Mine områder
Hjelp

Permittering og ferie

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎08-06-2021 14:07 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Fastsetting av ferie ved permittering

Vi har ingen særbestemmelser i ferieloven som regulerer eventuell ferieavvikling når en arbeidstaker er permittert. Dette innebærer at lovens vanlige regler om ferie gjelder under permittering. Arbeidsgiver kan fastsette at ferie skal avvikles i en permitteringsperiode og at allerede fastsatt ferie skal avvikles også i perioden hvor arbeidstaker er permittert.

 

Informasjons- og varslingsreglene for fastsettelse av ferie må overholdes, jf. ferielovens §6 og 7.

 

Hovedferieperioden løper fra 1. juni til 30. september, jf  ferielovens §7 nr.1. Poenget med hovedferieperiode er bl.a at arbeidstaker kan kreve tre uker sammenhengende ferie i denne perioden. Løper permitteringen i hovedferieperioden, kan arbeidstaker pålegges å avvikle ferie under permitteringsperioden.

 

Restferien bestemmer arbeidsgiver når skal avvikles i løpet av ferieåret. Den ansatte kan kreve å få restferien samlet, men den kan også deles ved avtale. Arbeidstaker kan også pålegges å avvikle restferie i permitteringsperioden.

 

Den ekstra ferieuken for arbeidstakere over 60 år - denne skal også som hovedregel avvikles hvert ferieår. Her bestemmer arbeidstaker selv når denne tas ut i løpet av ferieåret. 

 

Der arbeidstaker avvikler ferie i permitteringsperioden - skyves permitteringsdagene og dagpenger tilsvarende ut i tid med hensyn til det antall uker man totalt kan permittere en ansatt. 

 

Utbetaling av feriepenger ved permittering

Dersom arbeidstaker skal avvikle ferie i periode hvor vedkommende er permittert, vil også feriepengene for den del av ferien som skal avvikles, forfalle til betaling, jf ferielovens §11 nr.1. Forutsetningen for å avtale utbetaling av alle feriepengene i juli er da egentlig at ferie avvikles i juli og august.

 

For ansatte som er permittert helt eller delvis og skal avvikle ferie, skal arbeidsgiver utbetale feriepenger, tilsvarende det antall feriedager som avvikles. Fristen for utbetaling av feriepenger er siste ordinære lønnskjøring før ferien starter. For permitterte ansatte anbefaler vi arbeidsgivere å ikke følge praksisen med å utbetale alle feriepenger i juni uavhengig av ferieavvikling samtidig med at det gjennomføres trekk for feriedager. Dette bl.a fordi arbeidstaker, dersom han/hun er permittert, ikke vil ha lønn som ordinært og som arbeidsgiver  da kan trekke i ved feriepengeutbetalingen. 

 

Melde fra til Nav om ferieavvikling

Nav utbetaler dagpenger til de som fyller vilkårene for dette. Er du permittert må du selv melde fra til NAV på meldekortet om ferieavvikling. På meldekortet må du krysse av for de dagene du har tatt ferie. Dette gjør du under spørsmål 4. I tillegg må du ta kontakt med NAV før ferien starter og gi beskjed om hvilken periode ferien avvikles. Etter avviklet ferie, må du straks sørge for å registrere som arbeidssøker igjen på Ditt NAV, eller du kan ta kontakt med NAV på telefon. Les mer om dette her.

 

 

Opptjening av feriepenger på utbetalinger i permitteringsperioden

Varselperiode

Alle permitteringer skal varsles etter nærmere regler. Varslingstiden er som hovedregel 14 kalenderdager – kun unntaksvis 2 dager. I denne perioden er den ansatte på jobb og utfører arbeid som vanlig og mottar lønn etter avtalen man har med arbeidsgiver. Det opptjenes feriepenger på lønn utbetalt i denne perioden.

 

Lønn i arbeidsgiverperiode etter lønnspliktloven

Den lønn arbeidsgiver, etter lov om lønnsplikt under permittering, skal betale i permitteringsperioder, vil inngå i feriepengegrunnlaget. Arbeidsgiver skal disse dagene betale full lønn beregnet etter reglene for beregning av sykepenger, jf. folketrygdloven §8-28 til §8-30. Merk likevel at begrensningen på 6 * grunnbeløpet ikke gjelder for lønn og feriepenger som utbetales i arbeidsgiverperioder ved permittering.

 

At det skal beregnes feriepenger på disse utbetalingene begrunnes bl.a med at det i lov om lønnsplikt under permittering §3 fremgår at arbeidsgiver skal betale «lønn og annet arbeidsvederlag» til arbeidstaker. Arbeidsvederlagsbegrepet er det samme som benyttes i ferielovens §10 for ytelser som skal inngå i feriepengegrunnlaget.

 

Lønnskompensasjon dag 3-20

Dette var en ytelse som Nav utbetalte direkte til den permitterte som en del av «krisepakken» vedtatt av Stortinget i forbindelse med Covid-19. Ordningen med lønnskompensasjon gjelder ikke lenger. Det betales ikke feriepenger av lønnskompensasjon. Der arbeidsgiver har forskuttert lønn disse dagene, refunderes det heller ikke feriepenger av beløpet fra NAV. 

 

Dagpenger

Det har vært usikkerhet knyttet til dagpengemottakeres rett på feriepenger i forbindelse med covid-19-pandemien. Regjeringen har nå kommet med en proposisjon der de foreslår følgende regler for hvordan dette skal gjennomføres.

 

I proposisjonen foreslås det at en midlertidig ordning i 2021 utformes som følger:

  • Utbetalingen beregnes med 10,2 prosent av utbetalte dagpenger i beregningsperioden.
  • Beregningsperioden for utbetaling i 2021 settes til april-desember 2020.
  • Utbetalingen gis til dem som har mottatt dagpenger minst 8 uker i beregningsperioden.
  • Maksimalt beløp settes til 25 000 kroner. – Utbetaling gis ikke til dem som per 7. juni 2021 har rett til fire uker ferie med dagpenger.

Den midlertidige ordningen knyttes til coronasituasjonen, beregningsperioden i 2020 er derfor foreslått begrenset til perioden april-desember 2020.

 

Du kan lese mer om feriepenger av dagpenger her.

2 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"