Mijn Communities
Help

2021-06

26-05-2021 13:55
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 179 Weergaven

Mededeling

2021-06/1 Gemal Prognose wordt Visma Prognose

In de release notes van afgelopen oktober hebben we aangekondigd dat Gemal Prognose alsnog tot het einde van 2020 wordt ondersteund om extra tijd te bieden t.b.v. de overstap naar Visma Prognose. Op basis van feedback van meerdere klanten is er besloten tot doorontwikkeling van Visma Prognose. Het betreft functionaliteit om meerdere ceanummers te ondersteunen en het toevoegen van een centraal overzicht (periodegegevens en jaartotalen per medewerker).

Daarom stellen we het deactiveren van Gemal Prognose uit tot 1 juni 2021, zodat aanvullende functionaliteit in Visma Prognose gerealiseerd kan worden. Details van de gegevensaanlevering aan Visma Prognose en uitleg van de functionaliteiten vind je beschreven in de handleiding op de community.

Wil je meer weten over de overstap of heb je behoefte aan een kennissessie; neem dan contact op met je Customer Success Manager. Die helpt je graag met een zorgeloze ingebruikname van deze nieuwe oplossing.

2021-06/2 SV-codes ontbreken ten onrechte

Uit recente analyse blijkt dat regelmatig de codes voor verzekering WW (invoercode 02122), WIA (invoercode 02123) en ZW (invoercode 02124) niet worden vastgelegd. Het gaat vrijwel altijd om enkele werknemers per werkgever. Als deze codes ten onrechte ontbreken, betekent dit dat je als werkgever de vereiste SV-premies niet afdraagt en dat de werknemer geen recht op SV-uitkeringen opbouwt. Dit kan in individuele gevallen grote gevolgen hebben.

De meeste gevallen zijn eenvoudig te vinden door een rapportage te maken:

  • Selecteer werknemers met invoercode 02268 Code aard arbeidsverhouding = 1 (arbeidsovereenkomst) of 18 (publiekrechtelijke aanstelling) EN invoercode 02893 Code soort inkomstenverhouding = 11, 13 of 15 (loon of salaris).
  • Check dat de invoercodes 02122 / 02123 / 02124 Code WW / WIA / ZW vastgelegd zijn met waarde / / 1 tijdens in-dienst en / / 0 tijdens uit-dienst.
  • Selecteer werknemers met invoercode 02268 Code aard arbeidsverhouding = 7 (stagiair). Invoercode 02124 Code ZW moet vastgelegd zijn met waarde 1 tijdens in-dienst en waarde 0 tijdens uit-dienst.

Gewijzigd en verbeterd

2021-06/3 Waardebereik type IKV

In de personeels- en salarisadministratie zijn je werknemers bekend als een persoon met dienstverbanden. De gegevens over deze dienstverbanden worden verantwoord in de loonaangifte als een inkomstenverhouding (IKV). Tot enige tijd geleden is een dienstverband in de administratie altijd 1 op 1 gekoppeld geweest met een IKV in de loonaangifte. In de laatste jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de opvatting van het begrip IKV bij de regelgevende instanties, waardoor dit begrip niet langer aansluit bij het dienstverband zoals dat in je administratie bekend is.

Per 2023 treedt regelgeving in werking waardoor je bijvoorbeeld een aparte IKV moet aanleveren voor een tijdelijke urenuitbreiding, een uitkering wegens aanvullend geboorteverlof of een ziektewetuitkering. Zonder aanpassing van onze kant zou je dan voor de uitbreiding of de uitkering steeds een apart dienstverband moeten aanmaken. Wij begrijpen dat dit geen wenselijke situatie is. Om die reden werken wij aan een systeem waarmee je je dienstverbanden zo veel mogelijk op de huidige manier kunt blijven vastleggen, terwijl wij aan de Belastingdienst toch in het vereiste formaat de loonaangiftegegevens kunnen leveren.

Hoe werkt het vanaf deze release?

In voorbereiding op de nieuwe functionaliteit hebben we invoercode 02516 Code type IKV geïntroduceerd. Op dit moment hoef je deze code nog niet vast te leggen. Deze wordt al wel opgenomen in de handleiding en zal gaandeweg gebruikt worden voor de nieuwe functionaliteit.

