avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

av Hans Kallin (Uppdaterad ‎16-02-2018 09:52 av Hans Kallin VISMA )

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om elektroniska fakturor som utfärdas till följd av offentlig upphandling. Lagen genomför EU-direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Regleringen i direktivet innebär att det blir obligatoriskt för upphandlande myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den nya europeiska standard som har tagits fram enligt direktivet. I lagrådsremissen föreslås även att de fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats. Vidare föreslås att den myndighet som regeringen bestämmer vid vite får förelägga en leverantör att se till att de fakturor som leverantören utfärdar överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard har avtalats.

Bestämmelserna i lagen ska enligt förslaget inte tillämpas i de fall ett
användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av
uppgifter som omfattas av sekretess eller risk för skada i övrigt för
säkerhetskänslig verksamhet.

I lagrådsremissen föreslås även att en upplysningsbestämmelse om den
nya lagen införs i mervärdesskattelagen.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

 

För den som är intresserad av detaljerna i lagrådremissen finns här en länk till dokumentet lagrådsremissen

 

2 Kommentarer
Hans Kallin
VISMA
av Hans Kallin

Krav på e-faktura vid offentlig upphandling har nu lämnats till Riksdagen
I propositionen föreslår regeringen att fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats. Förslaget har behandlats av lagrådet, som lämnade det utan erinran och har nu gått vidare till Riksdagen.

 

Förslaget genomför EU:s direktiv om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (2014/55/EU). För att underlätta anpassningen till de nya reglerna förslås kravet gälla offentliga upphandlingar som har påbörjats efter att lagen har trätt i kraft den 1 april 2019. Dessutom avser regeringen att ge en myndighet i uppdrag att tillhandahålla stöd i form av bland annat informations- och utbildningsinsatser till såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer till den offentliga sektorn.

Hans Kallin
VISMA
av Hans Kallin

Den 13 juni förväntas riksdagen besluta om en ny lag som ställer krav på att alla inköp till följd av offentlig upphandling ska faktureras med e-faktura. Ekonomistyrningsverket (ESV) rekommenderar att alla offentliga organisationer börjar förbereda sig för den nya lagen som ska börja gälla den 1 april 2019. 

Den nya lagen innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya europeiska standarden och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Kravet på e-faktura gäller bara för offentliga upphandlingar som påbörjas efter att lagen trätt i kraft.

Sedan tidigare har ESV föreskrifter till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte, som säger att statliga myndigheter ska vara anslutna till PEPPOL-nätverket senast den 1 november 2018.