Mijn Communities
Help

CAO's Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
Wijziging minimumloon De regeling Wet Inschakeling Werkzoekenden is vervallen per 2004, nieuwe instroom sinds die tijd was niet meer mogelijk. Er blijken nu echter nog medewerkers verloond te worden op basis van deze aan het minimumloon gekoppelde regeling. We hebben daarom voor de salarisregeling WIW  [1]  alsnog de bedragen bij schaal 0001 en 0002 (inpasnummers 9001 t/m 9009) aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.   Automatische herrekening 02-09 In periode 02 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 02-09 in Mutaties en Signalen Gemal. Actie Vanaf 6 februari 2023 kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen. Meer informatie [1]  Code salarisregeling = 08 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).
Volledig artikel weergeven
03-02-2023 11:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 26 Weergaven
Omdat het Rijk nog niet de financiële compensatie had geboden voor een loonstijging bij de CAO Aan de Slag, was er in eerste instantie voor gekozen om de betreffende bedragen dan ook niet aan te passen omdat immers toch in Gemal automatisch aanvulling plaatsvindt tot het nieuwe Wettelijk MinimumLoon (WML) van 2023.   Op verzoek van werkgevers en in overleg met werkgeversorganisatie gaan we alsnog de bedragen in salarisregeling 84 (Aan de Slag) aanpassen aan het nieuwe WML. Daar komt bij dat in de CAO in plaats van bedragen, soms ook ‘WML’ is vermeld.   Automatische herrekening 02-08 Voor de medewerkers met salarisregeling 84 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Je vindt deze herrekening terug in je Mutaties en Signalen Gemal met als kenmerk 02-08.   Actie Vanaf 31 januari kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.
Volledig artikel weergeven
27-01-2023 10:30
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 58 Weergaven
Update 18-01-2023 14:00 Het blijkt dat als je werkgevercode 8034 vastlegt met waarde 0, Gemal ten onrechte alsnog rekent met de referteperiode van 6 maanden afkomstig van Algemeen niveau. Wij gaan dit probleem verder onderzoeken.   Indien je in je januariproductie de berekening van ziekengeld meerwerk wilt voorkomen dan adviseren wij je om invoercode 02444 periodegemiddelde meerwerk vast te leggen met waarde 0,01. Deze mutatie kun je dan in je februariproductie weer verwijderen. Je kunt deze mutatie collectief vastleggen omdat bij alle werknemers in de CAO VVT ziekengeld meerwerk niet van toepassing is.    Oorspronkelijk bericht 18-01-2023 8:00 In de tussentijdse release van 6 januari was te lezen dat werkgevercode 08034 Meerwerk ziek code gemiddelde aantal periodes op waarde 0 was gezet, omdat meerwerk volgens de cao VVT niet valt onder de structurele looncomponenten, zoals beschreven in artikel 7.2.1 van de cao. Er zou conform de cao daarom helemaal geen ziekengeld meerwerk (uitvoercode 01190) hoeven te worden betaald.    De aanpassing naar de waarde 0 was echter niet op de correcte wijze gebeurd, waardoor het A-niveau (waarde 03) werd overgenomen. Wij hebben dit voor release 2023-02 aangepast, maar de incorrecte waarde van de release van 06-01-2023 zou in de maand januari tot gevolg kunnen hebben, mits er sprake is van ziekte, dat er ziekengeld meewerk wordt uitbetaald terwijl daar geen recht op bestaat.    Afhankelijk van of je de salarisverwerking van januari al hebt gedraaid is onderstaand het advies wat betreft deze werkgevercode:   Als je de salarisverwerking van januari nog niet hebt gedraaid dien je werkgevercode 08034 op waarde 0 te zetten. Let op! Zet de code niet op de blanco regel, omdat dan het A-niveau wordt overgenomen. In februari dien je deze code dan weer het C-niveau te laten volgen. Ondanks dat de waarde dan hetzelfde is (0) is dit het advies, omdat je op deze manier wel meelift met eventuele toekomstige cao-wijzigingen.   Als je de salarisverwerking van januari al wel hebt gedraaid kan je nog een correctieproductie over januari draaien waarin je werkgevercode 08034 aanpast naar waarde 0.    Als in de salarisverwerking van januari geen 0 is vastgelegd kan de automatische herrekening die in 2023-02 zal worden aangestuurd tot vorderingen leiden. 
Volledig artikel weergeven
18-01-2023 08:16 (Bijgewerkt op 18-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 259 Weergaven
In de releasenotes over de nieuwe CAO Waterschappen 2023 [1], hebben we je onder andere geschreven dat we met ingang van 2023-01 bij Toepassen aanvulling bij verlofregeling (werkgevercode 13023) de waarde 2 zouden vastleggen (= aanvulling op basis van dezelfde grondslag als voor de korting). Deze mutatie door ons blijkt echter niet doorgekomen zijn.   Moet je de januari-productie nog afroepen, of moet je correctie uitvoeren voor een medewerker over januari 2023, leg dan vooralsnog zelf deze waarde 2 vast. In de volgende productie zullen we alsnog deze waarde ook voor de CAO vastleggen en een herrekening uitvoeren.   Meer informatie [1] Release notes Gemal onderwerp “2023-01/84 Nieuwe CAO 2023”.
Volledig artikel weergeven
16-01-2023 11:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 58 Weergaven
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 24-11-2022.   In de release notes Gemal voor december hebben we bij onderwerp 2022-12/25 onder voorbehoud een vooraankondiging gedaan van de eenmalige uitkering voor de CAO Gemeenten / SGO. Inmiddels is er een LOGA-brief verschenen met daarin de mededeling dat de afspraak definitief is geworden [1]. Ten opzichte van eerdere informatie is nu aangegeven dat ook voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie (salarisregeling werkgevercode 03003 of invoercode 02314 = 02) deze uitkering geldt. We hebben de programmatuur hierop aangepast.   Daarnaast is in de LOGA-brief aangegeven dat de thuiswerkvergoeding die in de laatste CAO was afgesproken voor alleen 2022, nu vooralsnog blijft doorlopen in 2023. We hadden hier overigens in Gemal geen aanpassingen voor gedaan omdat er andere alternatieven zijn [2].   Meer informatie [1] TAZ/U202200805 dd 24-11-2022 [2] zie ook releasenotes Gemal onderwerp 2022-02/15 bij onderdeel 5 - Thuiswerkvergoeding.