Wet- en regelgeving

2021-06/4 Drempelvrijstelling RVU

Naar aanleiding van een wetswijziging per 2021 is er een drempelvrijstelling van toepassing op de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) uitkeringen. Vanaf periode 06 kan je (met terugwerkende kracht tot 1-1-2021) in Gemal gebruik maken van de regeling ‘Drempelvrijstelling RVU’ zoals gepubliceerd door de overheid.

Wat moet je vastleggen?

1. Een RVU-uitkering moet per 1-1-2021 op een aparte inkomstenverhouding worden uitgekeerd met Code soort inkomenstenverhouding (invoercode 02893) waarde 53. Op dit moment is dit alleen mogelijk door voor de medewerker een nieuw registratienummer aan te maken.

2. Voor de afhandeling van de eindheffing zijn zes invoercodes beschikbaar, zie de Gemal handleiding onderwerp Eindheffing bij 2.1 Code werking invoercodes. Een van de invoercodes richt je in voor RVU met drempelvrijstelling door de bijbehorende werkgevercode waarde 14 (nieuwe waarde) te geven. Bijvoorbeeld voor invoercode 01206 Loon eindheffing 2 zet je werkgevercode 03302 Code werking invoercode 01206 op waarde 14, zie bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Eindheffing.

Waarde 14 = eindheffing VUT met drempelvrijstelling, werkgeversbijdrage, die als verstrekking wordt beschouwd, wordt vanaf een drempel belast met speciaal tarief (werkgevercode 03325),
geen presentatie op de salarisspecificatie.

3. Voor de uitkering met drempelvrijstelling geef je met de nieuwe invoercode 02935 Startdatum RVU een startmoment op om de maximale drempelvrijstelling te bepalen.

De maximale drempelvrijstelling wordt elke maand berekend en met de nieuwe uitvoercode 02366 max. drempelvrijst. gepresenteerd op de diverse overzichten. Elk jaar kan er een indexering plaatsvinden op de maximale vrijstelling per maand. Deze bedragen worden vastgelegd met de nieuwe werkgevercodes 03750 t/m 03753 RVU drempelvrijstelling huidig jaar t/m huidig jaar -3. Deze codes hebben we op Algemeen niveau ingericht.

4. Voor het bepalen van de eindheffing leg je een bedrag vast op de invoercode die gekoppeld is aan de werking 14, zoals in bovenstaand voorbeeld invoercode 01206. Dit bedrag kan zowel eenmalig als periodiek worden opgegeven.

Handreiking

Bovenstaande instructies worden nog uitgebreid in een handreiking die we binnenkort op de Payroll Gemal Community zullen publiceren.

Berekening

Gemal presenteert de gerealiseerde vrijstelling met de nieuwe uitvoercode 02367 gereal vrijstllng en berekent deze door het cumulatief te nemen van alle uitgekeerde loon eindheffing (in dit voorbeeld invoercode 01206). De cumulatie wordt gepresenteerd met de nieuwe uitvoercode 02566 cum loon eindh.

Als de gerealiseerde vrijstelling hoger is dan de maximale vrijstelling (uitvoercode 02366), dan wordt uitvoercode 02367 begrensd op de waarde van uitvoercode 02366. Als er niet begrensd hoeft te worden, dan wordt er geen eindheffing berekend op uitvoercode 01835 ps. heff.RVU werkg.

Is er wel een begrenzing, dan wordt het surplus boven de maximale drempel gebruikt om met het percentage van werkgevercode 03325 Percentage pseudo eindheffing RVU - werkgeversbijdrage de eindheffing te berekenen (uitvoercode 01835), die daarna in de loonaangifte wordt doorgegeven.

Bij een eenmalige opgave van loon voor de loonheffing zal eenmalig beoordeeld worden of de drempelvrijstelling al is bereikt en wordt de gerealiseerde vrijstelling eenmalig bijgewerkt. Bij een periodieke opgave wordt elke maand beoordeeld of de vrijstelling al is bereikt en zal de gerealiseerde vrijstelling elke maand verhoogd worden.

