Mijn Communities
Help

2021-07

23-06-2021 20:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 194 Weergaven

Mededeling

2021-07/1 Overzicht ZW-meldingen vervalt per periode 08

Het Overzicht Ziektemeldingen - ook wel overzicht ZW-meldingen genoemd - gold als hulpmiddel om handmatige ziekmeldingsformulieren in te vullen voor de uitvoeringsinstellingen. Uit onderzoek blijkt dat het overzicht niet meer gebruikt wordt en dat de gepresenteerde gegevens niet meer compleet zijn. Dit hebben we eerder gemeld in de release notes 2021-04/2.

Het overzicht komt met ingang van periode 08 te vervallen. Wij zullen werkgevercode 31004 Aantal ex. overzicht. ziekmelding op 0 zetten. De overzichten worden dan niet meer aangemaakt. 

Gewijzigd en verbeterd

2021-07/2 Loondispensatie op basis van nieuwe grondslag

Huidige situatie/werkwijze zoals beschreven in de Gemal handleiding bij onderwerp Loondispensatie en loonkostensubsidie:

Voor werknemers met een arbeidshandicap geldt een speciale regeling: loondispensatie. Dit houdt in dat als je een werknemer in dienst neemt die door een arbeidshandicap minder presteert dan andere werknemers, je deze werknemer minder mag betalen dan het minimumloon. Meestal betreft het werknemers met een Wajong-uitkering of werknemers jonger dan 18 jaar met een verminderde arbeidsproductiviteit. Deze arbeidsproductiviteit wordt de loonwaarde genoemd.

Voor het aansturen van loondispensatie leg je de waarde 4 vast bij Code WAO-WIA invoercode 02607.

Gemal Direct voert op basis van deze waarde de berekening uit, zoals hierna wordt beschreven. Daarnaast zijn in ieder geval de volgende gegevens van belang om de juiste berekening toe te passen:

 • Voor het loon in-/exclusief WAJONG-uitkering, geef je invoercode 02261 op met de juiste waarde. Met deze invoercode wordt tevens de juiste codering in de loonaangifte toegepast.
 • Voor het toepassen van het percentage loonwaarde leg je invoercode 01745 vast. Als je wilt afwijken van de loonwaarde die Gemal berekent op basis van het percentage loonwaarde, geef je het afwijkende bedrag loonwaarde op met invoercode 01744 Loonwaarde.
 • Voor het toepassen van het percentage dispensatie leg je invoercode 01746 vast.
 • Als voor een Wajonger de heffingskorting jonggehandicapten niet moet worden berekend, leg je invoercode 02607 vast met de waarde 4 (= WAJONG) en invoercode 02457 met de waarde 1.

Berekening

Stap 1, loonwaarde berekenen

In deze stap berekent Gemal eerst de loonwaarde op basis van het opgegeven percentage loonwaarde (invoercode 01745) en het salaris (uitvoercode 01001):

(uitvoercode 01001 / 100) * invoercode 01745 = uitvoercode 01744 loonwaarde

Als je een bedrag vastlegt met invoercode 01744, dan berekent Gemal weliswaar de korting, maar overschrijft dit met het bedrag van invoercode 01744. Om het salaris te corrigeren, berekent Gemal vervolgens uitvoercode 01188 als een bruto correctie (kruispost):

uitvoercode 01001 -/- uitvoercode 01744 = uitvoercode 01188 corr.loonwaarde

Probleem

De berekening waarover in Gemal de loondispensatie wordt berekend, is vast geprogrammeerd en betreft alleen het salaris (uitvoercode 01001).

Wat is er gewijzigd?

Naar aanleiding van een klantmelding is een aanpassing gedaan voor de berekening van het bedrag loondispensatie.

Stel een werknemer heeft een salaris van € 800,00 euro en tevens een garantiesalaris van € 200,00. Met invoercode 01745 is 40,00% vastgelegd. De korting wordt alleen toegepast over het salaris:

Huidige situatie:
- uitvoercode 01001 = 800,00.
- uitvoercode 01744 = 320,00 (40,00% van 800,00).
- uitvoercode 01188 = 480,00 (800,00 -/- 320,00).

Nieuwe situatie op basis van de aangegeven grondslag:
- uitvoercode 01001 = 800,00.
- uitvoercode 01172 = 200,00.

Grondslag loondispensatie = 1000,00.

- uitvoercode 01744 = 400,00 (40,00% van 1000,00).
- uitvoercode 01188 = 600,00 (1000,00 -/- 400,00).

De oorzaak van dit probleem is dat het salaris in eerste instantie uit salaris en garantiesalaris bestond en dat die in tweede instantie feitelijk is samengevoegd. Om dit te herstellen hebben we in plaats van de vaste berekening op uitvoercode 01001 aan te passen, hiervoor een nieuwe grondslag opgenomen:

Gegeven: uitvoercodes in grondslag loondispensatie.
Vastleggen: werkgevercode 55123.

Hiermee wordt de berekening ook flexibeler en transparanter. Op Algemeen niveau hebben we in deze grondslag de volgende uitvoercodes opgenomen met waarde 1 (= telt in de grondslag):

- 01001 salaris
- 01002 correctie salaris
- 01011 garantiesalaris
- 01172 garantietoelage

Automatische herrekening 07-07

In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor alle werknemers met uitvoercode 01188 in combinatie met uitvoercodes 01002, of 01011, of 01172. Deze herrekening wordt gekenmerkt met reden 07-07 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Als je de huidige berekening wilt handhaven, dan kun je de grondslag van werkgevercode 55123 aanpassen en bij de uitvoercodes die je niet wilt laten meetellen de waarde 8 vastleggen.

Let op: Het gevolg is dat voor werknemers met loondispensatie - waarbij ook uitvoercodes 01002 en/of 01011 en/of 01172 aanwezig is in een periode in 2021 - er een hogere inhouding loondispensatie wordt berekend en er dus een vordering ontstaat.

2021-07/3 Overzicht vaste personeelsgegevens op IKV-niveau

In voorbereiding op het kunnen aanleveren en presenteren van alle gegevens van medewerkers op het niveau van Inkomstenverhouding, is het overzicht vaste personeelsgegevens aangepast.

Wat is er gewijzigd?

 • In de kop van het overzicht vaste personeelsgegevens zijn het persoonsnummer, IKV-nummer, BSN en geboortedatum toegevoegd, deze komen niet meer in de body van het overzicht terug.
 • In de kop wordt ook de datum uit-dienst (uitvoercode 02924) met de tekst ‘Uitdienst’ gepresenteerd in plaats van met ‘Code uit dienst 1’.
 • In het geval van een overleden persoon (invoercode 02100 Code overleden = 1) wordt de tekst ‘Overleden’ gepresenteerd.
 • De blokken ‘Dienstbetrekkinggegevens’ en ‘Salarisadministratie’ zijn vervallen. In plaats daarvan is er nu het blok ‘Dienstverbandgegevens persoon’. Dit zijn de invoercodes die gelden per dienstverband, maar over alle dienstverbanden van de persoon dezelfde waarde moeten hebben.
 • En er is een blok ‘Basisgegevens berekening’, waarin de invoercodes worden gepresenteerd die minstens nodig zijn voor het berekenen van het salaris/uitkering.

pastedimage1624451535067v1.png

Een aantal invoercodes is in een ander blok opgenomen. Dit is terug te vinden in de inrichting per invoercode, zie Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes> Aansturing invoercodes > Plaats vaste pers. geg.

Wet- en regelgeving

2021-07/4 Wijziging minimumloon

De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn aangepast. Het wettelijk minimumloon (werkgevercode 03451) per 1 juli 2021 is € 1701,00 per maand. Bedragen in de salarisregelingen zijn soms gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Als het minimumloon verandert, veranderen deze bedragen dus ook. De salarisbedragen worden echter pas aangepast op het moment dat de betrokken werkgeversvereniging deze nieuwe bedragen heeft gepubliceerd. Als dit niet is gebeurd, vindt automatisch aanvulling tot het minimumloon plaats, tenzij je dit hebt geblokkeerd [1].

Informatie over het gewijzigde minimumloon voor jouw CAO vind je bij het betreffende onderwerp in deze release notes.

Ook zijn de bedragen voor Jeugd LIV (werkgevercode 03369 t/m 03374) en het bedrag maximum dagloon uitkering (werkgevercode 07141) aangepast.

Meer informatie

[1] Handleiding onderwerp Salarisregeling, algemeen bij 3.4.

Opgeloste meldingen

2021-07/5 Controle op persoonsnummer (change 2737188)

Als bij de controle op een nieuw persoonsnummer blijkt dat het persoonsnummer al in gebruik is met andere gegevens, dan worden de mutaties (terecht) afgekeurd.

Melding

Echter bij de presentatie op het mutatieverslag en in Mutatie en Signalen Gemal werd de afkeuring op code nieuwe werknemer twee keer gepresenteerd, terwijl deze maar 1 keer was aangeleverd.

Oplossing

Met ingang van periode 07 is de presentatie aangepast.

2021-07/6 Meerdere dienstverbanden en correctie loonheffing (change 2782932)

In sommige gevallen werd in een berekening een bruto vordering toegepast. Hierdoor ontstond in eerste instantie een uitbetaling loonheffing. Volgens de fiscale regels is dit niet toegestaan. De uitbetaling loonheffing mag echter wel verrekend worden met een inhouding loonheffing op een ander dienstverband indien dat aanwezig is.

Melding

Gemal bleek in zo'n situatie toch positieve loonheffing te berekenen.

Oplossing

Met ingang van periode 07 is dat aangepast. Gemal verrekent nu de positieve loonheffing met een inhouding loonheffing op een ander dienstverband, indien mogelijk. Zo niet, dan wordt de loonheffing op nul gesteld.

Automatische herrekening 07-02

In periode 07 zullen we voor deze situatie een automatische herrekening uitvoeren. Deze is te herkennen aan reden 07-02 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Let op: er zal een vordering ontstaan in de gevallen dat er positieve loonheffing is die niet verrekend kan worden op een ander dienstverband.

2021-07/7 Loon groene tabel en 30%-regeling (change 2749797)

In release 2021-05 is werkgevercode 55122 geïntroduceerd als grondslag voor de 30% regeling. Voor deze grondslag is het loon van de groene tabel uitgezonderd en dit is vanaf periode 07 aangepast.

Automatische herrekening 07-03

Voor bestaande gevallen van de combinatie 30% regeling en loon groene tabel zullen we in periode 07 een automatische herrekening uitvoeren. Deze is te herkennen aan reden 07-03 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

2021-07/8 Waarnemingstoelage via uitvoercode 01185 in grondslagen (change 2742530)

Melding

In 2020-12 hebben we een nieuwe mogelijkheid gemaakt om een waarnemingstoelage te betalen via uitvoercode 01185 [1]. Deze nieuwe uitvoercode hebben we vervolgens op Algemeen niveau (A-niveau) toegevoegd aan diverse grondslagen. We krijgen een melding dat deze uitvoercode echter nog niet in de grondslag VT is opgenomen.

Oplossing

De grondslag VT is grotendeels op CAO-niveau gevuld en niet op A-niveau, waardoor dit mogelijk over het hoofd is gezien. We kiezen ervoor de uitvoercode op te nemen met ingang van het nieuwe vakantiejaar, in de regel dus per 2021-06 [2].

Je kunt er echter natuurlijk voor kiezen om onze aansturing te overschrijven (bijvoorbeeld deze code niet op te nemen = waarde 😎 of om het ingangsmoment anders te leggen: de grondslag VT kun je per periode vastleggen.

Automatische herrekening 07-04

Wij zullen in periode 07 een automatische herrekening uitvoeren voor medewerkers met uitvoercode 01185 in 2021. Deze is te herkennen aan reden 07-04 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Voor een enkele CAO was de uitvoercode al wel opgenomen, dit zal dus niet tot herrekeningsresultaten leiden.

Meer informatie

[1] Zie de release notes onderwerp '2020-12/11 Nieuwe toelage mogelijk' of handleiding onderwerp Bruto componenten bij 3.27.
[2] Gemal Direct Inrichting Werkgevergegevens > Algemene regelingen > Vakantietoeslag > Uc gr vakantietoeslag (werkgevercode 56001) uitvoercode 01185 met de waarde 1.

2021-07/9 Bijtelling auto van de zaak onjuist bij afwijkende ingangsdatum (change 2746121)

Melding

Naar aanleiding van een klantmelding is gebleken dat de berekening van de bijtelling van de auto van de zaak - bij opgave van het grensbedrag (invoercode 02191) - niet correct wordt uitgevoerd als dit wordt vastgelegd met een afwijkende ingangsdatum. Met dit gegeven kun je aangeven vanaf welk bedrag de tweede schijf bijtelling moet worden toegepast.