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:55
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 134 Weergaven
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 23-11-2022.   Indien op instellingsniveau de cao code (werkgevercode 03002) is omgezet van 31 (Bestuurders PO) naar 30 (Bestuurders Funderend Onderwijs) met er ook rekening gehouden worden dat het bestand 1917 niet meer automatisch wordt aangemaakt. Bij cao 31 was dit op caoniveau ingeregeld. Bij cao 30 moet dat zelf geregeld worden .
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:49
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 46 Weergaven
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 26-10-2022.   Update 7 november   -  Van enkele klanten hebben we vernomen dat er bij eindejaarsuitkering 4 nog een percentage van 1% ligt vastgelegd op W(erkgever)niveau op werkgevercode 25611. Dit is hoogstwaarschijnlijk een restant van een eerdere eenmalige uitkering die na afloop is blijven staan. Dit percentage beïnvloedt nu echter de inrichting die door ons op C(AO)-niveau was gedaan voor de uitkering die in november dient te worden uitbetaald. Dat is niet de bedoeling.     Actie  Als je bij werkgevercode 25611, of een andere werkgevercode bij eindejaarsuitkering 4, nog een waarde hebt staan, dan doe je het volgende: Als voor de waarde een W is weergegeven, dan zet je deze op C. Dit betekent dat er onder de waarde die je op W-niveau hebt vastgelegd een waarde verborgen zit vanuit onze CAO ondersteuning. Als voor de waarde géén W is weergegeven, dan verwijder je de waarde geheel. Dit betekent dat er onder de waarde op W niveau geen waarde vanuit CAO ondersteuning aanwezig is. Je legt alle mutaties vast met terugwerkende kracht tot 2021-01. In het scherm met werkgevercodes selecteer je rechtsonder eerst TWK aan en je geeft periode 202101 op. Vervolgens wijzig je de werkgevercodes. In alle gevallen dien je in je salarisproductie collectief te herrekenen vanaf 2021-01. Een uitgebreide beschrijving hoe je dit doet is opgenomen in het eerdere bericht.   Update 1 november 2022 -  De NVZ heeft bevestigd dat de afspraken in de ledenbrief van 21 oktober definitief zijn.  Deze afspraken voor de medisch specialisten betreffen een eenmalige uitkering in november van €250, een salarisverhoging van 2% met terugwerkende kracht naar 1 januari en een thuiswerkvergoeding.  Voor de eenmalige uitkering en salarisverhoging zullen we in de nacht van 1 op 2 november een tussentijdse release uitvoeren.  Eenmalige uitkering De eenmalige uitkering hebben we in Gemal ingericht op eindejaarsuitkering 4. Hier is voor gekozen omdat de eenmalige uitkering voor de cao ziekenhuizen die in maart is uitbetaald was ingericht op eindejaarsuitkering 3 en twee eenmalige uitkeringen in hetzelfde kalenderjaar op dezelfde eindejaarsuitkering tot problemen zou kunnen leiden.    Bij de inrichting zijn de volgende criteria aangehouden: De uitkering bedraagt €250 op basis van een fulltime dienstverband, dit bedrag wordt naar rato berekend bij een deeltijd dienstverband. De werknemer moest op 1 december 2021 in dienst zijn. De uitkering wordt niet gekort in het geval van langdurige ziekte of verlof. Er wordt uitgegaan van het vaste deeltijdpercentage op 1 december 2021.  De uitkering is niet gemaximeerd op €250 voor werknemers met een deeltijdpercentage van boven de 100%. De uitkering geldt alleen voor werknemers met salarisregeling 45 (AMS’ers). De NVZ heeft nog geen uitspraak gedaan hoe de eenmalige uitkering verwerkt moet worden bij eventuele uurloners. Wij hebben wel geconstateerd dat deze binnen de salarisregeling AMS vrijwel niet voorkomen. Voor uurloners hebben wij vooralsnog dezelfde inrichting aangehouden als bij de eenmalige uitkering die in maart is uitbetaald bij de cao ziekenhuizen:  een referteperiode van 3 maanden voorafgaand aan 1 december (gewerkte uren van september, oktober en november, uitbetaald in oktober, november en december). Mocht dit niet gewenst zijn dan kan je de uitkering blokkeren door met invoercode 01055 (vast of variabel) de waarde van 0,01ct op te geven. Mocht je zelf een afwijkend bedrag willen vastleggen, dan kan je daarvoor ook invoercode 01055 gebruiken en daarop variabel het gewenste bedrag vastleggen. Dit bedrag zal het door Gemal berekende bedrag overschrijven. Als er werknemers zijn die onder een andere cao vallen, maar wel salarisregeling 45 (AMS) volgen, dan dien je het bedrag van de uitkering zelf te berekenen en vast te leggen door middel van invoercode 01055.  Omdat de peildatum van de uitkering 1 december 2021 betreft dien je een collectieve herrekening over vorig jaar aan te sturen om de uitkering tot uitbetaling te laten komen. Dit kan door in de afroep werkgevercode 99221 op te geven met waarde  1  en met terugwerkende kracht vanaf 2021-01. Aan het eind van dit bericht staat een instructie hoe je deze herrekening vastlegt.   Salarisverhoging   De nieuwe salaristabel geldt vanaf 2022-01 en zal door de collectieve herrekening vanwege de eenmalige uitkering ook met terugwerkende kracht worden toegepast.  Let wel op dat je de nieuwe salarisregeling eerst overhaalt via Youforce Zenden en Ontvangen.    Thuiswerkvergoeding   De thuiswerkvergoeding die geldt per 1 juli 2022 kan worden vastgelegd middels een bedrag per eenheid. Je kiest in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vergoeding per eenheid bijvoorbeeld ‘Volgnummer regeling’ 10 en legt daar vast op welke netto uitvoercode je de thuiswerkvergoeding wilt laten uitbetalen (bijvoorbeeld uitvoercode 01200), en het ‘Bedrag per eenheid’ (bijvoorbeeld 2,00).   Het aantal eenheden (thuiswerkdagen) dat voor de medewerker via Self Service / Beaufort wordt aangeleverd (met rubriek P09010 / invoercode 03010 voor ‘Volgnummer regeling 10), wordt dan vermenigvuldigd met het bedrag en gepresenteerd met de netto uitvoercode 01200. Je kan van deze uitvoercode de tekst eventueel aanpassen naar “thuiswerkvergoeding” middels werkgevercode 05999. De medewerker ziet op zijn strook het aantal keren thuiswerken van die maand met de dagvergoeding en het totaalbedrag. Deze constructie via eenheden zorgt er bovendien voor dat je bij indexatie het thuiswerkbedrag maar op één plek hoeft aan te passen.   