Let op: Op basis van je opgegeven betaaldatum moet je bepalen of het genietingsmoment voor of na ‘3 jaar voor AOW-datum’ ligt. Als het genietingsmoment voor '3 jaar voor AOW-datum' ligt, mag er geen RVU met drempelvrijstelling worden opgegeven. Als deze erna ligt, mag dit wel. De drempelvrijstelling geldt voor de volledige berekeningsmaand. Omdat het complex is dit af te vangen in Gemal, moet je zelf bepalen of het genietingsmoment voor of na de '3 jaar voor AOW-datum' ligt en daarmee de juiste invoercode opgeven ter bepaling van de eindheffing.

Voorbeeld eenmalige uitkering

Jackie bereikt op 18 juni 2024 de AOW-leeftijd. Zij ontvangt in juni 2021 een eenmalige RVU-uitkering van haar werkgever, stel € 70.000. De startdatum van deze uitkering wordt op 18 juni 2021 gezet - dit is precies 3 jaar voor AOW-datum.

De tijdspanne tussen het ontvangen van de RVU-uitkering en het bereiken van de AOW-leeftijd bedraagt 35 maanden en 17 dagen. Deze tijdspanne mag op hele maanden naar boven worden afgerond, zodat 36 maanden in aanmerking worden genomen voor de drempelvrijstelling. De maximale vrijstelling bedraagt € 66.492 (36 maanden * € 1.847).

Als het genietingsmoment op 23-6-2021 ligt, mag de drempelvrijstelling toegepast worden. Er mag met invoercode 01206 € 70.000 opgegeven worden en tot de drempel van € 66.492 zal geen eindheffing worden berekend. De eindheffing in dit geval bedraagt € 1.824,16.

Als het genietingsmoment van Jackie op 1-6-2021 ligt, mag de drempelvrijstelling niet worden aangestuurd. Er moet op dat moment een invoercode met werking 15 worden aangestuurd en het volledige bedrag wordt gebruikt voor de eindheffing: 70.000 * 0,52 = € 36.400.

genietingsmoment

23-06-2021

1-6-2021

AOW-datum

2024-06-18

2024-06-18

startdatum - invoercode 02935

2021-06-18

2021-06-18

draaimaand

2021-07

2021-07

werkgevercode 03750 - huidig jaar

1.767

1.767

aantal maanden huidig jaar

36

36

drempelvrijstelling huidig jaar

66.492

66.492

totale drempelvrijstelling - uitvoercode 02366

66.492

66.492

invoercode 01206 - regime 14

70.000

0

invoercode 01186 - regime 15

70.000

uitvoercode 02367 - gerealiseerde vrijstelling

66.492

0

bedrag voor eindheffing

3.508

70.000

bedrag eindheffing - uitvoercode 01835 - regime 14

1.824,16

36.400

Voorbeeld periodieke uitkering

Jackie bereikt op 18 juni 2024 de AOW-leeftijd. Zij ontvangt vanaf juni 2021 een periodieke RVU-uitkering van haar werkgever, stel € 2.250. De startdatum van deze uitkering wordt op 18 juni 2021 gezet - dit is 3 jaar voor AOW-datum.

De tijdspanne tussen het ontvangen van de RVU-uitkering en het bereiken van de AOW-leeftijd bedraagt 35 maanden en 17 dagen. Deze tijdspanne mag op hele maanden naar boven worden afgerond, zodat 36 maanden in aanmerking worden genomen voor de drempelvrijstelling. De maximale vrijstelling bedraagt € 66.492 (36 maanden * € 1.847).

Als het genietingsmoment van Jackie op 23-6-2021 ligt, mag de drempelvrijstelling toegepast worden. Er mag met invoercode 01206 € 2.250 (vaste opgave) opgegeven worden en tot de drempel van € 66.492 zal geen eindheffing worden berekend. De eindheffing in dit geval bedraagt in de eerste maand van uitkering 0 euro. In deze eerste maand van uitkeren bedraagt de gerealiseerde vrijstelling € 2.250,00.

In de 30e maand (2023-12) van de uitkering zal in dit geval de drempel zijn overschreden (30 * 2.250 = € 67.500) en wordt vanaf dat moment eindheffing berekend over het surplus (67.500 - 66.492 = € 1.008).

Als in 2024-01 de maandelijkse drempelvrijstelling wordt verhoogd van € 1.847 naar € 1.900, wordt op dat moment de totale drempelvrijstelling herrekend. Voor het jaar 2024 kan er weer ruimte zijn ontstaan voor vrijstelling (in onderstaand voorbeeld is dit € 265).

