Mijn Communities
Help

2021-02

29-01-2021 15:31 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 223 Weergaven

Mededeling

2021-02/1 Gemal Prognose wordt Visma Prognose

In de release notes van afgelopen oktober hebben we aangekondigd dat Gemal Prognose alsnog tot het einde van 2020 wordt ondersteund om extra tijd te bieden om over te stappen op Visma Prognose. Op basis van feedback van meerdere klanten is er besloten tot doorontwikkeling van Visma Prognose. Het betreft functionaliteit om meerdere ceanummers te ondersteunen en het toevoegen van een centraal overzicht (periode gegevens en jaartotalen per medewerker).

Daarom zijn we tot het besluit gekomen de de-activatie van Gemal Prognose uit te stellen tot 1 juni 2021, zodat aanvullende functionaliteit in Visma Prognose gerealiseerd kan worden. Details van de gegevensaanlevering aan Visma Prognose en uitleg van de functionaliteiten vind je beschreven in de handleiding in de community.

Wil je meer weten over de overstap of behoefte aan een kennissessie; neem dan contact op met je customer success manager, die helpt je graag met een zorgeloze ingebruikname van deze nieuwe oplossing.

2021-02/2 Mutaties en Signalen Gemal

We hebben enkele aanpassingen doorgevoerd in Mutaties en Signalen Gemal (MSG) naar aanleiding van wensen uit de pilot.

Toevoegen naam ceanummer (instelling 0001)

Wanneer je een query doet bij één ceanummer, wordt de naam van instelling 0001 getoond in het blauwe vlak in de kop. Je kunt dan zeggen dat de naam van het ceanummer wordt getoond. Als meerdere instellingen zijn aangevinkt, wordt de naam van de eerste instelling getoond. Zoals hieronder: de naam van instelling 52 wordt getoond vanuit het eerste instellingsnummer; Tandarts assistente is de naam van instelling 52.

 

Bij selectie van meerdere ceanummers wordt de naam van de eerste instelling getoond uit het eerste ceanummer:

Selectieknop bij ceanummer en instellingsnummer

Een andere wens uit de pilot was de mogelijkheid om met een selectieknop alle ceanummers/instellingsnummers in één keer te kunnen selecteren. Wanneer je een query wilt doen op bijvoorbeeld de Loonheffing Signalen, dan kan je dit nu eenvoudig doen zonder alle ceanummers/instellingsnummers één voor één te moeten aanklikken.

Selectieknop 'Selecteer alles' voor alle ceanummers

Selectieknop 'Selecteer alles' voor alle instellingsnummers

Afgekorte kopteksten zichtbaar bij 'mouseover'

Wanneer je met de cursor op een afgekorte tekst staat, wordt de volledige tekst zichtbaar. Bijvoorbeeld CeaNr, PersNr, InstNr en RegNr worden afgekort. Door met je cursor op deze afkorting te gaan staan, wordt de volledige naam zichtbaar.

Tenslotte staat nog op de planning later dit jaar:

 • Een filter kunnen opslaan.
 • Ontsluiting van Mutaties en Signalen via Payroll Manager.

Nieuw

2021-02/3 Reiskosten woon-werk op declaratiebasis

Per 2021 is het fiscale regime veranderd voor de vergoeding van reiskosten woon-werk bij thuiswerk. Hiervoor hebben we nieuwe functionaliteit ontwikkeld waarmee je reiskosten en/of fiscale kilometers woon-werk op declaratiebasis kan vergoeden. Je kunt de functionaliteit per 2021-02 (eventueel met terugwerkende kracht naar 01-2021) gebruiken.

Nieuwe regeling 'Reiskosten woon-werk op declaratiebasis'

Gemal kent aparte functionaliteit voor woon-werkverkeer en voor zakelijke reizen. De vergoeding wordt op een andere wijze berekend en ook de fiscale vrijstelling van de reiskosten wordt via een apart traject bepaald. De berekeningen van woon-werkverkeer zijn gebaseerd op een vaste reisafstand tussen de woonplaats en het werkadres, die een bepaald aantal keren per maand wordt afgelegd. Hoewel Gemal vele opties kent, is het uitgangspunt altijd de vaste reisafstand.

Dit uitgangspunt blijkt in steeds meer situaties niet aan te sluiten bij de praktijk. Veel bedrijven kennen meer dan één werklocatie en werknemers zijn soms wisselend op deze locaties aanwezig. Daardoor verschilt de reisafstand voor woon-werkverkeer per dag. Om deze reden is de wens geuit om een vergoeding van woon-werkverkeer op declaratiebasis mogelijk te maken, zoals dat voor zakelijke reiskosten al mogelijk is.

Per 2021 is deze wens groter geworden vanwege een veranderend fiscaal regime voor de vergoeding van reiskosten aan werknemers die veel thuiswerken. In 2020 mocht een vaste vergoeding die was afgesproken vóór 13 maart 2020 nog onbelast worden doorbetaald.

Vanaf 2021 mogen alleen de werkelijke reiskilometers nog onbelast worden vergoed tegen maximaal 19 ct/km. Veel CAO-koepels en werkgevers hebben al aangegeven hun vergoeding te gaan baseren op dit nieuwe regime. Ook in deze situatie is het wenselijk om woon-werkkilometers te kunnen declareren.

Let op: deze wijziging is in verband met de lockdown uitgesteld tot 2021-02. In 2021-01 mag je een vaste reiskostenvergoeding die is overeengekomen vóór 13 maart 2020 nog onbelast blijven betalen. Over verder uitstel wordt in januari 2021 besloten.

In de situatie dat je ook na de wijziging van het fiscale regime de vaste reiskostenvergoeding blijft doorbetalen die vóór de coronacrisis is afgesproken, dien je ook de werkelijke reiskilometers vast te leggen ten behoeve van de fiscale afhandeling. Ook voor deze situatie is functionaliteit toegevoegd.

Kilometerregelingen voor woon-werkverkeer

Vanaf periode 2021-02 kun je de bestaande kilometerregelingen voor zakelijke reiskosten aanmerken als een regeling voor woon-werkverkeer. Je kunt op deze regelingen reiskosten vergoeden tegen een vast bedrag per kilometer of via een staffel. Om het type reis te kunnen duiden hebben wij een nieuwe werkgevercode geïntroduceerd:

Gegeven: type reis kilometerregeling.
Vastleggen: werkgevercode 26270 (volgnr 1 t/m 15).
0 (of niet vastgelegd) = zakelijke reis;
1 = woon-werkverkeer.

Als je deze werkgevercode vastlegt, worden de kilometers die je opgeeft op deze kilometerregeling geteld als kilometers woon-werkverkeer (uitvoercode 01885) in plaats van kilometers zakelijke reizen (uitvoercode 01889) ten behoeve van de berekening van het fiscaal vrijgestelde bedrag aan vergoeding.

De uitbetaling van de gekozen kilometerregeling wordt getoetst aan de berekende fiscale vrijstelling voor woon-werkkilometers (uitvoercode 01667) in plaats van die voor zakelijke reizen (uitvoercode 01668).

Uitbreiding aansturing kilometerregelingen

In de oude situatie kon je op werkgeverniveau 15 kilometerregelingen definiëren. Per werknemer kon je maximaal 5 van deze regelingen toepassen. Met ingang van deze release hebben we dit uitgebreid naar 10 regelingen per werknemer. Je hebt daardoor ruimte om een inrichting voor woon-werkverkeer te maken zonder dat je een zakelijke regeling hoeft te schonen.

De volgende invoercodes zijn toegevoegd:

Gegeven: kilometerregeling 6 t/m 10.
Vastleggen: invoercode 01905/01907/01909/01911/01913.

Deze invoercodes zijn functioneel gelijk aan invoercodes 02571/02573/02575/02577/02579 Kilometerregeling 1 t/m 5. Ze worden gebruikt om een invoercode uit de volgende sectie te koppelen aan een inrichting op werkgeverniveau. Zie verder de Gemal handleiding: Reiskosten, zakelijke reizen bij 3.4.

Gegeven: aantal kilometers kilometerregeling 6 t/m 10.
Vastleggen: invoercodes 01906/01908/01910/01912/01914.

Deze invoercodes zijn functioneel gelijk aan invoercodes 02572/02574/02576/02578/02580 Aantal kilometers kilometerregeling 1 t/m 5. Met deze invoercodes leg je de te vergoeden kilometers vast. De kilometers worden vergoed conform de staffel die is ingericht op de gekoppelde kilometerregeling. Zie de Gemal handleiding: Reiskosten, zakelijke reizen bij 3.4.

Met de werkgevercodes 26255 t/m 26269 kun je een uitvoercode kiezen voor kilometerregeling 1 t/m 15. Er was keuze uit 7 uitvoercodes. Dat aantal is uitgebreid naar 10, zodat elke regeling die bij een werknemer wordt aangestuurd een eigen uitvoercode kan hebben. Het waardebereik van deze werkgevercodes is uitgebreid met de volgende waardes:

7 = uitvoercode 00981 vergoeding dienstreis 8.
8 = uitvoercode 00670 vergoeding dienstreis 9.
9 = uitvoercode 00671 vergoeding dienstreis 10.

Als je de regeling gebruikt voor woon-werkverkeer, dan kun je - indien gewenst - de omschrijving van de uitvoercode zelf wijzigen, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > in- en uitvoercodes > tekst bij uitvoercode.

Declareren fiscale kilometers bij doorbetalen vaste vergoeding tijdens thuiswerk

Het is mogelijk dat je je werknemer een vaste overeengekomen reiskostenvergoeding blijft betalen op basis van de contractueel overeengekomen werkdagen.

Als de werknemer - wegens thuiswerk of andere redenen - minder dan 128 dagen op fulltime basis naar kantoor reist, is de vergoeding slechts fiscaal vrijgesteld tegen 19 ct per werkelijke reiskilometer. In die situatie kun je er voor kiezen om de automatische berekening van de fiscale reiskilometers uit te schakelen. Je kunt dan maandelijks de werkelijk gereisde kilometers opgeven met een nieuwe invoercode:

Gegeven: fiscale kilometers woon-werk declaratie.
Vastleggen: invoercode 01970.

Wat moet je doen?

Als je een vaste vergoeding wilt doorbetalen en je werknemer de werkelijke kilometers wilt laten opgeven t.b.v. de fiscale afhandeling, dan dien je de automatische berekening van reiskilometers uit te schakelen.

Als je de automatische bepaling van de fiscale reiskilometers voor een individuele werknemer wilt uitschakelen, kun je invoercode 02372 Fiscale reisafstand woon-werk en invoercode 02508 Reisbewegingen verwijderen.

Als je de automatische bepaling van fiscale reiskilometers op werkgeverniveau wilt uitschakelen, dan leg je de volgende codes vast:

 • Werkgevercode 26300 Code reisdagen met waarde 0;
 • Werkgevercode 26400 Werkwijze vaststellen fiscaal vrijgesteld bedrag met waarde 0 (= cumuleren woon-werk en zakelijk) of 1 (= niet cumuleren woon-werk en zakelijk).

Ook in deze situatie verwijder je bij al je werknemers invoercode 02372 Fiscale reisafstand woon-werk en invoercode 02508 Reisbewegingen.

Gewijzigd en verbeterd

2021-02/4 Oude WW-berekening vervallen

In verband met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hebben wij vorig jaar een nieuwe WW-systematiek geïntroduceerd. Daarmee vervallen diverse codes die betrekking hebben op de oude WW-systematiek Hieronder zijn de codes weergegeven die per 2021-01 vervallen.

Werkgevercodes

 • 07104 Afwijkend percentage afdracht wgf
 • 07701 t/m 07769 WW percentage afdracht wachtgeld sector XX

Invoercodes

 • 02266 Afwijkende risicopremiegroep

Uitvoercodes

01780

Pr WW AWF wg+wf

01837

Grsl WW-WGF ris 2

01838

Pr WW-WGF ris 2

01839

Grsl WW-WGF ris 3

01840

Pr WW WGF ris 3

01884

Grsl WW-WGF ris 1

01900

Afdr.grsl. WW-AWF

01911

Pr WW WGF ris 1

Denk er aan de uitvoercodes te verwijderen uit de journaalposten, comprimeertotalen en/of eigen cumulaties.

2021-02/5 Koppeling meerdere dienstverbanden

Als je meerdere dienstverbanden koppelt via invoercode 02950 waarde 1, dan moeten een aantal gegevens bij de te koppelen dienstverbanden gelijk zijn. In de gebruikershandleiding was daarvoor een opsomming van deze gegevens opgenomen. Gebleken is dat de controles in Gemal en hetgeen in de gebruikershandleiding stond aangegeven niet volledig op elkaar waren afgestemd.

Per 2021-02 zijn hiervoor aanpassingen gedaan in Gemal. De controle op de gegevens die aan elkaar gelijk moeten zijn, is nu van toepassing op alle invoercodes die als 'meerdere dienstverband gegeven' zijn vastgelegd, zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > In-en uitvoercodes > Aansturing invoercodes > Niveau invoercode bij werkgevercode 57017 Niveau invoercode waarde 2 (MDV gegeven).

Extra melding op uw mutatieverslag

Als een koppeling wordt afgekeurd, dan wordt dat op het mutatieverslag kenbaar gemaakt met foutcode 175. Vanaf 2021-02 wordt bovendien gemeld welke invoercode(s) het betreft.

2021-02/6 Onderhoud code CAO CBS/LA 2021

Het CBS geeft een lijst uit met numerieke codes voor (subonderdelen van) CAO's. Grote bedrijven krijgen soms een geheel eigen code. Deze code moet doorgegeven worden in de loonaangifte en wordt gebruikt voor statistische doeleinden. De lijst wordt jaarlijks vernieuwd.

In Gemal wordt deze code vastgelegd op werkgevercode 07005 Code CAO CBS/LA en afwijkend op invoercode 02842. Deze code kent een vast waardebereik omdat een ongeldige code tot vervelende foutmeldingen in de loonaangifte kan leiden die lastig te herstellen zijn. Om deze reden is het waardebereik beperkt tot CAO codes die voor u relevant kunnen zijn.

Wat verandert er?

 • Het waardebereik is bijgewerkt conform de lijst van 2021.
 • De omschrijving van enkele CAO’s is aangepast.

U hoeft niets te doen. Per 2021 zijn er geen CAO-codes vervallen of nieuw toegevoegd. Dit betreft slechts een naamswijziging voor:

- 1630 Branche CAO gemeente
- 1637 Provinciale sector
- 1646 Rijk CAO
- 1294 Werken voor Waterschappen

2021-02/7 Aanpassingen minimum (jeugd-) VT

We constateren dat de handleiding Gemal bij onderwerp Vakantietoeslag bij onderdelen 2.4 en 2.5 Minimum vakantietoeslag (jeugdigen) nog niet helemaal bijgewerkt was. Dit betreft bijvoorbeeld 23 jaar als leeftijd minimumloon, jeugdkorting of status burgerlijke staat, voor CAO’s waar dit inmiddels niet meer van toepassing is. Enkele van deze situaties bleken ook in de programmatuur nog aanwezig te zijn maar doen zich in de praktijk zelden of nooit voor.

Met ingang van periode 02 hebben we in ieder geval de handleiding en de programmatuur hierop aangepast per 2021.

Automatische herrekening 06

Voor enkele situaties zullen we voor de zekerheid nog een automatische herrekening uitvoeren. U vindt deze herrekening terug op uw mutatieverslag als reden 06

Wet en regelgeving

2021-02/8 Grensleeftijd maximum uurloon jonge vrijwilligers aangepast

De grensleeftijd van jonge vrijwilligers voor het bepalen van het maximum uurloon is in 2020 21 jaar. In Gemal was dit nog ingericht op 23 jaar. Dit is aangepast.

2021-02/9 LIV-bedragen per 2021

Medio januari heeft het UWV een bericht geplaatst met betrekking tot de indexering van de LIV-bedragen. Per 2021-02 zijn naar aanleiding hiervan de bedragen bij werkgevercodes 03361, 03362, 03365, 03366 en 03377 t/m 03382 aangepast, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Sociale verzekeringen> Tegemoetk. Loonk. UWV.

Automatische herrekening 04

In periode 02 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 04 op het mutatieverslag

Opgeloste meldingen

2021-02/10 Foutcode 175 bij koppelen meerdere dienstverbanden (change 2407817)

In de release notes 2021-01/18 hebben wij bericht over een foutsituatie bij het koppelen van meerdere dienstverbanden. Ondanks dat je bij de te koppelen dienstverbanden alle benodigde gegevens dezelfde waarde had gegeven, werd het koppelen toch afgekeurd met foutcode 175.

Oplossing

Met ingang van periode 02 is Gemal hierop aangepast.

Actie

Als het koppelen van dienstverbanden is afgekeurd in een voorgaande productie en je hebt géén gebruik gemaakt van de workaround, dan zijn de dienstverbanden na deze release niet automatisch gekoppeld. Je dient alsnog zelf te koppelen door bij beide dienstverbanden invoercode 02950 vast te leggen met waarde 1.

2021-02/11 Meldingen op salarisstrook bij samengevoegde salarisstrook (change 2400436)

Bij een wijziging van het salaris wordt dit normaal gesproken vermeld op de salarisstrook. Bij medewerkers met meerdere dienstverbanden, waarbij het laagste registratienummer al uit dienst is, werd deze vermelding echter niet op de werknemersstrook van het actuele dienstverband gepresenteerd.

Oplossing

Met ingang van periode 02 is Gemal hierop aangepast.

2021-02/12 Controleoverzicht werkkosten en negatief tellen uitvoercodes (change 2462056)

Op het controleoverzicht werkkosten worden de bedragen op uitvoercodes uit de grondslag werkkosten (werkgevercode 55100) per detailregel gepresenteerd.

Melding

Er is geconstateerd dat de uitvoercodes die in de grondslag staan met een 9 niet worden opgenomen in het overzicht. Deze bedragen staan wel in de totaaltelling en de berekening van de werkkosten wordt hier niet door belemmerd.

Oplossing

Met ingang van periode 02 is Gemal hierop aangepast. Ook de uitvoercodes die negatief moeten tellen in de grondslag worden met een detailregel gepresenteerd op het controleoverzicht werkkosten.

2021-02/13 Controleoverzicht werkkosten en dubbeltelling (change 2448222)

Bij het verwerken van mutaties van werkgevercode 03340 Kosten werkkostenregeling werden deze onterecht als een vaste component gezien. Hierdoor werden de bedragen die met terugwerkende kracht opgegeven waren, gekopieerd naar de volgende maanden.

Oplossing

Met ingang van periode 02 is Gemal hierop aangepast. Een mutatie op werkgevercode 03340 wordt variabel verwerkt. Bedragen die met terugwerkende kracht worden opgegeven, wordt opgeteld bij de oorspronkelijk opgegeven kosten werkkostenregeling welke in het verleden opgevoerd zijn in die maand.

2021-02/14 Loontijdvak weggepoetst bij herrekening (change 2434004)

Bij medewerkers die een hele maand Aanvullend geboorteverlof (AGBV) genoten, werden in die maand de fiscale loondagen (uitvoercode 01609) niet berekend. Hierdoor is het bedrag AGBV verrekend via de tabel Bijzondere Beloning. Deze foutieve berekening is helaas geïntroduceerd in release 2020-11.

Oplossing

Voor 2020 is dit niet meer via Gemal te herstellen en zal de medewerker dit via de aangifte IB verrekend krijgen.

Automatische herrekening 05

Met ingang van periode 02 is Gemal hierop aangepast. Voor de betreffende werknemers zullen we in periode 02 een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 05 op het mutatieverslag. 

Eerder gepubliceerde nieuwsberichten

2021-02/15 Lijstnummers 6202 en 6204 Synchronisatie Betalingen [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

21 december 2020 - We hebben verzuimd te melden dat met ingang van 1 december lijstnummer 6202 alleen nog het salaris synchroniseert. Tot en met november werd met dit lijstnummer ook gelijktijdig de afdracht bijgewerkt.

We hebben de functie gesplitst: lijstnummers 6202 en 6204 verzorgen nu ieder één synchronisatie. Dit was nodig in verband met het nieuwe synchroniseren per productie, waarbij je vanaf de december-productie met opgave van één afroepnummer een synchronisatie kan opgeven:

- Lijstnummer 6202 synchroniseert alleen de salarissen
- Lijstnummer 6204 synchroniseert alleen de afdrachten

Wanneer je een correctieproductie in december hebt laten vervaardigen en je gebruikt het Afdrachtensysteem, dan dien je daarna ook lijstnummer 6204 in een speciale productie af te roepen.