Automatische herrekening 07-08

Per periode 07 is dit probleem opgelost via een aanpassing op Algemeen niveau van werkgevercode 57001 Afhandeling vaste invoercode: de waarde bij invoercode 02191 is gewijzigd naar waarde 7. Wij zullen in periode 07 een automatische herrekening uitvoeren voor de betreffende werknemers. Deze is te herkennen aan reden 07-08 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

2021-07/10 Toelage bij arbeid onjuist geteld in grondslagen (change 2700384)

Als een werknemer langdurig ziek is, wordt doorgaans een korting op het salaris toegepast via de inrichting op verlofregeling 1. Op het moment dat zo'n werknemer re-integreert, kan het wenselijk zijn om de ziekte volledig in het systeem te laten staan. De werknemer heeft echter recht op 100% loonbetaling over de gewerkte uren. Voor die situatie is de functionaliteit voor een toelage bij arbeid aanwezig.

Melding

De korting wegens langdurige ziekte (uitvoercode 01110) werd in diverse grondslagen geteld met waarde 5 (op basis van synchronisatie), terwijl de toelage bij arbeid (uitvoercode 01118) werd geteld met waarde 1 (regulier tellen). Daardoor sloten de korting en de toelage in de grondslag niet aan. Deze situatie deed zich met name voor in de grondslagen voor VT, EJU en IKB.

Voorbeeld:

Een werknemer zit in het 2e ziektejaar en krijgt 70% loondoorbetaling bij ziekte = 30% korting. Deze werknemer re-integreert voor de volle arbeidstijd en krijgt daarom een toelage bij arbeid van eveneens 30%. Deze wordt ook berekend over de grondslag langdurig ziek, zodat de betaling precies aansluit.

Grondslag langdurig ziek:
- uitvoercode 01001 salaris: € 2000.
- uitvoercode 01035 ziekengeld ORT: € 500.

Resultaat:
- uitvoercode 01110 korting langdurig ziek = -30% x grondslag = 30% x € 2500 = - € 750.
- uitvoercode 01118 toelage bij arbeid = 30% x grondslag = 30% x € 2500 = € 750.

Grondslag VT:
- uitvoercode 01001 salaris: € 2000.
- uitvoercode 01110 korting ziek: - € 750 is opgenomen met waarde 5.
- uitvoercode 01118 toelage arbeid: € 750 is opgenomen met waarde 1.

In de grondslag VT zijn de uitvoercodes 01110 en 01118 opgenomen. Deze zijn 30% van het bedrag in de grondslag langdurig ziek. In de grondslag langdurig ziek is echter uitvoercode 01035 ziekengeld ORT opgenomen. Deze uitvoercode is NIET opgenomen in de grondslag VT. Het is daarom niet sluitend om in de grondslag VT het volledige bedrag van - € 750 te tellen. Je zou dan de korting langdurig ziek over ziekengeld ORT wel meenemen, terwijl je over die uitvoercode nooit VT hebt opgebouwd. Hetzelfde geldt voor de toelage bij arbeid.

Gemal berekent bij waarde 5 de korting ziek opnieuw, maar dan alleen maar over componenten die in beide grondslagen zitten. In dit geval: uitvoercode 01001 salaris x - 30% = € 2000 x - 30% = - € 600. In de grondslag VT wordt uitvoercode 01110 korting langdurig ziek dus slechts geteld voor - € 600. Dezelfde berekening zou in dit voorbeeld gebruikt moeten worden voor de toelage bij arbeid. In de foutsituatie gebeurde dit niet, omdat uitvoercode 01118 was opgenomen met waarde 1. Gemal telde in de grondslag VT dus het volle bedrag toelage van € 750. Hierdoor werd teveel VT opgebouwd.

Oplossing

Met ingang van periode 07 hebben we de inrichting aangepast, waardoor in alle gevallen waar uitvoercode 01110 korting langdurig ziek wordt geteld met waarde 5, ook de toelage bij arbeid op die wijze wordt geteld.

Pensioenfonds ABP

In verband met deze aanpassing doet zich nog een bijzonderheid voor. Met name indien je de toelage via afwijkend bedrag (via invoercode 01118) bij arbeid al dan niet in combinatie met een percentage (via invoercode 02417) vastlegt (eigenlijk een ongewenste, dubbele aansturing). Conform regelgeving moet bij de overheidswerknemer, die slechts een gedeelte van zijn inkomen geniet in verband met ziekte, het premieverhaal naar evenredigheid wordt verminderd. Bij de bepaling van dit inkomen moet dus niet alleen de korting bij ziekte (uitvoercode 01110) maar ook de toelage arbeid (uitvoercode 01118) worden meegenomen. Dit gebeurt ook automatisch in Gemal, alleen in de situatie bij vastlegging van een bedrag werd bij de premiebepaling tot nu toe de berekening onjuist uitgevoerd. De herrekening kan dus verschillen in de premie-inhouding tot gevolg hebben. Met ingang van periode 07 is dit aangepast.

Automatische herrekening 07-09

Voorkomende gevallen zullen wij automatisch herrekenen. Je herkent deze herrekening aan reden 07-09 op het mutatieverslag.

Let op: deze herrekening kan leiden tot vorderingen op reeds uitbetaalde VT, EJU of IKB.

2021-07/11  Onterecht aangemaakte cumulatieve uitvoercodes (change 2685819)

Naar aanleiding van een melding is geconstateerd dat de (vervallen) cumulatieve uitvoercodes 02799 t/m 02804, die in het verleden - voordat de UPA werd geïntroduceerd - een rol speelden in de pensioenaangifte, niet volledig in Gemal zijn uitgefaseerd.

Omdat de uitvoercodes 02801, 02803 en 02804 gevuld werden vanuit de inrichting van cumulatieve uitvoercode 1, werden deze uitvoercodes onterecht gevuld. Dit is in deze release hersteld. Vanaf deze release worden de uitvoercodes 02799 t/m 02804 niet meer aangemaakt.

2021-07/12 Wijziging percentage WAO-WIA en herrekening (change 2766400)

Naar aanleiding van een klantmelding is gebleken dat bij een wijziging van het percentage inhouding en/of afdracht WAO-WIA, met terugwerkende kracht vanaf 2021-01, alle werknemers werden herrekend met uitzondering van werknemers met gekoppelde dienstverbanden. Dit probleem deed zich voor in de mei-productie.

Automatische herrekening 07-11

In periode 07 zullen we voor de betreffende gekoppelde dienstverbanden een automatische herrekening uitvoeren. Deze is te herkennen aan reden 07-11 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Eerder gepubliceerde nieuwsberichten

2021-07/13 Administratie-overzicht vervalt nog niet [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

Update 21 juni 2021 - De lijstnummers 1101 t/m 1104 administratie-overzicht 1 t/m 4 vervallen niet per periode 07 zoals onze planning was. Enkele klanten geven aan dit overzicht te gebruiken en tijd nodig hebben voor een alternatief, vandaar dat we dit een half jaar uitstellen.

27 mei 2021 - In de release notes 2021-04/2 hebben we aangekondigd dat we enkele overzichten gaan uitfaseren en dat we het definitieve moment nog zouden melden.
In dit kader vervalt per periode 07 het administratie-overzicht. De komende maanden komen nog enkele overzichten te vervallen. We houden je hiervan op de hoogte in de release notes.

2021-07/14 Hoe een RVU op te geven? [1]

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald.

3 juni 2021- Zoals toegezegd in de release notes 2021-06/4, vind je links in het menu bij Productdocumentatie in deze Gemal community groep een handreiking wat je moet doen om een RVU voor een werknemer op te starten.

CAO informatie

CAO UMC

2021-07/38 Vakantietoeslag en jeugdkorting (change 2736883)

In periode 02 is een aanpassing doorgevoerd voor CAO's, waarbij sprake is van jeugdkorting bij de berekening van de vakantietoeslag (het recht vakantietoeslag) [1].

Automatische herrekening 07-05

Ten onrechte heeft deze aanpassing ook doorwerking gehad voor de CAO UMC. In periode 07 wordt voor de betreffende werknemers een automatische herrekening uitgevoerd. Deze is te herkennen aan reden 07-05 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

[1] Release notes 2021-02/7.

2021-07/39 Wijziging minimumloon per 1 juli

De bedragen met betrekking tot het gewijzigde minimumloon voor de salarisregeling UMC zijn aangepast [1]. Het betreft de bedragen bij schaal 5, inpasnummers 9150 t/m 9158.

Actie

Vanaf 29 juni kun je de gewijzigde salarisregeling downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Meer informatie

[1] Code salarisregeling = 33 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314).

Pensioenfondsen

Pensioenfonds ABP

2021-07/46 PGI vanaf peildatum vorig jaar (change 2741547)

Een wijziging in Pensioen Gevend Inkomen (PGI), met terugwerkende kracht vanaf het peilmoment, wordt pensioengevend voor het volgende jaar. We tonen je dit in Gemal doordat we dan uitvoercode 02231 ABP statisch verschil aanmaken in het actuele jaar en uitvoercode 02431 ABP vast vrgjr in januari van het volgend jaar met het bedrag zoals dat (maal 12) moet meetellen in het jaarinkomen.

Hoe dit bedrag tot stand komt, hebben we beschreven in de handleiding Gemal onderwerp ‘ABP, pensioenfonds’ bij onderdeel 4.2.2: namelijk omgerekend met de gemiddelde deeltijdfactor en het aantal periodes in-dienst.

In sommige situaties kan het voorkomen dat het Pensioen Gevend Inkomen wijzigt met terugwerkende kracht tot het peilmoment van het vorig jaar. Dit tonen we dan met uitvoercode 02232 ABP versch.vrgjr en 02432 ABP vaste vr-vrgjr. In dat geval moet dan dezelfde omrekening gevolgd worden. Daarnaast kan het dan ook nog eens voorkomen dat dit peilmoment in de loop van het jaar ligt als de medewerker toen in-dienst trad.

Melding

We constateren dat de werking in deze situatie afwijkt: er werd niet altijd omgerekend met de juiste deeltijdfactor of periodes in-dienst.

Oplossing

De programmatuur is aangepast per 2021-07 (de doorwerking is daarmee merkbaar vanaf 2022), maar we beschikken niet meer over de juiste gegevens van vorig jaar om automatisch herstel te kunnen doen. 

De situatie deed zich dus voor bij medewerkers die in 2020 (of 2021 tot periode 07) een herrekening hadden over het jaar heen,
- EN waarvan het pensioengevende componenten betrof;
- EN waarvan de medewerker in de loop van 2019 of 2020 in-dienst was gekomen;
- EN waarvan die herrekening ook terugging tot die datum in-dienst.

De component van zowel uitvoercode 02231 als uitvoercode 02232 is/wordt dan 12x meegenomen in het jaarinkomen, terwijl uitvoercode 02232 alleen voor het aantal maanden indienst mee moet tellen.

Pensioen en uitkeringen

2021-07/47 Bij MDV en kwartaaltabel geen Zvw en Wlz berekend (change 2713611)

Melding

In het uitzonderlijke geval van de combinatie meerdere dienstverbanden en periodiciteit ongelijk aan maand, werd er in sommige gevallen geen Zvw en Wlz berekend bij medewerkers woonachtig in het buitenland.

Automatische herrekening 07-06

De programmatuur van Gemal is hierop aangepast. In periode 07 zullen we een automatische herrekening uitvoeren, zie reden 07-06 op het mutatieverslag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Automatische herrekeningen

2021-07/48 Vermelding automatische herrekening in mutatieverslag

reden 
omschrijving
07-02

Meerdere dienstverbanden en correctie loonheffing

07-03

Transitievergoeding en 30%-regeling (change 2749797)

07-04

Waarnemingstoelage via uitvoercode 01185 in grondslagen (change 2742530)

07-05

CAO UMC - Vakantietoeslag en jeugdkorting (change 2736883)

07-06

Pensioen en uitkeringen - Bij MDV en kwartaaltabel geen Zvw en Wlz berekend (change 2713611)

07-07

Loondispensatie op basis van nieuwe grondslag

07-08

Bijtelling auto van de zaak onjuist bij afwijkende ingangsdatum (change 2746121)

07-09 Toelage bij arbeid onjuist geteld in grondslagen (change 2700384)
07-10

CAO kinderopvang - Normuren voor uurloonberekening aangepast (change 2645712)

07-11

Wijziging percentage WAO-WIA en herrekening (change 2766400)

Werknemer- en werkgevergegevens

2021-07/49 Nieuwe/gewijzigde invoercodes en uitvoercodes

Nieuwe invoercodes

invoercode
omschrijving
HR Core Beaufort rubriek
HR Core Education component
- - - -

Nieuwe uitvoercodes

uitvoercode
omschrijving
- -

2021-07/50 Nieuwe/gewijzigde werkgevercodes

Nieuwe werkgevercodes

werkgevercode
omschrijving
55123 uitvoercodes in grondslag loondispensatie

Publishing Date : 6/23/2021