Mijn Communities
Help

CAO's Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
Eerder dit jaar hebben we geschreven over de wijzigingen als gevolg van de nieuwe CAO Gemeenten met een looptijd van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De wijzigingen op met name salarisgebied hebben we in 2023-05 met terugwerkende kracht tot 2 januari ingevoerd. Diverse onderdelen uit deze CAO kenden een later ingangsmoment waar we nog op terug zouden komen. Dit onderwerp gaat over de tegemoetkoming arbeidsongeschiktheidsverzeker ing (AOV) per 2024. We schrijven daar nu al over, zodat je eventueel vast voorbereidingen kunt treffen.   In de CAO is een nieuw artikel 7.5 opgenomen dat geldt met ingang van 31-12-2023 over een tegemoetkoming in de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzeker ing (AOV). De medewerker met een AOV krijgt een tegemoetkoming in de kosten van €10,00 per maand. We nemen dit bedrag op als CAO-onderhoud. Voor Payroll Gemal gelden hierbij de volgende bijzonderheden.   Als ingangsmoment voor de tegemoetkoming AOV (en ook voor enkele andere afspraken), is in de CAO opgenomen 31-12-2023. Deze datum is gekozen om ervoor te zorgen dat de afspraak binnen de looptijd van de CAO ingaat en ook in 2024 van toepassing blijft. Uit overleg met VNG blijkt dat over de 31e geen tegemoetkoming hoeft te worden uitbetaald. In Gemal nemen we de inrichting daarom ook op per 2024-01. Je kunt die inrichting hiervan dan terugzien in Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Toelagenregelingen > Bedrag > Definitie toelagenregeling en dan volgnummer 2. Via volgnummer 1 van de toelagenregeling hebben we destijds ook op CAO-niveau het bedrag voor EHBO / BHV-vergoeding vastgelegd. Als uitvoercode waarop de tegemoetkoming wordt aangestuurd en uitbetaald, hebben we gekozen voor 00867. De standaard tekst van deze bruto-diversen uitvoercode hebben we aangepast naar “Werkg. bijdr. AOV”. Bij de medewerker die de tegemoetkoming AOV moet ontvangen, leg je vast met ingang van 2024-01 invoercode 02622 met als waarde 1. Voor de presentatie op het overzicht vaste persoonsgegevens, zullen we de tekst van invoercode 02622 aanpassen omdat de standaardtekst “Code In toelagenregeling 2” niet informatief is. (Je kunt de tekst natuurlijk ook zelf ook wijzigen). Als voorwaarde voor de tegemoetkoming geldt dat de medewerker een arbeidsongeschiktheidsverzeker ing heeft. Wanneer je een semi-collectief contract met bijvoorbeeld Loyalis hebt afgesloten, zul je al (deels) weten wie hiervoor in aanmerking komt omdat deze de IPAP-aansturing heeft (invoercode 02888). Wanneer je een collectief AOV-contract hebt, dan zul je dit mogelijk via een premie diversen-regeling in Gemal hebben ingericht waarbij je ook de betreffende medewerker aan de hand van de aansturing kunt bepalen. Daarnaast zul je moeten inventariseren of er medewerkers zijn die daarbuiten een AOV-verzekering hebben afgesloten. Omdat de tegemoetkoming naar rato van deeltijd en diensttijd gaat (gemaximeerd op 100%), hebben we de aansturing van invoercode 00867 hiernaar aangepast [1]. Deze werkgeversbijdrage heeft het karakter van een onkostenvergoeding en sociale partners hebben in het verleden afgesproken dat een tegemoetkoming ziektekosten niet tot het productloon behoort. We hebben daarom uitvoercode 00867 als niet-tellend in de grondslag ABP opgenomen [2]. ACTIE Selecteer de betreffende medewerkers. Pas eventueel je procedure nieuwe medewerker aan. Denk aan het opnemen van uitvoercode 00867 in je journaalposten, overzichten, comprimeertotalen etc.   Meer informatie [1] Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > In- en Uitvoercodes > Aansturing invoercodes > Afhandeling vast: 00867 = 08 = omrekenen met factor gewerkt met maximum van 100%. [2] Zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Uc pensioengr ABP, 00867 = 8
Volledig artikel weergeven
03-11-2023 11:00
 • 5 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 697 Weergaven
Bij de inrichting van van de Eenmalige uitkering 11 zijn wij er vanuit gegaan dat de  LIO'ers en de OAIO recht hebben op de helft van 350 euro. Na vragen hierover heeft de PO-raad ons laten weten dat de LIO'ers ook recht hebben op 350 euro. Dit is per 2023-11-03 in de programmatuur aangepast met een tussentijdse release.
