’s toegepast mogen worden en op dat moment (of zelfs eerder bij tussentijdse afspraken) is afzonderlijke aansturing met een eigen code CAO / salarisregeling dus noodzakelijk. Daarom bieden we nu al de mogelijkheid om van de nieuwe aansturing gebruik te maken. Actie Leg met ingang van periode XX vast in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Diversen, wijzig Code CAO (werkgevercode 03002) naar 82. in GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Salarisregelingen, controleer dat bij Code salarisregeling (werkgevercode 03003) de CAO-waarde vastligt (deze waarde wordt automatisch op de salarisregeling, behorende bij CAO 82, gezet, tenzij je die afwijkend had vastgelegd (W-aansturing)). Voer de aanpassing eerst door in een proefproductie in Gemal en beoordeel de resultaten. Leg bijvoorbeeld vast, met terugwerkende kracht, om de resultaten te vergelijken met die van de ‘Gemeente’-aansturing. voor HR Core Beaufort: zie de wijzigingen zoals opgenomen in de releasenotes HR Core Beaufort. CAO Gemeenten / SGO 2022-10/15 Vervallen minimum (change 3689687) Bij de invoering - met terugwerkende kracht - van de nieuwe CAO gemeenten in 2022-02, golden diverse aanpassingen. Eén van die aanpassingen betrof de invoering van een CAO minimum uurloon van € 14,00. Dit resulteerde in een minimum maandloon van € 2184,00. Mede door de invoering hiervan, was het niet langer noodzakelijk om een minimumbedrag te handhaven bij de opbouw IKB van voormalige vakantietoeslag of voormalige eindejaarsuitkering (zie ook schema art. 4.2 lid 1 a en b). We hebben daarom in periode 2022-10 met terugwerkende kracht tot 2022-01 deze aansturing verwijderd [1]. Automatische herrekening 02 In periode 10 zullen we voor medewerkers met salaris onder een minimum salarisgrens een automatische herrekening uitvoeren. Je herkent deze herrekening in MSG op het mutatieverslag aan reden 02. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie [1] GDI > Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Div. vakantietoeslag bij Minimum vakantietoeslag (werkgevercode 03206). GDI > Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen > 01 Eindejaarsuitkering 1 bij jaarminimum uitkering (werkgevercode 25012). CAO GGZ 2022-10/16 Balansbudget bijhouden in de functie voor persoonlijk budget Wij hebben in de eerdere berichtgeving omtrent het Balansbudget aangegeven dat als een werknemer het Balansbudget gebruikt voor opleiding of studie, je het saldo zou kunnen bijhouden middels de functionaliteit voor Persoonlijk Budget in Gemal. Helaas is onze berichtgeving op dit punt niet eenduidig geweest. Wij hebben in release 2022-07/18 beloofd met een nadere instructie te komen hoe je het budget voor opleiding of studie kunt opnemen in een Persoonlijk Budget. In release 2022-09/21 hebben we aangegeven dat deze instructie reeds in 2022-07 geleverd is. Tussentijds is er wel een instructie opgenomen in de Gemal handleiding, hoofdstuk CAO-Inrichting → Geestelijke Gezondheidszorg → 3.4 Balansbudget. Hier is echter nooit ruchtbaarheid aan gegeven. Bovendien blijkt deze instructie niet bijgewerkt te zijn. In deze instructie werd aangegeven dat je de uitkering op uitvoercode 01004 zou moeten blokkeren, terwijl we in release 2022-09/21 juist hadden onderstreept dat dit niet langer de bedoeling is. Allereerst onze excuses voor deze onduidelijkheden. We hebben de instructie gecorrigeerd en hieronder vermeld. Tegelijk met het plaatsen van deze release notes zal ook de handleiding worden bijgewerkt, zodat je altijd de instructie kunt nalezen. Instructie Balansbudget inzetten voor studie / opleiding Het Balansbudget betaalt Gemal als gebruikelijk uit op uitvoercode 01004. Ook als de werknemer het budget omzet naar een budget voor studie / opleiding laat je deze betaling staan. Dit is noodzakelijk omdat de werknemer op het moment van toekenning pensioenpremie moet betalen over het budgetbedrag. De bruto uitbetaling boek je vervolgens tegen door hetzelfde bedrag negatief vast te leggen op een bruto diversen code naar keuze. Je kunt in Gemal het saldo voor studie / opleiding bijhouden, hiervoor gebruik je de functie voor Persoonlijk Budget. We hebben de naam van de uitvoercodes van PB1 aangepast naar “balansbudget”. Met invoercode 02604 corr. Saldo PB1 boek je het bruto bedrag dat is uitbetaald op uitvoercode 01004 op als saldo in Persoonlijk Budget 1. Het saldo is te zien op de strook van de betreffende werknemer in blok 3 rechts onderaan de strook en op uitvoercode 02845.  Het saldo blijft in dit budget staan, totdat het opgenomen wordt. Bij opname gebruik je opnieuw invoercode 02604 corr. Saldo PB1, maar dan leg je het opgenomen bedrag negatief vast. Als de werknemer nog saldo in het budget heeft zitten op het moment dat er een nieuwe uitbetaling van Balansbudget is, dan kun je de nieuwe betaling gewoon bijstorten met invoercode 02604 corr. Saldo PB1. Let op: hoewel je hetzelfde bruto bedrag aan Balansbudget uitbetaalt en weer inhoudt, is er wel een netto effect voor de werknemer. De oorzaak is dat de werknemer bij toekenning van het budget wel pensioenpremie moet betalen over het budgetbedrag. Let op: er is Gemal geen automatische check op het feit dat het saldo maximaal 3 kalenderjaar mag worden opgespaard. Dit dien je zelf bij te houden.  CAO Kinderopvang 2022-10/17 CAO Kinderopvang - Minimumbedrag Vakantietoeslag onjuist Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. In de releasenotes van september meldden we dat voor de CAO Kinderopvang het bedrag minimum vakantietoeslag, werkgevercode 03206 minimum vakantietoeslag, was aangepast. We stellen nu echter vast dat dit niet correct gebeurd is en bereiden een tussentijdse release voor. Deze tussentijdse release komt vanaf vrijdag 16 september beschikbaar.  Wat fout is gegaan is dat de werkgevercode 03206 minimum vakantietoeslag nu van januari 2021 tot en met juni 2022 een te hoge waarde van 2177,76 (181,48 euro per maand) heeft. En in september 2022 een te lage waarde van 2166,96 (180,58 euro per maand). Alleen de maanden juli en augustus 2022 hadden de correcte waarde. De tussentijdse release corrigeert de incorrecte periodes voor werkgevercode 03206 minimum vakantietoeslag naar de juiste waarde. Acties Mocht je al een salarisproductie gedraaid hebben voor periode 9, dan adviseren we om een vervangende correctieproductie te draaien vanaf 16 september (dus na de tussentijdse release). In deze vervangende correctierun selecteer je de dienstverbanden die in de salarisproductie een waarde of herrekeningsverschil hebben in enige periode vanaf 01-2021 t/m 09-2022 op code 01887 Aanv. minimum VT. Voor deze dienstverbanden voer je in de vervangende correctieproductie de mutaties op die je in de salarisrun ook hebt opgevoerd. Mocht je nog geen salarisproductie voor de maand september hebben gedraaid, dan adviseren we te wachten met draaien tot vrijdag 16 september. CAO Kraamzorg 2022-10/18 Nieuwe CAO kraamzorg [1]  Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Op 1 september is het onderhandelingsakkoord van de cao kraamzorg definitief geworden. Daarin is onder andere een salarisverhoging afgesproken per 1 maart 2022.   Wij hebben de nieuwe salaristabellen van de werkgeversvereniging ontvangen en zullen deze in een tussentijdse release opleveren in de nacht van 6 op 7 september.  Daarom willen we je vragen te wachten met het draaien van de salarisproductie van september, tot deze tussentijdse release is geweest, zodat deze aanpassing hierin kan worden meegenomen. Er zal ook een automatische herrekening plaatsvinden.  De andere wijziging die geldt per 1 maart 2022, is de aanpassing van normuren per jaar van 1878 naar 1872 uur. Hierop hebben we werkgevercode 03315 normuren t.b.v. bezetting aangepast per 1 maart 2022. Werkgevercode 03300 Normuren fulltime per periode staat al op 156 uur conform specificatie. Overige wijzigingen uit het akkoord (zoals de verhoging van de reiskosten per kilometer) gelden vanaf een latere ingangsdatum en wij zullen je te zijner tijd hierover informeren.  Als je de salarisproductie van september al hebt gedraaid, dan is het advies om of een overdraai van de salarisproductie, of een vervangende correctieproductie af te roepen. Automatische herrekening  Er zal een automatische herrekening plaatsvinden met reden 09-13 Actie Op 7 september kan je de gewijzigde salarisbedragen en salarisregeling downloaden via Youforce bij 'zenden en ontvangen'. Als je de salarisproductie van september al hebt gedraaid is het advies om of een overdraai van de salarisproductie, of een vervangende correctieproductie te doen. CAO Onderwijs 2022-10/19 CAO VO - Nieuwe CAO 2022 Eenmalig uitkering OOP Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2022. Daarin is ook een structurele uitkering van € 275,00 per oktober 2022 voor het OOP opgenomen. Voor de uitkering OOP is EJU-8 ingericht. De inrichting van deze uitkering OOP: De wijziging voor de uitkering OOP wordt zonder automatische aansturingen uitgevoerd. Je geeft op bij welke medewerker(s) deze uitkering van toepassing moet zijn. Het bedrag van € 275  is ingericht bij bedrag 2 Bij recht op de uitkering OOP, moet de invoercode 00628 met de waarde 0,04 (bedrag 2)) opgegeven worden per 1-11-2021. De toelage wordt dan opgebouwd vanaf november 2021. De uitkering is pensioengevend. De uitkering is gemaximeerd op € 275.  Bij de berekening van deze uitkering werken onderstaande verlofkortingen verlagend door: korting ouderschapsverlof korting onbetaald verlof korting zorgverlof-kort korting zorgverlof-lang korting calamiteitenverlof seniorenverlof Actie Uitkering OOP zelf vastleggen: Je kunt invoercode 00628 met de waarde 0,04 (bedrag 2) stam opgeven per 2021-11-01 bij iedere medewerker die de uitkering moet ontvangen. Controleer in Gemal Direct Inrichting of u in het verleden mogelijk zelf gegevens hebt vastgelegd bij eindejaarsuitkering 8 (en de teksten van uitvoercodes) en verwijder deze zo nodig. Denk aan het eventueel opnemen van uitvoercode 00628 in uw journaalposten, comprimeertotalen en/