Actie Leg in de salarisrun van november een collectieve herrekening over vorig jaar vast met werkgevercode  99221, waarde 1 en ingangsdatum 2021-01 (zie uitgebreide uitleg hieronder). Blokkeer desgewenst de eenmalige uitkering door middel van invoercode 01055, waarde 0,01 Leg desgewenst een afwijkend bedrag vast voor de eenmalige uitkering door middel van invoercode 01055. Download de nieuwe salarisbedragen en de gewijzigde salarisregeling via Youforce bij Zenden en Ontvangen Richt de thuiswerkvergoeding in als vergoeding per eenheid   Collectieve herrekening Voor toepassing van de eenmalige uitkering per peildatum 3 november 2021 en de salariswijziging per december 2021 is het noodzakelijk dat er een herrekening plaatsvindt over vorig jaar. Wij kunnen dit niet automatisch voor je doen. Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode  2021-01 : Kies bij  Aanleveren productie  voor  Afroep instellingsnummer 0001  en kies bij  Code ceanummer/instellingsnummer  (werkgevercode 99203) de waarde  1 . Kies daarna Opslaan en Terug. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast zoals Betaaldatum. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. In het venster met het veld  Beginperiode herrekening , vul je de waarde  202101  in en daarna klik je op OK. Je krijgt het scherm met het veld  Af te roepen beginperiode herrekening  waarin je kiest voor de waarde  1 . Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. Kies in het menu  Aanleveren productie  voor Zenden. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen   26 oktober 2022 - Afgelopen vrijdag is er een nieuwsbericht vanuit de NVZ verschenen omtrent een eventuele salarisverhoging en eenmalige uitkering voor de AMS’ers binnen de CAO Ziekenhuizen.    Wij zijn in contact met de NVZ. Zij hebben aangegeven dat de financiële afspraken definitief zijn. De officiële salaristabellen en de exacte parameters voor de eenmalige uitkering moeten wij echter nog ontvangen. Daarom kunnen we op dit moment nog geen wijziging doorvoeren. Zodra de informatie volledig is, zullen wij kijken op welke termijn we de wijzigingen in de salaristabellen kunnen doorvoeren en de eenmalige uitkering kunnen inrichten.   Middels updates op dit bericht houden wij je hiervan op de hoogte.
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:47
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 69 Weergaven
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 23-09-2022.   Als aanvulling op bericht:  Betaald Ouderschapsverlof - CAO gemeenten .   Zoals jullie weten zijn de verschillende mogelijkheden vanuit CAO Gemeenten voor ouderschapsverlof (betaald, onbetaald, CAO, combinatie wel of niet) erg divers en complex, zie hiervoor ook de  inzetbrief  van de VNG en WSGO.   Wij gaan een Best Practice oplossing aanbieden, waarbij we de medewerker willen ontzorgen. Wij zijn bezig om een aanvraag proces te bouwen waar een medewerker de verschillende mogelijkheden in kan aanvragen: Betaald ouderschapsverlof WAZO Betaald ouderschapsverlof CAO  Onbetaald ouderschapsverlof   Wij kunnen in ons systeem alleen een benadering maken van het huidig dagloon. Zodra het UWV het officiële dagloon aan je doorgeeft, dit zal zijn nadat het verlof is genoten, dan zul je altijd een herrekening moeten uitvoeren met het werkelijke dagloon. Wij benaderen het dagloon op basis van het loon SV van de huidige periode. Controleer altijd of deze benadering niet te hoog uitvalt. Als het werkelijk dagloon achteraf lager blijkt te zijn dan zal dit tot vorderingen leiden.   Het UWV betaalt tijdens betaald ouderschapsverlof 70% van het dagloon als uitkering. Omdat dit een all-in loon is (inclusief VT, EJU en IKB), valt de betaling in de praktijk meestal hoger uit dan 70% van het reguliere maandloon (bij volledig verlof). Wij adviseren daarom de CAO doorbetaling niet te hoog in te zetten. Dat voorkomt dat je achteraf rechten op CAO doorbetaling moet herrekenen.   Voorbeeld Vooraf wordt de schatting gemaakt dat de werknemer 70% van het reguliere loon krijgt doorbetaald door het UWV tijdens het ouderschapsverlof. De werknemer kiest voor 30% aanvulling vanuit de CAO, zodat in totaal 100% wordt uitbetaald. Op basis van dit percentage werk je de rechten van de werknemer bij. Zodra het UWV het werkelijk dagloon vaststelt, blijkt dat de werknemer wel 80% van het reguliere loon doorbetaald krijgt. De aanvulling vanuit de CAO wordt nu afgetopt op 20%. Omdat de werknemer minder aanvulling krijgt, moeten de verlofrechten handmatig achteraf worden aangepast.   Als deze werknemer direct had gekozen voor 20% aanvulling vanuit de CAO, dan was het recht direct bij aanvang van het verlof correct vastgesteld.   Let op Wij zullen in onze oplossing geen controle opnemen die het recht op doorbetaling vanuit de CAO bewaakt. Dit recht is in praktijk van teveel variabelen afhankelijk. Je zult dit recht dus zelf op een andere manier moeten administreren. Wat we ook niet zullen mee nemen in deze oplossing is het ouderschapsverlof wat meegenomen kan worden van een vorige werkgever.   Halverwege november zullen we specifiek voor CAO Gemeenten met deze de Best Practice oplossing komen. Houd hiervoor de community in de gaten.
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:46
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 73 Weergaven
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 15-09-2022.   16 september 2022  De tussentijdse release is uitgevoerd. Je kunt je salarisproductie afroepen.   15 september 2022 In de releasenotes van september meldden we dat voor de CAO Kinderopvang het bedrag minimum vakantietoeslag, werkgevercode 03206  minimum vakantietoeslag , was aangepast.   We stellen nu echter vast dat dit niet correct gebeurd is en bereiden een tussentijdse release voor. Deze tussentijdse release komt vanaf vrijdag 16 september beschikbaar.    Wat fout is gegaan is dat de werkgevercode 03206  minimum vakantietoeslag  nu van januari 2021 tot en met juni 2022 een te hoge waarde van 2177,76 (181,48 euro per maand) heeft. En in september 2022 een te lage waarde van 2166,96 (180,58 euro per maand). Alleen de maanden juli en augustus 2022 hadden de correcte waarde. De tussentijdse release corrigeert de incorrecte periodes voor werkgevercode 03206  minimum vakantietoeslag  naar de juiste waarde.   Acties Mocht je al een salarisproductie gedraaid hebben voor periode 9, dan adviseren we om een vervangende correctieproductie te draaien vanaf 16 september (dus na de tussentijdse release). In deze vervangende correctierun selecteer je de dienstverbanden die in de salarisproductie een waarde of herrekeningsverschil hebben in enige periode vanaf 01-2021 t/m 09-2022 op code 01887  Aanv. minimum VT . Voor deze dienstverbanden voer je in de vervangende correctieproductie de mutaties op die je in de salarisrun ook hebt opgevoerd. Mocht je nog geen salarisproductie voor de maand september hebben gedraaid, dan adviseren we te wachten met draaien tot vrijdag 16 september.
