Mine områder
Hjelp
Janesk
CONTRIBUTOR **

Dagdiett

av Janesk

Ansatte med stilling i hovedsak knyttet til befaring av prosjekter andre steder enn fast oppmøtested, og er lite innom kontoret pr uke. Vil disse ha krav på kun trekkpliktig diett? Hva er reglene for en slik gruppe?

3 SVAR 3

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎19-03-2024 15:38 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Hva de kan kreve/skal ha i diettgodtgjørelse, er ikke regulert i lov/forskrift, men er basert på avtale i bedriften, enten tariffavtale eller bedriftsintern avtale. 

 

Skattereglene gjelder "for alle", og den gruppen som er mer "ute på veien" enn på fast sted, anses ikke skattemessig å ha merutgifter til mat. Diettgodtgjørelse vil da være skattepliktig fordel.  

Janesk
CONTRIBUTOR **

av Janesk

Disse følger statens særavtale.

av Ivar Grøndahl1

Så lenge de har en kontorplass, så tenker jeg at de "faller innenfor" reisebegrepet i særavtalen. Men, det blir jo en tolkning av avtaleteksten.

Særavtalen gjelder for arbeidstakere som reiser i oppdrag eller i tjeneste for statens regning i Norge

 

Reise:
a. Pålagt eller godkjent reise av ikke fast karakter (tjenestereise), eller
b. rutinemessig fast tjenesteoppdrag som inngår i arbeidstakerens ordinære arbeidsoppgaver.

 

Ved reiser som defineres som rutinemessige faste oppdrag, må følgende tre kriterier være oppfylt samtidig: «1) reisen må være rutinemessig, 2) det må utføres ordinært arbeid og 3) reisen krever ikke spesiell godkjenning». Reisene må være av et visst omfang og hyppighet, dog ikke daglig. Hensikten med å tydeliggjøre begrepene «tjenestereise» og «tjenesteoppdrag», og inndeling i alternative vilkår (a og b), er å gjøre det enklere å definere hva som er en reise som omfattes av bestemmelsen.
Arbeidstakere, som etter arbeidsavtalen, har fast arbeidssted(-er), men utfører enkeltoppdrag utenfor arbeidsstedet(–ene), (f.eks. reiser i forbindelse med tilsyn og kontroll) omfattes av definisjonen av reise.

Det er nærmeste overordnede som avgjør det reisemønster som skal gjennomføres og med eventuelle avvik.

 

Skatteregler:

Så lenge de er "mer ute på oppdrag enn inne på kontoret", vil dietten vær trekkpliktig.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"