avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Bør avspasering eller ferie avvikles først?

Nå nærmer vi oss slutten av året, og mange arbeidstakere har igjen både feriedager og avspaseringsdager som skal avvikles før årets slutt. Spørsmålet mange stiller seg når dette skal planlegges er hva bør avvikles først, ferie eller avspasering?

 

Lov eller avtale?

Det første som må avklares er hvor vi finner reglene om ferie og avspasering. Retten til ferie er hjemlet i ferieloven. Loven gir rett på 4 uker og 1 dag ferie hvert ferieår. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret får i tillegg en ekstra ferieuke pga alder. Dersom man har flere feriedager enn dette i virksomheten, så er de øvrige dagene avtalefestede feriedager.

 

Avspasering er derimot ikke lovregulert. Det vil si at dersom arbeidstaker skal ha rett til å avspasere, avhenger det av at det er etablert en avtale om avspasering i virksomheten. Hvordan avspasering opparbeides, hvor mange timer avspasering arbeidstaker kan tjene opp osv, vil være avhengig av avtalen mellom partene.

 

Tidspunkt for avviklingen

Når det gjelder tidspunktet for avvikling av ferie, så er det som hovedregel arbeidsgiver som har styringsrett over når ferien skal avvikles. Ved fastsetting av ferie må arbeidsgiver imidlertid overholde ferielovens bestemmelser om drøftning, underretning, hovedferie og restferie.

 

Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv når den ekstra feriefritiden skal avvikles. Arbeidstaker må varsle arbeidsgiver minst 2 ukers før avviklingen av ekstraferien.

 

Når opparbeidede avspaseringstimer skal tas ut, er ikke dette lovregulert. Det vil si at det er avtalen om avspasering som avgjør hvordan disse skal avvikles. Når arbeidstaker kan avspasere og hvem som bestemmer om arbeidstaker skal avspasere mm. er altså opp til avtalen.

 

Vi ser altså at når det gjelder ferie er det som hovedregel arbeidsgiver som styrer når denne skal avvikles, unntaket er ekstraferien som gis pga alder. Når det gjelder avspasering, så er det opp til avtalen om avspasering hvem som styrer avviklingen av denne. Etter vår erfaring er det ofte arbeidstaker som kommer med ønsker om tidspunkt, men arbeidsgiver som styrer om ønsket tid for avspasering innvilges eller ikke.

 

Ferie eller avspasering først?

Ferie etter ferieloven er lovpålagt, og arbeidsgiver har en plikt til å sørge for at alle feriedagene avvikles i løpet av ferieåret. Feriedager som ikke er avviklet ved årets slutt, skal overføres til neste år.

 

Da ferieloven er en minsterettslov, gir den ikke noe handlingsrom for arbeidsgiver eller arbeidstaker til å fravike bestemmelsene til skade for arbeidstaker. Det vil si at man kan f.eks. ikke avtale at feriedager skal slettes mot økonomisk kompensasjon, eller sette en begrensning på hvor mange dager ferie som kan overføres til påfølgende ferieår.

 

Ved avspaseringsdager står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale hvordan disse dagene skal håndteres. Det kan for eksempel i avtalen bestemmes at arbeidstaker kun kan overføre 20 timer avspasering til neste kalenderår, og at øvrige avspaseringstimer til gode ved årets slutt skal utbetales. Dette kan tale for at lovfestede feriedager bør prioriteres fremfor avspaseringstimer når man planlegger avviklingen av arbeidstakers restsaldo med ferie og avspasering ved årets slutt.

 

Lønnsforum høsten 2019

Hvordan ferie- og avspaseringsdager til gode ved årets slutt skal behandles et av mange spennende temaer på høstens Lønnsforum. Se fullstendig agenda og meld deg på her.