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 33 Weergaven
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 15-09-2022.   Onlangs heeft Actiz ons geïnformeerd dat de verzekering voor het derde WW-jaar (PAWW) per 01-10-2022 zal worden stopgezet. In plaats daarvan is er bij Loyalis een verzekering afgesloten voor het derde WW-jaar.    In combinatie daarmee wordt er een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten (“WGA-hiaat”).    De herverzekering van het 3e WW-jaar gaat in per 01-10-2022 en de bestaande verzekering bij PAWW loopt van rechtswege af per 01-10-2022. Voor de WGA-hiaat verzekering hoeft pas per 01-01-2023 premie te worden betaald. Dit in verband met het opzeggen van je eventueel bestaande huidige verzekering.    Voor inhoudelijke vragen verwijzen wij graag naar het mailadres dat voor dergelijke vragen beschikbaar is gesteld:   vvt@montaepartners.nl.   Wij hebben inmiddels duidelijkheid verkregen over de inrichting van het 3e WW jaar en de WGA-hiaat verzekering. De inrichting zullen we opleveren in de periode dat de eerste premie-inning plaatsvindt:   De inrichting van het 3e WW jaar in release 10-2022 De inrichting van de WGA-hiaat verzekering in release 01-2023 We zullen de regeling 3e WW-jaar inrichten op premie diverse verzekeringen regeling 13 en de WGA-hiaat verzekering op regeling 14. Dit is noodzakelijk omdat de regelingen een verschillende grondslag kennen.    De start van de verzekering voor het 3e WW jaar is al erg dichtbij. Daarom hebben we hieronder alvast de specificaties voor je uiteengezet. Extra informatie over de WGA-hiaat verzekering volgt in de informatie voor release 01-2023.   Specificaties inrichting 3e WW jaar   De inrichting voor het 3e WW jaar is vastgelegd op de regeling voor Premie diverse verzekeringen (VRZ regeling) 13.   Werkgevercode Waarde 05001 Code soort grondslag 2 - Jaarcumulatieve grondslag 05008 Code omrekening periode grondslag 4 - Niet naar rato berekenen 05013 Maximum grondslag VRZ regeling 59706.00 (maximum SV loon) 05014 Code afronding grondslag 1 - Afronden 05018 Percentage inhouding 0.126% 05019 Percentage afdracht 0.126% 05025 Code beëindiging VRZ regeling 2 jaar voor AOW leeftijd, peilen op laatste dag van de maand 05029 Code pensioenregeling VRZ regeling 0 - standaard - we hebben deze code niet vastgelegd met waarde 5 - PAWW omdat bij die waarde herrekeningen over vorig jaar in het huidige jaar worden geboekt. Dat is een specifieke eis van PAWW die niet geldt voor Loyalis.    In de grondslag (werkgevercode 55168) is alleen uitvoercode 01598  Loon SV  opgenomen met waarde 1 - tellen.   We hebben de tekstuele weergave gewijzigd van de gebruikte codes voor deze regeling.   Code Tekst Werkgevercode 55168 Grondslag Loyalis 3e WW jaar Invoercode 02177 Cd pr WW Loyalis Uitvoercode 01318 Premie WW Loyalis Uitvoercode 01582 Afdrgrsl WW Loyali Uitvoercode 01583 Afd.pr.WW Loyalis Uitvoercode 02638 Jaargrsl WW Loya   Indien een andere naamgeving je voorkeur heeft, dan kun je deze zelf wijzigen: De naamgeving van de grondslag wijzig je onder  Werkgevergegevens → Werkgever, extra → Tekst bij regeling De naamgeving van in- en uitvoercodes wijzig je onder  Werkgevergegevens → In- en uitvoercodes → Tekst bij in- / uitvoercode Aandachtspunten Er is géén automatische afdracht ingericht. Loyalis brengt op basis van de totale loonsom een premie in rekening en zal deze aan je factureren. Deze loonsom zal door Loyalis eenmaal worden opgevraagd bij aanvang van de verzekering en vervolgens na afloop van ieder jaar vóór 1 april. Op basis van die opgave wordt een premie herberekend. Loyalis heeft aangegeven dat als je in 2023 nog wijzigingen vastlegt over 2022, dat je deze wijzigingen kunt meenemen in de loonsom die je aan Loyalis verantwoordt. Je dient echter vóór 1 april 2023 de loonsom over 2022 aan te leveren. Als je na die tijd nog significante wijzigingen doorvoert over 2022, dan kun je contact opnemen met Loyalis om te bespreken of dit gevolgen heeft voor de premie over het oude jaar. De maximum grondslag (werkgevercode 05013) hebben wij ingericht met het maximum SV loon (€59706,00). Het zou dan logisch zijn om per maand te rekenen met 1/12 van dit bedrag, te weten €4975,50.  Uit onze testen blijkt dat Gemal vanuit een oudere berekeningsstructuur rekent met €59706,00 / 260 SV dagen per jaar x 21,67 SV dagen in de maand. Met enkele afrondingen komt Gemal dan op een maximum grondslag per periode van €4976,08. Dit verschil leidt tot een premie-afwijking van slechts 0,007ct.  Wij hebben besloten deze berekening aan te passen per 01-2023. We kunnen de wijziging namelijk alleen doorvoeren voor alle VRZ regelingen gelijktijdig. Dit zou tot vervelende herrekeningsverschillen kunnen leiden bij werkgevers die andere VRZ regelingen gebruiken.  Bij aanvang van de verzekering kun je de loonsom voor het 3e WW jaar als volgt bepalen: Als je productie 10-2022 reeds gedraaid hebt, is de grondslag voor VRZ regeling 13 beschikbaar. Je neemt in dat geval de totaalwaarde van uitvoercode 01582 Afdrachtgrondslag VRZ 13. Deze waarde kun je vermenigvuldigen met 12 om tot een jaarbedrag te komen. Als je productie 10-2022 nog niet gedraaid hebt, kun je zelf een rapportage maken waarin je de werknemers selecteert die deelnemen aan de regeling. Dat zijn in principe de werknemers bij wie invoercode 02315  Code pensioenfonds  is vastgelegd met waarde A -  PFZW  (zie ook hieronder bij actie). Van deze werknemers neem je de waarde van uitvoercode 01598  Loon SV . Ook dit loon kun je weer omrekenen naar een jaarwaarde door te vermenigvuldigen met 12.   Actie Zoals in het voorgaande bericht aangegeven, dien je in productie 10-2022 zelf de PAWW premie stop te zetten. Dit doe je door invoercode 02183 te verwijderen bij alle werknemers. In HR Core kan je dit doen door een collectieve mutatie op te geven bij rubriek P02183. In 10-2022 activeer je bovendien de premie-inning voor de verzekering van het 3e WW jaar bij Loyalis. Hiertoe leg je invoercode 02177 (HR Core rubriek P02177) vast bij alle werknemers die in aanmerking komen voor deze verzekering. De regeling is van toepassing op alle werknemers die een arbeidscontract hebben en tevens pensioenpremie afdragen aan PFZW. In Gemal herken je deze werknemers aan het feit dat invoercode 02315  Code pensioenfonds  is vastgelegd met waarde A -  PFZW . Eventuele eigen comprimeertotalen, journaalposten en cumulaties dien je zelf aan te passen aan de nieuwe situatie.
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 73 Weergaven
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 16-08-2022.   In de release notes van 2022-08/51 is beschreven dat werkgevercode 08003 betaling uren boven 100% op waarde 2 (uren boven 100% uitbetalen als uren meerwerk) was gezet. In de release notes hebben we nog niet vermeld dat we ook een herrekening hebben aangestuurd met reden 08-17 vanwege de wijziging op C-niveau. Deze herrekening is daarmee mogelijk zichtbaar op het verslag mutatie en signalen Gemal van de salarisverwerking van augustus.
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:43
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 56 Weergaven
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 11-08-2022.   In de release notes van 2022-08/27 staat beschreven dat de oude regeling omtrent de tegemoetkoming tijdens ouderschapsverlof vervalt met de ingang van het betaald ouderschapsverlof (2 augustus 2022).    Dit is correct, alleen hadden we verzuimd te melden dat afspraken die tussen werkgever en werknemer op basis van artikel 9.7.1. (waarin de oude regeling wordt beschreven) vóór 2 augustus 2022 zijn gemaakt én vóór 2 augustus zijn ingegaan ook na 2 augustus 2022 van kracht blijven.    De inrichting van de oude regeling blijft daarom nog bestaan en is tot nu toe (en zal voorlopig) niet (worden) geschoond of verwijderd.    In het geval dat de tegemoetkoming vanuit de cao samenvalt met betaald ouderschapsverlof kan de situatie zich voordoen dat de werknemer  meer betaald krijgt dan zonder verlof. De werkgeversvereniging heeft bevestigd dat deze situatie mogelijk en correct is.    Actie Als je een afspraak hebt gemaakt voor 2 augustus en het verlof is ook voor die datum ingegaan, dan leg je invoercode 02851/02852 WEL vast. Dit in tegenstelling tot het eerdere bericht. Als je de afspraak hebt gemaakt na 2 augustus of het verlof start na die datum dan leg je invoercode 02851/02852 NIET vast.   NB: Jeugdzorg Nederland ziet het betaald en onbetaald ouderschapsverlof als dezelfde regeling. Als het onbetaald ouderschapsverlof en de bijbehorende afspraak is ingegaan vóór 2 augustus en de werknemer vraagt vanaf 2 augustus een uitkering aan van UWV, dan is invoercode 02851 / 02852 dus WEL van toepassing.
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:42
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 43 Weergaven
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 09-08-2022.   Wijziging minimumloon per 1 juli   Alhoewel de regeling WIW is beëindigd, worden er nog medewerkers verloond op basis van deze aan het minimumloon gekoppelde regeling. We hebben daarom voor de salarisregeling WIW  [1]  alsnog de bedragen bij schaal 0001 en 0002 (inpasnummers 9001 t/m 9009) aangepast naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon.    Automatische herrekening 08-19 In periode 08 zullen we een automatische herrekening uitvoeren. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 08-19 in Mutaties en Signalen Gemal.   Actie Vanaf 9 augustus kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.   Meer informatie [1]  Code salarisregeling = 08 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:41
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 33 Weergaven
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 22-07-2022.   Het afgelopen jaar hebben we in het kader van de wettelijke aanpassingen voor het Betaald Ouderschapsverlof voor de diverse onderdelen van dit proces aanpassingen gedaan. Van de aanvraag en vastlegging door de medewerker in HR Self Service, de registratie van het verlof in HR-Core, het aanleveren van opgenomen verlof ten behoeve van de salarisverwerking tot en met de declaratie via het berichtenverkeer aan UWV. Wanneer je als klant gebruikt maakt van de module Tijdregistratie, dan is ook deze route ontsloten. Met de inrichting van dit proces zijn we dan ook tegemoet gekomen aan de wensen van bijna al onze klanten.    Voor de klanten in de sector gemeente zijn we echter nog niet klaar. De CAO gemeente kent per augustus een variant van betaald ouderschapsverlof die veel vrijheid en variatie in mogelijkheden kent. Zoals een keuze in looptijd van het CAO-Betaald Ouderschapsverlof, een keuze in doorbetalingspercentage en een keuze in wel of niet samenloop met wettelijk UWV-Betaald Ouderschapsverlof. Daarbij is het percentage UWV-doorbetaling weer gebaseerd op het dagloon en de CAO-doorbetaling op salaris en o.a. salaristoelagen. Daarnaast bestond er nog onduidelijkheid in de communicatie met VNG over de mogelijkheid om de CAO-doorbetaling en de UWV-doorbetaling gelijktijdig op te nemen. Het wel of niet bestaan van deze optie heeft grote gevolgen voor de oplossing die wij in onze software kunnen aanbieden. We constateren dat al deze keuzes nauwelijks allemaal te ondervangen zijn met een volledig geautomatiseerde oplossing. We zijn ons daarom met enkele gemeente-klanten nog aan het beraden hoe we daar toch het beste invulling aan kunnen geven.    Overigens word je voor andere aspecten van het proces Betaald Ouderschapsverlof (UWV-ondersteuning) wel ondersteund: van SelfService tot en met de salarisverwerking zoals aanvraag en registratie en maximering tot 100% in de  salarisverwerking. Waar we nog geen volledig geautomatiseerde oplossing voor hebben, is het bijhouden van de verlofrechten van de diverse verlofsoorten in de combinatie wettelijke en CAO-doorbetaling.   Zodra we meer informatie over een eventuele oplossingsrichting hebben, gaan we dat uiteraard communiceren. Gezien de complexiteit zal dit echter niet voor aanvang van de wetgeving per 2 augustus zijn. We snappen dat dit geen ideale situatie is, maar hopen op jullie begrip aangezien de wet- en regelgeving nu eenmaal zeer complex is.   Meer informatie https://community.visma.com/t5/Actueel-Wet-en-regelgeving/Betaald-ouderschapsverlof/ta-p/506030
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:39
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 77 Weergaven
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 20-07-2022.   In de release notes van 2022-07/45 is beschreven hoe je de nieuwe reiskostenregeling kunt inrichten.  Een deel van deze inrichting hadden wij al gedaan voor periode 07 waardoor de regeling ook al effect had voor periode 07. Voor werkgevers die de reiskosten een maand achteraf betalen, is dit uiteraard niet wenselijk.  Wanneer dit voor jou ook het geval is, dan geldt het volgende.   Waarschijnlijk heb je de juli-productie al gedraaid. Mocht je de oude instelling van de regeling in juli nog willen toepassen, dan moet je in een vervangende correctieproductie in GDI > Werkgevergegevens > Reiskosten/auto > Algemeen de werkgevercode 26302 Fiscale reisafstand als eenheden op waarde 0 zetten en werkgevercode 03012 Code reiskostenvergoeding 1 op de waarde die je daar tot juli had vastgelegd.    Per augustus moet je dan werkgevercode 03012 weer schonen en moet je werkgevercode 26302 weer terugzetten op C-niveau.
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:37
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 69 Weergaven
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 19-07-2022.   Zoals we geschreven hebben in onze releasenotes voor juni, zullen we de cao-ondersteuning voor de CAO Nederlandse Universiteiten niet langer automatisch doen. Omdat er juist in de loop van juni een nieuw CAO-akkoord was afgesproken hebben we nog wel dit keer de nieuwe salarisbedragen automatisch bijgewerkt en voor je klaargezet bij Zend & Ontvang [1].   Naar aanleiding van vragen aan ons Service Center willen we bij wijze van handreiking hierbij aangeven hoe je zelf de andere CAO-zaken kunt inrichten.   Eenmalige uitkering De specificaties van de eenmalige uitkering zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar en het jaar daarvoor. Zoek in Dossier onLine het overzicht specificatie productiegegevens van 2021-09 op.  Kijk bij het onderdeel Eindejaarsuitkeringen (zoek op werkgevercode 25401) en beoordeel de specificaties die daar toen door ons waren vastgelegd voor eindejaarsuitkering-3 onder de benaming “Eenmalige uitkering 2021”. Pas de gewenste gegevens aan, zoals het ‘vast fulltime bedrag 1’ van werkgevercode 25419 en leg de specificaties vast in Gemal Direct Inrichting bij de uitkeringsregeling van je keuze (bijvoorbeeld weer regeling 3). Denk eraan om dit met terugwerkende kracht tot 2022-07 te doen. Als bijzonderheid van deze uitkering geldt het verhoogde bedrag van € 750,00 voor degenen met het CAO minimumloon van €14,00 (let hierbij op de uitzonderingen vermeld in het akkoord). Dit valt niet via één van de specificaties van de uitkeringsregeling te selecteren. Je kunt wel de medewerkers bijvoorbeeld selecteren door te zoeken in Dossier onLine op uitvoercode 01747 “toegepast uurloon salaris”. Je kunt bij deze medewerkers dan eventueel een afwijkend bedrag vastleggen. Bekijk de aandachtspunten die we destijds beschreven hadden (releasenotes Gemal 2021-09/14).   Ouderschapsverlof Met ingang van 1 augustus 2022 wordt het percentage van doorbetaling van de bezoldiging over maximaal dertien maal de arbeidsduur per week gedurende het eerste levensjaar van het kind verhoogd naar 70% van de bezoldiging waarbij onder verrekening van de wettelijk uitkering betaald ouderschapsverlof van het UWV. Je kunt hiervoor in Gemal Direct de aansturing aanpassen: Ga naar  Werkgevergegevens > Verlof- / generatieregelingen > Definitie v-/g-regelingen  en kies voor r egeling 05 Betaald ouderschapsverlof Kies onder het kopje  Loondoorbetaling op basis van aanvulling  bij “Toepassen aanvulling bij verlofregeling” (werkgevercode 13024) voor 2 (toepassen aanvulling op basis van dezelfde grondslag als de korting). Leg bij “Toepassen perc van bedrag/inpasnr bij aanvulling” de waarde 70,00 vast.  Leg bij de medewerker het aantal verlofuren vast, bijvoorbeeld 168,00 bij invoercode 03215 wanneer die maand sprake is van volledig verlof.   Controleer via proefproducties of de resultaten van je aansturing van de eenmalige uitkering en/of het betaald ouderschapsverlof naar wens zijn.   Meer informatie [1] Zie releasenotes Gemal 2022-06/3 en 2022-07/26
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:36
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 27 Weergaven
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 14-07-2022.   14 juli 2022  -  In de release notes juli hebben wij een voormelding gedaan over de CAO PO - Bindingstoelage.  Naar aanleiding van het testen is gebleken dat de gekozen aansturing niet de juiste resultaten oplevert.   We hebben hierdoor de aansturing aangepast. In plaats van 0,03 (bedrag 1) moet nu 0,04 (bedrag 2) gemuteerd worden. En in plaats van 0,04 (bedrag 2) moet nu 0,05 (bedrag 3) gemuteerd worden.    Peil bindingstoelage zelf vastleggen: Met invoercode 01099 waarde  0,04  in augustus wordt de peilbindingstoelage (1591,09) aangestuurd. Met invoercode 01099 waarde  0,05  in augustus wordt de peilbindingstoelage (263,94) aangestuurd.   Opbouw bindingstoelage zelf vastleggen: Met invoercode 01055 waarde  0,04  in september wordt de opbouwbindingstoelage (1591,09) aangestuurd.   In september blokkeer je de peilbindingstoelage met de waarde 0,01  (blokkade),  zodat deze in 2023 niet doorloopt.  Het OOP hoeft niet geblokkeerd te worden,die hebben het volgend jaar weer recht op de bindingstoelage peil.   Let op Zijn de mutaties al vastgelegd en worden ze niet gewijzigd voor de productie maand augustus dan heeft dit als gevolgd dat bij  invoercode 01055 en  01099 met waarde  0,03  de bindingstoelage niet  wordt  toegekend. B ij  invoercode 01099 met waarde  0,04 wordt  de bindingstoelage met het hoge bedrag toegekend. 