Volledig artikel weergeven
02-11-2023 15:00 (Bijgewerkt op 02-11-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 98 Weergaven
Sinds februari 2023, met het ingaan van de nieuwe cao ziekenhuizen, wordt er (onder bepaalde voorwaarden) bij betaald ouderschapsverlof aangevuld tot 100% van het salaris.  In de release notes van 2023-10/35 is hierover extra uitleg gegeven.   Er zijn echter meldingen binnengekomen dat de verloonde uren voor PFZW (uitvoercode 02324) niet correct worden berekend. De aanvulling van het betaald ouderschapsverlof (uitvoercode 00639) is pensioengevend, maar wordt voor de verloonde uren dubbel geteld.    We zijn op dit moment bezig met analyseren van deze melding en streven ernaar deze voor de jaarovergang op te lossen. Zodra de exacte oplossing en het release moment bekend zijn dan laten we dit weten. 
Volledig artikel weergeven
31-10-2023 10:11
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 98 Weergaven
De CAO Bestuurders FO (Funderend Onderwijs) is 16 oktober definitief geworden. In de cao is een salarisverhoging van  3,2% met ingang van 1 maart 2023 afgesproken. Hiervoor is de voor 2023 beschikbare ruimte voor bestuurders in deze cao (binnen de WNT) optimaal benut. De cao heeft een looptijd van 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024. De salarisbedragen worden indien de CAO 30 van toepassing nominaal opgegeven. Je dient zelf de nominale bedragen met 3,2% te verhogen met TWK 2023-03-01.
Volledig artikel weergeven
17-10-2023 13:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 96 Weergaven
Update 13 oktober 2023: Wij hebben van de werkgeversvereniging te horen gekregen dat het akkoord omtrent een nieuwe CAO definitief is. Daarom zullen wij in de release van november met terugwerkende kracht de nieuwe salaristabel verwerken. Deze heeft als ingangsdatum 01-02-2023, Uiteraard zal er een automatische herrekening worden aangestuurd. Meer informatie zal worden gegeven in de release notes van 2023-11.    De overige afspraken uit het akkoord hebben een latere ingangsdatum en zullen in de betreffende releases worden verwerkt.    25 september 2023: Wij hebben vanuit de werkgeversvereniging te horen gekregen dat er een principeakkoord is voor de cao ambulancezorg.    Zoals gebruikelijk zullen wij de benodigde wijzigingen inrichten zodra er een definitief akkoord is. Afhankelijk van de datum waarop het akkoord definitief wordt, zullen wij kijken in welke release de wijzigingen kunnen worden meegenomen. Zodra dat bekend is zullen wij hier verder over informeren. 
Volledig artikel weergeven
25-09-2023 15:14 (Bijgewerkt op 13-10-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 69 Weergaven
4 oktober 2023 update Door een communicatiestoring is de verhoging van de extra uitkering OOP niet naar productie doorgezet. Tevens was de verhoging van de arbeidsmarkttoelage toelageregeling 4) met 10 % nog niet ingeregeld. In de release van vanavond wordt dit hersteld.   3 oktober 2023 Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 mei 2023 tot en met 30 september 2024. Per 1 juli 2023 worden de salarisbedragen verhoogd met 10%. Tevens wordt ook de extra uitkering OOP verhoogd met 10% per 1 juli 2023. In salaristabel 65 zijn de participatiebanen en de  in- en doorstroomschalen nog wel opgenomen met de nieuwe bedragen, maar deze vervallen in principe.   Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 10-10 in Mutaties en Signalen Gemal.   Beschikbaar op woensdag 4 oktober 2023 De definitieve goedkeuring was te laat om deze aanpassing met de Release van oktober mee te nemen. Daarom doen we een tussentijdse release, waarna de bedragen op woensdag 4 oktober 2023 in payroll Gemal beschikbaar zullen zijn.   Meer informatie [1] Code CAO = 41 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317).  
Volledig artikel weergeven
02-10-2023 16:30 (Bijgewerkt op 04-10-2023)
 • 4 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 561 Weergaven
4 oktober 2023 update Door een communicatiestoring is de verhoging van de extra uitkering OOP niet naar productie doorgezet. In de release van vanavond wordt dit hersteld.   3 oktober 2023 Partijen hebben een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 mei 2023 tot 1 oktober 2024. Per 1 juli 2023 worden de salarisbedragen verhoogd met 10%. Tevens wordt ook de extra uitkering OOP verhoogd met 10% per 1 juli 2023. In salaristabel 63 en 64 zijn de nieuwe bedragen opgenomen.   Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening plaatsvinden. De herrekening is zichtbaar met reden 10-09 in Mutaties en Signalen Gemal.   Beschikbaar op woensdag 4 oktober 2023 De definitieve goedkeuring was te laat om deze aanpassing met de Release van oktober mee te nemen. Daarom doen we een tussentijdse release, waarna de bedragen op woensdag 4 oktober 2023 in payroll Gemal beschikbaar zullen zijn.   Meer informatie [1] Code CAO = 26 (werkgevercode 03002 of invoercode 02317).
Volledig artikel weergeven
02-10-2023 16:30 (Bijgewerkt op 04-10-2023)
 • 8 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 888 Weergaven
Per 2023-10 is er voor de cao VVT een nieuwe salaristabel beschikbaar. Echter was in de release notes van 2023-10 nog niet gemeld dat het bedrag van de Oriëntatiebaan verhoogd is per 2023-07. Dit betreft inpasnummer 9300 van salaristabel 15.   Actie Je dient bij zenden en ontvangen de nieuwe salaristabel van 2023-10 op te halen. Als je werknemers hebt die verloond worden met inpasnummer 9300 van salaristabel 15, dan dien je deze te herrekenen met invoercode 02475 = 1. In Gemal zal het salaris voor deze werknemers dan worden verhoogd vanaf 2023-07, omdat de vorige salaristabel in Gemal (geldend vanaf 2023-07) ook is bijgewerkt. 
Volledig artikel weergeven
03-10-2023 15:27
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 206 Weergaven
In release 2023-09 is aangekondigd dat er vanuit het UPA-portaal aangeleverd kan worden aan SPAWW ten behoeve van de premies PAWW- zie hiervoor  2023-09/3 Aanlevering PAWW via UPA.    SPAWW heeft ons aanvullende informatie verstrekt over de wijze waarop correcties over eerdere perioden in de factuur worden verwerkt, waarop we je willen attenderen. SPAWW zal de oude aangifte geheel crediteren en een nieuwe factuur aanmaken voor het totaalbedrag van de gewijzigde aangifte.    Je zult wellicht meer met deze situatie te maken krijgen dan voorheen, omdat in de UPA wijzigingen altijd geboekt worden in de periode waarop ze betrekking hebben. Dit in tegenstelling tot de oude situatie, waarbij je verschillen in de huidige aangifteperiode boekte.
Volledig artikel weergeven
29-09-2023 13:00 (Bijgewerkt op 29-09-2023)
 • 3 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 391 Weergaven
De CAO PO en VO hebben een onderhandelaarsakkoord afgesproken met een salarisverhoging van 10%, een uitkering gedifferentieerd per salarisgroepen en een verhoging van de reiskosten. Na het definitief worden van het akkoord zullen we de releasemaand bepalen.
Volledig artikel weergeven
14-09-2023 10:00
 • 4 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 385 Weergaven
In release van 2023-08 is een automatische herrekening gedaan met reden 08-07. De condities van deze herrekening waren echter niet correct geformuleerd, waardoor niet alle werknemers die herrekend zouden moeten worden ook daadwerkelijk herrekend zijn. We gaan in release 2023-09 deze herrekening alsnog correct aansturen. Hierover zal in de release notes van 2023-09 verder worden gecommuniceerd.  Mocht je de salarisverwerking van augustus nog niet gedraaid hebben, dan kan je desgewenst zelf een collectieve herrekening aansturen door werkgevercode 99221 beginperiode herrekening op te geven met waarde 1.
Volledig artikel weergeven
18-08-2023 13:05 (Bijgewerkt op 18-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 143 Weergaven
Melding Wij hebben een aantal meldingen ontvangen over het berekende recht Balansbudget in periode 2023-07 of 2023-08. Het recht wordt in ieder geval niet goed vastgesteld indien:   De werknemer gedurende 07-2023 uit dienst gaat Er sprake is van een verlofregeling of langdurige ziekte Meerwerk en overwerk in 07-2023 wordt opgeteld bij het recht balansbudget in 08-2023, ook boven 100%. Er kan daardoor een recht van meer dan €500 ontstaan. Bij uurloners wordt gepeild op basis van de geboekte uren in juli in plaats van de gemiddelde uren geboekt in februari t/m juli (gewerkt januari t/m juni).   In 2022 hebben wij speciaal voor dit Balansbudget programmatuur toegevoegd aan Gemal. Het blijkt nu dat deze in 2023 ten onrechte niet meer wordt toegepast, waardoor Gemal rekent met de standaard parameters zoals deze in de CAO ondersteuning zijn vastgelegd. Dit is niet voldoende voor een correcte afhandeling.   Oplossing De programmatuur die in 2022 werd gebruikt, wordt weer geactiveerd in release 09-2023. We passen deze aan, zodat deze ook in toekomstige jaren van kracht blijft.   Automatische herrekening Er zal een automatische herrekening worden uitgevoerd om het berekende recht in voorkomende gevallen te herstellen. Deze herrekening herken je in MSG aan reden 09-18. Dit kan tot gevolg hebben dat een werknemer in de beschreven situaties meer of minder budget toegekend krijgt. Als de werknemer uit dienst is gegaan in 2023-07 of 2023-08 dan heb je het budget reeds uitbetaald. In dat geval kan een vordering of nabetaling na uitdienst ontstaan.    Actie Als je in productie 08-2023 een betaling (bij uit dienst) handmatig wilt corrigeren, dan kun je met invoercode 01004 een afwijkend bedrag opgeven. Je kunt het recht niet corrigeren met invoercode 02612, aangezien het Balansbudget gebruik maakt van de peildatummethode.
Volledig artikel weergeven
17-08-2023 08:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 271 Weergaven
Er is gebleken dat werkgevercode 03801 afronden bruto niet correct is ingericht voor de invoercodes van de bereikbaarheids-en aanwezigheidsdiensten (invoercodes 00865 t/m 00870). De waarde van deze werkgevercode was voor die betreffende codes ingericht met de waarde 1 (rekenkundig afronden), maar dit had de waarde 0 (niet afronden) moeten zijn.    Door deze incorrecte inrichting was het invoeren van een aantal diensten met een bedrag achter de komma (bijvoorbeeld 2,25) niet mogelijk, omdat deze invoer werd afgerond op hele diensten.    Omdat de meeste salarisproducties voor augustus al zijn afgeroepen of op korte termijn worden afgeroepen, zullen we in dit geval geen tussentijdse release doen.  Uiteraard zal er in de release van september een aanpassing en een automatische herrekening worden gedaan.    Mocht je de salarisproductie van augustus nog niet hebben gedraaid, dan kan je werkgevercode 03801 voor de betreffende invoercodes op W-niveau op de waarde 0 zetten. Het advies is wel om vanaf de release van 2023-09 weer het C-niveau te volgen, zodat eventuele toekomstige wijzigingen automatisch worden doorgevoerd. 
Volledig artikel weergeven
14-08-2023 09:42
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 177 Weergaven
In de release notes van 2023-08/27 hebben we gemeld dat de percentages voor frequentietoeslag en roostertoeslag in de cao zijn verhoogd.   Wij hebben in dit stuk invoercode 01028 benoemd voor de roostertoeslag. Dit moet invoercode 01067 zijn. Zie voor meer informatie het cao-hoofdstuk van de cao ziekenhuizen in de Gemal handleiding.
Volledig artikel weergeven
10-08-2023 16:37
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 140 Weergaven
In 2023-07 hebben wij conform de CAO een eenmalige uitkering berekend. De specificaties zijn beschreven in release notes 2023-07/20   Wij hebben een melding ontvangen dat de eenmalige uitkering niet is uitbetaald bij werknemers met inpasnummer 9999 minimumloon. Aangezien er slechts één melding is binnengekomen, gaan wij er vanuit dat  de situatie slechts bij een zeer beperkt aantal werkgevers voorkomt. Bovendien is de situatie relatief eenvoudig aan te passen. Daarom hebben we besloten een instructie te leveren.  Met behulp van deze instructie kun je de werknemers met inpasnummer 9999 in 2023-08 alsnog de eenmalige uitkering betalen. Als wij in dit stadium de aanpassing zouden doorvoeren, dan zouden we deze pas per 2023-09 kunnen aanbieden.   Actie Indien je werknemers in dienst hebt die onder de CAO Kinderopvang vallen en die je verloont met inpasnummer 9999 (invoercode 02316) dan is deze actie op je van toepassing.   In Gemal Direct ga je naar Werkgevergegevens → Eindejaarsuitkeringen –> Eindejaarsuitkering 3. Rechtsonder kies je voor ‘TWK aan’. Je geeft hier 202307 op. Werkgevercode 25407 Code categorie schalen zet je op waarde 4 Stagiaires uitsluiten. Rechtsonder kies je voor ‘opslaan’ In productie 2023-08 herreken je de werknemers met inpasnummer 9999. Je kunt bij deze werknemers invoercode 02475 beginperiode herrekening vastleggen met waarde 1. Ook kun je ervoor kiezen om de gehele instelling te herrekenen zonder verdere selectie. Je legt dan in je salarisafroep werkgevercode 99221 beginperiode herrekening vast met waarde 1.