AOW-datum

2024-06-18

2024-06-18

2024-06-18

startdatum - invoercode 02935

2021-06-18

2021-06-18

2021-06-18

draaimaand

2021-06

2023-12

2024-01

werkgevercode 03750 - huidig jaar

1.847

1.847

1900

werkgevercodes 03751 - 03753- vorige jaren

1.847

aantal maanden huidig jaar

36

36

5

aantal maanden vorige jaren

31

drempelvrijstelling huidig jaar

66.492

66.492

9.500

drempelvrijstelling vorige jaren

57.257

totale drempelvrijstelling - uitvoercode 02366

66.492

66.492

66.757

invoercode 01206

2.250

2.250

2.250

uitvoercode 02367 - gerealiseerde vrijstelling

2.250

66.492

66.757

bedrag voor eindheffing

0

1.008

1.985

bedrag eindheffing - uitvoercode 01835

0

524.16

1.032,20

Opgeloste meldingen

2021-06/5 UPA-melding 1920 (change 2701537)

Recent is het aantal meldingen met code 1920 fors toegenomen. Deze melding wordt teruggekoppeld indien het dienstverband minstens 4 maanden uit-dienst is, er geen wijziging is in de pensioenpremie, maar het dienstverband toch wordt aangeleverd in de UPA.

Dit blijkt het geval te zijn als een dienstverband dat reeds uit-dienst is toch de salarisberekening doorloopt. Dat gebeurt soms bij een niet-pensioengevende nabetaling of om de jaarfactor in-dienst vast te stellen voor eenmalige uitkeringen. De eerste keer in het kalenderjaar dat zo'n dienstverband uit-dienst de berekening doorloopt, wordt het jaarloon pensioenfonds vastgesteld.

Het UPA portaal ziet daardoor een pensioenmutatie en maakt een pensioenaangifte. Op basis van alleen het jaarloon vindt echter geen premieberekening plaats. Daarvoor zijn verloonde uren of ORT noodzakelijk. Als deze componenten (terecht) ontbreken, wordt er dus een 'lege' pensioenaangifte verstuurd voor de werknemer en toont het pensioenfonds melding 1920.

Oplossing

Om deze meldingen te voorkomen, hebben wij met ingang van periode 06 Gemal aangepast. Als een dienstverband langer dan 4 maanden uit-dienst is en er is géén verschil in de premie-inhouding (de uitvoercode die voor je UPA-regeling is gevuld op werkgevercode 04608), dan wordt het dienstverband niet in de UPA doorgegeven.

Herstel van voorgaande perioden is niet mogelijk. Er is in Gemal een beveiliging aanwezig die garandeert dat als voor een werknemer een periode eenmaal is aangeleverd, deze dan niet geheel geannuleerd kan worden. Deze beveiliging voorkomt dat pensioendata door een fout geheel verwijderd zou kunnen worden en is zo essentieel dat we deze beveiliging niet kunnen en willen uitschakelen. We hebben de situatie met PFZW besproken en zij zijn hiermee akkoord. Vanaf de huidige release wordt de fout dus voorkomen, maar herstel over voorgaande perioden vindt niet plaats.

2021-06/6 Transitievergoeding en MDV (change 2690881)

Bij het opgeven van een transitievergoeding in een meerdere dienstverband-situatie, kon het voor komen dat de transitievergoeding onterecht meegenomen werd in de grondslag voor de WW-premies.

Automatische herrekening 06-04

De programmatuur van Gemal is hierop aangepast. In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 06-04 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

2021-06/7 Bedrag waarnemingstoeslag in periode na uit-dienst (change 2674263)

Melding

Gebleken is dat als voor een werknemer een waarnemingstoeslag is vastgelegd, deze ook, nadat de werknemer uit-dienst is, nog wordt berekend/uitbetaald via uitvoercode 01185.

Automatische herrekening 06-05

De programmatuur van Gemal is hierop aangepast. In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 06-05 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

2021-06/8 Netto-bruto berekening (change 2708444)

Melding

In periode 2021-04 is de berekening van de netto-bruto componenten aangepast. Helaas is in deze aanpassing de component inhouding WAO-WIA (uitvoercode 01193) niet meegenomen in de netto-bruto berekening.