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 46 Weergaven
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 12-07-2022.   Update 13 juli 2022 - Er is vannacht een tussentijdse release uitgevoerd waarin de aanpassing die gisteren is aangekondigd is verwerkt. Salarisproducties van juli die vanmorgen zijn gestart zullen het correcte bedrag aan eenmalige uitkering over 2021 berekenen. Mocht je de salarisproductie van juli al eerder gedraaid hebben dan is het advies om een vervangende correctierun of een overdraai van de maand juli te doen.   12 juli 2022 - In de release van 2022-07 is de salarisverhoging over 2021 in de vorm van een eenmalige uitkering gerealiseerd.    Echter blijkt dat, doordat uitvoercodes 01611 en 01618 (recht eindejaarsuitkering en recht vakantietoeslag) in de grondslag waren opgenomen, er ten onrechte vakantietoeslag en eindejaarsuitkering werd berekend over componenten die niet mogen meetellen in deze eenmalige uitkering. Voorbeelden hiervan zijn extra uren of onbetaald verlof.    Conform cao omvat de salarisverhoging, naast de verhoging van het basissalaris en de arbeidsmarkttoelage, alleen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering over dat basissalaris en de arbeidsmarkttoelage. Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering over eventuele andere componenten mogen niet meetellen in deze eenmalige uitkering.    We hebben een aanpassing gedaan waardoor de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering met betrekking tot deze eenmalige uitkering alleen wordt berekend over het basissalaris en de arbeidsmarkttoelage. We gaan hiervoor een tussentijdse release doen in de nacht van 12 op 13 juli.  Daarom willen we vragen om, als je de salarisproductie van juli nog niet hebt gedraaid, daar nog even mee te wachten totdat de aanpassing is doorgevoerd.  Als je de salarisproductie van juli al wel hebt gedraaid dien je een vervangende correctierun of een overdraai van de maand juli te doen.  We zullen je nader informeren wanneer deze tussentijdse release daadwerkelijk is uitgevoerd. 
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:33
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 72 Weergaven
Dit artikel is verhuisd vanaf de sectie 'nieuws'. De oorspronkelijke datum van plaatsing is 22-03-2022.   In het kader van onderhoud van de handleiding Gemal en naar aanleiding van vragen aan ons Service Center, hebben we de informatie met betrekking tot vastlegging en verwerking van raadsleden in gemeenten bijgewerkt. De volgende informatie wordt in de komende versie (30 maart) van de handleiding Gemal opgenomen bij het onderdeel CAO inrichting voor CAO gemeenten: 2.2 Raadsleden Het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” geeft uitsluitsel over de diverse beloningen en vergoedingen van de decentrale bestuurders. Het raadslidmaatschap geldt als een nevenfunctie die wordt uitgeoefend naast de hoofdfunctie. De vergoeding voor werkzaamheden betreft dan ook geen vergoeding voor de verrichte arbeid, maar een compensatie voor mogelijke inkomensderving in de hoofdfunctie. Voor raadsleden gelden enkele aandachtspunten en vastleggingen bijvoorbeeld al naar gelang hun keuze voor opting-in of niet. Er zijn meerdere manieren om de aansturing voor een raadslid te doen, maar de volgende heeft de voorkeur. 2.2.1 Opting-in De keuze voor het fictief werknemerschap (opting-in regeling) leg je vast met de   Code aard arbeidsverhouding   (invoercode 02268) met de waarde   79   (= opting-in regeling). Als   Code   soort inkomstenverhouding   (invoercode 02893) leg je vast waarde   15   (loon/salaris niet onder 11, 13, 17).   Vergoeding Bij opting-in geldt dat bij de verloning van de vergoeding al loonheffing wordt berekend. Je legt de vergoeding vast met een bruto diversen code en niet als salaris. Vastlegging van een raadslid als nominaal loner zou willen zeggen dat de vergoeding als loon/salaris wordt betaald terwijl dit juist het karakter van vergoeding heeft. Doordat het dan via uitvoercode 01001 wordt betaald, zou het ook opgenomen worden in de grondslag contractloon (werkgevercode 55083) waardoor het in principe ook als   contractloon   (uitvoercode 02138) met bijbehorende   contracturen   (uitvoercode 02139) wordt verantwoord aan de loonaangifte (maar afhankelijk van andere coderingen voorkomen we doorgave hiervan aan de loonaangifte). Een bruto diversen code zal niet opgenomen zijn in de grondslag contractloon en dus ook niet leiden tot ongewenst contractloon of contracturen. Voor de diverse toelagen voor raads-commissiewerkzaamheden, kun je ook zelf een bruto diversen code benoemen.   Onkostenvergoeding Het raadslid krijgt ook onkostenvergoedingen. In het Rechtspositiebesluit Politieke Ambtsdragers is aangegeven dat de vergoedingen zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Je legt de onkostenvergoeding vast met de netto invoercode 00944 (rubriek P06944) waarvan we de tekst (ook voor de uitvoercode) hebben aangepast in “onkstverg.ambtsdr”. De uitvoercode 00944 is opgenomen met de waarde   1, zie Gemal Direct Inrichting (GDI)   Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Werkkostenregeling, bij   Uitvoercodes in grondslag werkkostenregeling   (werkgevercode 55100). Hierdoor worden deze onkosten aangemerkt als meetellend voor het totaal aan werkkosten.   Tegemoetkoming ziektekosten Het raadslid krijgt ook bedrag tegemoetkoming kosten ziektekostenverzekering. In het Rechtspositiebesluit Politieke Ambtsdragers is aangegeven dat de vergoedingen zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Je legt de tegemoetkoming vast met de netto invoercode 00878 (rubriek P06878) waarvan we de tekst (ook voor de uitvoercode) hebben aangepast in “tegem.zkv.ambtsdr”. De uitvoercode 00878 is opgenomen met de waarde   1, zie GDI   Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Werkkostenregeling, bij   Uitvoercodes in grondslag werkkostenregeling   (werkgevercode 55100). Hierdoor worden deze onkosten aangemerkt als meetellend voor het totaal aan werkkosten.   Premie ZVW Bij het raadslid met opting-in leg je vast de   Code verzekeringsplicht ZVW   (invoercode 02101) met de waarde   4   = M (verlaagd tarief). De premie wordt in principe vervolgens ingehouden op de vergoeding van het raadslid.   Pensioen / SV De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is niet op een raadslid van toepassing, je legt dus geen code pensioenfonds vast. Er is geen werknemerrelatie tussen raadslid en gemeente, dus je stuurt WW (invoercode 02122), WIA (invoercode 02123) ZW (invoercode 02124) niet aan.   Geen CAO Het raadslid valt niet onder de CAO gemeenten, dus je legt vast de   Code CAO   (invoercode 02317) met de waarde   99. Hierdoor vindt geen toepassing plaats van werkgeveraansturingen die op CAO-niveau zijn vastgelegd, maar wel werkgeveraansturingen die op Algemeen niveau of afwijkend op Werkgeverniveau zijn vastgelegd. Het alternatief is de diverse CAO-aansturingen afzonderlijk te blokkeren (bijvoorbeeld recht eindejaarsuitkering invoercode 01006 =   0,01   etc). Om voor de Loonaangifte kenbaar te maken dat sprake is van geen CAO, leg je vast invoercode 02842   CAO code CBS/LA   =   9999.   Contractindicaties In het kader van wet- en regelgeving zijn contractindicaties ingevoerd om aan te geven wat voor soort arbeidsovereenkomst een medewerker heeft: indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd   (invoercode 02259). indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst   (invoercode 02294). indicatie oproepovereenkomst   (invoercode 02474). Deze indicaties zijn niet van toepassing voor het raadslid maar mogelijk worden ze toch mee aangeleverd door het HR-systeem. Op basis van de   Code aard arbeidsverhouding   (invoercode 02268) met de waarde   79   (= opting-in regeling) die je vastlegt bij het raadslid worden ze niet aan de Loonaangifte aangeleverd en ook niet gepresenteerd op de salarisstrook.   Verloonde uren De verloning van burgemeesters, wethouders en de vergoeding bij raadsleden, vindt niet plaats op basis van een aantal gewerkte uren maar op basis van inwoneraantal. Daarom moet in de loonaangifte het aantal verloonde uren bij hen op nul gesteld worden. Je legt hiervoor bij het raadslid vast invoercode 01832   Uren aangifte loonheffing   =   0,01. 2.2.2 Niet Opting-in Raadsleden die niet gekozen hebben voor het fictief werknemerschap. Zij hebben niet de status van (fictief) werknemer en horen ook niet in de loonaangifte opgenomen. Je kunt deze raadsleden ‘verlonen’ in Gemal als ‘personeel niet in loondienst’ (zie het betreffende onderwerp in de handleiding). Je legt hiervoor vast invoercode 02887 =   3, waardoor ook geen verantwoording via de loonaangifte aan fiscus of UWV plaatsvindt. Je moet in dit geval voor de betrokkene wel jaarlijks zelf via een IB-47 aangifte doen (dat is ook beschreven in de handleiding Gemal bij onderwerp ‘Personeel niet in loondienst’). Invoercode 02893   Soort IKV   =   0, maar dit gegeven moet altijd gevuld zijn dus zetten we in Payroll Gemal de waarde 0 van invoercode 02893 om naar 15 (Loon of salaris niet onder te brengen onder 11, 13 of 17).  Bij “personeel niet in loondienst” wordt de regel met contractindicaties niet op de specificatie afgedrukt.  Je legt vast dat geen loonheffing moet worden ingehouden (invoercode 01159 waarde   1). Fiscale verrekening vindt immers later plaats via opgave IB-47 door de organisatie.   Vergoeding Bij niet opting-in geldt dat bij de verloning van de vergoeding geen loonheffing wordt berekend. Je legt de vergoeding vast met een netto diversen code die ook niet in de grondslag werkkostenregeling moet zijn opgenomen.   Onkostenvergoeding Je legt de onkostenvergoeding vast met een netto invoercode die ook niet in de grondslag werkkostenregeling moet zijn opgenomen.   Tegemoetkoming ziektekosten Je legt de tegemoetkoming vast met een netto invoercode die ook niet in de grondslag werkkostenregeling moet zijn opgenomen.   Premie ZVW Bij het raadslid zonder opting-in leg je geen   Code verzekeringsplicht ZVW   (invoercode 02101) vast (0 = A = niet verzekeringsplichtig).
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 08:19 (Bijgewerkt op 29-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 92 Weergaven
  Onlangs is de volledige tekst van de cao kraamzorg beschikbaar gekomen.  In deze tekst wordt er nog een minimumbedrag vakantietoeslag beschreven voor 2021 en 2022.    We hebben deze bedragen met terugwerkende kracht vastgelegd op werkgevercode 03206. Deze aanpassing zit in de tussentijdse release van 5 op 6 december.    Het is voor ons niet mogelijk om het jaar 2021 automatisch te herrekenen. Om die reden vragen wij je deze herrekening zelf op te starten. Als je 2021 herrekent, wordt automatisch 2022 ook herrekend:    Geef in Gemal Direct Inrichting in de afroep aan dat de herrekening moet plaatsvinden vanaf periode 2021-01 : Kies bij Aanleveren productie voor Afroep instellingsnummer 0001 en kies bij Code ceanummer/instellingsnummer (werkgevercode 99203) de waarde 1 . Kies daarna Opslaan en Terug. Leg de overige gegevens voor de afroep van je productie vast zoals Betaaldatum. Klik onder in het scherm op de knop TWK-aan. In het venster met het veld Beginperiode herrekening , vul je de waarde 202101 in en daarna klik je op OK. Je krijgt het scherm met het veld Af te roepen beginperiode herrekening waarin je kiest voor de waarde 1 . Vervolgens klik je onderin het scherm op Opslaan. Klik onder in het scherm op de knop TWK-uit. Kies in het menu Aanleveren productie voor Zenden. Vervolgens verschijnt de melding dat het verzenden goed is verlopen   Het bedrag aan minimum vakantietoeslag wordt dan met terugwerkende kracht over 2021 en 2022 toegepast.    Let op: deze herrekening kan leiden tot nabetalingen, ook voor werknemers die al uit dienst zijn. Die nabetaling kan ook ontstaan als je ervoor kiest om bovenstaande handeling niet uit te voeren, maar de werknemer wordt toch herrekend om een andere reden. Dat kan zijn een automatische herrekening of een mutatie met terugwerkende kracht. Deze nabetalingen vloeien voort uit de aanpassingen die in de nieuwe CAO beschreven zijn.   Als je de herrekening toch wilt blokkeren bij een specifieke werknemer, doe je dat door met invoercode 02475 beginperiode herrekening waarde 99 op te geven.    Desgewenst kun je met invoercode 01070 vakantietoeslag het oude bedrag aan vakantietoeslag opgeven om verschillen tegen te gaan. Dit bedrag geef je dan op met terugwerkende kracht naar de periode waarin de vakantietoeslag uitbetaald is. Met waarde 0,01 kun je de uitbetaling geheel blokkeren.
Volledig artikel weergeven
05-12-2022 15:04 (Bijgewerkt op 29-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 53 Weergaven