Volledig artikel weergeven
08-08-2023 14:30
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 83 Weergaven
In release 2023-08 zijn de salarissen in de CAO Sociaal Werk verhoogd naar aanleiding van het nieuwe CAO akkoord. De salarisverhoging gaat in met terugwerkende kracht naar 07-2023. Wij hebben daarom in release notes 2023-08/23 aangegeven dat er een automatische herrekening uitgevoerd zal worden met reden 08-07.   Melding Het blijkt dat een enkele werknemer ten onrechte niet herrekend wordt, terwijl wel de CAO of salarisregeling Sociaal Werk wordt toegepast.    Actie Als je de salarisproductie afroept van een instelling waarin één of meerdere werknemers zijn opgenomen met de CAO of salarisregeling Sociaal Werk, dan adviseren wij je zelf collectief te herrekenen. Je weet dan zeker dat de salarisverhoging bij alle werknemers correct wordt doorgevoerd.   Om collectief te herrekenen, leg je werkgevercode 99221 beginperiode herrekening vast met waarde 1.
Volledig artikel weergeven
07-08-2023 11:27
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 168 Weergaven
Sinds 2004 is instroom voor de vervallen regeling Wet Inschakeling Werkzoekenden niet meer  mogelijk. Er zijn inmiddels dan ook nog maar enkele werknemers voor wie de CAO WIW (code CAO = 07) en/of de salarisregeling WIW (code salarisregeling = 08) is aangestuurd. We hebben daarom besloten om de ondersteuning hiervan niet voort te zetten. De codes blijven voorlopig nog wel intact met de huidige werking, maar het onderhoud is vervallen.   Als je medewerkers hebt die je aanstuurt met salarisregeling WIW 08, dan kun je die omzetten naar een nominaal salaris. wijzig invoercode 02332 (rubriek P00332)  naar waarde 2. Leg met invoercode 02350 het nominale, fulltime salaris vast per 1 juli 2023. Wanneer we later in de tijd deze salarisregeling en CAO daadwerkelijk laten vervallen, zullen we je hierover nog informeren.
Volledig artikel weergeven
28-07-2023 10:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 89 Weergaven
Update 24-07-2023 Het akkoord is inmiddels definitief. Wij hebben de nieuwe salaristabellen nog niet ontvangen. Zodra dat wel het geval is zullen wij informeren in welke release de verhoging zal worden meegenomen.   Origineel bericht 29-06-2023   Er is op dinsdagavond 27 juni een onderhandelingsakkoord gesloten omtrent het openbreken en verlengen van de CAO Gehandicaptenzorg.    Het akkoord is nog niet definitief en de eerste salarisverhoging zal plaatsvinden in september 2023. Wij zullen de verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en je informeren wanneer er meer nieuws is.
Volledig artikel weergeven
29-06-2023 15:37 (Bijgewerkt op 24-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 229 Weergaven
Salarisverhoging De werkgeversvereniging GGZ heeft ons geïnformeerd dat er een akkoord is over nieuwe salarisverhogingen. De eerste daarvan is per 01-11-2023. Wij hebben deze salaristabellen inmiddels ontvangen en zullen deze in de release van 2023-11 verwerken.    Verhoging slaapdiensten en crisisdiensten   Naast de salarisverhoging is er ook een verhoging in de vergoedingen van slaap-en crisisdiensten. Deze gelden ook per 01-11-2023. Wij zullen deze verhoging echter pas in de release van 2023-12 verwerken, omdat de diensten de maand nadat ze zijn gedraaid worden uitbetaald.    Uiteraard zullen wij in de betreffende release notes ook informeren over deze wijzigingen.
Volledig artikel weergeven
24-07-2023 15:13
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 164 Weergaven
Gister, dinsdag 18 juli, is bekendgemaakt dat de werkgevers in de kraamzorg hun medewerkers een structurele loonsverhoging van 3% bieden. Deze verhoging gaat in vanaf 30 juni 23.59u, in de praktijk zal dit zijn vanaf 1 juli 2023. Het originele bericht over de verhoging staat hier: https://bogeboortezorg. nl/3-structurele- loonsverhoging-kraamzorg/   In Payroll Gemal zijn we begonnen met het inrichten van nieuwe salaristabellen met daarin de 3% loonsverhoging. Ons doel is om de nieuwe tabellen voor je beschikbaar te hebben vanaf release 2023-08. Deze release staat gepland voor maandag 31 juli. 
Volledig artikel weergeven
19-07-2023 16:13
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 197 Weergaven