Mine områder
Hjelp

Arbeids- og sosialdep vurdering av endringer i ferieloven i forbindelse med Covid-19

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎08-06-2021 14:06 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Det er særlig fire punkter som arbeidsgiverorganisasjonene har tatt opp:

I: fristen for underretning om fastsettelse av ferie

II: tiden for hovedferie og hovedferiens lengde

III: arbeidsgivers mulighet til overføring av ferie til neste år, og

IV: utbetaling av feriepenger for ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret.

 

Vi forstår brevet slik at departementet ikke finner det nødvendig med endringer da loven er tilstrekkelig fleksibel for å imøtekomme behov i forbindelse med bl.a Covid 19 situasjonen.  

 

Brevet inneholder videre en del kommentarer til gjeldende ferielov som er av interesse:

 

Ad I: fristen for underretning om fastsettelse av ferie

…Hovedregelen etter denne bestemmelsen er som kjent at arbeidstaker skal underrettes om ferien tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til. Gjeldende bestemmelse åpner imidlertid for kortere varslingsfrist dersom det foreligger "særlige grunner"…Etter departementets vurdering vil den driftsmessige usikkerhet mange virksomheter opplever som følge av Covid-19, for eksempel knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning mv., kvalifisere som særlig grunn etter ferieloven § 6 nr. 2.

 

Ad II: tiden for hovedferie og hovedferiens lengde

...Etter ferieloven § 7 kan arbeidstaker kreve at tre ukes hovedferie avvikles samlet i hovedferieperioden, dvs. mellom 1. juni og 30. september. Flere av arbeidsgiverorganisasjonene har pekt på muligheten for å strekke hovedferieperioden utover dette tidsrommet. Det er også spilt inn at det kan være behov for å korte ned hovedferiens lengde. Departementet vil vise til at ferieloven også når det gjelder hovedferien gir rom for fleksibilitet. Hovedferieperioden er i seg selv relativt vid, ved at den strekker seg over en periode på fire måneder. I tillegg åpner § 7 nr. 4 for at det kan inngås tariffavtale eller annen avtale som fraviker tiden for ferie. Dette gjelder både tidspunktet for ferien og (hoved)feriens lengde. 

 

Ad III: arbeidsgivers mulighet til overføring av ferie til neste år

…Departementet har videre mottatt innspill om hvorvidt ferieloven i den foreliggende situasjon bør gi arbeidsgiver anledning til å "pålegge" overføring av ferie til neste ferieår. Etter departementets oppfatning vil arbeidstidsdirektivet formodentlig være til hinder for en slik regel.

 

 Ad IV: utbetaling av feriepenger for ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret

…I arbeidsgiverorganisasjonenes tilbakemelding til departementet på ferielovområdet, er det reist spørsmål om det kan være aktuelt å utvide adgangen til å kompensere ikke-avviklet ferie med feriepengeutbetaling. Departementet vil vise til at ferieloven tidligere generelt tillot slik kompensasjon. På bakgrunn av avgjørelser fra EU-domstolen, ble imidlertid denne adgangen ansett for å være i strid med arbeidstidsdirektivets artikkel 7 og derfor opphevet, se Ot.prp. nr. 65 (2007–2008). Det ble således i stedet fastsatt en regel om at ferie som i strid med ferieloven ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til påfølgende ferieår, jf. ferieloven § 7 nr. 3 andre ledd. For ordens skyld viser departementet til at ferieloven/direktivet neppe er til hinder for at avtalefestet ferie utover hva som følger av ferielovens bestemmelser kompenseres økonomisk (fremfor å bli overført).

 

V: Adgangen for arbeidsgiver til å endre en allerede fastsatt ferie

Departementet kommenterer i brevet også på arbeidsgivers ensidige endringsadgang av en allerede fastsatt ferie.

…Departementet vil i forlengelsen av dette vise til at det etter gjeldende ferielov også er en viss adgang til å endre fastsatt ferie. Etter reglene i § 6 nr. 3 kan dette gjøres når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendelser vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. Departementet legger til grunn at det som følge av Covid-19 situasjonen vil kunne oppstå hendelser som ikke kan forutses på fastsettelsestidspunktet, og som derfor vil kunne gi grunnlag for å endre fastsatt ferie. Departementet antar at dette for eksempel kan være aktuelt ved plutselig høyt sykefravær, ansatte som må i isolasjon/karantene eller at endrede smitteråd gir grunnlag for gjenopptagelse av drift.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"