Je stuurt deze lijstnummers aan in Gemal Direct Inrichting bij Afroep overzichten/bestanden > Afroep variabel, werkgevercode 99401 t/m 99448 Code variabele afroep.

2021-02/16 Vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen mag ook in 2021 t/m 2021-03 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

26 januari 2021 - Het kabinet heeft besloten om de coulanceregeling voor vaste reiskostenvergoeding opnieuw te verlengen, nu tot 1 april 2021 (dus tot en met salarisproductie 2021-03). De voorwaarden voor de regeling blijven gelijk. Zoals gemeld in het bericht van 30 december hebben wij de functionaliteit voor de berekening van fiscale ruimte tijdens het thuiswerken voor heel 2021 tot je beschikking gesteld. Je kunt deze dus blijven gebruiken. Vooralsnog dien je er ook zelf zorg voor te dragen dat je deze regeling per 2021-04 beëindigd.

In het geval dat de regeling wederom verlengd wordt, zullen wij dit melden met een nieuwe update.

30 december 2020 - In tegenstelling tot wat we hebben gemeld op 23 december, zullen we de nieuwe functionaliteit niet in release 2021-02 maar in release 2021-01 opleveren. Je kunt invoercode 02591 Reisbewegingen thuiswerk dus ook in 2021 vastleggen. Wij zullen deze functionaliteit het hele jaar 2021 ter beschikking stellen voor de situatie dat de regeling verder wordt verlengd of later in 2021 wederom wordt toegestaan.

Zorg er wel voor dat je invoercode 02591 alleen vastlegt in de perioden die door de overheid zijn toegestaan.

23 december 2020 - Met deze wijziging kan het ook in 2021-01 voorkomen dat je de vaste reiskostenvergoeding onbelast mag doorbetalen, maar dat de fiscale ruimte voor uitruil van reiskosten tegen de werkelijke reizen moet worden berekend. De regels voor deze situatie zijn gelijk aan die in 2020. Om deze reden zullen wij de functionaliteit die we voor deze situatie hebben gemaakt activeren voor 2021. Dit zal gebeuren in release 2021-02. Je kunt dan invoercode 02591 Reisbewegingen thuiswerk met terugwerkende kracht opgeven over 2021-01.

21 december 2020 - In de release notes onderwerp 2021-01/5 hebben we geschreven dat je een vaste reiskostenvergoeding vanaf 2021 alleen onbelast mag vergoeden als je werknemer voldoet aan de eisen van de praktische regeling. De werknemer moet dus minimaal 128 dagen of 36 weken op fulltime basis naar de werkplek reizen.

Zojuist hebben wij vernomen dat de uitzondering die van kracht was in 2020 wordt verlengd t/m 2021-01. Dit in verband met de lockdown. Ook in 2021-01 mag je een vaste vergoeding dus onbelast aan je werknemer doorbetalen ongeacht thuiswerk, mits deze vergoeding is overeengekomen vóór 13 maart 2020.

In januari 2021 bekijkt het ministerie van SZW of de regeling verder wordt verlengd. Dit zal afhangen van de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus. Wij houden je hiervan op de hoogte.

2021-02/17 Ziekte in uren - Overstap bij doorlopende ziektegevallen [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

29 december 2020 - Vanaf release 2021-01 kun je ziekte in uren vastleggen in plaats van in dagen. Zie hiervoor de Gemal release notes 2021-01/8. In de release notes geven we het advies om voor je hele organisatie de keuze te maken voor vastlegging in uren ofwel in dagen, zodat de berekening en rapportage voor alle werknemers gelijk verloopt.

Wij moeten dit advies op één punt nuanceren:

Als een werknemer op moment van overstappen reeds ziek is, dan heb je tot het overstapmoment de ziekte vastgelegd in dagen. De doorbetaling van componenten tijdens de ziekte gebeurt daarom op basis van een gemiddeld aantal uren ORT/BRD/OVW/meerwerk per dag (uitvoercodes 02003/02005/02008/02011).

Daarnaast leg je maandelijks de code doorlopend ziek (invoercode 02445) vast. Deze code heeft tot effect dat de berekende refertegegevens van de vorige maand steeds worden hergebruikt. Normaal gesproken doe je dit om de refertegegevens van voorafgaand aan de ziekte maandelijks mee te nemen totdat de ziekte voorbij is.

Bij opgave van ziekte in uren berekent Gemal normaal gesproken een gemiddeld aantal uren ORT/BRD/OVW/meerwerk per uur op dezelfde uitvoercodes 02003/02005/02008/02011.

Als je overstapt van vastlegging in dagen naar vastlegging in uren, dan neemt Gemal het aantal uren ORT/BRD/OVW/meerwerk per dag uit de vorige periode mee en ziet dat in de huidige periode als aantal uren ORT/BRD/OVW/meerwerk per uur. Hierdoor wordt de ORT/BRD/OVW/meerwerk tijdens ziekte veel te hoog vastgesteld.

Er zijn twee manieren om met deze situatie om te gaan:

 • Je kunt bij lopende ziektegevallen blijven boeken in dagen totdat de ziekte afloopt. Bij nieuwe gevallen boek je de ziekte al in uren. Dit heeft wel als nadeel dat er tijdelijk geen consistente werkwijze is binnen de organisatie. Ook moeten je rooster- en HR systemen met deze situatie om kunnen gaan.
 • Je kunt bij doorlopende ziektegevallen in de maand van overstappen zelf de correcte waarde opgeven voor de uitvoercodes 02003/02005/02008/02011. Dat kan met invoercode 02438/02446/02506/02444 [1]. Als de ziekte in volgende maanden voortduurt, dan geef je opnieuw invoercode 02445 Doorlopend ziek op en dan wordt de gecorrigeerde waarde steeds hergebruikt.

De juiste waarde van uitvoercodes 02003/02005/02008/02011 bereken je door over de referteperiode (voorafgaand aan de ziekte) de totale waarde van uitvoercode 02014/02006/02009/02012 te delen door uitvoercode 02281 uren maandloner of 01844 uren uurloner. Voor CAO ziekenhuizen (CAO code 35) tel je uitvoercode 01619 generatiebeleiduren toelage bij de genoemde uren op. Die berekende waarde leg je vervolgens vast met invoercode 02438/02446/02506/02444 [1].

Meer informatie

[1] Handleiding Gemal onderwerp Ziekte, doorbetaling componenten bij 5.2 Correctie van periodegemiddelde.

2021-02/18 Aanpassing bedragen Topinkomens [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

5 januari 2021 Naar aanleiding van publicatie hebben we de bedragen zoals behorend bij de Wet Normering Topinkomens aangepast per 2021-01 [1]. Sommige van deze bedragen zijn aangepast op CAO-niveau, het algemene bedrag is aangepast op Algemeen niveau. We constateren dat op Algemeen niveau ten onrechte nog enkele bedragen aanwezig waren, deze hebben we nu verwijderd. Zolang u niet op werknemerniveau afwijkend naar deze bedragen (volgnummers 02 t/m 07) heeft verwezen [2], zal dit verwijderen ook geen gevolg hebben.

Meer informatie

[1] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Normering topinkomen.
[2] Invoercode 03154 Afwijkende norm topinkomen.

2021-02/19 PAWW premie ongewijzigd [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

5 januari 2021 - Het bestuur van Stichting PAWW heeft besloten de bijdrage voor 2021 in tegenstelling tot hun eerdere communicatie [1], te handhaven op 0,4%, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Pensioen en overige > Premie diverse verzekeringen > Premie div verz volgnummer 15, bij werkgevercodes 05018 en 05019.

Meer informatie

[1] Release notes 2021-01/21.

2021-02/20 Loonaangifte 2021 - Poortcontroles [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

6 januari 2021 - Per 2021 zijn diverse controles voor de loonaangifte poortcontroles geworden. Dat wil zeggen dat als de Belastingdienst controleert en het niet goed vindt, dan keurt de Belastingdienst de gehele loonaangifte af.

In Gemal worden deze controles nog steeds gemeld. Er wordt echter, om te voorkomen dat de hele loonaangifte afgekeurd wordt, nulwaarden of N-waarden aangeleverd. Je kunt aan de hand van deze uitleg zelf bepalen wat de juiste gegevens moeten zijn en hiervoor de nodige mutaties vastleggen. De betreffende foutcode wordt weergegeven op het mutatieverslag.

Voor de onderstaande foutcodes levert Gemal een nulwaarde (N-waarde) aan:

Foutcode L1704 - Loon uit overwerk
Foutcode L1917 - Code aard arbeidsverhouding
Foutcode L1829 - Indicaties LKV
Foutcode L1830 - Indicaties LKV
Foutcode L1831 - Indicaties LKV
Foutcode L1713 - Aantal verloonde uren
Foutcode L2112 - Contractloon
Foutcode L2113 - Aantal contracturen

Foutcode L1704 - Loon uit overwerk

Dit is een bestaande controle binnen Gemal. Echter, deze controle wordt vanaf 2021 een poortcontrole.

Foutcode L1704 heeft de volgende omschrijving:

“L1704 - Het Loon uit overwerk is ongelijk aan ‘0’, terwijl de Code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15 of 17.”

Deze controle werkt als volgt:

Als uitvoercode 01923 (cumulatieve uitvoercode overwerk) > 0, dan moet invoercode 02893 Soort inkomen de waarde 11, 13, 15 of 17 hebben.

Om uitval te voorkomen, wordt het loon uit overwerk in de loon- en pensioenaangifte 2021 op nul gesteld als de Code soort inkomstenverhouding, invoercode 02893, ongelijk is aan 11, 13,15 of 17 en uitvoercode 01923 (cumulatieve uitvoercode overwerk) > 0.

Foutcode L1917 - Code aard arbeidsverhouding

Dit is een bestaande controle binnen Gemal. Echter, deze controle wordt vanaf het jaar 2021 een poortcontrole.

Foutcode L1917 heeft de volgende omschrijving:

“L1917 - Er is een Code aard arbeidsverhouding aangeleverd, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55 t/m 61 of 63.”

Om uitval te voorkomen wordt de Code aard arbeidsverhouding niet in de loon- en pensioenaangifte 2021 opgenomen als de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 17, 22, 23, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55 t/m 61 of 63.

Foutcode L1829 - Indicaties LKV

Dit is een bestaande controle binnen Gemal. Echter, deze controle wordt vanaf het jaar 2021 een poortcontrole.

Foutcode L1829 heeft de volgende omschrijving:

"- ALS {[Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode ongelijk is aan 11, 13, 15 of 31]
- EN [Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA is niet “J”]
- EN [Indicatie verzekerd WW is niet “J”]
- EN [Indicatie verzekerd ZW is niet “J”]}
- DAN [moet Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel oudere werknemer, Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer, Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak, scholingsbelemmerden en Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer gevuld worden met "N" of niet worden aangeleverd]."

Gemal controleert of de volgende indicaties zijn gevuld met “N”:

- LKV - oudere werknemer, invoercode 03187 = 0, óf
- LKV - arbeidsgehandicapte werknemer, invoercode 03184 = 0, óf
- LKV - doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden, invoercode 03185 = 0, óf
- LKV - herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer invoercode 03186 = 0,
als Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode, invoercode 02893, ongelijk is aan 11, 13, 15 of 31 én
- indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA (invoercode 02123)
- indicatie verzekerd WW (invoercode 02122)
- indicatie verzekerd ZW (invoercode 02124) gelijk zijn aan 0.

Om uitval te voorkomen worden de Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel oudere werknemer, Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer, Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak, scholingsbelemmerden en Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer niet aangeleverd onder de volgende condities:

- Als Code soort inkomstenverhouding, invoercode 02893, ongelijk is aan 11, 13, 15 of 31
- en Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, invoercode 02123 = 0 OF = 2
- en Indicatie verzekerd WW, invoercode 02122 = 0 OF = 2 en Indicatie verzekerd ZW, invoercode 02124 = 0.

Foutcode L1830 - Indicaties LKV

Dit is een nog niet bestaande controle binnen Gemal.

Foutcode L1830 heeft de volgende omschrijving:

"Als werknemer op datum aanvang inkomstenverhouding de AOW-leeftijd heeft bereikt
dan moeten
- indicatie aanvraag loonkostenvoordeel oudere werknemer,
- indicatie aanvraag loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer,
- indicatie aanvraag loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden en
- indicatie aanvraag loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer gevuld worden met "N” of niet worden aangeleverd."

Payroll Gemal zal controleren of de volgende indicaties zijn gevuld met “N”:

- LKV - oudere werknemer, invoercode 03187 = 0, óf
- LKV - arbeidsgehandicapte werknemer, invoercode 03184 = 0, óf
- LKV - doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden, invoercode 03185 = 0, óf
- LKV - herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer invoercode 03186 = 0,

Als de datum bereiken AOW-leeftijd van de medewerker gelijk is aan of kleiner is dan de Datum aanvang inkomstenverhouding, invoercode 02922 of indien vastgelegd invoercode 02942, dan zullen de indicatoren niet worden aangeleverd. Dit om uitval te voorkomen.
In andere gevallen zal Gemal een foutmelding op het mutatieverslag tonen.

Foutcode L1831 - Indicaties LKV

Dit is een nog niet bestaande controle binnen Gemal. Deze controle komt enigszins overeen met controle L1830.

Foutcode L1831 heeft de volgende omschrijving:

"Als de werknemer uiterlijk op de eerste dag van het aangiftetijdvak de AOW-leeftijd heeft bereikt, dan moeten
- indicatie aanvraag loonkostenvoordeel oudere werknemer,
- indicatie aanvraag loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer,
- indicatie aanvraag loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden en
- indicatie aanvraag loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer gevuld worden met "N" of niet worden aangeleverd."

