Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.199

07-07-2022 17:12 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1074 Weergaven

 

 

Mededeling

Versie 199 zal op donderdagavond 7 juli 2022 worden geïnstalleerd.

 

 

Nieuwe functionaliteit

Uitsluiten van rapportage dimensies van de journaalpost export 

In bepaalde situaties is het wenselijk dat kostendimensies, die gebruikt worden voor rapportage doeleinden, niet te exporteren naar het financiële systeem.

 

Daarom is het mogelijk gemaakt om deze kostendimensies uit te sluiten van het journaalpost exportbestand. Dit kun je doen door te gaan naar Configuratie → Journalisering → Dimensie definities. Hier kun je op de betreffende dimensie definitie middels een vinkje bij Niet exporteren aangeven of de dimensie wel of niet geëxporteerd moet worden in het journaalpost exportbestand.

ER 198 Niet exporteren.png

Actie

Wanneer je een dimensie wilt uitsluiten van de export, kun je dit aangeven via de checkbox Niet exporteren.

 

Let op: deze functionaliteit is afhankelijk van de berekende salarisrun gegeven. Wanneer je de checkbox hebt aangevinkt, zal deze effectief zijn vanaf de eerstvolgende salarisrun.

 

Aanvullend geboorteverlof voor pensioenfonds PFZW

Voor het pensioenfonds PFZW (zorgklanten) is in de hoofdregel dat gedurende aanvullend geboorteverlof geen pensioen wordt opgebouwd tenzij in de cao anders is geregeld. Betaal je een aanvulling boven op het aanvullend geboorteverlof dan moet over deze aanvulling pensioenopbouw plaatsvinden. Dit was tot op heden niet mogelijk. 

 

Als er sprake is van een aanvulling op het aanvullend geboorteverlof dan zal vanaf 01-01-2022 de aanvulling pensioengevend zijn. Dit is aangepast per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Kolommen Aantal en TWK aantal beschikbaar gemaakt in de validatie stap in de salarisrun wizard.

Vanaf nu zijn de kolommen Aantal en TWK aantal ook beschikbaar in het Totaal overzicht in de validatie stap van de salarisrun wizard.

 

Voorheen waren deze kolommen in de validatie stap alleen op werknemersniveau beschikbaar. Hier konden de aantallen dus alleen op werknemersniveau worden getoond en niet voor alle werknemers tegelijk. Daarnaast waren de kolommen al zichtbaar in de berekende resultaten stap, maar niet op een manier dat er een overzicht kon worden samengesteld voor alle werknemers met alle componenten en de bijbehorende aantallen. 

 

Met deze toevoeging willen we het makkelijker maken om snel de aantallen op componenten te kunnen valideren. Bijvoorbeeld wanneer er gewerkte (over)uren zijn geïmporteerd in Visma.net HRM.

 

image2022-6-14_8-56-21.png

De kolommen Aantal en TWK aantal in de validatie stap van de salarisrun wizard.

 

De kolommen staan mogelijk nog uit in het overzicht, dit is afhankelijk van eerdere wijzigingen die zijn gedaan in het wel of niet tonen van kolommen. Als de nieuwe kolommen nog uitstaan, kunnen ze net als de andere beschikbare kolommen worden aan- of uitgezet via het configuratie-wiel, rechts bovenin de tabel. 

image2022-6-14_11-41-36.png

De kolommen Aantal en TWK aantal aan- of uitzetten.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen. Als de nieuwe kolommen nog uitstaan, kunnen ze net als de andere beschikbare kolommen worden aan- of uitgezet via het configuratie-wiel, rechts bovenin de tabel. 

 

Jaarinkomen pensioen op de salarisstrook tonen

Naar aanleiding van het idee ABP Jaarinkomen/Pensioengevend Inkomen op de community hebben we het mogelijk gemaakt om het jaarinkomen/pensioengevend inkomen op de loonstrook te kunnen tonen.

 

Het Jaarinkomen pensioen veld werkt op dezelfde wijze als de andere velden in de contract details sectie:

 • Als de waarde voor het Jaarinkomen pensioen hetzelfde is voor alle actieve contracten, dan wordt het slechts eenmaal weergegeven,

 • Als de waarde voor het Jaarinkomen pensioen verschillend is voor de actieve contracten, dan wordt dit apart voor ieder contract weergegeven. 

Actie

Het kan worden toegevoegd aan de loonstrook door naar Rapportages → Salarisstrook → Salarisstrook configuratie → Wijzigen te gaan. Vervolgens kun je in de sectie Contract / Werknemer details middels drag & drop het Jaarinkomen pensioen naar één van de kolommen verplaatsen. 

 

Betaald ouderschapsverlof

Per 2 augustus 2022 wordt de invoering van 2 maanden betaald ouderschapsverlof van kracht. Hierbij krijgen ouders gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon) onder de voorwaarde dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Om dit te ondersteunen worden per deze release componenten beschikbaar gesteld om dit vast te leggen.

 

Meer informatie over de wijze van vastleggen staat beschreven in het kennisbankartikel Betaald ouderschapsverlof door UWV in Visma.net Payroll

 

Actie

Zie paragraaf Inrichting Visma.net Payroll van het kennisbankartikel Betaald ouderschapsverlof door UWV in Visma.net Payroll

 

Onderwijs: Kolom Betaaldatum beschikbaar gemaakt in het afdracht betaalbestanden overzicht.

Vanaf nu is de kolom Betaaldatum beschikbaar gemaakt in het overzicht voor de afdracht betaalbestanden.

De kolom is op Administratie Kantoor niveau en op bedrijfsniveau toegevoegd.

image2022-6-16_13-19-55.png

 De kolom Betaaldatum toegevoegd aan het overzicht voor afdracht betaalbestanden.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Onderwijs: Uitgesloten werknemers DUO-levering

Met ingang van deze release worden, naast de stagiaires, ook de volgende werknemers automatisch uitgesloten van de DUO-levering:

 • PO en VO werknemers met een functiecategorie die niet in de reeks vallen tussen 1-18 
 • MBO werknemers met een functiecategorie die niet in de reeks vallen van 1, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16 of 17 
 • Werknemers zonder BRIN nummer

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

 

 

Wijzigingen in bestaande inrichting

Minimumloon per 01-07-2022

Per 1 juli 2022 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. De nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon zijn in vorige release al geactualiseerd.

 

 

Opgeloste meldingen

Bij aanvullend geboorteverlof voor een werknemer die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen moet in de loonaangifte geen Verstrekte aanvulling wn verz. worden berekend.

Bij aanvullend geboorteverlof voor een werknemer die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen dient in de loonaangifte geen Verstrekte aanvulling wn verz. te worden berekend.

 

Dit is aangepast per 1-1-2022.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Volledig verwijderen tabel- of bijzonder tarief inkomen met TWK over vorig jaar

Bij volledig verwijderen tabelinkomen en/of inkomen bijzonder tarief met TWK in vorig jaar werd het tabelinkomen dan wel bijzonder tarief inkomen in het oude jaar ten onrechte niet meer bepaald. Beide behoren in dat oude jaar ongewijzigd te blijven.

 

Dit is hersteld per 2021 en kan derhalve TWK correcties over voorgaand jaar veroorzaken (als correctie op eerdere TWK die dit jaar heeft plaatsgevonden bij het verwijderen van het tabel of bijzonder tarief inkomen).

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

IPAP niet berekend als IPAP deelname start na beëindiging ander contract op zelfde IKV en er een nabetaling is op het beëindigde contract in de periode dat de IPAP deelname start

De IPAP premie werd niet berekend als de IPAP deelname start nadat een ander contract op dezelfde IKV al beëindigd is en er een nabetaling is op het beëindigde contract in de periode dat de IPAP deelname start.

 

Bijvoorbeeld als er sprake is van twee contracten. De eerste is doorlopend en het tweede contract (op dezelfde IKV) is beëindigd in maart en in mei vindt de vakantie uitkering plaats (ook van dit beëindigde contract). Op het doorlopende contract is een deelname IPA ingevoerd per mei. In dit geval kan het voorkomen dat in mei geen IPAP berekend werd.

 

Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Terugkoppelmelding in pensioenrapport UPA (PUO0023)

Het UPA pensioenrapport gaf een terugkoppelmelding als er onregelmatigheidstoeslag werd doorgegeven zonder verloonde uren. Deze zeldzame situatie kan bijvoorbeeld voorkomen als een werknemer AOW gerechtigd wordt en nog ORT krijgt nabetaald. In dergelijke situaties, waarbij geen regelinggegevens van de werknemer worden doorgegeven, wordt de ORT niet meer gemeld in het pensioenrapport.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

CAO PO Handmatige correctie op Arbeidsmarkttoelage voor directeuren niet altijd goed verwerkt

Als er handmatig een transactie op component 44750 Arbeidsmarkttoelage directie is opgegeven om de automatisch afgeleide waarde te overschrijven, dan werd de handmatig opgegeven waarde niet altijd daadwerkelijk toegepast.

 

Dit is hersteld per 1-1-2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen tenzij m.b.v. een workaround het probleem is omzeild. I.v.m. de hieronder vermelde fout in de CAO PO kan het zijn dat getracht is bij de werknemers die ten onrechte de arbeidsmarkttoelage hebben dit te voorkomen door zelf een transactie met de waarde 0 op te geven. Echter dat had soms alleen effect in bepaalde periodes. Als dit omzeilt is door het opgeven van één totale correctie in de periode juni, dan dient deze correctie weer verwijderd te worden.

 

UPA levering Code soort verlof OBD ten onrechte geleverd als onbetaald verlof met doorbetaling pensioen is genoten

Als er sprake is van onbetaald verlof met continuering pensioen en in de loonaangifte is een code incidentele inkomstenvermindering O verantwoord, dan werd ten onrechte in de UPA aangifte een code soort verlof OBD gerapporteerd (terwijl het aantal gerapporteerde verlof uren in de UPA aangifte 0 is). 

 

Dit heeft verder geen enkele impact (omdat de gerapporteerde verlof uren 0 zijn) maar is op zich niet correct en derhalve hersteld per 2022 en zal in de UPA aangifte vanaf 1-1-2022 hersteld worden.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

 

Wijzigingen in cao-inrichting

Cao Hoger beroepsonderwijs (hbo)

De cao hbo is vernieuwd. Daarom is de volgende configuratie op cao-niveau aangepast.

Eenmalige uitkering

In juni 2022 hebben de werknemers recht op een eenmalige uitkering van € 600 bruto naar rato van de deeltijdfactor op 1 juni 2022. Deze uitkering is gemaximeerd op € 600, dus werknemers met een deeltijdfactor groter dan 1 ontvangen niet meer dan € 600.

 

De eenmalige uitkering is op cao-niveau ingericht in tabel 50600 Eenmalige uitkering. De maximering is ingericht in tabel 50620 Eenmalige uitkering maximum bedrag.

Parameter

Keuze

Waarde

Extra uitkering in gebruik

Ja

 

Berekeningsmethode

Reservering vast bedrag

 

Vast bedrag

 

€ 600

Maximum

Ja

 

Pro rata maximum

Niet afbreken

 

Startperiode reservering

 

6

Eindperiode reservering

 

6

Uitbetalingsperiode

 

6

Welk dienstverband

Dienstverband dat actief is op de ingerichte datum binnen de reserveringsperiode

 

Dag dienstverband actief

 

1

Maand dienstverband actief

 

6

Welke deeltijdfactor

Deeltijdfactor op specifieke dag in specifieke periode

 

Periode deeltijdfactor

 

6

Dag deeltijdfactor

 

1

Minimum vakantietoeslag

Het minimumbedrag voor de vakantie-uitkering is per 1 juni 2022 in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag gewijzigd naar € 2.141,70

Actie

 • Journaliseer component 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering.

 • Als je vorige maand op aanraden van ons de bovenstaande inrichting zelf hebt gedaan, kun je nu de overwrites verwijderen door de eigen versies van tabellen 50600 Eenmalige uitkering en 50620 Eenmalige uitkering maximum bedrag van 1-6-2022 tot en met 30-6-2022 te bewerken en alle pinnetjes te verwijderen.

 

Cao Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

De cao mbo is vernieuwd. Daarom zijn op cao-niveau de volgende wijzigingen in configuratie gedaan.

Eenmalige uitkering

In juli 2022 hebben de werknemers recht op een eenmalige uitkering van € 600 bruto, naar rato van de deeltijdfactor op 1 juli 2022. Deze uitkering is niet gemaximeerd. Indien een werknemer een deeltijdfactor groter dan 1 heeft, ontvangt deze werknemer meer dan € 600.

 

De eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50600 Eenmalige uitkering juli 2022. Uitbetaling vindt plaats op component 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering.

Reiskostenvergoeding

Woon-werkverkeer

Met ingang van 1 juli 2022 wijzigt de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Voor werknemers die op minder dan 5 kilometer afstand van hun werk wonen, is er geen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer van toepassing. Bij een woon-werkafstand van meer dan 5 kilometer worden ook de eerste 5 kilometers vergoed. Voor de vergoeding geldt een maximale reisafstand van 40 kilometer per enkele reis. In tabel 50000 CAO MBO is hiervoor de parameter EV schaal type gewijzigd in Eenmalig prikken en de parameter EV max km in 40. In tabel 50200 Reiskosten Eigen Vervoer is het kilometerbedrag aangepast naar € 0,19.

Dienstreizen

De kilometervergoeding voor dienstreizen is per 1 juli 2022 gewijzigd naar € 0,30 per kilometer. Dit is aangepast in tabel 50280 - Dienstreizen KM bedragen. Er is geen staffel meer van toepassing.

Actie

Journaliseren component 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering.

 

Cao Primair onderwijs (PO)

Arbeidsmarkttoelage voor directeuren foutief vermeld in cao

In de cao Primair onderwijs stond ten onrechte dat de arbeidsmarktoelage voor (adjunct-)directeuren in schaal A12 en hoger €800 per jaar is. En dat voor directeuren in schaal D13 en hoger deze €1.200 per jaar is. De toevoeging en hoger is hier ten onrechte opgenomen.

 

Dit is hersteld per 1-1-2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.

Loonschalen uitlooptoeslag aangepast

Bij het vernieuwen van de cao Primair onderwijs is de uitlooptoeslag niet gewijzigd. Wel zijn de namen van de loonschalen veranderd. Aangezien de uitlooptoeslag gekoppeld is aan de naam van de loonschaal kregen leerkrachten ten onrechte geen uitlooptoeslag meer. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 zijn de schalen in tabel 50400 Schaal bedragen Uitlooptoeslag aangepast. Dit kan twk's veroorzaken.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Cao Voortgezet onderwijs (VO)

Op 22 juni 2022 is een onderhandelaarsakkoord gesloten tussen de sociale partners van cao Voortgezet onderwijs. Ten tijde van deze release mag er nog worden gestemd door vakbondsleden en is de cao dan ook nog niet definitief. De meeste wijzigingen zullen dan ook in een volgende release gedaan worden, zodra de cao definitief is geworden. 

 

De eenmalige uitkering in juli 2022 is wel al in Payroll ingericht, in tabel 50750 Eenmalige uitkering juli 2022. De parameter Extra uitkering in gebruik staat op cao-niveau ingericht met keuze Nee. Indien het akkoord definitief wordt en betaling in juli 2022 gewenst is, kan in tabel 50750 Eenmalige uitkering juli 2022 de keuze van parameter Extra uitkering in gebruik naar Ja gewijzigd worden. 

 

Werknemers, die op 1 juli 2022 in dienst zijn bij een werkgever in het Voortgezet onderwijs, hebben recht op een eenmalige uitkering van € 500 bruto. De eenmalige uitkering wordt berekend naar rato van de inkomensfactor (exclusief korting bij ziekte) van juli 2022. In het geval de werktijdfactor echter boven 1,0 ligt, zal de eenmalige uitkering niet hoger zijn dan € 500 bruto.

 

Uitbetaling van deze eenmalige uitkering vindt plaats op component 148210 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022. Indien nodig kunnen werknemers uitgesloten worden van deze uitkering door een transactie op te voeren op component 148040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering juli 2022, voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2022.

Actie

Component 148210 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022 moet gejournaliseerd worden.

 

 

Cao Doe-het-zelfbranche

Met ingang van 1 april 2022 is de zondagtoeslag verlaagd naar 75%. Hiervoor is op cao-niveau component 43260 Toeslag bijzondere uren 75% toegevoegd.

 

Met ingang van 1 januari 2024 zal de zondagtoeslag verder verlaagd worden naar 50%. Vanaf 1 januari 2024 kun je component 43230 Toeslag bijzondere uren 50% gebruiken voor de zondagtoeslag.

Actie

Component 43260 Toeslag bijzondere uren 75% moet gejournaliseerd worden.

 

Cao Beroepsgoederenvervoer

Met ingang van 1 januari 2022 bestaat er binnen de cao Beroepsgoederenvervoer een RVU/zwaarwerkregeling. Voor deze regeling is een werkgeversbijdrage van toepassing. Voor deze werkgeversbijdrage is tabel 60300 - RVU/zwaarwerkregeling ingericht, de premiewaardes staan ingericht in tabel 60310 - RVU/zwaarwerkregeling waardes. De afdracht vindt plaats op component 56280 - Afdracht RVU/zwaarwerkregeling werknemer.

 

Voor deze regeling is geen werknemerspremie van toepassing. Deze wijziging zal dan ook niet leiden tot twk's bij werknemers. Er zal echter wel een andere afdracht berekend worden.

Actie

Sommige van onze klanten hebben om een juiste afdracht te kunnen berekenen het percentage in tabel 60210 - SOOB-premie waardes aangepast naar 1,61%. Als dit bij jullie het geval is, verzoeken we je om in de versie van tabel 60210 - SOOB-premie waardes per 1 januari 2022 de overwrite te verwijderen (pinnetje weg klikken) om niet alleen voor nu een juiste berekening te krijgen, maar ook in de toekomst gebruik te blijven maken van cao-onderhoud op deze tabel.

 

Cao Metaal & Techniek

Pensioenpremie bij ouderschapsverlof

Als een werknemer ouderschapsverlof opneemt, verlaagt pensioenfonds PMT de afdracht over de verlofuren met 50%. Werkgevers hebben de bevoegdheid om de afdracht over de verlofuren aan de werknemer door te belasten. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is het in Payroll mogelijk gemaakt om de afwijkende pensioenafdracht te berekenen en (al dan niet deels) door te belasten aan de werknemer.

 

Het afwijkende afdrachtpercentage is ingericht in tabel 60010 Pensioen waardes, in de kolom DevPercRemittance. In deze tabel staat geen afwijkend werknemerpercentage ingericht, aangezien dit niet in cao of pensioenreglement is vastgelegd. De werkgever is bevoegd om de premie aan de werknemer door te belasten, maar dit is niet verplicht. Er zou ook voor gekozen kunnen worden om de werkgeverpremie gedeeltelijk of niet door te belasten. Als er in het geval van ouderschapsverlof niet middels een transactie op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof wordt aangegeven dat er wordt doorbelast, zal er geen werknemerpremie worden ingehouden over het verlofdeel. Er wordt dan uitsluitend de gebruikelijke premie ingehouden voor de uren die de werknemer nog werkt.

 

Voor het ouderschapsverlof met voortzetting van pensioenopbouw kunnen de volgende componenten gebruikt worden:

Component

Naam

Wordt gebruikt voor

14120

Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)

Vaste ouderschapsverlofuren per week

14130

Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof

Het percentage van de werkgeverspremie dat wordt doorbelast naar de werknemer

14620

Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)

Variabele ouderschapsverlofuren

 

Voor pensioenfonds PMT is (nog) geen sprake van geautomatiseerde pensioenaangifte. Door echter in cao-tabel 50000 in te richten dat de cao is aangesloten bij pensioenfonds PMT kan voor dit pensioenfonds automatisch gebruik gemaakt worden van afwijkende percentages in het geval van ouderschapsverlof met voortzetting pensioen.

 

Berekening van de pensioenpremie zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 niet langer plaatsvinden op werknemerniveau, maar op IKV-niveau.

 

Voor de gewerkte uren bedraagt de maximale werknemersbijdrage volgens het uitvoeringsreglement van PMT 36,74% van de afdracht. Als je ervoor kiest om tijdens ouderschapsverlof een gelijke premieverdeling te hanteren, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 36,74% op. Als je het werkgevergedeelte volledig doorbelast naar de werknemer, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 100% op.

Actie

Als er sprake is van ouderschapsverlof met voortzetting van de pensioenopbouw, dan kun je daar bovenstaande componenten voor gebruiken.

 

Vernieuwde cao Metaal & Techniek

De cao Metaal & Techniek is vernieuwd. Daarom is de configuratie op cao-niveau als volgt aangepast.

Eenmalige uitkering

In juli 2022 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van € 382,50 bruto. Deze eenmalige uitkering wordt uitgekeerd aan werknemers die op 1 juli 2022 in dienst zijn, naar rato van de contractuele deeltijdfactor op 1 juli 2022. Bij een deeltijdfactor boven de 1 wordt de eenmalige uitkering niet hoger dan € 382,50. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50650 Eenmalige uitkering en wordt gemaximeerd in tabel 50670 Eenmalige uitkering maximum bedrag.

 

De eenmalige uitkering wordt uitbetaald op component 146210 Uitbetaling eenmalige uitkering. Deze component moet gejournaliseerd worden.

Minimum vakantiegeld

De minimumbedragen voor vakantiegeld zijn aangepast. Alleen werknemers die op in de cao vastgelegde data de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, hebben recht op deze minimumbedragen. In Payroll wordt de leeftijd voor het al dan niet van toepassing zijn van een minimumbedrag bepaald op de laatste dag van de reserveringsperiode. Het minimumbedrag voor het vakantiegeld is in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag als volgt gewijzigd:

Periode

Minimumbedrag per maand

Minimumbedrag per jaar

Minimumleeftijd

Uitbetalingsperiode

Leeftijd op Einddatum reserveringsperiode

1 september 2022 t/m 28 februari 2023

€ 188,30

€ 2.259,60

21 jaar op 30-6-2021

2023-6

23

1 maart 2023 t/m 30 juni 2023

€ 194,42

€ 2.333,04

21 jaar op 30-6-2022

2023-6

22

1 juli 2023 t/m 31 december 2023

€ 194,42

€ 2.333,04

21 jaar op 30-6-2022

2024-6

23

vanaf 1 januari 2024

€ 195,59

€ 2.347,08

21 jaar op 30-6-2022

2024-6

23

Actie

Voor de eenmalige uitkering moet component 146210 Uitbetaling eenmalige uitkering gejournaliseerd worden.

 

Cao Metalektro

Als een werknemer ouderschapsverlof opneemt, verlaagt pensioenfonds PME de afdracht over de verlofuren met 50%. Werkgevers hebben de bevoegdheid om de afdracht over de verlofuren aan de werknemer door te belasten. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is het in Payroll mogelijk gemaakt om de afwijkende pensioenafdracht te berekenen en (al dan niet deels) door te belasten aan de werknemer.

 

Het afwijkende afdrachtpercentage is ingericht in tabel 60010 Pensioen waardes, in de kolom DevPercRemittance. In deze tabel staat geen afwijkend werknemerpercentage ingericht, aangezien dit niet in cao of pensioenreglement is vastgelegd. De werkgever is bevoegd om de premie aan de werknemer door te belasten, maar dit is niet verplicht. Er zou ook voor gekozen kunnen worden om de werkgeverpremie gedeeltelijk of niet door te belasten. Als er in het geval van ouderschapsverlof niet middels een transactie op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof wordt aangegeven dat er wordt doorbelast, zal er geen werknemerpremie worden ingehouden over het verlofdeel. Er wordt dan uitsluitend de gebruikelijke premie ingehouden voor de uren die de werknemer nog werkt.

 

Voor het ouderschapsverlof met voortzetting van pensioenopbouw kunnen de volgende componenten gebruikt worden:

Component

Naam

Wordt gebruikt voor

14120

Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)

Vaste ouderschapsverlofuren per week

14130

Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof

Het percentage van de werkgeverspremie dat wordt doorbelast naar de werknemer

14620

Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)

Variabele ouderschapsverlofuren

 

Cao Metalektro is aangesloten bij pensioenfonds PME. Dit pensioenfonds kent een UPA met pensioenuitvoerder TKP. Als in tabel 50000 CAO Metalektro als pensioenfonds PME is ingericht (en dat is het geval voor cao Metalektro), zal in het geval van ouderschapsverlof met voortzetting pensioen automatisch het afwijkende percentage voor de afdracht worden toegepast. In de pensioenaangifte wordt de code voor ouderschapsverlof (OSP) meegegeven.

 

Voor de gewerkte uren bedraagt de maximale werknemersbijdrage volgens het uitvoeringsreglement van PME 38,92% van de afdracht. Als je ervoor kiest om tijdens ouderschapsverlof een gelijke premieverdeling te hanteren, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 38,92% op. Als je het werkgevergedeelte volledig doorbelast naar de werknemer, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 100% op.

Actie

Als er sprake is van ouderschapsverlof met voortzetting van de pensioenopbouw, dan kun je daar bovenstaande componenten voor gebruiken.

 

Cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf

Als een werknemer ouderschapsverlof opneemt, verlaagt pensioenfonds PMT de afdracht over de verlofuren met 50%. Werkgevers hebben de bevoegdheid om de afdracht over de verlofuren aan de werknemer door te belasten. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 is het in Payroll mogelijk gemaakt om de afwijkende pensioenafdracht te berekenen en (al dan niet deels) door te belasten aan de werknemer.

 

Het afwijkende afdrachtpercentage is ingericht in tabel 60010 Pensioen waardes, in de kolom DevPercRemittance. In deze tabel staat geen afwijkend werknemerpercentage ingericht, aangezien dit niet in cao of pensioenreglement is vastgelegd. De werkgever is bevoegd om de premie aan de werknemer door te belasten, maar dit is niet verplicht. Er zou ook voor gekozen kunnen worden om de werkgeverpremie gedeeltelijk of niet door te belasten. Als er in het geval van ouderschapsverlof niet middels een transactie op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof wordt aangegeven dat er wordt doorbelast, zal er geen werknemerpremie worden ingehouden over het verlofdeel. Er wordt dan uitsluitend de gebruikelijke premie ingehouden voor de uren die de werknemer nog werkt.

 

Voor het ouderschapsverlof met voortzetting van pensioenopbouw kunnen de volgende componenten gebruikt worden:

Component

Naam

Wordt gebruikt voor

14120

Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)

Vaste ouderschapsverlofuren per week

14130

Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof

Het percentage van de werkgeverspremie dat wordt doorbelast naar de werknemer

14620

Korting ouderschapsverlof (met voortzetting pensioen)

Variabele ouderschapsverlofuren

 

Voor pensioenfonds PMT is (nog) geen sprake van geautomatiseerde pensioenaangifte. Door echter in cao-tabel 50000 in te richten dat de cao is aangesloten bij pensioenfonds PMT kan voor dit pensioenfonds automatisch gebruik gemaakt worden van afwijkende percentages in het geval van ouderschapsverlof met voortzetting pensioen.

Berekening van de pensioenpremie zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 niet langer plaatsvinden op werknemerniveau, maar op IKV-niveau.

 

Voor de gewerkte uren bedraagt de maximale werknemersbijdrage volgens het uitvoeringsreglement van PMT 36,74% van de afdracht. Als je ervoor kiest om tijdens ouderschapsverlof een gelijke premieverdeling te hanteren, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 36,74% op. Als je het werkgevergedeelte volledig doorbelast naar de werknemer, dan voer je op component 14130 Percentage WG-deel naar WN vanwege ouderschapsverlof het percentage 100% op.

Actie

Als er sprake is van ouderschapsverlof met voortzetting van de pensioenopbouw, dan kun je daar bovenstaande componenten voor gebruiken.

 

Cao Apotheken

De cao Apotheken is vernieuwd. Daarom zijn de volgende aanpassingen in configuratie gedaan.

Pensioen

Met ingang van 1 juli 2022 wijzigt de franchise neer € 14.840. Dit is aangepast in tabel 60020 - Pensioen meerdere varianten waardes Aangezien het maximum pensioengevend loon ongewijzigd € 114.866 blijft, wijzigt de maximale pensioengrondslag naar € 114.866 - 14.840 = 100.026. 

Levenslooptoeslag

Met ingang van 1 juli 2022 komt de levenslooptoeslag te vervallen. Per die datum is de factor van component 43170 Levenslooptoeslag daarom gewijzigd naar 0.

Nachttoeslag

Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor werknemers van apotheken een avondtoeslag van 30%. Daarom is per die datum op cao-niveau component 43050 - 30% toeslag uren ingericht

Voor dienstapotheken blijft de avondtoeslag 25%. Hiervoor kan component 43000 - 25% toeslag uren gebruikt blijven worden.

Eenmalige uitkering nog niet ingericht

In december 2022 ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering. Deze uitkering zal op een later moment op cao-niveau ingericht worden.

Actie

Component 43050 - 30% toeslag uren moet gejournaliseerd worden.

 

Cao Jeugdzorg

De cao Jeugdzorg is vernieuwd. Daarom is de configuratie op cao-niveau als volgt gewijzigd:

Eenmalige uitkering over 2021

De salarisverhoging voor 2021 die is overeengekomen in het onderhandelaarsakkoord moet volgens de werkgeversvereniging worden berekend en uitbetaald in de vorm van een eenmalige uitkering, gebaseerd op 2% van het salaris van 2021. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50550 - Eenmalige uitkering over 2021. Op cao-niveau zijn de volgende componenten ingericht als grondslag voor deze eenmalige uitkering

Component

Naam

10010

Periode salaris

10060

Gewerkte uren (uurloners)

45110

HM uitbetaling vakantiegeld

45200

Uitbetaling vakantiegeld

46110

HM uitbetaling eindejaarsuitkering

46200

Uitbetaling eindejaarsuitkering

 

Ook arbeidsmarkttoelagen vormen grondslag voor deze eenmalige uitkering. Op cao-niveau zijn hiervoor geen componenten ingericht. Als er een arbeidsmarkttoelage van toepassing is, maak je van dat component een versie aan voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, waarin je aangeeft dat deze component grondslag is voor de eenmalige uitkering over 2021 (geen referentiesalaris).

 

Deze eenmalige uitkering wordt uitbetaald met terugwerkende kracht in januari 2022 op component 47200 Uitbetaling eenmalige uitkering over 2021. Dit component moet gejournaliseerd worden

Eenmalige uitkering juli 2022

Alle werknemers die op 1 januari 2022 in dienst waren, ontvangen in de maand juli 2022 een eenmalige uitkering ter hoogte van € 250 bruto. Deze eenmalige uitkering wordt niet naar rato van deeltijdfactor of tijdvak berekend. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50600 Eenmalige uitkering juli 2022 en wordt uitbetaald op component 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022. Dit component moet gejournaliseerd worden.

Minimum vakantietoeslag

De minimumvakantietoeslag is in tabel 50100 - Vakantiegeld minimum bedrag als volgt gewijzigd

Ingangsdatum

Bedrag per maand

Bedrag per jaar

1 januari 2022

€ 187,49

€ 2.249,88

1 januari 2023

€ 193,07

€ 2.316,84

Maximum uurloon ORT

In tabel 50320 - Uurlonen is het maximum uurloon ORT als volgt gewijzigd

Ingangsdatum

Schaalbedrag schaal 5 periodiek 11

Uurloon

1 januari 2022

€ 2.959,30

€ 18,97

1 januari 2023

€ 3.048,08

€ 19,54

Thuiswerkvergoeding

Voor de thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag kan component 84100 Thuiswerkvergoeding gebruikt worden. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is op landelijk niveau een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig. Component 84100 Thuiswerkvergoeding moet nog wel gejournaliseerd worden.

Reiskostenvergoeding

Reiskosten woon-werkverkeer

De reiskosten woon-werkverkeer met eigen vervoer worden niet langer afgeleid van de NS-tabel, maar worden vergoed tegen € 0,19 per kilometer. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is per 1 juli 2022 bij parameter EV tabel ingericht dat voor de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer per eigen vervoer tabel 50200 Reiskosten Eigen vervoer gebruikt moet worden. In tabel 50200 Reiskosten Eigen vervoer is het bedrag van € 0,19 per kilometer ingericht.

Dienstreizen

Voor dienstreizen geldt per 1 juli 2022 een vergoeding van € 0,39 per kilometer. Dit bedrag is ingericht in tabel 50280 Reiskosten KM bedragen. Je kunt het aantal kilometers van een dienstreis opgeven met een transactie op component 40600 KM. Deze worden dan automatisch vergoed volgens het bedrag uit tabel 50280 Reiskosten KM bedragen.

BHV-vergoeding

Het bedrag voor component 42320 BHV-vergoeding is per 1 juli 2022 aangepast naar € 175.

Actie

Als er sprake is van een arbeidsmarkttoelage moet het betreffende component ingericht worden als grondslag voor de eenmalige uitkering over 2021.

De volgende componenten moeten gejournaliseerd worden:

 • 47200 Uitbetaling eenmalige uitkering over 2021

 • 48210 Uitbetaling eenmalige uitkering juli 2022

 • 84100 Thuiswerkvergoeding

 

Cao VVT

Met ingang van 1 juli 2022 bedraagt de vergoeding dienstreizen, voor het reizen van en tussen cliënten/locaties, € 0,19 netto voor de eerste 10 kilometer per werkdag. Dit bedrag is per 1 juli 2022 aangepast in tabel 51380 - Afgelegde afstand van € 0,19 per KM. Deze vergoeding wordt toegepast bij transacties op component 40800 - KM declaratie onder de 10 KM.

Voor de dienstreizen boven de 10 kilometer per werkdag blijft de vergoeding van € 0,28 per kilometer van toepassing. Dit bedrag is ingericht in tabel 50280 - Afgelegde afstand van € 0,28 per KM. Deze vergoeding wordt toegepast bij transacties op component 40600 - KM declaratie van € 0,28.

 

Overige cao's

Tijdens de coronaperiode hebben veel cao-onderhandelingen stilgelegen. Nu alles weer op gang komt, zijn ook veel cao-onderhandelingen hervat. Dit heeft tot gevolg gehad dat er recentelijk een groot deel van de door Visma.net ondersteunde cao's vernieuwd is. Helaas is het niet gelukt om voor alle vernieuwde cao's de wijzigingen in deze release door te voeren. Voor de volgende cao's hebben wij nog niet de benodigde configuratiewijzigingen kunnen doen:

 • Cao Drogisterijbranche: er zijn componenten nodig voor de juiste ORT-percentages
 • Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven: de cao kent een eenmalige uitkering over het salaris over de periode van juni 2020 tot en met december 2021. Er is echter geen recht op deze eenmalige uitkering als de werkgever vooruitlopend op de cao-loonsverhoging al een voorschot heeft gedaan. Aangezien wij niet weten in hoeverre er al voorschotten zijn gedaan en de inrichting van een eenmalige uitkering met een reservering over een periode die twee jaar in het verleden ligt niet door Payroll ondersteund wordt, zal de eenmalige uitkering niet op cao-niveau ingericht worden. Wel zullen de reiskosten aangepast worden. 
 • Cao Hospitality: naast de inrichting die we nu hebben voor cao Contractcatering is separate inrichting nodig voor de cao Hospitality
 • Cao Kartonnage- en flexibele verpakkingen bedrijf: deze cao is op 1 juli 2022 definitief geworden. Helaas is het niet gelukt om tijdig de eenmalige uitkering van € 150 bruto voor de maand juli 2022 in te richten. Deze zal in augustus met terugwerkende kracht worden ingericht. Daarnaast zal een eenmalige uitkering worden ingericht voor januari 2023.
 • Cao Retail non-food: helaas is de cao te laat definitief geworden om de eenmalige uitkering in juli 2022 te verwerken. Deze zal in augustus met terugwerkende kracht worden ingericht.
 • Cao Sociaal werk: er is op cao-niveau inrichting nodig voor de arbeidsmarkttoelage middeninkomens
 • Cao Ziekenhuizen: er zijn nog componenten nodig voor de toeslagen voor bereikbaarheids- aanwezigheids- en consignatiediensten