Mina produkter
Hjälp

ChatGPT i Visma Software AB

19-12-2023 15:35
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 817 Visningar

(Scroll down for an english version)

I Visma Software AB används ChatGPT i utvalda kommunikationskanaler. 

ChatGPT är en chatbot som använder sig av en teknik som kallas för "Generative Pre-training Transformer" (GPT). Denna teknik gör det möjligt för chatboten att generera svar på frågor och följa samtal på ett mer naturligt sätt än vad många andra chatbots kan göra. ChatGPT skapades av forskningsorganisationen OpenAI och i november 2022 släpptes första prototypen.

 

Svaren som tillhandahålls av ChatGPT, en AI-språkmodell, genereras baserat på information från aktuella kunskapsdatabaser. Även om allt har gjorts för att säkerställa noggrannheten och tillförlitligheten hos den tillhandahållna informationen, bör det noteras att:

Inga personliga råd: Informationen som tillhandahålls av ChatGPT är generell till sin natur och bör inte betraktas som en ersättning för personlig rådgivning eller professionell konsultation. Den kanske inte är skräddarsytt för dina specifika omständigheter, behov eller krav.

Användning på egen risk: Alla åtgärder eller beslut som fattas baserat på informationen från ChatGPT tas på egen risk. Verifiera alltid informationen med aktuella och tillförlitliga källor när du fattar viktiga beslut.

Begränsat sammanhang: ChatGPT kanske inte helt förstår sammanhanget för din fråga och kan generera svar som är alltför förenklade, ofullständiga eller felaktiga.

Med reservation för fel: Precis som alla automatiserade system är ChatGPT inte ofelbart och kan orsaka fel eller felaktigheter i sina svar.

Användaransvar: Användare av ChatGPT är ansvariga för hur de använder informationen som tillhandahålls och bör utöva kritisk bedömning och diskretion.

Säkerhet och integritet: Data behandlas i enlighet med GDPR. Alla data behandlas inom EU. Data som matas in används inte för att träna datamodeller. Datat skyddas av kryptering både under överföring och lagring. För mer information om vår efterlevnad av GDPR, se Vismas integritetspolicy här.

 

 

ENGLISH

In Visma Software AB, ChatGPT is used in selected communication channels.

ChatGPT is a chatbot that uses a technology called "Generative Pre-training Transformer" (GPT). This technology allows the chatbot to generate answers to questions and follow conversations in a more natural way than many other chatbots can do. ChatGPT was created by the research organization OpenAI and in November 2022 the first prototype was released.

 

The responses provided by ChatGPT, an AI language model, are generated based on information from current knowledge databases. While every effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the information provided, it should be noted that:

No Personal Advice: The information provided by ChatGPT is general in nature and should not be considered a substitute for personal advice or professional consultation. It may not be tailored to your specific circumstances, needs or requirements.

Use at your own risk: Any action or decision taken based on the information provided by ChatGPT is taken at your own risk. Always verify information with current and reliable sources when making important decisions.

Limited context: ChatGPT may not fully understand the context of your question and may generate answers that are overly simplistic, incomplete, or incorrect.

Subject to Errors: Like all automated systems, ChatGPT is not infallible and may cause errors or inaccuracies in its responses.

User Responsibility: Users of ChatGPT are responsible for how they use the information provided and should exercise critical judgment and discretion.

Security and privacy: Data is processed in accordance with the GDPR. All data is processed within the EU. Data entered is not used to train data models. The data is protected by encryption both during transmission and storage. For more information about our compliance with the GDPR, see Visma's privacy policy here.

Medverkande
Aktuella ämnen

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här