Personāla, darba samaksa, darba laika plānošanas un komandējumu uzskaites uzlabojumi 610.versijā

autors Artūrs Ernštreits (Atjaunots ‎30-12-2022 08:52 autors Ieva Juraševska )

Darba samaksa

 

1.Uzlabots nodokļu aprēķins daļēji apliekamajiem ienākumiem

Pilnveidots nodokļu aprēķins daļēji apliekamajiem ienākumiem ar tipu “Procenti no bruto algas ar prombūtnēm" gadījumos, kad daļēji apliekamais ienākums tiek rēķināts par vairākiem mēnešiem (piemēram, veselības apdrošināšanas polises) un perioda sākumā nav bruto samaksas. Tagad veicot algas aprēķinu, ja veidojas pārrēķins par iepriekšējo mēnesi, daļēji apliekamā ienākuma neapliekamā summa nepārsniedz šim ienākumam norādītās robežvērtības.

 

2.Paziņojumi pie detalizētās darba laika uzskaites dokumentu saglabāšanas

Izveidoti divi jauni kontroles un vides parametri (Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri) - "DDLU dokumentiem ziņot par stundu summu neatbilstību mēneša izvērsumā pret summāro daļu" un "DDLU dokumentiem ziņot par dienu summu neatbilstību mēneša izvērsumā pret summāro daļu (ja nav ieslēgts "Darba diena 0 stundas" režīms)". Noklusēti abi šie parametri ir ieslēgti, kā rezultātā, saglabājot izveidoto detalizētās darba laika uzskaites dokumentu, netiek parādīti paziņojumi par dienu un stundu nesakritību starp dokumenta summāro un detalizēto daļu.

 

3.Uzlabots 2-Darbs pārskats

Uzlabota “Pārskats par darbu (2-Darbs) sadaļa "2. Dati par pārējiem nodarbinātajiem" - tagad kopējā veidlapā un pašvaldību veidlapā, darbinieki tiek uzrādīti atbilstoši rindas aizpildes filtram un aprēķina parametros norādītajai struktūrvienībai.

4.Citas izmaiņas

No sarakstu “Elektroniskās darba nespējas lapas” un “Apstrādei pieejamie VID personu dati” izskatiem ir izņemta informācija par darbinieku tiesiskajām attiecībām un pamatslodzi. Tādā veidā tiek nodrošināts, ka abu sarakstu izskatos var izlikt tikai to informāciju, kas vienmēr atbilst konkrētajam EDNL vai VID xml faila ierakstam. 

 

Personāls

 

1.Atvaļinājumu uzkrājumu pārcelšana 

Atvaļinājumu rezerves fondu funkcionalitāte ir papildināta ar iespēju automātiski pārcelt darbinieka atvaļinājuma uzkrājumu, ja darbinieks tiek pārcelts no vienas iestādes uz citu vai veidotas jaunas tiesiskās attiecības tajā pašā iestādē (piemēram, personas statusa maiņas gadījumā). 

Turpmāk, pie jaunu tiesisko attiecību izveides, ja nepieciešams turpināt uzskaitīt esošo atvaļinājuma uzkrājumu, ir iespējams ne tikai manuāli ievadīt sākuma atlikumu jaunajā atvaļinājuma rezerves fondā, bet arī automātiski pārcelt sākuma atlikumu no iepriekšējām tiesiskajām attiecībām.

Atvaļinājuma uzkrājums tiek pārcelts gan no iepriekšējo tiesisko attiecību automātiskiem fondiem (piemēram, ikgadējais atvaļinājums) un korekcijām, ja tādas ir bijušas, gan no manuāliem uzkrājumiem (piemēram, papildatvaļinājums asinsdonoriem).

 

Uzzināt vairāk >> 

 

2. Izmaiņas MK noteikumu Nr. 662 14. pielikuma sagatavošanā

Sākot ar 01.11.2022. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu". 

Atbilstoši izmaiņām datne “Iestāde” ir izņemta no Horizon ģenerējamo datņu saraksta. Kā arī ir veikti papildus uzlabojumi: 

  • datu eksportā sagatavojamo datņu formāts mainīts no .dbf uz .xlsx;
  • datnēs "Pamatdati" un "Amati" mainīta eksportēto kolonnu secība un datu tipi, atbilstoši MK noteikumu Nr. 662 14. pielikumam.

Uzzināt vairāk >>

 

3.Izmaiņas kartītē “Ģimenes locekļi” 

Paplašinātas kartītes “Ģimenes locekļi” izmantošanas iespējas (Horizon ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati -> Ģimenes locekļi/Kontaktpersonas). Kartīte ir pielāgota mērķim vienuviet norādīt gan darbinieka ģimenes locekļu, gan kontaktpersonu informāciju. Ievadformas nosaukums ir nomainīts uz “Ģimenes loceklis/Kontaktpersona”, savukārt ievadformā izmantotā klasifikatora "Radniecības" nosaukums ir nomainīts uz "Attiecību veidi". 

Papildus nodrošināta iespēja norādīt ģimenes locekļa vai kontaktpersonas e-pasta adresi.

 

4.Amata un administratīvās struktūrvienības ielasīšana obligātās veselības pārbaudes kartē

Obligātās veselības pārbaudes kartē ir mainīta lauku “Amats” un “Administratīvā struktūrvienība” automātiskās aizpildīšanas loģika - turpmāk lauku vērtības automātiski tiek aizpildītas no uz šodienu aktīvo pamata tiesisko attiecību pamatslodzes (vairāku nodokļu maksātāju režīmā - no pamata primāro tiesisko attiecību pamatslodzes).

 

5.Uzlabojumi sarakstu izskatos un filtrēšanas iespējās

Lai nodrošinātu ērtāku darbu ar sarakstiem un atskaitēm, veikti šādi funkcionāli papildinājumi: 

  • visos personāla pieteikumu sarakstos (personas datu izmaiņu pieteikumi, vienreizējo samaksu pieteikumi, brīvas formas pieteikumi, slodzes maiņas pieteikumi, papildu darbu pieteikumi, mācību pieteikumi) ir  nodrošināta iespēja veikt filtrēšanu pēc pieteikuma lauka “Piezīmes”;
  • dokumentu sarakstam "Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem" (Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite ->Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem) un atskaitei "Atvaļinājumu uzkrājumi pa darba periodiem" (Horizon ceļš: Atskaites -> Personāla uzskaite -> Personas lietai -> Atvaļinājumu uzkrājumi pa darba periodiem) izlikšanai izskatā pieejamas kolonnu grupas: “Darbinieka grupa”, “Pamatslodzes grupa”, “Personas statuss”, “TA dokumenta tips”, “Kartīte”;
  • turpmāk, atverot sarakstu “Atvaļinājumu rezerves fondi” no papildatvaļinājumu formas un izvēloties saistīto ikgadējo atvaļinājumu, atvaļinājumu rezerves fondu sarakstā ir pieejami tikai aktīvie atvaļinājumu rezerves fondi;
  • identifikācijas dokumentu sarakstā (Horizon ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati -> Identifikācijas dokumenti) laukam “Dokumenta tips” ir iespēja veidot filtrus pēc nosacījumiem: vienāds (“=”), nav vienāds (“<>”), “IR TUKŠS”, “NAV TUKŠS”, “VIENS NO”, “NAV VIENS NO”.

 

Komandējumu uzskaite

 

Komandējuma pieteikuma kājenē ir iestādes lauks, kas aizpildās automātiski no HOP iesniegtā pieteikuma.

 

 

Visi 610. versijas jaunumi >>

2 Komentāri

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām