Darba samaksas, personāla uzskaites un komandējumu uzlabojumi 625.versijā

autors Artūrs Ernštreits (Atjaunots ‎13-09-2023 13:36 autors Ilga Andersone VISMA )

Darba samaksa

 

1.EDS API - Ziņas par darba ņēmējiem

Lai paātrinātu un vienkāršotu dokumentu nosūtīšanu uz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmu (VID EDS), Horizon ir pieejama EDS API integrācija, kas nodrošina iespēju automātiski nosūtīt dokumentus no grāmatvedības sistēmas uz VID EDS, kur dati tiek pārbaudīti un pieņemti. Tas nozīmē, ka vairs nav jāveic atskaišu saglabāšana XML formātā uz darbstacijas ar mērķi tās manuāli augšupielādēt VID EDS, lai gan šāda iespēja sistēmā joprojām ir pieejama.

Papildus citiem dokumentiem kā “Darba devēja ziņojums” un “Paziņojums par IIN”, tagad arī atskaiti “Ziņas par darba ņēmējiem” ir iespējams nosūtīt un iesniegt VID EDS sistēmā, izmantojot API.

Uzzināt vairāk >>

 

2.Papildināti algu dokumentu notikumi

Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti

Lai atvieglotu algu dokumentu izmaiņu izsekošanu, to notikumos  (Darbības -> Dokumenta notikumi) ir papildināts reģistrējamo datu apjoms ar katram dokumentam specifisko un svarīgo informāciju. Piemēram, notikumos turpmāk tiek reģistrēta informācija par kontējumu precizējumiem (visiem algu dokumentiem), samaksas veidiem (pastāvīgās piemaksas dokumentiem), saņēmējiem (pastāvīgo ieturējumu dokumentiem) un daudziem citiem svarīgiem laukiem. 

Katrā dokumenta notikumā ir redzama informācija par lietotāju, kurš veicis darbības ar dokumentu, dokumenta numuru, laiku, kad darbības tika veiktas, kāda veida darbības tika veiktas (izveide, labošana, kopēšana, dzēšana) un notikuma tekstu, kurā attēlota dokumenta lauku informācija.

Labošanas gadījumā dokumenta notikumos izmaiņas tiek attēlotas formātā: <Lauka nosaukums>: <Veca vērtība> -> <Jauna vērtība>.

Ietekmētie dokumenti:

 • Darba laika uzskaite
 • Detalizētā darba laika uzskaite
 • Darba laika uzskaite no fakta dokumentiem
 • Virsstundu aprēķins periodā
 • Darba nespējas lapa
 • Komandējums
 • Atvaļinājums
 • Korekcija
 • Sākuma atlikums
 • Parāda dzēšana
 • VSAOI nodokļa starpības dokuments
 • Atvaļinājuma rezerve
 • Pastāvīgais ieturējums
 • Pastāvīgā piemaksa
 • Vienreizējais ieturējums
 • Aprēķinātais algas parāds
 • LVL izmaksas konvertācija
 • Vienreizējā samaksa
 • Samaksa periodā

3. Darba laika uzskaites dokumentu dzēšana

Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti -> Detalizētā darba laika uzskaite

Lai novērstu kļūdainu dzēšanu dokumentiem, kas ir iekļauti aprēķinā, ir uzlikts aizliegums dzēst darba laika uzskaites dokumentus, kuros ir aprēķinā iekļautas rindas ar nulle dienām/stundām. Mēģinot dzēst šādu dokumentu, tiek attēlots kļūdas paziņojums: "Neizdevās izdzēst! Iekļauts aprēķinā!", un dokuments netiek dzēsts. 

 

4. Darbinieku izvēle pēc ienākuma veida prombūtnes un pastāvīgās piemaksas dokumentos

Lai atvieglotu darbu ar prombūtnes un pastāvīgās piemaksas dokumentiem, turpmāk, izvēloties tiesiskās attiecības, ir iespējams kontrolēt, kādas tiesiskās attiecības ir pieejamas izvēlei dokumentā. Ja dokumenta tipā lauku atribūtos ir norādīts konkrēts ienākuma veids, piemēram, darba alga vai uzņēmuma līgums, tad, izvēloties darbinieku ar “...” vai ievadot tabeles numuru, sistēma piedāvā tikai tos darbiniekus, kuru tiesiskajās attiecībās ir šis ienākuma veids. Filtrs nav noņemams.

 

Personāla uzskaite

 

1. Papildināti personas kartītes notikumi 

Horizon ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes

Lai atvieglotu datu izmaiņu izsekošanu personas kartītē, turpmāk dokumenta notikumos (Darbības -> Notikumi) tiek fiksētas izmaiņas visos personas kartītes personas datu (pamatinformācija, kontaktinformācija, papildinformācija, lietotāja sistēmas dati, darba vieta) laukos.

Labošanas gadījumā dokumenta notikumos izmaiņas tiek attēlotas formātā:<Lauka nosaukums>: <Iepriekšējā vērtība> -> <Jaunā vērtība> , datu dzēšanas gadījumā jaunās vērtības vietā notikumā tiek attēlots teksts “Tukšs”.