Automatische herrekening 06-06

De programmatuur van Gemal is hierop aangepast. In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 06-06 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

2021-06/9 UPA - normuren per week bij wijziging percentage deelbetrekking gedurende de maand

In de release notes 2021-05/9 hebben we reeds gemeld dat bij een wijziging van het percentage deelbetrekking (invoercode 02404) gedurende de maand een onjuist percentage werd doorgegeven in de UPA. Nadere analyse heeft uitgewezen dat in deze situatie ook de normuren per week onjuist in de UPA werden doorgegeven.

Normaal gesproken neemt Gemal de fulltime normuren per maand (werkgevercode 03300 of afwijkend 03311/03312/03313) en rekent deze om met een factor 12 / 52 naar normuren per week voor de UPA. Bij een wijziging in het percentage deelbetrekking gedurende de maand, werd dit percentage ten onrechte verrekend met de normuren.

Voorbeeld

Het fulltime te werken uren per maand in je CAO bedraagt 156. Gemal rekent dit maandelijks om naar 156 x 12 / 52 = 36 uur per week, ongeacht het percentage deelbetrekking van de werknemer. In een bepaalde maand wordt het percentage deelbetrekking van de werknemer halverwege de maand gewijzigd van 40% naar 60%, gemiddeld over de maand is dit 50%. Gemal gaf in die maand ten onrechte 156 x 12 / 52 x 50% = 18 uur per week door.

Het gevolg is hetzelfde als gemeld in de release notes 2021-05/9. Doordat de normuren per week onjuist zijn vastgesteld, is de franchise verkeerd vastgesteld door het PFZW.

Automatische herrekening 06-07

Met ingang van periode 06 is bovenstaand probleem verholpen. Voorkomende situaties in 2021 zullen automatisch worden herrekend. Je herkent deze herrekening op het mutatieverslag aan reden 06-07. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ook als de werknemer naar aanleiding van de wijziging, beschreven onder 2021-05/9, reeds is herrekend, is een nieuwe herrekening nodig om deze aanvullende fout te herstellen. Deze herrekening heeft geen gevolgen voor de premieberekening omdat de premie in Gemal reeds correct was uitgevoerd. Door de herrekening zal in de UPA het deeltijdpercentage worden gecorrigeerd.

Herstel voorgaande jaren

De situatie kan zich ook in voorgaande jaren hebben voorgedaan. Wij kunnen deze niet automatisch herrekenen. Je kunt desgewenst zelf een collectieve herrekening over heel 2020 afroepen door werkgevercode 99221 Beginperiode herrekening vast te leggen met de waarde 01. Je doet dit met terugwerkende kracht tot periode 2020-12. Je kiest daarom in Gemal Direct eerst voor de knop 'TWK aan' en kiest periode 202012, vervolgens leg je de waarde bij werkgevercode 99221 vast.

Let op: deze herrekening kan tot gevolg hebben dat eventuele verschillen die voortkomen uit eerdere releases en die je destijds niet herrekend hebt over 2020, nu tot uiting komen. De situatie heeft zich mogelijk ook voorgedaan in 2019 of eerder. Correcties over deze jaren zouden handmatig in het UPA-portaal doorgevoerd moeten worden. Wij hebben met het PFZW besproken dat de administratieve last om fouten over deze oude jaren vast te stellen en te corrigeren, vaak niet in verhouding staan tot de kleine verschillen in de berekening. In die situatie is het PFZW akkoord dat de aangifte niet gecorrigeerd wordt.

2021-06/10 Berekening korting bij langdurig ziek (change 2697326)

Melding

In tegenstelling tot wat er in de handleiding Gemal staat, werden bij de berekening van de korting bij langdurig ziek (uitvoercode 01110) de componenten:

- 01035 ziekengeld ORT
- 01085 ziekengeld OVW
- 01095 dervingstoeslag
- 01190 ziekengeld meer-uren vaste parttimer
- 01397 ziekengeld BRD

foutief vastgesteld bij het opgeven van werkgevercode 08020 Doorbetaling componenten gedeeltelijk ziek met waarde 1. Hierdoor werd er teveel ingehouden.

Automatische herrekening 06-08

De programmatuur van Gemal is hierop aangepast. In periode 06 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 06-08 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

2021-06/11 Mutatie- en standenregister 2021-02

Gebleken is dat er in een bepaalde situatie geen aansluiting is tussen de eindstand van periode 2021-01 en de beginstand van periode 2021-02 op het mutatie- en standenregister. Dit komt omdat voor werknemers die in 2020 uit-dienst zijn gegaan, Gemal ten onrechte in de januari-productie van 2021-01 een nul-mutatie heeft gegenereerd voor invoercode 02850 Reden uit-dienst.

Hierdoor wordt het betreffende dienstverband in het mutatie- en standenregister gepresenteerd met een bedrag in de kolom DP (deze periode). Op het overzicht van 2021-02 worden deze dienstverbanden niet meer gepresenteerd en zodoende worden ze ook niet geteld in de kolom VP (vorige periode).

Eerder gepubliceerde nieuwsberichten

Niet van toepassing

CAO informatie

CAO UMC

2021-06/17 Toelage verzwarende omstandigheden niet met afwijkende ingangsdatum op te geven (change 2661891)

Het opgeven van de Toelage verzwarende omstandigheden (invoercode 01019) voor medisch specialisten [1] zou volgens de inrichting met een afwijkende ingangsdatum opgegeven moeten kunnen worden. Dit was echter niet mogelijk.

Oplossing

Per periode 06 is het mogelijk om invoercode 01019 met een afwijkende ingangsdatum op te geven. In overleg met de gebruikers is afgesproken om het verleden te laten zoals het is omdat men zelf al handmatig heeft bijgestuurd. Een eventuele herrekening heeft hier geen invloed op. Het is wel mogelijk om dit met terugwerkende kracht vast te leggen, maar niet voor situaties van voor periode 2021-06.

Meer informatie

[1] Handleiding onderdeel CAO inrichting - CAO universitair medische centra bij 2.4.

Pensioenfondsen

Pensioenfonds ABP

2021-06/22 Invoercode 02857 (sleutel ABP) vervallen

Met ingang van periode 06 komt invoercode 02857 (sleutel ABP) te vervallen. Met invoercode 02857 kon je (variabel) de ‘sleutel ABP’ vastleggen. De APG-sleutel was vóór 2013 in het VB6-tijdperk (oude APG levering) belangrijk omdat je dan de ‘was-wordt’-sleutel kon doorgeven aan APG waarmee zij de pensioenopbouw van een oud en nieuw dienstverband aan elkaar konden koppelen. Daardoor zag de medewerker op MijnABP netjes een doorlopende pensioenopbouw.

Voor de huidige APG-levering is deze sleutel niet meer interessant voor onze klanten omdat het APG op basis van registraties op BSN-niveau de dienstverbanden controleert en grotendeels automatisch een gewenste sleutelwijziging doorvoert. De invoercode 02857 bestond echter nog steeds, heeft geen functie meer en roept vragen op. Daarom laten we deze invoercode vervallen.

Automatische herrekeningen

2021-06/23 Vermelding automatische herrekening in mutatieverslag

reden 
omschrijving
06-03

CAO jeugdzorg - Presentatie uren en uurloon bij stagiairs (change 2653175)

06-04

Afroep transitievergoeding (change 2690881)

06-05

Bedrag waarnemingstoeslag in periode na uit-dienst (change 2674263)

06-06

Netto-bruto berekening (change 2708444)

06-07

UPA - normuren per week bij wijziging percentage deelbetrekking gedurende de maand

06-08

Berekening korting bij langdurig ziek (change 2697326)

06-09

CAO waterbedrijven - Nieuwe CAO 2021-2022

06-10

CAO waterschappen - Nieuwe CAO 2021-2022

Werknemer- en werkgevergegevens

2021-06/24 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes

Nieuwe invoercodes

invoercode
omschrijving
HR Core Beaufort rubriek
HR Core Education component
02516 code type IKV NVT NVT
02935 startdatum RVU P02935 2935

Vervallen invoercodes

invoercode
oude omschrijving
nieuwe omschrijving
02857 sleutel ABP vervallen

Nieuwe uitvoercodes

uitvoercode
omschrijving
02366 max drmplvrijst
02367 gereal vrijstllng
02566 cum loon eindh.

2021-06/25 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes

Nieuwe werkgevercodes

werkgevercode
omschrijving

03750

RVU drempelvrijstelling huidig jaar
03751 RVU drempelvrijstelling huidig jaar -1
03752 RVU drempelvrijstelling huidig jaar -2
03753 RVU drempelvrijstelling huidig jaar -3