Ook hier zal Gemal controleren of de volgende indicaties zijn gevuld met “N”:

- LKV - oudere werknemer, invoercode 03187 = 0, óf
- LKV - arbeidsgehandicapte werknemer, invoercode 03184 = 0, óf
- LKV - doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden, invoercode 03185 = 0, óf
- LKV - herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer invoercode 03186 = 0.

Als de datum bereiken AOW-leeftijd van de medewerker gelijk is aan of groter is dan de de eerste dag van het aangiftetijdvak, dan zullen de indicatoren niet worden aangeleverd. Dit om uitval te voorkomen.

Foutcode L1713 - Aantal verloonde uren

Dit is een bestaande controle binnen Gemal. Echter, deze controle wordt vanaf het jaar 2021 een poortcontrole.

Foutcode L1713 heeft de volgende omschrijving:

"Het Aantal verloonde uren is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding ongelijk is aan 11, 13, 15, 17, 31 of 33."

Om uitval te voorkomen zal Gemal het Aantal verloonde uren in de loon- en pensioenaangifte op nul stellen als Code soort inkomstenverhouding, invoercode 02893,
ongelijk is aan 11, 13, 15,17, 31 of 33.

Foutcode L2112 - Contractloon

Poortcontrole L2112 vervangt controle L1915 met ingang van het jaar 2021. Gemal kent reeds controle L1915.

Om uitval te voorkomen zal Gemal het Contractloon niet in de loonaangifte vermelden als de Code soort inkomstenverhouding, invoercode 02893, ongelijk is aan 11, 13, 15,17, 33, 53, 54 of 62.

Foutcode L2113 - Aantal contracturen

Poortcontrole L2113 vervangt terugkoppelcontrole L1916 met ingang van het jaar 2021. Gemal kent reeds controle L1916.

Om uitval te voorkomen zal Gemal het Aantal contracturen per week niet in de loonaangifte vermelden als Code soort inkomstenverhouding, invoercode 02893, ongelijk is aan 11, 13, 15,17, 33, 53, 54 of 62.

Overige aandachtspunten loonaangifte 2021

In sommige situaties mogen de contractindicaties geheel niet aangeleverd worden. Gemal biedt daartoe niet de expliciete optie. Je kunt immers alleen kiezen tussen Ja of Nee. Wij zorgen er in die gevallen automatisch voor dat de indicaties niet gevuld worden. Je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

Bijvoorbeeld bij de nieuwe aard arbeidsverhouding 18 - publiekrechtelijke aanstelling - mogen de contractindicaties niet worden aangeleverd, zowel N als J is in dit geval fout. Gemal levert daarom automatisch geen contractindicaties aan indien aard arbeidsverhouding 18 is vastgelegd.

2021-02/21 Berekening WW addendum bij gelijke waarde invoercodes 02404 en 02511 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

6 januari 2021 - Als een werknemer een addendum heeft gehad en dit addendum loopt af, dan maakt HR Core Beaufort dat kenbaar door invoercodes 02404 Percentage deelbetrekking en invoercode 02511 Percentage vaste contracturen beiden aan te leveren met dezelfde waarde. Het bleek dat Gemal in deze situatie ten onrechte toch WW-premie voor het addendum berekende.

In de release notes 2021-01/23 hebben we een aanpassing doorgevoerd voor de situatie dat invoercode 02511 gedurende de maand werd vastgelegd met een andere waarde. Het blijkt dat de hierboven beschreven situatie ook is opgelost met diezelfde aanpassing.

Mocht de foutsituatie zich hebben voorgedaan, dan kun je in een aanvullende correctieproductie over periode 12-2020 de werknemer zelf herrekenen door invoercode 02475 Beginperiode herrekening vast te leggen met waarde 01. De berekende SV-premies worden dan in de loonaangifte gecorrigeerd.

Let op: als je deze actie niet uitvoert, dan kun je op een later moment weliswaar alsnog herrekenen over 2020, maar dan geeft Gemal de gewijzigde gegevens niet automatisch door aan de loonaangifte. Je dient de grondslag en premie WW in dat geval zelf handmatig te corrigeren via de handmatige correctie loonaangifte.

2021-02/22 Gegevensuitwisseling Loonkostengegevens [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

11 januari 2021 - Dit bericht is van belang als je gebruik maakt van één van de volgende CAO's:

 • Gehandicaptenzorg, GGZ, Jeugdzorg of Kinderopvang, Sociaal Werk, VVT en Ziekenhuizen.

Op verzoek van werkgeversverenigingen wordt één keer per jaar (half februari) een bestand aangeleverd met loonkostengegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als je daarvoor een machtiging hebt gegeven via werkgevercode 10106 (Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemeen > Jaarlijkse leveringen > Code machtiging gegevensuitwisseling LKG). Deze werkgevercode staat standaard op waarde 1 (niet doorgeven). Dit in het kader van de AVG.

Het nadrukkelijk verzoek van de werkgeversverenigingen is dat je deze code wijzigt, voor zover je dat nog niet gedaan hebt naar waarde 0, dat wil zeggen wel meedoen met de gegevensuitwisseling.

In de Gemal handleiding zie je bij onderwerp 'Loonkostengegevens, gegevensuitwisseling' welke gegevens in het bestand worden doorgegeven. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend anoniem.

Let op: maak je gebruik van de CAO ziekenhuizen, dan is het van belang dat je aan de organisatie die de informatie voor deze CAO verwerkt, dat is Dutch Hospital Data, ook aangeeft mee te willen doen met de gegevensuitwisseling.

2021-02/23 Dagbedrag maximum dagloon [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

11 januari 2021 - Het bedrag maximum dagloon - werkgevercode 07140 - is aangepast.

2021-02/24 Aansluiting tussen Gemal en loonaangifte niet correct bij wijziging Datum in-dienst [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 15 januari 2021 - Afgelopen nacht is de programmatuur aangepast. Vanmorgen (15 januari) zullen we voor de betreffende ceanummers de synchronisatie van de loonaangifte via lijstnummer 0204 afroepen. Als deze is verwerkt in de Loonaangifte, zullen de correctieberichten de gegevens bevatten die nog aangeleverd moesten worden voor de werknemers waarvoor de datum-in-dienst (invoercode 02922) naar het verleden verlegd was. Na controle kun je de loonaangifteberichten insturen.

Update 13 januari 2021 - Het probleem speelt pas vanaf de december-release. Uiterlijk morgen gaan we dit in de programmatuur aanpassen. In aanvulling op de programmawijziging zullen we voor de ceanummers waarvoor we hebben kunnen signaleren dat dit fout is, automatisch een synchronisatie van de loonaangifte (lijstnummer 0204) afroepen. Het resultaat daarvan is daarna vanzelf terug te vinden in de loonaangifte. Het betreft de volgende ceanummers:

ceanummer

instelling

11001

1

11029

1

11300

1

11304

1

11308

1

11311

1

11403

1

11500

1

11510

1

11606

1

11701

1

11786

1

11787

1

11800

1

12006

1

23427

1

23448

1

23602

3535

23604

2727

23841

1

23898

1

24729

1

25301

1

29000

1

13 januari 2021 - We krijgen meldingen dat de aansluiting tussen Gemal en de loonaangifte niet correct is, als bij een werknemer de Datum in-dienst (invoercode 02922) in 2020 verlegd is naar een eerdere datum. Voor de perioden die daardoor nieuw zou moeten worden aangeleverd, worden de berekende bedragen niet doorgegeven naar de loonaangifte. We werken met spoed aan een oplossing en houden je op de hoogte.

2021-02/25 Loon groene tabel en afdracht werkkosten [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

13 januari 2021 - In 2020 is het controleoverzicht werkkosten vernieuwd. Hierop wordt ook het loon groene tabel gepresenteerd (uitvoercode 01777), omdat voor het bepalen van het forfait voor de werkkosten dit niet mee mag tellen als het meer dan 10% bedraagt van het totaal aan loon voor de loonheffing.

Helaas is deze afvraging niet doorgekomen bij het bepalen van de daadwerkelijke afdracht van de eindheffing. Hierdoor kan het bedrag eindheffing in de loonaangifte lager uitvallen dan op het controleoverzicht werkkosten staat.

Indien je de werkkostenregeling aan hebt staan
- EN de afdracht werkkosten via de automatische afdrachten wilt laten lopen
- EN het totaal van uitvoercode 01777 loon groene tabel bedraagt meer dan 10% van het totaal bedraagt (zie hiervoor het controleoverzicht werkkosten),
dan is het bedrag eindheffing in de loonaangifte niet juist.

Dit kan je in het loonaangifteportaal aanpassen naar het bedrag dat op het controleoverzicht werkkosten staat.

2021-02/26 Extra onderhoud en tijdvak producties [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

14 januari 2021 - Met betrekking tot het tijdvak voor correctieproducties over 2020 en overige producties over 2021 vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Op zondag 31 januari is er een extra onderhoudsdag voor Payroll Gemal gepland. En op maandag 1 februari wordt release 2021-02 geïmplementeerd.

Wat betekent dit voor u?

Payroll Gemal is tijdens dit onderhoud gewoon beschikbaar, maar producties die afgeroepen worden na 18.00 uur op zaterdag 30 januari, zullen niet verwerkt worden. Deze worden in de wachtrij geplaatst en pas verwerkt wanneer release 2021-02 geïmplementeerd is.

Wilt u nog een correctieproductie over 2020 laten vervaardigen, doe dit dan in ieder geval voor zaterdag 30 januari 18.00 uur, want daarna is het afroepen van deze producties over 2020 (technisch) niet meer mogelijk.

De jaarwerkoverzichten en/of bestanden zijn wel via een speciale productie het hele jaar nog afroepbaar.

2021-02/27 Opgave jaarloon bijzondere beloning [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 15 januari 2021 - We hebben met ingang van 15 januari een aanpassing in de programmatuur doorgevoerd zodat bij opgave van jaarloon bijzondere beloning met invoercode 02450 weer bijzonder tarief wordt toegepast. Heb je periode 01 al gedraaid, dan kun je voor de betreffende (ex)medewerker in een aanvullende correctieproductie (of een volgende salarisproductie) invoercode 02450 vastleggen zodat alsnog belasting over de vergoeding wordt ingehouden.

14 januari 2021 - Je kunt sinds 2020-01 een transitievergoeding (ontslagvergoeding) vastleggen via in/uitvoercode 00699 (00694) in combinatie met een nummer IKV via invoercode 02378. In dat geval maakt Gemal een nieuw IKV aan met die betaling.

Je kunt echter ook de ‘oude’ manier blijven gebruiken waarbij je een nieuw registratienummer opent (voor een dag) en daarop een transitie/ontslagvergoeding uitbetaalt.

We constateren dat in die laatste situatie bij een medewerker een vastgelegd jaarloon bijzondere beloning (invoercode 02450) in Gemal niet verwerkt wordt waardoor geen heffing volgens bijzonder tarief plaatsvindt (er wordt een automatische mutatie gegenereerd met invoercode 02450 = 0).

We zijn dit aan het onderzoeken en houden je hiervan op de hoogte. Een workaround in deze situatie is dat je niet een afwijkend jaarloon bijzondere beloning vastlegt maar een afwijkend percentage bijzonder tarief (invoercode 02451).

2021-02/28 Controle op nieuw uitgegeven BSN [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

20 januari 2021 - Op 14 januari jl. heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) een bericht gepubliceerd inzake specifieke nieuwe Burgerservicenummers. De RvIG is verantwoordelijk voor het beheer van onze persoonsgegevens en daarmee ook verantwoordelijk voor de uitgifte van nieuwe Burgerservicenummers.

Nieuwe Burgerservicenummers moeten altijd in een bepaalde reeks vallen. Zo staat bijvoorbeeld in de gegevensspecificatie voor de aangifte inkomstenbelasting beschreven dat bij een identificatienummer dat is toegekend aan natuurlijke personen, de serie - die begint met 01 tot en met 69 - moet vallen binnen het bereik 0100.00.000 en 6999.99.999 en de serie - die begint met 78 tot en met 79 - moet vallen binnen het bereik 7800.00.000 en 7999.00.000.

Andere reeksen worden dan weer gebruikt voor fiscale nummers van niet-natuurlijke personen (BV's) of voor testnummers van de overheid.

Eind 2020 heeft de RvIG echter nummers uitgegeven die in een nieuwe reeks voor natuurlijke personen vallen: de reeks tussen 7000.00.000 en 7799.99.999. Dat is een reeks die tot voor kort niet werd goedgekeurd door de Belastingdienst.

Uit deze reeks zijn er nu Burgerservicenummers in gebruik bij personen die vervolgens bij hun werkgever geconfronteerd kunnen worden met foutmeldingen bij de salarisverwerking.

Eerder schreven wij dat vanaf het fiscale jaar 2021 de controle op het Burgerservicenummer in Gemal was aangescherpt [1]. Naast de bekende elfproef op het Burgerservicenummer hadden wij een extra syntaxcontrole toegevoegd.

Vanaf 2021 wordt er tevens gecontroleerd of de eerste positie van het Burgerservicenummer geen 8 of 9 is. Ook hadden wij de reeds bekende reeksen voor natuurlijke personen opgenomen. De nieuwe reeks tussen 7000.00.000 en 7799.99.999 was bij de Belastingdienst nog niet bekend en daarom hadden wij deze reeks dan ook nog niet opgenomen als zijnde “toegestane reeks”.

Met de februari-release wordt ook deze reeks toegevoegd aan de controle van het Burgerservicenummer. Nieuw uitgegeven nummers die in de reeks van 7000.00.000 en 7799.99.999 vallen, zullen dan niet meer worden afgekeurd.

Meer informatie

[1] Release notes 2020-12/17 Loonaangifte 2021.

CAO informatie

CAO zorgverzekeraars

2021-02/45 Regeling pensioenfonds [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

11 januari 2021 - Voor Pensioenfonds SBZ (zorgverzekeraars) - in Gemal ingeregeld bij Premie diverse verzekeringen (VRZ) - gelden de volgende aanpassingen:

 • VRZ 1 - werkgevercode 05013 = 112189,00 (maximum inhouding) en werkgevercode 05016 = 14663,00 (franchise). Het percentage inhouding (werkgevercode 05018 = 5,43) was al eerder aangepast.
 • VRZ 3 - werkgevercode 05013 = 112189,00 (maximum inhouding) en werkgevercode 05016 = 14663,00 (franchise).
 • VRZ 4 - werkgevercode 05013 = 112189,00 (maximum inhouding).

Pensioenfondsen

Pensioenfonds ABP

2021-02/47 Aanpassing meetelwaarde en verbijzondering IKV (change 2492845)

In de regel zal bij pensioenfonds ABP in geval van een verlof- of kortingsregeling (niet zijnde levensloopverlof), de pensioenopbouw 100% blijven. In een enkel geval kan pensioenfonds ABP aangeven dat een volledige pensioenopbouw niet toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is de RPU-regeling voor de sector Politie waarbij soms een gedeeltelijke pensioenopbouw gewenst is. Wanneer dit het geval is, leg je dit vast voor de betreffende verlofregeling op werkgeverniveau (met werkgevercode 13022) of op werknemerniveau (met de 'meetelwaarde ABP pensioenopbouw' invoercodes 03224 t/m 03227 en 03229 t/m 03233). In de gegevenslevering aan APG leveren wij dan behalve de aangepaste meetelwaarde vervolgens ook automatisch de toepasselijke verbijzondering inkomstenverhouding (IKV) met de waarde WGP in plaats van WNE.

Melding

We constateren dat dit laatste in de levering van 2021-01 niet gebeurd is waardoor de levering door APG niet verwerkt kan zijn. 

Oplossing en Actie

In onze release van 2021-02, die beschikbaar is op dinsdag 2 februari, hebben we hiervoor een aanpassing doorgevoerd. Je moet dan een speciale productie afroepen met lijstnummer 6101 om een synchronisatie van de APG-gegevens te doen. Dit wordt weer klaargezet in de module Pensioenaangifte. Je moet deze nieuw samengestelde gegevens over 2021-01 bij APG aanleveren uiterlijk vrijdag 5 februari.

2021-02/48 Verwerking APG-bestanden [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

24 december 2020 - Het probleem is opgelost. Wij hebben de eerder foutief ingezonden bestanden opnieuw verzonden naar APG. In Pensioenaangifte APG vermelden wij bij de bestanden dat deze zijn ingezonden door Visma | Raet.

23 december 2020 - We constateren dat bestanden die afgelopen nacht (22e) voor verwerking aan APG zijn aangeboden, niet juist aangeleverd werden. We zullen de oorzaak onderzoeken en de bestanden opnieuw bij APG aanbieden.

2021-02/49 Belangrijk - Pensioenaangifte APG tijdig verzenden! [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

25 januari 2021 - Aanstaande vrijdag 29 januari is de laatste dag waarop je de bestanden van jouw producties over 2020 kunt accorderen voor verzending. Wij hebben geconstateerd dat nog niet alle klanten deze bestanden geaccordeerd hebben voor verzending naar het APG.

Indien de bestanden vrijdag 29 januari niet worden geaccordeerd voor verzending zijn wij genoodzaakt om zelf de bestanden te verzenden naar het APG. Je kunt dit volgen in de APG Pensioenaangifte. Deze actie is nodig om ervoor te zorgen dat vanaf de productie van februari 2021 wij jouw herrekeningen over 2020 correct kunnen verwerken in de APG Pensioenaangifte.

Vanaf zondag 31 januari zullen de APG bestanden tijdelijk niet zichtbaar zijn in APG Pensioenaangifte als je een productie draait. Dit betekent dat de kolom ‘digitale media’ in Payroll Manager ook niet bijgewerkt zal worden. De bestanden van periode 01 die nog niet verzonden zijn naar het APG kun je dan nog wel verzenden. Zodra de APG bestanden ingelezen (kunnen) worden zal Payroll Manager vanzelf bijgewerkt worden. Wij zullen je op dat moment ook informeren.

Let op: Indien jouw APG-bestanden niet ingezonden mogen worden, kun je dit kenbaar maken aan ons Service Center.

Pensioenfonds APPA

2021-02/50 Wijzigingen per 2021-01 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

5 januari 2021 Voor de Appa hebben we per 2021-01 de franchise gewijzigd van € 14.200,00 naar € 13.150,00 conform circulaire 2020-0000725615 van BZK, zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF ABP > Diversen ABP.

Pensioenfonds Bibliotheken

2021-02/51 Wijzigingen per 2021-01 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

5 januari 2021 - Voor het pensioenfonds Bibliotheken zijn per 2021-01 de franchise (werkgevercode 04310) en het percentage inhouding (werkgevercode 04315) gewijzigd.

Pensioenfonds PWRI

2021-02/52 Wijzigingen per 2021-01 [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

5 januari 2021 - Pensioenfonds PWRI heeft de premiepercentages en franchisebedragen per 1 januari 2021 vastgesteld voor de SW-deelnemers. Met ingang van periode 2021-01 hebben we de gewijzigde percentages en bedragen opgenomen, zie Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Pensioen en overige > PF PWRI > Diversen.

Zoals bekend bouwen de WIW-deelnemers vanaf 2021 pensioen op conform de SW-regeling [1].

Meer informatie

[1] Release notes 2021-01/87 Beëindiging regeling WIW.

Automatische herrekeningen

2021-02/53 Vermelding automatische herrekening in mutatieverslag

reden
omschrijving
02

CAO Bestuurders PO en VO, CAO MBO en CAO VO - Berekening korting AGBV aangepast

03 CAO PO - Bepaling aantal uur seniorenverlofkorting en uren LA
04

LIV-bedragen per 2021

05

Loontijdvak weggepoetst bij herrekening (change 2434004)

06 Aanpassingen minimum (jeugd-) VT
07

CAO GGZ - Nogmaals: compensatie pensioenaftopping bij langdurig ziek

Werknemer- en werkgevergegevens

2021-02/54 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes

Nieuwe invoercodes

invoercode omschrijving HR Core Beaufort rubriek HR Core Education component
00981 / 00670 / 00671 vergoeding dienstreis 8 / 9 / 10 P01981 / P03670 / P03671 7695 / 7696 / 7697
01905 / 01907 / 01909 / 01911 / 01913 kilometerregeling 6 t/m 10 P11905 / P11907 / P11909 /  P11911 / P11913 7928 / 7929 / 7931 /  7932 / 7933
01906 / 01908 / 01910 / 01912 / 01914 aantal kilometers kilometerregeling 6 t/m 10 P11906 / P11908 / P11910 / P11912 / P11914 7934 / 7935 / 7936 / 7937 / 7938
01970 fiscale kilometers woon-werk declaratie P01970 7927

2021-02/55 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes

Nieuwe werkgevercodes

werkgevercode omschrijving
26270 type reis kilometerregeling

Publishing Date : 1/29/2021