 

2.REST API  - personas kartītes dati

Rest: TdmDArbSar/default

Rest: TdmDArbSar/query?columns=...

Rest: TdmDarbBaseBL/{pk}

Veikta REST API pielāgošana lietotāja tiesību punktiem uz personas kartītes personas datiem (kontaktinformācija, darba vieta, papildinformācija, lietotāja sistēmas dati). Turpmāk, ja lietotājam nav atļauta kāda no personas kartītes personu datu sadaļām, tad, arī izmantojot REST API, attiecīgā informācija nav izgūstama - lauku vērtības ir tukšas vai lauku nav iespējams atlasīt.

Ja noklusētajā izskatā vai vaicājumā tiek norādīts kāds konkrēts personas kartītes lauks, kas lietotājam nav atļauts (jo atrodas kādā no aizliegtajām sadaļām), bet ir pieejami citi lauki no tā paša objekta, tad lauks tiek atgriezts, bet tā vērtība ir tukša. Piemēram, ja lietotājam ir aizliegta kontaktinformācijas sadaļa un līdz ar to lauks “Darba telefons” nav pieejams, tomēr pats objekts “Personas kartīte” nav aizliegts, tad, mēģinot izgūt darba telefonu, atbildē no API lauks tiek atgriezts, bet šī lauka tags ir tukšs.

 

Ja, izpildot vaicājumu, tiek norādīts kāds konkrēts lauks no objekta, kas pilnībā nav pieejams lietotājam, tad lietotājam tiek atgriezts paziņojums: “Neatpazīts lauks "LAUKS"!” ("LAUKS" ir konkrētais lauks, kas nav pieejams). Piemēram, ja lietotājam ir aizliegta kontaktinformācijas sadaļa un līdz ar to nav pieejams objekts “Deklarētā adrese” un visi šī objekta lauki, tad, mēģinot izgūt deklarētās adreses laukus, tiek atgriezts kļūdas paziņojums.

 

3. Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem

Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem

Gadījumos, kad darbiniekam ir izveidots kalendārā gada papildatvaļinājums ar aprēķina algoritmu “Konstants” un konkrētajā gadā šim darbiniekam ir viens vai vairāki uzkrājuma pārtraukumi, ir nodrošināts, ka papildatvaļinājums tiek sarēķināts vienu reizi un tiek uzrādīts pie perioda pirmās papildatvaļinājuma uzkrājuma rindas.

 

4. Atvaļinājumu pieteikumi darbiniekiem

Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Pieteikumi -> Atvaļinājumu pieteikumi darbiniekiem

Nodrošināta iespēja pieteikt papildatvaļinājumu arī tad, ja papildatvaļinājuma dokumenta tipa lauku atribūtos nav norādīts noklusētais samaksas veids. Veidojot prombūtnes dokumentu no šāda pieteikuma, samaksas veids ir jānorāda manuāli.

 

5. Personas kartītes izveidošana

Horizon ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes

Veidojot jaunu personas kartīti, turpmāk, arī ja kartītei nav ielikta atzīme “Apstiprināts” jeb statuss ir "Sagatave",  obligāti jāaizpilda lauki "Tabeles numurs" un "Rezidences valsts".

 

Komandējumi

 

1. Sarakstu filtru Vienkāršie nosacījumi

Sekojošos komandējumu moduļa dokumentu sarakstos ir pievienotas “Vienkāršo nosacījumu” filtru formas: “Komandējumu dokumenti”, “Komandējuma pieprasījumu summu sadalījums”, “Komandējuma attaisnojamo summu sadalījums”, “Plānotie izdevumi” un “ Avansa pieteikumi”.

 

ArtrsErntreits_0-1694169906631.png

 

 

2. Lietderības atskaites papildinājumi

Horizon ir izveidota iespēja komandējumu lietderības atskaiti uzstādīt kā obligātu un tai ir iespējams izveidot šablonu. Ja (Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi->Dokumentu tipi)  dokumenta pamatveidam “Komandējumu atskaite” pievieno jaunu lauku atribūtu “Lietderības atskaite” un tam atzīmē “Nedrīkst būt tukšs”, tad iesniedzot komandējuma atskaiti HOP būs obligāti jāaizpilda arī lietderības atskaite. Ja laukam “Lietderības atskaite” aizpilda “Noklusēto vērtību “, tad HoP, aizpildot lieterības atskaiti, varēs to izvēlēties  un papildināt pēc nepieciešamības. Lietotājiem būs pieejams paraugs, kā pareizi aizpildīt lietderības atskaiti. HoP jaunumi būs piejami tuvākajā versijā.

 

3. HoP dimensijas komandējuma pieteikumā

HoP Komandējuma pieteikumā norādītās dimensijas Horizon apstrādājot dokumentu un pievienojot avansa norēķinu personu netiks pārrakstītas.

 

4. Lauku "Mērķis" un "Pamatojums" ievadāmo zīmju skaita palielināšana

Komandējuma pieteikumā lauku “Mērķis” un “Pamatojums” ievade paplašināta līdz 1000 zīmēm. HoP jaunums būs piejams tuvākajā versijā.

 

Visi 625. versijas jaunumi >>

 

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām