Mijn Communities
Help

Release notes Visma.net Payroll v.201

04-08-2022 15:02 (Bijgewerkt op 09-08-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 573 Weergaven

 

Mededeling

Versie 201 zal op dinsdagavond 9 augustus 2022 worden geïnstalleerd.

 

Wijzigingen in bestaande inrichting

Premiepercentage Vervangingsfonds op 0 gesteld

Het bestuur van het Participatiefonds (Pf) heeft besloten om over de maanden augustus tot en met december 2022 geen premie te heffen. We hebben het percentage op nul gesteld voor de periode augustus tot en met december 2022.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

Hash total beschikbaar in het betalingsoverzicht in pdf

In bepaalde situaties kan de accountant ook om het hash totaal (SHA) vragen. Daarom is het wenselijk dit ook in de pdf van het betalingsoverzicht rapport te tonen. Deze werd al in de salaris wizard getoond, maar is vanaf deze release wordt ook SHA-265 ondersteund in het rapport.

 

De input voor deze functionaliteit kwam van het idee: SHA-265 nummer vermelden op 'Betalingsoverzicht' (PDF) 

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

Pensioenfonds PMT: afhandeling aanvullend geboorteverlof 

Aanvullend geboorteverlof zal vanaf deze release 100% korten bij het pensioenfonds PMT. Dit houdt in dat als je salariscomponenten 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) of 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) gebruikt, de pensioenberekening gedurende aanvullend geboorteverlof met 100% wordt gekort.

Standaaard dient bij pensioenfonds PMT gedurende aanvullend geboorteverlof de kortingscomponenten gebruikt te worden met de tekst "met voortzetting pensioen" (componenten 14320 en 14740).

 

Mocht je toch door één of andere reden component met de tekst "inclusief pensioen" (componenten 14310 en 14730) hebben gebruikt en ook de factor op één van deze twee componenten hebben aangepast naar een andere waarde dan -1, dan zal er herrekening plaatsvinden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Opgeloste meldingen

ABP: Pensioen ten onrechte niet aangepast bij gebruik van (on)betaald verlofcomponenten die ook pensioen moeten verlagen

Standaard beïnvloedt onbetaald verlof niet het ABP pensioen. Daarom worden normaal gesproken de componenten met de indicatie "(met voortzetting pensioen)" gebruikt.

Wanneer er echter gebruik werd gemaakt van de componenten met de indicatie "(inclusief pensioen)" dan werd ten onrechte de inkomensfactor voor het pensioen niet aangepast en daardoor dus ook niet de pensioenpremie.

 

Dit is opgelost per 1-1-2022 en kan derhalve TWK correcties tot gevolg hebben.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Als de AOW leeftijd is bereikt gedurende de periode dan dient niet alleen de premie UFO/Awf 0 te zijn maar ook het premieloon

Als de AOW leeftijd is bereikt gedurende de periode, dan dient niet alleen de premie UFO/Awf 0 te zijn maar ook het premieloon. Dit was niet het geval. Dit is opgelost per 2022 en kan derhalve correctie aangiftes tot gevolg hebben.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Foutmelding in de salarisberekening  betaald ouderschapsverlof

Bij gebruik van betaald ouderschapsverlof kon een foutmelding optreden als het dagloon niet kon worden bepaald. Dit kon voorkomen als de medewerker in een lange periode allerlei soorten betaald en onbetaald verlof had genoten. 

Deze foutmelding is opgelost. Wel wordt in deze situatie dan een dagloon van 0 berekend. Er wordt dan geen voorschot berekend. Het is dan mogelijk om met component 92320 HM Dagloon het dagloon handmatig op te geven.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV houdt geen rekening met de deeltijdfactor

Wanneer de werknemer parttime werkt dan werd er een te laag voorschot voor betaald ouderschapsverlof UWV berekend.

De berekening is hierop aangepast.  Feitelijk wordt in een periode een voorschot berekend op basis de verhouding tussen het aantal uren betaald ouderschapsverlof in deze periode en het maximum aantal uren betaald ouderschapsverlof en dit vermenigvuld met het maximum bedrag.

Het maximum bedrag is 9 weken * 5 dagen * het UWV dagloon * 70%

Het maximum aantal uren is 9 weken * contracturen op start verlof (de contracturen op start verlof wordt berekend door de normuren te vermenigvuldigen met de deeltijdfactor op startdatum van de verloftransactie).

Het voorschot = (verlofuren deze periode / maximum aantal uren) * maximum bedrag.

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

Pensioenberekening incorrect bij betaald ouderschapsverlof UWV als er sprake is van een aanvulling 

Als er sprake is van een aanvulling op het betaald ouderschapsverlof UWV en deze aanvulling in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Aanvullingsmethode betaald ouderschapsverlof UWV is ingericht als UWV betaling meenemen, dan werd de impact op het pensioen verkeerd vastgesteld.

Dit is gecorrigeerd per augustus (start van de regeling).

Actie

Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

 

Verdeling onjuist bij percentage WG-deel naar WN vanwege betaald ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof 

 

Als er een Percentage WG-deel naar WN vanwege betaald ouderschapsverlof (al dan niet UWV) of aanvullend geboorteverlof (componenten  14360, 14460, 14330) wordt gebruikt maar er is sprake is van betaald ouderschapsverlof, betaald ouderschapsverlof UWV of aanvullend geboorteverlof waarbij ook het pensioen gekort wordt (dus gebruik makend van de verlof componenten "inclusief pensioen") dan is er geen sprake van het doorbelasten van een werkgeverdeel naar de werknemer maar dit werd dan ten onrechte wel gedaan.

Dit is hersteld per 2022 en kan derhalve TWK correcties veroorzaken.

Actie

Indien een TWK correctie plaatsvindt dan moet beoordeeld worden wat bij deze medewerker bedoeld is. Hierbij moet besloten worden of het doorbelastingspercentage niet opgegeven had moeten worden, of dat er gebruikt had moeten worden gemaakt van de verlof componenten met "continuering pensioen".

Medewerkers